Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.370 din 29.03.2021

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 333 din 01 aprilie 2021SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 62 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1
(1) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează şi funcţionează în subordinea Guvernului, având sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.
(2) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii asigură aplicarea, la nivel naţional, a politicilor Guvernului în domeniul transporturilor şi infrastructurii de transport, elaborează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi de armonizare ale activităţilor în cadrul politicii generale a Guvernului, pe domeniile coordonate, şi îndeplineşte rolul de autoritate de stat, în domeniul său de activitate.
(3) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii este autoritatea publică centrală responsabilă cu implementarea politicilor de transport şi infrastructură de transport, adoptate la nivelul Uniunii Europene şi al organismelor internaţionale.
Articolul 2Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii exercită în domeniile sale de activitate următoarele funcţii: a)de strategie; b)de reglementare a domeniului de competenţă; c)de control şi monitorizare a domeniului de competenţă; d)de implementare programe specifice; e)funcţii specifice domeniului de activitate. Articolul 3Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în calitatea sa de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, îndeplineşte, în conformitate cu reglementările în vigoare, următoarele atribuţii principale: 1. asigură relaţiile dintre Guvern şi Parlament în problemele specifice pentru domeniul său de activitate; 2. asigură dialogul permanent cu mass-media şi societatea civilă în general şi colaborează cu sindicatele, patronatele şi alte asociaţii legal constituite, în scopul informării reciproce şi perfecţionării cadrului legislativ existent; 3. în calitate de organism intermediar pentru transport în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM 2014-2020) gestionează implementarea fondurilor europene structurale şi de investiţii aferente perioadei de programare 2014-2020, în domeniul său de activitate, în conformitate cu reglementările naţionale şi europene; 4. asigură punctul de contact sectorial pentru Mecanismul Interconectarea Europei 2014-2020, în conformitate cu reglementările naţionale şi europene; 5. monitorizează execuţia bugetară pentru unităţile aflate în subordinea sa, dacă legea nu prevede altfel; 6. prognozează, planifică şi programează în proiectul de buget propriu resursele financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniul său de competenţă; 7. fundamentează, elaborează şi solicită Ministerului Finanţelor necesarul de fonduri de la bugetul de stat pentru domeniul său de activitate; 8. gestionează resursele financiare alocate prin bugetul de stat şi din credite externe în domeniul său de activitate; 9. reprezintă, în condiţiile legii, interesele României în cadrul organismelor internaţionale, pe baza convenţiilor, acordurilor şi înţelegerilor şi a altor tratate la care România este parte, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu autorităţi şi organizaţii similare din alte state şi cu organisme internaţionale de interes din domeniul său de activitate; 10. notifică Comisiei Europene măsurile de transpunere a directivelor Uniunii Europene, precum şi măsurile pentru aplicarea regulamentelor şi deciziilor Uniunii Europene, potrivit domeniului său de responsabilitate; 11. asigură participarea şi reprezintă, în condiţiile legii, interesele României în procesele de negociere şi adoptare a iniţiativelor instituţiilor Uniunii Europene şi dezvoltă relaţii de colaborare cu entităţi din statele membre ale Uniunii Europene, în domeniul său de competenţă; 12. elaborează şi fundamentează propunerile privind poziţiile României în cadrul negocierilor care se desfăşoară la nivelul Consiliului Uniunii Europene, pe problematica aferentă domeniului său de competenţă; 13. încheie tratate internaţionale la nivel departamental, pe domeniile coordonate, sau iniţiază demersurile necesare încheierii tratatelor la nivel de stat sau de guvern în domeniile de responsabilitate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 590/2003 privind tratatele sau, după caz, Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi state terţe sau organizaţii internaţionale, pe de altă parte; 14. încheie documente de cooperare internaţională care nu sunt guvernate de dreptul internaţional cu autorităţi având competenţe echivalente, din state membre ale Uniunii Europene sau state terţe, respectiv organizaţii internaţionale, în domeniile de responsabilitate; 15. asigură participarea, elaborează şi fundamentează poziţiile României în procesul de negociere şi adoptare a iniţiativelor la nivel european, în domeniul său de activitate, potrivit cadrului normativ privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene; 16. asigură îndeplinirea, în domeniul de competenţă, a obligaţiilor ce decurg din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce priveşte transpunerea şi/sau crearea cadrului juridic de aplicare directă a actelor juridice obligatorii ale Uniunii, implementarea şi monitorizarea aplicării acestora; 17. promovează standardele şi recomandările emise de Uniunea Europeană şi organisme internaţionale în domeniul său de competenţă; 18. propune spre adoptare, în vederea aplicării la nivel naţional, a standardelor internaţionale; 19. elaborează şi supune spre aprobare cadrul legislativ privind domeniul transporturilor, administrarea, tarifarea şi utilizarea infrastructurii de transport şi punerea acestei infrastructuri la dispoziţia utilizatorilor, potrivit legii, în limita domeniului său de activitate; 20. elaborează şi propune spre aprobare Strategia naţională de siguranţă rutieră şi planul de acţiuni pentru punerea în aplicare a acesteia, potrivit art. 6 alin. (2) lit. a) şi c) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare; 21. asigură managementul siguranţei infrastructurii rutiere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 22. elaborează şi implementează strategii, politici şi programe privind reţeaua naţională de drumuri publice din România; 23. elaborează politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale şi a transportului combinat, care fac parte integrantă din sistemul naţional de transport, potrivit art. 4 şi 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 24. stabileşte şi monitorizează strategiile, politicile, planurile de acţiuni şi obiectivele în domeniul său de competenţă, privind protecţia mediului şi eficienţa energetică, adoptate în contextul strategiilor, politicilor, planurilor de acţiuni şi obiectivelor Uniunii Europene şi internaţionale şi raportează periodic stadiul de realizare al acestora; 25. elaborează strategiile naţionale de dezvoltare a activităţilor de transport rutier, reglementări specifice în domeniul transporturilor rutiere şi al activităţilor conexe acestora şi programe de dezvoltare durabilă şi de modernizare a sistemului naţional de transport rutier, de siguranţă şi securitate a transporturilor rutiere, monitorizează piaţa transporturilor rutiere în scopul constatării apariţiei situaţiilor de criză şi adoptă măsurile necesare acestor situaţii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare; 26. reglementează organizarea, autorizarea şi controlul activităţilor de transport alternativ cu autoturismul şi conducător auto intermediate prin platforme digitale; 27. asigură participarea corespunzătoare la procesul de elaborare a politicilor şi actelor legislative europene, îndeplinirea obligaţiilor ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, realizarea strategiilor şi programelor naţionale adoptate în contextul politicilor Uniunii Europene şi reprezentarea României în comitetele şi grupurile de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, pentru domeniul său de activitate; 28. aprobă sau supune aprobării, după caz, tarifele percepute, în condiţiile legii, de instituţiile publice din subordine pentru eliberarea de autorizaţii şi licenţe, precum şi tarifele pentru eliberarea atestatelor şi certificatelor profesionale şi pentru efectuarea activităţilor din domeniul managementului siguranţei infrastructurii rutiere, precum şi pentru alte prestaţii specifice, potrivit legii; 29. promovează sistemul instituţional pentru dezvoltarea pieţei libere a transporturilor, asigură condiţiile unui mediu concurenţial în cadrul fiecărui mod de transport, precum şi între modurile de transport; 30. avizează şi urmăreşte realizarea programelor şi proiectelor de infrastructură de transport şi a altor obiective de investiţii aferente acesteia, inclusiv din punctul de vedere al protecţiei mediului, în limita domeniului său de activitate; 31. asigură beneficiarilor de transport dreptul de a alege liber modul de transport, transportatorul şi mijlocul de transport; 32. sprijină dezvoltarea şi funcţionarea transportului public; 33. stimulează libera iniţiativă şi asigură autonomia transportatorilor; 34. stabileşte, prin autoritatea competentă, volumul de transport feroviar public de călători pe care operatorii de transport feroviar de călători îl pot realiza în cadrul pachetului minim social pentru care aceştia primesc compensaţii de la bugetul de stat, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi 1.107/70 ale Consiliului; 35. clasifică infrastructurile de transport în conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale, în limita domeniului său de activitate; 36. elaborează şi supune spre aprobare Guvernului schema reţelei naţionale de transport, care are ca obiective asigurarea deplasării persoanelor şi a mărfurilor între toate localităţile ţării, precum şi conectarea infrastructurilor naţionale de transport la principalele infrastructuri internaţionale de transport, în limita domeniului său de activitate; 37. încheie, în numele statului, contracte de activitate cu compania naţională care administrează infrastructura feroviară, contracte de servicii publice cu operatorii de transport cu metroul şi, prin autoritatea competentă, contracte de servicii publice cu societăţile naţionale şi/sau cu societăţile care efectuează transport feroviar public de călători, potrivit art. 37-39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 38. desemnează organisme tehnice specializate pentru: elaborarea şi punerea în aplicare a normelor tehnice şi a reglementărilor specifice, asigurarea pregătirii profesionale şi perfecţionării personalului din transporturi, efectuarea certificării şi înmatriculării mijloacelor de transport şi asigurarea inspecţiei şi controlului acestora, efectuarea certificării operatorilor economici care desfăşoară activităţi de transport, efectuarea certificării personalului cu atribuţii în domeniul siguranţei transporturilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 39. asigură managementul tipurilor de risc generatoare de situaţii de urgenţă, care i-au fost repartizate, corespunzător domeniului său de activitate, şi îndeplinirea funcţiilor de sprijin specifice, conform legislaţiei aplicabile în vigoare; 40. organizează, coordonează şi controlează îndeplinirea sarcinilor stabilite prin planul de mobilizare; 41. desfăşoară activităţi specifice asigurării implementării obiectivelor, priorităţilor şi liniilor directoare ale acţiunilor preconizate în domeniul reţelelor de transport transeuropene; 42. asigură implementarea acţiunilor specifice necesare interoperabilităţii reţelelor de transport comunitar, în special în domeniul armonizării standardelor tehnice; 43. planifică, pregăteşte, atribuie, negociază, implementează şi urmăreşte derularea contractelor de parteneriat public-privat şi a celor de concesiune de servicii şi lucrări publice din domeniul său de activitate, în condiţiile legii; 44. coordonează Aria prioritară 1.a „Căi navigabile interioare" din cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării şi participă în cadrul grupurilor directoare ale altor arii prioritare relevante; 45. stabileşte şi monitorizează strategiile, politicile şi planurile de acţiuni în domeniul său de competenţă, privind inovarea, digitalizarea, mobilitatea conectată, automată şi autonomă, inclusiv sisteme de transport inteligente adoptate în contextul strategiilor, politicilor şi planurilor de acţiuni ale Uniunii Europene şi internaţionale; 46. asigură coordonarea la nivel naţional, între autorităţile care au responsabilităţi în domeniile în legătură cu care se implementează servicii şi aplicaţii în domeniul sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier, a acţiunilor necesare implementării şi realizării obiectivelor naţionale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru realizarea interfeţelor cu alte moduri de transport, aprobată prin Legea nr. 221/2012; 47. asigură coordonarea elaborării şi propune spre aprobare Strategia naţională privind STI în domeniul transportului rutier şi pentru realizarea interfeţelor cu alte moduri de transport şi a Planului naţional de acţiuni pentru punerea în aplicare a acesteia, potrivit art. 3 lit. a) şi b) din Regulamentul privind atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare pentru sistemele de transport inteligente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 362/2015. Articolul 4
(1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu alte organisme guvernamentale şi neguvernamentale.
(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii poate solicita şi obţine, fără plata tarifelor, în urma încheierii unui protocol, informaţii privind date înregistrate în registrul comerţului computerizat, corespunzător domeniului său de activitate şi în conformitate cu reglementările în vigoare.
Articolul 5În calitatea sa de autoritate de stat în domeniul transporturilor şi infrastructurii de transport, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii îndeplineşte, în conformitate cu reglementările în vigoare, următoarele atribuţii principale, pe care le exercită direct sau prin organisme tehnice specializate, instituţii publice subordonate şi în coordonare, unităţi care funcţionează sub autoritatea sa ori societăţi autorizate în acest sens: 1. asigură îndeplinirea atribuţiilor în domeniul protecţiei infrastructurilor critice, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 2. îndeplineşte atribuţii rezultate din calitatea de membru al Sistemului naţional de prevenire şi combatere a terorismului, potrivit Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare; 3. contribuie la implementarea deciziilor şi politicilor privind transporturile strategice şi infrastructurii cu dublă utilizare, civilă-militară, în cadrul conceptelor de apărare colectivă şi mobilitate militară pentru dezvoltarea capacităţii de acţiune integrată la nivelul Sistemului naţional de apărare, în conformitate cu cerinţele NATO; 4. asigură managementul situaţiilor de urgenţă în domeniul său de competenţă, în conformitate cu prevederile legale; 5. exercită atribuţiile ce îi revin potrivit legii, ca organ al administraţiei publice centrale, sub a cărui autoritate directă funcţionează unităţi aflate în subordine, în coordonare, sub autoritatea sau la care ministerul îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar; 6. exercită drepturile şi obligaţiile statului ca acţionar la companiile naţionale, societăţile naţionale şi societăţile aflate sub autoritatea sa, precum şi la care ministerul exercită atribuţiile pe care statul le are în calitate de acţionar; 7. elaborează şi supune Guvernului, spre aprobare, măsurile privind gestionarea proceselor de privatizare şi postprivatizare pentru unităţile de sub autoritatea sa şi/sau la care este acţionar; 8. asigură dezvoltarea regională şi locală, precum şi pe cea a sectorului privat şi promovează parteneriatul public-privat, în domeniul său de activitate; 9. aprobă, potrivit legii, instrucţiuni şi regulamente obligatorii pentru activităţile de transport feroviar, rutier, naval şi aerian; 10. coordonează şi participă la investigarea incidentelor şi accidentelor produse în activităţile de transport şi emite reglementări specifice privind raportarea şi investigarea tehnică a acestora, în condiţiile legii; 11. elaborează, în condiţiile legii, norme de efectuare a transporturilor speciale; 12. exercită inspecţia şi controlul privind respectarea reglementărilor interne şi internaţionale în activităţile specifice transporturilor; 13. acordă, pe bază de reciprocitate, în condiţiile acordurilor rutiere bilaterale încheiate între România şi state terţe Uniunii Europene, precum şi în condiţiile Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006, dreptul de utilizare cu plată sau gratuit a infrastructurilor de transport pentru utilizatorii străini, potrivit legii; 14. emite norme obligatorii de licenţiere şi autorizare a operatorilor economici care efectuează sau urmează să efectueze activităţi de transport ori activităţi specifice siguranţei traficului şi stabileşte condiţiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licenţelor, autorizaţiilor, certificatelor ori brevetelor acordate în condiţiile legii; 15. stabileşte organizarea regională a transporturilor rutiere, feroviare, navale şi aeriene; 16. aprobă utilizarea spaţiului aerian, cu acordul organelor abilitate, în condiţiile legii şi în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 21/2020 privind Codul aerian; 17. exercită activitatea de registru, de inspecţie de stat şi de control în transporturi şi infrastructură de transport de interes naţional; 18. asigură controlul utilizării resurselor financiare alocate prin bugetul de stat din fonduri ale Uniunii Europene şi a resurselor din credite interne şi externe, al stadiului executării fizice a lucrărilor de infrastructură din domeniul său de activitate şi al calităţii acestora; 19. emite norme obligatorii de atestare, certificare, licenţiere şi brevetare a personalului care lucrează în transporturi ori care concură la siguranţa traficului şi stabileşte condiţiile de suspendare, de retragere sau de anulare a atestatelor, certificatelor, licenţelor ori brevetelor acordate; 20. emite norme obligatorii de siguranţă a traficului în transporturile rutiere, feroviare, navale, aeriene, precum şi în transportul multimodal şi combinat şi supraveghează respectarea acestora; 21. autorizează funcţionarea porturilor, aeroporturilor civile, gărilor şi a autogărilor; 22. emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase; 23. certifică starea tehnică a mijloacelor de transport, în conformitate cu reglementările naţionale şi convenţiile şi acordurile internaţionale la care România este parte; 24. asigură certificarea şi omologarea de tip sau individuală a mijloacelor de transport; 25. gestionează, potrivit legii, frecvenţele de comunicaţi alocate, în domeniul său de competenţă; 26. îndeplineşte, prin structura sa de specialitate, activităţile de reglementare, coordonare şi supraveghere a activităţii de examinare medicală şi psihologică pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor. Asigură, prin structura de specialitate, activitatea de medicină preventivă, avizare şi autorizare sanitară şi inspecţie sanitară de stat în domeniul propriu de activitate, conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv pentru unităţile sanitare din reţeaua proprie; 27. propune Guvernului închiderea unor linii de cale ferată nerentabile sau menţinerea în exploatare a liniei respective şi regimul exploatării acesteia, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 28. emite reglementări specifice privind certificarea agenţilor aeronautici civili şi asigură eliberarea, prelungirea valabilităţii, validarea, echivalarea, modificarea, limitarea, suspendarea şi revocarea documentelor de certificare a agenţilor aeronautici civili; 29. emite reglementări specifice privind siguranţa şi securitatea activităţilor aeronautice civile şi asigură supravegherea respectării acestora; 30. emite reglementări specifice obligatorii pentru efectuarea transporturilor aeriene de mărfuri periculoase; 31. asigură organizarea spaţiului aerian naţional, potrivit prevederilor Legii nr. 21/2020, în colaborare cu organele specializate ale Ministerului Apărării Naţionale; 32. coordonează sistemul de securitate în domeniul aviaţiei civile, asigură supravegherea sistemelor de facilităţi aeronautice la nivelul aeroporturilor civile, exercită atribuţiile de autoritate competentă responsabilă de monitorizarea conformităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012; 33. emite reglementări specifice privind certificarea tehnicii aeronautice şi asigură certificarea acesteia; 34. emite reglementări specifice privind certificarea personalului aeronautic civil şi asigură eliberarea, prelungirea valabilităţii, validarea, echivalarea, modificarea, limitarea, suspendarea şi revocarea documentelor de certificare pentru această categorie de personal; 35. asigură organizarea şi funcţionarea serviciilor civile de navigaţie aeriană în spaţiul aerian al României şi autorizează efectuarea zborurilor în spaţiul aerian naţional, în limita competenţelor legale; 36. asigură certificarea aerodromurilor civile; 37. emite reglementări specifice privind raportarea şi investigarea evenimentelor de aviaţie civilă, precum şi a actelor de intervenţie ilicită asupra aeronavelor civile; 38. aprobă tarifele percepute de către organismele tehnice specializate, instituţiile publice sau operatorii economici, ca urmare a prestării activităţilor pentru care le-au fost delegate competenţe în conformitate cu prevederile Legii nr. 21/2020; 39. restricţionează operarea aeronavelor civile pe aeroporturile din România sau în spaţiul aerian naţional, după caz, în scopul protecţiei mediului; 40. stabileşte aeroporturile din România care, în urma derulării activităţilor specifice, au impact semnificativ asupra mediului, în vederea implementării de programe de protecţie a mediului, cu avizul ministerului de resort; 41. aprobă, la solicitarea administratorului aeroportului, măsuri speciale pentru operarea aeronavelor civile a căror funcţionare are impact semnificativ asupra mediului; 42. acordă permisiunea de intrare şi de plecare a navelor româneşti şi străine în/din porturile civile româneşti; 43. efectuează supravegherea navigaţiei şi managementul traficului de nave în apele naţionale navigabile şi în porturile româneşti; 44. efectuează controlul statului pavilionului la navele care arborează pavilionul român; 45. efectuează controlul statului portului la navele care arborează pavilionul altor state şi care se află în apele naţionale navigabile şi în porturile româneşti; 46. stabileşte, nominal şi pe porţiuni, apele naţionale navigabile ale României; pentru apele de frontieră va ţine seama şi de acordurile bilaterale privind regimul frontierei de stat; 47. stabileşte regulile de navigaţie în apele naţionale navigabile şi în porturile româneşti, în conformitate cu reglementările naţionale şi cu acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte; organizează şi coordonează sistemele de management al traficului de nave în apele naţionale navigabile; 48. acordă dreptul de arborare a pavilionului român, suspendă sau retrage acest drept şi emite actele de naţionalitate navelor care au obţinut dreptul de arborare a pavilionului român; 49. emite reglementări cu privire la durata şi conţinutul cursurilor de pregătire, modul de obţinere a brevetelor şi certificatelor de capacitate, precum şi a certificatelor de conducător de ambarcaţiune de agrement, a documentelor de conformitate, precum şi cu privire la anularea sau suspendarea acestora, monitorizează activitatea formelor de pregătire aprobate în vederea obţinerii şi menţinerii brevetelor şi certificatelor de capacitate ale personalului navigant român; 50. coordonează activităţile de căutare şi salvare a vieţii omeneşti pe mare; 51. stabileşte porturile, căile navigabile interioare, zonele sau porţiunile din aceste zone, precum şi categoriile de nave pentru care serviciul de pilotaj este obligatoriu; 52. stabileşte modul de recrutare, formare profesională şi perfecţionare, de acordare, suspendare şi retragere a brevetului piloţilor, precum şi efectuarea serviciului de pilotaj; 53. stabileşte, potrivit reglementărilor în vigoare, cu acordul organelor abilitate în condiţiile legii, locurile de acostare şi de ancorare în afara limitelor porturilor, aflate în apele de frontieră sau în marea teritorială; 54. asigură emiterea certificatelor de clasificare a navei şi a echipamentelor acesteia, care atestă buna stare de navigabilitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi în acord cu reglementările Uniunii Europene, precum şi cu acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte; 55. stabileşte normele tehnice privind construcţia şi exploatarea navelor; 56. stabileşte condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere, metodologia de omologare pentru circulaţie a acestora, precum şi metodologia de inspecţie tehnică periodică; 57. certifică prin omologare, agreare şi prin inspecţie tehnică periodică, după caz, încadrarea vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei; 58. autorizează staţiile de inspecţie tehnică, supraveghează şi controlează activitatea acestora şi atestă personalul care efectuează inspecţia tehnică periodică; 59. autorizează operatorii economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz; 60. stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia de omologare şi certificare a produselor şi a materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, în vederea introducerii acestora pe piaţă; 61. elaborează norme obligatorii privind clasificarea autovehiculelor destinate transportului de persoane, pe categorii de confort; 62. desemnează/acreditează instituţii publice subordonate, organisme tehnice specializate şi societăţi autorizate care să elaboreze şi să pună în aplicare normele tehnice şi reglementările specifice transportului rutier şi să asigure inspecţia şi controlul tehnic de specialitate; 63. autorizează şcolile de conducători auto şi stabileşte condiţiile privind pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, autorizează instructorii auto, precum şi centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, în condiţiile prevăzute la art. 6 şi 62 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 64. elaborează norme obligatorii privind pregătirea, examinarea şi atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, respectiv a persoanelor desemnate să conducă permanent şi efectiv activităţi de transport rutier, a consilierilor de siguranţă, a conducătorilor auto, a profesorilor de legislaţie rutieră, a instructorilor de conducere auto, precum şi a lectorilor necesari procesului de pregătire şi perfecţionare profesională a acestora, în condiţiile art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 65. emite norme privind examinarea medicală şi psihologică la angajare şi examinarea periodică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi norme pentru agrearea altor unităţi medicale şi psihologice în vederea efectuării acestor examinări, conform reglementărilor în vigoare; 66. emite norme privind evaluarea psihologică obligatorie ce precedă pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere auto şi pentru obţinerea certificatului de atestare profesională pentru conducătorii de autovehicule şi de tramvaie, precum şi norme vizând autorizarea laboratoarelor de psihologie ce efectuează aceste evaluări, conform reglementărilor în vigoare; 67. autorizează deplasarea pe teritoriul României a mijloacelor de transport străine şi execută controlul acestei activităţi, în condiţiile legii; 68. stabileşte, potrivit legii, norme şi normative tehnice obligatorii de proiectare, construcţie, reparare şi exploatare a mijloacelor de transport şi a infrastructurii de transport din domeniul său de activitate, astfel încât acestea să corespundă şi nevoilor de apărare; asigură supravegherea aplicării acestor norme şi autorizează operatorii economici să efectueze astfel de activităţi; 69. stabileşte, în colaborare cu celelalte organe abilitate potrivit legii, norme unitare ale activităţilor de intervenţie, de căutare şi de salvare a navelor, aeronavelor, a altor mijloace de transport, precum şi a vieţilor omeneşti, potrivit reglementărilor interne şi comunitare, precum şi tratatelor la care România este parte; 70. asigură buna organizare a activităţilor de supraveghere a traficului, de cercetare a evenimentelor şi a situaţiilor de pericol, pentru limitarea sau, după caz, înlăturarea acestora, solicitând, la nevoie, sprijinul altor ministere şi organe de stat; coordonează sistemul de securitate în transporturi şi activităţile de protecţie împotriva actelor de intervenţie ilicită; 71. controlează respectarea de către deţinătorii de mijloace de transport a normelor privind calitatea, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului, conform reglementărilor interne şi internaţionale; 72. coordonează activităţile industriale, de construcţii, de cercetare şi proiectare, de sănătate, precum şi alte activităţi specifice transporturilor şi zonelor libere; 73. emite norme tehnice pentru construcţia, reparaţia, întreţinerea infrastructurii din domeniul său de activitate şi a mijloacelor de transport; 74. elaborează programe de pregătire şi de perfecţionare pentru personalul de siguranţă din transporturi şi organizează desfăşurarea acestora; 75. asigură dirijarea navelor în apele naţionale navigabile, în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale; 76. editează publicaţii de specialitate şi de informare specifice domeniilor sale de activitate; 77. emite avizele şi aprobările de specialitate prevăzute de lege în domeniile sale de activitate; 78. administrează, gestionează şi atribuie spre utilizare patrimoniul său şi al altor bunuri proprietate publică din domeniul său de activitate, în mod eficient şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare; 79. emite certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat de sub autoritatea sa şi celor la care ministerul îndeplineşte atribuţiile statului în calitate de acţionar, potrivit legii; 80. monitorizează şi verifică întocmirea cadastrului pentru domeniul public al statului aferent infrastructurii de transport, din domeniul său de activitate, în condiţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 81. elaborează norme şi reglementări specifice în transporturi cu privire la protecţia mediului; 82. exercită toate drepturile şi obligaţiile care îi revin Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii - inclusiv cu privire la activitatea sucursalei societăţii pe acţiuni, înfiinţate potrivit legii - în conformitate cu Legea nr. 166/2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea unei entităţi comerciale mixte pentru exploatarea noului pod mixt (rutier şi feroviar) peste fluviul Dunărea, între oraşele Calafat (România) şi Vidin (Republica Bulgaria), semnat la Sofia la 28 februarie 2013; 83. monitorizează şi coordonează, prin structurile de specialitate, unităţile din subordinea ministerului, putând emite, în condiţiile legii, norme şi instrucţiuni obligatorii pentru aplicarea unitară a reglementărilor legale; 84. aprobă modele-cadru de documentaţii de atribuire şi condiţii contractuale speciale, obligatorii pentru realizarea proiectelor de infrastructură de interes naţional de către entităţile aflate sub autoritatea sa; 85. elaborează planul general de transport pentru toate formele de transport din România, în concordanţă cu politicile Guvernului şi cu nevoile de dezvoltare a transportului la nivel naţional; 86. coordonează activitatea de avizare/aprobare a studiilor de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii din domeniul său de activitate, potrivit prevederilor legale; 87. emite avize de specialitate pentru obiectivele de investiţii finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, din fonduri ale Uniunii Europene şi din credite garantate de stat, precum şi pentru lucrările de interes naţional care sunt finanţate din alte surse legal constituite, din domeniul său de activitate; 88. emite autorizaţii pentru executarea lucrărilor de construcţii aferente infrastructurii de transport de interes naţional, în condiţiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 89. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în calitate de organism intermediar pentru transport, emite ghiduri ale solicitantului, instrucţiuni şi ordine ale ministrului transporturilor şi infrastructurii în domeniile delegate în cadrul POIM în condiţiile legii. Articolul 6
(1) La nivelul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii se pot înfiinţa unităţi de management de proiect, denumite în continuare UMP, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe, contractate sau garantate de stat, rambursabile ori nerambursabile, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de management de proiect, aprobată prin Legea nr. 172/2001, cu modificările ulterioare.
(2) Organigrama, numărul de persoane, regulamentul de funcţionare pentru fiecare UMP şi, după caz, numărul de unităţi se vor stabili prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.
Articolul 7
(1) În cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii se organizează şi funcţionează, în condiţiile legii, unităţi de implementare a proiectului, în vederea implementării proiectelor finanţate prin împrumuturi externe rambursabile sau fonduri nerambursabile.
(2) Organigrama, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor de implementare a proiectului prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.
(3) Ministrul transporturilor şi infrastructurii numeşte, în condiţiile legii, personalul unităţilor de implementare a proiectului prevăzute la alin. (1).
Articolul 8
(1) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Direcţia generală organismul intermediar pentru transport, îndeplineşte şi funcţiile de selecţie, evaluare şi contractare a proiectelor, monitorizare a implementării, verificare tehnică şi financiară, verificarea achiziţiilor publice în conformitate cu dispoziţiile art. 26 din Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare, funcţiile de metodologie şi capacitate administrativă, verificare nereguli şi autorizare de cheltuieli, pentru proiecte de transport, ale organismului intermediar pentru transport, în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020, în condiţiile legii.
(2) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii asigură gestiunea Mecanismului Interconectarea Europei (CEF) în sectorul de transport în conformitate cu prevederile art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 1.316/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 680/2007 şi (CE) nr. 67/2010, în limitele Protocolului de colaborare încheiat în acest sens cu Ministerul Fondurilor Europene.
Articolul 9
(1) Ministrul transporturilor şi infrastructuri conduce întreaga activitate a aparatului propriu al ministerului, exercită întreaga autoritate asupra unităţilor aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii sau la care ministerul îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar.
(2) Ministrul transporturilor şi infrastructurii este ordonator principal de credite.
(3) Ministrul transporturilor şi infrastructurii reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate.
(4) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul transporturilor şi infrastructurii emite ordine şi instrucţiuni.
(5) Ministrul transporturilor şi infrastructurii este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 6 secretari de stat.
(6) Atribuţiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.
(7) Ministrul transporturilor şi infrastructurii poate delega, prin ordin, secretarilor de stat o parte din atribuţiile sale, în condiţiile legii.
Articolul 10
(1) Secretarul general al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii este înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii. Acesta asigură stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile acestei instituţii.
(2) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 61 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) În realizarea atribuţiilor ce îi revin, secretarul general al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii este ajutat de 2 secretari generali adjuncţi, care sunt înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii.
(4) Secretarul general şi secretarii generali adjuncţi ai Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii îndeplinesc şi alte atribuţii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului ori delegate prin ordin al ministrului, în condiţiile legii.
Articolul 11
(1) Organigrama Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii este prevăzută în anexa nr. 1.
(2) În cadrul structurii organizatorice a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzută în anexa nr. 1, prin ordin al ministrului se organizează direcţii în cadrul direcţiilor generale, servicii, birouri, compartimente, precum şi cabinetul ministrului şi cabinetele secretarilor de stat, în condiţiile legii.
(3) Organigrama detaliată, numărul posturilor de conducere, alocarea personalului în direcţii generale, direcţii, servicii, birouri, precum şi compartimente, statul de funcţii, atribuţiile şi sarcinile personalului din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii se stabilesc prin ordin al ministrului, în condiţiile legii.
(4) Pe lângă ministrul transporturilor şi infrastructurii funcţionează, ca organ consultativ, colegiul ministerului. Componenţa şi regulamentul de funcţionare ale colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului.
Articolul 12
(1) Numărul maxim de posturi este 514, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor.
(2) Personalul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii este compus din funcţionari publici şi din personal contractual.
(3) Ministrul transporturilor şi infrastructurii desemnează, prin ordin, specialişti din cadrul ministerului care să îşi desfăşoare activitatea, corespunzător domeniului lor de competenţă, pe lângă structurile specializate ale Uniunii Europene, în condiţiile legii.
Articolul 13Atribuţiile direcţiilor generale, direcţiilor, serviciilor, birourilor şi ale altor compartimente din aparatul propriu al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii. Articolul 14
(1) Unităţile aflate în subordinea, sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii sau la care ministerul îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(2) Organigrama împreună cu repartizarea numărului de posturi pe compartimente şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor din subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii se aprobă prin ordin al ministrului, cu excepţia unităţilor pentru care legea prevede altfel.
(3) Statele de funcţii pentru instituţiile publice subordonate, finanţate integral de la bugetul de stat, se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, în condiţiile legii.
(4) Conducătorii unităţilor prevăzute la alin. (1) sunt numiţi şi mandataţi să conducă unităţile şi sunt eliberaţi din funcţie prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, dacă legislaţia nu prevede altfel.
Articolul 15
(1) Secretariatul Consiliului interministerial pentru siguranţa rutieră este asigurat de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
(2) Secretariatul Consiliului de coordonare pentru sisteme inteligente de transport este asigurat de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin direcţia de specialitate desemnată în acest sens prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru realizarea interfeţelor cu alte moduri de transport, aprobată prin Legea nr. 221/2012.
Articolul 16Spaţiile deţinute de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii sunt prevăzute în anexa nr. 3. Articolul 17
(1) Stabilirea numărului maxim de autoturisme se face potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii are în dotare, pentru activităţi specifice desfăşurate, 33 de autoturisme.
Articolul 18Încadrarea în numărul maxim de posturi şi în noua organigramă se face în termenele şi cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Articolul 19În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 20Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 21 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 19 februarie 2020. PRIM-MINISTRU FLORIN-VASILE CÎŢUContrasemnează:Viceprim-ministru,Ilie-Dan BarnaMinistrul transporturilor şi infrastructurii,Cătălin DrulăMinistrul finanţelor,Alexandru NazareMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Raluca TurcanMinistrul afacerilor externe,Bogdan Lucian AurescuMinistrul cercetării, inovării şi digitalizării,Ciprian-Sergiu TelemanANEXA Nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.Numărul maxim de posturi este 514, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii ANEXA Nr. 2 Unităţile aflate în subordinea şi sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii A. Unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, care se finanţează de la bugetul de stat

Nr. crt. Denumirea unităţii Localitatea Nr. maxim de posturi
1. Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER Bucureşti 165
2. Autoritatea pentru Reformă Feroviară Bucureşti 79

B. Unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi care se finanţează din venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate

Nr. crt. Denumirea unităţii Localitatea Nr. maxim de posturi
1. Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucureşti Bucureşti 455
2. Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 2 Bucureşti Bucureşti 865
3. Spitalul Clinic Căi Ferate Iaşi Iaşi, judeţul Iaşi 468
4. Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca Cluj-Napoca, judeţul Cluj 403
5. Spitalul Clinic Căi Ferate Timişoara Timişoara, judeţul Timiş 264
6. Spitalul General Căi Ferate Ploieşti Ploieşti, judeţul Prahova 243
7. Spitalul General Căi Ferate Galaţi Galaţi, judeţul Galaţi 442
8. Spitalul Clinic Căi Ferate Constanţa Constanţa, judeţul Constanţa 299
9. Spitalul General Căi Ferate Braşov Braşov, judeţul Braşov 298
10. Spitalul General Căi Ferate Paşcani Paşcani, judeţul Iaşi 164
11. Spitalul General Căi Ferate Simeria Simeria, judeţul Hunedoara 196
12. Spitalul Clinic Căi Ferate Oradea Oradea, judeţul Bihor 199
13. Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova Craiova, judeţul Dolj 243
14. Spitalul General Căi Ferate Sibiu Sibiu, judeţul Sibiu 103
15. Spitalul General Căi Ferate Drobeta-Turnu Severin Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi 125

Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la nr. crt. 1-15 este de 4.767. Unităţile sanitare pot primi sume de la bugetul de stat, în condiţiile legii. C. Unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi care se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legii

Nr. crt. Denumirea unităţii Localitatea Nr. maxim de posturi
1. Clubul Sportiv „Rapid" Bucureşti 87
2. Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare - ARSVOM Constanţa, judeţul Constanţa 193
3. Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă Bucureşti 103
4. Aeroclubul României Bucureşti 312

D. Unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare Localitatea Nr. maxim de posturi
1. Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV Venituri proprii Constanţa, judeţul Constanţa 200
2. Autoritatea Navală Română Venituri proprii Constanţa, judeţul Constanţa 702
3. Autoritatea Feroviară Română - AFER Venituri proprii Bucureşti 480
4. Autoritatea Rutieră Română - ARR Venituri proprii Bucureşti 524
5. Autoritatea de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile - AIAS Venituri proprii, surse atrase, donaţii şi sponsorizări Bucureşti 49
6. Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier Venituri proprii Bucureşti 457
7. Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER Venituri proprii Bucureşti 50

E. Unităţile care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Nr. crt. Denumirea unităţii Localitatea
1. Societatea Naţională a Căilor Ferate Române - S.N.C.F.R. - R.A. Bucureşti
2. Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A. Bucureşti
3. Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. - Marfă" - S.A. Bucureşti
4. Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători" - S.A. Bucureşti
5. Societatea de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F." - S.A. Bucureşti
6. Societatea Feroviară de Turism „S.F.T. - C.F.R." - S.A. Bucureşti
7. Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex" - S.A. Bucureşti
8. Compania Naţională „Aeroporturi Bucureşti" - S.A. Otopeni
9. Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A. Comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa
10. Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A. Timişoara, judeţul Timiş
11. Regia Autonomă „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" Bucureşti
12. Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română" Bucureşti
13. Societatea „Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM" - S.A. Otopeni, judeţul Ilfov
14. Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa Constanţa, judeţul Constanţa
15. Compania Naţională „Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanţa, judeţul Constanţa
16. Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale „Radionav" - S.A. Constanţa, judeţul Constanţa
17. Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, judeţul Galaţi
18. Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, judeţul Galaţi
19. Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu, judeţul Giurgiu
20. Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. Bucureşti
21. Compania Naţională de Investiţii Rutiere - S.A. Bucureşti
22. Regia Autonomă „Registrul Auto Român" Bucureşti
23. Societatea „Telecomunicaţii C.F.R." - S.A. Bucureşti
24. Societatea „Grup Exploatare şi Întreţinere Palat C.F.R." - S.A Bucureşti
25. Regia Autonomă „Administraţia Canalului Navigabil Bega" Timiş Timişoara, judeţul Timiş

ANEXA Nr. 3 Spaţiile deţinute de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii în Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, clădirea „Palat C.F.R."

Nr. M.F.P. Administrator Nivelurile Suprafaţa construită - m2 - Suprafaţa utilă - m2 - Suprafaţa comună - m2 - Totalul suprafeţei deţinute - m2 -
34052 Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Subsol 710,52 676,9 232,064 908,964
100602 Parter 689,74 608,69 204,489 813,179
100603 Mezanin 1.277,36 699,53 245,487 945,017
100606 Etajul I 5.821,87 3.836,07 1.324,675 5.160,745
100609 Etajul II 5.627,74 3.741,32 1.296 5.010,32
152057 Etajul III 891,37 611,10 226,424 837,524
TOTAL 15.018,60 10.146,61 3.529,139 13.675,749SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 370/2021

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 370 din 2021
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 370/2021
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu