Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 775 din 14 iulie 2005

pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare si evaluare a politicilor publice la nivel central

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 685 din 29 iulie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
    avand in vedere prevederile art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, precum si prevederile Hotararii Guvernului nr. 50/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Regulamentul privind procedurile de elaborare, monitorizare si evaluare a politicilor publice la nivel central, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul delegat pentru coordonarea
                       Secretariatului General al Guvernului,
                       Mihai Alexandru Voicu

                       p. Ministrul justitiei,
                       Maria Cristina Manda,
                       secretar de stat

    ANEXA 1

                            REGULAMENT
privind procedurile de elaborare, monitorizare si evaluare a politicilor publice la nivel central

    CAP. 1
    Dispozitii cu caracter general

    Art. 1
    Procedurile instituite prin prezentul regulament determina functia, scopul si metodologia procesului de elaborare, monitorizare si evaluare a politicilor publice la nivelul autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala.
    Art. 2
    Procedurile se aplica acelor politici publice a caror implementare se realizeaza prin adoptarea de acte normative, cu exceptia actelor normative cu caracter individual, a actelor normative prin care se aproba norme metodologice prevazute prin lege, a actelor normative prin care se supun ratificarii sau aprobarii acte cu caracter international, precum si a actelor normative prin care sunt transpuse in legislatia interna normele comunitare.
    Art. 3
    (1) Procedurile se aplica de ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale care initiaza proiecte de acte normative.
    (2) Unitatile specializate in domeniul politicilor publice, denumite in continuare unitati de politici publice, se constituie la nivelul ministerelor si al altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale care initiaza proiecte de acte normative, prin ordin al conducatorului institutiei.
    (3) Au obligatia de a respecta prezentele proceduri si consiliile, comisiile, comitetele interministeriale si grupurile de lucru interministeriale constituite conform legii.

    CAP. 2
    Definitii

    Art. 4
    In cadrul prezentului regulament vor fi folosite urmatoarele definitii:
    a) problema de politici publice - o situatie sociala, economica sau ecologica care necesita interventia administratiei publice centrale de specialitate, in masura sa identifice si sa asigure cadrul juridic necesar implementarii unei anumite solutii;
    b) politicile publice - totalitatea activitatilor desfasurate de administratia publica centrala de specialitate in scopul solutionarii problemelor de politici publice identificate. O anumita solutie poate fi implementata prin intermediul unuia sau mai multor acte normative;
    c) procesul politicilor publice - totalitatea etapelor a caror parcurgere conduce la implementarea unei anumite solutii destinate rezolvarii unei probleme cu caracter public;
    d) variantele de politici publice - solutii tehnice care rezolva o anumita problema de politica publica;
    e) identificarea variantelor - o etapa in procesul politicilor publice, care consta in generarea unor posibilitati tehnice de solutionare pentru o anumita problema de politici publice, de catre colectivele speciale, cu consultarea societatii civile. Variantele de politici publice nu reprezinta acte normative;
    f) propunerea de politici publice - document care contine informatii despre variantele de politici publice identificate, precum si fundamentarea atat a acestora, cat si a celei care este recomandata sa fie adoptata spre implementare. Documentul contine, de asemenea, o prezentare a planului de actiune preconizat pentru implementarea acelei variante de politica publica care este aleasa spre implementare;
    g) varianta aleasa spre a fi implementata - acea varianta dintre cele prezentate in propunerea de politici publice care obtine acordul conducerii ministerului initiator in vederea implementarii ei;
    h) implementarea variantei de politici publice - etapa a procesului politicilor publice care consta in totalitatea activitatilor prin care o varianta de politici publice este pusa in aplicare, prin adoptarea unuia sau mai multor acte normative, respectiv aplicarea unui plan de actiune corespunzator;
    i) monitorizarea - etapa a procesului politicilor publice care cuprinde culegerea de informatii cu privire la modalitatea in care au fost obtinute rezultatele implementarii unei anumite politici publice;
    j) activitatea de evaluare utilizeaza informatiile prezentate in etapa de monitorizare si are ca scop formularea unor concluzii finale cu privire la rezultatele politicii publice implementate;
    k) metodologia de monitorizare si evaluare consta intr-o serie de instrumente si metode a caror aplicare furnizeaza date cu privire la modul in care o anumita politica publica a fost implementata.
    Art. 5
    Procedurile reglementeaza urmatoarele etape ale procesului politicilor publice desfasurat la nivelul organelor de specialitate ale administratiei publice centrale:
    a) identificarea, alegerea si fundamentarea variantelor de politici publice;
    b) monitorizarea implementarii si evaluarea politicii publice.
    Art. 6
    Identificarea problemei de politici publice se realizeaza folosindu-se urmatoarele surse:
    a) Programul de guvernare;
    b) strategiile sectoriale si generale ale autoritatilor administratiei publice centrale initiatoare de proiecte de acte normative;
    c) problemele care apar pe parcursul guvernarii si care au un impact economic, social si ecologic semnificativ.

    CAP. 3
    Identificarea, alegerea si fundamentarea variantelor de politici publice

    Art. 7
    (1) Identificarea si alegerea variantelor de politici publice au ca rezultat obtinerea unei solutii tehnice pentru o problema de politici publice.
    (2) Pentru obtinerea acestei solutii se parcurg urmatoarele etape:
    a) identificarea si fundamentarea variantelor;
    b) alegerea si fundamentarea aprofundata a variantei de politici publice care va fi implementata.
    Art. 8
    (1) Activitatea de identificare a variantelor se desfasoara in cadrul institutiei initiatoare a politicii publice de catre directiile de specialitate sub coordonarea unitatilor de politici publice din cadrul ministerelor.
    (2) Activitatea de identificare a variantelor se realizeaza cu consultarea organizatiilor neguvernamentale, partenerilor sociali, asociatiilor profesionale si a reprezentantilor sectorului privat implicati, afectati sau interesati de modul in care este rezolvata problema respectiva.
    Art. 9
    Activitatea de fundamentare a variantelor consta in realizarea de studii si analize care furnizeaza informatii cu privire la:
    a) oportunitatea rezolvarii problemei;
    b) prezentarea variantelor;
    c) bugetul estimat pentru fiecare varianta;
    d) impactul estimat al variantelor identificate;
    e) criteriile de evaluare a variantelor si de alegere a aceleia care este recomandata spre implementare;
    f) planul de actiune pentru varianta recomandata.
    Art. 10
    Activitatea de fundamentare are ca rezultat documentul denumit propunere de politici publice, elaborat de catre directiile de specialitate sub coordonarea unitatilor de politici publice din cadrul ministerelor si al altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, care cuprinde in forma concisa rezultatele studiilor si analizelor, precum si ale activitatii de consultare a societatii civile cu privire la diferitele variante de solutionare identificate. Propunerea de politici publice cuprinde si un plan de actiune cu ajutorul caruia se va implementa varianta de politici publice care a fost aleasa de conducerea organului administratiei publice initiatoare pentru a fi implementata.
    Art. 11
    (1) Unitatile de politici publice se infiinteaza in cadrul ministerelor si al altor institutii publice centrale, prin ordin al conducatorului institutiei, si se subordoneaza acestuia. Din cadrul unitatilor de politici publice pot face parte manageri publici, consilieri de integrare, personal contractual si functionari publici. Personalul unitatilor de politici publice trebuie sa aiba experienta in domeniul politicilor publice si al managementului de proiect.
    (2) Unitatile de politici publice indeplinesc urmatoarele atributii:
    a) asigura consultanta departamentelor de specialitate din cadrul ministerelor in ceea ce priveste elaborarea propunerii de politici publice;
    b) monitorizeaza respectarea procedurilor adoptate prin prezentul regulament in cadrul ministerului in care isi desfasoara activitatea;
    c) sunt responsabile cu trimiterea propunerii de politici publice Unitatii de politici publice din cadrul Secretariatului General al Guvernului;
    d) elaboreaza rapoarte de monitorizare si evaluare cu privire la politicile publice initiate si implementate la nivelul ministerelor, in colaborare cu departamentele de specialitate.
    Art. 12
    Activitatea unitatilor de politici publice in cadrul ministerelor se desfasoara, dupa caz, in colaborare cu alte ministere si organe specializate ale administratiei publice centrale.
    Art. 13
    (1) Propunerea de politici publice care contine varianta de politici publice aleasa spre a fi implementata este aprobata de conducatorul institutiei initiatoare.
    (2) Modelul privind elaborarea propunerii de politici publice este prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 14
    Propunerea de politici publice este transmisa ministerelor si altor organe ale administratiei publice centrale interesate, urmand ca acestea sa elaboreze si sa transmita observatii si propuneri in termen de 7 zile de la primire.
    Art. 15
    (1) Propunerea de politici publice se inainteaza ulterior Secretariatului General al Guvernului.
    (2) Secretariatul General al Guvernului, prin Unitatea de politici publice, emite un aviz conform, semnat de ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, in termen de maximum 10 zile, prin care se verifica respectarea de catre initiatori a procedurilor reglementate prin prezentul regulament.
    Art. 16
    (1) Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale pot demara procedura de initiere a proiectelor de acte normative care intra sub incidenta prezentului regulament numai dupa obtinerea avizului conform prevazut la art. 14.
    (2) Concluziile avizului conform prevazut la art. 14 vor fi cuprinse in nota de fundamentare sau in expunerea de motive, dupa caz, a proiectului ori proiectelor de act normativ.

    CAP. 4
    Monitorizarea si evaluarea politicilor publice

    Art. 17
    Monitorizarea si evaluarea politicilor publice reprezinta activitati care se desfasoara in timpul si dupa implementarea politicilor publice, urmarindu-se stabilirea gradului de realizare a obiectivelor politicii publice.
    Art. 18
    Potrivit prezentului regulament, monitorizarea si evaluarea politicilor publice se desfasoara la nivelul tuturor autoritatilor administratiei publice centrale si au ca obiect activitatile si rezultatele procesului de elaborare a politicilor publice.
    Art. 19
    Metodologia monitorizarii si evaluarii politicilor publice este prevazuta in propunerea de politici publice.
    Art. 20
    Monitorizarea trebuie sa evidentieze urmatoarele aspecte:
    a) modificarile institutionale care au survenit in urma implementarii politicii publice;
    b) modificarile asupra situatiei grupurilor-tinta vizate, atat pe parcursul implementarii, cat si la finalizarea acesteia;
    c) costurile implementarii;
    d) respectarea termenelor si a continutului activitatilor din cadrul planului de actiune;
    e) intarzierile in realizarea activitatilor si motivul producerii lor.
    Art. 21
    Unitatile de politici publice din cadrul autoritatilor administratiei publice centrale au obligatia de a elabora rapoarte periodice de monitorizare, conform modelului prevazut in anexa nr. 2. Activitatile de monitorizare si evaluare pot fi subcontractate si altor organizatii din mediul privat, neguvernamental, din mediul academic si de invatamant superior.
    Art. 22
    Criteriile de evaluare a unei politici publice vizeaza:
    a) masura in care rezultatele implementarii politicilor publice corespund cu cele stabilite in etapa de formulare a politicilor publice;
    b) raportul dintre costurile obtinerii rezultatelor si cele preconizate in etapa de formulare a politicilor publice si precizate in strategia de implementare;
    c) respectarea continutului activitatilor si a termenelor stabilite in planul de actiune.
    Art. 23
    Activitatea de evaluare se realizeaza periodic, la termenele precizate in propunerea de politici publice, si se finalizeaza prin elaborarea unui raport, al carui formular este prevazut in anexa nr. 2.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 24
    Ministerele si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale vor analiza periodic stadiul aplicarii procedurilor stabilite prin prezentul regulament in domeniul lor de activitate si vor face propuneri temeinic justificate de adaptare a dispozitiilor prezentelor proceduri la cerintele impuse de evolutia vietii economico-sociale.
    Art. 25
    Prevederile prezentului regulament nu se aplica acelor programe de politici publice initiate anterior intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 26
    Prevederile prezentului regulament intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2006.
    Art. 27
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul regulament.

    ANEXA 1*)
    la regulament

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

    Catre
    Secretariatul General al Guvernului
    Unitatea de Politici Publice

                      PROPUNERE DE POLITICI PUBLICE

                                 Formular

 ______________________________________________________________________________
| 1) Institutia          |                                                     |
|    initiatoare         |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| 2) Formularea problemei|                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| 3) Denumirea politicii |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| 4) Scop                |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| 5) Obiective generale/ |                                                     |
|    obiective specifice |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| 6) Beneficiari         |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| 7) Variante de         | Varianta 1              | Impact 1      | Buget     |
|    solutionare         |                         | Economic      | estimat 1 |
|                        |                         | Social        |           |
|                        |                         | Ecologic      |           |
|                        |                         | (daca e cazul)|           |
|________________________|_________________________|_______________|___________|
|                        | Varianta 2              | Impact 2      | Buget     |
|                        |                         | Economic      | estimat 2 |
|                        |                         | Social        |           |
|                        |                         | Ecologic      |           |
|                        |                         | (daca e cazul)|           |
|                        |_________________________|_______________|___________|
|                        | Varianta 3              | Impact 3      | Buget     |
|                        |                         | Economic      | estimat 3 |
|                        |                         | Social        |           |
|                        |                         | Ecologic      |           |
|                        |                         | (daca e cazul)|           |
|________________________|_________________________|_______________|___________|
| 8) Procesul de         | Organizatii, institutii | Rezultatul consultarii    |
|    consultare          | consultate              | (variante alternative de  |
|                        |                         | solutionare propuse,      |
|                        |                         | puncte de vedere, pozitii |
|                        |                         | exprimate)                |
|________________________|_________________________|___________________________|
| 9) Varianta de         | Prezentarea variantei   | Termene       | Buget     |
|    solutionare         | - beneficii/riscuri;    | preconizate de| estimat   |
|    recomandata         | - impact detaliat;      |               |           |
|                        | - grupuri vizate;       |               |           |
|                        | - modalitati si termene |               |           |
|                        |   de monitorizare/      |               |           |
|                        |   evaluare;             |               |           |
|                        | - indicatori de         |               |           |
|                        |   performanta.          |               |           |
|________________________|_________________________|_______________|___________|

    Planul de actiuni

    (se refera la varianta de politici publice care este aleasa spre implementare)

 ______________________________________________________________________________
| Activitate necesara implementarii                                            |
|______________________________________________________________________________|
|  Termen de   |Responsabil |   Buget    | Rezultate  |Raport de   | Raport de |
|  realizare   |            |            |            |monitorizare| evaluare  |
|______________|____________|____________|____________|____________|___________|
| Activitatea 1                                                                |
|                                                                              |
| Subactivitatea 1a                                                            |
| Subactivitatea 1b                                                            |
|______________________________________________________________________________|
|Precizati data|Mentionati  |Precizati   |Enumerati   |Precizati   |Precizati  |
|limita pentru |institutia  |bugetul     |rezultatele |termenul de |termenul de|
|realizarea    |responsabila|alocat      |cuantificand|realizare a |realizare a|
|unei          |si persoana |fiecarei    |cat mai mult|raportului  |raportului |
|activitati/   |de contact  |activitati  |            |(ex: dupa   |(ex: dupa  |
|subactivitati |            |detaliat pe |            |activitatea |activitatea|
|              |            |principalele|            |4)          |n)         |
|              |            |capitole de |            |            |           |
|              |            |cheltuieli  |            |            |           |
|              |            |(cheltuieli |            |            |           |
|              |            |materiale,  |            |            |           |
|              |            |de servicii,|            |            |           |
|              |            |salarii     |            |            |           |
|              |            |etc.)       |            |            |           |
|______________|____________|____________|____________|____________|___________|
| Activitatea 2                                                                |
|                                                                              |
| Subactivitatea 2a                                                            |
| Subactivitatea 2b                                                            |
|______________________________________________________________________________|
|              |            |            |            |            |           |
|              |            |            |            |            |           |
|              |            |            |            |            |           |
|              |            |            |            |            |           |
|______________|____________|____________|____________|____________|___________|
| Activitatea 3                                                                |
|                                                                              |
| Subactivitatea 3a                                                            |
| Subactivitatea 3b                                                            |
|______________________________________________________________________________|
|              |            |            |            |            |           |
|              |            |            |            |            |           |
|              |            |            |            |            |           |
|              |            |            |            |            |           |
|______________|____________|____________|____________|____________|___________|
| Activitatea 4                                                                |
|                                                                              |
| Subactivitatea 4a                                                            |
| Subactivitatea 4b                                                            |
|______________________________________________________________________________|
|              |            |            |            |            |           |
|              |            |            |            |            |           |
|              |            |            |            |            |           |
|              |            |            |            |            |           |
|______________|____________|____________|____________|____________|___________|
| Activitatea n                                                                |
|                                                                              |
| Subactivitatea na                                                            |
| Subactivitatea nb                                                            |
|______________________________________________________________________________|
|              |            |            |            |            |           |
|              |            |            |            |            |           |
|              |            |            |            |            |           |
|              |            |            |            |            |           |
|______________|____________|____________|____________|____________|___________|

    ANEXA 2
    la regulament

                         PROPUNERE DE POLITICI PUBLICE
                          Instructiuni de completare

    1. Institutia initiatoare
    Denumirea institutiei care initiaza politica publica

    2. Formularea problemei
    - La acest capitol se descrie pe scurt problema care a condus la necesitatea initierii unei politici publice in domeniu.
    - Este recomandabila descrierea problemei, prin precizarea posibilelor efecte ale nonactiunii guvernamentale (de exemplu: Populatia urbana de varsta scolara creste cu x persoane pe an, iar capacitatea de constructie de noi facilitati de invatamant nu poate face fata acestei cresteri).
    - Nu este recomandata sugerarea in prezentarea problemei a raspunsului sau a unei solutii (de exemplu: Exista prea putine case pentru tineri - o definitie de acest gen induce raspunsul ca problema locativa a tinerilor poate fi rezolvata prin constructia de locuinte si nu permite identificarea altor alternative de rezolvare a problemei).
    - Este recomandabila limitarea la o problema importanta si nu listarea tuturor problemelor dintr-un domeniu dat.

    3. Denumirea politicii publice
    - Denumirea programului de politici publice astfel incat sa apara clar atat domeniul major de actiune, cat si activitatea guvernamentala specifica.
    Exemplu: Domeniu major - reforma administratiei publice
    Program - Profesionalizarea corpului functionarilor publici

    4. Scop
    - La acest capitol trebuie precizat scopul general al rezolvarii problemei. Scopul este general si desemneaza situatia care va exista la sfarsitul implementarii politicii publice (de exemplu: imbunatatirea calitatii invatamantului preuniversitar).

    5. Obiective generale/obiective specifice
    - Obiectivele generale precizeaza directiile majore de actiune (de exemplu: imbunatatirea sigurantei cetatenilor).
    - Obiectivele specifice trebuie sa fie concrete si masurabile astfel incat sa fie posibila evaluarea rezultatelor implementarii politicii publice. Obiectivele specifice reprezinta etapele intermediare care vor fi parcurse in vederea atingerii obiectivului general. Obiectivele trebuie sa fie temporal stabilite, continand indicatii generale asupra perioadei in care vor fi atinse (reducerea cu 15% a infractionalitatii contra integritatii persoanei pana in anul 2007 si/sau introducerea programelor de calificare profesionala in penitenciarele romanesti).
    - Numarul obiectivelor trebuie sa fie limitat, pentru a nu dispersa eforturile si cheltuielile, dar acestea trebuie sa trateze dimensiunile-cheie ale problemei, mai ales in conditiile existentei unor resurse limitate.

    6. Beneficiari
    - Beneficiarii reprezinta orice individ, comunitate, grup social vizat (direct sau indirect) de implementarea politicii publice.
    - Beneficiarii trebuie sa fie identificati si descrisi, luandu-se in considerare toate caracteristicile socioeconomice relevante. Pentru toate categoriile de beneficiari trebuie prezentate date si estimari statistice atunci cand sunt disponibile.
    - Beneficiarii pot fi caracterizati de mai multi indicatori: gen, grupe de varsta, nivel de educatie, profesie, mediul de rezidenta, zona geografica, statut economic, etnie etc.
    - Beneficiarii directi sunt acele categorii de persoane care constituie grupul-tinta al politicii publice (de exemplu, somerii sunt beneficiarii directi ai politicii de ocupare a fortei de munca).
    - Se mentioneaza beneficiarii indirecti, cum ar fi: familiile, in cazul in care politica publica are in vedere un membru al ei, sau comunitatile/localitatile, in cazul in care mai multe persoane beneficiaza de acea politica publica.

    7. Variante de solutionare
    - In aceasta sectiune variantele de solutionare trebuie expuse succint, inclusiv cea care ulterior va fi supusa spre implementare.
    - Fiecare varianta trebuie sa explice clar cum intentioneaza sa rezolve problema sau sa atinga obiectivele propuse ale politicii publice.
    - Fiecare varianta trebuie caracterizata in functie de eficienta, fezabilitate administrativa, eficacitate.
    - Pentru fiecare varianta de solutionare trebuie mentionat impactul din punct de vedere economic, social si eventual ecologic. Impactul este precizat succint, fiind posibila anexarea la acest document a unor analize mai detaliate in functie de complexitatea variantelor prezentate si de impactul acestora.
    - Se precizeaza beneficiile si riscurile, dupa caz, pe termen scurt, mediu si lung pentru fiecare dintre variantele prezentate.
    - Pentru fiecare varianta se precizeaza bugetul estimat pentru implementarea ei.
    - Pentru fiecare dintre variantele prezentate se precizeaza modul in care ele ar putea fi implementate (proiectele de acte normative care trebuie elaborate, actiunile pe care respectiva implementare le presupune etc.).

    8. Procesul de consultare
    - Scopul consultarilor vizeaza cresterea transparentei procesului decizional si permite in acelasi timp acumularea de informatii utile necesare rezolvarii unei probleme de politica publica.
    - Propunerea de politici publice contine o evidenta a consultarilor, precum si a rezultatelor acestora.
    - In aceasta sectiune se precizeaza institutiile care au fost consultate in procesul identificarii variantelor de solutionare (de exemplu: institutii guvernamentale, organizatii neguvernamentale, parteneri sociali, sectorul privat).
    - Se mentioneaza formele prin care au fost realizate consultarile cu fiecare dintre institutiile/organizatiile apartinand societatii civile (de exemplu: intalniri directe, conferinte etc.).
    - Se precizeaza contributia specifica a fiecareia dintre institutiile/organizatiile consultate la identificarea si fundamentarea variantelor.

    9. Varianta de solutionare recomandata
    - Se precizeaza varianta recomandata dintre variantele prezentate la pct. 5.
    - Se enumera principalele motive care au stat la baza alegerii optiunii recomandate. Detaliati in acest scop beneficiile si riscurile anticipate, precum si perioada in care acestea se vor produce.
    - Se prezinta impactul pe care implementarea variantei recomandate il va avea in plan economic, social si eventual ecologic.
    - Sunt descrise grupurile sociale vizate de respectiva optiune de politica publica, precum si masura in care acestea vor beneficia sau vor fi afectate in urma implementarii optiunii recomandate.
    - Se enumera tipurile de analize realizate pentru fundamentarea optiunii recomandate (de exemplu: analiza cost-beneficiu, analiza de risc) si principalele concluzii ale acestora.
    - Documentele anexate la prezentul formular trebuie sa contina materiale relevante pentru fundamentarea variantei recomandate.
    - Se precizeaza compatibilitatea variantei recomandate cu legislatia romana in vigoare, precum si cu normele europene in domeniu.
    - Prezentarea variantei trebuie sa contina si o enumerare a activitatilor preconizate pentru sustinerea implementarii acesteia.
    - Pentru fiecare dintre aceste actiuni trebuie sa existe o estimare a bugetului necesar realizarii respectivei actiuni.

             Monitorizarea si evaluarea politicilor publice

                               Formular

    I. Monitorizarea

    1. Denumirea politicii publice (precizarea propunerii de politici publice care a stat la baza implementarii)
    2. Institutii si departamente insarcinate cu monitorizarea politicii publice
    3. Metodologia monitorizarii (indicatori utilizati)
    4. Respectarea termenelor

 _______________________________________________________________
|                 |   Termen preconizat   |   Termen realizat   |
|_________________|_______________________|_____________________|
| Activitatea 1   |                       |                     |
|_________________|_______________________|_____________________|
| Activitatea 2   |                       |                     |
|_________________|_______________________|_____________________|
| Activitatea 3   |                       |                     |
|_________________|_______________________|_____________________|
| Activitatea ... |                       |                     |
|_________________|_______________________|_____________________|

    5. Costurile implementarii

 _______________________________________________________________
|                 |    Cost preconizat    |    Cost realizat    |
|_________________|_______________________|_____________________|
| Activitatea 1   |                       |                     |
|_________________|_______________________|_____________________|
| Activitatea 2   |                       |                     |
|_________________|_______________________|_____________________|
| Activitatea 3   |                       |                     |
|_________________|_______________________|_____________________|
| Activitatea ... |                       |                     |
|_________________|_______________________|_____________________|

    6. Descrierea desfasurarii activitatilor cuprinse in planul de actiune si compararea acestora cu continutul activitatilor prezentat in propunerea de politici publice corespunzatoare
    7. Intarzieri, neconcordante, depasiri de buget (motivatii)
    8. Recomandari.

    II. Evaluarea

    1. Denumirea politicii publice (precizarea eventualelor institutii care au contribuit la realizarea evaluarii si tipul contributiei)
    2. Metodologia de evaluare utilizata (indicatorii evaluarii)
    3. Realizarea obiectivelor in raport cu cele precizate in propunerea de politici publice

 _______________________________________________________________
|   Obiective stabilite (cele   |   Obiective realizate         |
|   precizate in propunerea de  |   (consultarea rapoartelor    |
|   politici publice)           |   de monitorizare)            |
|_______________________________|_______________________________|
|                               |                               |
|_______________________________|_______________________________|

    4. Descrierea activitatilor desfasurate, precum si evaluarea acestora in functie de indicatorii precizati
    5. Concluziile evaluarii.

    Instructiuni de completare a formularelor de monitorizare si evaluare

    I. Monitorizarea

    1. Denumirea politicii publice
    Se precizeaza denumirea oficiala a politicii publice, asa cum apare in propunerea de politici publice.

    2. Institutii responsabile
    Se precizeaza structurile responsabile si pozitia administrativa a acestora in cadrul institutiei. In cazul in care activitatea de monitorizare este desfasurata si de alte institutii publice, organizatii civice si sociale, organizatii internationale sau companii private, institute de cercetare, universitati, prezentati-le si descrieti contributia acestora.

    3. Metodologia de monitorizare (indicatori)
    Mentionati indicatorii urmariti in activitatea de monitorizare.

    Exemple de indicatori:
    - indicatori administrativi - prezinta actiunea guvernamentala din punct de vedere administrativ si managerial si redau capacitatea de planificare eficienta, capacitatea de a respecta termene limita, capacitatea de a utiliza rational resursele pentru atingerea obiectivelor stabilite etc.;
    - indicatori de performanta - pot fi economici, politici si sociali, ecologici ai dezvoltarii umane etc. si sunt urmariti pentru a evalua impactul efectiv al politicilor publice. De exemplu, pentru evaluarea succesului unei politici de dezvoltare a turismului, indicatorii ar putea fi: numarul sosirilor in unitatile de cazare, numarul innoptarilor in unitatile de cazare sau indicele de utilizare neta a locurilor de cazare. In functie de sectoare, pot fi utilizati indicatori specifici.

    4. Respectarea termenelor
    Pe coloana din stanga se precizeaza termenele de realizare a activitatilor, asa cum apar formulate in propunerea de politici publice. Pe coloana din stanga se precizeaza termenele reale de realizare a activitatilor.

    5. Costurile implementarii
    Pe coloana din stanga se precizeaza costurile preconizate in propunerea de politici publice. Pe coloana din dreapta se precizeaza costurile reale ale implementarii.

    6. Descrierea activitatilor
    Se descriu activitatile desfasurate pana in prezent, precizandu-se, acolo unde este cazul, daca au existat intarzieri in realizarea lor sau modificari in continutul lor, comparativ cu activitatile incluse in planul de actiune.

    7. Intarzieri, neconcordante, depasiri de buget (motivatii)
    Se precizeaza principalele neconcordante, intarzieri in respectarea termenelor propuse, precum si eventualele depasiri de buget. Se precizeaza motivele de producere a acestora.

    8. Recomandari
    Se mentioneaza principalele concluzii rezultate in urma activitatii de monitorizare, precum si masurile corective recomandate.

    II. Evaluarea politicii publice

    1. Denumirea politicii evaluate
    Sunt denumite structurile responsabile si pozitia administrativa a acestora. In cazul in care activitatea de evaluare este desfasurata impreuna cu alte institutii publice, organizatii civice si sociale, organizatii internationale sau sunt preluate prin contractare de companii private, institute de cercetare, universitati, prezentati-le si descrieti contributia acestora.

    2. Metodologie
    Se descriu metodologia de evaluare si impartirea in timp/etape a acesteia. Sunt mentionati indicatorii de evaluare utilizati.

    3. Realizarea obiectivelor
    In momentul evaluarii se utilizeaza datele obtinute in etapa de monitorizare. Sunt enumerate rezultatele implementarii politicii publice, descriindu-se in ce masura corespund cu obiectivele stabilite initial. Atunci cand sunt enumerate rezultatele, se cuantifica, acolo unde este cazul, si se detaliaza modificarile institutionale produse, precum si impactul realizat asupra grupurilor-tinta.

    4. Descrierea activitatilor
    Se descriu modul de desfasurare a activitatilor, precum si modul in care acestea se conformeaza activitatilor prezentate in planul de actiune.

    5. Concluziile evaluarii
    Se mentioneaza principalele concluzii rezultate in urma activitatii de evaluare, in special in ceea ce priveste urmatoarele aspecte:
      in ce masura problema de politica publica a fost rezolvata;
      daca se recomanda reluarea intregului proces al politicii publice sau numai a anumitor aspecte ale acestuia si cum anume.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 775/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 775 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 775/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu