Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 335 din  9 iulie 1993

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 405/1991 privind salarizarea personalului din  Administratia Nationala a Drumurilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 180 din 28 iulie 1993


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Hotararea Guvernului nr. 405/1991 privind salarizarea personalului din Administratia Nationala a Drumurilor se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2. - Salariile personalului din aparatul propriu si din unitatile Administratiei Nationale a Drumurilor cuprind:
    - salariul de baza, care se stabileste in raport cu raspunderea si complexitatea sarcinilor, precum si cu nivelul de pregatire necesar functiei ocupate;
    - sporuri la salariul de baza: pentru vechimea in munca si in functie de rezultatele obtinute; pentru conditiile in care se desfasoara activitatea; pentru munca in santier; pentru munca desfasurata peste programul normal de lucru; pentru munca in timpul noptii; pentru exercitarea unei functii suplimentare functiei de baza; pentru utilizarea cel putin a unei limbi straine; pentru mobilizarea la domiciliu in vederea participarii la interventii;
    - premii pentru rezultatele deosebite obtinute in activitatea individuala, precum si un premiu anual pentru contributia la realizarile pe ansamblul unitatii;
    - premii speciale in raport cu valoarea economiilor realizate la devizele de lucrari de intretinere si reparatii drumuri si poduri."
    2. Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga articolul 3 alineatul (6).
    3. Dupa alineatul (8) al articolului 3 se introduc trei noi alineate cu urmatorul cuprins:
    "(9) Pentru rezultatele deosebite obtinute in activitatea desfasurata, personalul poate primi un salariu de merit, care face parte din salariul de baza. Acesta poate fi de pana la 15%, aplicat la salariul de baza.
    (10) Persoanele care beneficiaza de salariu de merit se stabilesc o data pe an, de regula dupa aprobarea bugetului, in raport cu rezultatele obtinute in activitatea desfasurata. Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda dupa o perioada de 6 luni de la data incadrarii.
    (11) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numarul total de posturi prevazut in statul de functii din care cel putin 2/3 vor fi utilizate pentru functiile de executie."
    4. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4. - (1) Trecerea in gradatia imediat superioara sau majorarea salariului, in cazul in care acesta este prevazut intre limite, precum si stabilirea indemnizatiei de conducere, se fac o data pe an, de regula dupa aprobarea bugetului, la propunerea sefului compartimentului in care lucreaza persoana respectiva, cu aprobarea consiliului de administratie sau a comitetului director, dupa caz. Pentru persoanele care ocupa functii de conducere, trecerea in gradatia imediat superioara se face de catre organul care aproba numirea in aceste functii.
    (2) La trecerea in gradatia imediat superioara se tine seama de calitatile personale, concretizate prin rezultatele obtinute in activitatea profesionala, notate cu calificativul "foarte bun" sau "bun" in anul precedent. Vechimea minima necesara pentru trecerea in gradatia imediat superioara este de 2 ani.
    (3) In mod exceptional, vechimea minima prevazuta la alin. (2) poate fi redusa la 6 luni.
    (4) Angajarea si avansarea in functii, in grade, trepte profesionale sau categorii se fac prin concurs, in raport cu competenta profesionala si rezultatele obtinute in activitate, cu respectarea conditiilor prevazute in anexa nr. 6. Incadrarea in urma concursului se face in toate cazurile la gradatia 1. Vechimea minima in grad, treapta profesionala sau categorie pentru avansarea in gradul, treapta sau categoria imediat superioara este de cel putin 2 ani. Fac exceptie de la aceasta prevedere persoanele incadrate in functiile prevazute cu salariu de debutant.
    (5) In mod exceptional, pentru cadre de o deosebita valoare, ministrul sau conducatorul unitatii, dupa caz, poate aproba nominal prezentarea la concurs pentru avansarea in gradul, treapta profesionala sau categoria imediat superioara fara indeplinirea conditiei de vechime prevazute la alineatul precedent.
    (6) Stabilirea concreta a vechimii minime pentru avansarea in grade, trepte profesionale sau categorii pe functii sau meserii, precum si a altor cerinte suplimentare, se face de catre consiliul de administratie al unitatii."
    5. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6. - (1) Persoanele salarizate potrivit prezentei hotarari beneficiaza, la functia de baza, de un spor de vechime in munca de pana la 25% calculat la salariul de baza, corespunzator timpului efectiv lucrat in program normal de lucru, astfel:
---------------------------------------------------------------------------
    Transa de vechime in munca             Cota din salariul de baza
---------------------------------------------------------------------------
    intre  3 si  5 ani                                  5%
    de la  5 la 10 ani                                 10%
    de la 10 la 15 ani                                 15%
    de la 15 la 20 ani                                 20%
    peste 20 ani                                       25%
---------------------------------------------------------------------------
    (2) Trecerea intr-o transa superioara de vechime in munca pentru acordarea sporului se face numai in cazul persoanelor care in ultimii 2 ani au obtinut cel putin calificativul "bun".
    (3) In vechimea in munca ce se ia in considerare pentru acordarea sporului de vechime nu se includ perioadele cat persoana respectiva a obtinut calificativul "slab".
    (4) Prin VECHIME IN MUNCA se intelege timpul cat o persoana a desfasurat activitate in calitate de angajat in temeiul unui contract de munca.
    (5) Sporul corespunzator vechimii in munca, calculat potrivit prevederilor alin. (2)-(4), se plateste cu incepere de la 1 a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in munca prevazuta la transa respectiva.
    (6) Pensionarii pentru limita de varsta care se reangajeaza in munca potrivit legii beneficiaza de sporul de vechime corespunzator vechimii in munca dobandite dupa data pensionarii."
    6. Articolul 7 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Sporul pentru conditii nocive - in cazul in care la locurile de munca sunt depasite concentratiile maxime de noxe admise de normele de protectie a muncii.
    Sporul se acorda, in cuantum maxim brut de pana la 1.700 lei lunar, in baza determinarilor efectuate anual de organele specializate, avandu-se in vedere urmatoarele criterii:
    - gradul de depasire a concentratiilor maxime admise;
    - gradul de agresivitate a noxelor asupra organismului;
    - indicii de morbiditate;
    - actiunea concomitenta a mai multor noxe.
    Unitatea are obligatia de a imbunatati conditiile de munca pentru reducerea continua a noxelor de la locurile de munca."
    7. Articolul 7 alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Sporul de santier in cuantum brut de 140 lei/zi pentru personalul nelocalnic, in vederea atragerii acestuia in realizarea unor lucrari de constructii-montaj, intretinere si reparare a drumurilor si podurilor etc.
    Salariatii care beneficiaza de sporul de santier nu pot beneficia concomitent si de diurna."
    8. Dupa alineatul (7) al articolului 7 se introduce un nou alineat, cu urmatorul cuprins:
    "(8) Pentru utilizarea, cel putin a unei limbi straine, in medie peste 50% din timpul programului de lucru, personalul care ocupa functii tehnice specifice activitatii Administratiei Nationale a Drumurilor beneficiaza de un spor de pana la 10% din salariul de baza. Sporul se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat in conditiile specificate."
    9. Alineatul (8) devine alineatul (9).
    10. Articolul 20 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Prevederile art. 9 si 10 se vor aplica incepand cu anul 1994. Pentru anul 1993 se vor acorda premii anuale in limita unui fond de 3% din fondul de salarii realizat."
    11. Anexele nr. 1-3 din prezenta hotarare modifica si inlocuiesc anexele nr. 1-3 la Hotararea Guvernului nr. 405/1991.
    Art. 2
    Dispozitiile prezentei hotarari se aplica incepand cu luna iunie 1993.
    Art. 3
    Hotararea Guvernului nr. 405/1991 privind salarizarea personalului din Administratia Nationala a Drumurilor, cu toate modificarile si completarile ulterioare, se republica in Monitorul Oficial al Romaniei.

                   PRIM-MINISTRU
                  NICOLAE VACAROIU

                          Contrasemneaza:
                          Ministrul transporturilor,
                          Paul Teodoru

                          Ministru de stat,
                          ministrul muncii
                          si protectiei sociale,
                          Dan Mircea Popescu

                          Ministru de stat,
                          ministrul finantelor,
                          Florin Georgescu

    ANEXA 1

                    SALARIILE DE BAZA
corespunzatoare claselor de salarizare si valoarea coeficientului de ierarhizare utilizate pentru salarizarea personalului din Administratia Nationala a Drumurilor
----------------------------------------------------------------------------
 Clasa de salarizare  Salariul de baza - lei -  Coeficientul de ierarhizare
----------------------------------------------------------------------------
     1                        24.150                          1,000
     2                        24.725                          1,024
     3                        25.260                          1,046
     4                        25.800                          1,068
     5                        26.335                          1,090
     6                        27.125                          1,123
     7                        27.875                          1,155
     8                        28.615                          1,185
     9                        29.455                          1,220
    10                        30.295                          1,254
    11                        31.115                          1,288
    12                        32.250                          1,335
    13                        33.235                          1,376
    14                        34.320                          1,421
    15                        35.270                          1,461
    16                        36.160                          1,497
    17                        37.265                          1,543
    18                        38.660                          1,601
    19                        39.785                          1,648
    20                        41.125                          1,703
    21                        42.355                          1,754
    22                        43.600                          1,806
    23                        44.995                          1,863
    24                        46.490                          1,925
    25                        48.060                          1,990
    26                        49.610                          2,054
    27                        51.655                          2,139
    28                        54.175                          2,243
    29                        55.995                          2,319
    30                        57.945                          2,400
    31                        59.245                          2,453
    32                        61.105                          2,530
    33                        62.670                          2,595
    34                        64.650                          2,677
    35                        67.155                          2,781
    36                        69.540                          2,880
    37                        71.780                          2,973
    38                        74.215                          3,077
----------------------------------------------------------------------------
------------------------------
    NOTA:
    Salariile de baza din prezenta anexa nu cuprind compensatia de 10.160 lei lunar brut care se acorda separat si se cumuleaza cu celelalte drepturi salariale in vederea impozitarii, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 177/1993.

    ANEXA 2

                 CLASELE DE SALARIZARE SI CONDITIILE DE STUDII
pentru personalul din aparatul propriu al Administratiei Nationale a Drumurilor
    A. Functii de executie
   --------------------------------------------------------------------------
                                                      Clase de salarizare
                                                     ------------------------
   Nr.                                   Nivelul            Gradatii
   crt.     Denumirea functiei          studiilor    ------------------------
                                                       1     2     3     4
   --------------------------------------------------------------------------
       Functii de executie pe grade profesionale
    1. Inginer (economist, inspector de
       specialitate, referent de specialitate,
       consilier juridic)        gradul I    S         35    36    37    38
    2. Inginer (economist, inspector de
       specialitate, referent de specialitate,
       consilier juridic)        gradul II   S         33    34    35    36
    3. Inginer (economist, inspector de
       specialitate, referent de specialitate,
       consilier juridic)        gradul III  S         29    30    31    32
    4. Inginer (economist, inspector de
       specialitate, referent de specialitate,-
       consilier juridic)        gradul IV   S         25    26    27    28
    5. Inginer (economist, inspector de
       specialitate, referent de specialitate,
       consilier juridic)        debutant    S         24    -     -     -
    6. Subinginer I                          S ing.    26    27    28    29
    7. Tehnician (contabil, statistician,
       planificator, merceolog, analist,
       programator, traducator, inspector
       invatamant, inspector personal) I     M         24    25    26    27
    8. Tehnician (contabil, statistician,
       planificator, merceolog, analist,
       programator, traducator, inspector
       invatamant, inspector personal) II    M         20    21    22    23
    9. Stenodactilograf (dactilograf,
       secretar-dactilograf, functionar,
       casier, magaziner, operator) I,
       sef depozit                           M         14    15    16    17
   10. Stenodactilograf (dactilograf,
       secretar-dactilograf, functionar,
       casier, magaziner, operator) II       M         10    11    12    13
   11. Curier, ingrijitor                    G          2     3     4     5
   --------------------------------------------------------------------------
                               B. Functii de conducere
   --------------------------------------------------------------------------
   Nr.                Functia                       Indemnizatia de conducere
   crt.                                                   maxima - lei -
   --------------------------------------------------------------------------
    0                    1                                       2
   --------------------------------------------------------------------------
    1. Director general          Salariul de baza              27.545
    2. Director general adjunct    corespunzator               24.455
    3. Director                 functiei de executie           24.455
    4. Sef serviciu                                            17.170
    5. Sef birou                                               12.105
   --------------------------------------------------------------------------
-----------------------------
    NOTA:
    1. In functiile de inginer, economist, inspector de specialitate, pe grade profesionale vor fi incadrati ingineri, economisti, juristi, chimisti, fizicieni si alti specialisti, absolventi ai invatamantului superior de nivel universitar, care sunt incadrati in compartimentele de baza ale aparatului propriu al Administratiei Nationale a Drumurilor.
    2. Statul de functii al Administratiei Nationale a Drumurilor se aproba anual de catre consiliul de administratie.

    ANEXA 3

                CLASELE DE SALARIZARE SI CONDITIILE DE STUDII
pentru functiile de specialitate, administrative si de maistri din unitatile subordonate Administratiei Nationale a Drumurilor
    A. Functii de executie
   --------------------------------------------------------------------------
                                                      Clase de salarizare
                                                     ------------------------
   Nr.    Denumirea functiei           Nivelul              Gradatii
   crt.                               studiilor      ------------------------
                                                      1     2     3     4
   --------------------------------------------------------------------------
       a) Functii de executie pe grade profesionale
    1. Inginer (economist, referent de
       specialitate, analist, revizor
       contabil, chimist, consilier
       juridic) gradul II                  S           33    34    35    36
    2. Inginer (economist, referent de
       specialitate, analist, revizor
       contabil, chimist, consilier
       juridic) gradul III                 S           29    30    31    32
    3. Inginer (economist, referent de
       specialitate, analist, revizor
       contabil, chimist, consilier
       juridic) gradul IV                  S           25    26    27    28
    4. Inginer (economist, referent de
       specialitate, analist, revizor
       contabil, chimist, consilier
       juridic) debutant                   S           24    -     -     -
    5. Subinginer I                        Sing.       26    27    28    29
    6. Subinginer II                       Sing.       22    23    24    25
       b) Functii de executie pe trepte profesionale
    7. Sef district I                      M           25    26    27    28
    8. Sef district II                     M           21    22    23    24
    9. Sef district III                    M           18    19    20    21
   10. Maistru specialist                  M           25    26    27    28
   11. Maistru                             M           21    22    23    24
   12. Tehnician (contabil, statistician,
       merceolog, analist, referent) I     M           22    23    24    25
   13. Tehnician (contabil, statistician,
       merceolog, analist, referent) II    M           18    19    20    21
   14. Casier (sef depozit, magaziner,
       arhivar, functionar, desenator,
       operator) I                         M           14    15    16    17
   15. Casier (sef depozit, magaziner,
       arhivar, functionar, desenator,
       operator) II                      MG           10    11    12    13
   16. Secretar (stenodactilograf,
       secretar-dactilograf,
       dactilograf) I                      M           14    15    16    17
   17. Secretar (stenodactilograf,
       secretar-dactilograf,
       dactilograf) II                     M           10    11    12    13
   18. Sef formatie paza-pompieri,
       portar, paznic, pompier, ingrijitor G            6     7     8     -
   --------------------------------------------------------------------------
                            B. Functii de conducere
   --------------------------------------------------------------------------
   Nr.           Functia               Indemnizatia de conducere maxima -lei-
   crt.
   --------------------------------------------------------------------------
    1. Director               Salariul corespunzator               21.985
    2. Director adjunct,         functiei de executie
       inginer sef                                                 17.665
    3. Contabil sef                                                12.845
    4. Sef serviciu, sef sectie,
       sef santier, sef sector poduri
       peste cai navigabile                                        11.610
    5. Sef birou, sef atelier
       sef laborator, inginer sef
       santier, inginer sef sectie,
       contabil sef santier,
       contabil sef sectie, sef lot                                 9.140
   --------------------------------------------------------------------------
-------------------------------
    NOTA:
    Prevederile anexei nr. 3 se aplica si personalului din unitatile judetene de drumuri si poduri apartinand administratiei locale de stat, organizate ca regii autonome.

                                       


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 335/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 335 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu