Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.451 din 21.06.2018

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome „Administraţia Canalului Navigabil Bega" Timiş, sub autoritatea Ministerului Transporturilor
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 545 din 29 iunie 2018SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 25 alin. (1)-(3) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1
(1) Se înfiinţează Regia Autonomă „Administraţia Canalului Navigabil Bega" Timiş, denumită în continuare Regia, persoană juridică română, sub autoritatea Ministerului Transporturilor, în condiţiile legii.
(2) Regia are sediul în str. General Magheru nr. 23, municipiul Timişoara, judeţul Timiş, în spaţiul pus la dispoziţie în baza unui contract de comodat de către Primăria Municipiului Timişoara.
(3) Patrimoniul Regiei este de 20.000 mii lei.
(4) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor cu suma de 20.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018 la capitolul 84.01 „Transporturi", titlul 72 „Active financiare", alineatul 72.01.01 „Participarea la capitalul social al societăţilor comerciale".
(5) Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor alin. (4).
(6) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Transporturilor pe anul 2018.
(7) Regia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 1.
Articolul 2
(1) Regia este administraţie de cale navigabilă interioară pe sectorul românesc al canalului navigabil Bega, în lungime de 42,444 km.
(2) În calitatea sa de administraţie de cale navigabilă interioară, potrivit legislaţiei în vigoare, Regia are ca obiect de activitate:a)asigurarea gabaritelor minime de navigaţie stabilite în conformitate cu prevederile naţionale şi internaţionale aplicabile, prin dragaje de întreţinere; b)asigurarea semnalizării costiere şi plutitoare; c)efectuarea de măsurători topohidrografice; d)ducerea la îndeplinire a unor obligaţii ce revin statului român din convenţiile şi acordurile internaţionale la care România este parte şi care i-au fost încredinţate prin delegare de competenţă, prin ordin al ministrului transporturilor; e)îndeplinirea şi a altor activităţi care îi revin în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(3) Pentru activităţile pe care le efectuează în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce i-au fost delegate potrivit alin. (2) lit. d), Regia îndeplineşte funcţia de autoritate de cale navigabilă interioară.
Articolul 3
(1) În vederea realizării obiectului de activitate, Regia are obligaţia să instaleze semne şi semnale de navigaţie, de zi şi de noapte, în punctele pe care le consideră necesare pentru siguranţa navigaţiei.
(2) Activitatea prevăzută la alin. (1) se execută în conformitate cu programul de semnalizare a şenalului navigabil întocmit de Regie şi avizat de către Autoritatea Navală Română, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor.
(3) Cheltuielile de instalare şi întreţinere a semnelor şi semnalelor de navigaţie sunt suportate de Regie, potrivit art. 15 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 4
(1) Resursele financiare necesare funcţionării Regiei se constituie din venituri proprii şi, în completare, din transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(2) Veniturile proprii ale Regiei se constituie din eliberarea de avize pentru lucrări de traversare sau subtraversare a canalului navigabil Bega, precum şi pentru lucrări hidrotehnice sau orice alte lucrări care se execută pe canalul navigabil Bega ori în zona de siguranţă a acestuia, valorificarea produselor de balastieră din dragajele de întreţinere, remorcaje, asistenţă la nave, măsurători topohidrografice şi alte activităţi specifice din domeniul său de activitate.
(3) Tarifele prevăzute la alin. (2) se stabilesc în conformitate cu reglementările legale în vigoare şi se aprobă de consiliul de administraţie a Regiei.
(4) Regia are obligaţia de a face publice toate tarifele pentru activitatea pe care o desfăşoară, potrivit art. 40 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Fondurile de la bugetul de stat, necesare pentru desfăşurarea activităţilor având ca scop ducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin statului din acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte, care i-au fost delegate de către Ministerul Transporturilor, se alocă în conformitate cu legislaţia în vigoare, pe bază de decont de cheltuieli pentru fiecare activitate, potrivit art. 261 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) Regia poate realiza şi dispune de venituri şi cheltuieli în valută, în condiţiile legii.
(7) Regia poate contracta credite bancare şi/sau împrumuturi în lei şi în valută.
Articolul 5Salarizarea personalului angajat al Regiei se face pe bază de negociere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale contractului colectiv de muncă. Articolul 6Regia poate să încheie contracte sau convenţii cu alte organisme şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, în vederea colaborării şi cooperării pe plan naţional sau internaţional în domeniul său de activitate şi în condiţiile prevăzute de lege. Articolul 7Emblema Regiei este prevăzută în anexa nr. 2. Articolul 8Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 9 La anexa nr. 2 litera E din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 21 ianuarie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, după numărul curent 23 se introduce un nou număr curent, numărul curent 24, cu următorul cuprins:

„24. Regia Autonomă «Administraţia Canalului Navigabil Bega» Timiş Timişoara, judeţul Timiş"

PRIM–MINISTRUVASILICA-VIORICA DĂNCILĂContrasemnează:Ministrul transporturilor,Lucian ŞovaViceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,Paul Stănescup. Ministrul apelor şi pădurilor,Ilie Covrig,secretar de statMinistrul muncii şi justiţiei sociale,Lia-Olguţa VasilescuMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciANEXA Nr. 1REGULAMENTUL de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome „Administraţia Canalului Navigabil Bega" Timiş Capitolul IDenumirea, forma juridică, sediul, durata, scopul, obiectul de activitate Articolul 1Denumirea
(1) Denumirea regiei autonome este Regia Autonomă „Administraţia Canalului Navigabil Bega" Timiş, cu firma „A.C.N.B. - R.A. Timiş".
(2) În toate actele, facturile, scrisorile sau publicaţiile emanând de la Regia Autonomă „Administraţia Canalului Navigabil Bega" Timiş, denumită în continuare Regia, se menţionează denumirea acesteia, urmată de cuvintele „regie autonomă" sau de iniţialele „R.A.", sediul social, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul fiscal.
Articolul 2Forma juridică Regia este persoană juridică română şi funcţionează ca regie autonomă sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu prezentul regulament de organizare şi funcţionare. Articolul 3Sediul
(1) Sediul Regiei este în str. General Magheru nr. 23, municipiul Timişoara, judeţul Timiş, în spaţiul pus la dispoziţie în baza unui contract de comodat de către Primăria Municipiului Timişoara.
(2) Regia poate înfiinţa sau desfiinţa pe teritoriul României sau în străinătate sedii secundare: reprezentanţe, agenţii, sucursale şi alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, cu aprobarea consiliului de administraţie.
Articolul 4Durata Regia este constituită pe o perioadă nelimitată, cu începere de la data înmatriculării acesteia în registrul comerţului. Articolul 5Scopul Regia este organizată în scopul asigurării condiţiilor de navigaţie pe sectorul românesc al canalului navigabil Bega şi pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin statului român din convenţiile şi acordurile internaţionale la care România este parte şi care i-au fost încredinţate prin delegare de competenţă de către Ministerul Transporturilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Articolul 6Obiectul de activitate
(1) Regia este administraţie de cale navigabilă interioară pe sectorul românesc al canalului navigabil Bega, în lungime de 42,444 km.
(2) În calitatea sa de administraţie de cale navigabilă interioară, Regia are ca obiect de activitate, potrivit legislaţiei în vigoare:a)asigurarea gabaritelor minime de navigaţie stabilite în conformitate cu prevederile naţionale şi internaţionale aplicabile, prin dragaje de întreţinere; b)asigurarea semnalizării costiere şi plutitoare; c)efectuarea de măsurători topohidrografice; d)ducerea la îndeplinire a unor obligaţii ce revin statului român din convenţiile şi acordurile internaţionale la care România este parte şi care i-au fost încredinţate prin delegare de competenţă de către Ministerul Transporturilor; e)îndeplinirea şi a altor activităţi care îi revin în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(3) Pentru activităţile pe care le efectuează în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce i-au fost delegate potrivit alin. (2) lit. d), Regia îndeplineşte funcţia de autoritate de cale navigabilă interioară.
(4) În realizarea obiectului de activitate, Regia îndeplineşte, potrivit legii, următoarele atribuţii şi obligaţii:a)asigurarea adâncimilor de navigaţie prin dragaj de întreţinere; b)executarea măsurătorilor topohidrografice în scopul urmăririi evoluţiei adâncimilor pe şenalul navigabil, cunoaşterii şi urmăririi situaţiei morfologice şi a depunerilor aluvionare, a măsurătorilor privind debitele de apă şi de aluviuni şi a măsurătorilor privind viteza curentului; c)întocmirea sau, după caz, avizarea documentaţiilor privind realizarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la lucrări hidrotehnice speciale şi de protecţie a malurilor pentru asigurarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie; d)efectuarea şi întreţinerea semnalizării costiere şi plutitoare; e)dirijarea navigaţiei în sectoarele dificile prin staţii semaforice şi de supraveghere; f)elaborarea regulamentului de navigaţie şi a altor reguli speciale de navigaţie şi supunerea lor spre aprobare prin ordin al ministrului transporturilor; g)culegerea şi prelucrarea datelor hidrometeorologice, elaborarea prognozelor privind variaţiile de nivel al apelor canalului navigabil Bega în sectorul românesc; h)întocmirea şi difuzarea de avize pentru navigatori; i)avizarea studiilor şi proiectelor privind lucrări hidrotehnice şi alte lucrări care se execută pe canalul navigabil Bega ori în zona de siguranţă a acestuia; j)avizarea studiilor şi proiectelor privind lucrări de traversare sau subtraversare a canalului navigabil Bega; k)urmărirea derulării lucrărilor prevăzute la lit. i) şi j), în conformitate cu proiectele avizate; l)avizarea amplasamentelor în vederea executării de lucrări de extracţie a agregatelor şi produselor de balastieră din canalul navigabil Bega; m)avizarea lucrărilor de extracţie a agregatelor şi produselor de balastieră din canalul navigabil Bega; n)stabilirea locurilor de deversare a materialelor rezultate din dragajele de întreţinere pentru asigurarea adâncimilor minime de navigaţie; o)stabilirea şi avizarea locurilor de deversare a materialelor rezultate ca urmare a efectuării lucrărilor prevăzute la lit. i) şi j); p)întreţinerea şi repararea tuturor bunurilor proprietate publică a statului date în administrare şi a bunurilor proprietate privată a Regiei; q)punerea la dispoziţia tuturor utilizatorilor a infrastructurii de transport naval care i-a fost dată în administrare, constituită din bunuri proprietate publică a statului, precum şi a bunurilor proprietate privată a Regiei prin contracte de închiriere sau prestări de servicii ori prin asociere, în conformitate cu prevederile legale; r)asigurarea infrastructurii pentru servicii de informare fluvială; s)elaborarea programelor anuale şi de perspectivă pentru principalii indicatori de întreţinere a şenalului navigabil: măsurători topohidrografice, semnalizare, dragaj, precum şi pentru întreţinere, reparare şi modernizare a bunurilor proprietate publică a statului şi a bunurilor proprietate a Regiei; ş)contractarea de credite la bănci sau la alte instituţii financiare pentru realizarea obiectivelor propuse, în condiţiile legii; t)încheierea de contracte de vânzare-cumpărare cu operatori economici români şi străini pentru echipamente, instalaţii, materiale, piese de schimb, combustibil şi altele, destinate activităţii proprii, conform legislaţiei privind achiziţiile publice; ţ)participarea la activităţi sau asocierea cu operatori economici, organizaţii economice patronale şi profesionale, din ţară şi din străinătate, pentru realizarea unor activităţi sau acţiuni specifice domeniului său de activitate; u)valorificarea, după caz, a materialelor rezultate din dragajul de întreţinere; v)participarea la consfătuiri, reuniuni şi sesiuni pe probleme tehnice şi de navigaţie, la târguri şi expoziţii; w)ducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin României din acordurile şi convenţiile internaţionale la care este parte, în condiţiile legii; x)orice alte operaţiuni în legătură cu realizarea obiectului său de activitate.
Capitolul IIPatrimoniul Articolul 7Valoarea patrimoniului este de 20.000 mii lei. Articolul 8
(1) Patrimoniul Regiei este utilizat în scopul realizării obiectului său de activitate, în condiţiile legii. În exercitarea dreptului de proprietate, Regia posedă, foloseşte şi dispune, în mod autonom, de bunurile pe care le deţine cu acest titlu în patrimoniul său, în condiţiile legii.
(2) Regia poate avea în administrare bunuri proprietate publică.
(3) În cadrul administrării bunurilor prevăzute la alin. (1) şi (2) Regia are obligaţia de a efectua reparaţii, întreţineri, de a dezvolta şi de a moderniza aceste bunuri, în condiţiile legii, inclusiv potrivit prevederilor art. 26 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Consiliul de administraţie al Regiei aprobă scoaterea din funcţiune, în condiţiile legii, a unor active, dezmembrarea şi valorificarea acestora.
Articolul 9
(1) Regia poate să se asocieze, în condiţiile legii, pentru realizarea în comun a unor activităţi productive şi de comercializare cu regii autonome, societăţi comerciale, persoane fizice şi juridice române sau străine.
(2) Regia poate efectua direct operaţiuni de comerţ exterior, în condiţiile legii.
Capitolul IIIStructura organizatorică Articolul 10Structura organizatorică a Regiei se aprobă de consiliul de administraţie. Articolul 11În cadrul Regiei se pot constitui departamente/direcţii, servicii şi birouri, în funcţie de necesitatea şi de volumul activităţii, atribuţiile acestora fiind stabilite prin regulament propriu de organizare şi funcţionare, aprobat de consiliul de administraţie. Capitolul IVOrganele de conducere Articolul 12
(1) Conducerea Regiei este asigurată de către un consiliu de administraţie compus din 5 membri, condus de un preşedinte, în condiţiile legii.
(2) Până la organizarea şi definitivarea procesului de selecţie a membrilor consiliului de administraţie al Regiei în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, se desemnează administratori provizorii prin ordin al ministrului transporturilor, în condiţiile legii.
(3) Până la organizarea şi definitivarea procesului de selecţie a membrilor consiliului de administraţie al Regiei, administratorii au statut de administratori provizorii şi contract de mandat pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, inclusiv remuneraţie stabilită conform legii.
(4) Administratorii provizorii vor fi reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor, Ministerului Finanţelor Publice şi Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Banat, în condiţiile legii.
Articolul 13
(1) Până la organizarea şi definitivarea procesului de selecţie, directorul general al Regiei este numit în funcţie, provizoriu, prin ordin al ministrului transporturilor. Directorul general interimar încheie cu Regia un contract de mandat pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare.
(2) Până la organizarea procesului de recrutare, directorii generali adjuncţi şi directorii executivi ai Regiei pot fi numiţi, revocaţi şi suspendaţi din funcţie prin decizie a directorului general.
Articolul 14Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare. Articolul 15Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii şi competenţe: a)aprobă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; b)aprobă regulamentul de ordine interioară; c)aprobă strategia de dezvoltare a Regiei; d)aprobă structura organizatorică şi numărul de posturi; e)aprobă înfiinţarea/desfiinţarea sediilor secundare: reprezentanţe, agenţii, sucursale şi alte asemenea unităţi fără personalitate juridică; f)aprobă statul de funcţii; g)avizează raportul anual de activitate, întocmit de conducerea executivă, care este supus spre aprobare conducerii Ministerului Transporturilor; h)aprobă programele de investiţii şi listele de dotări în limita bugetului anual; i)numeşte şi revocă directorii executivi, la propunerea directorului general, şi stabileşte drepturile salariale ale acestora, în condiţiile legii; j)numeşte şi revocă înlocuitorul directorului general în situaţia în care acesta nu îşi poate îndeplini temporar atribuţiile; k)aprobă proiectul contractului colectiv de muncă ce urmează să fie negociat cu reprezentanţii salariaţilor, potrivit legii; l)analizează clauzele contractului colectiv de muncă negociat, în condiţiile legii; m)aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli cu avizul Ministerului Transporturilor, în condiţiile legii, şi asigură execuţia acestuia; n)aprobă modalităţile de finanţare a dotării cu echipamente, inclusiv prin credite şi/sau împrumuturi contractate de stat sau cu garanţia statului, pe care le poate derula în condiţiile legii; o)aprobă tarifele pentru activităţile şi prestările de servicii, în conformitate cu legislaţia în vigoare; p)aprobă rapoartele periodice ale compartimentelor de control din cadrul Regiei; q)aprobă închirierea de clădiri, spaţii, terenuri şi alte bunuri; r)aprobă scoaterea din funcţiune şi valorificarea, în condiţiile legii, a bunurilor din patrimoniul Regiei; s)stabileşte indemnizaţia secretarului consiliului de administraţie; ş)aprobă situaţia financiară şi contul de profit şi pierdere; t)aprobă deplasarea directorului general şi a directorilor executivi în străinătate, în exercitarea atribuţiilor ce le revin potrivit competenţei; ţ)aprobă programele anuale de lucrări pentru asigurarea condiţiilor de navigaţie; u)exercită orice alte atribuţii ce îi revin din prevederile legale, din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare şi din ordinele ministrului transporturilor. Articolul 16Pentru luarea unor decizii consiliul de administraţie poate atrage în activitatea sa consilieri şi consultanţi de specialitate, care pot fi remuneraţi în condiţiile legii. Articolul 17
(1) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui ori a unei treimi din numărul membrilor săi.
(2) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte cu cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei.
(3) Şedinţa este prezidată de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru al consiliului de administraţie delegat de către preşedinte.
(4) Şedinţele consiliului de administraţie se desfăşoară în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor acestuia.
(5) Hotărârile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia.
Capitolul VAtribuţiile directorului general Articolul 18
(1) Directorul general are următoarele atribuţii şi competenţe:a)asigură conducerea operativă a Regiei; b)reprezintă Regia în relaţiile cu terţii şi semnează actele ce o angajează faţă de aceştia, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie şi ale celor conferite de legislaţia în vigoare; c)propune structura organizatorică a organelor teritoriale operative; d)propune numirea şi, după caz, revocarea directorilor executivi ai Regiei; e)numeşte, suspendă sau demite personalul de conducere al Regiei, altul decât cel numit de consiliul de administraţie, conform reglementărilor legale; f)angajează şi concediază personalul Regiei, în condiţiile legii; g)exercită orice atribuţii care îi revin conform prevederilor legale, regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi hotărârilor consiliului de administraţie.
(2) În exercitarea atribuţiilor sale directorul general emite decizii.
(3) Pentru fondurile primite de la bugetul de stat directorul general este ordonator terţiar de credite.
Articolul 19Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management, încheiat cu membrii consiliului de administraţie, care constituie anexă la contractul individual de muncă.
Capitolul VIVenituri şi cheltuieli Articolul 20Regia efectuează încasări şi plăţi în lei. De asemenea, efectuează şi operaţiuni în valută, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Articolul 21Veniturile şi cheltuielile se stabilesc prin bugetul de venituri şi cheltuieli pentru fiecare exerciţiu financiar, conform legislaţiei în vigoare. Capitolul VIIBugetul de venituri şi cheltuieli, situaţia financiară şi contul de profit şi pierdere Articolul 22Regia întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, situaţia financiară şi contul de profit şi pierdere, conform metodologiei stabilite de Ministerul Finanţelor Publice. Articolul 23Situaţia financiară anuală şi contul de profit şi pierdere ale Regiei se aprobă conform prevederilor legale în vigoare. Articolul 24În cazul în care în cursul exerciţiului financiar mijloacele Regiei nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor curente, aceasta poate contracta credite, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
ANEXA Nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil. Emblema Regiei Autonome „Administraţia Canalului Navigabil Bega" TimişSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 451/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 451 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 451/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu