Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 532 din 11 august 1994

pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea de la bugetul de stat a primelor de impadurire, potrivit Legii nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producatorilor agricoli

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 266 din 21 septembrie 1994


SmartCity3


    In temeiul art. 6 si al art. 15 alin. (2) din Legea nr. 83/1993,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice privind acordarea de la bugetul de stat a primelor de impadurire, potrivit Legii nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producatorilor agricoli, prevazute in anexa la prezenta hotarare.

                PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VACAROIU

                        Contrasemneaza:
                        Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Florin Georgescu

                        p. Ministrul apelor, padurilor
                        si protectiei mediului,
                        Florin Stadiu,
                        secretar de stat

    ANEXA 1

                   NORME METODOLOGICE
privind acordarea de la bugetul de stat a primelor de impadurire potrivit Legii nr. 83/1993

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producatorilor agricoli, pentru suprafetele care se vor impaduri ca masura antierozionala sau avand ca scop crearea de perdele de protectie, proprietarii si alti detinatori legali de terenuri beneficiaza, in compensatie, de prime de impadurire care se suporta de la bugetul de stat si se acorda prin intermediul ocoalelor silvice.
    Art. 2
    Primele de impadurire se pot acorda, in conditiile Legii nr. 83/1993, proprietarilor sau detinatorilor legali de terenuri, care fac dovada dreptului de proprietate asupra terenurilor respective cu titlu de proprietate sau cu adeverinta eliberata de comisia locala constituita in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991 si cu procesul-verbal de punere in posesie.
    Art. 3
    Organele abilitate sa stabileasca, la cererea proprietarilor si a altor detinatori legali de terenuri, suprafetele care se vor impaduri ca masura antierozionala sau avand ca scop crearea de perdele forestiere de protectie sunt ocoalele silvice, filialele silvice si Institutul de cercetari si amenajari silvice din structura Regiei Autonome a Padurilor "Romsilva".
    Art. 4
    Primele de impadurire reprezinta valoarea lucrarilor executate pentru realizarea de impaduriri ca masura antierozionala sau avand ca scop crearea de perdele forestiere de protectie, calculata de catre Regia Autonoma a Padurilor "Romsilva", pe baza normelor si a tarifelor proprii utilizate la astfel de lucrari, incepand de la intocmirea documentatiei tehnico-economice, pregatirea terenului, plantarea si intretinerea culturilor, pana la reusita definitiva, inclusiv lucrarile de protejare a culturilor prin imprejmuiri, consolidari de terenuri si altele de acest gen.

    CAP. 2
    Fundamentarea si acordarea primelor de impadurire

    Art. 5
    (1) Proprietarii si alti detinatori legali de terenuri, care doresc sa realizeze pe terenurile proprii impaduriri ca masura antierozionala sau pentru crearea de perdele forestiere de protectie si sa beneficieze in acest scop de prime de impadurire, se vor obliga in scris, prin contract incheiat cu filialele silvice ale Regiei Autonome a Padurilor "Romsilva", sa planteze si sa exploateze suprafetele respective in regim silvic, potrivit legii.
    (2) Modelul contractului precizat la alineatul precedent este prezentat in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
    Art. 6
    (1) In baza contractelor incheiate potrivit prevederilor art. 5, ocoalele si filialele silvice sau, dupa caz, Institutul de cercetari si amenajari silvice din structura Regiei Autonome a Padurilor "Romsilva" stabilesc efectiv suprafetele care se vor impaduri si intocmesc in acest sens documentatiile tehnico-economice necesare.
    (2) Documentatiile tehnico-economice se intocmesc pentru fiecare proprietar sau detinator legal de teren pe baza normelor si a tarifelor utilizate la astfel de lucrari de catre Regia Autonoma a Padurilor "Romsilva".
    Art. 7
    (1) Anual, Regia Autonoma a Padurilor "Romsilva" va centraliza valorile rezultate din documentatiile tehnico-economice intocmite conform prevederilor art. 6 si va face Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, in termenul legal prevazut, propuneri de includere in bugetul de stat a fondurilor necesare pentru acordarea primelor de impadurire.
    (2) Dupa aprobarea bugetului de stat, fondurile bugetare se inscriu in programul anual al Regiei Autonome a Padurilor "Romsilva", care raspunde de utilizarea si acordarea acestora ca prime de impadurire, prin intermediul ocoalelor silvice.

    CAP. 3
    Justificarea utilizarii fondurilor alocate pentru acordarea primelor de impadurire

    Art. 8
    (1) Justificarea folosirii fondurilor bugetare aflate la dispozitia Regiei Autonome "Romsilva", cu destinatia de prime de impadurire, se face de catre ocoalele silvice, prin situatii lunare de lucrari executate, intocmite impreuna cu proprietarii sau detinatorii legali de terenuri.
    (2) Situatiile lunare de lucrari executate se verifica si se centralizeaza de catre filialele silvice si se avizeaza de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti. Modelul dupa care se intocmeste acest centralizator este prezentat in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
    (3) Pe baza situatiilor lunare de lucrari executate se intocmesc documentele de plata a primelor de impadurire.
    Art. 9
    (1) Pana la data de 5 a lunii curente, Regia Autonoma a Padurilor "Romsilva" va prezenta Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului justificarea folosirii fondurilor bugetare in luna precedenta si cumulat de la inceputul anului.
    (2) Dupa verificare, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului prezinta un exemplar din documentatia justificativa la Ministerul Finantelor - Directia generala a regiilor autonome si participatiilor statului.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 10
    Acordarea de prime de impadurire de la bugetul de stat in mod necuvenit, prin inscrierea sau avizarea pe documentele justificative de date sau situatii nereale, atrage obligatia beneficiarului de a restitui sumele incasate si aplicarea sanctiunilor prevazute de lege.

    ANEXA 1
la normele metodologice

                   CONTRACT-MODEL
    Art. 1
    Partile contractante
    Producatorul agricol individual ............................................. domiciliat in satul .............., comuna ................, orasul ........... .............., str. .............. nr. ........., judetul ..................., posesor al buletinului de identitate seria ...... nr. ............, emis de ... .............., la date de .................., denumit in continuare proprietar /detinator legal al terenului,
    Asociatia/ Societatea Comerciala ......................... din satul......... .........., comuna ...................., orasul ....................., judetul .................., reprezentata prin ....................., denumita in continuare proprietar/detinator legal al terenului, proprietar/detinator legal al terenului in suprafata de ......... ha, in baza ...............(titlu de proprietate sau adeverinta eliberata de comisia locala constituita in baza Legii nr. 18/1991 si procesul-verbal de punere in posesie sau orice alt titlu legal) si Regia Autonoma a Padurilor "Romsilva",
    Filiala silvica ........................., cu sediul in ..................., judetul .................., reprezentata prin ...............................
    Art. 2
    Obiectul contractului
    Obiectul contractului il reprezinta acordarea primelor de impadurire prevazute de art. 6 din Legea nr. 83/1993, pentru realizarea de impaduriri ca masura antierozionala sau avand ca scop crearea de perdele forestiere de protectie, precum si stabilirea obligatiei proprietarului/detinatorului legal al terenului de a planta si exploata suprafetele respective in regim silvic, potrivit legii.
    Art. 3
    Durata contractului
    Prezentul contract se incheie pentru o perioada de ........ ani, corespunzator duratei normate de realizare a reusitei definitive a plantatiilor.
    Prevederile contractului referitoare la obligatiile proprietarului/detinatorului legal al terenului de a gospodari si de a exploata in regim silvic, potrivit legii, plantatiile realizate, sunt valabile pe o durata nedeterminata.
    Art. 4
    Drepturile si obligatiile proprietarului/detinatorului legal al terenului
    a) sa solicite Filialei silvice .................../Ocolul silvic............ stabilirea, in cadrul terenului pe care il detine, a suprafetelor care se vor impaduri ca masura antierozionala sau pentru crearea de perdele forestiere de protectie, precum si intocmirea documentatiei tehnico-economice privind lucrarile care urmeaza a fi executate pana la realizarea reusitei definitive a plantatiilor respective;
    b) sa asigure executia lucrarilor conform prevederilor din documentatia tehnica intocmita de Filiala silvica ................./Ocolul silvic ............. ..........., pana la realizarea reusitei definitive a plantatiilor;
    c) sa asigure paza si protectia plantatiilor impotriva factorilor daunatori (pasunat, insecte daunatoare, boli etc.);
    d) sa intocmeasca lunar impreuna cu Ocolul silvic ................ situatia lucrarilor executate lunar, conform prevederilor din documentatia tehnica si documentele de plata a acestora;
    e) sa asigure gospodarirea in regim silvic, potrivit legii, a vegetatiei forestiere instalate si, in principal:
    - sa efectueze lucrari de exploatare a masei lemnoase numai dupa obtinerea aprobarii de la Ocolul silvic ................... si dupa marcarea arborilor de extras de catre personalul silvic imputernicit;
    - sa asigure paza si integritatea vegetatiei forestiere, precum si regenerarea acesteia, prin plantatii sau pe cale naturala, in termen de cel mult un an de la taierea definitiva aprobata de Ocolul silvic ..........................
    Art. 5
    Drepturile si obligatiile filialei silvice
    a) la cererea proprietarului/detinatorului legal al terenului, sa stabileasca suprafata pe care se vor executa impaduriri antierozionale sau pentru crearea de perdele forestiere de protectie si sa intocmeasca documentatia tehnica de executie, conform normelor si tarifelor din silvicultura;
    b) sa intocmeasca lunar, prin Ocolul silvic .................. situatia lucrarilor executate, impreuna cu proprietarul/detinatorul legal al terenului, conform prevederilor din documentatia tehnico-economica;
    c) sa intocmeasca, impreuna cu proprietarul/detinatorul legal al terenului, documentele de plata la nivelul valorii lucrarilor executate in luna precedenta, conform situatiei de lucrari intocmite in acest sens, si sa asigure plata acestora;
    d) sa acorde asistenta tehnica proprietarului/detinatorului legal al terenului pentru realizarea lucrarilor silvice de specialitate, pana la realizarea reusitei definitive a plantatiilor;
    e) sa asigure controlul privind respectarea de catre proprietarul/detinatorul legal al terenului a regimului silvic in suprafetele pe care s-a instalat vegetatia forestiera in conditiile prezentului contract.
    Art. 6
    Dispozitii generale
    Durata normata pentru realizarea reusitei definitive a plantatiilor se stabileste prin documentatia tehnica, potrivit normelor tehnice silvice. Aceasta durata se poate prelungi numai in cazul producerii unor calamitati naturale care au afectat plantatia, pe baza aprobarii filialei silvice, situatie in care se prelungeste corespunzator si durata contractului.
    Acordarea de prime de impadurire de la bugetul de stat in mod necuvenit, prin inscrierea sau avizarea pe documentele justificative de date sau situatii nereale, atrage aplicarea sanctiunilor prevazute de lege.
    Materialul lemnos recoltat, cu respectarea regimului silvic, din vegetatia forestiera instalata, la conditiile prezentului contract, apartine proprietarului/detinatorului legal al terenului. Acest material lemnos poate fi valorificat de proprietarul/detinatorul legal al terenului, cu respectarea prevederilor legale. Sumele obtinute vor fi utilizate de proprietarul/detinatorul legal al terenului pentru asigurarea lucrarilor necesare regenerarii si ingrijirii vegetatiei forestiere, in termen de cel mult un an de la efectuarea taierii definitive, aprobata de ocolul silvic.
    Prevederile prezentului contract se completeaza cu drepturile si obligatiile care revin partilor conform Legii nr. 83/1993, Codului silvic, precum si altor acte normative in vigoare.
                Semnaturile partilor contractante

 Poducatorul agricol individual/           Filiala silvica a Regiei Autonome
asociatia/societate comerciala,             a Padurilor "Romsilva"


    ANEXA 2
la normele metodologice

  FILIALA SILVICA ..................                    VIZAT
                                        DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
                                         SI CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT

                 CENTRALIZATORUL
lucrarilor executate in luna ............ 1994 si cumulat de la inceputul anului pana la sfarsitul lunii .............. 1994 pentru care s-au acordat prime de impadurire de la bugetul de stat potrivit Legii nr. 83/1993
------------------------------------------------------------------------------
 0   1    2     3     4     5     6     7      8      9     10    11   12   13
-------------------------------------------------------------------------------
  0 = Nr. crt
  1 = Ocolul silvic
  2 = Proprietarul sau detinatorul legal de teren
  3 = Suprafata destinata impaduririi ca masura antierozionala sau pentru
      crearea de perdele de protectie - ha -
  Lucrari executate in luna ................ 1994
  4 = Denumire
  5 = U.M.
  6 = Cantitate
  7 = Valori totale
  Lucrari executate cumulat de la inceputul anului pana la sfarsitul lunii.....
  ........... 1994
  8 = Denumire
  9 = U.M.
 10 = Cantitate
 11 = Valori totale
  Valori decontate
 12 = In luna ..................
 13 = Cumulat de la inceputul anului pana la sfarsitul lunii ..................
         Director,                 Director economic,
                                      


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 532/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 532 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu