E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 4 din 14 ianuarie 1999

privind aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 14 din 20 ianuarie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 24 alin. (3) din Legea nr. 145/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Statutul Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala va aplica prevederile legii si ale prezentului statut.
    Art. 3
    Prevederile prezentei hotarari se aplica incepand cu luna ianuarie 1999.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                                STATUTUL
    Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala este institutie publica de interes national cu personalitate juridica, avand sediul in municipiul Bucuresti.
    Art. 2
    (1) Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala are in subordine agentii cu personalitate juridica, constituite la nivel judetean si al municipiului Bucuresti.
    (2) Agentiile pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pot infiinta subunitati de furnizare a serviciilor de ocupare si formare profesionala.

    CAP. 2
    Obiectivele si atributiile Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala

    Art. 3
    (1) Obiectivele principale ale Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala sunt:
    a) institutionalizarea dialogului social in domeniul ocuparii si formarii profesionale;
    b) aplicarea strategiilor in domeniul ocuparii si formarii profesionale;
    c) aplicarea masurilor de protectie sociala a persoanelor neincadrate in munca.
    (2) Pentru realizarea obiectivelor sale Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala are, pe langa atributiile prevazute la art. 4 din Legea nr. 145/1998, si urmatoarele atributii:
    a) actioneaza pentru largirea profilului profesional si cresterea mobilitatii pe piata muncii;
    b) asigura gestiunea previzionala a fortei de munca;
    c) sustine relatii de parteneriat si cofinantare in crearea de noi locuri de munca, cu deosebire in zonele in care piata muncii este puternic tensionata;
    d) asigura servicii specifice ocuparii si circulatiei fortei de munca pe plan international;
    e) acrediteaza persoanele juridice care au ca obiect de activitate recrutarea si plasarea fortei de munca pe piata muncii interna si externa;
    f) sprijina atat agentii economici, cat si salariatii acestora, in cazul concedierilor colective;
    g) exercita controlul asupra persoanelor juridice si fizice privind calculul si virarea contributiilor la Fondul pentru plata ajutorului de somaj, precum si asupra utilizarii sumelor prevazute in acesta, in limitele competentelor acordate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale;
    h) realizeaza executarea silita a creantelor bugetare si acorda inlesniri la plata acestora in limitele competentelor acordate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, in conditiile legii.
    (3) Principalele servicii de ocupare si formare profesionala, furnizate de Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala, sunt prevazute la art. 6 din Legea nr. 145/1998.
    (4) Atributiile si sarcinile specifice agentiilor de ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor fi stabilite prin regulamentul-cadru de organizare si functionare, aprobat de Consiliul de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala.

    CAP. 3
    Structura organizatorica si organele de conducere

    Art. 4
    (1) Structura organizatorica a Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala este prevazuta in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul statut.
    (2) Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala este condusa de consiliul de administratie.
    Art. 5
    (1) Consiliul de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala este alcatuit din 15 membri, dupa cum urmeaza:
    a) 5 membri, reprezentanti ai Guvernului, numiti de primul-ministru;
    b) 4 membri, numiti prin consens de catre organizatiile patronale reprezentative la nivel national, si unul numit de Camera de Comert si Industrie a Romaniei;
    c) 5 membri, numiti prin consens de catre confederatiile sindicale reprezentative la nivel national.
    (2) Sunt reprezentative la nivel national confederatiile nationale sindicale si organizatiile patronale care indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, republicata.
    (3) Durata mandatului membrilor consiliului de administratie este de 4 ani.
    (4) Membrii revocati, decedati sau cei care isi prezinta demisia trebuie inlocuiti in termen de 3 luni. In acest caz, mandatul noilor membri expira la data la care ar fi incetat normal mandatul predecesorilor lor.
    Art. 6
    (1) Consiliul de administratie este legal constituit incepand cu data la care sunt numiti cel putin 11 membri ai acestuia, fiecare parte fiind reprezentata in consiliu.
    (2) Consiliul de administratie se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar, la cererea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
    (3) Consiliul de administratie functioneaza in mod legal in prezenta a cel putin 11 membri ai sai.
    (4) Hotararile consiliului de administratie se adopta cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor prezenti, cu conditia ca fiecare parte sa fie reprezentata.
    Art. 7
    Atributiile consiliului de administratie sunt urmatoarele:
    a) asigura coordonarea activitatii Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala;
    b) aproba elaborarea, de catre Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala sau de catre institutii specializate, de studii si analize in domeniul ocuparii si formarii profesionale, care vor fi folosite de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale la fundamentarea strategiilor din acest domeniu;
    c) analizeaza si aproba programele de ocupare si formare profesionala;
    d) face propuneri privind activitatea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala pentru anul urmator;
    e) stabileste modul de realizare a programelor de ocupare si formare profesionala;
    f) aproba fundamentarea propunerii proiectului bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj;
    g) aproba defalcarea bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj pe agentiile pentru ocupare si formare profesionala judetene si a municipiului Bucuresti, in functie de programele teritoriale de ocupare si formare profesionala;
    h) aproba programele speciale si cheltuielile aferente acestora pentru perfectionarea serviciilor de ocupare si formare profesionala;
    i) aproba contractele interne si externe ale Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala la nivelul competentelor stabilite;
    j) elaboreaza si aproba regulamentul propriu de organizare si functionare;
    k) aproba regulamentul-cadru de organizare si functionare si structurile organizatorice ale unitatilor subordonate;
    l) aproba organizarea compartimentelor functionale in cadrul structurii organizatorice aprobate;
    m) aproba programul de amplasare a unitatilor locale, propus de directorii executivi ai agentiilor judetene pentru ocupare si formare profesionala, respectiv a municipiului Bucuresti;
    n) hotaraste incheierea conventiilor de cooperare cu organisme neguvernamentale, atunci cand activitatea acestora se refera la mai multe judete;
    o) aproba criteriile privind pastrarea si arhivarea documentelor specifice activitatii Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, in conditiile legii;
    p) propune programul de investitii si urmareste realizarea acestuia, cu respectarea prevederilor legale;
    r) hotaraste cu privire la donatiile sau la bunurile dobandite din alte surse;
    s) aproba dimensiunile si conditiile generale de contractare a imprumuturilor;
    s) aproba cadrul general pentru scoaterea din functiune a unor bunuri, dezmembrarea si valorificarea lor, conform legii;
    t) aproba criteriile de recrutare si modalitatile de formare a personalului propriu;
    t) hotaraste in legatura cu derularea contractelor cu finantare internationala;
    u) aproba bilantul financiar si raportul anual de activitate;
    v) aproba statul de functii al Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala;
    x) propune Ministerului Muncii si Protectiei Sociale proiecte de acte normative in domeniul ocuparii si formarii profesionale si al protectiei sociale a persoanelor neincadrate in munca.
    Art. 8
    Consiliul de administratie este condus de un presedinte care este si presedintele Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, calitate in care indeplineste urmatoarele atributii:
    a) emite ordine in realizarea hotararilor consiliului de administratie;
    b) conduce activitatea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, cu respectarea prevederilor legale in vigoare si a hotararilor consiliului de administratie;
    c) angajeaza Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala in realizarea programelor de ocupare si formare profesionala;
    d) reprezinta Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala in relatiile cu tertii;
    e) asigura promovarea imaginii Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala;
    f) propune anual spre aprobare consiliului de administratie statul de functii al Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala;
    g) numeste prin ordin, pe baza de concurs, directorul general executiv al Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala si directorii executivi ai agentiilor pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
    h) dispune controlul activitatilor Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala;
    i) rezolva conflictele de competente aparute in cadrul Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala;
    j) conduce sedintele consiliului de administratie; in lipsa presedintelui, membrii consiliului de administratie vor desemna prin vot un presedinte de sedinta;
    k) raspunde de indeplinirea hotararilor luate in cadrul Consiliului de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala;
    l) anual, preia de la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale atributiile de ordonator principal de credite pentru bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj dupa aprobarea acestuia si raspunde de executarea lui potrivit legii;
    m) indeplineste si alte atributii stabilite de consiliul de administratie in legatura cu obiectul de activitate al Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala.
    Art. 9
    (1) Conducerea operativa a activitatii Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala se exercita de catre directorul general executiv, numit de presedinte.
    (2) Ocuparea postului de director general executiv se face prin concurs, in conditiile legii. Acesta este angajat pe baza de contract individual de munca pe perioada nedeterminata.
    (3) Atributiile directorului general executiv al Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala si ale directorilor executivi ai agentiilor pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, se stabilesc prin regulamentele de organizare si functionare a acestora.
    (4) Atributiile si sarcinile personalului Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala vor fi stabilite prin fisa postului.
    Art. 10
    (1) In subordinea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala functioneaza unitatile prevazute in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul statut.
    (2) Infiintarea unitatilor cu personalitate juridica, subordonate Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, se face cu aprobarea consiliului de administratie, la propunerea presedintelui, prin hotarare a Guvernului.
    (3) Structura organizatorica, atributiile, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii ale unitatilor subordonate se aproba de consiliul de administratie, la propunerea presedintelui.
    Art. 11
    Agentiile pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt conduse de directorul executiv, sprijinit de un consiliu consultativ.
    Art. 12
    (1) Pentru rezolvarea problemelor legate de activitatea agentiilor pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, directorii executivi sunt sprijiniti de un consiliu consultativ, format din 15 membri, reprezentand autoritatile publice locale si organizatiile sindicale si patronale.
    (2) Numirea celor 15 membri ai consiliului consultativ se face potrivit legii, astfel:
    - 5 membri, reprezentand autoritatea publica locala, desemnati de prefectul judetului sau al municipiului Bucuresti;
    - 4 membri reprezentand organizatiile patronale si un membru al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei;
    - 5 membri reprezentand confederatiile sindicale.
    (3) Mandatul membrilor consiliului consultativ are durata de 4 ani. Acest mandat poate fi reinnoit sau poate inceta la cererea motivata a organizatiilor care i-au desemnat.
    (4) In cazul vacantarii locurilor din consiliul de administratie ca urmare a demisiei, revocarii sau decesului vor fi numiti noi membri pana la incheierea mandatului initial, in termen de 30 de zile calendaristice.
    Art. 13
    Atributiile consiliului consultativ al agentiilor pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt urmatoarele:
    A. consiliaza directorul executiv in adoptarea deciziilor cu privire la:
    a) activitatea agentiilor pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, tinand seama de programele de ocupare si formare profesionala la nivel national;
    b) repartizarea intre subunitatile de furnizare a serviciilor pentru ocupare si formare profesionala a cheltuielilor din bugetul alocat agentiilor de ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in functie de obiectivele cuprinse in program;
    c) raportul de activitate anual;
    d) bilantul contabil anual si executia bugetara;
    B. face propuneri cu privire la:
    a) programele de activitate ale subunitatilor de furnizare a serviciilor pentru ocupare si formare profesionala din cadrul agentiilor pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
    b) proiectul de buget;
    c) nivelul previzionat al cheltuielilor necesare realizarii obiectivelor din programele de ocupare si formare profesionala;
    d) repartizarea cheltuielilor din buget pentru masurile de politica activa;
    e) programul de infiintare si dezvoltare a punctelor de lucru.

    CAP. 4
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 14
    Prevederile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 145/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala se realizeaza in baza unui protocol aprobat prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
    Art. 15
    (1) Pana la aprobarea legii bugetului de asigurari sociale de stat pe anul 1999, intre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala va interveni un protocol intermediar de delegare a competentei de ordonator principal de credite, aprobat prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
    (2) Pe baza acestui protocol intermediar vor fi efectuate cheltuieli necesare desfasurarii activitatii Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala si asigurarii continuitatii platilor catre beneficiarii de drepturi.
    Art. 16
    Numirea presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, precum si componenta consiliului de administratie al acesteia vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 17
    Componenta consiliului consultativ al agentiilor pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, va fi publicata intr-un ziar de interes local.
    Art. 18
    Consiliul de administratie si consiliile consultative isi desfasoara activitatea in baza prevederilor Legii nr. 145/1998, a prezentului statut si a regulamentelor proprii de organizare si functionare.

    ANEXA Nr. 1
    la statut

    AGENTIA NATIONALA PENTRU                  Numarul maxim de posturi: 250
    OCUPARE SI FORMARE PROFESIONALA           (exclusiv presedintele)

                    STRUCTURA ORGANIZATORICA

                         _______________
                        | CONSILIUL DE  |
                        | ADMINISTRATIE |
                        |_______________|
                                |
                         _______|_______
                        |  PRESEDINTE   |
     ____________       |_______________|         __________________
    | CONSILIERI |______________|________________| DIRECTIA CONTROL |
    |____________|              |                |__________________|
                        ________|_________
                       | DIRECTOR GENERAL |
                       |     EXECUTIV     |
                       |__________________|
                                |            ______________________
   _____________________        |___________| SERVICIUL LEGISLATIE |
  | DIRECTIA ORGANIZARE,|       |           | SI CONTENCIOS        |
  | SALARIZARE, RESURSE |_______|           |______________________|
  | UMANE               |       |.........................................
  |_____________________|       |            ______________________      :
                                |___________| DIRECTIA RELATII     |     :
                                |           | INTERNATIONALE       |     :
                                |           |______________________|     :
                                |__________________________________      :
                                |                                  |     :
                      __________|___________                       |     :
                     | DIRECTIA GENERALA DE |                      |     :
                     |  OCUPARE SI FORMARE  |                      |     :
                     |     PROFESIONALA     |                      |     :
                     |______________________|                      |     :
                                |        _______________________   |     :
                                |_______| SERVICIUL INFORMATICA |  |     :
                                |       |_______________________|  |     :
         _______________________|________________                  |     :
  ______|_____   _____|____   __|_________   ____|____    _________|___  :
 |DIRECTIA    | |DIRECTIA  | |DIRECTIA    | |DIRECTIA |  |CENTRUL DE   | :
 |METODOLOGII,| |DE OCUPARE| |DE FORMARE  | |ECONOMICA|  |PREGATIRE SI | :
 |PROGRAME,   | |A FORTEI  | |PROFESIONALA| |_________|  |PERFECTIONARE| :
 |STATISTICI  | |DE MUNCA  | |____________|              |_____________| :
 |____________| |__________|                                             :
                                            __________________________   :
                                           |AGENTIILE DE OCUPARE SI   |  :
                                           |FORMARE PROFESIONALA      |  :
                                           |JUDETENE SI A MUNICIPIULUI|..:
                                           |      BUCURESTI           |
                                           |__________________________|

    ANEXA Nr. 2
    la statut

                               UNITATILE
care functioneaza in subordinea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala

    Agentiile pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care au in subordine urmatoarele tipuri de unitati:
    a) unitati locale de furnizare de servicii pentru ocupare si formare profesionala;
    b) centru de formare profesionala.

    NOTA:
    Unitatile mentionate mai sus functioneaza cu un numar maxim de 5.930 de posturi, finantate din Fondul pentru plata ajutorului de somaj.
    Repartizarea numarului de posturi pentru unitatile subordonate se va face prin hotarare a Consiliului de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, la propunerea presedintelui acesteia.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 4/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 4 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 4/1999
Hotărârea 768 2003
privind aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca
Ordin 58 2003
privind imputernicirea organelor de executare ale Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si ale caselor judetene de pensii si a municipiului Bucuresti, precum si ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si ale agentiilor judetene si a municipiului Bucuresti pentru ocuparea fortei de munca sa desfasoare activitati de executare silita in baza Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare
Hotărârea 1318 2001
pentru modificarea si completarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 4/1999
Hotărârea 260 2001
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 4/1999 privind aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu