Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.388 din 31.03.2021

privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 361 din 08 aprilie 2021SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2019 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul INormele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Agenţia Naţională pentru Locuinţe coordonează, monitorizează sau, după caz, dezvoltă proiecte pentru viabilizarea terenurilor destinate construcţiilor de locuinţe, prin programe proprii sau prin programe guvernamentale. 2. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 12, cu următorul cuprins: Articolul 12 În aplicarea prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, alocarea creditelor de angajament se realizează conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, iar alocarea creditelor bugetare anuale se realizează conform modelului prevăzut în anexa nr. 22, cu detalierea distinctă a locuinţelor pentru specialişti din sănătate sau învăţământ. 3. La articolul 15, alineatul (17) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(17) La prelungirea contractelor de închiriere şi în perioada de valabilitate a contractului de închiriere, dacă se solicită un schimb de locuinţă, sau schimbarea locuinţei atribuite unui chiriaş cu o altă locuinţă vacantă de aceeaşi categorie, administratorii locuinţelor prevăzute la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să verifice documentele prevăzute la alin. (15) şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (16). 4. La articolul 17, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Solicitările prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt însoţite de o notă justificativă pentru fundamentarea realizării investiţiilor, prin care se vor stabili necesitatea şi oportunitatea realizării construcţiilor de locuinţe, şi sunt centralizate la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, ţinându-se cont de angajamentele asumate în dezvoltarea Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii. 5. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 20
(1) În baza datelor primite conform art. 17 şi a studiilor de fezabilitate aprobate conform legii, în condiţiile art. 18, Agenţia Naţională pentru Locuinţe va întocmi şi va supune aprobării Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei lista cuprinzând locuinţele pentru tineri propuse a fi finanţate în anul următor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, cu detalierea distinctă a locuinţelor destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din sănătate sau învăţământ, document care va sta la baza întocmirii listei obiectivelor de investiţii privind construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, şi la fundamentarea alocaţiilor bugetare necesare în vederea finanţării acestora, conform prevederilor legale în vigoare.
6. La articolul 25, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 25
(1) Agenţia Naţională pentru Locuinţe asigură includerea obiectivelor de investiţii, cu detalierea distinctă a locuinţelor destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din sănătate sau învăţământ, în programul de investiţii publice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
7. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre. 8. După anexa nr. 21 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 22, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.
Articolul II Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUFLORIN-VASILE CÎŢUContrasemnează:Viceprim-ministru,Kelemen HunorMinistrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,Cseke Attila ZoltánMinistrul finanţelor,Alexandru NazareMinistrul sănătăţii,Vlad Vasile VoiculescuMinistrul educaţiei,Sorin-Mihai CîmpeanuANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la normele metodologice) CONSILIUL LOCAL ........ ................ .......... (Consiliul Judeţean ........ ................ ...........) (Consiliul General al Municipiului Bucureşti) (Ministerul ........ ................ ................ ........) INVENTARUL locuinţelor pentru tineri propuse a fi finanţate în cadrul programului aprobat conform Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Denumirea localităţii, adresă obiectiv Număr cereri localitate Număr locuinţe propus Regim înălţime propus Stadiu fizic existent la data propunerii Suprafaţă teren (mp) Stadiu viabilizare Plan urbanistic
0 1 2 3 4 5 6 7
Localitatea ...
Obiectiv
Obiectiv
........ .............
Total localitate
din care pentru specialişti din sănătate şi/sau învăţământ
........ .............
TOTAL GENERAL
din care pentru specialişti din sănătate şi/sau învăţământ

Primar, (Preşedintele Consiliului Judeţean) (Primarul general) (Ministrul sau altă persoană desemnată de acesta) ........ ................ ................ ........ La coloana 0, adresa amplasamentului se completează de către autorităţile publice locale, dacă este cazul, cu sintagma „specialişti din sănătate şi/sau învăţământ". La coloana 4 se completează stadiul fizic existent în procente. La coloana 6 se completează lucrările de viabilizare realizate la limita exterioară a amplasamentului propus, cu descrierea procentuală pentru fiecare tip de utilitate (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică, gaze naturale etc.), astfel cum se precizează la art. 2 alin. (8) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. La coloana 7 se completează planurile urbanistice aprobate pentru amplasamentul propus, cu precizarea numărului şi a datei actului administrativ de aprobare. Anexa se centralizează la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pe baza datelor transmise de consiliile locale şi de autorităţile administraţiei publice centrale interesate din domeniul învăţământului ori din domeniul sănătăţii. ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 2 la normele metodologice) MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI Se aprobă Ministru, ........ .......... LISTA cuprinzând locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, pentru care se propune încheierea angajamentelor legale în anul .........

Nr. crt. Judeţul Localitatea Amplasament Numărul de locuinţe Valoarea estimată de finanţat prin ANL Rest de executat la 01.01 .... Total din care:
Buget de stat Surse proprii ANL
Titlul ..... Titlul ..... Titlul ..... Titlul .....
Obiective de investiţii în continuare - locuinţe pentru tineri
Obiectiv
Obiectiv
............
Total 1
Obiective de investiţii în continuare - locuinţe pentru specialişti din sănătate şi/sau învăţământ
Obiectiv
Obiectiv
............
Total 2
Obiective de investiţii noi - locuinţe pentru tineri
Obiectiv
Obiectiv
............
Total 3
Obiective de investiţii noi - locuinţe pentru specialişti din sănătate şi/sau învăţământ
Obiectiv
Obiectiv
............
Total 4
Alte cheltuieli de investiţii - locuinţe pentru tineri
Total 5
Alte cheltuieli de investiţii - locuinţe pentru specialişti din sănătate şi/sau învăţământ
Total 6
TOTAL GENERAL

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI Secretar de stat/Secretar general adjunct, ........ ................ ............. AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE Director general, ........ ........ ............ Direcţia ........ ........ ............... Direcţia ........ ........ ............... Direcţia ........ ........ ............... Direcţia ........ ........ ............... În cazul obiectivelor noi de investiţii, pentru prioritizarea investiţiilor propuse a se include în Programul anual de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, se au în vedere următoarele criterii:

Criteriul Punctaj
1. Obiective de investiţii pentru care s-a emis aviz CTE, dar nu mai mult de 5 ani faţă de data aplicării criteriilor de prioritizare Data emiterii avizului, astfel: - pentru cea mai înaintată dată (număr de zile calendaristice de la data emiterii avizului faţă de data aplicării criteriului) se acordă 20 de puncte; - pentru altă dată: punctaj = (număr zile pentru dată curentă/număr zile pentru data cea mai înaintată) x 20 de puncte 20
2. Obiective de investiţii pentru care s-a elaborat documentaţia tehnico-economică (depusă la ANL), dar nu mai mult de 5 ani faţă de data aplicării criteriilor de prioritizare, şi nu s-a ajuns la faza de aprobare a indicatorilor tehnico-economici - pentru cea mai înaintată dată (număr zile calendaristice de la data emiterii avizului faţă de data aplicării criteriului) se acordă 10 puncte; - pentru altă dată: punctaj = (număr zile pentru dată curentă/număr zile pentru data cea mai înaintată) x 10 puncte 10
3. Amplasarea pe terenuri libere de orice sarcini - terenuri viabilizate complet sau în cazul în care utilităţile sunt la maximum 50 m de limita amplasamentului - terenuri viabilizate parţial 20 5
4. Acoperirea numărului de locuinţe propus cu numărul de cereri - în proporţie de peste 200% - în proporţie de peste 150% - în proporţie de peste 100% 20 10 5
5. Regim de înălţime - până la (S +)P + 3E - (S +)P + 3E + M şi peste 5 10
6. Stadiu fizic la data includerii în program - investiţie nouă - structură existentă realizată în proporţie de 51-100% - structură existentă realizată în proporţie de până la 50% 20 10 5

NOTE: 1. Ierarhizarea obiectivelor de investiţii se face în ordinea descrescătoare a punctajului pentru fiecare judeţ în parte. 2. Se are în vedere repartizarea echilibrată a fondurilor alocate de la bugetul de stat pe judeţe, destinate finanţării obiectivelor de investiţii propuse de reprezentanţii unităţilor administrativ-teritoriale, utilizând cel puţin unul dintre următorii indicatori: a)ponderea numărului de unităţi administrativ-teritoriale din judeţ din totalul numărului de unităţi administrativ-teritoriale la nivel naţional (conform solicitărilor înregistrate la ANL):P = număr de unităţi administrativ-teritoriale din judeţ/număr total de unităţi administrativ-teritoriale x 100 Fonduri alocate la nivel de judeţ = P x fonduri totale alocate pentru investiţii noi; b)ponderea numărului de unităţi locative aferente obiectivelor de investiţii aflate în promovare de fiecare judeţ din totalul investiţiilor aflate în promovare la nivel naţional:P = număr de unităţi locative propuse în judeţ/număr total de unităţi locative propuse x 100 Fonduri alocate la nivel de judeţ = P x fonduri totale alocate pentru investiţii noi 3. Nu se vor include la finanţare, simultan, două obiective de investiţii din aceeaşi localitate, excepţie făcând locuinţele pentru specialiştii din sănătate şi/sau învăţământ. În cazul în care, după aplicarea criteriilor de prioritizare, în funcţie de sumele alocate de la bugetul de stat cu această destinaţie, se obţin punctaje similare pentru două sau mai multe investiţii din aceeaşi localitate, vor avea prioritate investiţiile stabilite conform Programului de guvernare valabil la data aplicării criteriilor de prioritizare. 4. Sumele necesare pentru finanţarea obiectivelor de investiţii cuprinse în acest capitol de cheltuieli se alocă în limita fondurilor bugetare alocate anual de la bugetul de stat pentru Programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii. ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 22 la normele metodologice) MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI Se aprobă Ministru, ........ .......... LISTA cuprinzând locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, propuse a fi finanţate din credite bugetare în anul ......... pentru angajamentele legale contractate

Nr. crt. Nominalizarea pe obiective de investiţii Valoarea totală a investiţiei Valoarea de finanţat prin ANL Valoarea de finanţat prin ANL actualizată Realizări cumulate la 31.12.... Rest de executat la 1.01..... Valoare credit de angajament contractat Cheltuieli din total surse de finanţare Finanţate din: Capacităţi Termen PIF
Total general din care: Surse proprii 1* Surse proprii 2* Credite externe Buget din care:
Titlul ... Titlul ... Titlul ... Titlul ...
Total, din care:
A. Obiective de investiţii în continuare
1. Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii
1.1. Locuinţe pentru specialişti din sănătate şi/sau învăţământ
2. Locuinţe de serviciu
3. Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi
4. ................
B. Obiective noi de investiţii
1. Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii
1.1. Locuinţe pentru specialişti din sănătate şi/sau învăţământ
2. Locuinţe de serviciu
3. Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi
4. ................
C. Alte cheltuieli de investiţii
1. Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii
Nr. crt. Nominalizarea pe obiective de investiţii Valoarea totală a investiţiei Valoarea de finanţat prin ANL Valoarea de finanţat prin ANL actualizată Realizări cumulate la 31.12.... Rest de executat la 1.01..... Valoare credit de angajament contractat Cheltuieli din total surse de finanţare Finanţate din: Capacităţi Termen PIF
Total general din care: Surse proprii 1* Surse proprii 2* Credite externe Buget din care:
Titlul ... Titlul ... Titlul ... Titlul ...
1.1. Locuinţe pentru specialişti din sănătate şi/sau învăţământ
2. Locuinţe de serviciu
3. Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi
4. ................
A. Obiective de investiţii în continuare
1. Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii
Obiectiv...
Obiectiv...
1.1. Locuinţe pentru specialişti din sănătate şi/sau învăţământ
Obiectiv...
Obiectiv...
2. Locuinţe de serviciu
Obiectiv...
Obiectiv...
3. Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi
4. ................
B. Obiective noi de investiţii
1. Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii
Obiectiv...
Obiectiv...
1.1. Locuinţe pentru specialişti din sănătate şi/sau învăţământ
Obiectiv...
Obiectiv...

Nr. crt. Nominalizarea pe obiective de investiţii Valoarea totală a investiţiei Valoarea de finanţat prin ANL Valoarea de finanţat prin ANL actualizată Realizări cumulate la 31.12.... Rest de executat la 1.01..... Valoare credit de angajament contractat Cheltuieli din total surse de finanţare Finanţate din: Capacităţi Termen PIF
Total general din care: Surse proprii 1* Surse proprii 2* Credite externe Buget din care:
Titlul ... Titlul ... Titlul ... Titlul ...
2. Locuinţe de serviciu
Obiectiv...
Obiectiv...
3. Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi
4. ................
C. Alte cheltuieli de investiţii
1. Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii
1.1. Locuinţe pentru specialişti din sănătate şi/sau învăţământ
2. Locuinţe de serviciu
3. Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi
4. ................

1* Coloana surse proprii reprezintă sumele alocate în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul ... al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, conform Hotărârii Guvernului nr. ...., pentru titlul .... . 2* Coloana surse proprii reprezintă sumele alocate în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul... al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, conform Hotărârii Guvernului nr. ...., pentru titlul .... . MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI Secretar de stat/Secretar general adjunct, ........ ................ .......... Direcţia ........ ............ AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE Director general, ........ ................ ........ ........ Direcţia ........ ........ ............... Control financiar preventivSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 388/2021

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 388 din 2021
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu