Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 348 din 27 martie 2003

pentru modificarea si completarea unor metodologii fiscale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 248 din 10 aprilie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. XIII alin. (1) si (11) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscala,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Instructiunile privind metodologia de calcul al impozitului pe profit, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 859/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 640 din 29 august 2002, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Dupa punctul 2.14, la alineatul (4) al articolului 2 din lege se introduce punctul 2.15 cu urmatorul cuprins:
    "2.15. Intra sub incidenta art. 2 alin. (7) din lege urmatoarele sume inregistrate in conturi de rezerve sau surse proprii de finantare, in conformitate cu reglementarile privind impozitul pe profit:
    a) sumele reprezentand diferentele nete rezultate din evaluarea disponibilului in devize, in conformitate cu actele normative in vigoare, care au fost neimpozabile;
    b) scutirile si reducerile de impozit pe profit aplicate asupra profitului investit potrivit prevederilor legii, inclusiv suma profitului investit, diferenta dintre cota redusa de impozit pentru exportul de bunuri si/sau servicii si cota standard, precum si cele prevazute in legi speciale.
    Facilitatile fiscale de natura scutirilor/reducerilor de impozit pe profit, prevazute in acte normative speciale, in care nu s-a prevazut in mod expres cerinta constituirii de rezerve sau surse proprii de finantare, precum cele cuprinse in reglementarile privind zonele defavorizate, protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, zonele libere, brevetele de inventie, reducerea cu 20% pentru crearea de noi locuri de munca si altele asemenea in conditiile legii, nu intra sub incidenta prevederilor alineatului precedent."
    2. Punctul 9.4 va avea urmatorul cuprins:
    "9.4. Cota de 5% reprezentand rezerva prevazuta la art. 9 alin. (3) lit. a) din lege se aplica asupra diferentei dintre totalul veniturilor, mai putin veniturile neimpozabile, si totalul cheltuielilor, mai putin cheltuiala cu impozitul pe profit si cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, inregistrate in contabilitate. Aceasta diferenta se calculeaza cumulat de la inceputul anului.
    In veniturile neimpozabile care se scad la determinarea bazei de calcul pentru rezerva sunt incluse veniturile prevazute la art. 8 din lege, cu exceptia celor prevazute la lit. c)."
    3. Punctul 10.3 va avea urmatorul cuprins:
    "10.3. Gradul de indatorare al capitalului se determina ca raport intre capitalul imprumutat si capitalul propriu. Prin capital imprumutat se intelege totalul creditelor si imprumuturilor cu termen de rambursare peste un an, respectiv credite bancare, imprumuturi de la institutii financiare, imprumuturi de la actionari, asociati sau alte persoane, credite furnizori.
    Capitalul propriu cuprinde capitalul social, rezervele legale, alte rezerve, profitul nedistribuit, rezultatul exercitiului si alte elemente de capital propriu constituite potrivit reglementarilor legale.

                            Capital imprumutat
    Gradul de indatorare = --------------------
                             Capital propriu

    Pentru calculul deductibilitatii cheltuielilor cu dobanzile se vor avea in vedere urmatoarele:
    a) Pentru imprumuturile angajate de la alte entitati decat institutiile de credit autorizate se va aplica limita prevazuta la art. 10 alin. (5) din lege, indiferent de perioada in care au fost contractate.
    b) Cheltuielile cu dobanda aferenta imprumuturilor contractate dupa data de 1 iulie 2002 sunt deductibile aplicandu-se limita de deductibilitate prevazuta la art. 10 alin. (2) din lege dupa aplicarea limitei de deductibilitate prevazute la art. 10 alin. (5) din lege, dupa caz.
    c) In scopul aplicarii art. 10 alin. (5) din lege nivelul ratei dobanzilor recunoscute la calculul profitului impozabil este:
    - rata dobanzii de referinta este cea din ultima luna a trimestrului pentru care se calculeaza impozitul pe profit, publicata de Banca Nationala a Romaniei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
    - ratele dobanzilor LIBOR si EURIBOR sunt cele din ultima zi a trimestrului pentru care se calculeaza impozitul pe profit corespunzator perioadei contractuale.
    Ministerul Finantelor Publice publica, prin ordin al ministrului finantelor publice, nivelul ratelor dobanzilor LIBOR si EURIBOR.
    d) Modul de calcul al dobanzii conform art. 10 alin. (5) din lege va fi cel corespunzator modului de calcul al dobanzii aferente imprumuturilor.
    e) Rezultatul exercitiului luat in calcul la determinarea capitalului propriu pentru sfarsitul perioadei este cel inregistrat de contribuabil inainte de calculul impozitului pe profit.
    Cheltuielile cu dobanzile insumate cu pierderea neta din diferentele de curs valutar aferente imprumuturilor cu termen de rambursare mai mare de un an, luate in considerare la calculul gradului de indatorare, sunt deductibile la determinarea profitului impozabil in limitele prevazute la art. 10 alin. (2) din lege.
    In anul 2003, in vederea determinarii valorii deductibile a cheltuielilor cu dobanzile aferente imprumuturilor in valuta obtinute de la alte entitati, cu exceptia celor obtinute de la banci, sucursalele acestora si cooperativele de credit, romane sau straine, de la societati de leasing pentru operatiuni de leasing si/sau de credit ipotecar, nivelul ratei dobanzii anuale este de 9%, respectiv 2,25% trimestrial. In cazul leasingului financiar, utilizatorul nu aplica limita prevazuta la art. 10 alin. (5)."
    Art. 2
    Normele de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 598/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 437 din 22 iunie 2002, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul (5) al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Institutiile publice nu sunt persoane impozabile pentru urmatoarele activitati:
    a) vanzarea, direct sau prin intermediari, catre persoane fizice in scop de locuinta a imobilelor sau partilor de imobile aflate in proprietatea statului, date in folosinta inainte de introducerea taxei pe valoarea adaugata;
    b) livrarile de bunuri dobandite dupa data de 1 iulie 1993, pentru care nu au avut drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata."
    2. Alineatele (3), (4) si (7) ale articolului 8 vor avea urmatorul cuprins:
    "(3) Pentru transportul de persoane prevazut la art. 7 alin. (1) lit. b) din lege locul prestarii este considerat a fi in tara in care se afla locul de plecare al transportului. Cand locul plecarii transportului de persoane se afla in strainatate si locul sosirii este in Romania, locul prestarii este considerat a fi in strainatate, iar cand locul plecarii transportului de persoane este in Romania si locul sosirii este in strainatate, locul prestarii este considerat a fi in Romania. Pentru transportul de bunuri se aplica aceleasi reguli, cu exceptia transportului aferent bunurilor importate in Romania, pentru care locul prestarii este considerat a fi in Romania. Pentru orice transport care are locul prestarii in Romania taxa pe valoarea adaugata este datorata de prestator daca operatiunea este taxabila. Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata beneficiaza de dreptul de deducere potrivit prevederilor art. 22 alin. (4) lit. d) din lege, pentru orice transport care are locul prestarii in strainatate.
    (4) Pentru operatiunile prevazute la art. 7 alin. (1) lit. c) din lege locul prestarii este situat in tara in care beneficiarul isi are stabilit sediul activitatii sau, in lipsa unui astfel de sediu, domiciliul acestuia, catre care serviciile sunt prestate. Atunci cand persoane straine efectueaza prestari de servicii de natura celor prevazute la art. 7 alin. (1) lit. c) din lege, catre beneficiari, indiferent de statutul lor juridic, care au sediul activitatii sau domiciliul in Romania, taxa pe valoarea adaugata este datorata de beneficiari, daca operatiunile in cauza sunt taxabile. Aceasta se achita sau, dupa caz, se evidentiaza in decontul privind taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 29 lit. D.d) si e) din lege. Cand persoane impozabile din Romania presteaza servicii de natura celor prevazute la art. 7 alin. (1) lit. c) din lege, pentru beneficiari care au sediul activitatii sau domiciliul in strainatate, locul prestarii este considerat a fi in strainatate, iar prestatorii din Romania au dreptul de deducere potrivit prevederilor art. 22 alin. (4) lit. d) din lege.
    ............................................................................
    (7) Orice persoana straina care nu este inregistrata in Romania ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, dar efectueaza prestari de servicii taxabile pentru care locul prestarii este considerat a fi in Romania, cu exceptia celor prevazute la art. 7 alin. (1) lit. c) din lege, datoreaza taxa pe valoarea adaugata si este obligata sa isi desemneze un reprezentant fiscal domiciliat in Romania. In situatia nedesemnarii unui reprezentant fiscal, beneficiarii prestarilor de servicii respective datoreaza taxa pe valoarea adaugata, care se achita sau, dupa caz, se evidentiaza in decontul privind taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 29 lit. D.f) din lege."
    3. Dupa articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 22^1
    (1) Pentru operatiunile de leasing cu bunuri imobile nu se aplica scutirea de taxa pe valoarea adaugata prevazuta la art. 9 alin. (2) lit. o) din lege.
    (2) In sensul art. 9 alin. (2) lit. o) pct. 2 din lege, prin inchirierea amplasamentelor pentru stationarea vehiculelor se intelege serviciile de parcare.
    (3) In sensul art. 9 alin. (2) lit. o) pct. 3 din lege, masinile si utilajele fixate in bunuri imobile sunt cele care pot fi detasate fara a fi deteriorate sau fara a antrena deteriorarea imobilelor insesi.
    (4) Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, care au continuat dupa data de 1 martie 2003 regimul de taxare pentru contractele in derulare, se considera ca au optat tacit pentru regimul de taxare pentru operatiuni de natura celor prevazute la art. 9 alin. (2) lit. o) din lege.
    (5) Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de impozite si taxe, dar neinregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, precum si cele infiintate dupa data de 1 martie 2003, daca opteaza pentru regimul de taxare al operatiunilor prevazute la art. 9 alin. (2) lit. o) din lege, vor solicita inregistrarea ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, urmand procedurile privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe. Dupa dobandirea calitatii de platitor de taxa pe valoarea adaugata vor notifica in scris organelor fiscale competente asupra bunurilor imobile sau partilor de bunuri imobile, pentru care opteaza pentru regimul de taxare. In situatia in care numai o parte dintr-un imobil este utilizata pentru realizarea operatiunilor prevazute la art. 9 alin. (2) lit. o) din lege si se opteaza pentru taxarea acestora, in notificarea transmisa organului fiscal se va inscrie in procente partea din imobil destinata acestor operatiuni. Formularul pentru notificarea optiunii (modelul este prevazut in anexa nr. 3 la norme) se depune la organul fiscal la care persoanele impozabile sunt inregistrate ca platitori de impozite si taxe. Regimul de taxare pentru operatiunile prevazute la art. 9 alin. (2) lit. o) din lege se aplica de la data inscrisa in notificare. Taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor imobile dobandite anterior datei de la care aceste persoane devin platitori de taxa pe valoarea adaugata nu poate fi dedusa.
    (6) Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata pot opta pentru aplicarea regimului de taxare pentru orice operatiune prevazuta la art. 9 alin. (2) lit. o) din lege. Optiunea se notifica organelor fiscale teritoriale conform procedurii descrise la alin. (5) si se aplica de la data inscrisa in notificare.
    (7) Persoanele care au optat pentru regimul de taxare pentru orice operatiune prevazuta la art. 9 alin. (2) lit. o) din lege nu mai pot aplica regimul de scutire pentru operatiunile respective timp de 5 ani. Dupa aceasta perioada persoanele impozabile pot anula optiunea. Formularul pentru notificarea anularii optiunii (modelul este prevazut in anexa nr. 4 la norme) se depune la organul fiscal la care persoanele impozabile sunt inregistrate ca platitori de impozite si taxe.
    (8) Prin derogare de la prevederile alin. (7), persoanele prevazute la alin. (4), care la data de 1 martie 2003 au optat tacit pentru taxarea operatiunilor prevazute la art. 9 alin. (2) lit. o) din lege, pot renunta oricand la aceasta optiune in vederea aplicarii regimului de scutire. Formularul pentru notificarea anularii optiunii (modelul este prevazut in anexa nr. 4 la norme) se depune la organul fiscal la care persoanele impozabile sunt inregistrate ca platitori de impozite si taxe. Daca ulterior vor opta pentru taxare, se vor conforma prevederilor alin. (7).
    (9) Persoanele impozabile care trec de la regimul de taxare la cel de scutire pentru orice operatiune prevazuta la art. 9 alin. (2) lit. o) din lege au obligatia sa recalculeze taxa pe valoarea adaugata dedusa pentru bunurile imobile achizitionate, construite sau modernizate in ultimii 5 ani, proportional cu partea din fiecare bun imobil care va fi utilizata pentru realizarea operatiunilor scutite si proportional cu numarul de luni in care bunul va fi utilizat in regim de scutire. Recalcularea este operata intr-o perioada de 5 ani in cadrul carora bunurile imobile au fost dobandite, incepand cu data de la care fiecare bun imobil a fost dobandit. Pentru bunurile imobile care sunt modernizate recalcularea taxei deduse aferente acestor lucrari este operata, de asemenea, intr-o perioada de 5 ani de la data finalizarii fiecarei lucrari de modernizare. Pentru recalculare se va tine cont de suma taxei pe valoarea adaugata pentru fiecare an, care reprezinta o cincime din taxa pe valoarea adaugata dedusa aferenta achizitiei, construirii sau modernizarii bunurilor imobile. Pentru determinarea recalcularii lunare se imparte fiecare cincime la 12. Suma care nu poate fi dedusa se calculeaza astfel: din perioada de 5 ani se scade numarul de luni in care bunul imobil a fost utilizat in regim de taxare, iar rezultatul se inmulteste cu recalcularea lunara. Fractiunile de luna se considera luna intreaga. Taxa pe valoarea adaugata nedeductibila obtinuta prin recalculare se inregistreaza din punct de vedere contabil pe cheltuieli, precum si in jurnalul pentru cumparari si se preia corespunzator in decontul privind taxa pe valoarea adaugata pentru luna in care persoana impozabila incepe aplicarea regimului de scutire.
    (10) Exemple de recalculare a dreptului de deducere:
    1. O persoana impozabila dobandeste la data de 15 iunie 2001, prin achizitie sau investitii, un bun imobil avand o valoare de 30 miliarde lei, care este utilizat ca sediu de firma 70%, iar 30% este inchiriat. Activitatea persoanei impozabile consta in editarea, tiparirea si vanzarea de ziare si reviste, care sunt taxabile din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata, precum si editarea, tiparirea si vanzarea de carti, operatiune scutita de taxa pe valoarea adaugata fara drept de deducere. Taxa pe valoarea adaugata aferenta acestui imobil a fost de 5,7 miliarde lei, din care s-au dedus 4,56 miliarde lei conform pro rata definitiva de 80% din anul 2001. La sfarsitul anului 2002 taxa dedusa s-a recalculat conform art. 61 alin. (9) in functie de pro rata definitiva de 70% pentru anul 2002, rezultand din recalculare suma de 570 milioane lei care s-a inregistrat pe cheltuieli. In anul 2002 au fost efectuate lucrari de modernizare care au marit valoarea bunului imobil cu 10 miliarde lei, pentru care taxa pe valoarea adaugata aferenta este de 1,71 miliarde lei, din care s-a dedus suma de 1,2 miliarde lei, conform pro rata definitiva de 70% din anul 2002. Lucrarile de modernizare au fost finalizate in data de 9 iunie 2002. De la data de 1 martie 2003 persoana impozabila aplica regimul de scutire de taxa pe valoarea adaugata pentru inchirierea suprafetei de 30% din imobil. Recalcularea dreptului de deducere se efectueaza astfel:

    A. Recalcularea pentru taxa pe valoarea adaugata aferenta dobandirii bunului imobil
    - Taxa pe valoarea adaugata aferenta bunului imobil      5.700 milioane lei
    - Taxa dedusa initial                                    4.560 milioane lei
    - Diferenta de taxa rezultata din recalculare la
      sfarsitul anului 2002                                    570 milioane lei
    - Taxa dedusa efectiv pentru bunul imobil (4.560 - 570)  3.990 milioane lei
    - Taxa dedusa aferenta partii din bunul imobil care
      este inchiriata 3.990 milioane lei x 30% =             1.197 milioane lei

    - Recalcularea pentru perioada 15 iunie 2001 - 1 martie 2003
    1.197 milioane lei : 5 ani = 239,4 milioane lei
    239,4 milioane lei : 12 = 19,95 milioane lei
    7 luni din 2001 + 12 luni din 2002 + 2 luni din 2003 = 21 de luni
    21 de luni x 19,95 milioane lei = 418,95 milioane lei
    1.197 milioane lei - 418,95 milioane lei = 778,05 milioane lei

    B. Recalcularea aferenta lucrarii de modernizare din anul 2002
    - Taxa pe valoarea adaugata dedusa pentru modernizare     1.200 milioane lei
    - Taxa dedusa pentru modernizare aferenta partii din bunul imobil care este inchiriata
    1.200 milioane lei x 30% = 360 milioane lei

    - Recalcularea pentru perioada 9 iunie 2002 - 1 martie 2003
    360 milioane lei : 5 ani = 72 milioane lei
    72 milioane lei : 12 = 6 milioane lei
    7 luni din 2002 + 2 luni din 2003 = 9 luni
    9 luni x 6 milioane lei = 54 milioane lei
    360 milioane lei - 54 milioane lei = 306 milioane lei
    Sumele de 778,05 milioane lei + 306 milioane lei, rezultate din recalcularile efectuate la lit. A si B, reprezinta diferenta de taxa care va fi inregistrata pe cheltuieli, in jurnalul pentru cumparari din luna martie, in rosu, si corespunzator va fi preluata in decontul privind taxa pe valoarea adaugata pentru luna martie 2003.
    2. Acelasi exemplu, in situatia in care persoana impozabila nu a avut si operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata in anul 2001:

    A. Recalcularea pentru T.V.A. aferenta dobandirii bunului imobil
    - Taxa dedusa initial      5.700 milioane lei
    - Taxa dedusa aferenta partii din bunul imobil care este inchiriata
    5.700 milioane lei x 30% = 1.710 milioane lei

    - Recalcularea pentru perioada 15 iunie 2001 - 1 martie 2003
    1.710 milioane lei : 5 ani = 342 milioane lei
    342 milioane lei : 12 = 28,5 milioane lei
    7 luni din 2001 + 12 luni din 2002 + 2 luni din 2003 = 21 de luni
    21 de luni x 28,5 milioane lei = 598,5 milioane lei
    1.710 milioane lei - 598,5 milioane lei = 1.111,5 milioane lei

    B. Recalcularea aferenta lucrarii de modernizare din anul 2002
    - Taxa pe valoarea adaugata dedusa pentru modernizare     1.710 milioane lei
    - Taxa dedusa pentru modernizare aferenta partii din bunul imobil care este inchiriata
    1.710 milioane lei x 30% = 513 milioane lei

    - Recalcularea pentru perioada 9 iunie 2002 - 1 martie 2003
    513 milioane lei : 5 ani = 102,6 milioane lei
    102,6 milioane lei : 12 = 8,55 milioane lei
    7 luni din 2002 + 2 luni din 2003 = 9 luni
    9 luni x 8,55 milioane lei = 76,95 milioane lei
    513 milioane lei - 76,95 milioane lei = 436,05 milioane lei
    Sumele de 1.111,5 milioane lei + 436,05 milioane lei, rezultate din recalcularile efectuate la lit. A si B, reprezinta diferenta de taxa care va fi inregistrata pe cheltuieli, in jurnalul pentru cumparari din luna martie, in rosu, si corespunzator va fi preluata in decontul privind taxa pe valoarea adaugata pentru luna martie 2003.
    (11) Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, care trec de la regimul de scutire la cel de taxare pentru operatiunile prevazute la art. 9 alin. (2) lit. o) din lege, pot deduce din taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor imobile achizitionate, construite sau modernizate in ultimii 5 ani, o suma recalculata proportional cu partea din fiecare bun imobil care va fi utilizata pentru aceste operatiuni si proportional cu numarul de luni in care bunul va fi utilizat in regim de taxare. Recalcularea se realizeaza intr-o perioada de 5 ani in cadrul carora bunurile imobile au fost dobandite, incepand cu data de la care fiecare bun imobil a fost dobandit. Pentru bunurile imobile care sunt modernizate recalcularea taxei aferente acestor lucrari este operata, de asemenea, intr-o perioada de 5 ani de la data finalizarii fiecarei lucrari de modernizare. Pentru recalculare se va tine cont de suma taxei pe valoarea adaugata pentru fiecare an, care reprezinta o cincime din taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiei, construirii sau modernizarii bunurilor imobile. Pentru determinarea recalcularii lunare se imparte fiecare cincime la 12. Stabilirea sumei care poate fi dedusa se calculeaza astfel: din perioada de 5 ani se scade numarul de luni in care bunul imobil a fost utilizat in regim de scutire, iar rezultatul se inmulteste cu recalcularea lunara. Fractiunile de luna se considera luna intreaga. Taxa pe valoarea adaugata dedusa se inregistreaza din punct de vedere contabil prin diminuarea cheltuielilor, precum si in jurnalul pentru cumparari si se preia corespunzator in decontul privind taxa pe valoarea adaugata pentru luna in care persoana impozabila incepe aplicarea regimului de taxare.
    (12) Exemple pentru calculul taxei pe valoarea adaugata care poate fi dedusa potrivit prevederilor alin. (11):
    1. Pe exemplul de la alin. (10) pct. 1, persoana impozabila opteaza pentru regimul de taxare a operatiunii de inchiriere de la data de 1 octombrie 2004.

    A. Recalcularea taxei pe valoarea adaugata aferente bunului
    Bunul a fost utilizat 21 de luni in regim de taxare si 19 luni in regim de scutire (10 luni din anul 2003 + 9 luni din anul 2004). Din cei 5 ani, perioada de recalculare, bunul va mai fi utilizat 20 de luni in regim de taxare. Persoana impozabila are dreptul sa deduca taxa pe valoarea adaugata pentru 20 de luni, respectiv 19,95 milioane lei x 20 de luni = 399 milioane lei.

    B. Recalcularea taxei pe valoarea adaugata aferente modernizarii
    Modernizarea a fost efectuata in luna iunie 2002. Bunul modernizat a fost utilizat 9 luni in regim de taxare si 19 luni in regim de scutire. Din cei 5 ani, perioada de recalculare, bunul modernizat va mai fi utilizat 32 de luni in regim de taxare. Persoana impozabila are dreptul sa deduca taxa pe valoarea adaugata pentru 32 de luni, respectiv 6 milioane lei x 32 de luni = 192 milioane lei.
    Sumele de 399 milioane lei + 192 milioane lei se inregistreaza din punct de vedere contabil prin diminuarea cheltuielilor, precum si in jurnalul pentru cumparari si se preia corespunzator in decontul privind taxa pe valoarea adaugata pentru luna octombrie 2004.
    2. Pe exemplul de la alin. (10) pct. 2, persoana impozabila opteaza pentru taxarea operatiunii de inchiriere de la data de 1 octombrie 2004.

    A. Recalcularea taxei pe valoarea adaugata aferente bunului
    Bunul a fost utilizat 21 de luni in regim de taxare si 19 luni in regim de scutire (10 luni din anul 2003 + 9 luni din anul 2004). Din cei 5 ani, perioada de recalculare, bunul va mai fi utilizat 20 de luni in regim de taxare. Persoana impozabila are dreptul sa deduca taxa pe valoarea adaugata pentru 20 de luni, respectiv 28,5 milioane lei x 20 de luni = 570 milioane lei.

    B. Recalcularea taxei pe valoarea adaugata aferente modernizarii
    Modernizarea a fost efectuata in luna iunie 2002. Bunul modernizat a fost utilizat 9 luni in regim de taxare si 19 luni in regim de scutire. Din cei 5 ani, perioada de recalculare, bunul modernizat va mai fi utilizat 32 de luni in regim de taxare. Persoana impozabila are dreptul sa deduca taxa pe valoarea adaugata pentru 32 de luni, respectiv 8,55 milioane lei x 32 = 273,6 milioane lei.
    Sumele de 570 milioane lei + 273,6 milioane lei se inregistreaza din punct de vedere contabil prin diminuarea cheltuielilor, precum si in jurnalul pentru cumparari si se preia corespunzator in decontul privind taxa pe valoarea adaugata pentru luna octombrie 2004.
    4. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 32
    Justificarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 11 alin. (1) lit. g) din lege, se face cu factura fiscala pe care se inscrie <<scutit cu drept de deducere>> sau, dupa caz, si cu factura externa, precum si cu documente specifice din care sa rezulte ca serviciile sunt efectuate pentru nevoile directe ale navelor si aeronavelor care efectueaza transporturi internationale de persoane si de marfuri, precum si pentru incarcatura lor."
    5. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 33
    (1) Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 11 alin. (1) lit. i) din lege, operatiunile efectuate de persoane impozabile, inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, contractate cu beneficiari cu sediul sau domiciliul in strainatate ori cu intermediari care actioneaza in numele sau contul acestora, privind:
    a) servicii prestate in contul beneficiarilor cu sediul in strainatate, pentru bunurile din import aflate in perioada de garantie;
    b) transportul si prestarile de servicii accesorii transportului, aferente marfurilor in tranzit pe teritoriul Romaniei;
    c) serviciile postale efectuate pe teritoriul Romaniei de operatorii prevazuti de Ordonanta Guvernului nr. 70/2001 pentru ratificarea actelor adoptate de Congresul Uniunii Postale Universale de la Beijing (1999), aprobata prin Legea nr. 670/2001, constand in preluarea si distribuirea trimiterilor postale din strainatate, inclusiv servicii financiar-postale.
    (2) Justificarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru serviciile prevazute la alin. (1) lit. a) se face cu:
    a) facturile externe si facturile fiscale;
    b) contractele incheiate cu partenerii externi sau comenzile acestora.
    (3) Justificarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru serviciile prevazute la alin. (1) lit. b) se face cu:
    a) documentul specific de transport, declaratia vamala de tranzit, factura fiscala pe care se inscrie <<scutit cu drept de deducere>> si, dupa caz, factura externa, emise catre beneficiarul transportului sau casa de expeditie, in cazul transportatorilor;
    b) copie de pe documentul specific de transport si de pe declaratia vamala de tranzit, factura fiscala pe care se inscrie <<scutit cu drept de deducere>> sau, dupa caz, si factura externa, emise catre beneficiarul transportului, in cazul caselor de expeditie;
    c) contractele incheiate cu beneficiarul transportului, cu transportatorul sau cu casele de expeditie ori comenzile acestora, factura fiscala pentru care se inscrie <<scutit cu drept de deducere>> sau, dupa caz, si factura externa, copie de pe declaratia vamala de tranzit, in cazul unitatilor care presteaza servicii accesorii transportului marfurilor in tranzit pe teritoriul Romaniei.
    (4) Justificarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru serviciile prevazute la alin. (1) lit. c) se face cu documentele specifice postale internationale."
    6. Alineatul (1) al articolului 40 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 40
    (1) Orice persoana straina care nu este inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata in Romania, dar realizeaza operatiuni taxabile, este obligata sa desemneze un reprezentant fiscal domiciliat in Romania. In situatia in care taxa pe valoarea adaugata este datorata de beneficiari, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) lit. c) din lege, persoanele straine nu au obligatia sa desemneze un reprezentant fiscal in Romania. Poate, de asemenea, sa isi desemneze un reprezentant fiscal orice persoana straina, neinregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata in Romania, care realizeaza operatiuni scutite cu drept de deducere in Romania. Desemnarea reprezentantului fiscal se face pe baza de cerere depusa de persoana straina la organul fiscal la care reprezentantul propus este inregistrat ca platitor de impozite si taxe. Cererea trebuie insotita de:
    a) declaratia de incepere a activitatii, care va cuprinde: data, volumul si natura activitatii pe care o va desfasura in Romania;
    b) copie de pe actul de constituire in strainatate a persoanei impozabile respective;
    c) acceptul scris al persoanei propuse ca reprezentant fiscal, prin care acesta se angajeaza sa indeplineasca obligatiile ce ii revin conform legii si in care acesta trebuie sa precizeze natura operatiunilor si valoarea estimata a acestora."
    7. Alineatele (9) si (10) ale articolului 40 se abroga.
    8. Alineatul (4) al articolului 61 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Pro rata se determina ca raport intre: veniturile obtinute din operatiuni care dau drept de deducere, la numarator, iar la numitor veniturile de la numarator plus veniturile obtinute din operatiuni care nu dau drept de deducere, subventii si/sau alocatii de la bugetul de stat ori bugetele locale, altele decat cele prevazute la art. 18 alin. (1) lit. a) din lege. Prin venituri obtinute se intelege numai veniturile realizate din livrari de bunuri si prestari de servicii efectuate cu plata si/sau operatiuni asimilate acestora, efectuate de persoana impozabila, inclusiv subventiile legate direct de pretul acestora. Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, care primesc subventii si/sau alocatii de la bugetul de stat ori bugetele locale pentru realizarea de investitii proprii sau pentru finantarea stocurilor de produse cu destinatie speciala, nu vor lua in calculul pro rata aceste sume. Nu se includ in calculul pro rata operatiunile prevazute la art. 29 lit. D.d) - f). Pro rata se determina de regula anual, astfel cum este prevazut la alin. (5) si (6), situatie in care elementele prevazute la numitor si numarator sunt cumulate pentru intregul an fiscal. Prin exceptie, aceasta poate fi determinata lunar, conform prevederilor alin. (8); in acest caz elementele prevazute la numitor si numarator sunt cele efectiv realizate in cursul fiecarei luni."
    9. Alineatul (1) al articolului 62 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 62
    (1) Documentele legale prevazute la art. 24 alin. (1) lit. a) din lege, in baza carora persoanele impozabile pot deduce taxa pe valoarea adaugata, sunt: exemplarul original al facturii fiscale sau alte documente specifice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora sau prin ordine ale ministrului finantelor publice emise in baza Hotararii Guvernului nr. 831/1997, bonurile fiscale emise conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, pentru carburantii auto achizitionati, daca sunt stampilate si au inscrise denumirea cumparatorului si numarul de inmatriculare a autovehiculului. Pentru achizitiile de bunuri supuse accizelor documentul legal de deducere a taxei pe valoarea adaugata este exemplarul original al facturii fiscale speciale utilizate pentru circulatia acestor produse, vizata de supraveghetorul fiscal. Facturile fiscale sau alte documente legale emise pe numele salariatilor unei persoane impozabile aflate in deplasare in interesul serviciului, pentru cazarea in hoteluri sau alte unitati similare, sunt documente legale de deducere a taxei pe valoarea adaugata, insotite de decontul de deplasare intocmit conform prevederilor legale."
    10. Articolul 63 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 63
    (1) Taxa de rambursat pentru luna de raportare, prevazuta la art. 26 alin. (1) din lege, rezulta din taxa pe valoarea adaugata intermediara de rambursat, determinata ca diferenta intre taxa dedusa si taxa colectata in luna de raportare si/sau taxa de rambursat din decontul lunii precedente, preluata in decontul lunii de raportare, din care se scad urmatoarele compensari efectuate in ordinea scadentei:
    a) taxa pe valoarea adaugata compensata potrivit art. 29 lit. D.h) din lege;
    b) taxa pe valoarea adaugata compensata potrivit art. 17 alin. (2) lit. a) din lege.
    (2) Persoanele impozabile care solicita compensarea diferentei de taxa, prevazuta la art. 26 alin. (1) lit. b) din lege, fara a solicita si rambursarea taxei pe valoarea adaugata, vor depune la organele fiscale teritoriale cererea de compensare, conform modelului prezentat in anexa nr. 1 la norme, o data cu decontul de taxa pe valoarea adaugata din care rezulta suma de rambursat. Compensarea se realizeaza de catre organele fiscale competente si potrivit metodologiei stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (3) Persoanele impozabile care solicita rambursarea cu control anticipat sau cu control ulterior a taxei pe valoarea adaugata nu trebuie sa depuna cerere de compensare. In aceasta situatie se va efectua din oficiu compensarea prevazuta la art. 26 alin. (1) lit. b) din lege de catre organele fiscale competente si potrivit metodologiei stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice."
    11. Articolul 64 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 64
    (1) Persoanele impozabile care solicita rambursarea taxei pe valoarea adaugata cu control anticipat, potrivit prevederilor art. 27 alin. (2) din lege, vor depune la organul fiscal teritorial cererea de rambursare prevazuta in anexa nr. 2 la norme, pe care au bifat caseta <<rambursare cu control anticipat>> o data cu decontul privind taxa pe valoarea adaugata din care rezulta suma de rambursat.
    (2) Solutionarea cererilor de rambursare cu control anticipat se realizeaza in termenul prevazut de lege, pe baza verificarilor efectuate de catre organele de control fiscal in conformitate cu prevederile legale privind controlul fiscal.
    (3) Rambursarea cu control ulterior a taxei pe valoarea adaugata poate fi solicitata de persoanele impozabile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) sunt mari contribuabili la data depunerii cererii de rambursare si/sau aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate;
    b) obiectul de activitate prevazut in statut nu include nici una dintre urmatoarele activitati: productia si/sau comertul cu ridicata de bauturi alcoolice, comertul cu ridicata al materialului lemnos si de constructie, comertul cu ridicata al deseurilor si resturilor. Sunt exceptate unitatile care sunt cotate la Bursa de Valori Bucuresti sau la burse recunoscute de Bursa de Valori Bucuresti.
    (4) Persoanele impozabile care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (3) vor depune la organele fiscale competente cererea de rambursare prevazuta in anexa nr. 2 la norme, pe care au bifat caseta <<rambursare cu control ulterior>> o data cu decontul privind taxa pe valoarea adaugata din care rezulta suma de rambursat si balanta de verificare.
    (5) Prin ordin al ministrului finantelor publice vor fi stabilite organele fiscale care au competenta sa solutioneze cererile de rambursare a taxei pe valoarea adaugata cu control anticipat si cu control ulterior, precum si metodologia de solutionare a acestora."
    12. Articolul 65 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 65
    Prevederile art. 63 si 64 se aplica pentru cererile de rambursare cu control ulterior si cu control anticipat, precum si pentru cererile de compensare, depuse o data cu decontul lunii martie 2003."
    13. Alineatul (3) si alineatul (8) ale articolului 68 vor avea urmatorul cuprins:
    "(3) Pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii care se efectueaza continuu - energie electrica si termica, gaze naturale, apa, servicii telefonice si altele similare - facturarea se face in termen de 3 zile de la data intocmirii documentelor prin care furnizorii/prestatorii au stabilit cantitatile livrate si serviciile prestate, dar nu mai tarziu de finele lunii urmatoare celei in care s-a efectuat livrarea/prestarea. Facturarea livrarilor de energie termica potrivit art. 1 alin. (1) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice se realizeaza in conformitate cu normele de aplicare a acesteia. Pentru avansurile incasate se aplica si prevederile alin. (5).
    ............................................................................
    (8) In cazul bunurilor supuse executarii silite, daca operatiunea constituie livrare de bunuri potrivit prevederilor art. 3 lit. c) din prezentele norme, obligatia intocmirii facturii fiscale revine persoanei fizice sau juridice abilitate prin lege sa efectueze vanzarea bunurilor respective, care va proceda astfel:
    a) va emite factura fiscala de executare silita, in trei exemplare, cu respectarea prevederilor art. 21 alin. (2) lit. c) din lege, pentru bunurile vandute prin licitatie sau vanzare directa. Originalul facturii fiscale de executare silita se transmite cumparatorului, respectiv adjudecatarului, iar exemplarul al doilea se transmite debitorului executat silit;
    b) va incasa contravaloarea bunurilor, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, de la cumparator, iar taxa pe valoarea adaugata va fi virata bugetului de stat in termen de 3 zile lucratoare de la data incasarii de la cumparator. O copie de pe documentul prin care s-a efectuat plata taxei pe valoarea adaugata va fi transmisa debitorului;
    c) taxa pe valoarea adaugata din facturile fiscale de executare silita va fi inregistrata de catre persoanele fizice sau juridice abilitate prin lege sa efectueze vanzarea bunurilor supuse executarii silite, in alte conturi contabile decat cele specifice taxei pe valoarea adaugata. In situatia in care persoana fizica sau juridica abilitata prin lege sa efectueze vanzarea bunurilor supuse executarii silite este inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, nu va evidentia in decontul privind taxa pe valoarea adaugata operatiunile respective."
    14. Alineatul (4) al articolului 70 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Persoanele impozabile care au beneficiat de suspendarea platii taxei pe valoarea adaugata la organele vamale, potrivit art. 29 lit. D.c) din lege, vor evidentia operatiunile respective astfel:
    a) inregistrarea obligatiei de plata a taxei pe valoarea adaugata evidentiata in declaratia vamala de import, pentru care beneficiaza de suspendarea platii la organele vamale:

            4428            =        446
    <<T.V.A. neexigibila>>     <<Alte impozite,
                              taxe si varsaminte
                                  asimilate>>

    Operatiunea se inscrie in col. 9 si 10 din jurnalul pentru cumparari, corespunzator destinatiei bunurilor potrivit prevederilor art. 61 alin. (2) din prezentele norme;
    b) inregistrarea stingerii obligatiei de plata a taxei pe valoarea adaugata prin plata efectiva a acesteia:

            446             = 512 <<Conturi curente
     <<Alte impozite,                la banci>>
    taxe si varsaminte              sau alt cont
        asimilate>>              de disponibilitati

           4426             =         4428
    <<T.V.A. deductibila>>     <<T.V.A. neexigibila>>

    Operatiunea se inscrie in col. 7 si 8 din jurnalul pentru cumparari, corespunzator destinatiei bunurilor potrivit prevederilor art. 61 alin. (2) din prezentele norme, pe baza documentului de plata a taxei pe valoarea adaugata;
    c) inregistrarea stingerii obligatiei de plata a taxei pe valoarea adaugata prin compensarea efectuata potrivit art. 29 lit. D.h) din lege:

            446             =          4424
     <<Alte impozite,          <<T.V.A. de recuperat>>
    taxe si varsaminte
       asimilate>>

           4426             =         4428
    <<TVA deductibila>>        <<T.V.A. neexigibila>>

    Operatiunea se inscrie in col. 7 si 8 din jurnalul pentru cumparari, corespunzator destinatiei bunurilor, potrivit prevederilor art. 61 alin. (2) din prezentele norme, pe baza notei contabile in care se consemneaza operatiunea de compensare pe care se inscrie in mod obligatoriu data."
    15. Dupa alineatul (5) al articolului 70 se introduc alineatele (6), (7), (8), (9) si (10) cu urmatorul cuprins:
    "(6) Persoanele care sunt inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata vor evidentia contabil taxa aferenta operatiunilor prevazute la art. 29 lit. D.d) - f) din lege pentru inregistrarea 4426 = 4427. Operatiunea se inscrie in col. 10 si 11 din jurnalul pentru vanzari si in col. 7 si 8 din jurnalul pentru cumparari, corespunzator destinatiei bunurilor potrivit prevederilor art. 61 alin. (2) din prezentele norme.
    (7) Taxa pe valoarea adaugata datorata pentru operatiunile prevazute la art. 29 lit. D.d) - f) din lege se calculeaza pe baza cursului de schimb valutar valabil la:
    a) data prevazuta in contract pentru plata ratelor de leasing;
    b) data platii avansurilor pentru operatiuni de leasing;
    c) data primirii facturii emise de prestatorul extern;
    d) data platii prestatorului extern in cazul platilor fara factura.
    (8) Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata trebuie sa declare la organele fiscale teritoriale scadentele obligatiilor de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru importurile realizate in conditiile prevazute la art. 29 lit. D.c) din lege si sumele corespunzatoare fiecarei scadente.
    (9) Beneficiarii livrarilor prevazute la art. 17 alin. (1) din lege au obligatia sa declare la organele fiscale teritoriale scadentele obligatiilor de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru care exigibilitatea a fost amanata si sumele corespunzatoare fiecarei scadente.
    (10) Persoanele, indiferent de statutul lor juridic, care nu sunt inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, trebuie sa declare la organele fiscale teritoriale scadentele obligatiilor de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 29 lit. D.d) - f) din lege si sumele corespunzatoare fiecarei scadente."
    16. Alineatele (2), (3) si (4) ale articolului 71 vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) In cazul persoanelor inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, care nu au evidentiat taxa datorata conform prevederilor art. 29 lit. D.d) - f) din lege in decontul privind taxa pe valoarea adaugata si nu au efectuat inregistrarea contabila 4426 = 4427, organele de control vor proceda astfel:
    a) daca prestarile de servicii respective sunt destinate exclusiv realizarii de operatiuni care dau drept de deducere, vor dispune inregistrarea taxei pe valoarea adaugata aferente acestor operatiuni la randurile de regularizare din decontul privind taxa pe valoarea adaugata intocmit pentru luna in care a avut loc controlul. In aceasta situatie nu se vor calcula dobanzi si penalitati de intarziere;
    b) daca prestarile de servicii respective sunt destinate realizarii de operatiuni care sunt supuse pro rata, vor calcula diferenta dintre taxa colectata si taxa dedusa pentru operatiunile respective potrivit pro rata aplicabila la data efectuarii operatiunilor. In cazul in care controlul are loc in cursul anului in care sunt efectuate operatiunile, pentru determinarea diferentei se va avea in vedere pro rata provizorie aplicata sau, dupa caz, pro rata lunara. Daca controlul are loc intr-un alt an, pentru determinarea diferentei de taxa datorate bugetului se va avea in vedere pro rata definitiva calculata pentru anul in care a avut loc operatiunea sau, dupa caz, pro rata lunara de la data efectuarii operatiunii;
    c) daca prestarile de servicii respective sunt destinate realizarii de operatiuni care nu dau drept de deducere, taxa datorata bugetului de stat este la nivelul taxei colectate.
    (3) Taxa datorata conform prevederilor art. 29 lit. D.d) - f) din lege, constatata de organele de control fiscal ca neachitata in termenul legal de persoanele impozabile care nu sunt inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, precum si sumele stabilite potrivit alin. (2) lit. b) si c) vor fi achitate in termenele prevazute de legislatia in vigoare privind colectarea creantelor bugetare.
    (4) Orice diferente de taxa pe valoarea adaugata constatate de organele de control, cu exceptia celor prevazute la alin. (2) lit. a), nu se includ in deconturile de taxa pe valoarea adaugata."
    17. Anexa nr. 1 la norme se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta hotarare.
    18. Anexa nr. 2 la norme se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2 la prezenta hotarare.
    19. Anexa nr. 3 la norme se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 3 la prezenta hotarare.
    20. Normele se completeaza cu anexa nr. 4 la prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)
    (Anexa nr. 1
    la norme)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

       __________
     /   ROMANIA  \
    |   ________   |
    |  | M.F.P. |  |            TAXA PE VALOAREA ADAUGATA
    |  |________|  |
    |  MINISTERUL  |
    |  FINANTELOR  |            CERERE DE COMPENSARE
    |   PUBLICE    |
     \ __________ /

     _______________________________________________________________________
    |                                                 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   |
    | CODUL FISCAL AL PLATITORULUI                   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |
    |                                                                       |
    | DENUMIREA ........................................................... |
    |                                                                       |
    | Localitatea..................., str. ....................... nr. .... |
    |                                                                       |
    |_______________________________________________________________________|

    Solicit compensarea sumei de ......................., rezultata din decontul aferent lunii ............., anul ......... cu urmatoarele impozite si taxe datorate bugetului de stat:
    1. Impozit pe venit ....................................................
    2. Impozit pe profit ...................................................
    3. Accize ..............................................................
    4. Alte impozite si taxe datorate bugetului de stat ....................

    Numele si prenumele ........................., functia .................
    Semnatura si stampila ..................................................

 ______________________________________________________________________________
|                    CADRUL REZERVAT ORGANULUI FISCAL                          |
|______________________________________________________________________________|
|                                           |                                  |
|Se aproba compensarea sumei de ........... |Organul fiscal ....... Codul .... |
|Nu se aproba compensarea sumei de ........ |Numarul de inregistrare ......... |
|Numele persoanei care aproba compensarea   |Data depunerii (ZZ/LL/AA)         |
| ......................................... | ..../..../....                   |
|Functia ............ Semnatura ........... |                                  |
|Data (ZZ/LL/AA) .../.../...                |Primit                            |
|___________________________________________|__________________________________|

    ANEXA 2*)
    (Anexa nr. 2
    la norme)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

       __________
     /   ROMANIA  \
    |   ________   |
    |  | M.F.P. |  |            TAXA PE VALOAREA ADAUGATA
    |  |________|  |
    |  MINISTERUL  |
    |  FINANTELOR  |            CERERE DE RAMBURSARE
    |   PUBLICE    |
     \ __________ /

     _______________________________________________________________________
    |                                                 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   |
    | CODUL FISCAL AL PLATITORULUI                   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |
    |                                                                       |
    | DENUMIREA ........................................................... |
    |                                                                       |
    | Localitatea..................., str. ....................... nr. .... |
    |                                                                       |
    |_______________________________________________________________________|

    Solicit                             _
      rambursare cu control anticipat  |_|
                                        _
      rambursare cu control ulterior   |_|

    in contul nr. ..................., deschis la .........................

    Suma de rambursat rezultata din decontul aferent lunii .................., anul ........., este de .................. lei.

    Numele si prenumele ........................, functia ...................
    Semnatura si stampila ...................................................

 ______________________________________________________________________________
|                    CADRUL REZERVAT ORGANULUI FISCAL                          |
|______________________________________________________________________________|
|                                           |                                  |
|Se aproba rambursarea sumei de ........... |Organul fiscal ....... codul .... |
|Nu se aproba rambursarea sumei de ........ |Numarul de inregistrare ......... |
|Suma de reportat in decontul lunii         |Data depunerii (ZZ/LL/AA)         |
|urmatoare ................................ | ..../..../....                   |
|Numele persoanei care aproba rambursarea   |                                  |
| ......................................... |                                  |
|Functia ............ Semnatura ........... |                                  |
|Data (ZZ/LL/AA) .../.../...                |Primit                            |
|___________________________________________|__________________________________|

    ANEXA 3
    (Anexa nr. 3
    la norme)

                              NOTIFICARE
privind optiunea de taxare a operatiunilor prevazute la art. 9 alin. (2) lit. o) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, cu modificarile si completarile ulterioare

    1. Denumirea solicitantului ................................................
    2. Codul fiscal de platitor de T.V.A. ......................................
    3. Adresa ..................................................................
................................................................................
    4. Data de la care optati pentru taxare ....................................
    5. Bunurile imobile pentru care se aplica optiunea (adresa integrala, denumirea bunului imobil, daca este cazul, procentul din bunul imobil, daca este cazul)
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
    Confirm ca datele declarate sunt complete si corecte.
    Numele si prenumele ........................., functia .....................
    Semnatura si stampila ......................................................
    Va rugam sa cititi art. 9 alin. (2) lit. o) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscala, si art. 22^1 din Normele de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 598/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Daca nu sunteti inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, nu puteti completa acest formular decat dupa dobandirea calitatii de platitor de taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 4
    (Anexa nr. 4
    la norme)

                              NOTIFICARE
privind anularea optiunii de taxare a operatiunilor prevazute la art. 9 alin. (2) lit. o) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, cu modificarile si completarile ulterioare

    1. Denumirea solicitantului ................................................
    2. Codul fiscal de platitor de T.V.A. ......................................
    3. Adresa ..................................................................
................................................................................
    4. Data de la care anulati optiunea pentru taxare ....................................
    5. Bunurile imobile pentru care se aplica optiunea (adresa integrala, denumirea bunului imobil, daca este cazul, procentul din bunul imobil, daca este cazul)
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
    Confirm ca datele declarate sunt complete si corecte.
    Numele si prenumele ........................., functia .....................
    Semnatura si stampila ......................................................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 348/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 348 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu