Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 357 din 14 aprilie 2010

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 56/2010 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea producatorilor de energie electrica si termica de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin înfiintarea Companiei Nationale Electra - S.A. si Companiei Nationale Hidroenergetica - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 256 din 20 aprilie 2010In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 56/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea producătorilor de energie electrică şi termică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin înfiinţarea Companiei Naţionale Electra - S.A. şi Companiei Naţionale Hidroenergetica - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 5 februarie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Infiinţarea Companiei Naţionale Electra - S.A. se face în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre, prin operaţiuni de fuziune prin contopire şi, respectiv, de divizare prin desprinderea unei părţi din patrimoniu."

2.  La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Concomitent cu înfiinţarea Companiei Naţionale Electra - S.A., potrivit alin. (2), se înfiinţează Compania Naţională Hidroenergetica - S.A., prin transformarea în companie naţională a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica - S.A. şi schimbarea denumirii acesteia, precum şi ca urmare a reorganizării acestei societăţi prin fuziune prin absorbţie şi, respectiv, divizare prin desprinderea unei părţi de patrimoniu, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Compania Naţională Electra - S.A. se înfiinţează prin fuziunea prin contopire, în condiţiile art. 238 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Societăţii Comerciale Complexul Energetic Rovinari - S.A., Societăţii Comerciale Complexul Energetic Turceni - S.A., Societăţii Comerciale Complexul Energetic Craiova - S.A., Societăţii Naţionale a Lignitului Oltenia - S.A., Societăţii Naţionale Nuclearelectrica - S.A. şi a Societăţii Comerciale Hidroserv - S.A. Râmnicu Vâlcea, filială a Societăţii Comerciale Hidroelectrica - S.A., care se dizolvă fără a intra în lichidare, concomitent cu preluarea patrimoniului Societăţii Comerciale Hidroelectrica - S.A., corespunzător sucursalelor S.H. Râmnicu Vâlcea, S.H. Sibiu şi S.H. Târgu Jiu, stabilit în cadrul procedurii de divizare prin desprinderea unei părţi din patrimoniul acesteia."

4.  La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Concomitent cu înfiinţarea Companiei Naţionale Electra - S.A. în condiţiile prevăzute la art. 2 şi, în particular, cu preluarea de către aceasta a unei părţi din patrimoniul Societăţii Comerciale Hidroelectrica - S.A., corespunzătoare sucursalelor S.H. Râmnicu Vâlcea, S.H. Sibiu şi S.H. Târgu Jiu, Societatea Comercială Hidroelectrica - S.A. îşi schimbă denumirea şi se transformă în Compania Naţională Hidroenergetica - S.A., care fuzionează, în condiţiile art. 238 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu anumite filiale ale Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice Termoelectrica - S.A., respectiv Societatea Comercială Electrocentrale Deva - S.A. şi Societatea Comercială Electrocentrale Bucureşti - S.A., precum şi cu anumite filiale ale Societăţii Comerciale Hidroelectrica - S.A., respectiv Societatea Comercială Hidroserv Bistriţa - S.A., Societatea Comercială Hidroserv Slatina - S.A., Societatea Comercială Hidroserv Porţile de Fier - S.A., Societatea Comercială Hidroserv Curtea de Argeş - S.A., Societatea Comercială Hidroserv Sebeş - S.A., Societatea Comercială Hidroserv Haţeg - S.A. şi Societatea Comercială Hidroserv Cluj - S.A., filiale care se dizolvă, fără a intra în lichidare."

5.  La articolul 3, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu următorul cuprins:

„(11) Societatea Comercială Termoelectrica - S.A. se va diviza prin desprinderea patrimoniului aferent sucursalei Electrocentrale Paroşeni şi a patrimoniului aferent sucursalei Termoserv Paroşeni şi transformarea celor două sucursale în societăţi comerciale distincte.

(12)  Ca urmare a desprinderii de patrimoniu realizate în condiţiile alin. (11), Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, în calitate de acţionar unic al Societăţii Comerciale Termoelectrica - S.A., îi vor fi alocate acţiuni ale celor două societăţi comerciale care se înfiinţează în condiţiile alin. (11), acesta devenind acţionarul unic al acestora, în condiţiile art. 2501 lit. a) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(13)        Ulterior înfiinţării Companiei Naţionale Hidroenergetica - S.A., cele două societăţi comerciale înfiinţate în condiţiile alin. (11) vor fuziona cu Compania Naţională Hidroenergetica - S.A., care le va absorbi în condiţiile art. 238 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

6.  La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Ulterior înfiinţării Companiei Naţionale Hidroenergetica - S.A., aceasta va prelua şi patrimoniul Companiei Naţionale a Huilei - S.A. Petroşani, în condiţiile unui plan de restructurare, eficientizare şi dezvoltare a minelor, care va fi întocmit de conducerea executivă şi de administratorii societăţii şi va fi aprobat de ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri."

7.  La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Termenele, condiţiile şi modalităţile concrete de realizare a operaţiunilor prevăzute la alin. (1), (11) şi (2) vor fi aprobate prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, în termen de cel mult 90 de zile de la data publicării prezentei hotărâri."

8.  La articolul 3, alineatul (3) se abrogă.

9.  La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Proiectele actelor constitutive ale Companiei Naţionale Electra - S.A. şi ale Companiei Naţionale Hidroenergetica - S.A. se transmit Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în vederea emiterii mandatului său de reprezentare pentru aprobarea lor în adunările generale ale acţionarilor companiilor respective, în condiţiile legii."

10.  La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Incepând cu data la care operaţiunile de fuziune şi divizare prevăzute la art. 2 şi 3 îşi produc efectele potrivit legii, Compania Naţională Electra - S.A. şi Compania Naţională Hidroenergetica - S.A. preiau toate drepturile şi vor fi ţinute de toate obligaţiile fostelor societăţi comerciale supuse fuziunii, respectiv preiau acele drepturi şi vor fi ţinute de acele obligaţii aferente părţilor din patrimoniu care se transferă prin divizare, şi, de asemenea, se subrogă în drepturile şi obligaţiile decurgând din raporturile juridice ale societăţilor participante cu terţii, inclusiv în litigiile în curs."

11.  La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Compania Naţională Electra - S.A. are ca obiect principal de activitate producţia de energie electrică, domeniu de activitate cod 351, conform Clasificării activităţilor din economia naţională, activitatea principală cod 3511, conform Clasificării activităţilor din economia naţională, urmând a desfăşura şi activităţi de furnizare de energie electrică, producere, transport, distribuţie şi furnizare de energie termică, exploatare a minelor şi carierelor de lignit şi producere de combustibil nuclear."

12.  La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Compania Naţională Hidroenergetica - S.A. are ca obiect principal de activitate producţia de energie electrică, domeniu de activitate cod 351, conform Clasificării activităţilor din economia naţională, activitatea principală cod 3511, conform Clasificării activităţilor din economia naţională, urmând a desfăşura  şi   activităţi   de  furnizare   a   energiei   electrice, producere, transport, distribuţie şi furnizare de energie termică şi exploatare a minelor de huilă."

13.  La articolul 9, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:

„(4) Transferul către Compania Naţională Electra - S.A. al drepturilor şi obligaţiilor derivând din avizele, autorizaţiile, permisele şi licenţele deţinute de societăţile naţionale/societăţile comerciale care se reorganizează potrivit art. 2, precum şi al drepturilor şi obligaţiilor derivând din avizele, autorizaţiile, permisele şi licenţele aferente activităţii sucursalelor Societăţii Comerciale Hidroelectrica - S.A. prevăzute la art. 2 va opera de drept la data la care operaţiunile de fuziune şi divizare prevăzute de art. 2 îşi produc efectele potrivit legii, fără a fi necesară obţinerea unui acord prealabil în acest sens al autorităţilor emitente, în condiţiile legii.

(5) Transferul către Compania Naţională Hidroenergetica - S.A. al drepturilor şi obligaţiilor derivând din avizele, autorizaţiile, permisele şi licenţele deţinute de societăţile comerciale şi companiile naţionale care se reorganizează potrivit art. 3 alin. (1), (11) şi (2) va opera de drept la data la care operaţiunile de fuziune, divizare şi, după caz, reorganizare în orice alt mod, avute în vedere de art. 3, îşi produc efectele potrivit legii, fără a fi necesară obţinerea unui acord prealabil în acest sens al autorităţilor emitente, în condiţiile legii.

(6)  După înfiinţarea Companiei Naţionale Electra - S.A. şi Companiei Naţionale Hidroenergetica - S.A. potrivit art. 2 şi 3, autorităţile competente vor emite sau vor modifica, după caz, avizele, autorizaţiile, permisele şi licenţele necesare pentru desfăşurarea activităţilor acestor companii în regim de urgenţă, în maximum 30 de zile de la data solicitărilor primite în acest sens."

14. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - Finalizarea, în condiţiile legii, a reorganizării producătorilor de energie electrică şi termică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri potrivit art. 2 şi 3, prin înmatricularea Companiei Naţionale Electra - S.A. şi, respectiv, înregistrarea operaţiunilor de divizare şi fuziune prin absorbţie pentru înfiinţarea Companiei Naţionale Hidroenergetica - S.A., se va face după obţinerea deciziei de autorizare a concentrării economice, în condiţiile legii."

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mihai Constantin Şeitan

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 357/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 357 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu