Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.384 din 27.05.2015

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 391 din 04 iunie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 24 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins: b1) soţul/soţia încadrat/încadrată în altă autoritate sau instituţie publică nu beneficiază de spaţiu de locuit asigurat de aceasta în aceeaşi garnizoană/localitate sau de compensaţie pentru chirie/decontarea chiriei pentru locuinţă închiriată în aceeaşi garnizoană/localitate; 2. La articolul 2, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: e)prezintă un contract de închiriere a unui spaţiu de locuit încheiat în nume propriu sau în numele soţului/soţiei, altul decât cel prevăzut la lit. d) şi dovada înregistrării acestuia la organele fiscale. Nu se acordă compensaţia lunară pentru chirie în situaţia în care contractul de închiriere a fost încheiat cu copiii/părinţii cadrului militar în activitate ori ai soţului/soţiei acesteia/acestuia; 3. La articolul 3 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins: b1) soţul/soţia încadrat/încadrată în altă autoritate sau instituţie publică nu beneficiază de spaţiu de locuit asigurat de aceasta în aceeaşi garnizoană/localitate sau de compensaţie pentru chirie/decontarea chiriei pentru locuinţă închiriată în aceeaşi garnizoană/localitate; 4. La articolul 3 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)prezintă un contract de închiriere a unui spaţiu de locuit încheiat în nume propriu sau în numele soţului/soţiei, altul decât cel prevăzut la lit. c) şi dovada înregistrării acestuia la organele fiscale. Nu se acordă compensaţia lunară pentru chirie în situaţia în care contractul de închiriere a fost încheiat cu copiii/părinţii cadrului militar în activitate ori ai soţului/soţiei acesteia/acestuia; 5. La articolul 3 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)cadrul militar în activitate nu deţine un spaţiu de locuit corespunzător la adresa de domiciliu avută la data numirii în prima funcţie sau mutării în interesul serviciului sau la adresa la care deţine o cotă parte ori proprietate în devălmăşie din locuinţa situată în garnizoana/localitatea de domiciliu avută la data numirii în prima funcţie sau mutării în interesul serviciului; 6. La articolul 4, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)iniţial au deţinut locuinţe proprietate personală, locuinţă de serviciu, de intervenţie sau din fondul locativ de stat cu plata subvenţionată a chiriei, iar ulterior, în baza unor titluri executorii, au pierdut beneficiul folosinţei acestor locuinţe. Acest drept se acordă şi în cazul pierderii beneficiului folosinţei acestor locuinţe prin partaj convenţional sau judiciar; 7. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5În situaţia în care atât soţul, cât şi soţia sunt cadre militare în activitate, având dreptul la compensaţia lunară pentru chirie potrivit prezentei hotărâri, şi locuiesc împreună, se acordă o singură compensaţie lunară pentru chirie, potrivit opţiunii acestora. 8. La articolul 6 alineatul (2), literele c) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins: c)adresa la care locuieşte;........ ................ ................ ................ ........ .......... f)indicativul unităţii/denumirea structurii militare ori a autorităţii sau instituţiei publice în care este încadrat/încadrată soţul/soţia şi garnizoana/localitatea de dislocare; 9. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) La raportul prevăzut la alin. (1) se anexează:a)declaraţie pe propria răspundere a solicitantului şi a soţului/soţiei autentificată de notarul public, privitoare la situaţia locativă a acestora. Declaraţia soţului/soţiei cadrului militar îndreptăţit nu se anexează în situaţii temeinic justificate pe bază de documente prezentate în acest sens; b)adeverinţa de la locul de muncă al soţului/soţiei încadrat/încadrată într-o autoritate sau instituţie publică din care să rezulte că nu beneficiază de spaţiu de locuit asigurat de aceasta în aceeaşi garnizoană/localitate sau de compensaţie pentru chirie/decontarea chiriei pentru locuinţă închiriată în aceeaşi garnizoană/localitate; c)copie de pe actul de identitate; d)copie de pe contractul de închiriere şi de pe dovada înregistrării acestuia la organele fiscale. În situaţia în care contractul de închiriere a fost încheiat cu persoane juridice care au în obiectul de activitate închirierea de imobile se anexează numai copie de pe contractul de închiriere; e)copie de pe titluri de proprietate şi de pe alte documente la care se face referire în raport. 10. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: (31) Copiile documentelor prevăzute la alin. (3) lit. c)-e) se certifică pentru conformitate cu originalul de compartimentul resurse umane al unităţii militare/persoana desemnată de comandantul/şeful unităţii militare. 11. La articolul 6, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins: (5) Responsabilitatea privind veridicitatea documentelor şi a datelor prevăzute la alin. (2)-(4) revine cadrului militar solicitant, cu excepţia datelor cuprinse în declaraţia dată pe propria răspundere de către soţul/soţia cadrului militar solicitant, situaţie în care răspunderea revine acestuia/acesteia. 12. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7(1) Comisia prevăzută la art. 1 alin. (4) verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie prevăzute în prezenta hotărâre şi consemnează rezultatele şi propunerile într-un proces-verbal care se prezintă comandantului/şefului unităţii militare pentru a hotărî, după caz, astfel: a)acordarea dreptului la compensaţia lunară pentru chirie cadrelor militare în activitate care îndeplinesc condiţiile legale şi emiterea ordinului de zi pe unitate/ordinului de alocare la plată, specificându-se în mod expres data la care se efectuează aceasta; b)respingerea solicitărilor care nu îndeplinesc condiţiile legale de acordare a dreptului la compensaţie lunară pentru chirie şi comunicarea în scris a motivelor care au stat la baza respingerii. 13. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 10 (1) Alocarea şi scoaterea la/de la plata compensaţiei lunare pentru chirie se fac prin ordin de zi pe unitate/ordin, potrivit normelor în vigoare.(2) Proiectul ordinului de zi pe unitate/ordinului de alocare la plata compensaţiei lunare pentru chirie se vizează pentru control financiar preventiv propriu, potrivit actelor normative în vigoare. 14. La articolul 12 alineatul (1), după litera d) se introduc trei noi litere, literele e)-g), cu următorul cuprins: e)sunt detaşate în altă localitate decât cea în care are închiriat spaţiul de locuit; f)se află în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an/2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani ori pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani; g)sunt în perioada de predare a funcţiei ca urmare a trecerii în rezervă sau direct în retragere. 15. La articolul 12, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), b) şi e) compensaţia lunară pentru chirie se acordă numai dacă familia locuieşte în continuare în locuinţa închiriată sau contractul de închiriere nu este suspendat ori locuinţa închiriată nu este subînchiriată.(3) Baza de calcul al compensaţiei lunare pentru chirie, în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) şi g) o constituie solda lunară brută cuvenită, potrivit legii, pentru situaţiile respective, iar pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. f) baza de calcul o reprezintă solda lunară brută avută în luna anterioară intrării în concediu. 16. La articolul 14, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins: h)la data la care soţul/soţia încadrat/încadrată în altă autoritate sau instituţie publică beneficiază de spaţiu de locuit asigurat de aceasta în aceeaşi garnizoană/localitate sau de compensaţie pentru chirie/decontarea chiriei pentru locuinţa închiriată în aceeaşi garnizoană/localitate. 17. După articolul 17 se introduc două noi articole, articolele 171 şi 172, cu următorul cuprins: Articolul 171 Dovada înregistrării, modificării şi rezilierii contractului de închiriere la organele fiscale se eliberează şi chiriaşului sau structurilor Ministerului Apărării Naţionale la solicitarea expresă a acestora. Articolul 172 Clauzele minime obligatorii ale contractului de închiriere sunt cuprinse în modelul de contract, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 18. După articolul 18 se introduce o anexă prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul II(1) Cadrelor militare în activitate, beneficiare ale compensaţiei lunare pentru chirie, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, li se acordă în continuare, la propunerea comisiei prevăzute la art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, compensaţia lunară pentru chirie, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri. (2) Documentul prevăzut la art. 6 alin. (3) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.867/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se prezintă în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Nerespectarea termenului de 90 de zile prevăzut la alin. (2) atrage sistarea plăţii compensaţiei lunare pentru chirie cu excepţia cadrelor militare care la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se află în misiunile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, precum şi a celor care execută, potrivit actelor normative în vigoare, misiuni cu caracter temporar în străinătate, studii, cursuri, stagii de practică, de specializare, de perfecţionare şi alte forme de pregătire în străinătate, cu durata de până la 2 ani inclusiv, pentru care termenul curge de la data sosirii din străinătate, consemnată în ordinul de zi pe unitate.Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 1.867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 24 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, Gabriel Oprea Ministrul apărării naţionale, Mircea Duşa p. Directorul Serviciului Român de Informaţii, Florian Coldea Directorul Serviciului de Informaţii Externe, Silviu Predoiu Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază, Lucian-Silvan Pahonţu Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Marcel Opriş Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici
ANEXĂ(Anexa la
Hotărârea Guvernului nr. 1.867/2005) CONTRACT DE ÎNCHIRIERE (model) Părţile contractante Dl/Dna ........ ................ ................ ........ .............., cu domiciliul în ........ ................ ..........., str. ........ ................ ........ ............ nr. .........., bl. ......., sc. ..........., et. ...., ap. ....., sectorul/judeţul ........ ................ ............, legitimat cu C.I./B.I. (paşaport) seria ....... nr. ........ .........., CNP ........ ................ ................ ........ ............ în calitate de locator, sau Persoana juridică ........ ................ ................ ................ ............, CIF ........ ........ ........., CUI ........ ........ ............, cu sediul în ........ ................ ........ ..........., str. ........ ................ ........ ............ nr. .........., bl. ......., sc. ............, et. ...., ap. ....., sectorul/judeţul ........ ........ ..........., reprezentată prin ........ ................ ........ ............., în calitate de ........ .............., legitimat cu C.I./B.I. (paşaport) seria ....... nr. ........ .........., CNP ........ ................ ................ ........ ............ în calitate de locator, şi Dl/Dna ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............, având domiciliul în ........ ................ ........ ............., str. ........ ................ ........... nr. ........., bl. ......, sc. ........, et. ...., ap. ....., sectorul/judeţul ........ ..............., legitimat cu C.I./B.I. (paşaport) seria .......... nr. ........ ........., CNP ........ ................ ................ ................, având calitatea de locatar, au convenit următoarele: I. Obiectul contractului Închirierea imobilului/de părţi ale imobilului, compus din ........ .............. camere, situat în ........ ................ ................ .........., str. ........ ........ ............... nr. .........., bl. ......., sc. ........, et. ...., ap. ....., sectorul ...../judeţul ........ ................ ........., deţinut cu titlu ........ ................ ............ în baza actului nr. ........ ................ ................ ........ .............. II. Durata contractului Termenul de închiriere este de ........ ................ ................ ............. (........ ................ ................ ................ ..........) ani/luni, în cifre şi litere de la data de ........ ................ ................, până la data de ........ ................ ........ ......... . III. Chiria Chiria lunară este de ........ ........ (........ ................ ................ ................ ................ ........ ........) lei în cifre şi litere şi se achită la data de ........ ................ ........... a fiecărei luni, în numerar (cont bancă etc.), iar dovada achitării chiriei se face pe bază de ........ ................ ................ ................ ......... S-a achitat, în avans, în contul chiriei, suma de ........ ........ ........... (........ ................ ..............) lei. (în cifre şi litere) IV. Clauze speciale Prelungirea/Rezilierea contractului, întreţinerea locuinţei închiriate, evacuarea locatarului etc. se fac în conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările ulterioare, ale Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celorlalte reglementări în materie.În situaţia în care rezilierea contractului este solicitată de locator la organul fiscal competent, locatorul are obligaţia să notifice în scris locatarul cu privire la denunţarea contractului. Alte clauze: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... V. Dispoziţii speciale Prezentul contract de închiriere s-a încheiat astăzi, ........ ................ ................ ........., în ........ (........ ........ .........) exemplare. (data) (în cifre şi litere) Orice schimbare din contract care generează modificarea venitului impozabil se va comunica organului fiscal competent în termen de 15 zile de la data producerii acesteia. VI. Declaraţie Subsemnatul (subsemnaţii), ........ ................ ................ ................ ................ .............., în calitate de locator, declar (declarăm) că imobilul pe care îl închiriez (închiriem) nu este înstrăinat şi are rol fiscal la direcţia de impozite şi taxe locale. Locator, ........ ................ ................ (numele, prenumele şi semnătura) Locatar, ........ ................ ............... (numele, prenumele şi semnătura) N O T Ă:

Contractul se înregistrează la organul fiscal competent în termen de 15 zile de la data încheierii, cu excepţia contractelor încheiate cu persoane juridice ce au ca obiect de activitate închirierea de imobile.

Clauzele din prezentul contract au caracter minimal.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 384/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 384 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu