Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 4 din 29 septembrie 2008

privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca localurile sectiilor de votare pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului

ACT EMIS DE: AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 675 din 1 octombrie 2008Având în vedere dispoziţiile art. 41 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare numărul alegătorilor înscrişi, de regulă, în listele electorale permanente ale unei secţii de votare şi necesitatea desfăşurării în bune condiţii a votării,

ţinând cont de prevederile art. 67 alin. (2) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 65 alin. (4) şi ale art. 69 alin. (3) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Localul secţiei de votare reprezintă spaţiul în care alegătorii îşi exercită dreptul de vot, respectiv sediul biroului electoral al secţiei de votare.

(2) Localul secţiei de votare se amenajează astfel încât să asigure condiţii corespunzătoare pentru exercitarea dreptului de vot şi respectarea caracterului oficial şi solemn al procesului electoral.

Art. 2. - (1) Amenajarea localurilor secţiilor de votare se face în imobile aparţinând domeniului public/privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi în cele aflate în folosinţa sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale.

(2)  La stabilirea localurilor secţiilor de votare vor fi avute în vedere îndeosebi spaţii aflate la parterul clădirilor, amplasate în locuri publice accesibile, a căror configuraţie permite o cât mai bună organizare şi desfăşurare a operaţiunilor electorale, precum şi afluirea şi defluirea corespunzătoare a alegătorilor.

(3)  Organizarea localurilor secţiilor de votare în imobile aparţinând unor persoane fizice sau juridice private se face în temeiul unor acte încheiate în condiţiile legii şi numai în cazul în care spaţiile prevăzute la alin. (1) nu sunt suficiente.

(4) Spaţiile identificate vor fi utilizate şi în cazul organizării şi desfăşurării unor alegeri parlamentare parţiale.

Art. 3. - (1) In imobilele în care se amenajează spaţii destinate desfăşurării votării trebuie să existe mijloace de comunicaţii, energie electrică, grup sanitar. Grupurile sanitare trebuie igienizate şi aerisite. Echipamentele şi instalaţiile trebuie să se afle în stare de funcţionare. Incăperile trebuie să fie uscate, să aibă lumină suficientă, să fie bine ventilate şi menţinute în stare de curăţenie, urmând ca în funcţie de condiţiile atmosferice să se asigure confortul termic necesar.

(2) Pentru utilizarea la maximum a luminii naturale, suprafaţa transparentă a ferestrelor şi corpurilor de iluminat va fi curăţată corespunzător. Se va evita pe cât posibil obturarea ferestrelor şi luminatoarelor. Pentru asigurarea iluminatului interior artificial se recomandă dotarea secţiilor de votare cu surse suplimentare de energie - generatoare de curent, lanterne, felinare etc.

(3) Accesul în localul secţiei de votare se realizează prin coridoare, holuri, culoare, vestibuluri şi alte asemenea locuri de trecere, delimitate şi marcate corespunzător, prin care persoanele să se poată deplasa uşor. Pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor care intenţionează să îşi exercite dreptul de vot, la secţia de votare se amenajează rampe speciale.

(4)  Localurile secţiilor de votare trebuie să dispună de o suprafaţă utilă suficientă pentru:

a)  asigurarea unor zone de staţionare pentru persoanele autorizate în condiţiile legii să participe ori să asiste la operaţiunile electorale desfăşurate în secţia de votare, astfel încât acestea să nu îngreuneze sau să împiedice desfăşurarea normală a operaţiunilor electorale;

b)  amplasarea cabinelor şi urnelor de vot, a pieselor de mobilier necesare desfăşurării activităţii membrilor biroului electoral al secţiei de votare (masă, scaune, dulap etc);

c) asigurarea controlului accesului alegătorilor în sala de vot, în serii corespunzătoare numărului cabinelor;

d) depozitarea în condiţii de siguranţă a buletinelor de vot, a tipizatelor şi formularisticii electorale, precum şi a altor materiale necesare procesului electoral.

Art. 4. - (1) Configuraţia localului secţiei de votare trebuie să faciliteze asigurarea măsurilor de pază, de protecţie şi securitate. După caz, se pot dispune grilaje la ferestre, încuietori, sigilii, lacăte la uşi, dulapuri etc. Măsurile privind paza secţiei de votare, a buletinelor de vot şi a celorlalte tipizate, precum şi protecţia participanţilor la procesul electoral se realizează în baza unor planuri de protecţie.

(2) Localurile secţiilor de votare trebuie să dispună de dotările prevăzute de legislaţia privind prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi de planul de evacuare în caz de urgenţă.

Art. 5. - Forma, dimensiunile, modalităţile de confecţionare şi amplasare a cabinelor şi urnelor utilizate în localurile secţiilor de votare trebuie să asigure derularea eficientă, corectă şi transparentă a operaţiunilor electorale şi să garanteze caracterul secret al votului.

Art. 6. - (1) Fiecare secţie de votare trebuie să dispună de un număr suficient de cabine, urne şi ştampile cu menţiunea „VOTAT", având în vedere numărul alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente şi respectarea duratei votării prevăzute în lege.

(2) Se recomandă asigurarea unei cabine de vot pentru fiecare 300 de alegători arondaţi la o secţie de votare ori calcularea numărului de cabine de vot necesare după următoarea formulă:

Ncv = Asv x Tmv/Tv *,

unde:

Ncv - necesar cabine de vot;

Asv- număr alegători arondaţi la o secţie de votare;

Tmv- timp mediu de votare pentru un alegător (aproximativ 2-3 minute);

Tv = perioada de timp legală pentru votare (14 ore).

* Spre exemplu, la o secţie de votare în ale cărei liste electorale permanente sunt înscrişi 1.500 de alegători, care votează la un interval de timp mediu de 3 minute, calculul numărului de cabine de vot necesar este următorul: necesar cabine de vot = 1.500 alegători x 3 minute per alegător împărţit la 840 minute (perioada de timp din ziua votării cuprinsă între orele 7,00-21,00) = 5,3. Se ia partea întreagă nerotunjită, rezultând astfel un număr de 5 cabine de vot necesare.

(3)  Fiecare secţie de votare trebuie să dispună de cel puţin două urne distincte, una pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi una pentru alegerea Senatului, precum şi de o singură urnă specială, care se etichetează corespunzător. La estimarea necesarului de urne se vor avea în vedere numărul alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente ale secţiei de votare şi numărul de pagini ale buletinelor de vot.

(4)  Pe lângă norma de cabine calculată pentru o secţie de votare potrivit alin. (2), se recomandă confecţionarea şi amplasarea unei cabine de vot pentru persoanele cu handicap locomotor, dimensionată şi marcată corespunzător.

Art. 7. - (1) Fiecare secţie de votare trebuie să dispună de un număr de ştampile cu menţiunea „VOTAT" egal cu cel al cabinelor de vot, dar nu mai mare de numărul membrilor biroului electoral al secţiei de votare*.

(2)  Bunurile materiale rămase de la alegerile anterioare - cabine şi urne de vot, plăcuţe indicatoare, panouri de afişaj, piese de mobilier şi altele asemenea - pot fi recondiţionate şi reutilizate, dacă se află în stare corespunzătoare. In cazul în care acestea nu se pot recupera, instituţiile prefectului vor achiziţiona unele noi, de acelaşi tip pentru toate secţiile de votare de pe raza unei circumscripţii electorale.

(3) Fiecare secţie de votare trebuie să dispună de un număr de tuşiere cel puţin egal cu cel al ştampilelor cu menţiunea „VOTAT", iar tuşul utilizat pentru acestea trebuie să aibă o calitate şi viscozitate corespunzătoare.

Art. 8. - (1) Cabinele şi urnele trebuie amplasate în aceeaşi încăpere în care îşi desfăşoară activitatea biroul electoral al secţiei de votare, în raza vizuală a membrilor acestuia. Exemplificarea modului de amenajare a localului secţiei de votare este prevăzută în anexa nr. 3.

(2) In timpul desfăşurării votării se recomandă limitarea/interzicerea staţionării oricăror persoane pe o distanţă de cel puţin 1-1,5 m faţă de locul unde sunt amplasate cabinele şi urnele, cu excepţia alegătorilor şi a persoanelor desemnate de preşedintele biroului electoral pentru însoţirea acestora în cazurile prevăzute de lege.

Art. 9. - (1) Se recomandă ca pentru confecţionarea cabinelor şi a urnelor de vot să se întocmească documentaţii tehnice de proiectare, realizare şi utilizare, astfel încât asamblarea şi dezasamblarea, precum şi manevrarea să poată fi realizate rapid şi simplu.

(2) Principalele caracteristici tehnice recomandate pentru confecţionarea cabinelor şi urnelor de vot, precum şi cele privind modalităţile de amplasare a acestora sunt prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică în mod corespunzător şi localurilor secţiilor de votare din străinătate, cu luarea în considerare a condiţiilor specifice de organizare.

Art. 11. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Octavian Opriş

Contrasemnează:

Vicepreşedinte,

Marian Muhuleţ

Vicepreşedinte,

Ana Maria Patru

* Numărul optim al ştampilelor cu menţiunea „VOTAT" este cuprins între 5 şi 7. Se ia în calcul numărul membrilor biroului electoral al secţiei de votare, fără preşedinte şi locţiitorul acestuia.

ANEXA Nr. 1

1. Descrierea cabinei de vot

1.1. Cabina de vot este o structură amenajată în interiorul localului secţiei de votare, având forma unui paralelipiped dreptunghic, în interiorul căruia se află o poliţă ce asigură suportul necesar aplicarii ştampilei cu menţiunea „VOTAT" pe buletinul de vot. Forma obişnuită a cabinei formează un U (vezi fig. nr. 1) a cărui deschidere permite accesul alegătorului în spaţiul de votare.

Figura nr. 1**

** Figura nr. 1 este reprodusă în facsimil.

1.2. Spaţiul de votare este unul închis, delimitat pe 3 din cele 4 laturi1 de pereţii acoperiţi ai cabinei, iar la intrare este prevăzut cu o perdea. In interiorul acesteia se montează, la o înălţime utilă, o poliţă ce asigură suportul necesar pentru exercitarea dreptului de vot.

1.3. Structura cabinei poate fi unică (alcătuită dintr-un singur schelet ale cărui elemente sunt inseparabile), modulară (compusă din mai multe panouri ce se pot îmbina între ele) sau complet demontabilă (compusă în întregime din elemente independente ce pot fi îmbinate între ele).

1.4.  Se recomandă confecţionarea cabinelor de vot din mai multe panouri ce pot fi asamblate între ele şi pliate în funcţie de necesităţi şi specificul secţiei de votare.

1.5. Prin excepţie de la pct. 1.1, în cazul în care specificitatea încăperii ce găzduieşte secţia de votare o impune (existenţa unor coloane, pereţi semicirculari), cabina de vot poate avea şi forma V sau L (vezi fig. nr. 2).

Figura nr. 2*

2. Caracteristici tehnice recomandate pentru confecţionarea cabinelor de vot

2.1. Se recomandă ca la confecţionarea cabinelor de vot să se urmărească asigurarea următorilor parametri:

a) rezistenţa structurii şi a panourilor ce o compun la oxidare, coroziune, la şocuri şi fricţiuni mecanice, la acţiunea agenţilor chimici şi atmosferici;

b)  rezistenţă la tracţiuni şi fricţiuni mecanice, la acţiunea agenţilor chimici şi la umiditate pentru perdeaua de la intrare;

c) greutate scăzută, cuprinsă între 5 - 25 kg/cabina de vot;

d)  durabilitate/durată de viaţă crescută. Se recomandă ca aceasta să acopere o perioadă de aproximativ 12-15 ani (3-4 cicluri electorale);

e) rigiditatea structurii, astfel încât să se asigure stabilitatea acesteia;

f)  design modern, respectiv utilizarea unui număr cât mai redus de culori (spre exemplu, albastru);

g) poliţe din materiale rigide care să asigure un suport stabil. Acestea pot fi şi din materiale sintetice, plastice sau acrilice încadrate cu ramă de aluminiu, rabatabile/demontabile, prevăzute cu sistem de fixare pe structură şi pereţii exteriori;

h) pentru structură: profil metalic2 în formă de L, C, U sau O, care garantează rigiditatea şi permite diferite tipuri de îmbinări mecanice;

i) pentru panourile exterioare şi poliţe: materiale sintetice, plastice, acrilice3 care nu necesită izolarea la coroziune şi care asigură un grad corespunzător de opacitate. In cazul utilizării materialului lemnos, acesta trebuie să asigure rezistenţă, rigiditate şi durabilitate crescute, corelate cu o greutate scăzută;

j) pentru perdele: în afara materialelor textile se pot utiliza folii din materiale sintetice4 cu rezistenţă crescută la rupere, dar care îşi păstrează flexibilitatea;

k) volum util cuprins între 1,4 m3 şi 2 m3.

2.2. Confecţionarea cabinelor de vot nu este condiţionată de utilizarea materialelor prevăzute la alineatul precedent, acestea fiind prezentate cu titlu de recomandare.

3. Securizarea

3.1. Securizarea cabinelor de vot se asigură prin închiderea a 3 din cele 4 laturi5, de la înălţimea de 45 cm în sus, respectiv prin amplasarea, la intrare, a unei perdele de aceeaşi lungime cu zona securizată a peretelui cabinei.

4.  Depozitarea şi manevrarea

4.1. Depozitarea şi manevrarea cabinelor de vot se fac astfel încât să prevină deteriorarea acestora. Depozitarea se face la sediul primăriilor ori în alte spaţii aflate în folosinţa sau administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi în spaţii aparţinând unor persoane fizice ori juridice cu care au fost încheiate contracte în acest sens.

1  Respectiv pe două dintre cele 3 laturi, în cazul cabinei de vot prezentate în figura nr. 2.

2 Aluminiu, pvc cu inserţii metalice, oţel etc.

3 Spre exemplu: Polivinil Cloride (PVC), plexiglas, policarbonat, polipropilenă, dibond, sticlex, forex, makrolon, copoliester.

4 Polivinil cloride (PVC), poliplan etc.

5 Respectiv pe două din cele 3 laturi, în cazul cabinei de vot prezentate în figura nr. 2.

* Figura nr. 2 este reprodusă în facsimil.

4.2.   Acolo unde există posibilitatea, se recomandă depozitarea la sediul instituţiilor unde s-au organizat secţii de votare, prin încheierea unor procese-verbale de predare în custodie.

4.3. Asigurarea manevrabilităţii şi funcţionalităţii cabinelor de vot se realizează şi prin prevederea unor accesorii şi dotări suplimentare (mânere pentru transport, huse, cleme şi clipsuri pentru fixarea perdelelor). Cabinele pliabile, modulare şi/sau demontabile necesită un spaţiu de depozitare redus.

5. Modalităţi de amplasare

5.1.  Modalităţile de amplasare au în vedere configuraţia localului secţiei de votare şi dispunerea celorlalte dotări necesare membrilor biroului electoral al secţiei de votare (masă/birou, scaune, dulap etc).

5.2. Amplasarea cabinelor de vot se face pe un perete liber al localului secţiei de votare. Se recomandă ca peretele din spate al cabinei de vot să nu fie poziţionat în dreptul uşilor şi ferestrelor etc.

Figura nr. 3*

Ansamblu de cabine înşiruite

Figura nr. 4**

Ansamblu de cabine dispuse pe un perete neregulat

* Figura nr. 3 este reprodusă în facsimil.

** Figura nr. 4 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 2

1. Descrierea urnei de vot

1.1. Urna de vot este un recipient prevăzut cu o fantă pentru introducerea buletinelor de vot. Aceasta poate fi alcătuită dintr-un singur corp care se închide în partea superioară cu un capac sau demontabilă, al cărei schelet se obţine din îmbinarea unor elemente independente, ori chiar pliabilă, ale cărei construcţie şi materiale permit plierea.

Figura nr. 5*

Figura nr. 6**

* Figura nr. 5 este reprodusă în facsimil.

** Figura nr. 6 este reprodusă în facsimil.

Figura nr. 7*

2. Caracteristici tehnice recomandate pentru confecţionarea urnelor de vot

2.1. Se recomandă ca la confecţionarea urnelor de vot să se urmărească asigurarea următorilor parametri:

a) transparenţă/transluciditate6;

b)  rezistenţa corpului principal şi a capacului la şocuri şi fricţiuni mecanice (incasabil), la variaţii de temperatură ce pot produce deformări (termorezistent), la agenţii corosivi;

c) greutate scăzută, cuprinsă între 0,5-10 kg/urnă;

d)  durabilitate/durată de viaţă crescută. Se recomandă ca aceasta să acopere o perioadă de aproximativ 12-15 ani (3-4 cicluri electorale);

e) dimensiunea fantei pentru introducerea buletinelor de vot în urnă: 23 cm x 1,5 cm, avându-se în vedere că buletinul de vot va avea dimensiunea de 21 cm x 29,7 cm (formatul A4);

f)  design modern. Spaţiul necesar depozitării se reduce la urna în forma trunchiului de piramidă;

g) volum util cuprins între 300-350 litri/urna fixă, respectiv 30-40 litri/urna specială.

2.2.  Confecţionarea urnelor de vot nu este condiţionată de utilizarea materialelor prevăzute la alineatul precedent, acestea fiind prezentate cu titlu de recomandare.

2.3.  Confecţionarea urnelor de vot nu este condiţionată de utilizarea formelor şi dimensiunilor prezentate la fig. nr. 5-8, acestea fiind date cu titlu de exemplu.

3. Urna specială

3.1.  Exercitarea dreptului de vot la domiciliul alegătorilor netransportabili din cauză de boală sau invaliditate este permisă numai în condiţiile stabilite prin lege. Fiecare secţie de votare trebuie să dispună de o singură urnă specială (mobilă).

3.2.  Pentru confecţionarea urnelor speciale se recomandă asigurarea unor caracteristici similare celor pentru urnele utilizate în secţiile de votare. Acestea se dimensionează corespunzător pentru a putea fi transportate cu uşurinţă.

Figura nr. 8**

6 Din plexiglas, policarbonat, polipropilenă, dibond, sticlex, forex, makrolon, copoliester, polipropilenă etc.

* Figura nr. 7 este reprodusă în facsimil.

** Figura nr. 8 este reprodusă în facsimil.

4.  Securizarea

4.1. Securizarea urnelor de vot se realizează prin sisteme de închidere cu cheie, lacăt şi/sau sigilare cu (sigilii tip colier, şnur/panglică din material plastic/metal cu autoblocare).

5.  Depozitarea şi manevrarea

5.1.  Depozitarea şi manevrarea urnelor de vot se fac astfel încât să prevină deteriorarea acestora. Depozitarea se face la sediul primăriilor ori în alte spaţii aflate în folosinţa sau administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi în spaţii aparţinând unor persoane fizice ori juridice cu care au fost încheiate contracte în acest sens.

5.2.   Acolo unde există posibilitatea, se recomandă depozitarea la sediul instituţiilor unde s-au organizat secţii de votare, prin încheierea unor procese-verbale de predare în custodie.

5.3. Se recomandă depozitarea urnelor de vot la aceeaşi locaţie unde sunt depozitate cabinele de vot şi celelalte materiale necesare organizării şi desfăşurării procesului electoral.

6. Modalităţi de amplasare

6.1. Urna de vot utilizată în secţiile de votare se dispune la ieşirea din cabina de vot, la o distanţă recomandată de 1,5 m de aceasta, în spaţiul dintre cabina de vot şi locul unde se află aşezaţi membrii biroului electoral al secţiei de votare. Modalităţile de amplasare au în vedere configuraţia localului secţiei de votare şi dispunerea celorlalte dotări necesare membrilor biroului electoral al secţiei de votare (masă/birou, scaune, dulap etc).

ANEXA Nr. 3*

Exemplificarea modului de amenajare a localului secţiei de votare

*Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 4/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 4 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 4/2008
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu