Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.523 din 20.07.2016

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2005
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 575 din 28 iulie 2016SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IRegulamentul privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 29 iulie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 10Activitatea de fundamentare are ca rezultat documentul denumit propunere de politică publică elaborat de către direcţiile de specialitate cu sprijinul unităţilor de politici publice din cadrul ministerelor şi al altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. 2. La articolul 11 alineatul (2), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)participă, alături de direcţiile de specialitate, la elaborarea documentelor de politici publice prevăzute la art. 3 alin. (3) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, asigurând respectarea metodologiei de evaluare preliminară a impactului prevăzută de reglementările legale în vigoare; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... c)sunt responsabile cu trimiterea propunerii de politici publice Direcţiei coordonare politici şi priorităţi din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului; 3. La articolul 11 alineatul (2), după litera d) se introduc zece noi litere , literele e) - n) , cu următorul cuprins : e)participă la punerea în aplicare a priorităţilor guvernamentale la nivelul ministerului, monitorizează şi raportează Cancelariei Prim-Ministrului stadiul măsurilor prioritare; f)sprijină procesul de planificare strategică derulat la nivelul ministerului şi integrează planul strategic pe baza propunerilor departamentelor de specialitate, prezentându-l spre aprobare ministrului; g)participă, alături de direcţiile de specialitate, la elaborarea şi evaluarea implementării programelor bugetare ale ministerului, asigurând respectarea metodologiei de planificare strategică prevăzută de reglementările în vigoare, urmărind corelarea între obiective, indicatori de performanţă, rezultate şi resurse financiare; h)centralizează propunerile departamentelor de specialitate pentru Planul anual de lucru al Guvernului, asigură conformitatea metodologică a acestora şi monitorizează implementarea măsurilor şi priorităţilor rezultate din Planul anual de lucru al Guvernului; i)emit avize consultative privind instrumentele de prezentare şi motivare care însoţesc proiectele de acte normative iniţiate la nivelul ministerului, asigurând respectarea prevederilor referitoare la evaluarea preliminară a impactului cuprinse în Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare; j)participă, alături de direcţiile de specialitate, la organizarea şi derularea procesului de consultare publică în contextul elaborării documentelor de politici publice şi al derulării activităţilor de evaluare preliminară a impactului prevăzute la art. 7 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; k)întocmesc un raport anual cu privire la procesul de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivelul ministerului, care se transmite Cancelariei Prim-Ministrului pe baza unui formular elaborat de acesta; l)utilizează metodologii puse la dispoziţie de Cancelaria Prim-Ministrului şi elaborează din partea ministerului informări, sinteze, analize solicitate de către Cancelaria Prim-Ministrului cu privire la probleme din sfera lor de activitate; m)participă la elaborarea şi punerea în aplicare a măsurilor de reformă cu privire la îmbunătăţirea procesului decizional de la nivelul Guvernului şi al instituţiilor administraţiei publice centrale; n)implementează proiecte şi sprijină Cancelaria Prim-Ministrului în implementarea proiectelor cu finanţare externă în domeniul lor de specialitate. 4. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) , cu următorul cuprins:
(3) Avizul prevăzut la alin. (2) lit. i) poate fi favorabil, favorabil cu observaţii şi nefavorabil. Nepreluarea observaţiilor aferente avizului trebuie motivată. Nu se emite aviz pentru proiectele de acte normative prevăzute la art. 6 alin. (2) din regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009. 5. Anexele nr. 1 şi 2 la regulament se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul IIInstrucţiunile de completare a formularului propunerii de politică publică se adoptă prin decizie a prim-ministrului în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Sorin Sergiu Chelmu Şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Ioan-Dragoş Tudorache Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Vasile Dîncu Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Dragoş-Nicolae Pîslaru ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la regulament) SIGLA GUVERNULUI Aprobat PRIM-MINISTRU Propunere de politică publică

De la: Conducătorul instituţiei
Numele instituţiei
Avizator/i Conducătorul instituţiei
Numele instituţiei
Titlul propunerii de politică publică
Departament iniţiator
Persoane responsabile şi date de contact
Stadiu (anunţare, avizare, primă lectură etc.)

Secţiunea 1Argumente pentru iniţierea propunerii de politică publică Se va defini problema care a generat iniţierea propunerii de politică publică răspunzându-se la următoarele întrebări: • Care este problema care necesită acţiunea Guvernului? • Care sunt cauzele şi efectele problemei? • Prezentarea datelor statistice care susţin definirea problemei. • Ce grupuri sunt afectate şi în ce măsură? • Ce implicaţii ar putea avea lipsa de acţiune guvernamentală în domeniu? Secţiunea a 2-aScopul şi obiectivele propunerii de politică publică Se vor defini: • scopul propunerii de politică publică; • obiectivele generale; • obiectivele specifice; • obiectivele operaţionale. Secţiunea a 3-aDescrierea opţiunilor de soluţionare a problemei/problemelor identificate Se vor descrie minimum 3 opţiuni, inclusiv scenariul de referinţă Secţiunea a 4-aIdentificarea şi evaluarea impactului Pentru fiecare dintre opţiunile descrise în cadrul secţiunii a 3a vor fi evaluate următoarele tipuri de impact: 4.1. Impactul economic şi asupra mediului de afaceri Pentru fiecare dintre opţiunile identificate se vor estima: • impactul macroeconomic; • impactul asupra investiţiilor publice; • impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat; • impactul asupra mediului de afaceri; • impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii; • impactul asupra serviciilor publice furnizate de instituţiile administraţiei publice centrale şi locale; • cuantumul beneficiilor economice; • cuantumul costurilor economice. 4.2. Impactul bugetar şi financiar Pentru fiecare dintre opţiunile identificate se vor estima: • costurile şi veniturile generate de iniţiativă asupra bugetului de stat, precum şi impactul, plus/minus, rezultat; • costurile şi veniturile generate de iniţiativă asupra bugetelor locale, precum şi impactul, plus/minus, rezultat. 4.3. Impactul social Pentru fiecare dintre opţiuni se vor descrie: • impactul asupra grupurilor-ţintă identificate; • impactul asupra grupurilor vulnerabile aşa cum sunt definite de art. 6 lit. p) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare; • impactul asupra serviciilor sociale. 4.4. Impactul asupra mediului înconjurător Pentru fiecare dintre opţiuni se vor descrie şi estima: • impactul asupra utilizării resurselor naturale; • impactul asupra speciilor protejate, habitatelor naturale, ariilor protejate şi peisajelor; • impactul asupra calităţii mediului. Secţiunea a 5-aSelectarea opţiunii Va fi prezentată detaliat opţiunea selectată argumentându-se decizia iniţiatorului în acest sens. Secţiunea a 6-aProcesul de consultare publică Se va întocmi un raport al consultării publice ce va fi anexat propunerii de politică publică şi care va conţine informaţii cu privire la: • asociaţiile legal constituite consultate; • fundamentarea alegerii acestora; • recomandările propuse de organizaţiile neguvernamentale, recomandările relevante acceptate de iniţiator, precum şi cele neacceptate însoţite de o scurtă justificare a nepreluării lor. Secţiunea a 7-aMăsuri postadoptare Vor fi incluse informaţii cu privire la: • actele normative subsecvente ce urmează a fi elaborate după adoptarea propunerii de politică publică şi termenele estimate pentru aprobarea acestora de către Guvern sau Parlament; • alte măsuri ce sunt necesare ca urmare a adoptării propunerii de politică publică şi termenele aferente realizării lor; • descrierea modalităţii în care se va monitoriza şi evalua implementarea propunerii de politică publică. Descrierea indicatorilor utilizaţi în acest sens. ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 2 la regulament) Monitorizarea şi evaluarea politicilor publice Formular I. Monitorizarea 1. Denumirea politicii publice (precizarea propunerii de politici publice care a stat la baza implementării) 2. Instituţii şi departamente însărcinate cu monitorizarea politicii publice 3. Metodologia monitorizării (indicatori utilizaţi) 4. Respectarea termenelor

Termen preconizat Termen realizat
Activitatea 1
Activitatea 2
Activitatea 3
Activitatea...

5. Costurile implementării

Cost preconizat Cost realizat
Activitatea 1
Activitatea 2
Activitatea 3
Activitatea...

6. Descrierea desfăşurării activităţilor cuprinse în planul de acţiune şi compararea acestora cu conţinutul activităţilor prezentat în propunerea de politici publice corespunzătoare 7. Întârzieri, neconcordanţe, depăşiri de buget (motivaţii) 8. Recomandări II. Evaluarea 1. Denumirea politicii publice (precizarea eventualelor instituţii care au contribuit la realizarea evaluării şi tipul contribuţiei) 2. Tema de evaluare 3. Metodologia de evaluare utilizată (indicatorii evaluării) 4. Realizarea obiectivelor în raport cu cele precizate în propunerea de politici publice

Obiective stabilite (cele precizate în propunerea de politică publică) Obiective realizate (consultarea rapoartelor de monitorizare)

5. Descrierea activităţilor desfăşurate, precum şi evaluarea acestora în funcţie de indicatorii precizaţi 6. Concluziile evaluării Instrucţiuni de completare a formularelor de monitorizare şi evaluare I. Monitorizarea 1. Denumirea politicii publice Se precizează denumirea oficială a politicii publice, aşa cum apare în propunerea de politici publice. 2. Instituţii responsabile Se precizează structurile responsabile şi poziţia administrativă a acestora în cadrul instituţiei. În cazul în care activitatea de monitorizare este desfăşurată şi de alte instituţii publice, organizaţii civice şi sociale, organizaţii internaţionale sau companii private, institute de cercetare, universităţi, prezentaţi-le şi descrieţi contribuţia acestora. 3. Metodologia de monitorizare (indicatori) Menţionaţi indicatorii urmăriţi în activitatea de monitorizare. Exemple de indicatori: indicatori administrativi - prezintă acţiunea guvernamentală din punct de vedere administrativ şi managerial şi redau capacitatea de planificare eficientă, capacitatea de a respecta termene-limită, capacitatea de a utiliza raţional resursele pentru atingerea obiectivelor stabilite etc.; indicatori de performanţă - pot fi economici, politici şi sociali, ecologici, ai dezvoltării umane etc. şi sunt urmăriţi pentru a evalua impactul efectiv al politicilor publice. De exemplu, pentru evaluarea succesului unei politici de dezvoltare a turismului, indicatorii ar putea fi: numărul sosirilor în unităţile de cazare, numărul înnoptărilor în unităţile de cazare sau indicele de utilizare netă a locurilor de cazare. În funcţie de sectoare, pot fi utilizaţi indicatori specifici.4. Respectarea termenelor Pe coloana din stânga se precizează termenele de realizare a activităţilor, aşa cum apar formulate în propunerea de politici publice. În coloana din dreapta se precizează termenele reale de realizare a activităţilor. 5. Costurile implementării Pe coloana din stânga se precizează costurile preconizate în propunerea de politici publice. Pe coloana din dreapta se precizează costurile reale ale implementării. 6. Descrierea activităţilor Se descriu activităţile desfăşurate până în prezent, precizându-se, acolo unde este cazul, dacă au existat întârzieri în realizarea lor sau modificări în conţinutul lor, comparativ cu activităţile incluse în planul de acţiune. 7. Întârzieri, neconcordanţe, depăşiri de buget (motivaţii) Se precizează principalele neconcordanţe, întârzieri în respectarea termenelor propuse, precum şi eventualele depăşiri de buget. Se precizează motivele de producere a acestora. 8. Recomandări Se menţionează principalele concluzii rezultate în urma activităţii de monitorizare, precum şi măsurile corective recomandate. De asemenea trebuie furnizate informaţii referitoare la constatările îndeplinirii recomandărilor anterior formulate în cadrul procesului de monitorizare şi/sau situaţiile care au condus la neimplementarea acestora. II. Evaluarea 1. Denumirea politicii evaluate Sunt denumite structurile responsabile şi poziţia administrativă a acestora. În cazul în care activitatea de evaluare este desfăşurată împreună cu alte instituţii publice, organizaţii civice şi sociale, organizaţii internaţionale sau este preluată prin contractare de companii private, institute de cercetare, universităţi, prezentaţi-le şi descrieţi contribuţia acestora. 2. Tema de evaluare - se identifică eventuale chestiuni, în cadrul unei politici, pentru care decidentul poate solicita o evaluare separată. Astfel, procesul de evaluare poate să nu se refere întotdeauna la politica publică în totalitatea sa, ci numai la acele componente care au contribuit la rezolvarea unor aspecte specifice. 3. Metodologie Se descriu metodologia de evaluare şi împărţirea în timp/etape a acesteia. Sunt menţionaţi indicatorii de evaluare utilizaţi. 4. Realizarea obiectivelor În momentul evaluării se utilizează datele obţinute în etapa de monitorizare. Sunt enumerate rezultatele implementării politicii publice, descriindu-se în ce măsura corespund cu obiectivele stabilite iniţial. Atunci când sunt enumerate rezultatele, se cuantifică, acolo unde este cazul, şi se detaliază modificările instituţionale produse, precum şi impactul realizat asupra grupurilor-ţintă. 5. Descrierea activităţilor Se descriu modul de desfăşurare a activităţilor, precum şi modul în care acestea se conformează activităţilor prezentate în planul de acţiune. 6. Concluziile evaluării Se menţionează principalele concluzii rezultate în urma activităţii de evaluare, în special în ceea ce priveşte următoarele aspecte: în ce măsură problema de politică publică a fost rezolvată;

dacă se recomandă reluarea întregului proces al politicii publice sau numai a anumitor aspecte ale acestuia


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 523/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 523 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu