Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 502 din  7 aprilie 2004

privind stabilirea masurilor pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2004

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 329 din 16 aprilie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Pentru coordonarea si urmarirea indeplinirii sarcinilor prevazute in legislatia in vigoare in domeniul alegerii autoritatilor administratiei publice locale, care revin Guvernului, ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si prefecturilor, se constituie Comisia tehnica centrala, in componenta prevazuta in anexa nr. 1.
    (2) La sedintele Comisiei tehnice centrale pot participa, in calitate de invitati, reprezentanti ai partidelor politice parlamentare, ai Clubului Roman de Presa, precum si ai altor institutii ale administratiei publice centrale interesate si ai organizatiilor neguvernamentale.
    Art. 2
    Ministerul Administratiei si Internelor dispune masurile necesare pentru intocmirea, in termen util, a listelor cuprinzand alti juristi care pot fi desemnati, potrivit legii, ca presedinti ai birourilor electorale, loctiitori ai acestora sau ca membri in birourile electorale.
    Art. 3
    (1) Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Apararii Nationale dispun masuri pentru asigurarea ordinii si linistii publice in localitatile tarii, pe intreaga perioada electorala si, in mod deosebit, in ziua votarii, precum si in zilele care premerg si succed acestei zile.
    (2) Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Apararii Nationale vor asigura paza sectiilor de votare si a dosarelor intocmite de birourile electorale pe timpul transportului acestora la birourile electorale de circumscriptie, respectiv la Biroul Electoral Central, precum si paza pe timpul tiparirii, transportului si depozitarii buletinelor de vot si celorlalte materiale necesare votarii.
    Art. 4
    Ministerul Administratiei si Internelor va pune la dispozitie primarilor datele privind cetatenii cu drept de vot, posesori ai cartilor de identitate, in vederea distribuirii corecte a timbrelor autocolante.
    Art. 5
    (1) Institutul National de Statistica asigura numarul de statisticieni, informaticieni si personal tehnic auxiliar, dotarea necesara cu echipamente si tehnica de calcul si programele de prelucrare a datelor pentru efectuarea operatiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor.
    (2) Institutul National de Statistica va organiza instruirea conducerilor directiilor generale judetene de statistica privind participarea specialistilor statisticieni, informaticieni si a personalului auxiliar la efectuarea operatiunilor tehnice pentru stabilirea rezultatelor alegerilor.
    (3) Ministerul Administratiei si Internelor si Institutul National de Statistica vor propune Guvernului spre aprobare modelul proceselor-verbale pentru stabilirea rezultatelor alegerilor, precum si al celorlalte formulare necesare.
    Art. 6
    (1) Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul Culturii si Cultelor, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si Ministerul Sanatatii dispun masurile necesare pentru a pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice locale spatii corespunzatoare in unitatile din subordine, in vederea organizarii de sectii de votare, precum si pentru sprijinirea cu personal a operatiunilor tehnice la sectiile de votare.
    (2) Spatiile puse la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale in conformitate cu alin. (1) nu vor face parte din unitatile de asistenta medicala cu paturi sau de asistenta medicala primara si ambulatorie de specialitate.
    Art. 7
    Ministerul Sanatatii va lua masurile necesare pentru asigurarea asistentei medicale la sectiile de votare.
    Art. 8
    (1) Ministerul Afacerilor Externe va face propuneri Biroului Electoral Central pentru acreditarea observatorilor straini, precum si a delegatilor mass-media straini.
    (2) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va asigura personalul necesar in vederea sprijinirii Biroului Electoral Central pentru solutionarea unor probleme privitoare la rezervarea locurilor de cazare si la procurarea mijloacelor de transport, potrivit reglementarilor in vigoare, pentru observatorii si reprezentantii mass-media din strainatate.
    Art. 9
    (1) In judete si in municipiul Bucuresti se constituie, in termen de 3 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, comisii tehnice judetene sau a municipiului Bucuresti, in componenta prevazuta in anexa nr. 2, cu atributii in coordonarea si urmarirea indeplinirii sarcinilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale, prevazute in legislatia in vigoare in domeniul alegerilor autoritatilor administratiei publice locale.
    (2) La sedintele comisiei tehnice pot participa, in calitate de invitati, reprezentanti ai partidelor politice parlamentare, ai Clubului Roman de Presa, precum si ai organizatiilor neguvernamentale.
    (3) Pentru urmarirea si solutionarea operativa a problemelor curente din circumscriptia electorala, pe langa comisia tehnica se constituie un grup tehnic de lucru, condus de secretarul general al prefecturii, format din specialisti desemnati de conducatorii serviciilor publice ale ministerelor si ale celorlalte autoritati ale administratiei publice centrale, organizate la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti. Din grupul tehnic de lucru vor face parte si 2 - 3 specialisti din aparatul propriu al consiliilor judetene.
    (4) In perioada in care isi desfasoara activitatea in cadrul grupului tehnic de lucru membrii acestuia sunt degrevati de sarcinile de serviciu.
    (5) Conditiile materiale necesare functionarii grupului tehnic de lucru se asigura prin grija prefectului. Salariile si celelalte drepturi banesti cuvenite personalului delegat in grupul tehnic de lucru se achita de unitatile de la care acestia provin.
    Art. 10
    (1) Ministerul Administratiei si Internelor va organiza, in termen de cel mult 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, instruirea prefectilor, secretarilor generali ai prefecturilor si a secretarilor generali ai judetelor cu privire la organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale.
    (2) Prefectii vor organiza in cel mai scurt timp instruirea primarilor si a secretarilor comunelor, oraselor si municipiilor cu privire la sarcinile ce le revin in vederea organizarii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale.
    (3) In termen de 3 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, prefectii stabilesc, prin ordin, numarul membrilor fiecarui consiliu local, consiliu judetean si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, conform prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Prefectii stabilesc un grafic de distribuire a buletinelor de vot si a celorlalte materiale necesare votarii, in functie de asigurarea conditiilor de pastrare in siguranta a acestora, cu respectarea prevederilor legale.
    (5) In situatia in care prefectul este in imposibilitate de a-si exercita atributiile, precum si in cazurile in care aceasta functie este vacanta, subprefectul asigura indeplinirea sarcinilor ce ii revin prefectului, potrivit legii, in vederea organizarii si desfasurarii corespunzatoare a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale.
    (6) In perioada desfasurarii procesului electoral Ministerul Administratiei si Internelor va acorda sprijin de specialitate prefectilor si primarilor, in vederea realizarii la termen si in conditii corespunzatoare a sarcinilor ce le revin in organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale.
    Art. 11
    (1) Ministerul Administratiei si Internelor va asigura conditii corespunzatoare - sediu, dotare tehnica, materiala si personal auxiliar - pentru functionarea Biroului Electoral Central.
    (2) Prefectii vor asigura conditiile corespunzatoare pentru functionarea birourilor electorale din judete si din municipiul Bucuresti.
    Art. 12
    (1) Ministerul Administratiei si Internelor va asigura tiparirea si distribuirea in judete a urmatoarelor brosuri:
    a) 50.000 de brosuri in limba romana continand Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale;
    b) 50.000 de brosuri in limba romana continand Legea nr. 67/2004 si hotararile Guvernului emise in aplicarea dispozitiilor acesteia;
    c) 10.000 de brosuri avand continutul prevazut la lit. b), in editie bilingva, romana-maghiara. De asemenea se vor tipari 500 de exemplare de brosuri cuprinzand Legea nr. 67/2004, in editie trilingva, romana-franceza-engleza.
    (2) Editarea brosurilor prevazute la alin. (1) se face pe baza textelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 13
    (1) Comisiile tehnice judetene si a municipiului Bucuresti vor informa saptamanal Comisia tehnica centrala in legatura cu stadiul pregatirii si organizarii alegerilor autoritatilor administratiei publice locale.
    (2) Comisia tehnica centrala va informa saptamanal Guvernul in legatura cu stadiul indeplinirii actiunilor privind pregatirea si organizarea alegerilor autoritatilor administratiei publice locale.
    Art. 14
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministru de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gabriel Oprea

                         Ministrul pentru coordonarea
                         Secretariatului General al Guvernului,
                         Eugen Bejinariu

                         Ministrul apararii nationale,
                         Ioan Mircea Pascu

                         Ministrul afacerilor externe,
                         Mircea Geoana

                         Ministrul educatiei si cercetarii,
                         Alexandru Athanasiu

                         Ministrul culturii si cultelor,
                         Razvan Theodorescu

                         Ministrul sanatatii,
                         Ovidiu Brinzan

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                 COMPONENTA
                          Comisiei tehnice centrale

    Presedinte:
    Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor

    Vicepresedinte:
    Ministrul delegat pentru administratia publica

    Membri:
    a) Reprezentanti, la nivel de secretar de stat, ai:
    - Ministerului Administratiei si Internelor (doi reprezentanti)
    - Ministerului Justitiei
    - Ministerului Finantelor Publice
    - Ministerului Apararii Nationale
    - Ministerului Afacerilor Externe
    - Ministerului Educatiei si Cercetarii
    - Ministerului Culturii si Cultelor
    - Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului
    - Ministerului Sanatatii
    - Institutului National de Statistica
    - Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat
    b) Reprezentanti ai:
    - Agentiei pentru Strategii Guvernamentale
    - Agentiei Nationale de Presa ROMPRES
    - Companiei Nationale de Electricitate - S.A.
    - Societatii Nationale de Televiziune
    - Societatii Nationale de Radiodifuziune
    - Departamentului pentru Relatii Interetnice.

    NOTA:
    - Lucrarile de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice centrale vor fi asigurate de Ministerul Administratiei si Internelor.
    - Componenta nominala a Comisiei tehnice centrale se stabileste prin ordin al ministrului de stat, ministrul administratiei si internelor, pe baza propunerilor formulate de conducatorii ministerelor si ai celorlalte institutii mentionate.

    ANEXA 2

                                 COMPONENTA
             comisiei tehnice judetene sau a municipiului Bucuresti

    - prefectul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti;
    - secretarul general al prefecturii;
    - secretarul general al judetului, respectiv al municipiului Bucuresti;
    - directorul executiv al directiei regionale/judetene de statistica;
    - directorul general al directiei generale judetene a finantelor publice;
    - inspectorul-sef al inspectoratului judetean de politie (pentru municipiul Bucuresti, directorul general al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti);
    - seful serviciului judetean sau al municipiului Bucuresti de evidenta informatizata a persoanei;
    - seful centrului militar judetean;
    - comandantul comandamentului de jandarmi judetean (pentru municipiul Bucuresti, seful Directiei de ordine publica din cadrul Comandamentului National al Jandarmeriei);
    - inspectorul general al inspectoratului scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti;
    - directorul directiei sanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
    - directorul sucursalei judetene a Companiei Nationale de Electricitate - S.A.;
    - corespondentul judetean al Agentiei Nationale de Presa ROMPRES.

    NOTA:
    Componenta nominala a comisiei tehnice judetene sau a municipiului Bucuresti se stabileste de prefect, prin ordin.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 502/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 502 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu