Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.461 din 11.05.2011

privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 331 din 12 mai 2011SmartCity1


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru reorganizarea unei unităţi din Jandarmeria Română, aprobată cu modificări prin Legea nr. 38/2011,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Agenţia Naţională Antidrog, denumită în continuare Agenţie, se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie, în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, având personalitate juridică. Articolul 2
(1) Agenţia stabileşte concepţia şi coordonează, evaluează şi monitorizează, la nivel naţional, politicile în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi al asistenţei integrate a consumatorilor, aplicate de către instituţiile cu atribuţii în domeniu.
(2) Agenţia este autorizată să difuzeze şi să dea publicităţii date şi informaţii cu caracter oficial, din domeniul său de activitate, în condiţiile legii.
(3) Pentru realizarea atribuţiilor sale Agenţia cooperează cu instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale, române şi străine, precum şi cu organizaţii internaţionale.
Articolul 3
(1) Agenţia are următoarele atribuţii principale:a)elaborează, pe baza propunerii instituţiilor cu atribuţii în domeniu, proiectul Strategiei naţionale antidrog şi planul său de acţiune şi le supune spre aprobare Guvernului; b)asigură coordonarea activităţii desfăşurate de instituţiile, organizaţiile guvernamentale implicate în realizarea obiectivelor prevăzute în Strategia naţională antidrog; c)colaborează cu organizaţiile neguvernamentale în scopul realizării obiectivelor prevăzute în Strategia naţională antidrog; d)monitorizează activităţile desfăşurate de instituţiile publice cu atribuţii în implementarea Strategiei naţionale antidrog şi evaluează ori de câte ori se impune stadiul realizării acesteia; e)colectează, stochează, procesează şi analizează date şi informaţii cu caracter personal şi statistic în domeniul său de competenţă, în condiţiile legii; f)efectuează studii, cercetări şi analize privind evoluţia fenomenului traficului şi consumului ilicit de droguri; g)întocmeşte anual, pe baza datelor furnizate, raportul naţional privind evoluţia şi nivelul traficului şi consumului ilicit de droguri, pe care îl înaintează, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor, Guvernului României şi organismelor internaţionale abilitate să asigure aplicarea prevederilor convenţiilor internaţionale, în conformitate cu acordurile ratificate de România; h)îndeplineşte rolul de punct focal naţional în Reţeaua europeană de informaţii privind drogurile şi toxicomania (Reitox), conform Regulamentului (CE) nr. 1.920/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie; i)stabileşte indicatorii şi criteriile de apreciere a fenomenului drogurilor în baza ghidurilor şi recomandărilor europene, în vederea furnizării de informaţii comparabile cu celelalte state membre ale Uniunii Europene; j)gestionează anual Acordul de finanţare cu Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanii şi asigură implementarea acestuia; k)gestionează sistemul de înregistrare pentru Registrul unic codificat privind consumatorii de droguri; l)furnizează, prin structurile teritoriale, servicii integrate de asistenţă medicală, psihologică şi socială, precum şi servicii de prevenire; m)elaborează, fundamentează, implementează, finanţează, monitorizează şi evaluează programul naţional şi programul de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri, precum şi alte programe în domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri; n)monitorizează operaţiunile cu precursori, conform legii, şi constituie punct naţional focal privind precursorii de droguri; o)asigură legătura cu organismele şi organizaţiile internaţionale şi europene cu atribuţii în domeniu, precum şi reprezentarea în cadrul acestora; p)asigură schimbul de informaţii în cadrul Sistemului european de avertizare rapidă timpurie (EWAS); q)propune, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor, modificarea legislaţiei în domeniul său de activitate; r)acreditează şi implementează programe de formare în domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri; s)participă la aplicarea dispoziţiilor privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, prin personal anume împuternicit, potrivit legii; t)exercită şi alte atribuţii în domeniu, potrivit legii.
(2) Activităţile prevăzute la alin. (1) se desfăşoară fără a se produce imixtiuni în competenţele şi activităţile specifice fiecărei instituţii.
(3) Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 4
(1) Agenţia este condusă de un director ajutat de un director adjunct, numiţi prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, în condiţiile legii.
(2) Directorul Agenţiei este coordonatorul naţional al activităţilor de reducere a cererii şi ofertei de droguri.
(3) Directorul Agenţiei este ordonator de credite şi reprezintă Agenţia în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.
(4) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul Agenţiei emite dispoziţii.
Articolul 5Directorul Agenţiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a)coordonează activitatea de elaborare a Strategiei naţionale antidrog şi a planurilor de acţiune adoptate şi acţionează pentru aplicarea acestora; b)urmăreşte aplicarea convenţiilor şi a acordurilor internaţionale la care România este parte şi propune, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor, Guvernului măsuri pentru îndeplinirea obligaţiilor rezultate din aceste documente internaţionale; c)fundamentează şi elaborează propuneri pentru bugetul anual, pe care le înaintează Ministerului Administraţiei şi Internelor; d)propune spre aprobare ministrului administraţiei şi internelor statul de funcţii al Agenţiei, numeşte şi eliberează din funcţie personalul propriu. Articolul 6
(1) În cadrul Agenţiei se înfiinţează structuri regionale, fără personalitate juridică, care au în structură unul sau mai multe centre regionale integrate de prevenire şi asistenţă/centre de asistenţă integrată în adicţii, în funcţie de tipul serviciilor acordate consumatorilor, şi a căror organizare se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei.
(2) Un centru de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog sau/şi centru de asistenţă integrată în adicţii este prevăzut cu cel puţin 3 posturi, corespunzătoare specializării în unul dintre domeniile: medical, psihosociologic şi al asistenţei sociale şi, după caz, şi cu posturi corespunzătoare specializării în domeniile prevenirea criminalităţii şi educaţie-învăţământ.
(3) Personalul Agenţiei este format din funcţionari publici cu statut special şi personal contractual.
(4) Salarizarea personalului prevăzut la alin. (3) se face potrivit prevederilor legale în vigoare, aplicabile fiecărei categorii de personal din cadrul Agenţiei.
(5) Numărul maxim de posturi stabilit pentru Agenţie este de 325.
(6) Posturile prevăzute la alin. (5) se asigură prin redistribuire, în limita numărului maxim de posturi aprobat Ministerului Administraţiei şi Internelor.
(7) Statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Agenţiei se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
Articolul 7Agenţia poate avea în subordine unităţi fără personalitate juridică, de tipul centrelor de acordare a serviciilor de asistenţă pentru consumatorii de droguri, precum şi laboratoare de analiză şi cercetare a drogurilor. Articolul 8În scopul implementării unui sistem performant de comunicare şi colaborare între Agenţie şi instituţiile/autorităţile implicate în aplicarea Strategiei naţionale antidrog, pe lângă Agenţie se constituie Consiliul ştiinţific. Articolul 9
(1) Consiliul ştiinţific este alcătuit din personalităţi marcante din domeniul ştiinţific sau academic şi asigură cadrul de dezbatere a politicilor, strategiilor sectoriale, proiectelor şi programelor antidrog.
(2) Componenţa nominală a Consiliului ştiinţific şi modul de lucru al acestuia se stabilesc prin dispoziţie a directorului Agenţiei.
Articolul 10
(1) Ministerele şi instituţiile publice centrale şi locale cu responsabilităţi în prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi al asistenţei consumatorilor, precum şi furnizorii privaţi de servicii pentru consumatori au obligaţia să furnizeze, la cererea Agenţiei, datele referitoare la fenomenul drogurilor.
(2) Ministerele şi instituţiile publice prevăzute la alin. (1) informează Agenţia cu privire la datele şi informaţiile referitoare la droguri, pe care le dau publicităţii în ţară şi în străinătate.
Articolul 11
(1) Fondurile necesare desfăşurării activităţilor din Agenţie se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi din alte surse legal constituite.
(2) Agenţia poate beneficia de donaţii, sponsorizări sau bunuri oferite prin contract de comodat, în condiţiile prevăzute de lege.
Articolul 12
(1) Agenţia preia pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, de la Inspectoratul General al Poliţiei Române, patrimoniul stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În vederea asigurării continuităţii activităţii, suportul financiar-contabil, logistic, IT, în domeniul resurselor umane şi al relaţiilor internaţionale se asigură de către Inspectoratul General al Poliţiei Române pe o perioadă de două luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, perioadă în care Inspectoratul General al Poliţiei Române nu se poate angaja juridic în numele Agenţiei.PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: p. Ministrul administraţiei şi internelor, Gheorghe Emacu, secretar de stat Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, interimar, Emil Boc Ministrul finanţelor publice, Gheorghe IalomiţianuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 461/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 461 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 461/2011
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu