Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.523 din 20.07.2016

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2005
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 575 din 28 iulie 2016SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IRegulamentul privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 29 iulie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 10Activitatea de fundamentare are ca rezultat documentul denumit propunere de politică publică elaborat de către direcţiile de specialitate cu sprijinul unităţilor de politici publice din cadrul ministerelor şi al altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. 2. La articolul 11 alineatul (2), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)participă, alături de direcţiile de specialitate, la elaborarea documentelor de politici publice prevăzute la art. 3 alin. (3) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, asigurând respectarea metodologiei de evaluare preliminară a impactului prevăzută de reglementările legale în vigoare; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... c)sunt responsabile cu trimiterea propunerii de politici publice Direcţiei coordonare politici şi priorităţi din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului; 3. La articolul 11 alineatul (2), după litera d) se introduc zece noi litere , literele e) - n) , cu următorul cuprins : e)participă la punerea în aplicare a priorităţilor guvernamentale la nivelul ministerului, monitorizează şi raportează Cancelariei Prim-Ministrului stadiul măsurilor prioritare; f)sprijină procesul de planificare strategică derulat la nivelul ministerului şi integrează planul strategic pe baza propunerilor departamentelor de specialitate, prezentându-l spre aprobare ministrului; g)participă, alături de direcţiile de specialitate, la elaborarea şi evaluarea implementării programelor bugetare ale ministerului, asigurând respectarea metodologiei de planificare strategică prevăzută de reglementările în vigoare, urmărind corelarea între obiective, indicatori de performanţă, rezultate şi resurse financiare; h)centralizează propunerile departamentelor de specialitate pentru Planul anual de lucru al Guvernului, asigură conformitatea metodologică a acestora şi monitorizează implementarea măsurilor şi priorităţilor rezultate din Planul anual de lucru al Guvernului; i)emit avize consultative privind instrumentele de prezentare şi motivare care însoţesc proiectele de acte normative iniţiate la nivelul ministerului, asigurând respectarea prevederilor referitoare la evaluarea preliminară a impactului cuprinse în Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare; j)participă, alături de direcţiile de specialitate, la organizarea şi derularea procesului de consultare publică în contextul elaborării documentelor de politici publice şi al derulării activităţilor de evaluare preliminară a impactului prevăzute la art. 7 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; k)întocmesc un raport anual cu privire la procesul de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivelul ministerului, care se transmite Cancelariei Prim-Ministrului pe baza unui formular elaborat de acesta; l)utilizează metodologii puse la dispoziţie de Cancelaria Prim-Ministrului şi elaborează din partea ministerului informări, sinteze, analize solicitate de către Cancelaria Prim-Ministrului cu privire la probleme din sfera lor de activitate; m)participă la elaborarea şi punerea în aplicare a măsurilor de reformă cu privire la îmbunătăţirea procesului decizional de la nivelul Guvernului şi al instituţiilor administraţiei publice centrale; n)implementează proiecte şi sprijină Cancelaria Prim-Ministrului în implementarea proiectelor cu finanţare externă în domeniul lor de specialitate. 4. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) , cu următorul cuprins:
(3) Avizul prevăzut la alin. (2) lit. i) poate fi favorabil, favorabil cu observaţii şi nefavorabil. Nepreluarea observaţiilor aferente avizului trebuie motivată. Nu se emite aviz pentru proiectele de acte normative prevăzute la art. 6 alin. (2) din regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009. 5. Anexele nr. 1 şi 2 la regulament se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul IIInstrucţiunile de completare a formularului propunerii de politică publică se adoptă prin decizie a prim-ministrului în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Sorin Sergiu Chelmu Şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Ioan-Dragoş Tudorache Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Vasile Dîncu Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Dragoş-Nicolae Pîslaru ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la regulament) SIGLA GUVERNULUI Aprobat PRIM-MINISTRU Propunere de politică publică

De la: Conducătorul instituţiei
Numele instituţiei
Avizator/i Conducătorul instituţiei
Numele instituţiei
Titlul propunerii de politică publică
Departament iniţiator
Persoane responsabile şi date de contact
Stadiu (anunţare, avizare, primă lectură etc.)

Secţiunea 1Argumente pentru iniţierea propunerii de politică publică Se va defini problema care a generat iniţierea propunerii de politică publică răspunzându-se la următoarele întrebări: • Care este problema care necesită acţiunea Guvernului? • Care sunt cauzele şi efectele problemei? • Prezentarea datelor statistice care susţin definirea problemei. • Ce grupuri sunt afectate şi în ce măsură? • Ce implicaţii ar putea avea lipsa de acţiune guvernamentală în domeniu? Secţiunea a 2-aScopul şi obiectivele propunerii de politică publică Se vor defini: • scopul propunerii de politică publică; • obiectivele generale; • obiectivele specifice; • obiectivele operaţionale. Secţiunea a 3-aDescrierea opţiunilor de soluţionare a problemei/problemelor identificate Se vor descrie minimum 3 opţiuni, inclusiv scenariul de referinţă Secţiunea a 4-aIdentificarea şi evaluarea impactului Pentru fiecare dintre opţiunile descrise în cadrul secţiunii a 3a vor fi evaluate următoarele tipuri de impact: 4.1. Impactul economic şi asupra mediului de afaceri Pentru fiecare dintre opţiunile identificate se vor estima: • impactul macroeconomic; • impactul asupra investiţiilor publice; • impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat; • impactul asupra mediului de afaceri; • impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii; • impactul asupra serviciilor publice furnizate de instituţiile administraţiei publice centrale şi locale; • cuantumul beneficiilor economice; • cuantumul costurilor economice. 4.2. Impactul bugetar şi financiar Pentru fiecare dintre opţiunile identificate se vor estima: • costurile şi veniturile generate de iniţiativă asupra bugetului de stat, precum şi impactul, plus/minus, rezultat; • costurile şi veniturile generate de iniţiativă asupra bugetelor locale, precum şi impactul, plus/minus, rezultat. 4.3. Impactul social Pentru fiecare dintre opţiuni se vor descrie: • impactul asupra grupurilor-ţintă identificate; • impactul asupra grupurilor vulnerabile aşa cum sunt definite de art. 6 lit. p) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare; • impactul asupra serviciilor sociale. 4.4. Impactul asupra mediului înconjurător Pentru fiecare dintre opţiuni se vor descrie şi estima: • impactul asupra utilizării resurselor naturale; • impactul asupra speciilor protejate, habitatelor naturale, ariilor protejate şi peisajelor; • impactul asupra calităţii mediului. Secţiunea a 5-aSelectarea opţiunii Va fi prezentată detaliat opţiunea selectată argumentându-se decizia iniţiatorului în acest sens. Secţiunea a 6-aProcesul de consultare publică Se va întocmi un raport al consultării publice ce va fi anexat propunerii de politică publică şi care va conţine informaţii cu privire la: • asociaţiile legal constituite consultate; • fundamentarea alegerii acestora; • recomandările propuse de organizaţiile neguvernamentale, recomandările relevante acceptate de iniţiator, precum şi cele neacceptate însoţite de o scurtă justificare a nepreluării lor. Secţiunea a 7-aMăsuri postadoptare Vor fi incluse informaţii cu privire la: • actele normative subsecvente ce urmează a fi elaborate după adoptarea propunerii de politică publică şi termenele estimate pentru aprobarea acestora de către Guvern sau Parlament; • alte măsuri ce sunt necesare ca urmare a adoptării propunerii de politică publică şi termenele aferente realizării lor; • descrierea modalităţii în care se va monitoriza şi evalua implementarea propunerii de politică publică. Descrierea indicatorilor utilizaţi în acest sens. ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 2 la regulament) Monitorizarea şi evaluarea politicilor publice Formular I. Monitorizarea 1. Denumirea politicii publice (precizarea propunerii de politici publice care a stat la baza implementării) 2. Instituţii şi departamente însărcinate cu monitorizarea politicii publice 3. Metodologia monitorizării (indicatori utilizaţi) 4. Respectarea termenelor

Termen preconizat Termen realizat
Activitatea 1
Activitatea 2
Activitatea 3
Activitatea...

5. Costurile implementării

Cost preconizat Cost realizat
Activitatea 1
Activitatea 2
Activitatea 3
Activitatea...

6. Descrierea desfăşurării activităţilor cuprinse în planul de acţiune şi compararea acestora cu conţinutul activităţilor prezentat în propunerea de politici publice corespunzătoare 7. Întârzieri, neconcordanţe, depăşiri de buget (motivaţii) 8. Recomandări II. Evaluarea 1. Denumirea politicii publice (precizarea eventualelor instituţii care au contribuit la realizarea evaluării şi tipul contribuţiei) 2. Tema de evaluare 3. Metodologia de evaluare utilizată (indicatorii evaluării) 4. Realizarea obiectivelor în raport cu cele precizate în propunerea de politici publice

Obiective stabilite (cele precizate în propunerea de politică publică) Obiective realizate (consultarea rapoartelor de monitorizare)

5. Descrierea activităţilor desfăşurate, precum şi evaluarea acestora în funcţie de indicatorii precizaţi 6. Concluziile evaluării Instrucţiuni de completare a formularelor de monitorizare şi evaluare I. Monitorizarea 1. Denumirea politicii publice Se precizează denumirea oficială a politicii publice, aşa cum apare în propunerea de politici publice. 2. Instituţii responsabile Se precizează structurile responsabile şi poziţia administrativă a acestora în cadrul instituţiei. În cazul în care activitatea de monitorizare este desfăşurată şi de alte instituţii publice, organizaţii civice şi sociale, organizaţii internaţionale sau companii private, institute de cercetare, universităţi, prezentaţi-le şi descrieţi contribuţia acestora. 3. Metodologia de monitorizare (indicatori) Menţionaţi indicatorii urmăriţi în activitatea de monitorizare. Exemple de indicatori: indicatori administrativi - prezintă acţiunea guvernamentală din punct de vedere administrativ şi managerial şi redau capacitatea de planificare eficientă, capacitatea de a respecta termene-limită, capacitatea de a utiliza raţional resursele pentru atingerea obiectivelor stabilite etc.; indicatori de performanţă - pot fi economici, politici şi sociali, ecologici, ai dezvoltării umane etc. şi sunt urmăriţi pentru a evalua impactul efectiv al politicilor publice. De exemplu, pentru evaluarea succesului unei politici de dezvoltare a turismului, indicatorii ar putea fi: numărul sosirilor în unităţile de cazare, numărul înnoptărilor în unităţile de cazare sau indicele de utilizare netă a locurilor de cazare. În funcţie de sectoare, pot fi utilizaţi indicatori specifici.4. Respectarea termenelor Pe coloana din stânga se precizează termenele de realizare a activităţilor, aşa cum apar formulate în propunerea de politici publice. În coloana din dreapta se precizează termenele reale de realizare a activităţilor. 5. Costurile implementării Pe coloana din stânga se precizează costurile preconizate în propunerea de politici publice. Pe coloana din dreapta se precizează costurile reale ale implementării. 6. Descrierea activităţilor Se descriu activităţile desfăşurate până în prezent, precizându-se, acolo unde este cazul, dacă au existat întârzieri în realizarea lor sau modificări în conţinutul lor, comparativ cu activităţile incluse în planul de acţiune. 7. Întârzieri, neconcordanţe, depăşiri de buget (motivaţii) Se precizează principalele neconcordanţe, întârzieri în respectarea termenelor propuse, precum şi eventualele depăşiri de buget. Se precizează motivele de producere a acestora. 8. Recomandări Se menţionează principalele concluzii rezultate în urma activităţii de monitorizare, precum şi măsurile corective recomandate. De asemenea trebuie furnizate informaţii referitoare la constatările îndeplinirii recomandărilor anterior formulate în cadrul procesului de monitorizare şi/sau situaţiile care au condus la neimplementarea acestora. II. Evaluarea 1. Denumirea politicii evaluate Sunt denumite structurile responsabile şi poziţia administrativă a acestora. În cazul în care activitatea de evaluare este desfăşurată împreună cu alte instituţii publice, organizaţii civice şi sociale, organizaţii internaţionale sau este preluată prin contractare de companii private, institute de cercetare, universităţi, prezentaţi-le şi descrieţi contribuţia acestora. 2. Tema de evaluare - se identifică eventuale chestiuni, în cadrul unei politici, pentru care decidentul poate solicita o evaluare separată. Astfel, procesul de evaluare poate să nu se refere întotdeauna la politica publică în totalitatea sa, ci numai la acele componente care au contribuit la rezolvarea unor aspecte specifice. 3. Metodologie Se descriu metodologia de evaluare şi împărţirea în timp/etape a acesteia. Sunt menţionaţi indicatorii de evaluare utilizaţi. 4. Realizarea obiectivelor În momentul evaluării se utilizează datele obţinute în etapa de monitorizare. Sunt enumerate rezultatele implementării politicii publice, descriindu-se în ce măsura corespund cu obiectivele stabilite iniţial. Atunci când sunt enumerate rezultatele, se cuantifică, acolo unde este cazul, şi se detaliază modificările instituţionale produse, precum şi impactul realizat asupra grupurilor-ţintă. 5. Descrierea activităţilor Se descriu modul de desfăşurare a activităţilor, precum şi modul în care acestea se conformează activităţilor prezentate în planul de acţiune. 6. Concluziile evaluării Se menţionează principalele concluzii rezultate în urma activităţii de evaluare, în special în ceea ce priveşte următoarele aspecte: în ce măsură problema de politică publică a fost rezolvată;

dacă se recomandă reluarea întregului proces al politicii publice sau numai a anumitor aspecte ale acestuia


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 523/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 523 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu