E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.537 din 26.06.2014

privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 512 din 09 iulie 2014SmartCity1

În aplicarea art. 176 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care transpun prevederile art. 7 alin. (2) şi (3) din Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi electricităţii, şi a art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,având în vedere prevederile Regulamentului (CE) al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, aprobat în data de 21 mai 2014,în temeiul dispoziţiilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1 (1) Scopul prezentei hotărâri îl constituie instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma restituirii sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat prevăzut la art. 176 alin. (6) din Codul fiscal, pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor, denumită în continuare restituire de accize, în conformitate cu Regulamentul (CE) al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, aprobat în data de 21 mai 2014. Prezenta schemă este exceptată de la obligaţia de notificare şi Comisia Europeană este informată în termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în vederea publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.
(2) Se desemnează ca Administrator al schemei de ajutor de stat Autoritatea Rutieră Română.(3) Ajutorul de stat constă în restituirea sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat prevăzut la art. 176 alin. (6) din
Codul fiscal, pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor în:a)transportul rutier de mărfuri în cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule sau ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu o greutate brută maximă autorizată de cel puţin 7,5 tone; b)transportul de persoane, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 sau M3, definit în Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi a remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective.(4) În sensul prezentei hotărâri:a)prin transport rutier de mărfuri în cont propriu se înţelege transportul rutier de mărfuri prevăzut la art. 3 pct. 41 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare; b)prin transport rutier de mărfuri pentru alte persoane se înţelege transportul rutier de mărfuri contra cost prevăzut la art. 3 pct. 40 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare; c)prin greutate brută maximă autorizată se înţelege masa totală maximă autorizată definită la art. 3 pct. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv masa totală maximă a unui vehicul rutier, aşa cum este declarată de constructorul acestuia; d)prin transport public local de persoane se înţelege transportul rutier local de persoane aşa cum este definit la art. 3 pct. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare; e)prin transport regulat de persoane se înţelege serviciile regulate definite la art. 3 pct. 34 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi serviciile regulate speciale prevăzute la art. 3 pct. 35 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare; f)prin transport ocazional de persoane se înţelege serviciile ocazionale conform definiţiei prevăzute la art. 3 pct. 36 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare; g)prin motorină se înţelege produsele energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal.
(5) Referirile la
Codul fiscal din cuprinsul prezentei hotărâri reprezintă trimiteri la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2(1) Perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat în cadrul căreia se pot emite acorduri pentru finanţare este cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi 31 martie 2019 inclusiv.(2) Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi 31 martie 2019 inclusiv, în limita bugetului anual alocat schemei.(3) Bugetul total maxim estimat al schemei este de 3.021,6 milioane lei, respectiv echivalentul a 637,73 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării, astfel:a)credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanţare pentru perioada prevăzută la alin. (1); b)credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2014-2020. (4) Numărul total estimat al operatorilor economici care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 20.114, numărul mediu anual de operatori economici beneficiari fiind de 20.114.(5) Măsura instituită conform prevederilor art. 1 alin. (1) şi (3) se acordă pentru motorina achiziţionată in condiţiile prevederilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
(6) Ministrul finanţelor publice are calitatea de ordonator principal de credite pentru deschiderea de credite, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor legale aferente schemei de ajutor de stat instituite prin prevederile prezentei hotărâri. Articolul 3Aplicarea nivelului diferenţiat de accize stabilit prin diminuarea cu 40 euro/1.000 litri, respectiv cu 47,34 euro/tonă a nivelului standard prevăzut pentru motorină se realizează prin restituirea către operatorii economici licenţiaţi în Uniunea Europeană a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor pentru motorină şi nivelul accizelor diferenţiat, pentru cantităţile de motorină aprovizionate de pe teritoriul României. Capitolul IICondiţii de eligibilitate Articolul 4 (1) Sunt eligibili pentru restituirea de accize operatorii economici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:a)sunt licenţiaţi în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene; b)deţin vehicule eligibile; c)în cazul operatorilor economici stabiliţi în România, dacă:

(i) nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate potrivit prevederilor cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004;
(ii) nu se află în procedură de executare silită, faliment, orice formă de reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională sau lichidare;
(iii) nu au fost declaraţi inactivi conform prevederilor art. 781 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau nu au intrat în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii;
(iv) nu beneficiază de alte compensaţii pentru activitatea de transport desfăşurată cu vehiculele eligibile;
(v) atât la momentul înregistrării în Registrul vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize, cât şi la momentul efectuării restituirii de accize de către ordonatorul de credite, nu au obligaţii de plată restante la bugetul general consolidat;

d)nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea nu au fost executate conform prevederilor legale în vigoare; e)sunt înregistraţi în registrul prevăzut la art. 8; f)alimentează vehiculele eligibile:

(i) de la staţiile de distribuţie înregistrate în baza art. 20669 alin. (6) din Codul fiscal, utilizând un card de gestiune a alimentărilor;
(ii) din rezervoarele pentru consum propriu deţinute la punctele lor de alimentare, prin intermediul unor dispersoare electronice pentru distribuţie, în cazul operatorilor economici stabiliţi în România. Operatorii economici trebuie să ţină în format electronic evidenţa intrărilor/ieşirilor de motorină aferente fiecărui rezervor propriu, din care să rezulte cantităţile de motorină cu care au fost alimentate vehiculele eligibile în cursul trimestrului care face obiectul cererii de restituire, să deţină pentru aceste rezervoare certificate de calibrare eliberate de Biroul Român de Metrologie Legală sau de un laborator de metrologie agreat de acesta, iar rezervoarele să fie dotate cu dispersoare electronice pentru distribuţie. Prin dispersor electronic pentru distribuţie se înţelege pompa de motorină care are integrat un debitmetru electronic şi are cel puţin următoarele specificaţii tehnice:

1. accesul se realizează prin cheie magnetică sau cod PIN; 2. există posibilitatea de a introduce numărul de înmatriculare al vehiculului şi kilometrajul, înainte de a alimenta; 3. există posibilitatea înregistrării datei şi orei la care se face alimentarea; 4. dispune de o memorie locală care înregistrează alimentările, iar datele se transferă pe unităţi electronice de stocare cu ajutorul unei chei magnetice sau direct prin cablu cu ajutorul unui convertor. (2) În sensul prezentei hotărâri sunt consideraţi operatori licenţiaţi în România:a)în cazul transportului rutier de mărfuri în cont propriu prevăzut la art. 1 alin. (3) lit. a), operatorii economici deţinători ai certificatului de transport în cont propriu definit la art. 3 pct. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare; b)în cazul transportului rutier de mărfuri pentru alte persoane prevăzut la art. 1 alin. (3) lit. a), operatorii economici deţinători ai licenţei comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare; c)în cazul transportului de persoane prevăzut la art. 1 alin. (3) lit. b), operatorii economici deţinători ai licenţei comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) În sensul prezentei hotărâri sunt consideraţi operatori licenţiaţi în alte state membre ale Uniunii Europene:a)în cazul transportului rutier de mărfuri în cont propriu, operatorii care prezintă o declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu, precum şi o listă a vehiculelor eligibile utilizate în acest scop, care trebuie să conţină cel puţin numărul de înmatriculare al vehiculului şi statul membru în care este înmatriculat; b)în cazul transportului rutier de mărfuri pentru alte persoane prevăzut la art. 1 alin. (3) lit. a), operatorii economici deţinători ai licenţei comunitare definite la
art. 3 pct. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri; c)în cazul transportului de persoane prevăzut la art. 1 alin. (3) lit. b), operatorii economici deţinători ai licenţei comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006.
(4) În scopul restituirii de accize operatorii economici licenţiaţi în alt stat membru al Uniunii Europene pot să îşi desemneze un reprezentant în baza unei cereri depuse la Administratorul schemei. Cererea trebuie însoţită de acceptul scris al persoanei propuse ca reprezentant, din care să reiasă îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin conform prezentei proceduri de restituire a accizelor. (5) În sensul alin. (1) lit. b), prin deţinător al vehiculelor eligibile se înţelege proprietarul, respectiv locatarul acestora, în calitate de titular al unui contract de leasing sau al unui contract de închiriere/subînchiriere a unui vehicul încheiat potrivit
art. 3 pct. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) În sensul prezentei hotărâri, prin card de gestiune a alimentărilor se înţelege dispozitivul electronic personalizat pentru fiecare vehicul, utilizat ca modalitate de alimentare, specific pentru achiziţia de motorină pentru care se solicită restituirea de accize. Cardul de gestiune a alimentărilor este valabil doar pentru alimentarea vehiculului eligibil pentru care este utilizat. Articolul 5 (1) Sunt considerate eligibile în sensul prezentei hotărâri vehiculele prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. a) care sunt efectiv utilizate pentru transportul de mărfuri şi care deţin documentele prevăzute de lege pentru efectuarea transportului rutier de marfă, după cum urmează:a)în cazul vehiculelor deţinute de operatorii economici licenţiaţi în România care acţionează în cont propriu, copie conformă a certificatului de transport în cont propriu, definit la
art. 3 pct. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare; b)în cazul vehiculelor deţinute de operatorii economici licenţiaţi în alte state membre ale Uniunii Europene, care acţionează în cont propriu, declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 4 alin. (3) lit. a); c)în cazul vehiculelor deţinute de operatorii economici licenţiaţi în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene care acţionează pentru alte persoane, copie conformă a licenţei comunitare, definită la art. 3 pct. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În sensul prezentei hotărâri sunt considerate eligibile vehiculele prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. b) care sunt efectiv utilizate pentru transportul de persoane, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public local de persoane, şi deţin copia conformă a licenţei comunitare, definită la
art. 3 pct. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Pe lângă condiţiile de eligibilitate prevăzute la alin. (1) şi (2), vehiculele trebuie să fie înscrise în registrul prevăzut la art. 8. Capitolul IIIProcedura de restituire de accize Articolul 6 (1) Perioada de restituire de accize este trimestrul calendaristic.(2) În cazul operatorilor economici care aprovizionează vehiculele eligibile direct de la operatorii economici înregistraţi potrivit art. 20669 alin. (6) din
Codul fiscal, prin intermediul unui card de gestiune a alimentărilor, baza pentru restituirea de accize reprezintă cantitatea totală de motorină obţinută prin însumarea cantităţilor alimentate efectiv de fiecare vehicul eligibil în parte.
(3) În cazul operatorilor economici care alimentează vehiculele eligibile pe care le deţin din rezervoarele proprii de alimentare dotate cu dispersoare electronice pentru distribuţie, baza pentru restituirea de accize reprezintă cantitatea totală de motorină obţinută prin însumarea cantităţilor alimentate efectiv de fiecare vehicul eligibil de la rezervor.(4) Baza pentru restituire reprezintă mii litri alimentaţi efectiv şi se exprimă sub forma unui număr cu 3 zecimale.(5) Operatorii economici eligibili pot solicita restituirea de accize pentru toate vehiculele eligibile deţinute în cursul trimestrului pentru care se solicită restituirea şi care sunt înscrise în Registrul vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize. Articolul 7(1) Suma de restituit aferentă accizei reduse potrivit art. 176 alin. (6) din
Codul fiscal reprezintă valoarea exprimată în lei a rezultatului obţinut prin înmulţirea bazei de restituire prevăzute la art. 6 cu 40 euro/1.000 litri.
(2) Conversia în lei a sumei de restituit se face utilizând cursul de schimb prevăzut la
art. 218 din Codul fiscal.
(3) Suma de restituit se stabileşte la nivel de lei, fără subdiviziuni, prin reducere atunci când fracţiunile în bani sunt mai mici de 50 şi prin majorare atunci când fracţiunile în bani sunt mai mari sau egale cu 50. Articolul 8 (1) Operatorii economici care doresc să solicite restituirea de accize prevăzută la art. 176 alin. (7) din
Codul fiscal au obligaţia ca, înainte de a efectua prima solicitare, să se înregistreze în Registrul vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize, denumit în continuare Registru, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.
(2) Înregistrarea în Registru se face prin depunerea unei cereri la Administratorul schemei, care trebuie să cuprindă informaţiile şi să fie însoţită de documentele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.(3) Între Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Transporturilor se încheie un protocol de colaborare cu privire la transmiterea:a)informaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) pct. (i)-(iv) şi lit. d), care se transmit de către Ministerul Finanţelor Publice către Autoritatea Rutieră Română. Protocolul va conţine prevederi privind frecvenţa cu care se comunică informaţiile către Autoritatea Rutieră Română pentru operatorii deja înregistraţi în Registru; b)informaţiilor necesare controlului ulterior prevăzut la art. 17, care trebuie comunicate de către Autoritatea Rutieră Română la solicitarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Articolul 9 (1) În vederea înregistrării în Registru, Administratorul schemei verifică eligibilitatea fiecărui vehicul potrivit art. 5 şi confruntă informaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2) cu informaţiile pe care le deţine din baza sa de date. În urma acestei analize:a)cererea se aprobă în situaţia în care informaţiile referitoare la operatorul economic corespund cu informaţiile înscrise în baza sa de date şi numai pentru vehiculele înscrise în cerere care corespund cu informaţiile înscrise în baza sa de date; b)cererea se respinge dacă informaţiile referitoare la operatorul economic nu corespund cu informaţiile înscrise în baza sa de date. (2) Decizia de aprobare ori de respingere a cererii de înregistrare în Registru este comunicată operatorului economic solicitant în termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii prevăzute la art. 8 alin. (2), cu justificarea corespunzătoare a motivelor care au condus la aceasta.(3) Cererile aprobate se operează în Registru de către Administratorul schemei. Articolul 10 (1) Documentele şi informaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2) se depun o singură dată, cu ocazia primei înregistrări în Registru.(2) Orice modificare ulterioară a informaţiilor prezentate cu ocazia depunerii cererii iniţiale se notifică Administratorului schemei în maximum 15 zile lucrătoare de la data la care a intervenit modificarea. Termenul de 15 zile este obligatoriu numai în măsura în care aceste informaţii sunt de natură să afecteze eligibilitatea operatorului economic sau a vehiculelor. În acest sens operatorul economic depune documentele prevăzute la art. 8, corespunzătoare modificărilor intervenite.(3) Administratorul schemei verifică cererile modificatoare depuse de operatorul economic, urmând procedura prevăzută la art. 9.(4) Modificările care nu conduc la invalidarea înregistrării în Registru a operatorului economic sau a vehiculului, dar care sunt solicitate conform art. 8, se operează în Registru la data comunicării acestora.(5) În cazul în care informaţiile comunicate conduc la invalidarea înregistrării în Registru a operatorului economic sau a vehiculului ori la înregistrarea unor noi vehicule, Administratorul schemei operează în Registru:a)data de la care operatorul economic nu mai este eligibil, respectiv data invalidării sale în Registru: b)data de la care vehiculele nu mai sunt eligibile, respectiv data invalidării acestora în Registru; ori c)data de la care se introduc noi vehicule eligibile în Registru. (6) Administratorul schemei are dreptul de a acţiona din oficiu în ceea ce priveşte invalidarea în Registru a operatorilor economici şi a vehiculelor aflate în evidenţa sa, în situaţia în care constată modificări ulterioare ale informaţiilor comunicate de operatorul economic potrivit art. 8, dar care nu i-au fost comunicate potrivit alin. (2) şi care au drept consecinţă afectarea eligibilităţii operatorului economic sau a vehiculului.(7) Invalidarea în Registru a operatorului economic se face din oficiu de către Administratorul schemei şi în cazul în care operatorul economic a fost radiat ca urmare a încetării activităţii sale economice, a fost declarat inactiv conform prevederilor art. 781 din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau a intrat în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii. În aceste cazuri, invalidarea operează de la data la care operatorul economic nu mai îndeplineşte condiţiile de eligibilitate conform prezentei proceduri.
(8) Invalidarea în Registru a operatorului economic atrage invalidarea din Registru a tuturor vehiculelor deţinute de acesta pe perioada respectivă.(9) Administratorul schemei revalidează înregistrarea unui operator economic sau a unui vehicul atunci când motivele care au condus la invalidare au încetat. Articolul 11În vederea restituirii accizelor, operatorii economici eligibili depun la Administratorul schemei o cerere, în format electronic sau pe suport hârtie, potrivit modelului din anexa nr. 4. Articolul 12 (1) Cererea de restituire de accize se depune, în format electronic sau pe suport hârtie, pentru un trimestru calendaristic, începând cu prima zi a trimestrului următor celui pentru care se solicită restituirea, dar nu mai târziu de un an de la această dată. (2) Pot fi depuse simultan cereri de restituire aferente mai multor trimestre calendaristice. Articolul 13 (1) Cererea de restituire de accize este însoţită de următoarele documente, prezentate în format electronic sau pe suport hârtie:a)în cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la staţiile de distribuţie înregistrate potrivit art. 20669 alin. (6) din
Codul fiscal, un borderou centralizator al cantităţilor de motorină alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, întocmit conform modelului din anexa nr. 5, copii de pe facturile de achiziţie a motorinei împreună cu anexele la facturi, emise de către staţiile de distribuţie sau de către terţi, precum şi dovada plăţii integrale a facturilor prin instrumente de plată bancare. Borderoul se întocmeşte pe baza informaţiilor din facturile de achiziţie a motorinei şi din anexele la facturi; b)în cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la rezervoarele proprii de alimentare, un borderou centralizator al cantităţilor de motorină alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, întocmit conform modelului din anexa nr. 6, copii de pe facturile de achiziţie a motorinei, precum şi dovada plăţii integrale a facturilor prin instrumente de plată bancare. Acest borderou se întocmeşte pe baza informaţiilor stocate pe unităţile electronice de stocare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. f).(2) Facturile de achiziţie a motorinei trebuie să conţină informaţiile prevăzute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal.
(3) Facturile şi anexele acestora sunt emise de staţiile de distribuţie, în situaţia în care cardurile de gestiune a alimentărilor sunt emise de către aceste staţii, sau de către terţi, în situaţia în care staţiile de distribuţie acceptă carduri de gestiune a alimentărilor emise de terţi.(4) În cazul operatorilor economici care alimentează direct de la staţiile de distribuţie înregistrate potrivit art. 20669 alin. (6) din
Codul fiscal, pe anexele la facturi trebuie să fie înscrise cel puţin următoarele informaţii: staţia de alimentare, data alimentării, numărul de înmatriculare al vehiculului alimentat, numărul cardului de gestiune a alimentărilor, cantitatea de motorină alimentată exprimată în litri pe fiecare vehicul, numărul de kilometri înregistraţi la bordul vehiculului la momentul alimentării.
(5) În cazul operatorilor economici care deţin rezervoare proprii din care efectuează alimentarea vehiculelor eligibile pe care le deţin, facturile de achiziţie a motorinei care este depozitată în rezervoarele proprii nu pot constitui prin ele însele o justificare a consumului pentru restituirea de accize. Articolul 14 (1) Pentru a fi înregistrate, cererile de restituire trebuie să fie corect şi complet întocmite, să fie depuse în termenele stabilite, să fie semnate de către operatorul economic solicitant sau de reprezentantul acestuia şi să fie însoţite de documentele justificative prevăzute la art. 13.(2) Cererile care nu corespund condiţiilor prevăzute la alin. (1) se returnează solicitanţilor pentru a fi completate corespunzător. Cererea se consideră valabil depusă în momentul în care operatorul economic furnizează toate informaţiile şi documentele prevăzute la art. 13.(3) Înregistrarea cererii de restituire angajează responsabilitatea solicitantului sau a reprezentantului acestuia cu privire la toate informaţiile prezentate în cerere.(4) În vederea soluţionării cererii de restituire, Administratorul schemei are obligaţia să acceseze Registrul şi să verifice dacă în perioada pentru care solicită restituirea operatorul economic este eligibil în Registru, precum şi dacă fiecare vehicul pentru care se solicită restituirea de accize este eligibil în Registru.(5) De asemenea, Administratorul schemei trebuie să verifice documentele şi informaţiile prevăzute de prezenta hotărâre, precum şi dacă:a)baza de restituire prevăzută la art. 6 alin. (4) este corect determinată, prin confruntarea datelor şi informaţiilor din borderouri cu celelalte documente şi informaţii prevăzute la art. 13; b)suma de restituit înscrisă în cererea solicitantului este corect determinată, potrivit algoritmului prevăzut la art. 7, şi se referă numai la alimentări efectuate în perioada în care operatorul economic, precum şi vehiculele sunt eligibile în Registru. (6) Cererile de aprobare sau de respingere se soluţionează în ordinea înregistrării acestora.(7) Suma de restituit determinată conform alin. (5) nu poate depăşi suma solicitată prin cerere.(8) După aprobarea legilor bugetare anuale şi a celor de rectificare, Ministerul Finanţelor Publice transmite Administratorului schemei plafoane trimestriale, în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare. Administratorul schemei emite decizii în limita plafoanelor trimestriale comunicate de Ministerul Finanţelor Publice.(9) Deciziile care nu se încadrează în plafonul trimestrial se reportează în trimestrele următoare, în limita bugetului anual alocat schemei.(10) Plafonul trimestrial alocat şi neconsumat se reportează în trimestrul următor în cadrul aceluiaşi an calendaristic. Articolul 15(1) Decizia de aprobare a cererii de restituire se întocmeşte în 3 exemplare, dintre care un exemplar rămâne la Administratorul schemei, un exemplar se comunică solicitantului şi un exemplar se transmite ordonatorului de credite, în termen de două luni de la data înregistrării cererii, sub rezerva respectării prevederilor art. 14 alin. (8).(2) Decizia de respingere a cererii de restituire se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la Administratorul schemei şi un exemplar se comunică solicitantului în termen de două luni de la data înregistrării cererii. (3) Restituirea sumelor aprobate conform deciziei emise de Administratorul schemei este efectuată de ordonatorul principal de credite cel târziu în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de aprobare a restituirii.(4) În situaţia în care operatorii economici stabiliţi în România înregistrează obligaţii restante de plată la bugetul general consolidat la momentul restituirii de accize, restituirea sumelor aprobate se efectuează la data la care aceştia nu mai înregistrează astfel de obligaţii.(5) Restituirea se efectuează în lei într-un cont bancar din România sau, la cererea solicitantului, într-un cont bancar din alt stat membru. În acest al doilea caz, eventualele comisioane bancare de transfer sunt reţinute din suma care urmează a fi plătită solicitantului.(6) Restituirea prevăzută la alin. (4) se realizează de ordonatorul de credite exclusiv în baza deciziei de aprobare a cererii de restituire emise de către Administratorul schemei.(7) În cazul în care cererea de restituire este respinsă, Administratorul schemei comunică solicitantului decizia de respingere, împreună cu motivele care au stat la baza emiterii acestei decizii.(8) Deciziile emise de Administratorul schemei pot fi contestate potrivit prevederilor
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(9) Prin ordin al ministrului finanţelor publice se stabileşte procedura de punere în aplicare a prevederilor prezentului articol. Articolul 16(1) În cazul în care operatorul economic constată existenţa în cererea sa a unor inexactităţi care ar conduce la diminuarea ori majorarea sumelor de restituit, acesta depune la Administratorul schemei o cerere rectificativă, la care anexează documentele justificative aferente.(2) Cererea rectificativă se depune nu mai târziu de un an de la data încheierii trimestrului pentru care se solicită rectificarea cererii de restituire. Articolul 17 (1) În vederea efectuării controlului ulterior momentului restituirii de accize, operatorii economici au obligaţia să păstreze documentele prevăzute la art. 8 şi 13, precum şi:a)fişele de magazie pentru fiecare rezervor pentru consum propriu deţinut la punctele sale de alimentare, precum şi bonurile de consum întocmite la fiecare alimentare a vehiculelor eligibile din rezervorul respectiv, pe care în mod obligatoriu să fie înscrise cel puţin următoarele informaţii: data alimentării, numărul de înmatriculare al vehiculului alimentat, cantitatea de motorină alimentată exprimată în litri pe fiecare vehicul, numărul de kilometri înregistraţi la bordul vehiculului la momentul alimentării; b)înregistrările tahografului din prima şi din ultima zi a trimestrului pentru care se depune cererea de restituire; c)documentele de transport prevăzute la
art. 3 pct. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cum ar fi, dar fără a se limita la scrisoarea de transport CMR, avizele de transport, foile de parcurs, care atestă faptul că vehiculele au fost efectiv utilizate pentru transportul de mărfuri, respectiv pentru transportul de persoane, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public local de persoane; d)documentele care atestă dreptul de deţinere a vehiculelor pentru care se acordă dreptul de restituire; e)documentele de vânzare, distrugere, export, pentru toate vehiculele ale căror consumuri sunt incluse în cerere; f)anexele la facturile de achiziţie a carburanţilor; g)unităţile electronice de stocare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. f).(2) Documentele menţionate mai sus se arhivează pentru o perioadă de 10 ani de la data depunerii cererii de restituire.(3) Controlul ulterior al prezentei scheme de ajutor de stat se efectuează potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin organele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Articolul 18(1) În cazul în care în urma controlului ulterior se constată că restituirea a fost obţinută prin fraudă, aceasta constituie ajutor de stat utilizat în mod abuziv şi se aplică în mod corespunzător procedurile de recuperare prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, precum şi de Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.133/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Economiei şi Finanţelor a prevederilor art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.
(2) Ajutorul de stat care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 83 din 27 martie 1999, cu modificările ulterioare.(3) Recuperarea ajutorului de stat, precum şi a accesoriilor aferente se realizează cum urmează:a)în cazul operatorilor economici licenţiaţi în România, potrivit prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b)în cazul operatorilor economici licenţiaţi în alte state membre, potrivit prevederilor referitoare la asistenţa reciprocă în materie de colectare. Articolul 19Constituie contravenţie nerespectarea de către operatorul economic a obligaţiilor de păstrare a documentelor prevăzute la art. 17 alin. (1) în termenul prevăzut la art. 17 alin. (2) şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Articolul 20Prevederile art. 19 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 21 (1) Administratorul schemei trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la ajutoarele de stat acordate în cadrul schemei pe o perioadă de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor de stat.(2) Administratorul schemei are obligaţia să raporteze anual Consiliului Concurenţei date şi informaţii privind ajutoarele de stat acordate, în conformitate cu Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat. Articolul 22Administratorul schemei va informa prin site-ul său data de la care va pune la dispoziţia operatorilor economici un sistem informatizat de administrare a schemei, precum şi manualul de utilizare a acestuia. De la data respectivă operatorii economici nu vor mai transmite documentele prevăzute de prezenta hotărâre pe suport hârtie. Articolul 23Textul prezentei scheme de ajutor de stat se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, împreună cu rezumatul informaţiilor legate de aceasta, conform anexei nr. 3 la Regulamentul (CE) al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea art. 107 şi 108 din Tratat, aprobat în data de 21 mai 2014. Articolul 24Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 25Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 15 iulie 2014. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu p. Ministrul delegat pentru buget, Gheorghe Gherghina, secretar de stat Ministrul transporturilor, Ioan Rus Ministrul economiei, Constantin Niţă Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism, Florin Nicolae Jianu p. Ministrul afacerilor externe, George Ciamba, secretar de stat
ANEXA Nr. 1REGISTRUL vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize

Nr. crt. Denumirea operatorului economic Statul membru în care este stabilit Codul de înregistrare fiscală Tipul de transport efectuat Data înregistrării în registru a operatorului economic/ Data revalidării înregistrării Data invalidării în registru a operatorului economic Motivul invalidării/ revalidării operatorului economic Numărul de înmatriculare al vehiculului Data înregistrării/ revalidării vehiculului Data invalidării în registru a vehiculului Motivul invalidării/ revalidării vehiculului
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
...
2
...
...
n

Instrucţiuni de completare a anexei nr. 1(4) Se înscrie „marfă“ sau „persoane“, după tipul transportului.(5) Se înscrie data înregistrării în registru a operatorului economic ori data revalidării în registru a acestuia, dacă motivele care au condus la invalidarea în registru au încetat.(6) Se înscrie data invalidării în registru a operatorului economic:

efectuată potrivit art. 10 alin. (2) din hotărâre, în cazul în care operatorul economic comunică informaţii care conduc la invalidarea sa, în situaţii precum: operatorul economic a fost radiat ca urmare a încetării activităţii economice sau îşi încetează activitatea economică care generează dreptul de restituire, certificatul de transport în cont propriu/licenţa comunitară, după caz, a expirat, operatorul economic a fost declarat inactiv, operatorul economic a intrat în inactivitate temporară;

efectuată din oficiu de autoritatea competentă potrivit art. 10 alin. (5) din hotărâre, în cazul în care operatorul economic nu comunică informaţiile care ar conduce la invalidare, dar aceste informaţii sunt cunoscute de către autoritatea competentă. (7) Se înscrie motivul invalidării/revalidării operatorului economic.(9) Se înscrie data înregistrării în registru a vehiculului ori data revalidării în registru a acestuia, dacă motivele care au condus la invalidarea în registru au încetat.(10) Se înscrie data invalidării în registru a vehiculului:

efectuată potrivit art. 10 alin. (2) din hotărâre, în cazul în care operatorul economic comunică informaţii care conduc la invalidarea vehiculului pe care îl deţine, în situaţii precum: copia conformă a certificatului de transport în cont propriu sau copia conformă a licenţei comunitare, după caz, a expirat, vehiculul deţinut de operatorul economic în calitate de proprietar a fost scos din parcul auto ca urmare a faptului că a fost vândut, distrus, retras din circulaţie, dat în locaţie în baza unui contract de leasing sau de închiriere ori exportat în afara Uniunii Europene, vehiculul deţinut de operatorul economic în baza unui contract de închiriere sau a unui contract de leasing a fost distrus, retras din circulaţie ori contractul de închiriere/leasing a expirat, vehiculul nu mai este utilizat pentru activitatea care generează dreptul de restituire;

efectuată din oficiu de autoritatea competentă potrivit art. 10 alin. (5) din hotărâre, în cazul în care operatorul economic nu comunică informaţiile care ar conduce la invalidarea vehiculului, dar aceste informaţii sunt cunoscute de către autoritatea competentă;

în cazul invalidării operatorului economic, toate vehiculele deţinute sunt invalidate în registru cu aceeaşi dată.
(11) Se înscrie motivul invalidării/revalidării vehiculului.
ANEXA Nr. 2Nr. ........ ............. din ........ ........ CERERE pentru înregistrarea în Registrul vehiculelor şi al operatorilor eligibili pentru restituirea accizelor Societatea/Reprezentantul1 ........ ................ ................ ........ ............, cu sediul social în localitatea ........ ................ .........., str. ........ ................ ........ ............... nr. ........., bl. ......., sc. ......, ap. ......, ţara şi, după caz, judeţul/sectorul ........ ................ ............., cod poştal ........ ........., cod de înregistrare fiscală/cod de înregistrare în scopuri de TVA ........ ................ ........ ............, telefon ........ ........ .........., fax ........ ........ .........., e-mail ........ ........ ..............., reprezentată prin ........ ................ ................ ................, domiciliat în ........ ........ ............, str. ........ ........ ............ nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ....., ap. ...., judeţul/sectorul ........ ................ ........, posesorul buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria ......... nr. ........ ............., eliberat/ă de ........ ................ ........ ..........., având funcţia de ........ ........ ............., solicit înregistrarea în Registrul vehiculelor şi al operatorilor eligibili pentru restituirea accizelor. Societatea desfăşoară activitatea de transport de marfă/persoane2 în baza Certificatului de transport în cont propriu nr. ........ ................ ........ .............../Licenţei comunitare nr. 3 ........ ................ ........... . Anexez copii în format electronic/hârtie de pe următoarele documente:

certificatul de înregistrare fiscală/înregistrare în scopuri de TVA;

certificatul de atestare fiscală, eliberat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, din care să rezulte că nu există obligaţii de plată restante la bugetul general consolidat;

contractul/contractele nr. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............, încheiat/încheiate cu emitentul cardului de gestiune a alimentărilor;

dovada deţinerii dispersorului electronic pentru distribuţie prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. f) din hotărâre, în cazul operatorilor economici stabiliţi în România;

declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că nu beneficiez de alte compensaţii pentru transport şi că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) şi d) din hotărâre, în cazul operatorilor economici stabiliţi în România;

anexa nr. 3 la hotărâre cuprinzând lista vehiculelor eligibile.Data ........ ................ ........ Numele şi prenumele reprezentantului legal ........ ........ ........... Semnătura şi ştampila ........ ................ ......... Cunoscând dispoziţiile art. 326 privind falsul în declaraţii din Codul penal, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete. 1 Cererea se întocmeşte de către operatorul economic sau de reprezentantul prevăzut la art. 4 alin. (4) din hotărâre. 2 Se menţionează nr. certificatului de transport în cont propriu sau nr. licenţei comunitare, după caz, prevăzute la art. 4 alin. (2) şi (3) din hotărâre. Operatorii licenţiaţi în alte state membre care efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu nu au obligaţia menţionării niciunui document. 3 Se bifează transport de mărfuri sau de persoane, după caz. ANEXA Nr. 3Operatorul economic ........ ................ ................ ................ ............. Codul de înregistrare fiscală/Codul de înregistrare în scopuri de TVA ........ ................ ........ ............ Adresa ........ ................ .............. LISTA vehiculelor eligibile deţinute de operatorul economic menţionat în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor

Nr. crt. Caracteristicile vehiculului (masa totală maximă autorizată/ numărul de locuri) Numărul de înmatriculare al vehiculului Certificatul de înmatriculare (serie şi număr) Statul membru în care este înmatriculat vehiculul Documentul care atestă modul de deţinere a autovehiculului (proprietar/locator) Licenţe - serie/nr. pentru fiecare vehicul în parte (prevăzute la art. 5 din hotărâre)
0 1 2 3 4 5 6
1
2
...

Data ........ ................ ........ Numele şi prenumele reprezentantului legal ........ ........ ........... Semnătura şi ştampila ........ ................ ......... Cunoscând dispoziţiile art. 326 privind falsul în declaraţii din Codul penal, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete. ANEXA Nr. 4Nr. ........ ............. din ........ ........ CERERE de restituire a accizei în baza prevederilor art. 176 alin. (6) şi (7) din Codul fiscal 1. Denumirea operatorului economic/reprezentantului1) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ............. 2. Adresa operatorului economic/reprezentantului: localitatea ........ ................ ..............., str. ........ ........ ............... nr. ........., ţara şi, după caz, judeţul/sectorul ........ ........ .........., codul poştal ........ ................ 3. Codul de înregistrare fiscală/Codul de înregistrare în scopuri de TVA ........ ................ ................ ......... 4. Datele contului bancar, cu menţionarea codurilor IBAN şi BIC ........ ........ ............ 5. Perioada de restituire acoperită de cerere ........ ........ ........ 6. Cantitatea de motorină pentru care se solicită restituirea: ........ ......... mii litri 7. Suma de restituit: ................ lei Anexăm la prezenta cerere, în format electronic/hârtie, următoarele documente: a)copii de pe facturile de achiziţie a motorinei împreună cu anexele la facturi, precum şi borderoul centralizator al cantităţilor de motorină alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, întocmit conform modelului din anexa nr. 52) la hotărâre; şi/sau, după caz, b)copii de pe facturile de achiziţie a motorinei, precum şi borderourile de alimentare de la rezervoarele proprii întocmite pentru fiecare vehicul în parte, conform modelului din anexa nr. 63) la hotărâre; c)în cazul operatorilor economici stabiliţi în alte state membre care efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu, copii ale scrisorilor de transport C.M.R. aferente transporturilor pentru care solicită restituirea.Solicităm restituirea prin virament în contul menţionat la pct. 4. Numele şi prenumele ........ .............. Semnătura solicitantului ........ .......... Data ........ ................ ......... 1) Cererea se întocmeşte de către operatorul economic sau reprezentantul acestuia prevăzut la art. 4 alin. (4) din hotărâre. 2) În cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la staţiile de distribuţie înregistrate potrivit art. 20669 alin. (6) din Codul fiscal. 3) În cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la rezervoarele proprii de alimentare pentru consum propriu deţinute la punctele sale de alimentare. ANEXA Nr. 5Operatorul economic ........ ................ ................ ........ ............... Codul de înregistrare fiscală/Codul de înregistrare în scopuri de TVA ........ ................ ........ ............ Adresa ........ ................ .............. BORDEROUL* alimentărilor cu motorină de la staţii de distribuţie în trimestrul ..... din anul ..........

Nr. crt. Nr. de înmatriculare a vehiculului Nr. cardului de gestiune a alimentărilor Cantitatea (litri) Factura nr./data
1.
Total
2.
Total
TOTAL GENERAL:

Data ........ ................ ........ Numele şi prenumele reprezentantului legal ........ ........ ........... Semnătura şi ştampila ........ ................ ......... Cunoscând dispoziţiile art. 326 privind falsul în declaraţii din Codul penal, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete. * Se completează pe baza anexelor la facturi şi trebuie să cuprindă doar alimentările realizate în trimestrul pentru care se solicită restituirea. ANEXA Nr. 6Operatorul economic ........ ................ ................ ........ ............... Codul de înregistrare fiscală/Codul de înregistrare în scopuri de TVA ........ ................ ........ ............ Adresa ........ ................ .............. BORDEROUL* alimentărilor cu motorină de la rezervoare proprii în trimestrul ..... din anul ..........

Nr. crt. Nr. de identificare/inventar a rezervorului Nr. de înmatriculare a vehiculului Cantitatea (litri)
0 1 2 3
TOTAL:

Data ........ ................ ........ Numele şi prenumele reprezentantului legal ........ ........ ........... Semnătura şi ştampila ........ ................ ......... Cunoscând dispoziţiile art. 326 privind falsul în declaraţii din Codul penal, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete. * Se completează pe baza informaţiilor stocate pe unităţile de stocare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. f) din hotărâre şi trebuie să cuprindă doar alimentările realizate în trimestrul pentru care se solicită restituirea.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 537/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 537 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 537/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu