Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 439 din 30 aprilie 2002

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 186/2001 privind instituirea sistemului de declaratii de livrare a tutunului brut

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 328 din 17 mai 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 186/2001 privind instituirea sistemului de declaratii de livrare a tutunului brut, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 186/2001 privind instituirea sistemului de declaratii de livrare a tutunului brut, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul agriculturii,
                         alimentatiei si padurilor,
                         Ilie Sarbu

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                             NORME METODOLOGICE
de punere in aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 186/2001 privind instituirea sistemului de declaratii de livrare a tutunului brut

    Art. 1
    Normele metodologice se refera la procedura de eliberare, inregistrare si control al declaratiilor de livrare a tutunului brut, in scopul evidentierii productiei livrate si a producatorilor de tutun.
    Art. 2
    Unitatile de prima procesare au obligatia sa anunte in scris directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cu 20 de zile inainte de inceperea livrarilor, locul de livrare a tutunului si data inceperii livrarilor. Directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti transmit Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor situatia privind locul de livrare a tutunului, conform modelului prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 3
    In limita cantitatii de tutun contractate producatorii de tutun livreaza tutunul prim-procesatorilor. Livrarea se face pe varietati de tutun si pe clase de calitate.
    Art. 4
    Fiecare livrare este consemnata in actele primare ale unitatii de prima procesare.
    Art. 5
    Unitatea de prima procesare are obligatia ca in momentul realizarii livrarii sa elibereze declaratia de livrare a tutunului. Modelul-tip al declaratiilor de livrare este prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 6
    Declaratia de livrare se elibereaza in 3 exemplare si este semnata de producator si de reprezentantul unitatii de prima procesare, desemnat de conducere, cu sarcini de serviciu in acest sens. Declaratiile de livrare se inregistreaza in registrul special de evidenta a acestora existent la unitatea de prima procesare. Un exemplar al declaratiei de livrare este dat producatorului de tutun, un exemplar ramane la unitatea de prima procesare si un exemplar va fi inaintat directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara a judetului de resedinta a unitatii de prima procesare.
    Art. 7
    Datele privind cantitatea livrata, calitatea si pretul de livrare trebuie sa fie conforme cu datele din actele primare privind livrarea si cu datele inscrise in registrul intrarilor in cadrul unitatii de prima procesare. Evidenta intrarilor de tutun brut este tinuta in mod obligatoriu si pe calculator, conform modelului prevazut in anexa nr. 3.
    Art. 8
    Livrarea tutunului de catre producatori unitatilor de prima procesare se incheie pana la data de 15 aprilie a anului urmator anului de recolta.
    Art. 9
    La data incheierii livrarilor de tutun unitatile de prima procesare vor intocmi o situatie centralizatoare privind livrarile si producatorii de tutun, in baza declaratiei de livrare. Situatia centralizatoare se intocmeste conform modelului prevazut in anexa nr. 4.
    Art. 10
    In termen de 5 zile de la data incheierii livrarilor unitatea de prima procesare va inainta directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, in care isi desfasoara activitatea unitatea de prima procesare situatia centralizatoare privind livrarile, cu semnatura conducatorului unitatii si a directorului economic sau, dupa caz, a contabilului-sef, insotita de evidenta electronica a livrarilor si de un exemplar al declaratiei de livrare.
    Art. 11
    Directorul general al directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, va nominaliza prin decizie o persoana cu atributii de inregistrare a centralizatorului si de computerizare a evidentei electronice a livrarilor.
    Art. 12
    Directia generala pentru agricultura si industrie alimentara judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, transmite Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, propunerile privind persoanele cu atributii de control administrativ.
    Art. 13
    Desemnarea persoanelor din compartimentul de control administrativ la nivel central si pe plan teritorial, precum si atributiile acestora se vor stabili prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentelor norme metodologice.
    Art. 14
    In termen de 15 zile de la data primirii situatiei centralizatoare privind livrarile de la unitatea de prima procesare de tutun brut directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, prin persoanele nominalizate prin decizie conform art. 11, transmit Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor - Biroul pentru tutun situatiile privind livrarile, vizate de directorul general.
    Art. 15
    Persoanele cu atributii de control administrativ, desemnate conform art. 13, au si atributii de control al suprafetelor cultivate si productiilor de tutun brut realizate.
    Art. 16
    Producatorii si unitatile de prima procesare au obligatia sa puna la dispozitie persoanelor cu atributii de control administrativ toate documentele necesare acestuia. Efectuarea controlului se consemneaza intr-un registru special, in care se vor mentiona: numele si prenumele persoanei care a efectuat controlul, institutia reprezentata de aceasta, scopul controlului si rezultatele activitatii de control. Totodata se va intocmi si un proces-verbal, in 3 exemplare, privind constatarile controlului, din care: un exemplar pentru producatorul/prim-procesatorul la care s-a desfasurat activitatea de control, un exemplar pentru compartimentul de control administrativ, iar un exemplar va fi inaintat Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor - Biroul pentru tutun.
    Art. 17
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    Unitatea prim-procesatoare ........................
                                 (denumirea unitatii)
    Nr. de inregistrare la registrul comertului:
    Codul fiscal:
    Adresa completa:
    Telefon, fax, e-mail:

                                   Catre
Directia generala pentru agricultura si industrie alimentara a judetului .............../municipiului Bucuresti

    Preluarile de tutun brut de la producatorii de tutun din productia anului ....... se vor realiza de unitatea noastra in urmatoarele puncte de livrare si depozitare:
 ______________________________________________________________________________
| Locul de livrare |   Punctul de lucru |                   | Cantitatea totala|
| (comuna, satul,  |(se va preciza locul| Varietatea (soiul)| ce urmeaza sa fie|
|depozitul, adresa)|  de receptionare)  |                   |    receptionata  |
|__________________|____________________|___________________|__________________|
|                  |                    |                   |                  |
|__________________|____________________|___________________|__________________|

            Director general,                    Director economic,
            (administrator)                       (contabil-sef)

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    Unitatea prim-procesatoare ................................................
                                (denumirea, nr. de inregistrare la registrul
                                  comertului, codul fiscal, adresa completa,
                                           telefon, fax, e-mail)
    Varietatea (Soiul) ............................
    Suprafata cultivata (ha) ......................
    Parcela .................
    Recolta .................

                             DECLARATIE DE LIVRARE
                           Nr. ...... din ..........

    Producatorul .......................... din satul ........................., comuna .........................., judetul ........................., posesor al buletinului de identitate/cartii de identitate seria .......... nr. ..........., eliberat/eliberata de ..............................., a predat urmatoarele cantitati de tutun: .................................

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Lemne - kg
    B - Ambalaj - kg
    C - Apa
    D - Neindustrializabil - kg
    E - Corpuri straine - kg
    F - Total - kg
    G - Superior - kg
 ______________________________________________________________________________
|N |   Nr.   |Greutatea|Tara|Greutatea|         Din care:           |Cantitatea|
|r.|teancului|  bruta  |    |  bruta  |_____________________________| neta de  |
|  |         | - kg -  |    | - kg -  | Cantitatea |   Cantitatea   |  plata   |
|c |         |         |    |  minus  |fara valoare|    de plata    |          |
|r |         |         |____|  tara   |____________|________________|__________|
|t.|         |         |A |B| - kg -  |  C |D| E| F| G| I| II|III|IV|  - kg -  |
|  |         |         |  | |         |    | |  |  |  |kg| kg| kg|kg|          |
|__|_________|_________|__|_|_________|____|_|__|__|__|__|___|___|__|__________|
|  |         |         |  | |         |+ |-| |  |  |  |  |   |   |  |          |
|__|_________|_________|__|_|_________|__|_|_|__|__|__|__|___|___|__|__________|
|__|_________|_________|__|_|_________|__|_|_|__|__|__|__|___|___|__|__________|
|__|_________|_________|__|_|_________|__|_|_|__|__|__|__|___|___|__|__________|
|__|_________|_________|__|_|_________|__|_|_|__|__|__|__|___|___|__|__________|
| TOTAL      |         |  | |         |  | | |  |  |  |  |   |   |  |          |
| CANTITATE: |         |  | |         |  | | |  |  |  |  |   |   |  |          |
|____________|_________|__|_|_________|__|_|_|__|__|__|__|___|___|__|__________|

    Pretul unitar (lei/kg)
    ____________________________________________________________________________
    Valoare tarifara pe clase
    ____________________________________________________________________________
    Valoarea ambalajului
    ____________________________________________________________________________
    VALOAREA TOTALA:
    ____________________________________________________________________________
    Retineri pentru materiale (lei)
    ____________________________________________________________________________

              Clasificator,         Calculator,         Producator,
            .................   ..................   ..................

    ANEXA 3
    la normele metodologice

    Unitatea prim-procesatoare ........................
                                 (denumirea unitatii)
    Nr. de inregistrare la registrul comertului:
    Codul fiscal:
    Adresa completa:
    Telefon, fax, e-mail:

                         SITUATIA LIVRARILOR DE TUTUN
                           la data de ..............
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Numele si prenumele |  Cantitatea  |     din care:    |    varietatea   |
|crt.|    producatorului   |totala livrata| varietatea I*) pe|a II-a*) pe clase|
|    |                     |   - kg -     | clase de calitate|   de calitate   |
|    |                     |              |      - kg -      |      - kg -     |
|____|_____________________|______________|__________________|_________________|
|  1.| Exemplu: |              |                  |                 |
|    | Ardeleanu Ion       |     551      |        351       |        200      |
|____|_____________________|______________|__________________|_________________|
|  2.| Ionescu Vasile      |     630      |        220       |        410      |
|____|_____________________|______________|__________________|_________________|
|  3.|                     |              |                  |                 |
|____|_____________________|______________|__________________|_________________|
|  4.|                     |              |                  |                 |
|____|_____________________|______________|__________________|_________________|
|  5.|                     |              |                  |                 |
|____|_____________________|______________|__________________|_________________|
| TOTAL:                   |   1.181      |        571       |        610      |
|__________________________|______________|__________________|_________________|
    *) Se va specifica varietatea (soiul de tutun) pe fiecare clasa de calitate.

    Data intocmirii lucrarii ............
                                                      Intocmit,
                                               .......................
                                                (numele si prenumele)

    ANEXA 4
    la normele metodologice

    Unitatea prim-procesatoare ........................
                                 (denumirea unitatii)
    Nr. de inregistrare la registrul comertului:
    Codul fiscal:
    Adresa completa:
    Telefon, fax, e-mail:

                                   Catre
Directia generala pentru agricultura si industrie alimentara a judetului ..................../municipiului Bucuresti

    Situatia centralizatoare privind preluarile de tutun brut de la producatori din recolta anului 2002
    Numarul de producatori inregistrati:
    Cantitatea totala preluata - 1.181 kg,
    din care:
    - numarul de producatori/varietatea (soiul) I (se trece denumirea soiului) - 571 kg
    - numarul de producatori/varietatea a II-a (se trece denumirea soiului) - 610 kg

    Data ........................

               Director general,
       .................................
         (Numele, prenumele, semnatura
             si parafa unitatii)SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 439/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 439 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu