Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 563 din 26 aprilie 2006

privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafata care necesita protectie si ameliorare in scopul sustinerii vietii piscicole

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 406 din 10 mai 2006In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafaţă care necesită protecţie şi ameliorare în scopul susţinerii vieţii piscicole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 22 martie 2002, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.   După articolul unic se introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu următorul cuprins:

„Prezenta hotărâre transpune Directiva nr. 78/659/CEE privind calitatea apelor dulci ce necesită protecţie sau îmbunătăţire pentru a susţine viaţa piscicolă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOCE) nr. L 222 din 14 august 1978.”

2.   Anexa nr. 1 la Normele tehnice privind calitatea apelor de suprafaţă care necesită protecţie şi ameliorare în scopul susţinerii vieţii piscicole se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului

şi gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

p. Ministrul economiei şi comerţului,

Ionel Manţog,

secretar de stat

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

ANEXA*)

(anexa nr. 1 la Normele tehnice)

LISTA

cuprinzând indicatorii de calitate, metodele de analiză şi frecvenţa de prelevare şi măsurare

Nr. Crt.

Indicator

Ape salmonicole

Ape ciprinicole

Metoda de

analiză sau

control

Frecvenţa

minimă de

prelevare şi

măsurare

Observaţii

R

0

R

0

1

Temperatura (0C)

1. Temperatura măsurată în aval de punctul de descărcare a apelor poluate termic (la limita zonei de amestec) nu trebuie să depăşească temperatura mediului neafectat de poluare cu mai mult de:

termometrie

0    dată    pe săptămână, atât în amonte, cât şi în aval de punctul de descărcare    a apelor poluate termic

Se vor evita variaţiile dese ale temperaturii apelor

1,50C

30C

Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor poate decide derogări limitate pe anumite zone geografice, în condiţii particulare, de la aceste valori dacă poate proba că nu există consecinţe negative pentru dezvoltarea echilibrată a populaţiilor de peşti

2. Deversările de ape poluate termic nu trebuie să cauzeze depăşirea temperaturilor următoare în aval de punctul de deversare (la limita zonei de amestec)

21,5 (0)

28(0)

10(0)

10(0)

Limita de temperatura de 100C se aplică numai în perioadele de înmulţire a speciilor care au nevoie de ape reci pentru

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

Reproducere şi numai acelor ape care pot conţine astfel de

specii

Limitele de temperatură pot fi, de altfel, depăşite pentru o

perioadă de 2% din an

2.

Oxigenul dizolvat (mg/1 O2)

50% > 9 100% > 7

50% > 9 Atunci     când concentraţia de oxigen

dizolvat scade sub    6    mg/l, autoritatea publică

centrală pentru protecţia mediului       şi gospodărirea apelor  trebuie să probeze că această situaţie nu    va    avea consecinţe negative pentru dezvoltarea

echilibrată     a populaţiilor de

peşti

50% > 8 100% > 5

50% > 7 Atunci     când concentraţia de oxigen

dizolvat scade sub    4    mg/l. Autoritatea publică

centrală pentru protecţia mediului       şi gospodărirea apelor, trebuie să probeze că această situaţie nu    va    avea consecinţe negative pentru dezvoltarea

echilibrată a populaţiilor de peşti

Metoda Winkler sau metoda electrochimică (cu electrozi ion-selectivi)

Lunar,

minimum     o probă

reprezentativă, în     condiţiile caracteristice de       conţinut redus          de oxigen       din ziua prelevării probei. Totuşi, acolo unde se presupune      « existenţa unor variaţii zilnice mari,    trebuie prelevate minimum două probe  de  apă pe zi

3.

pH

6-9 (0)1)

6-9 (0)1)

Calibrare electrometrică prin intermediul a două soluţii cu valori cunoscute de pH, preferabil de o parte si de alta a intervalului considerat şi în apropierea valorii    de   pH care se măsoară

Lunar

4.

Suspensiile solide (mg/l)

<25 (0)

< 25 (0)

Filtrarea printr-o membrană filtrantă de 0,45 um sau prin centrifugare (minimum 5 minute, cu o acceleraţie

medie de 2800 -3200 rot/min), uscare la 105°C şi cântărire

Valorile              indicate reprezintă   concentraţiile medii   şi  nu   se  aplică suspensiilor  solide  care au   proprietăţi   chimice nocive    pentru    mediul acvatic.  Inundaţiile sunt fenomene, care pot cauza

în mod deosebit concentraţii ridicate ale particulelor solide

5

CBO5 (mg/lO2)

<3

<6

Determinarea conţinutului   de oxigen           cu metoda Winkler înainte şi după 5 zile de incubaţie, a    probelor    în condiţii de lipsă totală de radiaţie luminoasă, la 20 ±      1°C      (nu trebuie   inhibată nitrificarea)

6.

Fosfor total (mg/l P)

Spectrofotometri e cu absorbţie moleculară

In cazul lacurilor cu adâncime medie între 18 şi 300 m se va aplica următoarea formulă:

Unde:

L- încărcarea în P, exprimată în mg P/m2 suprafaţă de lac într-un an

Z - adâncimea medie a lacului în metri

Tw -timpul teoretic de

reînoire al apei lacului în ani.

In alte cazuri pot fi

considerate ca valori

indicatoare valorile

limită de 0,2 mg/l pentru apele salmonicole şi de

0,4 mg/l pentru apele

ciprinicole, exprimate ca PO4, în vederea reducerii eutrofizării

7.

Nitriţi (mg/l NO2)

<0,01

<0,03

Spectrofotometri e cu absorbţie

moleculară

8.

Fenoli (mg/l C6H5OH)

2)

2)

organoleptic

0 examinare prin gustare va fi făcută numai unde se presupune prezenţa compuşilor fenolici

9.

Hidrocarburi de origine petrolieră

3)

3)

Vizual, organoleptic

lunar

O examinare vizuală va fi tăcută o dată pe lună, şi o examinare prin gustare numai unde se presupune prezenţa hidrocarburilor

10.

Amoniac neionizat (mg/l NH3)

< 0,005

< 0,025

< 0,005

< 0,025

Spectrofometrie cu absorbţie moleculară, utilizând albastru de indofenol sau metoda Nessler asociată cu determinarea pH şi temperaturii

lunar

Valorile pentru amoniacul neionizat pot fi depăşite de a lungul unei zile sub forma unor vârfuri minore

In vederea reducerii riscului toxicităţii cauzate de amoniacul neionizat, a consumului de oxigen datorită nitrificării şi

eutrofizării concentraţiile de amoniu total nu vor trebui să depăşească următoarele valori:

11.

Amoniu total (mg/lNH4)

< 0,04

<14

<0,2

<14

12.

Clor total rezidual (mg/l HOC1)

< 0,005

< 0,005

Metoda DPD (cu

dietil-p-fenilendiamină)

lunar

Valorile din coloana O

corespund unui pH = 6. Daca   pH-ul   este   mai mare   pot   fi   acceptate concentraţii mai mari de clor total.

13.

Zinc total

(mg/l Zn)

<0,3

<1,0

Spectrometrie cu absorbţie atomică

lunar

Valorile din coloana 0 corespund unei durităţii a apei de 100 mg/l CaCO3. Pentru nivele de duritate cuprinse între 10 şi 500 mg/l valorile limită corespunzătoare sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele tehnice

14.

Cupru dizolvat (mg/l Cu)

<0,04

<0,04

Spectrometrie cu absorbţie atomică

Valorile din coloana R corespund unei durităţi a apei de 100 mg/l CaCO3. Pentru nivelele de duritate cuprinse între 10 şi 300 mg/l CaCO3 valorile limită corespunzătoare sunt prevăzute în anexa nr.2 la normele tehnice

1)    Variaţiile artificiale ale pH faţă de valorile din situaţia neafectării nu trebuie să depăşească ± 0,5 unităţi de pH în cadrul limitelor 6-9, cu condiţia ca aceste variaţii să nu crească nocivitatea altor substanţe prezente în apă

2)    Compuşii fenolici nu trebuie să fie prezenţi în ape în concentraţii care să afecteze calitatea cărnii peştilor

3)    Produsele petroliere nu trebuie să fie prezente în ape în cantităţi care:

a) să formeze o peliculă vizibilă pe suprafaţa apei sau să formeze un înveliş pe cuveta cursurilor de apă şi lacurilor;

b) să inducă un gust specific de produse petroliere la peşti;

c)    să producă efecte negative asupra peştilor.4)    In situaţiile excepţionale din punct de vedere climatic şi geografic şi în mod deosebit în cazul temperaturilor joase ale apei şi al nitrificarii reduse sau dacă autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi gospodărirea apelor poate dovedi că nu există consecinţe negative pentru dezvoltarea echilibrată a populaţiilor de peşti, aceasta poate fixa valori mai mari de 1 mg/l

NOTĂ                                                                                                                                                                                                

Trebuie să se reţină că valorile parametrilor prezenţi în această anexă presupun că alţi parametri, menţionaţi sau nu in această anexă, sunt acceptaţi ca aflându-se în limitele reglementărilor privind substanţele periculoase în mediul acvatic. Aceasta implică, în particular, că valoarea concentraţiilor altor substanţe periculoase în apă este foarte redusă prin aplicarea prevederilor reglementărilor privind substanţele periculoase în mediul acvatic

Acolo unde două sau mai multe substanţe periculoase sunt prezente într-un amestec, efectele cumulate (aditive, sinergice sau antagonice) pot fi semnificative.

R = recomandate

O = obligatorie

(0) = derogări posibile

 


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 563/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 563 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 563/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu