Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.329 din 11.05.2017

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 682/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, precum şi pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor cap. VIII „Măsuri pentru facilitarea accesului la finanţarea acordată beneficiarilor din sectorul agricol şi alimentar" din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.619/2009
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 398 din 26 mai 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, precum şi pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziţia acestora după închiderea schemelor de garantare finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013, şi încheierea convenţiilor cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 682/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 16 septembrie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Titlul va avea următorul cuprins: HOTĂRÂRE de aprobare a Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, al beneficiarilor PNDR 2014-2020 şi POPAM 2014-2020, precum şi pentru dezvoltarea afacerilor în domeniul producţiei vegetale, zootehnice şi acvaculturii 2. Articolul 1 din normele metodologice va avea următorul cuprins: Articolul 1În înţelesul prezentelor norme metodologice, expresiile de mai jos semnifică după cum urmează: a)garanţie emisă - angajamentul expres, irevocabil şi necondiţionat asumat de către fondurile de garantare în baza convenţiilor încheiate cu instituţiile finanţatoare pentru beneficiarii eligibili, în condiţiile prevederilor art. 3 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, al beneficiarilor PNDR 2014-2020 şi POPAM 2014-2020, precum şi pentru dezvoltarea afacerilor în domeniul producţiei vegetale, zootehnice şi acvaculturii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, cu modificările şi completările ulterioare; b)garanţie acordată - acordul încheiat de către fondurile de garantare cu instituţiile finanţatoare, respectiv contractul de garantare, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor, în condiţiile prevederilor art. 3 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, cu modificările şi completările ulterioare. 3. La articolul 3 din normele metodologice, alineatele (2) , (3) , (5) şi (6) vor avea următorul cuprins:(2) Dobânzile aferente sumelor alocate din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sunt utilizate de fondurile de garantare pentru acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garanţiile acordate sau emise pe seama acestor sume prin plata valorii garanţiei/soldul garanţiei, după caz, în situaţia garanţiilor emise sau a contractelor de garantare executate de instituţiile de credit pentru împrumutaţii care nu îşi îndeplinesc obligaţiile asumate prin contractele de credit.(3) Asumarea riscului de către fondurile de garantare se face proporţional pe măsura acordării şi a rambursării creditului, potrivit graficului de rambursare a creditului şi a efectuării plăţilor. Valoarea garanţiei se reduce cu suma ratelor rambursate de către beneficiarul de credit proporţional cu procentul de garantare solicitat de instituţia finanţatoare şi acceptat de fondurile de garantare. Soldul garanţiei reprezintă soldul creditului la care se aplică procentul de garantare. Plata valorii/soldului garanţiei se va efectua conform art. 3 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, cu modificările şi completările ulterioare. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............(5) Garanţiile prevăzute la art. 2 lit. b3) şi art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se vor acorda în moneda în care se acordă creditul, conform normelor proprii şi/sau procedurilor de lucru ale fondurilor de garantare parte a convenţiei încheiate cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la solicitarea instituţiilor finanţatoare, în favoarea beneficiarilor privaţi, pe baza creditelor/scrisorilor de garanţie bancară aprobate de acestea fără a solicita pentru valoarea garanţiilor acordate alte garanţii din partea împrumutaţilor/terţilor garanţi. În cazul garanţiilor emise de fondurile de garantare, expunerea maximă pe beneficiar aferentă creditelor acordate de instituţiile finanţatoare conform art. 3 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, cu modificările şi completările ulterioare, nu trebuie să depăşească 3 milioane EUR la momentul emiterii acestora. (6) Plata valorii/soldului garanţiei se va face de către fondurile de garantare cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, cu modificările şi completările ulterioare. 4. La articolul 4 din normele metodologice, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 4(1) Pentru plata garanţiilor emise/acordate în temeiul art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi executate de către instituţiile finanţatoare se vor utiliza dobânzile aferente sumelor prevăzute la art. 3 alin. (2) şi cele de la art. 6 alin. (5) din aceasta, precum şi dobânzile acumulate din sumele alocate în temeiul Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor alocate României pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit şi afaceri maritime, gestionate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin instrumente financiare de garantare şi creditare, precum şi pentru susţinerea obiectivelor naţionale de politică agricolă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare. 5. La articolul 5 din normele metodologice, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins: Articolul 5(1) Creanţele fondurilor de garantare rezultate din plata garanţiilor emise şi a contractelor de garantare încheiate pe seama sumelor alocate din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi executate de instituţiile finanţatoare se execută potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, sau, după caz, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, de către fondurile de garantare, iar sumele finale recuperate vor reîntregi sursa din care s-a efectuat plata garanţiei.(2) Executarea silită a creanţelor prevăzute la alin. (1) rezultate din plata garanţiilor se efectuează şi în temeiul contractului de fideiusiune încheiat de instituţia finanţatoare, în funcţie de tipul entităţii juridice, după caz, cu acţionarii/ asociaţii/administratorii/reprezentanţii legali ai beneficiarilor, în calitate de persoane fizice, care sunt titluri executorii conform legii şi se execută conform Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare. 6. La articolul 5 din normele metodologice, alineatele (3) , (5) şi (6) se abrogă. 7. Articolul 7 din normele metodologice va avea următorul cuprins: Articolul 7Împrumutaţii care solicită credite pentru achiziţia de teren agricol pot beneficia de garanţia fondurilor de garantare pentru creditele aferente suprafeţei maxime cumulate de până la 250 ha în proprietate, conform art. 2 lit. b3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza adeverinţelor emise de Agenţia de Plăti şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, după caz. 8. Articolele 9 -12 din normele metodologice se abrogă . Articolul IINormele metodologice de aplicare a dispoziţiilor cap. VIII „Măsuri pentru facilitarea accesului la finanţarea acordată beneficiarilor din sectorul agricol şi alimentar" din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.619/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 5 ianuarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolele 8 şi 10 se abrogă. 2. Articolul 11 va avea următorul cuprins: Articolul 11Beneficiarii plătesc anual un comision de garantare stabilit conform prevederilor Comunicării Comisiei cu privire la aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub forma de garanţii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 2008/C 155/02. 3. Articolul 13 se abrogă. PRIM-MINISTRU SORIN MIHAI GRINDEANU Contrasemnează: Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Petre Daea Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, Sevil Shhaideh Ministrul finanţelor publice, Viorel Ştefan Ministrul afacerilor externe, Teodor-Viorel Meleşcanu Ministrul delegat pentru fonduri europene, Rovana Plumb Ministrul delegat pentru afaceri europene, Ana BirchallSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 329/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 329 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    Has anybody heard of this great psychic who helps people to win the Lottery and clear all your debts and buy yourself a big house and car and also have a comfortable life living. His Lottery lucky winning numbers work wonders and work very fast. He helped me to win a lot of money that changed my life and my family. Recently I won $20 million. I am so grateful for the help he offered me to win the lottery mega millions that changed my life. It was a dream come true for me and my family. His lottery lucky winning numbers work wonders and miracles. I'm so thankful to him for dedicating his time to cast the Lottery spell for me. I am extremely grateful for the lottery spell he did for me and my life has changed for good. He will also send you the rightful winning numbers you need to win fast and can make you a lucky gambler. contact via email: urgentspellcast@gmail.com or WhatsApp: +27634918117 you can also check out his website http://urgentspellcast.wordpress.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu