E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 410 din 16 aprilie 2008

privind stabilirea specificatiilor si punerea in aplicare a planurilor anuale 2008 si 2009 pentru furnizarea de produse alimentare provenind din stocurile de interventie comunitare catre persoanele cele mai defavorizate din Romania

ACT EMIS DE:     GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 308 din 21 aprilie 2008Având în vedere prevederile Legii nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 1 iunie 2005,

precum şi prevederile art. 2, 4 şi 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 492/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Prezenta hotărâre creează cadrul juridic şi organizatoric pentru punerea în aplicare în România a următoarelor regulamente ale Comisiei Europene:

a)  Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 3.149/1992 pentru furnizarea de produse alimentare provenind din stocurile de intervenţie pentru persoanele cele mai defavorizate din Comunitate, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. 313 din 30 octombrie 1992, modificat şi completat de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.127/2007, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 255 din 29 septembrie 2007;

b)  Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.146/2007 de adoptare a unui plan privind atribuirea statelor membre de resurse imputabile exerciţiului 2008 pentru furnizarea de produse alimentare provenind din stocurile de intervenţie pentru persoanele cele mai defavorizate din Comunitate, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 257 din 3 octombrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, care stabileşte resursele financiare alocate României pentru punerea în aplicare a planului;

c) Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţiile specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP"), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 299 din 16 noiembrie 2007.

Art. 2. - In înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)  organizaţii de caritate - persoanele juridice de drept privat sau public, neguvernamentale, fără scop patrimonial, care desfăşoară activităţi umanitare, filantropice sau sunt furnizori de servicii sociale şi sunt înfiinţate conform legii. In cadrul planului anual, distribuie produsele alimentare livrate în depozitele sale de operatorul economic;

b) operatori economici - societăţile comerciale înregistrate pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, care participă cu oferte în scopul atribuirii contractelor legate de realizarea planului, conform Regulamentului Comisiei (CEE) nr. 3.149/1992, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,  aprobată  cu  modificări  şi  completări   prin   Legea nr.   337/2006,   cu   modificările   si   completările   ulterioare, procedura de selectare a ofertanţilor fiind licitaţia deschisă;

c) plan anual - resursele financiare atribuite României prin Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.146/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

d)  beneficiarii - persoanele şi/sau familiile defavorizate cărora li se distribuie produsele alimentare furnizate din stocurile de intervenţie ale Comisiei Europene, în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.146/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prefinanţarea cheltuielilor pentru implementare se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, de la poziţia distinctă „finanţare FEGA".

Art. 4. - Categoriile de persoane defavorizate, beneficiare ale planurilor anuale 2008 şi 2009, sunt următoarele:

a) persoanele beneficiare de venit minim garantat;

b) pensionarii agricultori;

c) persoanele îngrijite în centre rezidenţiale, administrate de furnizori de servicii sociale publici sau privaţi nonprofit;

d)  persoanele beneficiare de masă la cantinele de ajutor social administrate de primării sau de furnizori privaţi nonprofit.

Art. 5. - Pentru furnizarea de ajutoare alimentare achiziţionate de pe piaţă, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură face plăţi către operatorii economici, conform art. 3 alin. (2a) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 3.149/1992, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - (1) Organizaţiile de caritate, în cadrul planului anual, au responsabilitatea distribuirii produselor alimentare către beneficiari şi au obligaţia de a întocmi documentele de evidenţă a activităţii şi de a permite accesul autorităţilor competente în vederea verificării acestora.

(2) Organizaţiile de caritate care nu au respectat obligaţiile contractuale aferente planului 2008 vor fi excluse de la participarea în vederea selectării, pentru punerea în aplicare a planului în anul 2009.

Art. 7. - Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale cu responsabilităţi în derularea planurilor anuale 2008 şi 2009 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Autorităţile administraţiei publice locale sprijină acţiunea de identificare a depozitelor disponibile pentru punerea în aplicare a planului anual, precum şi a persoanelor beneficiare ale planului.

Art. 9. - In termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, între Agenţia de Plăţi si Intervenţie pentru Agricultură şi Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat se încheie un protocol cu privire la accesul în spaţiile disponibile din depozitele rezervelor de stat, pentru punerea în aplicare a planului anual adoptat de Comisia Europeană

Art. 10. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dacian Cioloş

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXĂ

ATRIBUŢIILE

autorităţilor şi instituţiilor publice cu responsabilităţi în derularea planurilor anuale 2008 şi 2009 de furnizare a produselor alimentare către persoanele cele mai defavorizate din România

Art. 1. - Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, denumit în continuare MMFES, are următoarele atribuţii:

1. pentru planurile anuale 2008 şi 2009, stabileşte categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de produse alimentare;

2.  colectează datele personale ale beneficiarilor aflaţi în evidenţele proprii sau ale instituţiilor din subordine şi le transmite organizaţiilor de caritate selectate. Pentru anul 2008 şi 2009, colectează datele personale ale beneficiarilor definiţi la art. 4 lit. b) din hotărâre;

3.   asigură relaţionarea şi comunicarea permanentă cu autorităţile administraţiei publice locale cu responsabilităţi în implementarea planului anual, acordă acestora sprijin tehnic în vederea realizării în bune condiţii a activităţii de colectare a datelor personale destinate identificării beneficiarilor la nivel teritorial şi a transmiterii acestora către organizaţiile de caritate;

4.    asigură comunicarea cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale cu responsabilităţi în implementarea planului anual, precum şi cu organizaţiile de caritate selectate, în ceea ce priveşte atribuţiile de identificare a beneficiarilor la nivel local.

Art. 2. - Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, denumit în continuare MIRA, şi autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii:

1. asigură ordinea şi buna desfăşurare a activităţilor cuprinse în planul anual la locul de distribuire a alimentelor;

2.  prin intermediul instituţiei prefectului sprijină activitatea organizaţiilor de caritate privind distribuirea produselor alimentare către persoanele cele mai defavorizate din România.

Art. 3. - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat are următoarele atribuţii:

1. comunică Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură lista spaţiilor disponibile în depozitele rezervelor de stat la care se permite accesul organizaţiilor de caritate şi al operatorilor economici selectaţi;

2. asigură spaţii disponibile în depozitele rezervelor de stat la momentul livrării de către operatorul economic a produselor destinate distribuţiei către persoanele defavorizate;

3.   permite accesul în aceste spaţii al reprezentanţilor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pentru controlul spaţiilor de depozitare şi al produselor stocate, precum şi accesul operatorilor economici şi al organizaţiilor de caritate selectate, în vederea depozitării/ridicării spre distribuţie a produselor alimentare, după obţinerea aprobărilor prevăzute de lege. Solicitarea în vederea obţinerii aprobărilor prevăzute de lege privind accesul la aceste spaţii se face cu 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru acces.

Art. 4. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, are următoarele atribuţii:

1.  coordonează şi supraveghează punerea în aplicare a planului anual în România;

2.  informează Comisia Europeană, cel mai târziu până la data de 1 februarie a fiecărui an, asupra intenţiei de participare a României la planul pe anul următor, a cărui implementare începe la data de 1 octombrie şi se încheie la data de 31 decembrie a anului următor;

3.  transmite Comisiei Europene cel mai târziu până la data de 31 mai informaţii privind:

a)  cantităţile din fiecare tip de produs, exprimate în tone, necesare pentru îndeplinirea planului pe teritoriul României pentru anul financiar următor;

b) forma în care se vor distribui produsele către beneficiari;

c) categoriile de persoane considerate defavorizate;

4.  pe timpul punerii în aplicare a planului anual, informează de îndată Comisia Europeană cu privire la orice modificări previzibile ale cheltuielilor care pot surveni în punerea în aplicare a planului;

5. transmite Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat informaţii privind cantităţile din fiecare tip de produs, exprimat în tone, necesar pentru îndeplinirea planului pe teritoriul României pentru anul financiar următor.

Art. 5. - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, gestionează punerea în aplicare a planului anual şi are următoarele atribuţii:

1.  organizează şi derulează procedura de achiziţie publică pentru selectarea operatorilor economici, în vederea punerii în aplicare a planului de furnizare a ajutoarelor alimentare către persoanele cele mai defavorizate din România, conform prevederilor legale;

2. încheie şi urmăreşte realizarea contractelor cu operatorii economici selectaţi şi cu organizaţiile de caritate selectate;

3. ia măsuri pentru a fi asigurate fondurile necesare efectuării plăţii în cazul achiziţionării produselor de pe piaţă, cheltuielilor de transport şi celor administrative, în limita resurselor financiare alocate României;

4. efectuează plata sumelor reprezentând cheltuielile efectuate pentru punerea în aplicare a planului;

5. sancţionează neregulile, conform prevederilor Regulamentului Comisiei (CEE) nr. 3.149/1992, cu modificările şi completările ulterioare;

6. primeşte şi centralizează datele privind realizarea planului, în vederea transmiterii acestora către Comisia Europeană;

7. transmite lunar Comisiei Europene plăţile efectuate în cadrul exerciţiului financiar din Fondul European de Garantare Agricolă;

8. selectează, potrivit legii, organizaţia/organizaţiile caritabilă/caritabile care va/vor fi implicată/implicate în aplicarea planurilor anuale în 2008 şi 2009;

9. informează MADR asupra stadiului de realizare a planului anual;

10. asigură verificarea materială şi contabilă a distribuirii alimentelor prin acţiuni de control, începând de la retragerea produselor alimentare din stocurile de intervenţie, în toate etapele de punere în aplicare a planului şi pe toată durata acestuia, la toate nivelurile lanţului de distribuţie, inclusiv la nivel local;

11. transmite MADR raportul anual de îndeplinire a planului pe parcursul anului financiar anterior, pentru a fi comunicat Comisiei Europene înainte de 30 iunie;

12.  suspendă participarea de la procedurile de licitaţie, pentru punerea în aplicare a planului în anul 2009, a operatorilor economici care nu au respectat obligaţiile contractuale aferente planului 2008;

13.   primeşte şi analizează propuneri de îmbunătăţire a punerii în aplicare a planului, de la organizaţiile de caritate participante la planurile anterioare;

14.  informează de îndată organizaţia de caritate interesată asupra aspectelor care pot influenţa îndeplinirea contractului semnat cu APIA;

15. consultă, începând cu anul 2008, organizaţiile de caritate selectate, privind informaţiile menţionate la art. 5 pct. 3 cu avizul MADR şi MMFES.

Art. 6. - Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii:

A. Pentru planurile anuale 2008 şi 2009, serviciile publice de asistenţă socială din subordinea consiliilor locale sau, după caz, compartimentele de specialitate din cadrul primăriilor au următoarele atribuţii:

1.  colectează datele personale ale beneficiarilor aflaţi în evidenţele proprii, respectiv ale celor definiţi la art. 4 lit. a) din hotărâre, precum şi ale beneficiarilor prevăzuţi la art. 4 lit. c) şi d) din hotărâre, care sunt înregistraţi la cantinele de ajutor social şi la centrele rezidenţiale aflate în propria administrare;

2.  colectează datele personale ale beneficiarilor definiţi la art. 4 lit. c) şi d) din hotărâre, înregistraţi la cantinele de ajutor social şi la centrele rezidenţiale care funcţionează pe propria rază administrativ-teritorială şi care sunt administrate de furnizori privaţi nonprofit;

3. transmit datele personale colectate, prevăzute la lit. a) şi b), către serviciile publice de asistenţă socială din subordinea consiliilor judeţene, respectiv direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene;

4.  prin excepţie de la prevederile lit. c), serviciile publice de asistenţă socială aflate în subordinea consiliilor locale ale sectoarelor municipiul Bucureşti transmit datele personale colectate direct la organizaţiile caritabile selectate.

B. pentru planurile anuale 2008 şi 2009, serviciile publice de asistenţă socială din subordinea consiliilor judeţene, respectiv direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene au următoarele atribuţii:

1.  colectează datele personale ale beneficiarilor aflaţi în evidenţele proprii, respectiv ale celor definiţi la art. 4 lit. c) din hotărâre, înregistraţi în centrele rezidenţiale aflate în propria administrare;

2.   asigură colectarea informaţiilor referitoare la datele personale ale beneficiarilor de la serviciile publice de asistenţă socială, în baza informaţiilor transmise de acestea şi a informaţiilor proprii, şi realizează documentaţia pentru evidenţa tuturor beneficiarilor definiţi la art. 4 lit. a), c) şi d) din hotărâre, care îşi au domiciliul sau reşedinţa pe raza teritorială a judeţului;

3. transmit datele personale înscrise în documentaţia pentru evidenţa beneficiarilor prevăzută la lit. b) către organizaţiile de caritate selectate;

4.  comunică permanent cu MMFES asupra procedurii şi modalităţii de colectare a datelor personale şi transmit, la solicitarea acestuia, documentele de evidenţă a datelor personale, precum şi informări privind stadiul derulării activităţilor ce le revin în cadrul implementării planului anual.

Art. 7. - Operatorii economici şi organizaţiile de caritate păstrează documentele privind punerea în aplicare a planului, conform termenelor legale de arhivare.

Art. 8. - MADR şi APIA, organismul de certificare şi reprezentanţii împuterniciţi ai Comisiei Europene, precum şi alte organe împuternicite, care sunt competente în ceea ce priveşte supravegherea plăţilor făcute din Fondul European de Garantare Agricolă, verifică documentele operatorilor economici şi ale organizaţiilor de caritate implicate în punerea în aplicare a planului, în legătură cu returnarea mijloacelor financiare plătite, necuvenite, în controalele efectuate conform prevederillor care reglementează finanţarea politicii agricole comune.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 410/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 410 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu