E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 32 din 11 decembrie 2009

privind aprobarea Metodologiei de reatestare a competentei profesionale a asistentilor medicali generalisti, moaselor si a asistentilor medicali

ACT EMIS DE: ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI, MOASELOR SI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 58 din 26 ianuarie 2010Având în vedere prevederile art. 18 alin. (2) şi ale art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,

Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, întrunit în şedinţa din data de 11 decembrie 2009, emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,

Mircea Timofte

ANEXA

METODOLOGIE

de reatestare a competentei profesionale a asistenţilor medicali generalisti, moaşelor si a asistenţilor medicali

Art. 1. - (1) In conformitate cu prevederile art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalisti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, asistenţii medicali generalisti, moaşele şi asistenţii medicali care întrerup activitatea profesională pentru o perioadă mai mare de 5 ani vor fi reatestaţi, în vederea reluării activităţii.

(2) Reatestarea competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalisti, moaşelor şi asistenţilor medicali în vederea exercitării profesiei se face, la cerere, de către o comisie a filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalisti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în continuare OAMGMAMR.

Art. 2. - Se consideră continuitate în activitatea profesională:

- activitatea asistenţilor medicali generalişti/moaşelor/ asistenţilor medicali care lucrează în direcţiile de sănătate publică judeţene, în Ministerul Sănătăţii şi în ministerele cu reţea sanitară proprie, membre ale OAMGMAMR;

- activitatea asistenţilor medicali generalişti/moaşelor/ asistenţilor medicali care lucrează în organizaţiile profesionale şi sindicale reprezentative din sistemul sanitar;

- perioada în care şi-a exercitat profesia de asistent medical generalist/moaşă/asistent medical în străinătate, numai dacă face dovada că a desfăşurat activitatea în mod efectiv şi legal;

- perioada de concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani sau de 3 ani pentru copilul cu handicap.

Art. 3. - (1) Componenţa comisiei de reatestare a competenţei profesionale se aprobă de preşedintele filialei OAMGMAMR.

(2) Comisia de reatestare a competenţei profesionale va fi formată din preşedintele comisiei şi 3-5 membri. Din comisie pot face parte:

- un membru al biroului consiliului judeţean, care va fi preşedintele comisiei;

- şeful departamentului profesional-ştiinţific, de control şi supraveghere a profesiei/compartimentului acreditare, avizare, evaluare al filialei OAMGMAMR;

- şeful compartimentului educaţie continuă;

- reprezentantul comisiei de specialitate a filialei OAMGMAMR, în funcţie de specialitatea candidatului;

- secretarul comisiei, desemnat de preşedinte.

Art. 4. - Pentru a fi reatestat, candidatul va efectua un stagiu practic şi va susţine o probă teoretică după finalizarea stagiului, în termen de maximum 60 de zile.

a) Stagiul practic:

- are durata de 3 luni, câte 8 ore/zi, pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care au o vechime în specialitate mai mică de 3 ani sau nu au profesat;

- are durata de o lună, câte 6 ore/zi, pentru cei cu vechime între 3 şi 5 ani;

- are durata de o lună, câte 4 ore/zi, pentru cei cu vechime peste 5 ani;

- se va efectua în unităţi sanitare stabilite de OAMGMAMR;

- va fi coordonat de către directorul de îngrijiri/asistentul-şef din unitatea respectivă;

- se va desfăşura sub îndrumarea asistentului şef de secţie sau a unei asistente medicale principale, desemnată de acesta;

- evaluarea şi validarea stagiului se vor face în baza fişelor de evaluare prevăzute în anexele nr. 1-8, care fac parte integrantă din prezenta metodologie, de către directorul de îngrijiri/asistentul şef de secţie/mentor;

- punctajul minim de promovare a stagiului practic este 7;

- în caz de nepromovare a stagiului practic, la solicitarea candidatului, se poate organiza un stagiu suplimentar cu o durată stabilită de comisie.

b) Proba teoretică:

- constă în test-grilă cu 40 de întrebări;

- punctajul minim de promovare a probei teoretice este 7;

- tematica şi bibliografia vor fi stabilite de Comisia naţională de educaţie medicală continuă a OAMGMAMR în funcţie de specialitate;

- întrebările vor avea 3 variante de răspuns, cu un singur răspuns corect;

- se susţine numai după promovarea stagiului practic;

- în caz de nepromovare a probei teoretice, la solicitarea candidatului, se poate organiza o altă sesiune de examen la o dată stabilită de comisie, dar nu mai târziu de 15 zile.

Art. 5. - Comisia de reatestare a competenţei profesionale va întocmi un proces-verbal în care se vor consemna rezultatele evaluării probei teoretice şi a stagiului practic. Procesul-verbal va fi înaintat preşedintelui filialei spre validare. Filiala judeţeană a OAMGMAMR va elibera certificatul de reatestare a competenţei profesionale, prevăzut în anexa nr. 9, care face parte integrantă din prezenta metodologie. Preşedintele filialei are obligaţia de a transmite situaţia reatestărilor, trimestrial, către Comisia naţională de educaţie medicală continuă a OAMGMAMR.

ANEXA Nr. 1 la metodologie

FIŞĂ DE STAGIU

Specialitatea Asistent medical generalist

Numele........................................

Prenumele....................................

CNP............................................

Profesia........................................

Specialitatea.................................

Perioada de stagiu........................

Unitatea sanitară...........................

Secţia...........................................

Asistent şef secţie..........................

Director de îngrijiri.........................

Asistent secţie................................

Obiective.......................................

1. Capacitatea de efectuare a explorărilor funcţionale şi de realizare a investigaţiilor paraclinice uzuale în limita competenţelor profesionale

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

2. Capacitatea de administrare a tratamentelor şi monitorizarea stării pacienţilor

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

3. Capacitatea de completare a documentelor de evidenţă a pacienţilor, a medicamentelor şi a documentelor de observaţie clinică medicală

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

4. Aptitudinea de a gestiona situaţii de urgenţă

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

5. Capacitatea de programare a pacienţilor pentru investigaţii de specialitate

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

6. Utilizarea tehnicilor de îngrijire a bolnavului

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

7. Cunoaşterea legislaţiei sanitare în vigoare privind prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale, gestionarea deşeurilor periculoase în urma activităţilor proprii, cunoaşterea codului de etică şi deontologie profesională şi a normelor de securitate şi sănătate a muncii

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

8. Planificarea activităţii proprii

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

9. Comunicarea cu membrii echipei medicale

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

10. Abilitatea de a lucra în echipă

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

TOTAL PUNCTAJ: .................

Media punctajului:

Recomandările mentorului:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Mentor

Numele...............................

Prenumele..........................

Semnătura..........................

Cursant

Numele...............................

Prenumele...........................

Semnătura...........................

Evaluarea cursantului va fi făcută de directorul de îngrijiri/asistentul şef de secţie (mentor).

Stagiul practic se efectuează integral, absenţele fiind recuperate conform reprogramării aprobate de directorul de îngrijiri.

VALIDAREA STAGIULUI

DA

NU

Director de îngrijiri

Numele..............................

Prenumele..........................

Semnătura..........................

La sosirea în stagiu, cursantul se va prezenta directorului de îngrijiri.

Cursantul va fi informat cu privire la responsabilitatea în timpul stagiului, programul stagiului, conţinutul fişei de stagiu, regulamentul de ordine interioară şi va fi instruit cu privire la normele de protecţie şi securitate a muncii.

Mentorul va întocmi rapoarte scrise săptămânale, înaintate preşedintelui filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

ANEXA Nr. 2 la metodologie

FIŞĂ DE STAGIU

Specialitatea Igienă şi sănătate publică

Numele...............................................

Prenumele..........................................

CNP..................................................

Profesia.............................................

Specialitatea......................................

Perioada de stagiu.............................

Unitatea sanitară................................

Secţia................................................

Asistent şef secţie..............................

Director de îngrijiri............................

Asistent secţie...................................

Obiective.........................................................................

1. Capacitatea monitorizării respectării reglementărilor privind controlul igienei şi controlul epidemiologie - analize epidemiologice la locul infectării - prelevarea de mostre de la locul infectării, de la cabinete medicale si alte unităţi.

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

2. Prelevarea de mostre şi trimiterea acestora la laboratoare specializate, interpretarea rezultatelor testelor de laborator, evaluarea componentelor

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

3. Capacitatea de a stabili măsurile ce se impun a fi luate în scopul prevenirii riscurilor de îmbolnăvire atât la locul de desfăşurare a activităţii, cât şi în rândul populaţiei

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

4. Capacitatea de a stabili si aplica sancţiuni conform normelor legale.

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

5. Capacitatea de colectare şi prelucrare de date pentru întocmirea de statistici, rapoarte şi studii epidemiologice

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

6. Calitatea comunicării informaţiilor

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

7. Cunoaşterea legislaţiei sanitare în vigoare privind prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale, gestionarea deşeurilor în urma activităţilor proprii, dezinfectiei şi sterilizării, cunoaşterea codului de etică şi deontologie profesională şi a normelor de securitate şi sănătate a muncii

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

8. Planificarea activităţii proprii

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

9. Abilitatea de a lucra în echipă

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

TOTAL PUNCTAJ:.................

Media punctajului:

Recomandările mentorului:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Mentor

Numele...............................

Prenumele..........................

Semnătura..........................

Cursant

Numele...............................

Prenumele...........................

Semnătura..........................

Evaluarea cursantului va fi făcută de directorul de îngrijiri/asistentul şef de secţie (mentor).

Stagiul practic se efectuează integral, absenţele fiind recuperate conform reprogramării aprobate de directorul de îngrijiri.

VALIDAREA STAGIULUI

DA

NU

Director de îngrijiri

Numele..............................

Prenumele..........................

Semnătura..........................

La sosirea în stagiu, cursantul se va prezenta directorului de îngrijiri.

Cursantul va fi informat cu privire la responsabilitatea în timpul stagiului, programul stagiului, conţinutul fişei de stagiu, regulamentul de ordine interioară şi va fi instruit cu privire la normele de protecţie şi securitate a muncii.

Mentorul va întocmi rapoarte scrise săptămânale, înaintate preşedintelui filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalisti, Moaşelor si Asistenţilor Medicali din România.

ANEXA Nr. 3 la metodologie

FIŞĂ DE STAGIU

Specialitatea Radiologie

Numele.............................................

Prenumele.........................................

CNP................................................

Profesia............................................

Specialitatea.....................................

Perioada de stagiu............................

Unitatea sanitară...............................

Secţia...............................................

Asistent şef secţie.............................

Director de îngrijiri...........................

Asistent secţie..................................

Obiective................................................................

1. Pregătirea pacienţilor pentru examene radiologice: psihică (informare asupra examinării, senzaţiile şi reacţiile ce le poate avea pe parcursul examinării) şi fizică (poziţionare)

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

2. Protecţia specifică a pacientului prin alegerea echipamentelor de protecţie corespunzătoare

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

3. Pregătirea materialelor necesare examinării radiologice

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

4. Fixarea parametrilor instalaţiei radiologice în funcţie de zona de radiografiat, diametrul regiunii, calitatea filmului

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

5. Efectuarea de examene radiologice (radiografii) conform prescripţiei medicului (alegerea filmului, poziţionarea pacientului, delimitarea fasciculului de raze)

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

6. Administrarea de substanţe de contrast în cazul în care procedura radiologica o cere, numai la indicaţia medicului radiolog şi a celui curant

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

7. Pregătirea soluţiilor pentru prelucrarea filmelor

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

8. Cunoaşterea legislaţiei sanitare în vigoare privind prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale, cunoaşterea şi respectarea normelor de securitate radiologica, gestionarea deşeurilor rezultate în urma activităţilor proprii, cunoaşterea codului de etică şi deontologie profesională şi a normelor de securitate şi sănătate a muncii

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

9. Abilitatea de a lucra în echipă

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

TOTAL PUNCTAJ:.................

Media punctajului:

Recomandările mentorului:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Mentor

Numele...............................

Prenumele..........................

Semnătura..........................

Cursant

Numele...............................

Prenumele...........................

Semnătura...........................

Evaluarea cursantului va fi făcută de directorul de îngrijiri/asistentul şef de secţie (mentor).

Stagiul practic se efectuează integral, absenţele fiind recuperate conform reprogramării aprobate de directorul de îngrijiri.

VALIDAREA STAGIULUI

DA

NU

Director de îngrijiri

Numele..............................

Prenumele..........................

Semnătura..........................

La sosirea în stagiu, cursantul se va prezenta directorului de îngrijiri.

Cursantul va fi informat cu privire la responsabilitatea în timpul stagiului, programul stagiului, conţinutul fişei de stagiu, regulamentul de ordine interioară şi va fi instruit cu privire la normele de protecţie şi securitate a muncii.

Mentorul va întocmi rapoarte scrise săptămânale, înaintate preşedintelui filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

ANEXA Nr. 4 la metodologie

FIŞĂ DE STAGIU

Specialitatea Laborator

Numele...........................................

Prenumele.......................................

CNP...............................................

Profesia...........................................

Specialitatea....................................

Perioada de stagiu...........................

Unitatea sanitară.............................

Secţia.............................................

Asistent şef laborator........................

Director de îngrijiri............................

Asistent laborator..............................

Obiective.........................

1. Pregătirea pacienţilor pentru recoltarea probelor de laborator: psihică (informare asupra procedurii de recoltare, senzaţiile şi reacţiile ce le poate avea pe parcursul recoltării) şi fizică (poziţionare)

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

2. Protecţia specifică în procesul de recoltare a probelor prin luarea măsurilor de protecţie corespunzătoare

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

3. Pregătirea materialelor necesare recoltării probelor

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

4. Adaptare la condiţiile de lucru, cunoaşterea funcţionalităţii aparatelor şi a instrumentarului din dotare

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

5. Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare în laborator

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

6. Planificarea activităţii proprii

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

7. Programarea pacienţilor pentru investigaţii de specialitate

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

8. Sterilizarea materialelor şi instrumentelor din laborator

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

9. Cunoaşterea legislaţiei sanitare în vigoare privind prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale, gestionarea deşeurilor rezultate în urma activităţilor medicale, cunoaşterea codului de etică şi deontologie profesională şi a normelor de securitate şi sănătate a muncii

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

10. Abilitatea de a lucra în echipă

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

TOTAL PUNCTAJ:.................

Media punctajului:

Recomandările mentorului:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Mentor

Numele...............................

Prenumele..........................

Semnătura..........................

Cursant

Numele...............................

Prenumele...........................

Semnătura............................

Evaluarea cursantului va fi făcută de directorul de îngrijiri/asistentul şef de secţie (mentor).

Stagiul practic se efectuează integral, absenţele fiind recuperate conform reprogramării aprobate de directorul de îngrijiri.

VALIDAREA STAGIULUI

DA

NU

Director de îngrijiri

Numele..............................

Prenumele..........................

Semnătura..........................

La sosirea în stagiu, cursantul se va prezenta directorului de îngrijiri.

Cursantul va fi informat cu privire la responsabilitatea în timpul stagiului, programul stagiului, conţinutul fişei de stagiu, regulamentul de ordine interioară şi va fi instruit cu privire la normele de protecţie şi securitate a muncii.

Mentorul va întocmi rapoarte scrise săptămânale, înaintate preşedintelui filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalisti, Moaşelor si Asistenţilor Medicali din România.

ANEXA Nr. 5 la metodologie

FIŞĂ DE STAGIU

Specialitatea Nutriţie - dietetică

Numele..........................................

Prenumele......................................

CNP.............................................

Profesia........................................

Specialitatea.................................

Perioada de stagiu........................

Unitatea sanitară...........................

Secţia............................................

Asistent şef secţie..........................

Director de îngrijiri..........................

Asistent secţie.................................

Obiective.........................

1. Asistarea pacienţilor cu probleme de nutriţie şi dietetică

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

2. Capacitatea calculării periodice a valorii calorice şi structurii meniurilor, controlării zilnice a regimurilor dietetice prescrise de secţii şi păstrării probelor alimentare

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

3. Capacitatea de a aplica respectarea normelor de igienă la recepţia, depozitarea, prelucrarea şi distribuirea alimentelor şi prelucrării culinare corecte a alimentelor

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

4. Rezolvarea sesizărilor şi reclamaţiilor legate de meniuri

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

5. Calitatea comunicării informaţiilor (scrise şi verbale)

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

6. Cunoaşterea legislaţiei sanitare în vigoare privind prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale, gestionarea deşeurilor rezultate în urma activităţilor proprii, cunoaşterea codului de etică şi deontologie profesională şi a normelor de securitate şi sănătate a muncii

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

7. Planificarea activităţii proprii

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

8. Comunicarea cu membrii echipei medicale

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

9. Abilitatea de a lucra în echipă

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

TOTAL PUNCTAJ:.................

Media punctajului:

Recomandările mentorului:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Mentor

Numele...............................

Prenumele..........................

Semnătura..........................

Cursant

Numele...............................

Prenumele...........................

Semnătura...........................

Evaluarea cursantului va fi făcută de directorul de îngrijiri/asistentul şef de secţie (mentor).

Stagiul practic se efectuează integral, absenţele fiind recuperate conform reprogramării aprobate de directorul de îngrijiri.

VALIDAREA STAGIULUI

DA

NU

Director de îngrijiri

Numele..............................

Prenumele..........................

Semnătura..........................

La sosirea în stagiu, cursantul se va prezenta directorului de îngrijiri.

Cursantul va fi informat cu privire la responsabilitatea în timpul stagiului, programul stagiului, conţinutul fişei de stagiu, regulamentul de ordine interioară şi va fi instruit cu privire la normele de protecţie şi securitate a muncii.

Mentorul va întocmi rapoarte scrise săptămânale, înaintate preşedintelui filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

ANEXA Nr. 6 la metodologie

FIŞĂ DE STAGIU

Specialitatea Farmacie

Numele..........................................

Prenumele......................................

CNP.............................................

Profesia........................................

Specialitatea.................................

Perioada de stagiu........................

Unitatea sanitară...........................

Secţia............................................

Farmacist-şef (mentor).................

Director de îngrijiri........................

Obiective.......................................

1. Capacitatea de eliberare a medicamentelor conform condicilor de prescripţii şi a materialelor sanitare, cu excepţia reţetelor magistrale şi produselor toxice şi stupefiante

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

2. Capacitatea de a efectua diviziuni de produse condiţionate şi preparate galenice

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

3. Efectuarea operaţiilor de cântărire de precizie în prepararea produselor farmaceutice

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

4. Capacitatea de a aplica respectarea normelor de igienă la recepţia, depozitarea şi distribuirea produselor farmaceutice

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

5. Administrarea circuitului condicilor de prescripţii medicale

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

6. Intocmirea documentelor de gestiune cu ajutorul calculatorului, precum şi manipularea şi depozitarea produselor farmaceutice şi a materialelor sanitare

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

7. Cunoaşterea legislaţiei sanitare în vigoare privind prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale, gestionarea deşeurilor periculoase în urma activităţilor proprii, cunoaşterea codului de etică şi deontologie profesională şi a normelor de securitate şi sănătate a muncii

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

8. Planificarea activităţii proprii

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

9. Comunicarea cu membrii echipei medicale

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

10. Abilitatea de a lucra în echipă

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

TOTAL PUNCTAJ:.................

Media punctajului:

Recomandările mentorului:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Mentor

Numele...............................

Prenumele..........................

Semnătura..........................

Cursant

Numele...............................

Prenumele...........................

Semnătura........................

Evaluarea cursantului va fi făcută de directorul de îngrijiri/farmacistul-şef (mentor).

Stagiul practic se efectuează integral, absenţele fiind recuperate conform reprogramării aprobate de directorul de îngrijiri/farmacistul-şef.

VALIDAREA STAGIULUI

DA

NU

Director de îngrijiri/Farmacist-şef

Numele.......................

Prenumele.........................

Semnătura..........................

La sosirea în stagiu, cursantul se va prezenta directorului de îngrijiri/farmacistului-şef.

Cursantul va fi informat cu privire la responsabilitatea în timpul stagiului, programul stagiului, conţinutul fişei de stagiu, regulamentul de ordine interioară şi va fi instruit cu privire la normele de protecţie şi securitate a muncii.

Mentorul va întocmi rapoarte scrise săptămânale, înaintate preşedintelui filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalisti, Moaşelor si Asistenţilor Medicali din România.

ANEXA Nr. 7 la metodologie

FIŞĂ DE STAGIU

Specialitatea Obstetrică-ginecologie moaşe

Numele.........................................

Prenumele.....................................

CNP.............................................

Profesia........................................

Specialitatea.................................

Perioada de stagiu........................

Unitatea sanitară...........................

Secţia............................................

Asistent şef secţie.........................

Director de îngrijiri.......................

Asistent secţie..............................

Obiective.......................................

1. Capacitatea de planificare, organizare, concentrare în activitatea de îngrijire

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

2. Coordonare, comunicare şi colaborare în cadrul echipei medicale

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

3. Aptitudini de a gestiona situaţii de urgenţă medicală

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

4. Executarea şi respectarea tehnicilor de îngrijire şi tratament

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

5. Posibilitate de adaptare în comunicare, obţinerea de informaţii utile în rezolvarea cazurilor

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

6. Adaptare la condiţiile de lucru, cunoaşterea funcţionalităţii aparatelor şi a instrumentarului din dotare

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

7. Păstrarea şi gestionarea materialelor sanitare

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

8. Cunoaşterea protocoalelor medicale în urmărirea şi monitorizarea parturientelor

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

9. Cunoaşterea şi respectarea normelor privind controlul infecţiilor nosocomiale şi de gestionare a deşeurilor medicale

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

10. Cunoaşterea şi respectarea procedurilor de pregătire şi sterilizare a materialelor şi instrumentelor

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

TOTAL PUNCTAJ:.................

Media punctajului:

Recomandările mentorului:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Mentor

Numele...............................

Prenumele..........................

Semnătura..........................

Cursant

Numele...............................

Prenumele...........................

Semnătura..........................

Evaluarea cursantului va fi făcută de directorul de îngrijiri/asistentul şef de secţie (mentor).

Stagiul practic se efectuează integral, absenţele fiind recuperate conform reprogramării aprobate de directorul de îngrijiri.

VALIDAREA STAGIULUI

DA

NU

Director de îngrijiri

Numele...................

Prenumele.................

Semnătura.....................

La sosirea în stagiu, cursantul se va prezenta directorului de îngrijiri.

Cursantul va fi informat cu privire la responsabilitatea în timpul stagiului, programul stagiului, conţinutul fişei de stagiu, regulamentul de ordine interioară şi va fi instruit cu privire la normele de protecţie şi securitate a muncii.

Mentorul va întocmi rapoarte scrise săptămânale, înaintate preşedintelui filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

ANEXA Nr. 8  la metodologie

FIŞĂ DE STAGIU

Specialitatea Balneofizioterapie, balneofiziokinetoterapie şi recuperare

Numele.........................................

Prenumele.....................................

CNP.............................................

Profesia........................................

Specialitatea.................................

Perioada de stagiu........................

Unitatea sanitară...........................

Secţia............................................

Asistent şef secţie..........................

Director de îngrijiri.........................

Asistent secţie.................................

Obiective ...................................................................................

1. Capacitatea de aplicare a tratamentelor cu câmp magnetic, cu curenţi de joasă, medie şi înaltă intensitate, de fototerapie (ultraviolete, infraroşii), de hidroterapie (băi galvanice, duş subacvatic) etc.

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

2. Pregătirea fizică şi psihică a pacienţilor pentru aplicarea tratamentului şi monitorizarea evoluţiei pacienţilor

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

3. Capacitatea de comunicare atât cu pacientul, cât şi cu membrii echipei medicale

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

4. Capacitatea de a respecta normele de igienă

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

5. Capacitatea de instruire a pacienţilor şi a familiei pentru continuarea tratamentului

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

6. Adaptare la condiţiile de lucru, cunoaşterea funcţionalităţii aparatelor şi a instrumentarului din dotare

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

7. Programarea pacienţilor pentru tratament

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

8. Cunoaşterea legislaţiei sanitare în vigoare privind prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale, gestionarea deşeurilor periculoase în urma activităţilor proprii, cunoaşterea codului de etică şi deontologie profesională şi a normelor de securitate şi sănătate a muncii

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

9. Planificarea activităţii proprii

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

10. Abilitatea de a lucra în echipă

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

TOTAL PUNCTAJ:.................

Media punctajului:

Recomandările mentorului:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Mentor

Numele...............................

Prenumele..........................

Semnătura.........................

Cursant

Numele...............................

Prenumele...........................

Semnătura...........................

Evaluarea cursantului va fi făcută de directorul de îngrijiri/asistentul şef de secţie (mentor).

Stagiul practic se efectuează integral, absenţele fiind recuperate conform reprogramării aprobate de directorul de îngrijiri.

VALIDAREA STAGIULUI

DA

NU

Director de îngrijiri

Numele..............................

Prenumele..........................

Semnătura..........................

La sosirea în stagiu, cursantul se va prezenta directorului de îngrijiri.

Cursantul va fi informat cu privire la responsabilitatea în timpul stagiului, programul stagiului, conţinutul fişei de stagiu, regulamentul de ordine interioară şi va fi instruit cu privire la normele de protecţie şi securitate a muncii.

Mentorul va întocmi rapoarte scrise săptămânale, înaintate preşedintelui filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalisti, Moaşelor si Asistenţilor Medicali din România.

ANEXA Nr. 9 la metodologie

ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI,

MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

Filiala.............................

CERTIFICAT

de reatestare a competenţei profesionale

Domnul/Doamna................................................, născut/născută în anul....., luna............., ziua ................, în localitatea............................................... judeţul................................., având funcţia de............................................ în specialitatea.................................................., a urmat stagiul de reatestare a competenţei profesionale în perioada......................în cadrul ....................................., pentru întreruperea activităţii cuprinse în perioada................................................................, şi a absolvit cu.................puncte.

Preşedinte,

.........................................................

Şeful Departamentului profesional-ştiinţific, de control şi supraveghere a profesiei/

Şef compartiment,

.........................................................

Data eliberării.................

Seria...........nr................


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 32/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 32 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1008 2019
    Căutați un împrumut autentic? sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă de 3% scăzută și accesibilă. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat contactează-mă prin e-mail acum la; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Ordin 1695 2019
    Căutați un împrumut autentic? sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă de 3% scăzută și accesibilă. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat contactează-mă prin e-mail acum la; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Ordin 411 1998
    Bună ziua tuturor!!! Numele meu este doamna Nedzla Kerso și vorbesc ca unul dintre cei mai fericiți oameni din lume și astăzi îmi spun că creditorul mi-a salvat familia din situația noastră rea, îi voi spune lumii numele și sunt foarte fericit să spun asta familia mea s-a întors pentru totdeauna pentru că aveam nevoie de un împrumut de 50.000 de euro pentru a-mi începe viața de când eram o singură mamă cu 5 copii, iar lumea părea să se bazeze pe mine când am încercat să obțin un împrumut de la bănci și băncile online mi-au refuzat împrumuturile a spus că venitul meu este scăzut și că nu am garanții pentru un împrumut, așa că merg online să caut un împrumut atunci când am întâlnit creditorii falsi care îmi cer toți banii cu cuvinte dulci. Până când am văzut o postare a mamei doamnei Maria de pe un blog și am pledat cu ea, mi-a oferit toți termenii și condițiile și am fost de acord și m-a surprins cu împrumutul care îmi schimbă viața și familia, iar la început m-am gândit acest lucru nu ar fi posibil din cauza experienței mele anterioare și a promisiunilor false, însă, spre surprinderea mea, am primit împrumutul meu de 50.000 de euro și aș sfătui oricui are nevoie de un împrumut să o contacteze pe doamna Maria Alexander, femeia cu cuvântul ei, prin e-mail: ( mariaalexander818@gmail.com) pentru că este cel mai înțelegător și amabil creditor. oricine dorește un împrumut sau cum poate obține un împrumut original, trebuie să o contacteze Via. e-mail: (mariaalexander818@gmail.com) whatsapp: (+1 651-243-8090) Viber; (+1 651-243-8090) Puteți să mă contactați pe doamna Nedzla Kerso pentru mai multe informații (nedzlakerso@gmail.com) Vă mulțumesc tuturor
ANONIM a comentat Decizia 313 2005
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 67 2018
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Salut, Ai nevoie de un împrumut confortabil pentru satisfacția ta? Oferim un împrumut accesibil la rata dobânzii de 3% pentru debitorii locali și internaționali. Suntem certificate, de încredere, de încredere, eficiente, rapide și dinamice și lucrăm împreună. acordăm un împrumut pe termen lung de la 2 la 50 de ani cel mult. Aveți nevoie de un împrumut direct, ușor și accesibil pentru a plăti datoriile, pentru a începe o afacere sau pentru un alt motiv? Dacă da, vă rugăm să ne contactați pentru a vă solicita împrumutul. Această ofertă este destinată persoanelor serioase. Vă rugăm să ne contactați: accessloanfirm2030@gmail.com WhatsApp: +79265038734 Suntem certificate, fiabil, fiabil, eficient, rapid și dinamic. Toate cele bune, Domn scott Trimiteți-ne un e-mail la: accessloanfirm2030@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 185 1999
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 32/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu