Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.329 din 11.05.2017

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 682/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, precum şi pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor cap. VIII „Măsuri pentru facilitarea accesului la finanţarea acordată beneficiarilor din sectorul agricol şi alimentar" din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.619/2009
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 398 din 26 mai 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, precum şi pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziţia acestora după închiderea schemelor de garantare finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013, şi încheierea convenţiilor cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 682/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 16 septembrie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Titlul va avea următorul cuprins: HOTĂRÂRE de aprobare a Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, al beneficiarilor PNDR 2014-2020 şi POPAM 2014-2020, precum şi pentru dezvoltarea afacerilor în domeniul producţiei vegetale, zootehnice şi acvaculturii 2. Articolul 1 din normele metodologice va avea următorul cuprins: Articolul 1În înţelesul prezentelor norme metodologice, expresiile de mai jos semnifică după cum urmează: a)garanţie emisă - angajamentul expres, irevocabil şi necondiţionat asumat de către fondurile de garantare în baza convenţiilor încheiate cu instituţiile finanţatoare pentru beneficiarii eligibili, în condiţiile prevederilor art. 3 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, al beneficiarilor PNDR 2014-2020 şi POPAM 2014-2020, precum şi pentru dezvoltarea afacerilor în domeniul producţiei vegetale, zootehnice şi acvaculturii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, cu modificările şi completările ulterioare; b)garanţie acordată - acordul încheiat de către fondurile de garantare cu instituţiile finanţatoare, respectiv contractul de garantare, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor, în condiţiile prevederilor art. 3 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, cu modificările şi completările ulterioare. 3. La articolul 3 din normele metodologice, alineatele (2) , (3) , (5) şi (6) vor avea următorul cuprins:(2) Dobânzile aferente sumelor alocate din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sunt utilizate de fondurile de garantare pentru acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garanţiile acordate sau emise pe seama acestor sume prin plata valorii garanţiei/soldul garanţiei, după caz, în situaţia garanţiilor emise sau a contractelor de garantare executate de instituţiile de credit pentru împrumutaţii care nu îşi îndeplinesc obligaţiile asumate prin contractele de credit.(3) Asumarea riscului de către fondurile de garantare se face proporţional pe măsura acordării şi a rambursării creditului, potrivit graficului de rambursare a creditului şi a efectuării plăţilor. Valoarea garanţiei se reduce cu suma ratelor rambursate de către beneficiarul de credit proporţional cu procentul de garantare solicitat de instituţia finanţatoare şi acceptat de fondurile de garantare. Soldul garanţiei reprezintă soldul creditului la care se aplică procentul de garantare. Plata valorii/soldului garanţiei se va efectua conform art. 3 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, cu modificările şi completările ulterioare. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............(5) Garanţiile prevăzute la art. 2 lit. b3) şi art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se vor acorda în moneda în care se acordă creditul, conform normelor proprii şi/sau procedurilor de lucru ale fondurilor de garantare parte a convenţiei încheiate cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la solicitarea instituţiilor finanţatoare, în favoarea beneficiarilor privaţi, pe baza creditelor/scrisorilor de garanţie bancară aprobate de acestea fără a solicita pentru valoarea garanţiilor acordate alte garanţii din partea împrumutaţilor/terţilor garanţi. În cazul garanţiilor emise de fondurile de garantare, expunerea maximă pe beneficiar aferentă creditelor acordate de instituţiile finanţatoare conform art. 3 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, cu modificările şi completările ulterioare, nu trebuie să depăşească 3 milioane EUR la momentul emiterii acestora. (6) Plata valorii/soldului garanţiei se va face de către fondurile de garantare cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, cu modificările şi completările ulterioare. 4. La articolul 4 din normele metodologice, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 4(1) Pentru plata garanţiilor emise/acordate în temeiul art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi executate de către instituţiile finanţatoare se vor utiliza dobânzile aferente sumelor prevăzute la art. 3 alin. (2) şi cele de la art. 6 alin. (5) din aceasta, precum şi dobânzile acumulate din sumele alocate în temeiul Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor alocate României pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit şi afaceri maritime, gestionate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin instrumente financiare de garantare şi creditare, precum şi pentru susţinerea obiectivelor naţionale de politică agricolă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare. 5. La articolul 5 din normele metodologice, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins: Articolul 5(1) Creanţele fondurilor de garantare rezultate din plata garanţiilor emise şi a contractelor de garantare încheiate pe seama sumelor alocate din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi executate de instituţiile finanţatoare se execută potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, sau, după caz, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, de către fondurile de garantare, iar sumele finale recuperate vor reîntregi sursa din care s-a efectuat plata garanţiei.(2) Executarea silită a creanţelor prevăzute la alin. (1) rezultate din plata garanţiilor se efectuează şi în temeiul contractului de fideiusiune încheiat de instituţia finanţatoare, în funcţie de tipul entităţii juridice, după caz, cu acţionarii/ asociaţii/administratorii/reprezentanţii legali ai beneficiarilor, în calitate de persoane fizice, care sunt titluri executorii conform legii şi se execută conform Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare. 6. La articolul 5 din normele metodologice, alineatele (3) , (5) şi (6) se abrogă. 7. Articolul 7 din normele metodologice va avea următorul cuprins: Articolul 7Împrumutaţii care solicită credite pentru achiziţia de teren agricol pot beneficia de garanţia fondurilor de garantare pentru creditele aferente suprafeţei maxime cumulate de până la 250 ha în proprietate, conform art. 2 lit. b3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza adeverinţelor emise de Agenţia de Plăti şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, după caz. 8. Articolele 9 -12 din normele metodologice se abrogă . Articolul IINormele metodologice de aplicare a dispoziţiilor cap. VIII „Măsuri pentru facilitarea accesului la finanţarea acordată beneficiarilor din sectorul agricol şi alimentar" din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.619/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 5 ianuarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolele 8 şi 10 se abrogă. 2. Articolul 11 va avea următorul cuprins: Articolul 11Beneficiarii plătesc anual un comision de garantare stabilit conform prevederilor Comunicării Comisiei cu privire la aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub forma de garanţii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 2008/C 155/02. 3. Articolul 13 se abrogă. PRIM-MINISTRU SORIN MIHAI GRINDEANU Contrasemnează: Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Petre Daea Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, Sevil Shhaideh Ministrul finanţelor publice, Viorel Ştefan Ministrul afacerilor externe, Teodor-Viorel Meleşcanu Ministrul delegat pentru fonduri europene, Rovana Plumb Ministrul delegat pentru afaceri europene, Ana BirchallSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 329/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 329 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu