E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Hotărârea 5 2007 modificat de Hotărârea 119 2018
Hotărârea 5 2007 modificat de Hotărârea 118 2018
Hotărârea 5 2007 modificat de Hotărârea 2 2017
Hotărârea 5 2007 modificat si completat de Hotărârea 24 2016
Hotărârea 5 2007 completat de Hotărârea 29 2015
Hotărârea 5 2007 modificat de Hotărârea 24 2015
Hotărârea 5 2007 modificat de Hotărârea 52 2015
Hotărârea 5 2007 completat de Hotărârea 52 2015
Hotărârea 5 2007 modificat de Hotărârea 5 2014
Hotărârea 5 2007 completat de Hotărârea 4911 2013
Hotărârea 5 2007 modificat de Hotărârea 4346 2013
Hotărârea 5 2007 completat de Hotărârea 195 2012
Hotărârea 5 2007 modificat de Hotărârea 195 2012
Hotărârea 5 2007 modificat de Hotărârea 7 2012
Hotărârea 5 2007 completat de Hotărârea 7 2012
Hotărârea 5 2007 modificat de Hotărârea 2570 2011
Hotărârea 5 2007 completat de Hotărârea 2570 2011
Hotărârea 5 2007 modificat de Hotărârea 2450 2011
Hotărârea 5 2007 completat de Hotărârea 2450 2011
Hotărârea 5 2007 modificat de Hotărârea 2247 2011
Hotărârea 5 2007 completat de Hotărârea 2247 2011
Hotărârea 5 2007 completat de Hotărârea 2018 2011
Hotărârea 5 2007 modificat de Hotărârea 517 2010
Hotărârea 5 2007 completat de Hotărârea 517 2010
Hotărârea 5 2007 modificat de Hotărârea 263 2010
Hotărârea 5 2007 modificat de Hotărârea 128 2009
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 5 din 13 mai 2007

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE MEDIERE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 505 din 27 iulie 2007In temeiul art. 20 lit. m) şi al art. 71 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator,

Consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Se deleagă Cabinetul de avocatură Arin Alexandru Avramescu să îndeplinească toate formalităţile în vederea publicării Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Consiliului de mediere,

Anca Elisabeta Ciucă

ANEXA

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - In temeiul art. 17 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind organizarea şi exercitarea profesiei de mediator, denumită în continuare Lege, s-a înfiinţat Consiliul de mediere, denumit în continuare Consiliu, organism autonom cu personalitate juridică, de interes public, cu sediul în municipiul Bucuresti.

Art. 2. - Prezentul regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, denumit în continuare regulament, reglementează punerea în aplicare a prevederilor cu privire la activitatea Consiliului de mediere.

Art. 3. - Prin mediator se înţelege persoana prevăzută la art. 1, 7 şi 72 din Lege, care îşi desfăşoară activitatea în condiţiile art. 22-24 şi ale art. 75 din aceasta.

Art. 4. - Consiliul îşi desfăşoară activitatea pe baza următoarelor principii: principiul viziunii globale şi unitare; principiul legalităţii; principiul imparţialităţii; principiul cooperării; principiul prevenirii; principiul  parteneriatului; principiul compiementarităţii, transparenţei şi dialogului social; principiul confidenţialităţii, precum şi principiul responsabilităţii.

CAPITOLULII

Organizarea şi funcţionarea Consiliului de mediere

SECŢIUNEA 1

Funcţionarea Consiliului de mediere

Art. 5. - (1) Consiliul este format din 9 membri, aleşi prin vot direct sau prin reprezentare de către mediatori. Alegerea membrilor Consiliului se face conform procedurii adoptate prin hotărâre a Consiliului, publicată cu minimum 6 luni înainte de încetarea mandatului.

(2) Conform procedurii de la alin. (1) pot fi aleşi şi 3 membri supleanţi ai Consiliului.

(3)  Membrii Consiliului sunt validaţi prin ordin al ministrului justiţiei, pe o durată de 2 ani. Mandatul oricăruia dintre membrii Consiliului poate fi prelungit pentru aceeaşi durată o singură dată.

(4) Pot face parte din Consiliu numai mediatorii care dispun de cunoştinţe teoretice şi de experienţă practică în domeniul medierii.

(5) Pentru activitatea depusă, membrii Consiliului au dreptul la o indemnizaţie lunară în cuantum stabilit prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli adoptat prin hotărâre a Consiliului.

(6)  Consiliul îşi exercită mandatul până la data validării membrilor unui no'u Consiliu.

Art. 6. - (1) Activitatea Consiliului este coordonată de un preşedinte şi un vicepreşedinte aleşi prin vot secret dintre membrii săi pentru un mandat de 2 ani.

(2) Pentru activitatea depusă, preşedintele şi vicepreşedintele au dreptul la o indemnizaţie lunară d'e conducere în cuantum prevăzut prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli, aprobat prin hotărâre a Consiliului.

Art. 7. - (1) Lucrările Consiliului sunt pregătite de o comisie cu activitate permanentă, denumită în continuare Comisia permanentă, formată din 5 membri desemnaţi de Consiliu dintre membrii săi pentru o perioadă de un an. Preşedintele şi vicepreşedintele sunt membri de drept ai Comisiei permanente.

(2) Pentru activitatea depusă, membrii Comisiei permanente au dreptul la o indemnizaţie lunară în cuantum prevăzut prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliului.

Art. 8. - (1) In structura Consiliului funcţionează un secretariat tehnic, conform organigramei prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Pentru buna funcţionare şi îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin în condiţiile legii, Consiliul poate înfiinţa şi coordoha comisii de specialitate formate din experţi pe dormenii şi poate angaja contracte cu terţi.

Art. 9. - Consiliul îşi acoperă cheltuielile de organizare şi funcţionare din venituri proprii după cum urmează:

a) taxe provenind din autorizarea mediatorilor;

b)  taxe provenind din avizarea programelor de formare profesională a mediatorilor;

c) taxe provenind din avizarea programelor postuniversitare de nivel masterîn domeniul medierii;

d) taxe de înscriere în lista furnizorilor autorizaţi de formare profesională a mediatorilor;

e) donaţii, sponsorizări, alte surse de finanţare, dobândite în condiţiile le'gii;

f)  resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;

g) încasări din vânzarea materialelor proprii;

h) sume provenite din amenzile aplicate ca sancţiuni disciplinare;

i) alte venituri stabilite prin hotărâri ale Consiliului.

Art. 10. - (1) Calitatea de membru al Consiliului încetează în următoarele situaţii:

a) prin renunţare scrisă;

b) prin deces;

c) prin încetarea calităţii de mediator;

d) prin absenţa nemotivată la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Consiliului.

(2) Incetarea calitaţii de membru se constată prin hotărâre a Consiliului.

(3) In caz de încetare a mandatului de membru al Consiliului, membrii supleanţi aleşi conform procedurii stabilite la art. 5 alin. (1) vor completa Consiliul în ordinea listei pentru perioada de mandat rămasă vacantă.

Art. 11. - Suspendarea calităţii de mediator atrage suspendarea calităţii de membru al Consiliului.

Art. 12. - Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul cooperează cu ministerele şi celelalte ofgane de specialitate ale administraţiei publice cehtrale, cu instituţiile administraţiei publice locale, organizaţiile neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi cu persoanele fizice, în condiţiile legii.

Art. 13. - (1) Coordonarea activităţii Consiliului este asigurată de un preşedinte şi un vicepreşedinte al căror mandat începe de la data adoptării hotărârii Consiliului privind validarea alegerilor.

(2) Preşedintele coordonează întreaga activitate, reprezintă Consiliul în relaţiile cu terţii şi este ordonatorde credite.

(3)   Preşedihtele prezidează şedinţele Consiliului şi ale Comisiei permanente.

(4) In exercitarea funcţiei sale preşedintele emite decizii.

(5)  Preşedintele poate delega exercitarea unor atribuţii din competenţa sa şi poate încredinţa mandatul de reprezehtare vicepreşedintelu'i ori altor persoane din cadrul Consiliului, în condiţiile legii.

(6)    Vicepreşedintele este înlocuitorul de drept al preşedintelui. Dacă preşedintele şi vicepreşedintele sunt în impdsibilitate temporară de a-şi exefcita funcţiiie, Consiliul poate delega unul dintre membrii sai pentru a îndeplini, parţial sau în totalitate, atribuţiile preşedintelui.

Art. 14. - (1) Mandatul preşedintelui sau al vicepreşedintelui încetează în următoarele situaţii:

a) prin renunţare scrisă;

b) prin deces;

c) prin încetarea calităţii de membru al Consiliului;

d)  prin absenţa pentfu o perioadă mai mare de 3 luni consecutiv;

e) la împlinirea termenului mandatului dat de Consiliu pentru calitatea de preşedinte sau de vicepreşedinte;

f) prin revocare, cu votul a minimum 5 membri ai Consiliului.

(2) Incetarea mandatului de preşedinte sau vicepreşedinte se constată prin hotărâre a Consiliului.

(3) In caz de încetare a mandatului, Consiliul va organiza noi alegeri în termen de maximum 30 de zile de la constatarea vacantării postului.

Art. 15. - (1) Activitatea Consiliului se desfăşoară pe baza planului anual de activităţi, aprobat prin hotărârea Consiliului.

(2) Consiliul se întruneşte lunarîn şedinţă ordinară şi ori de câte ori este necesar în şedinţă extraordinară, la convocarea preşedintelui.

(3)   Convocarea în şedinţă extraordinară se face la propunerea preşedintelui sau a minimum 3 dintre membrii Consiliului.

(4)   Convocarea pentru şedinţele ordinare se face cu minimum 10 zile înainte de data şedinţei, iar pentru cele extraordinare se face cu minimum 3 zile înainte. In oricare caz, convocarea cuprinde luna, ziua, ora, locul desfăşurării şedinţei şi propunerea de ordine de zi a acesteia şi este transmisă prin orice mijloace care asigură confirmarea primirii ei.

(5) Şedinţele Consiliului sunt publice, cu excepţia cazului în care membrii săi hotărăsc altfel.

(6) Lucrările Consiliului se desfăşoară în prezenţa a cel puţin 7 membri.

(7) In exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor care îl compun, respectiv 5 voturi. In mod excepţional, Consiliul poate hotărî exprimarea votului prin alte modalităţi. Opiniile diferite se motivează şi se consemnează separatîn cuprinsul hotărârii.

(8)   Hotărârile Consiliului care se referă la profesia de mediator sunt obligatorii pentru toţi mediatorii şi se publică pe site-ul Consiliului în maximum 5 zile de la data adoptării lor.

(9) La lucrările Consiliului potfi invitate să participe persoane din orice alte instituţii, organisme profesionale sau organizaţii neguvernamentale.

(10)  Cheltuielile de deplasare şi diurnă ale membrilor care participă la şedinţele ordinare sau extraordinare ori reprezintă Consiliul în relaţia cu terţii sunt suportate din bugetul anual al Consiliului, în limitele stabilite prin hotărâre a acestuia.

SECŢIUNEA a 2-a

Atribuţiile Consiliului de mediere

Art. 16. -Atribuţii de organizare şi funcţionare:

a) promovează activitatea de mediere, reprezintă interesele mediatorilor autorizaţi şi adoptă strategii în acest sens;

b)  veghează la asigurarea condiţiilor corespunzătoare de desfăşurare a activităţii mediatorilor;

c) apără şi promovează interesele mediatorilor;

d)  hotărăşte cu privire la accesul în profesie al cetăţenilor străini;

e)  adoptă hotărâri în toate problemele privind formarea iniţială şi continuă a mediatorilor;

f) organizează şi editează publicaţiile Consiliului;

g) acceptă donaţiile şi legatele făcute Consiliului;

h) alege şi revocâ preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului şi membrii Comisiei permanente;

i) întocmeşte şi actualizează lista furnizorilor de formare a mediatorilor care au obţinut autorizarea în conformitate cu cadrul legal existent în domeniul formării profesionale iniţiale şi continue a adulţilor;

j) autorizeazâ mediatorii, în condiţiile prevăzute de Procedura de autorizare a mediatorilor;

k) întocmeşte şi actualizează tabloul mediatorilor autorizaţi;

l) avizează şi ţine evidenţa formelorde exercitare a profesiei de mediator;

m) primeşte înştiinţările depuse în scris şi ţine evidenţa cetăţenilor străinicare desfăşoară cu caracter ocazional activitate ca mediator pe teritoriul României;

n) ia măsuri pentru aplicarea în practică a dispoziţiilor art. 26 alin. (2) din Lege;

o) colaborează cu alte instituţii publice pentru punerea în practică în mod unitar a legislaţiei în domeniul medierii, precum şi pentru promovarea corectă a medierii şi a activităţii mediatorilor;

p) colaborează cu organizaţii similare din străinătate pentru creşterea permanentă a calităţii formării mediatorilor şi pentru promovarea intereselor acestora;

q) adoptă planul de activităţi anuale, bugetul de venituri şi cheltuieli şi raportul de bilanţ financiar-contabil anual;

r) stabileşte şi actualizează cuantumul taxelor şi amenzilor din care îşi acoperă cheltuielile de organizare şi funcţionare conform aft. 21 lit. a), c), d) şi e) din Lege;

s) organizează Conferinţa naţională anuală a mediatorilor pentru a promova profesia de mediatorşi activitatea Consiliului;

t) stabileşte natura şi regimul documentelor şi informaţiilor referitoare la activitatea Consiliului.

Art. 17. -Atribuţii de reglementare:

a)    avizează modificarea standardului ocupaţional al mediatorului;

b)    propune şi avizează modificări ale standardelor ocupaţionale existente, precum şi propuneri de noi standarde ocupaţionale care conţin denumirea de mediator, competenţe de mediator sau prevederi referitoare la mediere;

c) elaborează standardele de formare în domeniul medierii, pe baza celor mai bune practici internaţionale în materie;

d)   evaluează periodic şi actuali'zează standardele şi programele de formare în domeniul medierii;

e)  elaborează şi adoptă Procedura de avizare a furnizorilor de formare în domeniul medierii, programa-cadru, standardul de formare a mediatorului şi procedura de evaluare periodică a furnizorilorde servicii de formare în domeniul medierii;

f) elaborează metodologia şi adoptă Procedura de avizare a programelor postuniversitare de nivel master în domeniul medierii;

g)   elaborează metodologia şi adoptă Procedura de autorizare a mediatorilor, în condiţiile legii;

h) stabileşte condiţiile în care se poate face publicitate profesiei, care sunt adoptate prin hotărâre a Consiliului;

i) adoptă Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi, precum şi normele de răspundere disciplinară a acestora;

j) face propuneri pentru completarea, modificarea sau, după caz, corelarea legislaţiei privind medierea;

k) adoptă regulamentul privind organizarea si funcţionarea sa.

Art. 18. - Atribuţii de control:

a) exercită controlul asupra activităţii mediatorilor;

b)  exercită controlul asupra activităţii şi asupra deciziilor Comisiei permanente a Consiliului,  preşedintelui şi vicepreşedintelui;

c)    âvizează programele de formare profesională a mediatorilor;

d) avizează programele postuniversitare de nivel master în domeniul medierii;

e) supraveghează respectarea standardelor de formare în domeniul medierii;

f)  ia măsuri pentru respectarea prevederilor conţinute de Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi şi aplică normele de răspundere disciplinară a acestora;

g) primeşte sesizările în legătură cu săvârşirea unei abateri dintre cele prevăzute la art. 38 din Lege;

h) aplică sancţiunile stabilite de Comisia de disciplină.

Art. 19. - Corisiliul îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de Lege şi de prezentul regulament.

SECŢIUNEA a 3-a

Atribuţiile Comisiei permanente

Art. 20. -Atribuţiile Comisiei permanente sunt:

a) duce la îndeplinire hotărârile Consiliului;

b) elaborează proiecte de strategii, de planuri de activităţi şi de bugete de venituri şi cheltuieli;

c) pregăteşte şedinţele Consiliului şi propune ordinea de zi;

d)  analizează Raportul anual de venituri şi cheltuieli şi formulează propuneri pentru a fi discutate şi adoptate de Consiliu;

e)   elaborează proiecte de regulamente, metodologii, standarde şi proceduri privind organizarea profesiei de mediator şi le propune spre adoptare Consiliului;

f)  formulează propuneri pentru completarea, modificarea sau, după caz, corelarea legislaţiei privind medierea;

g)   formulează propuneri pentru conţinutul tematic al Conferinţei naţionale anuale;

h) analizează cererile de autorizare a mediatorilor.

Art. 21. - (1) Comisia permanentă este condusă de preşedintele Consiliului şi lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor săi.

(2) Comisia permanentă îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Consiliu.

(3)  Comisia permanentă se întruneşte ori de câte ori este necesar, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin.

SECŢIUNEA a 4-a

Atribuţiile preşedintelui şi vicepreşedintelui

Art. 22. -Atribuţiile preşedintelui sunt:

a) duce la îndeplinire hotărârile Consiliului;

b)  reprezintă Consiliul în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;

c)   încheie convenţii, acorduri şi contracte în numele Consiliului, cu autorizarea prealabilă a acestuia;

d) semnează actele Consiliului şi ale Comisiei permanente;

e) convoacă şi conduce şedinţeie Consiliului şi ale Comisiei permanente;

f) coordonează activitatea Consiliului;

g) coordonează activitatea Secretariatului tehnic;

h) este ordonator de credite;

i) ia măsuri pentru respectarea prevederilor legale cu privire la protecţia muncii de către întregul personal;

j) colaborează cu vicepreşedintele în toată activitatea sa;

k) în exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite decizii;

l) îndeplineşte orice alte atribuţii p'revăzute de Lege, de prezentul regulamentşi de hotărârile Consiliului.

Art. 23. -Atribuţiile vicepreşedintelui sunt:

a) duce la îndeplinire hotărârile Consiliului;

b)   asigură coordonarea activităţii Consiliului, în lipsa preşedintelui;

c)  conduce lucrările în şedinţele Consiliului şi în şedinţele Comisiei permanente, în lipsa preşedintelui;

d) asigură reprezentarea Consil'iului în raport cu terţii, în lipsa preşedintelui;

e)  coordonează activitatea Secretariatului tehnic, în lipsa preşedintelui sau ca urmare a unui mandat scris din partea preşedintelui;

f)  îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de Lege, de prezentul regulâmentşi de hotărârile Consiliului;

g) colaborează cu preşedintele în toată activitatea sa.

SECŢIUNEA a 5-a

Secretariatul tehnic

Art. 24. - Secretariatul tehnic duce la îndeplinire hotărârile Consiliului şi deciziile preşedintelui Consiliului şi are următoarele atribuţii:

a) primeşte şi ia în evidenţă corespondenţa adresată Consiliului;

b)  asigură suportul tehnic necesar desfăşurării activităţilor specifice Consiliului, preşedintelui şi vicepreşedintelui, precum şi membrilor Comisiei pe'rmanente;

c)  redactează, înregistrează, arhivează şi ţine evidenţa documentelor Consiliului;

d)  pregăteşte activităţi de relaţii publice pe plan intern şi extern;

e)  pune la dispoziţia mijloacelor de informare în masă, a diferitelor instituţii, organizaţii sau a cetăţenilor, în mod oportun şi complet, informaţiile solicitate, în măsura în care acestea au fost aprobate de către Consiliu ca fiind publice;

f) răspunde de realizarea şi actualizarea site-ului Consiliului şi asigură informatizarea în cdndiţii optime a activităţii acestuia;

g)  asigură activitatea de primire, depozitare, cdnservare, întreţinere şi exploatare a materialelor, inventarului propriu şi a mijloacelor fixe;

h) răspunde de întreţinerea clădirii şi a bunurilor din dotare, de buna funcţionare a instalaţiilor, întdcmeşte documentaţiile tehnice pentru executarea lucrărilor de reparaţii curente;

i) răspunde de modul de aplicare a măsurildr de prevenire a incendiilor, stabilite prin planul pe unitate.

CAPITOLULIII

Formele de exercitare a profesiei de mediator

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale

Art. 25. - Mediatorii îşi pot desfăşura activitatea în cadrul unei societăţi civile profesionale, al unui birou în care pot funcţiona unul sau mai mulţi mediatori asociaţi, cu personalul auxiliar corespunzător, sau în cadrul unei organizaţii neguvernamentale, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege.

Art. 26. - (1) Mediatorul îşi poate exercita profesia în una dintre următoarele forme:

a) societate civilă profesională;

b) birou de mediator, în care potfuncţiona unul sau mai mulţi mediatori asociaţi;

c) angajat cu contract individual de muncă în interiorul profesiei, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modific'ările şi completările ulterioare.

(2) Avocaţii, notarii publici şi consilierii juridici care dobândesc calitatea de mediator potrivitLegii pot desfăşura activitatea de mediere în cadrul formelor de exercitare a prdfesiei lor.

(3) Formele de exercitare a profesiei pot angaja traducători, jurişti, alt personal de specialitate, precum şi personal adminiştrativ şi de serviciu necesar activităţii de mediere.

(4) In desfaşurarea activităţii sale, mediatorul autorizat este obligat să ţină arhivă şi registre proprii, precum şi o evidenţă financiar-cdntabilă.

(5)   Mediatorul poate să încheie asigurări de riscuri profesionale care să acopere şi eventuale daune efective suferite de client şi rezultate din exercitarea profesiei cu nerespectarea prevederilor Legii, ale prezentului regulamentşi ale Codului de etică şi deontologie profesională a mediatorildr autorizaţi. Poliţa de asigurare, a cărei copie este certificată de mediator, poate fi depusă de Consiliu.

(6) Cheltuielile ocazionate de încheierea poliţei de asigurare pentru riscuri profesionale şi de plata primelor de asigurare reprezintă cheltuieli deductibile în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 27. - Activitatea de mediere poate fi desfăşurată în cadrul organizaţiei neguvernamentale pe baze contractuale cu oricare dintre formele de exercitare a profesiei de mediator.

Art. 28. - (1) Mediatorul este liber să opteze şi să îşi schimbe în orice moment opţiunea pentru una dintre formele de exercitare a profesiei, prevăzute de Lege.

(2)  Mediatorul este obligat să înştiinţeze în scris Consiliul despre orice modificare intervenită în forma de exercitare a profesiei.

(3)  In oricare dintre formele de exercitare a profesiei, mediatorul îşi poate desfăşura activitatea după obţinerea avizului Consiliului, în coridiţiile Legi şi ale prezentului regulament.

Art. 29. - Toate formele de exercitare a profesiei de mediator sunt supuse următoarelor reguli:

a) spaţiul în care mediatorul îşi are sediul profesional şi îşi desfăşoară activitatea este propice pentru exercitarea profesiei de mediator, asigurând condiţii pentru respectarea principiului confidenţialităţii, primirea clienţilor şi desfăşurarea şedinţelorde mediere;

b)   patrimoniul comun este afectat exclusiv activităţii profesionale şi are regimul patrimoniului de afectaţiurie profesională;

c)  mediatorul nu poate desfăşura activităţi de mediere în afara formei de exercitare a profesiei pentru care a optat;

d) formele de exercitare a profesiei se individualizează prin denumire, conform prevederilor Legii şi ale prezentului regulament. In cazul tuturor formelor de exercitare a profesiei de către mediatorii străini se pot utiliza, la alegere, denumirea şi numele formei de exercitare a profesiei din ţară sau din străinătate.

Art. 30. -Intre formele de exercitare a profesiei se pot stabili raporturi de conlucrare profesională. Convenţia de conlucrare profesională se înregistrează la Consiliu. Regulile privind publicitatea profesională se aplică în mod corespunzător.

SECŢIUNEA a 2-a

Societatea civilă profesională

Art. 31. - (1) Societatea civilă profesională este constituită din 2 sau mai mulţi mediatori care contribuie în natură şi/sau în numerar la constituirea unui patrimoniu de afectaţiune în vederea desfăşurării activităţii profesionale.

(2) Raportul civil se naşte între clienţi şi societatea civilă profesională, serviciile profesionale urmând să fie îndeplinite cu acordul clienţilor de oricare dintre mediatorii asociaţi sau angajaţi.

Art. 32. - (1) Societatea civilă profesională se individualizează printr-o denumire specifică ce cuprinde numele a cel puţin unuia dintre asociaţi, urmată de sintagma „Societate civilă de'mediatori" (de exemplu: „MIHAI POPESCU - Societate civilă de mediatori" sau „POPESCU, BARBU - Societate civilă de mediatori").

(2) Denumirea poate figura pe firma societăţii civile profesionale şi se utilizează în actele profesioriale, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

Art. 33. - (1) Contractul de societate civilă profesională şi statutul acesteia sunt încheiate în formă scrisă între mediatorii asociaţi, potrivit legii civile şi cu respectarea anexelor nr. 3 şi 4.

(2) Contractul de societate civilă profesională şi statutul acesteia se înregistrează la Consiliu.

SECŢIUNEA a 3-a

Biroul de mediator

Art. 34. -In biroul de mediatorîşi exercită profesia unul sau mai mulţi mediatori asociaţi. Biroul de mediatorseînfiinţeazăîn baza actului de înfiinţare a biroului de mediator, înregistrat la Consiliu şi întocmit conform anexei nr. 5.

Art. 35. - (1) Biroul de mediator este individualizat printr-o denumire specifică ce cuprinde numele mediatorului titular sau al cel puţin unuia dintre asociaţi, urmată de sintagma „Birou de mediator(i)" (de exemplu: „MIHAI POPESCU - Birou de mediator" sau „POPESCU, BARBU - Birou de mediatori").

(2) Dispoziţiile art. 32 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

SECŢIUNEA a 4-a

Mediatorul angajat în interiorul profesiei prin contract individual de muncă

Art. 36. - Mediatorul autorizat poate fi angajat în interiorul profesiei cu contract individual de muncă în condiţiile Legii nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare, încheiat cu biroul de mediator, biroul de mediatori asociaţi, societatea civilă profesională şi organizaţiile neguvernamentale care au ca obiect de activitate medierea astfel cum este reglementată de Lege.

Art. 37. - (1) In contractul individual de muncă, la secţiunea „Clauze speciale" se înscrie o menţiune referitoare la obligaţia de confidenţialitate a mediatorului şi dreptul său de a refuza angajatorului divulgarea conţinutului discuţiilor dintre părţi în timpul medierii.

(2) La contractul individual de muncă se anexează Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi.

Art. 38. - Pentru toată activitatea sa ca mediator, mediatorul angajat cu contract de muncă are obligaţia de a ţine aceeaşi evidenţă a cauzelor în care a intervenit ca mediator ca şi în cazul celorlalte forme de exercitare a profesiei.

CAPITOLUL IV

Procedura de autorizare a mediatorilor

Art. 39. - (1) Procedura defineşte responsabilităţile Consiliului şi modalitatea de autorizare a mediatorilor în România.

(2) Autorizarea mediatorilorse realizeazăîn două etape:

a)  constatarea de către Consiliu a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 7 lit. a)-f) sau la art. 72 alin. (2) din Lege;

b)  avizarea formei de exercitare a profesiei de mediator în condiţiile art. 22 sau art. 75 din Lege.

Art. 40. - (1) In vederea constatării de către Consiliu a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 7 lit. a)-f), persoanele fizice, absolvenţi ai cursurilordeformare de mediatori organizate în România în condiţiile legii sau în străinătate, depun la secretariatul Consiliului o cerere, prezentată în anexa nr. 2, la care se ataşează următoarele documente:

a) actul de identitate - fotocopie;

b) certificat de căsătorie, dacă este cazul -fotocopie;

c) diplomă de licenţă sau titlul de studii însoţit de atestatul de echivalare eliberat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării - fotocopie;

d) certificatul de absolvire cu recunoaştere naţională însoţit de anexă, eliberat de furnizorul de servicii de formare sau dovada absolvirii unui program postuniversitarde nivel masterîn domeniul medierii, acreditat conform legii şi avizat de Consiliu - fotocopie;

e) documente care atestă programa de formare parcursă (în cazul persoanelor care se încadrează în prevederile art. 8 şi 72 din Lege);

f)   adeverinţă medicală cu precizarea „Clinic sănătos", eliberată de medicul de familie - original;

g) cazier judiciar în termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliu, pentru cetăţenii români, sau declaraţie notarială pe proprie răspundere, pentru cetăţenii străini - original;

h) dovada vechimii în muncă, dacă este cazul -fotocopie.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) primesc dovada depunerii cererii, respectiv numărul de înregistrare din registrul de intrări-ieşiri al Consiliului.

Art. 41. - (1) Comisia permanentă analizează fiecare cerere în parte şi face, în consecinţă, recomandări argumentate Consiliului.

(2) Fiecare cerere este analizată de Consiliu, care hotărăşte admiterea sau respingerea acesteia.

Art. 42. - (1) Consiliul analizează în şedinţă cererile depuse în ultimele 30 de zile.

(2) Hotărârea Consiliului este comunicată solicitantului în scris.

Art. 43. - Cererea de înregistrare, modificare sau încetare a formei de exercitare a profesiei se depune la Consiliu de către persoana interesată faţă de care acesta a constatatîndeplinirea condiţiilor art. 7 lit. a)-f), însoţită în mod obligatoriu de copie de pe toate înscrisurile doveditoare.

Art. 44. - (1) Consiliul poate delega unui consilier atribuţiile pentru verificarea condiţiilor prevăzute de Lege şi de prezentul regulament cu privire la soluţionarea cererilor.

(2)  Consiliul poate dispune o inspecţie a spaţiului în care mediatorul a declarat că îşi desfăşoară activitatea.

(3)  Consiliul hotărăşte admiterea sau respingerea cererii prevăzute la art. 43 în conformitate cu dispoziţiile Legii şi ale prezentului regulament.

(4)  Hotărârea prevăzută la alin. (3) se comunică în scris mediatorului autorizat.

(5) In baza hotărârii Consiliului vor fi efectuate modificările cuvenite în Tabloul mediatorilor autorizaţi.

Art. 45. - (1) In vederea autorizării şi înscrierii în Tabloul mediatorilor autorizaţi, persoana pentru care Consiliul a aprobat cererea formulată conform art. 43 va transmite Consiliului următoarele documente:

a)  o declaraţie pe propria răspundere că spaţiul în care urmează să îşi desfăşoare activitatea este adecvat procesului de mediere;

b) documente care atestă pregătirea de bază a mediatorului - fotocopie;

c) documente care atestă domeniul medierii în care acesta este specializat, dacă este cazul - fotocopie;

d)  documente care atestă durata experienţei practice în domeniul medierii, dacă este cazul -fotocopie;

e) atestat de competenţă lingvistică într-o limbă străină, dacă este cazul -fotocopie;

f)  documente care atestă calitatea de membru al unei asociaţii profesionale în domeniul medierii sau al altor organizaţii, dacă este cazul - fotocopie;

g) dovada achitării taxei de autorizare în cuantumul stabilit prin hotărâre a Consiliului - fotocopie.

(2) In condiţiile alin. (1), Consiliul va elibera în original autorizaţia de mediator, la care se anexează hotărârea prin care a fost avizată forma de exercitare a profesiei.

CAPITOLULV

Formarea mediatorilor

SECŢIUNEA 1

Programe şi standarde de formare

Art. 46. - Formarea profesională a mediatorilor are ca principale obiective:

a) dobândirea de cunoştinţe teoretice în domeniul conflictelor, al soluţionării alternative a disputelor şi medierii;

b) dezvoltarea de abilităţi practice în mediere;

c) cunoaşterea cadrului de reglementare în domeniul medierii;

d) asigurarea accesului în profesia de mediator.

Art. 47. - (1) Formarea profesională a mediatorilor se realizează pe baza unor programe de formare întocmite pe baza criteriilor cuprinse în standardul de formare în domeniu, elaborat de Consiliu.

(2) Revizuirea programelor de formare este obigatorie în maximum 6 luni după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor modificări ale standardului de formare.

Art. 48. - Standardul de formare în domeniul medierii stabileşte criteriile minime pentru realizarea programelor de formare în ceea ce priveşte:

a) structura pe arii tematice;

b) calificarea şi experienţa formatorilor;

c)  durata minimă a cursurilor pentru fiecare arie tematică, precum şi

d)   condiţiile logistice minime ce trebuie asigurate de furnizorul de formare sau instituţia de învăţământ superior pe durata formării.

Art. 49. - Standardul de formare adoptat de Consiliu şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, este obligatoriu pentru elaborarea sau, după caz, revizuirea programelor de formare.

SECŢIUNEA a 2-a

Autorizarea furnizorilor de formare a mediatorilor

Art. 50. - (1) Formarea profesională a mediatorilor se realizează prin:

a)  cursuri organizate de furnizori de formare autorizaţi conform legislaţiei în domeniul formării adulţilor;

b)  programe postuniversitare de nivel master acreditate, desfăşurate de instituţii de învăţământ superior.

(2) Programele de formare în domeniul medierii, precum şi programele postuniversitare de nivel master în domeniul medierii se întocmesc pe baza criteriilor cuprinse în standardele de formare elaborate de Consiliu şi se avizează în prealabil de către acesta.

Art. 51. - In vederea avizării, furnizorii de formare depun la Consiliu o cerere însoţită de următoarele documente în două exemplare:

a) certificat de înregistrare fiscală - fotocopie;

b) programul de formare propus;

c) lista formatorilor propuşi;

d) curriculum vitae al fiecărui formator, însoţit de fotocopii ale documentelor care atestă pregătirea şi experienţa în conformitate cu criteriile stabilite de standardul de formare în domeniul medieriL

Art. 52. - (1) In termen de 15 zile de la data la care a fost înregistrată cererea de avizare a programului de formare, Comisia permanentă formulează o propunere şi o înaintează Consiliului spre analiză şi aprobare.

(2)  Hotărârea de avizare dată de Consiliu este valabilă maximum 90 de zile de la data comunicării ei către furnizorul de formare.

(3)  Comunicarea hotărârii Consiliului se face în scris, cu confirmarea primirii.

(4) Un exemplar al documentelor depuse spre avizare se returnează petentului, iar pe fiecare pagină se înscrie menţiunea „Avizat de Consiliul de mediere, astăzi, ....".

CAPITOLULVI

Normele de răspundere disciplinară a mediatorilor

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale

Art. 53. - Protecţia onoarei şi prestigiului profesiei, precum şi respectarea normelor de reglementare a profesiei sunt în sarcina Consiliului.

Art. 54. - Prin probitate profesională se înţelege respectarea obligaţiilor profesionale din conţinutul Legii, al prezentului regulament, al Codului de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi şi al hotărârilor Consiliului.

Art. 55. - (1) Atrage răspunderea disciplinară neîndeplinirea obligaţiilor profesionale stabilite în sarcina mediatorilor prin Lege, prin prezentul regulament, prin Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi şi prin hotărârile Consiliului de mediere, care aduc atingere probităţii profesionale.

(2) In exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul se poate sesiza din oficiu cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor profesionale ale mediatorilor.

Art. 56. - Răspunderea disciplinară a mediatorului nu exclude răspunderea civilă, penală sau administrativă.

Art. 57. -Acţiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult un an de la data săvârşirii abaterii.

Art. 58. - Repetarea unei abateri disciplinare constituie o circumstanţă agravantă care va fi luată în considerare la aplicarea sancţiunii.

Art. 59. - Consiliul este obligat să ţină evidenţa sancţiunilor disciplinare aplicate fiecărui mediator.

Art. 60. - In cadrul Consiliului funcţionează Comisia de disciplină cu competenţele stabilite de Lege, care efectuează cercetarea abaterii şi sesizează Consiliul, constituit ca instanţă disciplinarăîn condiţiile legii.

SECŢIUNEA a 2-a

Organizarea şi funcţionarea Comisiei de disciplină

Art. 61. - Consiliul hotărăşte, de câte ori este nevoie, constituirea unei comisii de disciplină, din care fac parte în mod obligatoriu un membru al Consiliului anume desemnat şi doi reprezentanţi ai mediatorilor, ce urmează a fi desemnaţi prin tragere la sorţi din Tabloul mediatorilor autorizaţi. Cei trei membri ai Comisiei de disciplină sunt numiţi prin hotărâre a Consiliului.

Art. 62. - Comisia de disciplină astfel desemnată este coordonată de preşedintele său, care este membru al Consiliului. Consiliul va desemna din personalul angajat cu contract un secretar, care devine membru al comisiei, ţine evidenţele şi efectuează lucrările necesare desfăşurării activităţii comisiei. Secretarul lucrează sub îndrumarea preşedintelui.

Art. 63. - Comisia de disciplină are în compenţă cercetarea abaterii, în urma căreia se întocmeşte un dosar care va fi înaintat Consiliului. Cu privire la răspunderea disciplinară a mediatorilor, Consiliul hotărăşte cu majoritatea prevăzută de art. 19 din Lege, în termen de 30 de zile de la sesizarea sa.

Art. 64. - Cheltuielile necesare activităţii Comisiei de disciplină şi ale Consiliului, ca instanţă disciplinară, sunt suportate din bugetul Consiliului.

SECŢIUNEA a 3-a

Reguli de procedură

Art. 65. - Orice persoană interesată poate sesiza Consiliul în legătură cu săvârşirea de către un mediator a unei abateri prevăzute la art. 38 din Lege.

Art. 66. - (1) Plângerea se va face în scris şi va fi semnată. Aceasta trebuie să cuprindă numele, domiciliul sau reşedinţa părţii şi abaterea pretins săvârşită de către mediator.

(2)Lipsadatelorde identificare a petentului sau asemnăturii duce la respingerea plângerii formulate.

Art. 67. - (1) Cercetarea abaterii se va face cu celeritate. Cercetarea abaterii se efectuează de către Comisia de disciplină desemnată în condiţiile art. 40 din Lege, în termen de cel mult 60 de zile de la data'înregistrării plângerii.

(2) Audierea petentului şi a mediatorului este obligatorie.

(3)  Mediatorul cercetat va fi înştiinţat în vederea luării la cunoştinţă despre plângere şi piesele dosarului întocmit, pentru a-şi p'ute'a formula apărarea.

(4)  Convocarea părţilor în vederea audierii se face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Art. 68. - Cercetarea disciplinară se efectuează numai după îndeplinirea demersurilor arătate la art. 67.

Art. 69. - Refuzul de a da curs convocării nu împiedică desfăşurarea cercetării disciplinare. în caz de neprezentare, se va înc'heia un proces-verbal semnat de către membrii comisiei, din care să rezulte faptul că, deşi procedural convocaţi, mediatorul şi/sau petentul nu s-au prezentat la termenul stabilit.

Art. 70. - (1)In cursul cercetărilor, preşedintele Comisiei de disciplină va asculta persoana care a formulat plângerea, precum şi orice alte persoane ale căror declaraţii pot elucida cazul, va efectua verificări de înscrisuri şi va culege informaţii în legătură cu abaterea pretins săvârşită, prin mijloacele prevăzute de lege.

(2)  Pe baza datelor culese va întocmi un dosar al abaterii cercetate. Dosarul cuprinde şi un referat scris în care va consemna faptele, probele administrate, poziţia celui cercetatşi propunerea de sancţionare sau de neaplicare a unei sancţiuni disciplinare.

(3)  Dosarul astfel întocmit va fi înaintat Consiliului, care, în termen de 30 de zile de la primirea lui, va hotărî cu privire la răspunderea disciplinară a mediatorului.

Art. 71. - La stabilirea sancţiunilor, astfel cum sunt prevăzute la art. 39 din Lege, se va ţine seama de gravitatea faptei, de cauzele şi împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, de gradul de vinovăţie al mediatorului, dacă acesta a avut şi alte abateri în trecut, precum şi de urmările abaterii.

Art. 72. - Limitele amenzii prevăzute de art. 39 alin. (1) lit. b) din Lege se actualizează anual de către Consiliu.

Art. 73. - Hotărârea motivată se comunică, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau direct prin semnătură pe copie, mediatorului cercetat şi petentului, în termen de cel mult 15 zile de la pronunţarea hot'ărârii cu privire la răspunderea disciplinară a mediatorul'ui.

Art. 74. - (1) Hotărârea Consiliului prin care s-a aplicat una dintre sancţiunile prevăzute de art. 39 alin. (1) din Lege poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă de la domiciliul sau reşedinţa mediatorului, în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia.

(2)  Acţiunea în contencios declanşată potrivit alin. (1) suspendă executarea hotărârii atacate.

(3)  Consiliul, la cererea instanţei de judecată, va înainta dosarul cauzei în copie certificată.

Art. 75. - (1) Hotărârea disciplinară rămasă definitivă este obligatorie faţă de părţi şi Consiliu. Hotărârea de aplicare a amenzii prevazute de art.39 alin. (1) lit. b) din Lege constituie titlu executoriu.

(2) Neachitarea amenzii aplicate în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de sancţionare atrage suspendarea de drept a calităţii de mediator pâriă la achitarea sumei.

(3) După plata amenzii, măsura suspendării din calitatea de mediator încetează.

SECŢIUNEA a 4-a

Suspendare. Perimare. Reabilitare

Art. 76. - Consiliul, ca instanţă disciplinară, va putea suspenda cercetarea plângerii:

a) când ambele părţi o cer;

b)  când s-a început urmărirea penală pentru o infracţiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează a se da.

Art. 77. - Cercetarea plângerii se reia prin cererea de redeschidere făcută de către una dintre părţi.

Art. 78. - Petentul poate oricând să renunţe la cercetarea plângerii, fie verbal în şedinţa Comisiei de disciplină, fie prin cerere scrisă.

Art. 79. - Orice sesizare disciplinară se perimă de drept dacă a rămas în nelucrare timp de un an din vina petentului.

Art. 80. - Cursul perimării este suspendat atât timp cât dăinuieşte suspendarea pronunţată în baza art. 76.

Art. 81. - Perimarea se constată din oficiu sau la cererea părţii interesate.

Art. 82. - Mediatorul sancţionat se reabilitează de drept în termen de un an de la terminarea executării sancţiunii aplicate.

Art. 83. - Răspunderea civilă a mediatorului poate fi angajată, în condiţiile legii civile, pentru cauzarea de prejudicii prin încălcarea obligaţiilor profesionale.

CAPITOLULVII

Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 84. - (1) Fişele posturilor pentru funcţiile prevăzute în organigrama Consi'liului sunt în competenţa de numire a preşedintelui şi se aprobă de către acesta.

(2) Fişele posturilor pentru preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului sunt aprobate prin hotărâre a Consiliului.

Art. 85. - Pentru organizarea şi funcţionarea primului Consiliu, în primul an de la începerea activităţii, fondurile aferente cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministefului Justiţiei, pentru următoarele categorii de cheltuieli:

a) cheltuielile de întreţinere: cheltuieli efectuate pentru plata utilităţilor la sediul Consiliului, cheltuieli de reparaţie curentă pentru sediu etc;

b)   cheltuielile de funcţionare: cheltuieli efectuate cu transportul, cazarea şi diu'rna membrilor Consiliului şi ai comisiilor de specialitate, pentru deplasarea la Bucureşti, care este localitatea unde Consiliul îşi are sediul, cheltuieli de transport, cazare şi diurnă în alte localităţi ale ţării, cheltuieli pentru procurarea de bunuri pentru mobilarea sediului, dotarea cu tehnică de calcul, aparatură de comunicare, birotică, consumabile, literatură de specialitate, cheltuieli ocazionate de realizarea site-ului, actualizarea şi întreţinerea acestuia, servicii pentru întreţinerea calculatoarelor, servicii de contabilitate, servicii de consultanţă financiară şi specialitate, alte servicii care să sprijine şi să îmbunătăţească activitatea Consiliului etc.

Art. 86. - (1) In termen de o lună de la data publicării prezentului regulamentîn Monitorul Oficial al României, Partea I, începe procedura de autorizare a mediatorilor.

(2) Persoanele care au absolvit până la data publicării prezentului regulamentîn Monitorul Oficial al României, Partea I, un curs de formare a mediatorilorîn ţară ori în străinătate, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7 lit. a)-e) din Lege, pot solicita autorizarea ca mediator, în condiţiile legii şi prezentului regulament, având obligaţia prezentării docum'entelor care atestă programa de formare parcursă. Consiliul va decide autorizarea după evaluarea conţinutului documentelor care atestă programa de formare prezentată, inclusiv a duratei pregătirii pe baza criteriilor definite de Consiliu. Dispoziţiile art. 8 alin. (5) din Lege se aplică în mod corespunzător.

Art. 87. -In termen de o lună de la publicarea prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I, va fi adoptat Standardul de formare al mediatorului şi Programa-cadru în vederea autorizării furnizorilor de formare a mediatorilor.

Art. 88. - Dispoziţiile prezentului regulament devin aplicabile de la data adoptării lui.

Art. 89. -Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1 la reaulament

ORGANIGRAMA

Consiliului de mediere

ANEXA Nr. 2 la regulament

CERERE

pentru constatarea de către Consiliul de mediere a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 7 lit. a)-f) din Legea nr. 192/2006

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul,........................................................, domiciliat în........................................................., strada.................................... nr..................., bl.................., et......., ap........., sectorul/judeţul............................................, cod poştal..................., adresa de e-mail...................., nr. telefon.................., cetăţean........, posesoral BI/CI/paşaportseria...........nr............, absolvental cursurilor deformare a mediatorilorîn................................., vă rog să aprobaţi prezenta cerere prin care solicit constatarea de către Consiliul de mediere a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 7 lit. a)-f) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.

Anexez următoarele documente:

|_| actul de identitate - fotocopie;

|_| certificat de căsătorie, dacă este cazul - fotocopie;

|_| diplomă de licenţă - fotocopie;

|_| titiul de studii însoţit de Atestatul de echivalare eliberat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului -fotocopie;

|_| dovada absolvirii cursurilorde formare de mediatori -fotocopie;

|_| dovada absolvirii unui program postuniversitar de nivel master, acreditat conform legii şi avizat de Consiliul de mediere - fotocopie;

|_| programa de formare, eliberată de furnizorul de servicii de formare - fotocopie;

|_| adeverinţă medicală cu precizarea „Clinic sănătos", eliberată de medicul de familie - original;

|_| cazier judiciar în termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliul de mediere - original;

|_| declaraţie notarială pe propria răspundere, pentru cetăţenii străini - original;

|_| dovada vechimii în muncă, dacă este cazul - fotocopie.

Data

...............................

Semnătura

..............................

ANEXA Nr. 3 la regulament

Domnului preşedinte al Consiliului de mediere

CONTRACT

de constituire a societăţii civile profesionale de mediatori

Intre:

1.dl/dna.....................................................................;

2. dl/dna.....................................................................;

3. dl/dna.....................................................................;

4. dl/dna......................................................................                                                                              

s-a convenit constituirea unei societăţi civile profesionale de mediatori, supusă reglementărilor prevăzute de Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediatorşi în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.

Art. 1. - Denumirea societăţii Societatea  civilă profesională de mediatori poartă denumirea de.....................................şi are sediul în........................

Art. 2. - Societatea se constituie pe o durată de........................................................

Art. 3. - Condiţiile de asociere sunt prevăzute în statutul societăţii civile profesionale de mediatori, încheiat potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere şi care face parte integrantă din prezentul contract.

Localitatea.............................

Data......................................

Semnătura..............................

ANEXA Nr. 4 la reaulament

STATUTUL

societăţii civile profesionale de mediatori.......................................

Subsemnaţii:

-.........................................................., domiciliat în..................................., cod numeric personal................................, născut în..................................................,la data de.....................................................,

-............................................................, domiciliatîn.................................., cod numericpersonal.................................., născut în..................................................,la data de......................................................,

-............................................................, domiciliat în................................., cod numeric personal................................, născut în..................................................,la data de......................................................,

au convenit, după cum urmează, Statutul societăţii civile profesionale de mediatori................................, înfiinţată conform art. 22 din Legea nr. 192/2006 si art. 32-34 din Regulamentul de orqanizare si functionare a Consiliului de mediere.

TITLUL I

Forma, obiect, scop, denumirea (forma profesională), sediu, durata

ARTICOLUL 1

Forma

Prezenta societate este înfiinţată ca o societate profesională de mediatori şi este compusă din subsemnaţii:

-.......................................................................- asociat;

-.......................................................................- asociat;

-.......................................................................- asociat.

ARTICOLUL2

Obiect

Societatea are ca obiect exercitarea în comun a profesiei de mediator conform Legii nr. 192/2006 şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.

ARTICOLUL 3

Scop profesional

(1) Fiecare asociatşi mediatorsalarizatîn interiorul profesiei îşi angajează răspunderea profesională pentru activitatea desfăşurată în cadrul societăţii.

(2) Societatea este denumită.............................................-societate civilă de mediatori.

ARTICOLUL 4

Sediul

(1) Sediul principal al societăţii este situat în...................................................

(2) Societatea îşi poate deschide birouri de lucru în/pe raza judeţului/judeţelor.....................................................................

ARTICOLUL 5

Durata

Societatea se constituie pentru o durată de .........ani din momentul înscrierii sale la Consiliul de mediere.

TITLUL II

Capitalul social

ARTICOLUL 6

Compunerea capitalului social

(1) Capitalul social este compus după cum urmează:

- Dl.....................................................................................

- aport în numerar/natură/clientelă:.........lei (.......) lei;

- Dl....................................................................................:

- aport în numerar/natură/clientelă:.........lei (.......) lei;

- Dl......................................................................................

- aport în numerar/natură/clientelă:.........lei (.......) lei.

(2)  Aporturile   în   natură/clientelă   ale   asociaţilor   sunt constituite din următoarele bunuri:

-  ......................................................,  evaluat de  către asociaţi/conform raportului de expertiză nr..................din data de........................la valoarea de..............................lei;

-  ......................................................,  evaluat de  către asociaţi/conform raportului de expertiză nr.................din data de............................la valoarea de.............................lei;

- .........................................................., evaluat de către asociaţi/conform raportului de expertiză nr........................din data de......................la valoarea de........................lei.

ARTICOLUL 7

Repartizare

Capitalul social este divizat în .............................. părţi sociale a câte ..................... lei fiecare, integral subscrise şi vărsate de către asociaţi, potrivit aporturilor menţionate la art. 6, astfel:

-................................-..............................părţi sociale;

-................................-..............................părţi sociale;

-................................-..............................părţi sociale.

TITLU III

Adunarea generală

ARTICOLUL 8

Adunările generale

(1) Adunarea generală reprezintă totalitatea asociaţilor şi deciziile luate sunt obligatorii pentru toţi asociaţii.

(2)  Fiecare parte socială subscrisă şi vărsată dă dreptul la un vot.

(3) Asociaţii nu potfi reprezentaţi în adunarea generală decât de alţi asociaţi.

(4) Adunările generale se convoacă de oricare dintre asociaţi prin orice mijloace care să poată proba realizarea convocării cu minimum 5 zile înainte de data ţinerii lor.

(5) Adunarea generală se va întruni la sediul principal al societăţii sau cu acordul unanim al asociaţilor, în orice alt loc.

(6) Hotărârile adunărilorgeneralese iau prin votul asociaţilor reprezentând majoritatea părţilor sociale.

(7) Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actelor de constituire este necesar acordul unanim al asociaţilor.

ARTICOLUL 9

Atribuţiile adunării generale

Principalele atribuţii ale adunării generale sunt:

a) aprobarea bilanţului anual;

b) repartizarea rezultatelorfinanciare (beneficiul);

c) mărirea sau reducerea capitalului social;

d) fuziunea;

e) schimbarea denumirii societăţii;

f) schimbarea sediului principal, înfiinţarea de birouri de lucru sau sedii secundare;

g) crearea sau anularea părţilorde industrie;

h) primirea de noi asociaţi;

i) excluderea asociatului/asociaţilor;

j) alegerea mediatorului coordonator al societăţii;

k) desemnarea lichidatorului/lichidatorilor;

l) orice modificare a statutului societăţii.

ARTICOLUL10

Procedura adunării generale şi procesele-verbale

(1)   Adunările generale sunt prezidate de mediatorul coordonator sau asociatul desemnat de către acesta.

(2)  Procesul-verbal va fi întocmit de secretarul adunării generale, desemnat dintre asociaţi, şi va cuprinde: data, locul, prezenţa, ordinea de zi, rezumatul dezbaterilor, hotărârile luate, voturile exprimate pentru fiecare hotărâre. Procesul-verbal va fi semnat de asociaţii prezenţi.

(3)  Lucrările adunării generale se consemnează într-un registru numerotat şi parafat de coordonatorul societăţii.

TITLUL IV

Coordonarea activităţii

ARTICOLUL11

Coordonarea

(1) Societatea este coordonată de un mediator coordonator sau asociatul desemnat de acesta. El este numit prin hotărârea asociaţilor ce deţin împreună mai mult de 1/2 din capitalul social.

(2) Mandatul mediatorului coordonator este de 2 ani.

(3)   Calitatea de mediator coordonator încetează prin revocare, deces, demisie, retragere voluntară din societate sau pentru motive temeinice, cu aprobarea adunării generale a asociaţilor.

ARTICOLUL12

Desemnarea mediatorului coordonator

DI(Dna)  .............................................. este desemnat(ă) începând   cu  data  de   ......................................   mediatorul coordonator al societăţii.

ARTICOLUL13

Drepturile şi obligaţiile mediatorului coordonator

(1)    Mediatorul coordonator reprezintă societatea în raporturile cu terţii.

(2) Actele de înstrăinare cu privire la drepturile şi bunurile societăţii se încheie numai cu autorizarea prealabilă a asociaţilor conform art. 8. Asociaţii pot fixa un plafon maximal al valorii bunurilor care pot fi înstrăinate de către mediatorul coordonator fără a fi necesară autorizarea prealabilă şi fără ca această valoare să poată depăşi 10% din valoarea capitalului social.

(3)   Raporturile dintre mediatorul coordonator şi ceilalţi mediatori ai societăţii nu implică nicio subordonare în plan profesional.

ARTICOLUL 14

Remunerare

Mediatorul coordonator poate fi remunerat potrivit hotărârii adunării generale.

TITLULV

Conturile şi informarea asociaţilor cu privire la rezultatele obţinute de societate

ARTICOLUL 15

Exerciţiul financiar

Exerciţiul financiarîncepe de la 1 ianuarie şi se sfârşeşte la data de 31 decembrie a fiecărui an, cu excepţia primului an, când începe la data înfiinţării şi durează până la 31 decembrie.

ARTICOLUL 16

Conturile şi informarea asociaţilor

(1)  Operaţiunile în conturile bancare ale societăţii sunt efectuate de mediatorul coordonator singur, alături sau împreună cu alte persoane desemnate prin hotărârea adunării generale. La încheierea exerciţiului financiar, mediatorul coordonator întocmeşte bilanţul, contul de profit şi pierdere şi raportul de activitate, întocmite de coordonator.

(2) Asociaţii pot lua cunoştinţă de bilanţ, de anexele acestuia şi pot consulta orice registru şi document contabil al societăţii.

(3)  Societatea poate angaja cenzori şi auditori pentru a verifica evidenţele contabile ale societăţii şi a întocmi raportul asupra gestiunii.

ARTICOLUL 17

Rezultatele financiare

Adunarea generală ordinară aprobă conturile, exerciţiul financiar, bilanţul şi hotărăşte cu privire la utilizarea rezultatelor financiare.

ARTICOLUL 18

Repartizarea beneficiilor

(1) Beneficiul net al societăţii va fi stabilit după scăderea din totalul veniturilor a cheltuielilor deductibile, urmând a fi repartizat către asociaţi.

(2)  După deducerea tuturor celorlalte obligaţii şi contribuţii care pot greva profitul net al societăţii, repartizarea rezultatelor financiare rămase se va face astfel:

- cotă alocată deţinătorilor părţilor sociale............................;

- cotă alocată deţinătorilor părţilorde industrie......................;

- alte alocări (fond de premiere, provizioane de risc, fond de rezervă, fond de investiţii etc.)..............................................

TITLUL VI

Cesiunea şi transmiterea părţilor sociale

ARTICOLUL 19

Cesiunea părţilor sociale

(1)  Cesiunea de părţi sociale poate fi făcută numai către mediatori cu drept de exercitare a profesiei, în condiţiile legii.

(2) Cesiunea între asociaţi este liberă.

(3) Părţile sociale pot fi cesionate numai cu acordul unanim şi exprimat în scris al asociaţilor.

(4) Oricare asociatîşi poate exercita dreptul de preempţiune în termen de 30 de zile de la primirea notificării ofertei de cesiune. în caz de concurs între asociaţi, la preţ egal, este preferat asociatul care doreşte să achiziţioneze numărul total de părţi sociale ofertate sau, în lipsă, după caz, asociaţii vor achiziţiona părţile sociale proporţional cu cotele deţinute la capitalul social.

ARTICOLUL 20

Notificarea cesiunii

(1) Asociatul care intenţionează să cedeze părţile sociale este obligat să notifice intenţia sa cu minimum 30 de zile anterior transmiterii, către toţi asociaţii.

(2)  In caz de neexercitare a dreptului de preempţiune, cesiunea poate fi făcută către mediator/mediatori neasociat/neasociaţi, fără ca ceilalţi asociaţi să se poată opune, dispoziţiile art. 19 alin. (2) nefiind aplicabile.

(3) Oferta notificată este irevocabilă pe toată durata ei de valabilitate.

ARTICOLUL 21

Retragerea asociaţilor

(1)  Asociatul se poate retrage oricând din societate cu condiţia de a notifica, în scris, celorlalţi asociaţi şi Consiliului de mediere intenţia de retragere cu cel puţin 3 luni înainte.

(2)  La împlinirea termenului prevăzut în notificare Consiliul de mediere va lua act de retragerea asociatului, operând modificările corespunzătoare în evidenţele sale.

(3)   In caz de neînţelegere cu privire la desocotirea consecutivă a retragerii se aplică în mod corespunzător următoarele prevederi ale prezentului statut:............................................................................................................................................................................................. .....................................

ARTICOLUL22

Incetarea calităţii de asociat

(1) Asociatul care din orice motiv pierde dreptul de exercitare a profesiei de mediator, asociatul exclus din societate, asociatul care s-a retras din societate sau asociatul pus sub interdicţie are la dispoziţie un termen de 3 luni pentru cesionarea părţilor sociale, în condiţiile prevăzute în prezentul titlu.

(2) In cazul în care la expirarea acestui termen cesiunea nu a avut loc, părţile sociale se vor anula, iar statutul se va modifica în mod corespunzător.

ARTICOLUL23

Decesul asociatului

(1) La data decesului unui asociat, părţile sociale deţinute de acesta se anulează.

(2) Părţile semnatare convin că desocotirea dintre asociaţi şi succesorii asociatului decedat se va face potrivit următoarelor reguli:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

(3) In termen de maximum 3 luni de la data anulării părţilor sociale, asociaţii vor proceda după cum urmează:

a) reducerea corespunzătoare a capitalului social;

b)  emiterea de noi părţi sociale în vederea reconstituirii capitalului social la valoarea existentă la momentul decesului;

c) încetarea formei de exercitare a profesiei.

ARTICOLUL24

Alte dispoziţii

Cesionarii sunt obligaţi să depună la Consiliul de mediere un exemplaroriginal al actului de cesiune. (Se pot introduce clauze specifice privind retragerea forţată, retragerea voluntară etc.)

TITLUL VII

Exercitarea profesiei

ARTICOLUL 25

Activitatea şi răspunderea profesională

(1)  Asociaţii şi mediatorii salarizaţi în interiorul profesiei exercită profesia de mediatorîn numele societăţii.

(2) Fiecare mediator răspunde pentru actele profesionale pe care le îndeplineşte.

(3)    Societatea va încheia contracte de asigurare profesională, în nume propriu şi pentru fiecare mediator care îşi exercită profesia în cadrul acesteia.

ARTICOLUL 26

Suspendarea asociaţilor

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

ARTICOLUL27

Intervenirea cazurilor de incapacitate de exercitare a profesiei

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

TITLUL VIII

Dizolvarea şi lichidarea

ARTICOLUL 28

Dizolvarea

Societatea se dizolvă în următoarele situaţii:

a) prin hotărârea luată în unanimitate de asociaţi;

b) prin hotărâre judecătorească;

c) prin radierea din profesie a tuturor asociaţilor;

d) prin decesul simultan al tuturor asociaţilor;

e) prin dobândirea tuturor părţilor sociale de către un singur asociat şi păstrarea lor de către acesta o perioadă mai mare de 3 luni;

f)  la cererea simultană de retragere din societate formulată de toţi asociaţii.

ARTICOLUL29

Lichidarea

(1) Societatea intră în lichidare din momentul dizolvării sale. în toate actele sale se va menţiona „In lichidare".

(2) Asociaţii vor desemna un lichidator cu votul cerut pentru numirea mediatorului coordonator. în caz contrar acesta va fi numit de către decan.

(3) Asociaţii vor fi convocaţi pentru a decide cu privire la rezultatele obţinute de lichidatori, la repartizarea activului netşi pentru a constata încheierea lichidării.

(4) In situaţiile în care în societate rămâne un singur asociat pentru o perioadă mai mare de 3 luni, societatea intră în lichidare, cu excepţia cazului în care asociatul rămas decide reorganizarea acesteia.

TITLUL IX

Condiţia suspensivă şi publicitate

ARTICOLUL 30

Condiţia suspensivă

(1)  Societatea este constituită între asociaţi de la data semnării statutului, sub condiţia suspensivă a înscrierii sale în Tabloul mediatorilor.

(2)  După înscrierea societăţii, mediatorul coordonator va convoca o adunare generală extraordinară pentru a se constata îndeplinirea tuturor condiţiilor cerute pentru începerea activităţii.

ARTICOLUL31

Publicitate

In termen de 15 zile de la semnarea statutului, acesta va fi prezentat Consiliului de mediere.

Semnături:

Mediator..............................................................................

Mediator...............................................................................

Mediator...............................................................................

Avizatîn şedinţa Consiliului de mediere din.............................

Preşedinte,

L.S.

ANEXA Nr. 5 la reaulament

ACT DE INFIINTARE

a biroului de mediator(i)

Subsemnatul/Subsemnaţii,..................................................................., persoană/persoane careîndeplineşte/îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 7 lit. a)-f) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator,

ÎNFIINŢEZ/ÎNFIINŢĂM

birou de mediator(i) cu:

1. denumirea..............................................................................................................;

2. sediul profesional al biroului este:............................................................................;

3.  aportul la constituirea patrimoniului de afectaţiune profesională necesar cabinetului constă în: (se descrie aportul, valoarea, actul sau modalitatea de dobândire)...............................................................................................................

Mă angajez să achit întocmai şi la termen taxele hotărâte de Consiliul de mediere (se fac menţiuni suplimentare).

Data.................           Semnătura................

Depus azi,..........., la Consiliul de mediere şi copiile certificate ale hotărârilor de autorizare.

Secretar,

...........................

Avizat în şedinţa Consiliului de mediere din

Preşedinte,

L.S.

ANEXA Nr. 6 la reaulament

MODELUL

ştampilei formelor de exercitare a profesiei

1. Ştampila are formă rotundă.

2.  Diametrul ştampilei este de 3 cm.

3. Conţinutul ştampilei:

a) Consiliul de mediere;

b) judeţul sau, după caz, municipiul Bucureşti (în care îşi are sediul forma de exercitare a profesiei);

c) denumirea formei de exercitare a profesiei.

4.  Menţiunile privind Consiliul de mediere şi denumirea judeţului se inscripţionează în interiorul circumferinţei ştampilei, urmărind linia circumferinţei.

5.  Menţiunea privind forma de exercitare a profesiei se inscripţionează în interiorul circumferinţei ştampilei.

Exemple:


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 5/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 5 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 5/2007
Hotărârea 119 2018
Hotărârea 118 2018
Hotărârea 2 2017
Hotărârea 24 2016
Hotărârea 29 2015
Hotărârea 24 2015
Hotărârea 52 2015
Hotărârea 5 2014
Hotărârea 4911 2013
Hotărârea 4346 2013
Hotărârea 195 2012
Hotărârea 7 2012
Hotărârea 2570 2011
privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007
Hotărârea 2450 2011
privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007
Hotărârea 2247 2011
privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007
Hotărârea 2018 2011
privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007
Hotărârea 517 2010
privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007
Hotărârea 263 2010
privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007
Hotărârea 128 2009
privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu