Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 556 din 28 mai 2008

privind aprobarea Programului national apicol pentru perioada 2008-2010, precum si a normelor de aplicare a acestuia

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 416 din 3 iunie 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

în conformitate cu prevederile art. 105-110 din secţiunea VI „Dispoziţii speciale privind sectorul apicol" a Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 1.234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 299 din 16 noiembrie 2007, precum şi cu ale Deciziei Comisiei Europene din 17 august 2007 privind aprobarea Programului de îmbunătăţire a producţiei şi a comercializării produselor apicole, elaborat de România în temeiul Regulamentului Consiliului nr. 797/2004,

având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 492/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Programul naţional apicol pentru perioada 2008-2010, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Normele de aplicare a Programului naţional apicol pentru perioada 2008-2010, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. -Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXA Nr.

PROGRAMUL NAŢIONAL APICOL

pentru perioada 2008-2010

Scopul programului:

România, conform art. 105 alin. (1) din Regulamentul Consiliului nr. 1.234/2007, trebuie să stabilească pentru o perioadă de 3 ani un Program naţional apicol care să vizeze îmbunătăţirea condiţiilor de producere şi comercializare a produselor apicole, denumit în continuare Program.

Scopul de bază al Programului este sprijinirea activităţilor care favorizează obţinerea în toate stupinele a produselor de cea mai înaltă calitate, precum şi profilaxia şi combaterea varoozei.

Acţiunile care pot fi incluse în Program sunt următoarele:

a) asistenţa tehnică pentru apicultori şi grupuri de apicultori;

b) lupta contra varoozei;

c) raţionalizarea transhumantei;

d) măsurile de asistenţă pentru laboratoarele de analiză a caracteristicilor fizico-chimice ale mierii;

e) măsurile de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol comunitar;

f) colaborarea cu organismele specializate în realizarea de programe de cercetare aplicată în domeniul apiculturii şi al produselor apicole.

Programul a fost elaborat împreună cu reprezentanţii organizaţiilor profesionale apicole, legal constituite, şi cuprinde reglementarea măsurilor de ajutor financiar pentru acţiunile privind lupta contra varoozei şi repopularea şeptelului apicol, care vor fi finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) şi din bugetul naţional, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006.

Celelalte acţiuni prevăzute în Regulamentul Consiliului nr. 797/2004 privind acţiunile de îmbunătăţire a condiţiilor de producţie şi comercializare a produselor apicole sunt excluse din Program, deoarece acestea rămân a fi finanţate prin Programul naţional pentru dezvoltare rurală, conform Regulamentului Consiliului nr. 1.698/2005 din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

Prin Decizia Comisiei din 17 august 2007 s-au aprobat Programul naţional apicol pentru perioada 2008-2010 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 797/2004 al Consiliului, precum şi contribuţia financiară a Comisiei Europene la acesta.

Regulamentul (CE) nr. 797/2004 al Consiliului a fost înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007, în care au fost preluate prevederile din Regulamentul (CE) nr. 797/2004.

Beneficiarii Programului sunt apicultorii, persoane fizice, persoane fizice autorizate sau juridice, organizaţi în asociaţii de crescători de albine, uniuni apicole, cooperative sau grupuri de producători, constituite conform legislaţiei în vigoare.

Comisia Europeană participă la finanţarea măsurilor din Program cu până la 50% din cheltuielile efectuate de România pentru fiecare acţiune accesată, excluzând TVA.

Exerciţiile financiare ale Programului se stabilesc de la data de 16 octombrie a fiecărui an până la data de 15 octombrie a anului următor, iar acţiunile cuprinse în acesta se aplică anual de către beneficiari, de la data de 16 octombrie a anului în curs până la data de 31 august a anului următor. Plăţile aferente se fac în timpul exerciţiului financiar.

Acţiunile aprobate în Program care vor primi ajutor financiar sunt:

1. Lupta contra varoozei

1.1. Metode clasice de combatere a varoozei

a) Condiţii de eligibilitate:

- apicultorul să fie membru al unei forme asociative legal constituite, de profil;

- familiile de albine să fie înregistrate la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, şi în registrul agricol;

- să aibă pregătire în domeniul apiculturii, confirmată prin atestat sau certificat ori diplomă, conform legislaţiei în vigoare;

- să deţină şi să completeze un document elaborat de forma asociativă şi aprobat de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, conform legislaţiei în vigoare, din care să rezulte că familiile de albine sunt supuse controalelor veterinare oficiale;

- medicamentele achiziţionate să fie înscrise în lista medicamentelor de uz veterinar, omologate de Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar;

- tratamentele să se desfăşoare în baza unui calendar întocmit anual, conform tehnologiei apicole, şi urmărit de reprezentanţii formei asociative legal constituite.

b) Cheltuieli eligibile:

- preţul fără TVA al produselor de combatere a varoozei necesare tratamentului pentru întregul efectiv de familii de albine deţinut de beneficiar.

1.2. Metode ecologice de combatere a varoozei

a) Condiţii de eligibilitate:

- apicultorul să fie membru al unei forme asociative legal constituite, de profil;

- să deţină calitatea de producător în agricultura ecologică - fişa de înregistrare aprobată de direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană şi avizată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi să aibă un contract cu un organism de inspecţie şi certificare acreditat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

- să fie înregistrat la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană privind producţia ecologică sau este în perioada de conversie;

- familiile de albine să fie înregistrate la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, şi în registrul agricol;

- să aibă pregătire în domeniul apiculturii, confirmată prin atestat sau certificat ori diplomă, conform legislaţiei în vigoare;

- să deţină şi să completeze un document elaborat de forma asociativă şi aprobat de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, conform legislaţiei în vigoare;

- medicamentele achiziţionate să fie înscrise în lista medicamentelor biologice de uz veterinar omologate de Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar;

- tratamentele să se desfăşoare în baza unui calendar întocmit anual, conform tehnologiei apicole, urmărit de reprezentanţii formei asociative legal constituite.

b) Cheltuieli eligibile:

- preţul fără TVA al produselor biologice pentru combaterea varoozei necesare tratamentului pentru întregul efectiv de familii de albine deţinut de beneficiar.

2. Refacerea şeptelului apicol prin achiziţia de mătci, roi la pachet, roi pe faguri şi familii de albine

a) Condiţii de eligibilitate:

- apicultorul să fie membru al unei forme asociative legal constituite, de profil;

- familiile de albine să fie înregistrate la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, şi în registrul agricol;

- să deţină minimum 50 de familii de albine în cazul achiziţionării mătcilor;

- să aibă pregătire în domeniul apiculturii, confirmată prin atestat sau certificat ori diplomă, conform legislaţiei în vigoare;

- să deţină şi să completeze un document elaborat de forma asociativă şi aprobat de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, conform legislaţiei în vigoare;

- apicultorul se angajează, în scris, să nu înstrăineze mătcile, familiile de albine, roiurile la pachet şi roiurile pe faguri achiziţionate timp de un an de la data plăţii ajutorului financiar de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;

- achiziţionarea de roi la pachet, roi pe faguri şi familii de albine se face numai de la unităţile autorizate sanitar-veterinar, conform legislaţiei în vigoare;

- mătcile provenite din ferme de multiplicare sunt achiziţionate de la unităţi acreditate de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie, conform criteriilor de acreditare a stupinei de multiplicare, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

b) Cheltuieli eligibile:

- preţul fără TVA pentru achiziţia de mătci, roi la pachet, roi pe faguri şi familii de albine.

ANEXA Nr. 2

NORME

de aplicare a Programului naţional apicol pentru perioada 2008-2010

Art. 1. - (1) Beneficiarii Programului, aşa cum sunt definiţi în anexa nr. 1, solicită anual ajutorul financiar prin intermediul formei asociative din care fac parte, legal constituită conform legislaţiei în vigoare, şi depun la sediul acesteia următoarele documente justificative:

a) cerere pe baza căreia solicită ajutorul financiar cuvenit şi în care se menţionează acordul acestora de derulare a ajutorului prin intermediul formei asociative;

b) declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că aceştia nu au mai solicitat ajutor financiar prin intermediul altei forme asociative;

c) copie de pe actul de identificare - B.I./C.I., în cazul persoanelor fizice;

d) copie de pe certificatul unic de înregistrare, în cazul persoanelor juridice;

e) copie de pe adeverinţa care să ateste proprietatea şi numărul familiilor de albine înscrise în Registrul agricol, eliberată de consiliul local;

f) copie de pe atestat sau certificat ori diplomă care să confirme pregătirea apicultorului în domeniul apicol;

g) copie de pe documentul de înregistrare/autorizare sanitară veterinară, eliberat de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe raza căreia îşi desfăşoară permanent activitatea exploataţi a/unitatea.

(2) Beneficiarii Programului, crescători de familii de albine ecologice, solicită anual ajutorul financiar prin intermediul formei asociative din care fac parte, legal constituită conform legislaţiei în vigoare, şi depun la sediul acesteia documentele prevăzute la alin. (1), la care se anexează:

a) copie de pe fişa de înregistrare a producătorului în agricultura ecologică, aprobată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

b) copie de pe contractul producătorului ecologic încheiat cu un organism de inspecţie şi certificare, aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

c) copie de pe certificatul de confirmare/conformitate elaborat de organismul de inspecţie şi certificare, pentru familiile în conversie sau certificate;

d) copie de pe certificatul de atestare ecologică a familiilor de albine sau certificatul MAŞTER însoţit de anexă, pentru solicitanţii care fac parte dintr-o schemă de certificare „în grup", după caz, eliberat de organismul de inspecţie şi certificare acreditat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu care producătorul a încheiat contract.

Art. 2. - (1) Forma asociativă legal constituită are obligaţia de a păstra la sediul acesteia următoarele:

a) documentele prevăzute la art. 1;

b) procesul-verbal din care să reiasă că membrii formei asociative au primit de la aceasta medicamentele în vederea combaterii varoozei, mătcile, roiurile la pachet, roiurile pe faguri sau familiile de albine solicitate;

c) calendarul tratamentelor întocmit şi urmărit de reprezentanţii formei asociative;

d) registrul membrilor care au solicitat ajutor financiar.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se arhivează conform legislaţiei în vigoare şi sunt puse la dispoziţia reprezentanţilor compartimentului de inspecţie din cadrul centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz, precum şi organelor de control abilitate.

Art. 3. - Forma asociativă legal constituită, pe baza cererilor şi a documentelor depuse de membrii săi, depune la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza căruia îşi are sediul înregistrat în actele de constituire, următoarele documente:

a) cererea de solicitare a ajutorului financiar pentru fiecare acţiune în parte;

b) centralizatorul membrilor asociaţiei care solicită ajutor financiar pentru fiecare acţiune în parte;

c) copii de pe actele de constituire ale formei asociative legal constituite;

d) documentul de identitate bancară al formei asociative legal constituite;

e) copie de pe factura fiscală de achiziţie a produselor de combatere a varoozei;

f) copie de pe factura fiscală de achiziţie a mătcilor, roiurilor la pachet, roiurilor pe faguri sau familiilor de albine;

g) copie de pe documentele fiscale de efectuare a plăţii produselor de combatere a varoozei;

h) copie de pe documentele fiscale de efectuare a plăţii mătcilor, roiurilor la pachet, roiurilor pe faguri sau familiilor de albine;

i) copie de pe certificatul de origine care atestă provenienţa mătcilor din ferme de elită acreditate de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie şi autorizate sanitar-veterinar;

j) copie de pe declaraţia de conformitate care atestă provenienţa mătcilor din ferme de multiplicare acreditate de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie şi autorizate sanitar-veterinar;

k) devizul de cheltuieli cu medicamentele folosite pentru combaterea varoozei pe familia de albine, conform schemei de tratament.

Art. 4. - Pentru acţiunile realizate în anul 2008, prevăzute în Program, termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor care o însoţesc este 1 august 2008.

Art. 5. - (1) După finalizarea procesului de înregistrare şi verificare a cererilor depuse de formele asociative legal constituite, centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz, întocmesc şi transmit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură centralizatorul cu solicitările ajutorului financiar pentru fiecare acţiune în parte, în vederea stabilirii nivelului ajutorului financiar, în limita sumei aprobate prin Decizia Comisiei Europene din data de 17 august 2007.

(2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură transmite centrelor sale judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz, nivelul ajutorului financiar în cadrul fiecărei acţiuni prevăzute în Program.

Art. 6. - (1) Centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz, după calcularea şi aprobarea sumelor aferente cererilor, întocmesc şi transmit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură o situaţie centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata ajutorului financiar.

(2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale o situaţie centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata ajutorului financiar.

Art. 7. - In baza situaţiilor centralizatoare ale sumelor solicitate pentru plata ajutorului financiar, transmise de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Economiei şi Finanţelor cererea de deschidere a creditelor bugetare, însoţită de situaţia centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata ajutorului financiar.

Art. 8. - După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează contul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, care, pe baza cererilor aprobate, virează sumele cuvenite în conturile solicitanţilor ajutorului financiar, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 9. - (1) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură elaborează formularistica de solicitare, înregistrare, centralizare, procedurile de desfăşurare a activităţii şi procedura de control conform riscurilor evaluate, în vederea aplicării acţiunilor cuprinse în Program.

(2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, prin centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, pune la dispoziţia solicitanţilor formularistica şi documentaţia necesară realizării acţiunilor cuprinse în Program.

(3) Forma asociativă legal constituită, pe parcursul unui an, prezintă o singură dată, la prima solicitare, actele de identificare, în copie, precum şi originalele pentru autentificare.

(4) Forma asociativă legal constituită va anunţa orice modificare privind identificarea ei la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 5 de zile lucrătoare de la respectiva modificare.

Art. 10. - (1) Pentru anul 2008, valoarea sprijinului financiar de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este în limita sumei de 6.717.150 lei, conform prevederilor Deciziei Comisiei din 17 august 2007 prin care s-a aprobat Programul naţional apicol pentru perioada 2008-2010 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 797/2004 al Consiliului, precum şi contribuţia financiară a Comisiei Europene la acesta.

(2) In cazul în care suma solicitată de beneficiari prin intermediul formei asociative legal constituite şi aprobată de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură se încadrează în limita sumei aprobate prin Decizia Comisiei Europene din data de 17 august 2007, nivelul ajutorului financiar se stabileşte la valoarea de achiziţie, fără TVA, a medicamentelor în vederea combaterii varoozei, a mătcilor, a roiurilor la pachet, a roiurilor pe faguri şi a familiilor de albine, conform facturii.

(3) In cazul în care suma solicitată de beneficiari prin intermediul formei asociative legal constituite şi aprobată de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură depăşeşte suma aprobată prin Decizia Comisiei Europene din data de 17 august 2007, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură stabileşte nivelul ajutorului financiar la valoarea cea mai mică de achiziţie, fără TVA, a medicamentelor în vederea combaterii varoozei, a mătcilor, a roiurilor la pachet, a roiurilor pe faguri şi a familiilor de albine, conform facturii, pentru toţi beneficiarii.

(4) In cazul în care şi după aplicarea prevederilor alin. (3) se depăşeşte suma aprobată prin Decizia Comisiei Europene din data de 17 august 2007, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură stabileşte nivelul ajutorului financiar ca procent din valoarea cea mai mică de achiziţie, fără TVA, a medicamentelor în vederea combaterii varoozei, a mătcilor, a roiurilor la pachet, a roiurilor pe faguri şi a familiilor de albine, conform facturii, pentru toţi beneficiarii, până la limita sumei aprobate.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 556/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 556 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu