Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1867 din 22 decembrie 2005

privind stabilirea cuantumului si conditiilor de acordare a compensatiei lunare pentru chirie cadrelor militare in activitate din Ministerul Apararii Nationale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 62 din 24 ianuarie 2006     In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 20-1 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare,

     Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

     Art. 1. - (1) Cadrele militare in activitate din Ministerul Apararii Nationale, aflate in situatiile prevazute la art. 20-1 alin. 1 si 2 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, au dreptul la o compensatie lunara pentru chirie, calculata in raport cu solda lunara bruta corespunzatoare lunii pentru care se cuvine acest drept, in cuantum de:

     a) 50% din solda lunara bruta, daca locuinta inchiriata se afla in municipii, statiuni turistice ori balneare sau in localitati cu situatii deosebite;

     b) 40% din solda lunara bruta, daca locuinta inchiriata se afla in alte localitati decat cele prevazute la lit. a).

     (2) Statiunile turistice ori balneare prevazute la alin. (1) lit. a) sunt cele definite si atestate astfel prin Ordonanta Guvernului nr. 109/2000 privind statiunile balneare, climatice si balneoclimatice si asistenta medicala balneara si de recuperare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 343/2002, precum si prin Hotararea Guvernului nr. 1.122/2002 pentru aprobarea conditiilor si a procedurii de atestare a statiunilor turistice, precum si pentru declararea unor localitati ca statiuni turistice de interes national, respectiv local, cu modificarile si completarile ulterioare.

     (3) Localitatile cu situatii deosebite prevazute la alin. (1) lit. a) sunt cele care indeplinesc criteriile privind acordarea sporului pentru activitatea desfasurata in localitati sau in zone izolate ori cele din judetele unde incadrarea personalului se face cu greutate, stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.

     (4) Pentru verificarea indeplinirii conditiilor de acordare a compensatiei lunare pentru chirie, comandantul/seful unitatii militare numeste o comisie ale carei organizare si functionare se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale.

     Art. 2. - Cadrul militar in activitate numit in prima functie sau mutat in interesul serviciului intr-o alta garnizoana/localitate decat cea in care isi are domiciliul beneficiaza de compensatia lunara pentru chirie daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

     a) nu efectueaza naveta la si de la locul de munca. Aceasta conditie nu se ia in calcul in cazul in care naveta se efectueaza la si de la locuinta inchiriata;

     b) cadrul militar in activitate ori sotia/sotul acestuia nu detine o locuinta proprietate personala in garnizoana/localitatea in care a fost numit in prima functie sau a fost mutat in interesul serviciului;

     c) nu i se asigura de catre Ministerul Apararii Nationale un spatiu de locuit corespunzator potrivit prevederilor legale, pentru acesta si, dupa caz, pentru el si pentru membrii de familie;

     d) nu are atribuita, prin contract de inchiriere cu plata subventionata a chiriei, nici el si nici sotul/sotia, o locuinta din fondul locativ de stat in garnizoana/localitatea unde a fost numit in prima functie sau a fost mutat in interesul serviciului;

     e) prezinta un contract de inchiriere a unui spatiu de locuit, incheiat in nume propriu si inregistrat la organele fiscale, altul decat cel prevazut la lit. d);

     f) locuinta inchiriata sa fie astfel situata incat sa ii permita indeplinirea atributiilor de serviciu. Aprecierea indeplinirii acestei conditii se face de catre comisia prevazuta la art. 1 alin. (4), iar pentru comandant aprecierea se face de catre comisia stabilita la esalonul imediat superior.

     Art. 3. - (1) Cadrul militar in activitate numit in prima functie sau mutat in interesul serviciului in garnizoana/localitatea in care isi are domiciliul beneficiaza de compensatia lunara pentru chirie daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

     a) nu detine locuinta proprietate personala nici el si nici sotia/sotul in garnizoana/localitatea de domiciliu;

     b) nu i se asigura de catre Ministerul Apararii Nationale spatiu de locuit corespunzator, pentru el si, dupa caz, pentru el si pentru membrii familiei;

     c) nu are atribuita prin contract de inchiriere cu plata subventionata a chiriei, nici el nici sotul/sotia, o locuinta din fondul locativ de stat in garnizoana/localitatea de domiciliu;

     d) prezinta un contract de inchiriere incheiat in nume propriu si inregistrat la organele fiscale, altul decat cel prevazut la lit. c). Nu se acorda compensatia lunara pentru chirie in situatia in care contractul de inchiriere a fost incheiat cu copiii/parintii cadrului militar in activitate ori ai sotiei/sotului acestuia;

     e) locuinta inchiriata sa fie astfel situata incat sa ii permita indeplinirea atributiilor de serviciu. Aprecierea indeplinirii acestei conditii se face de catre comisia prevazuta la art. 1 alin. (4), iar pentru comandant aprecierea se face de catre comisia stabilita la esalonul imediat superior;

     f) rezultatele anchetei sociale justifica acordarea dreptului de a beneficia de compensatia lunara pentru chirie.

     (2) Ancheta sociala prevazuta la alin. (1) lit. f) se efectueaza de catre comisia stabilita la art. 1 alin. (4). La stabilirea cazurilor justificate, in care cadrele militare in activitate pot beneficia de compensatia lunara pentru chirie, comisia constata existenta a cel putin unuia dintre urmatoarele cazuri:

     a) cadrul militar in activitate nu detine un spatiu de locuit corespunzator la adresa de domiciliu avuta la data numirii in prima functie sau mutarii in interesul serviciului;

     b) cadrul militar in activitate se afla in imposibilitatea obiectiva de a mai locui la adresa de domiciliu.

     (3) Rezultatul anchetei sociale se consemneaza intr-un proces-verbal.

     (4) Cadrele militare in activitate, numite in prima functie sau mutate in interesul serviciului intr-o alta garnizoana/localitate decat cea in care isi au domiciliul, care ulterior isi stabilesc domiciliul in noua garnizoana/localitate, au dreptul la compensatie lunara pentru chirie daca sunt indeplinite cerintele prevazute la alin. (1) - (3).

     Art. 4. - Compensatia lunara pentru chirie se acorda in conditiile reglementate de prezenta hotarare si cadrelor militare in activitate care se afla in urmatoarele situatii:

     a) initial au detinut locuinte proprietate personala, locuinta de serviciu, de interventie sau din fondul locativ de stat cu plata subventionata a chiriei, iar ulterior, in baza unor hotarari judecatoresti definitive au pierdut beneficiul folosintei acestor locuinte. Acest drept se acorda si in cazul pierderii beneficiului folosintei acestor locuinte prin partaj conventional sau judiciar;

     b) sunt detasati pentru a indeplini functii in afara Ministerului Apararii Nationale.

     Art. 5. - In situatia in care atat sotul, cat si sotia sunt cadre militare in activitate, avand dreptul la compensatia lunara pentru chirie potrivit prezentei hotarari, si locuiesc impreuna, se acorda o singura compensatie lunara pentru chirie raportata la solda lunara bruta mai mare.

     Art. 6. - (1) Cadrele militare in activitate indreptatite sa beneficieze de compensatia lunara pentru chirie solicita, prin raport scris, comandantului/sefului unitatii militare in care sunt incadrate acordarea acestui drept banesc.

     (2) Raportul se inregistreaza la compartimentul documente clasificate al unitatii militare si va contine urmatoarele elemente:

     a) numarul si data ordinului de mutare in interesul serviciului sau, dupa caz, ale ordinului de numire ca urmare a absolvirii institutiei de invatamant ori chemarii/rechemarii in activitate;

     b) date privind situatia familiala a cadrului militar in activitate in cauza: starea civila, numarul copiilor si al altor persoane aflate in intretinere, domiciliul;

     c) adresa la care locuieste, anexand copia contractului de inchiriere inregistrat la organele fiscale, precum si copia actului de identitate;

     d) date privind atribuirea unei locuinte de serviciu, de interventie, a unei locuinte in caminul de garnizoana ori din fondul locativ de stat cu plata subventionata a chiriei si daca locatia acesteia ii permite indeplinirea indatoririlor de serviciu;

     e) date privind detinerea de catre cadrul militar in activitate sau, dupa caz, de catre sotia/sotul acestuia a unei locuinte proprietate personala si daca locatia acesteia ii permite indeplinirea indatoririlor de serviciu;

     f) denumirea unitatii/indicativul structurii militare in care este incadrata/incadrat sotia/sotul, daca este cadru militar, si garnizoana/localitatea de dislocare;

     g) efectuarea navetei la si de la locul de munca;

     h) angajamentul de a raporta in scris, in termen de 5 zile lucratoare de la ivirea situatiei, orice schimbare intervenita, de natura sa modifice conditiile care au stat la baza acordarii compensatiei lunare pentru chirie;

     i) orice alte date pe care cadrul militar le considera necesare.

     (3) La raportul prevazut la alin. (1) se anexeaza o declaratie pe propria raspundere, autentificata de notarul public, privitoare la situatia locativa a cadrului militar in activitate, precum si a sotiei/sotului acestuia, precum si copii certificate de compartimentul resurse umane al unitatii militare de pe actul de identitate, contractul de inchiriere, titluri de proprietate si alte documente la care se face referire in raport.

     Art. 7. - (1) Comisia prevazuta la art. 1 alin. (4) verifica indeplinirea conditiilor legale de acordare a compensatiei lunare pentru chirie si consemneaza rezultatele si propunerile intr-un proces-verbal care se prezinta comandantului/sefului unitatii militare pentru a hotari, dupa caz, astfel:

     a) acordarea dreptului la compensatia lunara pentru chirie cadrelor militare in activitate care indeplinesc conditiile legale si emiterea ordinului de zi pe unitate de alocare la plata, specificandu-se in mod expres data la care se efectueaza aceasta;

     b) respingerea solicitarilor care nu indeplinesc conditiile legale de acordare a dreptului la compensatie lunara pentru chirie si comunicarea in scris a motivelor care au stat la baza respingerii.

     (2) Compensatia lunara pentru chirie se acorda incepand cu data inregistrarii raportului la compartimentul documente clasificate.

     (3) Termenul maxim pentru emiterea ordinului de zi pe unitate de alocare la plata pentru compensatia lunara pentru chirie, precum si pentru comunicarea in scris a raspunsului referitor la respingerea cererii este de 20 de zile lucratoare de la data inregistrarii raportului la compartimentul documente clasificate, exclusiv ziua inregistrarii. In situatii deosebite, la propunerea comisiei prevazute la art. 1 alin. (4), comandantul/seful unitatii militare poate aproba prelungirea termenului initial o singura data, cu maximum 5 zile lucratoare.

     Art. 8. - Rapoartele personale ale cadrelor militare in activitate alocate la plata compensatiei lunare pentru chirie si procesele-verbale se pastreaza intr-un dosar separat, la structura financiar-contabila.

     Art. 9. - (1) Compensatia lunara pentru chirie se plateste pentru luna in curs in ultima zi lucratoare a lunii, de catre unitatea militara la care beneficiarul este alocat la drepturi, pe baza statelor de plata intocmite in acest scop.

     (2) Prin semnatura de primire a sumelor reprezentand compensatia lunara pentru chirie cadrele militare in activitate confirma ca in luna pentru care se face plata nu au intervenit schimbari de natura sa modifice dreptul la compensatia lunara pentru chirie.

     (3) Sumele reprezentand compensatia lunara pentru chirie, platite necuvenit, se recupereaza conform prevederilor legale in vigoare.

     Art. 10. - (1) Alocarea si scoaterea la/de la plata compensatiei lunare pentru chirie se fac prin ordinul de zi pe unitate, potrivit normelor in vigoare.

     (2) Proiectul ordinului de zi pe unitate de alocare la plata compensatiei lunare pentru chirie va fi vizat pentru control financiar preventiv propriu, potrivit actelor normative in vigoare.

     Art. 11. - In situatia platilor pentru fractiuni de luna, calculul sumelor cuvenite se face raportandu-se compensatia lunara pentru chirie la numarul de zile calendaristice din luna pentru care se face plata.

     Art. 12. - (1) Compensatia lunara pentru chirie, acordata in conditiile reglementate de prezenta hotarare, se plateste in continuare cadrelor militare in activitate, care:

     a) sunt trimise in strainatate pentru executarea unor misiuni cu caracter temporar care, potrivit legii, revin fortelor armate;

     b) sunt trimise la studii, cursuri, stagii de practica, de specializare, de perfectionare si alte forme de pregatire in strainatate, cu durata de pana la 2 ani inclusiv;

     c) sunt puse la dispozitie potrivit legii;

     d) sunt mutate in alta unitate militara situata in aceeasi garnizoana/localitate in care au fost numite in prima functie sau mutate initial in interesul serviciului.

     (2) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. a) si b) compensatia lunara pentru chirie se acorda numai daca familia locuieste in continuare in locuinta inchiriata sau contractul de inchiriere nu este suspendat ori locuinta inchiriata nu este subinchiriata.

     (3) Baza de calcul a compensatiei lunare pentru chirie, in cazurile prevazute la alin. (1) lit. a) - c), o constituie solda lunara bruta cuvenita, potrivit legii, pentru situatiile respective.

     Art. 13. - (1) Compensatia lunara pentru chirie nu se acorda in situatia in care cadrelor militare in activitate si, dupa caz, lor si familiilor acestora li se atribuie un spatiu de locuit corespunzator, iar acestea refuza sau, ulterior, renunta.

     (2) Compensatia lunara pentru chirie nu se acorda cadrelor militare aflate in situatia prevazuta la art. 3, care au instrainat o locuinta aflata in proprietatea lor sau a sotiei/sotului, cu intentia vadita de a beneficia de compensatia lunara pentru chirie.

     (3) In acest caz, intentia vadita se apreciaza de catre comisia prevazuta la art. 1 alin. (4), pe baza rezultatelor anchetei sociale.

     Art. 14. - Dreptul la compensatia lunara pentru chirie inceteaza in urmatoarele situatii:

     a) la data dobandirii de catre cadrul militar in activitate sau de catre sotia/sotul acestuia, pe orice cale, a unei locuinte proprietate personala, a carei locatie ii permite indeplinirea atributiilor de serviciu;

     b) la data incheierii casatoriei, daca sotia/sotul detine locuinta proprietate personala, a carei locatie ii permite indeplinirea atributiilor de serviciu;

     c) la data incheierii, de catre cadrul militar in activitate in cauza sau de catre sotia/sotul acestuia/acesteia, a contractului de inchiriere pentru locuinta atribuita din fondul locativ de stat cu plata subventionata a chiriei, a carei locatie ii permite indeplinirea atributiilor de serviciu;

     d) la data incheierii contractului de inchiriere pentru locuinta de serviciu sau de interventie ori a acceptarii in scris a cazarii in caminul de garnizoana/localitate;

     e) la data cand se refuza atribuirea unui spatiu de locuit corespunzator;

     f) la data mutarii intr-o alta garnizoana/localitate. Unitatea militara din care se muta militarul plateste compensatia lunara pentru chirie pana la data expirarii termenului legal de predare a functiei inscris in ordinul de zi pe unitate;

     g) in cazul incetarii platii drepturilor salariale cuvenite in calitate de militar.

     Art. 15. - Cadrele militare in activitate trimise in misiune permanenta in strainatate nu beneficiaza de compensarea lunara a cheltuielilor pentru chirie.

     Art. 16. - Pentru cadrele militare in activitate, beneficiare ale compensatiei lunare pentru chirie, care sunt mutate intr-o alta unitate militara din aceeasi garnizoana/localitate, se procedeaza astfel:

     a) la vechea unitate se consemneaza in certificatul de scoatere si alocare de la/la drepturi cuantumul compensatiei lunare pentru chirie si data pana la care s-a achitat;

     b) la noua unitate se vor analiza rapoartele cadrelor militare in activitate respective, potrivit regulilor prevazute in prezenta hotarare.

     Art. 17. - Eventualele contestatii privind stabilirea si plata compensatiei lunare pentru chirie se solutioneaza de catre esalonul imediat superior unitatii din care face parte cadrul militar in activitate.

     Art. 18. - (1) Prezenta hotarare intra in vigoare la 45 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

     (2) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 383/2004 privind stabilirea cuantumului compensatiei lunare pentru chirie si conditiile de acordare a acesteia cadrelor militare in activitate din Ministerul Apararii Nationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 282 din 31 martie 2004.

     PRIM-MINISTRU

     CALIN POPESCU-TARICEANU

     Contrasemneaza:

     Ministrul apararii nationale,

     Teodor Atanasiu

     Ministrul finantelor publice,

     Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1867/2005

 
30.09.2014 21:40:23  Anonim  a scris :
Buna ziua.As avea si eu o intrebare.Eu spre exemplu ma incadrez la conditiile prevazute de Hotararea 1867/2005respectiv Art. 3. - (1) Cadrul militar in activitate numit in prima functie sau mutat in interesul serviciului in garnizoana/localitatea in care isi are domiciliul beneficiaza de compensatia lunara pentru chirie daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: a) nu detine locuinta proprietate personala nici el si nici sotia/sotul in garnizoana/localitatea de domiciliu; b) nu i se asigura de catre Ministerul Apararii Nationale spatiu de locuit corespunzator, pentru el si, dupa caz, pentru el si pentru membrii familiei; c) nu are atribuita prin contract de inchiriere cu plata subventionata a chiriei, nici el nici sotul/sotia, o locuinta din fondul locativ de stat in garnizoana/localitatea de domiciliu; d) prezinta un contract de inchiriere incheiat in nume propriu si inregistrat la organele fiscale, altul decat cel prevazut la lit. c). Nu se acorda compensatia lunara pentru chirie in situatia in care contractul de inchiriere a fost incheiat cu copiii/parintii cadrului militar in activitate ori ai sotiei/sotului acestuia; e) locuinta inchiriata sa fie astfel situata incat sa ii permita indeplinirea atributiilor de serviciu. Aprecierea indeplinirii acestei conditii se face de catre comisia prevazuta la art. 1 alin. (4), iar pentru comandant aprecierea se face de catre comisia stabilita la esalonul imediat superior;Dar intre timp am primit prin donatie un imobil la 10 km de Localitatea (Garnizoana)unde lucrez.Eu nu vreau sa ma mut de la adresa la care locuiesc cu chirie (in GARNIZOANA)la imobilul de la 10 km de GARNIZOANA.Va rog sa-mi spune-ti daca pot beneficia in continuare de indemnizatia de chirie.VA MULTUMESC ANTICIPAT .
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1867/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu