Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 517 din 26 iulie 1991

privind valorificarea in conditii de eficienta a unor bunuri aflate in administrarea institutiilor publice din domeniul sanitar

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 172 din 21 august 1991


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Inchirierea de bunuri proprietatea statului, de catre institutiile sanitare, unor persoane fizice sau juridice autorizate sa presteze activitati, se va face cu aprobarea consiliului de administratie al directiei sanitare si cu acordul Consiliului de administratie al Ministerului Sanatatii, prin licitatie publica.
    Art. 2
    Institutiile sanitare pot da in locatie de gestiune, unor persoane fizice sau juridice, sectii exterioare sau alte  subunitati care au eficienta sociala si economica redusa, in vederea imbunatatirii activitatii acestora. La locatiile de gestiune sunt necesare aprobarea si acordul prevazute la art. 1. Locatarii vor desfasura activitati medicale  in conditii de piata, pe baza de tarife.
    Art. 3
    Inchirierea si locatia de gestiune se fac pe baza de contract incheiat intre parti, potrivit contractelor-cadru cuprinse in anexele nr. 1 si nr. 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 4
    Sumele obtinute din inchiriere, precum si cele realizate  de catre locator din locatia gestiunii se retin de catre institutiile sanitare care au inchiriat sau au dat in locatie de gestiune bunurile proprietate de stat si se utilizeaza potrivit regimului mijloacelor extrabugetare, pentru imbunatatirea bazei tehnico-materiale, precum si pentru reparatii curente si reparatii capitale.
    Art. 5
    Inchirierea de spatii si locatia gestiunii se fac numai  pentru  servicii medicale si se pot acorda si la cererea  unui singur ofertant, fara licitatie, in cazul in care nu au fost mai multi solicitanti.
    Art. 6
    Consiliile de administratie ale institutiilor sanitare  raspund de respectarea prezentei hotarari in conditii de eficienta sociala si economica.

    ANEXA 1

                  CONTRACT DE INCHIRIERE

    I. Partile contractante
    Intre .................. statutul juridic .................. actul de infiintare .................. cu sediul in .................. reprezentat prin ..................... functia .............. in calitate de locator si ...................... statutul juridic ................... cu sediul in .................... reprezentat prin .................. functia ......... in calitate de locatar,
    In baza aprobarii ................ din .................. s-a incheiat prezentul contract de inchiriere.
    II. Obiectul contractului
    Art. 1
    Obiectul contractului este procurarea folosintei bunului (imobil sau mobil ) ............. situat in ..................... .
    Art. 2
    Predarea-primirea obiectului inchirierii este consemnata in procesul-verbal, anexa la contract.
    III. Termenul
    Art. 3
    Termenul inchirierii este de .... ani (luni) cu incepere de la data procesului-verbal mentionat la art. 2.
    IV. Pretul
    Art. 4
    Pretul inchirierii - chiria - pentru folosirea obiectului inchirierii este de ........... .
    V. Plata chiriei
    Art. 5
    Plata chiriei se face lunar (semestrial), cel mai tarziu pana la expirarea lunii (semestrului) pentru care se face plata.
    Art. 6
    Plata chiriei se face prin conturile:
    Contul locatorului nr. ...... deschis la Banca ..........
    Contul locatarului nr. ...... deschis la Banca ..........
    Art. 7
    Neplata chiriei la termen autoriza pe locator sa ceara rezilierea contractului si plata de daune .
    VI. Obligatiile locatorului
    Art. 8
    Locatorul se obliga:
    a) sa predea bunul cu toate accesoriile sale in starea corespunzatoare folosintei pentru care a fost inchiriat si sa-l intretina in aceasta stare tot timpul cat dureaza inchirierea;
    b) sa execute toate lucrarile de reparatii care nu sunt in sarcina locatarului;
    c) sa asigure folosinta bunului inchiriat in tot timpul contractului, garantind pe locatar contra pierderii totale sau partiale a bunului, contra viciilor bunului ori contra tulburarii folosintei bunului.
      VII. Obligatiile locatarului
    Art. 9
    Locatarul se obliga: a) sa foloseasca bunul inchiriat dupa destinatia care rezulta din contract;
    b) sa execute la timp si in bune conditii lucrarile de intretinere si reparatii ce-i revin;
    c) sa plateasca chiria la termenele fixate prin contract;
    d) la sfarsitul contractului, sa restituie bunul inchiriat in starea in care l-a primit, fiind considerat ca l-a primit in stare buna.
    VIII. Alte obligatii
    Art. 10
    Locatorul suporta sarcinile si impozitele asupra bunului inchiriat.
    Art. 11
    Taxele comunale, precum si utilitatile consumate sunt in sarcina locatarului.
    IX.  Raspunderea contractuala
    Art. 12
    Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale partile datoreaza despagubiri.
    Art. 13
    Forta majora apara de raspundere.
    X.  Litigii
    Art. 14
    Litigiile de orice fel decurgand din executarea prezentului contract de inchiriere sunt de competenta instantei judecatoresti de drept comun sau arbitrajului.
    XI. Clauze speciale
    Art. 15
    In raport de natura si specificul obiectului inchirierii, partile pot prevedea prin contract clauzele speciale de folosire a acestor obligatii si garantii suplimentare, cazuri de reziliere a contractului si altele.
    XII.
    Prezentul contract se incheie in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.
    Anexa face parte integranta din contract si se incheie in acelasi numar de exemplare.
                     Data .................
           Locator,                                 Locatar,
       ...................                     ...................

    ANEXA 2

                 CONTRACT DE LOCATIE A GESTIUNII

    I. Partile contractante
    Intre ....................... statutul juridic ............................ actul de infiintare ................. cu sediul in ......................... reprezentat prin .................... functia .............. in calitate de locator al gestiunii si ..................................  statutul juridic ........................ actul de infiintare ....................... cu sediul in .......................... reprezentat prin ................... functia ................ in calitate de locatar al gestiunii, s-a incheiat prezentul contract de locatie a gestiunii.
    II. Obiectul contractului
    Art. 1
    Obiectul contractului consta in predarea, respectiv preluarea, gestiunii (sectiei exterioare, altei subunitati sanitare - dupa caz) din structura locatorului .................. amplasata in .......
    Art. 2
    Predarea-primirea obiectului locatiei se consemneaza in procesul-verbal incheiat intre parti.
    III. Termenul
    Art. 3
    Termenul locatiei gestiunii este de ....... ani(luni) cu incepere de la ...........................
    IV. Obligatiile partilor
    Art. 4
    Obligatiile reciproce ale partilor sunt:
    A . Locatorul
    a) sa puna la dispozitie gestiunea sectiei exterioare, subunitatii sanitare in stare de functionare cu tot inventarul de spatiu, echipament, mijloace fixe si obiecte de inventar existente la data predarii, in stoc, potrivit unui proces-verbal de evaluare incheiat conform legii;
    b) sa efectueze inainte sau dupa predare, conform conventiei partilor, contra cost, lucrari de amenajare, reparatii capitale;
    c) sa asigure, la cererea locatarului, contra cost, servicii ca:
    - aprovizionare, transport, recrutarea si formarea personalului;
    - livrarea de utilitati, efectuarea de reparatii curente;
    - evidente contabile si alte servicii financiare;
    - asistenta tehnica de specialitate;
    d) in cazul in care locatarul intelege sa-si desfasoare activitatea de gestionare in mod independent, cu mijloace proprii, aceasta se va stipula in mod expres;
    e) sa precizeze cu claritate conditiile puse locatarului in ce priveste preturile pe care acesta urmeaza a le practica.
    B . Locatarul
    a) sa verifice, la preluarea gestiunii, integritatea si starea de folosinta a patrimoniului;
    b) sa conserve patrimoniul primit si sa il dezvolte ca un bun gospodar;
    c) sa creasca eficienta activitatii prin mijloace de organizare, investitii, politica de personal;
    d) sa respecte si sa creasca nivelul calitatii produselor si serviciilor;
    e) sa presteze serviciile convenite;
    f) sa respecte preturile convenite;
    g) sa gospodareasca  rational mijloacele materiale si financiare, sa sporeasca fondurile gestiunii prin mijloacele legale.
    Locatarul poate practica un adaos la preturile cu ridicata pentru acoperirea unor cheltuieli proprii suplimentare sau stimularea personalului;
    h) sa plateasca la timp sumele convenite cu locatorul ca pret pentru prestatiile acestuia, chirie pentru spatiu si obiecte de inventar;
    i) locatarul isi poate constitui fonduri proprii de dezvoltare, premiere, fonduri cu scop social din veniturile realizate prin gestiunea sectiei exterioare sau subunitatii luate in locatie;
    j) locatarul poate prelua integral sau partial personalul salariat existent la data predarii gestiunii sau sa incadreze personal nou;
    k) in functie de gradul de integrare a gestiunii in economia locatorului, locatarul gestiunii participa la administratia locatorului.
    V. Platile
    Art. 5
    Platile se fac prin conturile:
    al locatorului  ...........  deschis la  ..........
    al locatarului  ...........  deschis la  ..........
    VI. Alte clauze
    Art. 6
    La sfarsitul perioadei de locatie prevazuta in contract se restituie gestiunea in buna stare de functionare si in conditiile de eficienta stabilite.
    Art. 7
    Locatarul nu are dreptul sa cedeze locatia gestiunii, in tot sau in parte, fara acordul scris al locatorului.
    Art. 8
    Clauze speciale: ................................................ .............................................................................
    VII. Raspunderea contractuala
    Art. 9
    Neexecutarea urmatoarelor obligatii contractuale este sanctionata cu rezilierea de plin drept a contractului si plata de daune:
    - neplata unei singure rate a obligatiei banesti convenite;
    - ........................................................;
    - ........................................................ .
    Art. 10
    Forta majora apara de raspundere partea care o invoca.
    VIII. Litigii
    Art. 11
    Litigiile de orice fel decurgand din executarea prezentului contract sunt de competenta instantei de drept comun sau arbitrajului.
    Prezentul contract s-a incheiat in 4 exemplare, cate 2 pentru fiecare parte contractanta.
                          Data .................

           Locatorul gestiunii,                     Locatarul gestiunii,
       ............................              ..........................

                                                


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 517/1991

 
20.03.2014 09:52:21  Anonim  a scris :
stie cineva daca acest act normativ a fost abrogat?
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 517/1991
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu