E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 4 din 14 ianuarie 1999

privind aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 14 din 20 ianuarie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 24 alin. (3) din Legea nr. 145/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Statutul Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala va aplica prevederile legii si ale prezentului statut.
    Art. 3
    Prevederile prezentei hotarari se aplica incepand cu luna ianuarie 1999.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                                STATUTUL
    Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala este institutie publica de interes national cu personalitate juridica, avand sediul in municipiul Bucuresti.
    Art. 2
    (1) Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala are in subordine agentii cu personalitate juridica, constituite la nivel judetean si al municipiului Bucuresti.
    (2) Agentiile pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pot infiinta subunitati de furnizare a serviciilor de ocupare si formare profesionala.

    CAP. 2
    Obiectivele si atributiile Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala

    Art. 3
    (1) Obiectivele principale ale Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala sunt:
    a) institutionalizarea dialogului social in domeniul ocuparii si formarii profesionale;
    b) aplicarea strategiilor in domeniul ocuparii si formarii profesionale;
    c) aplicarea masurilor de protectie sociala a persoanelor neincadrate in munca.
    (2) Pentru realizarea obiectivelor sale Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala are, pe langa atributiile prevazute la art. 4 din Legea nr. 145/1998, si urmatoarele atributii:
    a) actioneaza pentru largirea profilului profesional si cresterea mobilitatii pe piata muncii;
    b) asigura gestiunea previzionala a fortei de munca;
    c) sustine relatii de parteneriat si cofinantare in crearea de noi locuri de munca, cu deosebire in zonele in care piata muncii este puternic tensionata;
    d) asigura servicii specifice ocuparii si circulatiei fortei de munca pe plan international;
    e) acrediteaza persoanele juridice care au ca obiect de activitate recrutarea si plasarea fortei de munca pe piata muncii interna si externa;
    f) sprijina atat agentii economici, cat si salariatii acestora, in cazul concedierilor colective;
    g) exercita controlul asupra persoanelor juridice si fizice privind calculul si virarea contributiilor la Fondul pentru plata ajutorului de somaj, precum si asupra utilizarii sumelor prevazute in acesta, in limitele competentelor acordate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale;
    h) realizeaza executarea silita a creantelor bugetare si acorda inlesniri la plata acestora in limitele competentelor acordate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, in conditiile legii.
    (3) Principalele servicii de ocupare si formare profesionala, furnizate de Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala, sunt prevazute la art. 6 din Legea nr. 145/1998.
    (4) Atributiile si sarcinile specifice agentiilor de ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor fi stabilite prin regulamentul-cadru de organizare si functionare, aprobat de Consiliul de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala.

    CAP. 3
    Structura organizatorica si organele de conducere

    Art. 4
    (1) Structura organizatorica a Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala este prevazuta in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul statut.
    (2) Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala este condusa de consiliul de administratie.
    Art. 5
    (1) Consiliul de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala este alcatuit din 15 membri, dupa cum urmeaza:
    a) 5 membri, reprezentanti ai Guvernului, numiti de primul-ministru;
    b) 4 membri, numiti prin consens de catre organizatiile patronale reprezentative la nivel national, si unul numit de Camera de Comert si Industrie a Romaniei;
    c) 5 membri, numiti prin consens de catre confederatiile sindicale reprezentative la nivel national.
    (2) Sunt reprezentative la nivel national confederatiile nationale sindicale si organizatiile patronale care indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, republicata.
    (3) Durata mandatului membrilor consiliului de administratie este de 4 ani.
    (4) Membrii revocati, decedati sau cei care isi prezinta demisia trebuie inlocuiti in termen de 3 luni. In acest caz, mandatul noilor membri expira la data la care ar fi incetat normal mandatul predecesorilor lor.
    Art. 6
    (1) Consiliul de administratie este legal constituit incepand cu data la care sunt numiti cel putin 11 membri ai acestuia, fiecare parte fiind reprezentata in consiliu.
    (2) Consiliul de administratie se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar, la cererea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
    (3) Consiliul de administratie functioneaza in mod legal in prezenta a cel putin 11 membri ai sai.
    (4) Hotararile consiliului de administratie se adopta cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor prezenti, cu conditia ca fiecare parte sa fie reprezentata.
    Art. 7
    Atributiile consiliului de administratie sunt urmatoarele:
    a) asigura coordonarea activitatii Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala;
    b) aproba elaborarea, de catre Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala sau de catre institutii specializate, de studii si analize in domeniul ocuparii si formarii profesionale, care vor fi folosite de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale la fundamentarea strategiilor din acest domeniu;
    c) analizeaza si aproba programele de ocupare si formare profesionala;
    d) face propuneri privind activitatea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala pentru anul urmator;
    e) stabileste modul de realizare a programelor de ocupare si formare profesionala;
    f) aproba fundamentarea propunerii proiectului bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj;
    g) aproba defalcarea bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj pe agentiile pentru ocupare si formare profesionala judetene si a municipiului Bucuresti, in functie de programele teritoriale de ocupare si formare profesionala;
    h) aproba programele speciale si cheltuielile aferente acestora pentru perfectionarea serviciilor de ocupare si formare profesionala;
    i) aproba contractele interne si externe ale Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala la nivelul competentelor stabilite;
    j) elaboreaza si aproba regulamentul propriu de organizare si functionare;
    k) aproba regulamentul-cadru de organizare si functionare si structurile organizatorice ale unitatilor subordonate;
    l) aproba organizarea compartimentelor functionale in cadrul structurii organizatorice aprobate;
    m) aproba programul de amplasare a unitatilor locale, propus de directorii executivi ai agentiilor judetene pentru ocupare si formare profesionala, respectiv a municipiului Bucuresti;
    n) hotaraste incheierea conventiilor de cooperare cu organisme neguvernamentale, atunci cand activitatea acestora se refera la mai multe judete;
    o) aproba criteriile privind pastrarea si arhivarea documentelor specifice activitatii Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, in conditiile legii;
    p) propune programul de investitii si urmareste realizarea acestuia, cu respectarea prevederilor legale;
    r) hotaraste cu privire la donatiile sau la bunurile dobandite din alte surse;
    s) aproba dimensiunile si conditiile generale de contractare a imprumuturilor;
    s) aproba cadrul general pentru scoaterea din functiune a unor bunuri, dezmembrarea si valorificarea lor, conform legii;
    t) aproba criteriile de recrutare si modalitatile de formare a personalului propriu;
    t) hotaraste in legatura cu derularea contractelor cu finantare internationala;
    u) aproba bilantul financiar si raportul anual de activitate;
    v) aproba statul de functii al Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala;
    x) propune Ministerului Muncii si Protectiei Sociale proiecte de acte normative in domeniul ocuparii si formarii profesionale si al protectiei sociale a persoanelor neincadrate in munca.
    Art. 8
    Consiliul de administratie este condus de un presedinte care este si presedintele Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, calitate in care indeplineste urmatoarele atributii:
    a) emite ordine in realizarea hotararilor consiliului de administratie;
    b) conduce activitatea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, cu respectarea prevederilor legale in vigoare si a hotararilor consiliului de administratie;
    c) angajeaza Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala in realizarea programelor de ocupare si formare profesionala;
    d) reprezinta Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala in relatiile cu tertii;
    e) asigura promovarea imaginii Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala;
    f) propune anual spre aprobare consiliului de administratie statul de functii al Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala;
    g) numeste prin ordin, pe baza de concurs, directorul general executiv al Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala si directorii executivi ai agentiilor pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
    h) dispune controlul activitatilor Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala;
    i) rezolva conflictele de competente aparute in cadrul Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala;
    j) conduce sedintele consiliului de administratie; in lipsa presedintelui, membrii consiliului de administratie vor desemna prin vot un presedinte de sedinta;
    k) raspunde de indeplinirea hotararilor luate in cadrul Consiliului de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala;
    l) anual, preia de la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale atributiile de ordonator principal de credite pentru bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj dupa aprobarea acestuia si raspunde de executarea lui potrivit legii;
    m) indeplineste si alte atributii stabilite de consiliul de administratie in legatura cu obiectul de activitate al Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala.
    Art. 9
    (1) Conducerea operativa a activitatii Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala se exercita de catre directorul general executiv, numit de presedinte.
    (2) Ocuparea postului de director general executiv se face prin concurs, in conditiile legii. Acesta este angajat pe baza de contract individual de munca pe perioada nedeterminata.
    (3) Atributiile directorului general executiv al Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala si ale directorilor executivi ai agentiilor pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, se stabilesc prin regulamentele de organizare si functionare a acestora.
    (4) Atributiile si sarcinile personalului Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala vor fi stabilite prin fisa postului.
    Art. 10
    (1) In subordinea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala functioneaza unitatile prevazute in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul statut.
    (2) Infiintarea unitatilor cu personalitate juridica, subordonate Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, se face cu aprobarea consiliului de administratie, la propunerea presedintelui, prin hotarare a Guvernului.
    (3) Structura organizatorica, atributiile, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii ale unitatilor subordonate se aproba de consiliul de administratie, la propunerea presedintelui.
    Art. 11
    Agentiile pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt conduse de directorul executiv, sprijinit de un consiliu consultativ.
    Art. 12
    (1) Pentru rezolvarea problemelor legate de activitatea agentiilor pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, directorii executivi sunt sprijiniti de un consiliu consultativ, format din 15 membri, reprezentand autoritatile publice locale si organizatiile sindicale si patronale.
    (2) Numirea celor 15 membri ai consiliului consultativ se face potrivit legii, astfel:
    - 5 membri, reprezentand autoritatea publica locala, desemnati de prefectul judetului sau al municipiului Bucuresti;
    - 4 membri reprezentand organizatiile patronale si un membru al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei;
    - 5 membri reprezentand confederatiile sindicale.
    (3) Mandatul membrilor consiliului consultativ are durata de 4 ani. Acest mandat poate fi reinnoit sau poate inceta la cererea motivata a organizatiilor care i-au desemnat.
    (4) In cazul vacantarii locurilor din consiliul de administratie ca urmare a demisiei, revocarii sau decesului vor fi numiti noi membri pana la incheierea mandatului initial, in termen de 30 de zile calendaristice.
    Art. 13
    Atributiile consiliului consultativ al agentiilor pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt urmatoarele:
    A. consiliaza directorul executiv in adoptarea deciziilor cu privire la:
    a) activitatea agentiilor pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, tinand seama de programele de ocupare si formare profesionala la nivel national;
    b) repartizarea intre subunitatile de furnizare a serviciilor pentru ocupare si formare profesionala a cheltuielilor din bugetul alocat agentiilor de ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in functie de obiectivele cuprinse in program;
    c) raportul de activitate anual;
    d) bilantul contabil anual si executia bugetara;
    B. face propuneri cu privire la:
    a) programele de activitate ale subunitatilor de furnizare a serviciilor pentru ocupare si formare profesionala din cadrul agentiilor pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
    b) proiectul de buget;
    c) nivelul previzionat al cheltuielilor necesare realizarii obiectivelor din programele de ocupare si formare profesionala;
    d) repartizarea cheltuielilor din buget pentru masurile de politica activa;
    e) programul de infiintare si dezvoltare a punctelor de lucru.

    CAP. 4
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 14
    Prevederile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 145/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala se realizeaza in baza unui protocol aprobat prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
    Art. 15
    (1) Pana la aprobarea legii bugetului de asigurari sociale de stat pe anul 1999, intre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala va interveni un protocol intermediar de delegare a competentei de ordonator principal de credite, aprobat prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
    (2) Pe baza acestui protocol intermediar vor fi efectuate cheltuieli necesare desfasurarii activitatii Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala si asigurarii continuitatii platilor catre beneficiarii de drepturi.
    Art. 16
    Numirea presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, precum si componenta consiliului de administratie al acesteia vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 17
    Componenta consiliului consultativ al agentiilor pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, va fi publicata intr-un ziar de interes local.
    Art. 18
    Consiliul de administratie si consiliile consultative isi desfasoara activitatea in baza prevederilor Legii nr. 145/1998, a prezentului statut si a regulamentelor proprii de organizare si functionare.

    ANEXA Nr. 1
    la statut

    AGENTIA NATIONALA PENTRU                  Numarul maxim de posturi: 250
    OCUPARE SI FORMARE PROFESIONALA           (exclusiv presedintele)

                    STRUCTURA ORGANIZATORICA

                         _______________
                        | CONSILIUL DE  |
                        | ADMINISTRATIE |
                        |_______________|
                                |
                         _______|_______
                        |  PRESEDINTE   |
     ____________       |_______________|         __________________
    | CONSILIERI |______________|________________| DIRECTIA CONTROL |
    |____________|              |                |__________________|
                        ________|_________
                       | DIRECTOR GENERAL |
                       |     EXECUTIV     |
                       |__________________|
                                |            ______________________
   _____________________        |___________| SERVICIUL LEGISLATIE |
  | DIRECTIA ORGANIZARE,|       |           | SI CONTENCIOS        |
  | SALARIZARE, RESURSE |_______|           |______________________|
  | UMANE               |       |.........................................
  |_____________________|       |            ______________________      :
                                |___________| DIRECTIA RELATII     |     :
                                |           | INTERNATIONALE       |     :
                                |           |______________________|     :
                                |__________________________________      :
                                |                                  |     :
                      __________|___________                       |     :
                     | DIRECTIA GENERALA DE |                      |     :
                     |  OCUPARE SI FORMARE  |                      |     :
                     |     PROFESIONALA     |                      |     :
                     |______________________|                      |     :
                                |        _______________________   |     :
                                |_______| SERVICIUL INFORMATICA |  |     :
                                |       |_______________________|  |     :
         _______________________|________________                  |     :
  ______|_____   _____|____   __|_________   ____|____    _________|___  :
 |DIRECTIA    | |DIRECTIA  | |DIRECTIA    | |DIRECTIA |  |CENTRUL DE   | :
 |METODOLOGII,| |DE OCUPARE| |DE FORMARE  | |ECONOMICA|  |PREGATIRE SI | :
 |PROGRAME,   | |A FORTEI  | |PROFESIONALA| |_________|  |PERFECTIONARE| :
 |STATISTICI  | |DE MUNCA  | |____________|              |_____________| :
 |____________| |__________|                                             :
                                            __________________________   :
                                           |AGENTIILE DE OCUPARE SI   |  :
                                           |FORMARE PROFESIONALA      |  :
                                           |JUDETENE SI A MUNICIPIULUI|..:
                                           |      BUCURESTI           |
                                           |__________________________|

    ANEXA Nr. 2
    la statut

                               UNITATILE
care functioneaza in subordinea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala

    Agentiile pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care au in subordine urmatoarele tipuri de unitati:
    a) unitati locale de furnizare de servicii pentru ocupare si formare profesionala;
    b) centru de formare profesionala.

    NOTA:
    Unitatile mentionate mai sus functioneaza cu un numar maxim de 5.930 de posturi, finantate din Fondul pentru plata ajutorului de somaj.
    Repartizarea numarului de posturi pentru unitatile subordonate se va face prin hotarare a Consiliului de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, la propunerea presedintelui acesteia.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 4/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 4 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 4/1999
Hotărârea 768 2003
privind aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca
Ordin 58 2003
privind imputernicirea organelor de executare ale Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si ale caselor judetene de pensii si a municipiului Bucuresti, precum si ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si ale agentiilor judetene si a municipiului Bucuresti pentru ocuparea fortei de munca sa desfasoare activitati de executare silita in baza Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare
Hotărârea 1318 2001
pentru modificarea si completarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 4/1999
Hotărârea 260 2001
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 4/1999 privind aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu