Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.36 din 27.01.2017

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 88 din 31 ianuarie 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 4 şi art. 20 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea si completarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Capitolul IDispoziţii generale, obiective, funcţii şi atribuţii Articolul 1(1) Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având rolul de a realiza politica Guvernului în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, securităţii cibernetice, tehnologiei informaţiei, societăţii informaţionale şi a cadrului naţional de interoperabilitate, prin reorganizarea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională.(2) Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale are sediul principal în municipiul Bucureşti, bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5, şi sediul secundar în Str. Italiană nr. 22, sectorul 2 şi poate desfăşura orice activitate din domeniul său de competenţă şi în sediul secundar. Articolul 2Obiectivele Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale sunt următoarele: a)de a asigura dezvoltarea strategiilor în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale, inclusiv în ceea ce priveşte securitatea în spaţiul cibernetic; b)de a defini obiectivele strategice în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale; c)de a defini, implementa, monitoriza, evalua şi coordona politicile în domeniul său de competenţă, prin colaborare cu Secretariatul General al Guvernului în condiţiile legii; d)de a defini cadrul normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi financiar necesar implementării politicilor, inclusiv prin transpunerea normelor europene în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, securităţii cibernetice, tehnologiei informaţiei, societăţii informaţionale, precum şi a cadrului naţional de interoperabilitate în procesul de armonizare a legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene; e)de a asigura coordonarea celorlalte autorităţi publice în vederea realizării coerenţei politicilor şi implementării strategiilor guvernamentale în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale şi societăţii informaţionale, iar pentru tehnologia informaţiei prin colaborare cu Secretariatul General al Guvernului în condiţiile legii; f)de a asigura comunicarea cu celelalte structuri ale administraţiei publice, cu sectorul privat şi cu societatea civilă, pentru a da consistenţă politicilor şi strategiilor; g)de a asigura administrarea, gestionarea eficientă şi atribuirea spre utilizare a bunurilor proprietate publică a statului din domeniul său de activitate, în condiţiile legii; h)de a elabora, finanţa, implementa, monitoriza, evalua, promova şi administra programe şi proiecte guvernamentale în scopul atingerii obiectivelor definite în documentele strategice; i)de a stimula dezvoltarea regională şi locală, precum şi pe cea a sectorului privat şi de a promova parteneriatul public-privat, în domeniul său de activitate; j)de a stimula dezvoltarea parteneriatului internaţional. Articolul 3Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale îndeplineşte următoarele funcţii: a)funcţia de strategie - prin care planifică strategic şi asigură elaborarea şi implementarea politicilor în domeniu; b)funcţia de reglementare - prin care reglementează unitar implementarea politicilor în domeniul tehnologiei informaţiei, securităţii cibernetice, serviciilor poştale, al societăţii informaţionale, interoperabilităţii sistemelor informatice ale instituţiilor publice; c)funcţia de administrare şi gestiune - prin care se asigură administrarea, gestionarea şi atribuirea spre utilizare a patrimoniului său în mod eficient şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, administrarea şi gestionarea acţiunilor la societăţile comerciale la care Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar, precum şi administrarea, gestionarea eficientă şi atribuirea spre utilizare a poziţiilor orbitale atribuite României şi a altor bunuri proprietate publică a statului din domeniul său de activitate, în condiţiile legii; d)funcţia de promovare, coordonare, monitorizare, control şi evaluare a realizării politicilor în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, securităţii cibernetice, tehnologiei informaţiei, a societăţii informaţionale, precum şi a cadrului naţional de interoperabilitate; e)funcţia de elaborare a cadrului normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi financiar necesar realizării politicilor în domeniu; f)funcţia de autoritate de stat - prin care se asigură urmărirea şi controlul respectării reglementărilor în domeniul său de activitate; g)funcţia de reprezentare - prin care asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele şi organizaţiile naţionale, regionale, europene şi internaţionale, ca autoritate de stat, pentru domeniul său de activitate, în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, inclusiv cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 379/2013 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene şi pentru completarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe; h)funcţia de comunicare - prin care se asigură comunicarea atât cu celelalte structuri ale sectorului public, cât şi cu sectorul privat şi societatea civilă; i)funcţia de organism intermediar - prin care se asigură implementarea măsurilor din Programul operaţional sectorial pentru „Creşterea competitivităţii economice" şi Programul operaţional „Competitivitate" în condiţiile acordului de delegare încheiat cu autoritatea de management conform art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4(1) În realizarea funcţiilor sale, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale îndeplineşte următoarele atribuţii principale:1. definirea politicilor şi strategiilor sectoriale în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, securităţii cibernetice, tehnologiei informaţiei, a societăţii informaţionale, precum şi a cadrului naţional de interoperabilitate; 2. elaborarea obiectivelor strategice şi operaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, securităţii cibernetice, a societăţii informaţionale, tehnologiei informaţiei, a cadrului naţional de interoperabilitate, precum şi a planurilor de acţiuni pentru implementarea acestor obiective, iar pentru planurile de acţiuni vizând tehnologia informaţiei prin colaborare cu Secretariatul General al Guvernului în condiţiile legii; 3. coordonarea activităţilor guvernamentale din domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, securităţii cibernetice, a societăţii informaţionale, a cadrului naţional de interoperabilitate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; 4. exercitarea calităţii de unică autoritate publică în organizarea şi coordonarea la nivel naţional a implementării programelor şi proiectelor de guvernare electronică şi administraţie electronică prin colaborare cu Secretariatul General al Guvernului în condiţiile legii; 5. monitorizarea şi evaluarea realizării obiectivelor şi planurilor de acţiuni aferente strategiilor sectoriale în domeniu şi prezentarea către Guvern a unor rapoarte periodice privind stadiul de realizare a acestora; 6. implementarea politicilor europene în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, securităţii cibernetice, tehnologiei informaţiei, a societăţii informaţionale, a cadrului naţional de interoperabilitate, prin elaborarea cadrului normativ aferent fiecărui sector, cu excepţia competenţelor exercitate potrivit legii de alte autorităţi; 7. asigurarea cadrului legislativ şi instituţional necesar pentru liberalizarea completă a pieţelor de comunicaţii electronice şi servicii poştale şi armonizarea legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene în domeniu; 8. promovarea politicilor privind stimularea concurenţei în toate segmentele pieţelor de comunicaţii electronice, servicii poştale, tehnologia informaţiei şi societăţii informaţionale; 9. elaborarea politicilor şi strategiei privind implementarea serviciului universal în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale; 10. promovarea drepturilor şi intereselor utilizatorilor, inclusiv prin luarea tuturor măsurilor necesare pentru ca aceştia să obţină un maxim de beneficii în condiţiile unei pieţe concurenţiale, în ceea ce priveşte diversitatea ofertei, tarifele şi calitatea serviciilor; 11. promovarea intereselor specifice ale utilizatorilor cu dizabilităţi şi ale celor cu nevoi sociale speciale în ceea ce priveşte accesul la serviciile societăţii informaţionale; 12. promovarea drepturilor persoanelor, în special a dreptului la viaţă privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi societăţii informaţionale; 13. elaborarea politicilor privind asigurarea integrităţii şi securităţii reţelelor publice de comunicaţii electronice; 14. încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură, promovarea şi stimularea cercetării, dezvoltării, inovaţiei şi transferului de tehnologii în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, securităţii cibernetice, interoperabilităţii sistemelor informatice ale instituţiilor publice, tehnologiei informaţiei; 15. elaborarea politicii şi strategiei de restructurare, privatizare şi de atragere a investiţiilor în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei; 16. iniţierea şi coordonarea procesului de privatizare a societăţilor pentru care Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar; 17. iniţierea, conducerea, asigurarea finanţării, monitorizarea şi/sau implementarea de programe şi proiecte în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, securităţii cibernetice, tehnologiei informaţiei, a societăţii informaţionale, interoperabilităţii sistemelor informatice ale instituţiilor publice, atribuirea conducerii programelor şi proiectelor, în conformitate cu reglementările în vigoare; 18. iniţierea, conducerea, asigurarea finanţării, monitorizarea, implementarea, evaluarea şi operarea proiectelor şi a programelor de informatizare a structurilor guvernamentale; 19. coordonarea politicilor privind dezvoltarea coerentă a infrastructurii informaţionale naţionale a administraţiei publice prin colaborare cu Secretariatul General al Guvernului în condiţiile legii; 20. coordonarea politicilor privind asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice din administraţia publică şi gestionarea eficientă a resurselor necesare, cu respectarea normelor recomandate de Uniunea Europeană prin colaborare cu Secretariatul General al Guvernului în condiţiile legii; 21. elaborarea şi promovarea de politici privind înfiinţarea şi dezvoltarea de parcuri ştiinţifice şi tehnologice, centre de inovare şi incubatoare de afaceri, de transfer tehnologic şi altele asemenea, în domeniul său de competenţă; 22. prognozarea, planificarea şi programarea în proiectul de buget propriu a resurselor financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniul său de competenţă; 23. coordonarea politicilor publice aferente derulării programelor de asistenţă financiară de la Uniunea Europeană în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, securităţii cibernetice, tehnologiei informaţiei, a societăţii informaţionale, a interoperabilităţii sistemelor informatice ale instituţiilor publice; 24. coordonarea aplicării acordurilor internaţionale la care România este parte în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei, societăţii informaţionale; 25. încheierea de tratate, acorduri sau convenţii internaţionale la nivel departamental; 26. asigurarea gestionării şi utilizării eficiente a poziţiilor orbitale atribuite României; 27. administrarea, gestionarea şi atribuirea spre utilizare a patrimoniului său şi a altor bunuri proprietate publică din domeniul său de activitate, în mod eficient şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare; 28. elaborarea politicii în domeniul timbrelor şi efectelor poştale; 29. iniţierea şi elaborarea de proiecte de acte normative în domeniul serviciilor poştale, securităţii cibernetice, tehnologiei informaţiei, societăţii informaţionale, interoperabilităţii sistemelor informatice ale instituţiilor publice, al comunicaţiilor electronice şi cu excepţia celor din domeniul alocării şi atribuirii frecvenţelor radio şi supunerea lor spre aprobare Guvernului; 30. promovarea, propunerea şi supunerea spre aprobare Guvernului a măsurilor necesare în vederea creării şi dezvoltării cadrului instituţional în domeniul său de competenţă; 31. avizarea proiectelor de acte normative care conţin prevederi cu incidenţă în domeniul serviciilor poştale, securităţii cibernetice, tehnologiei informaţiei, societăţii informaţionale, interoperabilităţii sistemelor informatice ale instituţiilor publice şi al comunicaţiilor electronice, cu excepţia celor din domeniul alocării şi atribuirii frecvenţelor radio; 32. supunerea spre aprobare Guvernului a cadrului legislativ pentru stimularea dezvoltării sectorului privat din domeniul său de competenţă; 33. promovarea standardelor şi recomandărilor emise de Uniunea Europeană în domeniul său de competenţă; 34. iniţierea şi/sau selectarea de standarde în acord cu cerinţele naţionale şi cu standardele internaţionale în domeniul său de competenţă şi propunerea spre adoptare a standardelor internaţionale din domeniu ca standarde naţionale; 35. definirea de indicatori specifici şi scheme de analiză în vederea analizării, monitorizării şi evaluării evoluţiei domeniului său de activitate; 36. promovarea şi dezvoltarea serviciilor societăţii informaţionale; 37. elaborarea reglementărilor necesare în vederea asigurării protecţiei mediului în domeniul tehnologiei informaţiei şi al comunicaţiilor electronice; 38. planificarea, alocarea, monitorizarea şi evaluarea utilizării de resurse pentru implementarea politicilor în domeniu; 39. comunicarea cu celelalte structuri ale administraţiei publice, cu societatea civilă, precum şi cu furnizorii de produse şi servicii în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, securităţii cibernetice, tehnologiei informaţiei, interoperabilităţii sistemelor informatice ale instituţiilor publice şi al societăţii informaţionale; 40. corelarea politicii proprii cu politicile din domeniul industriei, comerţului, educaţiei, precum şi din alte domenii, în conformitate cu Programul de guvernare; 41. promovarea sistemului educaţional bazat pe tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, în colaborare cu instituţiile abilitate potrivit legii; 42. asigurarea cadrului instituţional şi operaţional pentru derularea programului de formare şi perfecţionare, prin mijloace electronice, a funcţionarilor publici pe tematici de e-Guvernare şi societate informaţională; 43. monitorizarea şi evaluarea sistemelor informatice de la nivelul instituţiilor şi entităţilor guvernamentale, în vederea îndeplinirii obiectivelor strategice din domeniu prin colaborare cu Secretariatul General al Guvernului în condiţiile legii; 44. elaborarea şi monitorizarea aplicării politicilor în domeniul compatibilităţii electromagnetice şi al conformităţii echipamentelor radio; 45. stimularea şi monitorizarea participării României la programe şi proiecte europene şi internaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, securităţii cibernetice, tehnologiei informaţiei, interoperabilităţii sistemelor informatice ale instituţiilor publice şi al societăţii informaţionale; 46. asigurarea reprezentării în instituţii şi organizaţii internaţionale din domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei, susţinând în cadrul acestora politica şi strategia în domeniu, aprobate de Guvernul României; 47. colaborarea cu instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale din domeniul său de competenţă, dezvoltarea şi stimularea relaţiilor cu acestea; 48. susţinerea participării României la târguri, expoziţii şi alte asemenea manifestări internaţionale din domeniul său de competenţă; 49. elaborarea şi publicarea de rapoarte, studii şi altele asemenea în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, securităţii cibernetice, tehnologiei informaţiei, interoperabilităţii sistemelor informatice ale instituţiilor publice şi al societăţii informaţionale; realizarea de studii, analize, monitorizări şi alte activităţi în aceste domenii pentru evaluarea şi controlul conducerii programelor şi proiectelor organizarea de seminare şi mese rotunde, acţiuni promoţionale de imagine, informare şi de conştientizare a publicului, putând contracta în aceste scopuri servicii de consultanţă, expertiză, asistenţă tehnică şi altele asemenea, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; 50. asigurarea corelării legislaţiei în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor cu legislaţia din domeniul audiovizualului şi al drepturilor de proprietate intelectuală, în vederea promovării convergenţei media şi a neutralităţii tehnologice; 51. exercitarea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, ca organ al administraţiei publice centrale, sub a cărui autoritate directă funcţionează unităţi aflate în subordine sau în coordonare; 52. urmărirea şi controlul aplicării prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare, în acordurile internaţionale din domeniul său de activitate, luând măsuri pentru prevenirea, combaterea şi sancţionarea nerespectării acestor prevederi, potrivit competenţei sale; 53. avizarea instrumentelor de plată cu acces la distanţă, de tipul internet banking, home-banking sau mobile-banking; 54. avizarea serviciilor societăţii informaţionale, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 55. implementarea măsurilor din Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice" şi Programul operaţional „Competitivitate", în calitate de organism intermediar, prin delegare de atribuţii de către Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice, respectiv pentru Programul operaţional „Competitivitate"; 56. supravegherea şi controlul respectării prevederilor legale din domeniul comerţului electronic, în calitate de autoritate de reglementare şi supraveghere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată, cu modificările ulterioare; 57. exercitarea atribuţiilor autorităţii de reglementare şi supraveghere în domeniul semnăturii electronice, prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată; 58. exercitarea atribuţiilor autorităţii de reglementare şi supraveghere în domeniul mărcii temporale, prevăzute de Legea nr. 451/2004 privind marca temporală; 59. exercitarea atribuţiilor autorităţii de reglementare şi supraveghere în domeniul activităţii electronice notariale prevăzute de Legea nr. 589/2004 privind regimul juridic al activităţii electronice notariale; 60. exercitarea atribuţiilor autorităţii de reglementare şi supraveghere în domeniul arhivării documentelor în formă electronică prevăzute de Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată; 61. supravegherea şi controlul respectării prevederilor legale referitoare la înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice; 62. coordonarea activităţilor de elaborare a strategiilor şi implementare a programelor şi proiectelor privind infrastructura naţională în domeniul comunicaţiilor electronice, cu excepţia programelor şi proiectelor privind infrastructura naţională în domeniul comunicaţiilor electronice, elaborate şi implementate în cadrul instituţiilor din domeniul apărării şi securităţii naţionale, precum şi a proiectelor e-justice şi e-law şi a celorlalte proiecte conexe din domeniul justiţiei; 63. elaborarea politicii în vederea asigurării administrării, gestionării şi utilizării eficiente a numelor de domenii şi adreselor internet în România; 64. elaborarea reglementărilor privind funcţionarea registrului pentru numele de domenii „.ro"; 65. exercitarea atribuţiilor de organism de supraveghere pentru prestatorii de servicii de încredere calificaţi stabiliţi pe teritoriul României, precum şi luarea măsurilor, după caz, în legătură cu prestatorii de servicii de încredere necalificaţi stabiliţi pe teritoriul României, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE; 66. instituirea, menţinerea şi publicarea de liste care includ informaţii referitoare la prestatorii de servicii de încredere calificaţi pentru care este responsabil, împreună cu informaţii referitoare la serviciile de încredere calificate prestate de aceştia, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014; 67. asigură participarea şi elaborează poziţiile României în procesul de negociere şi adoptare a iniţiativelor la nivel european, în domeniul său de activitate, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 379/2013. (2) Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale exercită atribuţii şi responsabilităţi privind implementarea Mecanismului pentru interconectarea Europei pentru sectorul telecomunicaţii - CEF TELECOM.(3) Atribuţiile şi responsabilităţile Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale privind implementarea Mecanismului pentru interconectarea Europei pentru sectorul telecomunicaţii - CEF TELECOM vor fi stabilite prin protocol de colaborare, care va fi încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de autoritate coordonatoare la nivel naţional a activităţii de gestionare a proiectelor finanţate prin Mecanismul pentru interconectarea Europei Connecting Europe Facility pentru perioada 2014-2020, şi Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.(4) Domeniile în care se va asigura cu precădere accesul prin mijloace electronice la informaţii publice şi furnizarea de servicii publice către persoanele fizice şi juridice sunt următoarele: sănătate publică, educaţie, situaţii de urgenţă, justiţie, finanţe, administraţie publică locală şi centrală, combaterea fraudei, cultură şi turism.(5) Organizarea, implementarea, realizarea şi administrarea tuturor programelor guvernamentale la nivel naţional privind infrastructura de comunicaţii, sistemele şi serviciile privind societatea informaţională se realizează cu acordul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, iar coordonarea şi controlul acestora prin colaborare cu Secretariatul General al Guvernului în condiţiile legii.(6) Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de actele normative în vigoare. Articolul 5(1) În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale colaborează cu Secretariatul General al Guvernului, celelalte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, precum şi cu persoane fizice şi juridice.(2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale are dreptul să solicite informaţii de la ministere, de la celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi de la instituţii publice, în condiţiile legii. Capitolul IIConducerea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Articolul 6(1) Conducerea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale se exercită de către ministru.(2) Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.(3) Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale răspunde de întreaga activitate a ministerului în faţa Guvernului, iar în calitate de membru al Guvernului, în faţa Parlamentului.(4) Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale îndeplineşte, în domeniul de activitate al ministerului, atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte atribuţii specifice stabilite prin acte normative în vigoare.(5) Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale este ordonator principal de credite. În calitate de ordonator principal de credite, ministrul poate delega această competenţă unui secretar de stat, subsecretar de stat, secretarului general sau secretarului general adjunct, în condiţiile legii.(6) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.(7) În activitatea de conducere a ministerului, ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale este ajutat de 2 secretari de stat şi un subsecretar de stat, numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului.(8) Atribuţiile secretarilor de stat şi ale subsecretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale.(9) Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale poate delega unele dintre competenţele sale, în condiţiile legii. Articolul 7(1) Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale are un secretar general şi un secretar general adjunct, înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii.(2) Secretarul general şi secretarul general adjunct asigură stabilitatea funcţionării Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile ministerului. Articolul 8(1) Secretarul general şi secretarul general adjunct îndeplinesc atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Secretarul general şi secretarul general adjunct pot îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale ori delegate de ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, în condiţiile legii. Capitolul IIIStructura organizatorică a Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Articolul 9(1) Structura organizatorică a Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, în condiţiile legii, se pot organiza direcţii în cadrul direcţiilor generale, servicii, birouri, compartimente şi colective temporare de lucru, având prioritate înfiinţarea structurilor cu atribuţii în implementarea programelor europene în domeniul societăţii informaţionale.(2) În structura Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale se organizează şi funcţionează cabinetul ministrului, cabinetele secretarilor de stat, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Atribuţiile personalului din aparatul propriu al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului. Articolul 10(1) În condiţiile legii, la nivelul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale se pot înfiinţa unităţi de management de proiect, denumite în continuare UMP, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe, contractate sau garantate de stat, rambursabile ori nerambursabile.(2) Structura organizatorică, numărul de persoane, regulamentul de funcţionare pentru fiecare UMP şi, după caz, numărul de unităţi se vor stabili prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale. Articolul 11(1) În cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale se organizează şi funcţionează, în condiţiile legii, unităţi de implementare a proiectului, în vederea implementării proiectelor finanţate prin împrumuturi externe rambursabile sau fonduri nerambursabile.(2) Structura organizatorică, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale.(3) Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale numeşte, în condiţiile legii, personalul unităţilor prevăzute la alin. (1). Articolul 12(1) În structura Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale se organizează, la nivel de direcţie generală, Organismul intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale, în vederea îndeplinirii atribuţiilor de organism intermediar pentru Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice" şi Programul operaţional „Competitivitate".(2) Structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Organismului intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale se stabilesc prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale.(3) Organismul intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale îndeplineşte atribuţiile delegate de către Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice" şi Programul operaţional „Competitivitate" şi/sau autorităţile de plată, pe baza Acordului de delegare.(4) Organismul intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale funcţionează cu un număr total de 64 de posturi. Articolul 13(1) Structura posturilor pe componente funcţionale, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.(2) Numărul maxim de posturi este de 193, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.(3) Personalul necesar desfăşurării activităţilor Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale se numeşte sau se angajează, după caz, cu respectarea termenelor şi procedurilor legale, în limita numărului maxim de posturi aprobat.(4) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal. Articolul 14Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale poate închiria, în condiţiile legii, bunurile imobile proprietate a statului, pe care le are în administrare. Sumele obţinute din chirii constituie venituri la bugetul de stat. Capitolul IVDispoziţii finale Articolul 15Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale are în coordonare Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, instituţii prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 16Unităţile la care Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar sunt prevăzute în anexa nr. 3. Articolul 17În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale va asigura realizarea măsurilor rezultate din reorganizare, cu respectarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 18Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 19La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 5 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU SORIN MIHAI GRINDEANU Contrasemnează: Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, Augustin Jianu Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, Sevil Shhaideh Ministrul muncii şi justiţiei sociale, Lia-Olguţa Vasilescu Ministrul cercetării şi inovării, Şerban-Constantin Valeca Ministrul afacerilor externe, Teodor-Viorel Meleşcanu Ministrul finanţelor publice, Viorel Ştefan Ministrul delegat pentru afaceri europene, Ana Birchall Ministrul delegat pentru fonduri europene, Mihaela Virginia Toader Bucureşti, 27 ianuarie 2017. Nr. 36. ANEXA Nr. 11 )1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale ANEXA Nr. 2UNITĂŢI care funcţionează în coordonarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Nr. crt. Denumirea unităţii
1. Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO
2. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti

ANEXA Nr. 3UNITĂŢI la care Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar

Nr. crt. Denumirea unităţii
1. Compania Naţională „Poşta Română" - S.A.
2. Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A.
3. Telekom România Communications - S.A.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 36/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 36 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 36/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu