Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 532 din 11 august 1994

pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea de la bugetul de stat a primelor de impadurire, potrivit Legii nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producatorilor agricoli

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 266 din 21 septembrie 1994


SmartCity3


    In temeiul art. 6 si al art. 15 alin. (2) din Legea nr. 83/1993,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice privind acordarea de la bugetul de stat a primelor de impadurire, potrivit Legii nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producatorilor agricoli, prevazute in anexa la prezenta hotarare.

                PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VACAROIU

                        Contrasemneaza:
                        Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Florin Georgescu

                        p. Ministrul apelor, padurilor
                        si protectiei mediului,
                        Florin Stadiu,
                        secretar de stat

    ANEXA 1

                   NORME METODOLOGICE
privind acordarea de la bugetul de stat a primelor de impadurire potrivit Legii nr. 83/1993

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producatorilor agricoli, pentru suprafetele care se vor impaduri ca masura antierozionala sau avand ca scop crearea de perdele de protectie, proprietarii si alti detinatori legali de terenuri beneficiaza, in compensatie, de prime de impadurire care se suporta de la bugetul de stat si se acorda prin intermediul ocoalelor silvice.
    Art. 2
    Primele de impadurire se pot acorda, in conditiile Legii nr. 83/1993, proprietarilor sau detinatorilor legali de terenuri, care fac dovada dreptului de proprietate asupra terenurilor respective cu titlu de proprietate sau cu adeverinta eliberata de comisia locala constituita in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991 si cu procesul-verbal de punere in posesie.
    Art. 3
    Organele abilitate sa stabileasca, la cererea proprietarilor si a altor detinatori legali de terenuri, suprafetele care se vor impaduri ca masura antierozionala sau avand ca scop crearea de perdele forestiere de protectie sunt ocoalele silvice, filialele silvice si Institutul de cercetari si amenajari silvice din structura Regiei Autonome a Padurilor "Romsilva".
    Art. 4
    Primele de impadurire reprezinta valoarea lucrarilor executate pentru realizarea de impaduriri ca masura antierozionala sau avand ca scop crearea de perdele forestiere de protectie, calculata de catre Regia Autonoma a Padurilor "Romsilva", pe baza normelor si a tarifelor proprii utilizate la astfel de lucrari, incepand de la intocmirea documentatiei tehnico-economice, pregatirea terenului, plantarea si intretinerea culturilor, pana la reusita definitiva, inclusiv lucrarile de protejare a culturilor prin imprejmuiri, consolidari de terenuri si altele de acest gen.

    CAP. 2
    Fundamentarea si acordarea primelor de impadurire

    Art. 5
    (1) Proprietarii si alti detinatori legali de terenuri, care doresc sa realizeze pe terenurile proprii impaduriri ca masura antierozionala sau pentru crearea de perdele forestiere de protectie si sa beneficieze in acest scop de prime de impadurire, se vor obliga in scris, prin contract incheiat cu filialele silvice ale Regiei Autonome a Padurilor "Romsilva", sa planteze si sa exploateze suprafetele respective in regim silvic, potrivit legii.
    (2) Modelul contractului precizat la alineatul precedent este prezentat in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
    Art. 6
    (1) In baza contractelor incheiate potrivit prevederilor art. 5, ocoalele si filialele silvice sau, dupa caz, Institutul de cercetari si amenajari silvice din structura Regiei Autonome a Padurilor "Romsilva" stabilesc efectiv suprafetele care se vor impaduri si intocmesc in acest sens documentatiile tehnico-economice necesare.
    (2) Documentatiile tehnico-economice se intocmesc pentru fiecare proprietar sau detinator legal de teren pe baza normelor si a tarifelor utilizate la astfel de lucrari de catre Regia Autonoma a Padurilor "Romsilva".
    Art. 7
    (1) Anual, Regia Autonoma a Padurilor "Romsilva" va centraliza valorile rezultate din documentatiile tehnico-economice intocmite conform prevederilor art. 6 si va face Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, in termenul legal prevazut, propuneri de includere in bugetul de stat a fondurilor necesare pentru acordarea primelor de impadurire.
    (2) Dupa aprobarea bugetului de stat, fondurile bugetare se inscriu in programul anual al Regiei Autonome a Padurilor "Romsilva", care raspunde de utilizarea si acordarea acestora ca prime de impadurire, prin intermediul ocoalelor silvice.

    CAP. 3
    Justificarea utilizarii fondurilor alocate pentru acordarea primelor de impadurire

    Art. 8
    (1) Justificarea folosirii fondurilor bugetare aflate la dispozitia Regiei Autonome "Romsilva", cu destinatia de prime de impadurire, se face de catre ocoalele silvice, prin situatii lunare de lucrari executate, intocmite impreuna cu proprietarii sau detinatorii legali de terenuri.
    (2) Situatiile lunare de lucrari executate se verifica si se centralizeaza de catre filialele silvice si se avizeaza de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti. Modelul dupa care se intocmeste acest centralizator este prezentat in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
    (3) Pe baza situatiilor lunare de lucrari executate se intocmesc documentele de plata a primelor de impadurire.
    Art. 9
    (1) Pana la data de 5 a lunii curente, Regia Autonoma a Padurilor "Romsilva" va prezenta Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului justificarea folosirii fondurilor bugetare in luna precedenta si cumulat de la inceputul anului.
    (2) Dupa verificare, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului prezinta un exemplar din documentatia justificativa la Ministerul Finantelor - Directia generala a regiilor autonome si participatiilor statului.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 10
    Acordarea de prime de impadurire de la bugetul de stat in mod necuvenit, prin inscrierea sau avizarea pe documentele justificative de date sau situatii nereale, atrage obligatia beneficiarului de a restitui sumele incasate si aplicarea sanctiunilor prevazute de lege.

    ANEXA 1
la normele metodologice

                   CONTRACT-MODEL
    Art. 1
    Partile contractante
    Producatorul agricol individual ............................................. domiciliat in satul .............., comuna ................, orasul ........... .............., str. .............. nr. ........., judetul ..................., posesor al buletinului de identitate seria ...... nr. ............, emis de ... .............., la date de .................., denumit in continuare proprietar /detinator legal al terenului,
    Asociatia/ Societatea Comerciala ......................... din satul......... .........., comuna ...................., orasul ....................., judetul .................., reprezentata prin ....................., denumita in continuare proprietar/detinator legal al terenului, proprietar/detinator legal al terenului in suprafata de ......... ha, in baza ...............(titlu de proprietate sau adeverinta eliberata de comisia locala constituita in baza Legii nr. 18/1991 si procesul-verbal de punere in posesie sau orice alt titlu legal) si Regia Autonoma a Padurilor "Romsilva",
    Filiala silvica ........................., cu sediul in ..................., judetul .................., reprezentata prin ...............................
    Art. 2
    Obiectul contractului
    Obiectul contractului il reprezinta acordarea primelor de impadurire prevazute de art. 6 din Legea nr. 83/1993, pentru realizarea de impaduriri ca masura antierozionala sau avand ca scop crearea de perdele forestiere de protectie, precum si stabilirea obligatiei proprietarului/detinatorului legal al terenului de a planta si exploata suprafetele respective in regim silvic, potrivit legii.
    Art. 3
    Durata contractului
    Prezentul contract se incheie pentru o perioada de ........ ani, corespunzator duratei normate de realizare a reusitei definitive a plantatiilor.
    Prevederile contractului referitoare la obligatiile proprietarului/detinatorului legal al terenului de a gospodari si de a exploata in regim silvic, potrivit legii, plantatiile realizate, sunt valabile pe o durata nedeterminata.
    Art. 4
    Drepturile si obligatiile proprietarului/detinatorului legal al terenului
    a) sa solicite Filialei silvice .................../Ocolul silvic............ stabilirea, in cadrul terenului pe care il detine, a suprafetelor care se vor impaduri ca masura antierozionala sau pentru crearea de perdele forestiere de protectie, precum si intocmirea documentatiei tehnico-economice privind lucrarile care urmeaza a fi executate pana la realizarea reusitei definitive a plantatiilor respective;
    b) sa asigure executia lucrarilor conform prevederilor din documentatia tehnica intocmita de Filiala silvica ................./Ocolul silvic ............. ..........., pana la realizarea reusitei definitive a plantatiilor;
    c) sa asigure paza si protectia plantatiilor impotriva factorilor daunatori (pasunat, insecte daunatoare, boli etc.);
    d) sa intocmeasca lunar impreuna cu Ocolul silvic ................ situatia lucrarilor executate lunar, conform prevederilor din documentatia tehnica si documentele de plata a acestora;
    e) sa asigure gospodarirea in regim silvic, potrivit legii, a vegetatiei forestiere instalate si, in principal:
    - sa efectueze lucrari de exploatare a masei lemnoase numai dupa obtinerea aprobarii de la Ocolul silvic ................... si dupa marcarea arborilor de extras de catre personalul silvic imputernicit;
    - sa asigure paza si integritatea vegetatiei forestiere, precum si regenerarea acesteia, prin plantatii sau pe cale naturala, in termen de cel mult un an de la taierea definitiva aprobata de Ocolul silvic ..........................
    Art. 5
    Drepturile si obligatiile filialei silvice
    a) la cererea proprietarului/detinatorului legal al terenului, sa stabileasca suprafata pe care se vor executa impaduriri antierozionale sau pentru crearea de perdele forestiere de protectie si sa intocmeasca documentatia tehnica de executie, conform normelor si tarifelor din silvicultura;
    b) sa intocmeasca lunar, prin Ocolul silvic .................. situatia lucrarilor executate, impreuna cu proprietarul/detinatorul legal al terenului, conform prevederilor din documentatia tehnico-economica;
    c) sa intocmeasca, impreuna cu proprietarul/detinatorul legal al terenului, documentele de plata la nivelul valorii lucrarilor executate in luna precedenta, conform situatiei de lucrari intocmite in acest sens, si sa asigure plata acestora;
    d) sa acorde asistenta tehnica proprietarului/detinatorului legal al terenului pentru realizarea lucrarilor silvice de specialitate, pana la realizarea reusitei definitive a plantatiilor;
    e) sa asigure controlul privind respectarea de catre proprietarul/detinatorul legal al terenului a regimului silvic in suprafetele pe care s-a instalat vegetatia forestiera in conditiile prezentului contract.
    Art. 6
    Dispozitii generale
    Durata normata pentru realizarea reusitei definitive a plantatiilor se stabileste prin documentatia tehnica, potrivit normelor tehnice silvice. Aceasta durata se poate prelungi numai in cazul producerii unor calamitati naturale care au afectat plantatia, pe baza aprobarii filialei silvice, situatie in care se prelungeste corespunzator si durata contractului.
    Acordarea de prime de impadurire de la bugetul de stat in mod necuvenit, prin inscrierea sau avizarea pe documentele justificative de date sau situatii nereale, atrage aplicarea sanctiunilor prevazute de lege.
    Materialul lemnos recoltat, cu respectarea regimului silvic, din vegetatia forestiera instalata, la conditiile prezentului contract, apartine proprietarului/detinatorului legal al terenului. Acest material lemnos poate fi valorificat de proprietarul/detinatorul legal al terenului, cu respectarea prevederilor legale. Sumele obtinute vor fi utilizate de proprietarul/detinatorul legal al terenului pentru asigurarea lucrarilor necesare regenerarii si ingrijirii vegetatiei forestiere, in termen de cel mult un an de la efectuarea taierii definitive, aprobata de ocolul silvic.
    Prevederile prezentului contract se completeaza cu drepturile si obligatiile care revin partilor conform Legii nr. 83/1993, Codului silvic, precum si altor acte normative in vigoare.
                Semnaturile partilor contractante

 Poducatorul agricol individual/           Filiala silvica a Regiei Autonome
asociatia/societate comerciala,             a Padurilor "Romsilva"


    ANEXA 2
la normele metodologice

  FILIALA SILVICA ..................                    VIZAT
                                        DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
                                         SI CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT

                 CENTRALIZATORUL
lucrarilor executate in luna ............ 1994 si cumulat de la inceputul anului pana la sfarsitul lunii .............. 1994 pentru care s-au acordat prime de impadurire de la bugetul de stat potrivit Legii nr. 83/1993
------------------------------------------------------------------------------
 0   1    2     3     4     5     6     7      8      9     10    11   12   13
-------------------------------------------------------------------------------
  0 = Nr. crt
  1 = Ocolul silvic
  2 = Proprietarul sau detinatorul legal de teren
  3 = Suprafata destinata impaduririi ca masura antierozionala sau pentru
      crearea de perdele de protectie - ha -
  Lucrari executate in luna ................ 1994
  4 = Denumire
  5 = U.M.
  6 = Cantitate
  7 = Valori totale
  Lucrari executate cumulat de la inceputul anului pana la sfarsitul lunii.....
  ........... 1994
  8 = Denumire
  9 = U.M.
 10 = Cantitate
 11 = Valori totale
  Valori decontate
 12 = In luna ..................
 13 = Cumulat de la inceputul anului pana la sfarsitul lunii ..................
         Director,                 Director economic,
                                      


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 532/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 532 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu