E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 32 din 11 decembrie 2009

privind aprobarea Metodologiei de reatestare a competentei profesionale a asistentilor medicali generalisti, moaselor si a asistentilor medicali

ACT EMIS DE: ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI, MOASELOR SI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 58 din 26 ianuarie 2010Având în vedere prevederile art. 18 alin. (2) şi ale art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,

Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, întrunit în şedinţa din data de 11 decembrie 2009, emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,

Mircea Timofte

ANEXA

METODOLOGIE

de reatestare a competentei profesionale a asistenţilor medicali generalisti, moaşelor si a asistenţilor medicali

Art. 1. - (1) In conformitate cu prevederile art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalisti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, asistenţii medicali generalisti, moaşele şi asistenţii medicali care întrerup activitatea profesională pentru o perioadă mai mare de 5 ani vor fi reatestaţi, în vederea reluării activităţii.

(2) Reatestarea competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalisti, moaşelor şi asistenţilor medicali în vederea exercitării profesiei se face, la cerere, de către o comisie a filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalisti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în continuare OAMGMAMR.

Art. 2. - Se consideră continuitate în activitatea profesională:

- activitatea asistenţilor medicali generalişti/moaşelor/ asistenţilor medicali care lucrează în direcţiile de sănătate publică judeţene, în Ministerul Sănătăţii şi în ministerele cu reţea sanitară proprie, membre ale OAMGMAMR;

- activitatea asistenţilor medicali generalişti/moaşelor/ asistenţilor medicali care lucrează în organizaţiile profesionale şi sindicale reprezentative din sistemul sanitar;

- perioada în care şi-a exercitat profesia de asistent medical generalist/moaşă/asistent medical în străinătate, numai dacă face dovada că a desfăşurat activitatea în mod efectiv şi legal;

- perioada de concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani sau de 3 ani pentru copilul cu handicap.

Art. 3. - (1) Componenţa comisiei de reatestare a competenţei profesionale se aprobă de preşedintele filialei OAMGMAMR.

(2) Comisia de reatestare a competenţei profesionale va fi formată din preşedintele comisiei şi 3-5 membri. Din comisie pot face parte:

- un membru al biroului consiliului judeţean, care va fi preşedintele comisiei;

- şeful departamentului profesional-ştiinţific, de control şi supraveghere a profesiei/compartimentului acreditare, avizare, evaluare al filialei OAMGMAMR;

- şeful compartimentului educaţie continuă;

- reprezentantul comisiei de specialitate a filialei OAMGMAMR, în funcţie de specialitatea candidatului;

- secretarul comisiei, desemnat de preşedinte.

Art. 4. - Pentru a fi reatestat, candidatul va efectua un stagiu practic şi va susţine o probă teoretică după finalizarea stagiului, în termen de maximum 60 de zile.

a) Stagiul practic:

- are durata de 3 luni, câte 8 ore/zi, pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care au o vechime în specialitate mai mică de 3 ani sau nu au profesat;

- are durata de o lună, câte 6 ore/zi, pentru cei cu vechime între 3 şi 5 ani;

- are durata de o lună, câte 4 ore/zi, pentru cei cu vechime peste 5 ani;

- se va efectua în unităţi sanitare stabilite de OAMGMAMR;

- va fi coordonat de către directorul de îngrijiri/asistentul-şef din unitatea respectivă;

- se va desfăşura sub îndrumarea asistentului şef de secţie sau a unei asistente medicale principale, desemnată de acesta;

- evaluarea şi validarea stagiului se vor face în baza fişelor de evaluare prevăzute în anexele nr. 1-8, care fac parte integrantă din prezenta metodologie, de către directorul de îngrijiri/asistentul şef de secţie/mentor;

- punctajul minim de promovare a stagiului practic este 7;

- în caz de nepromovare a stagiului practic, la solicitarea candidatului, se poate organiza un stagiu suplimentar cu o durată stabilită de comisie.

b) Proba teoretică:

- constă în test-grilă cu 40 de întrebări;

- punctajul minim de promovare a probei teoretice este 7;

- tematica şi bibliografia vor fi stabilite de Comisia naţională de educaţie medicală continuă a OAMGMAMR în funcţie de specialitate;

- întrebările vor avea 3 variante de răspuns, cu un singur răspuns corect;

- se susţine numai după promovarea stagiului practic;

- în caz de nepromovare a probei teoretice, la solicitarea candidatului, se poate organiza o altă sesiune de examen la o dată stabilită de comisie, dar nu mai târziu de 15 zile.

Art. 5. - Comisia de reatestare a competenţei profesionale va întocmi un proces-verbal în care se vor consemna rezultatele evaluării probei teoretice şi a stagiului practic. Procesul-verbal va fi înaintat preşedintelui filialei spre validare. Filiala judeţeană a OAMGMAMR va elibera certificatul de reatestare a competenţei profesionale, prevăzut în anexa nr. 9, care face parte integrantă din prezenta metodologie. Preşedintele filialei are obligaţia de a transmite situaţia reatestărilor, trimestrial, către Comisia naţională de educaţie medicală continuă a OAMGMAMR.

ANEXA Nr. 1 la metodologie

FIŞĂ DE STAGIU

Specialitatea Asistent medical generalist

Numele........................................

Prenumele....................................

CNP............................................

Profesia........................................

Specialitatea.................................

Perioada de stagiu........................

Unitatea sanitară...........................

Secţia...........................................

Asistent şef secţie..........................

Director de îngrijiri.........................

Asistent secţie................................

Obiective.......................................

1. Capacitatea de efectuare a explorărilor funcţionale şi de realizare a investigaţiilor paraclinice uzuale în limita competenţelor profesionale

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

2. Capacitatea de administrare a tratamentelor şi monitorizarea stării pacienţilor

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

3. Capacitatea de completare a documentelor de evidenţă a pacienţilor, a medicamentelor şi a documentelor de observaţie clinică medicală

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

4. Aptitudinea de a gestiona situaţii de urgenţă

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

5. Capacitatea de programare a pacienţilor pentru investigaţii de specialitate

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

6. Utilizarea tehnicilor de îngrijire a bolnavului

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

7. Cunoaşterea legislaţiei sanitare în vigoare privind prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale, gestionarea deşeurilor periculoase în urma activităţilor proprii, cunoaşterea codului de etică şi deontologie profesională şi a normelor de securitate şi sănătate a muncii

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

8. Planificarea activităţii proprii

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

9. Comunicarea cu membrii echipei medicale

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

10. Abilitatea de a lucra în echipă

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

TOTAL PUNCTAJ: .................

Media punctajului:

Recomandările mentorului:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Mentor

Numele...............................

Prenumele..........................

Semnătura..........................

Cursant

Numele...............................

Prenumele...........................

Semnătura...........................

Evaluarea cursantului va fi făcută de directorul de îngrijiri/asistentul şef de secţie (mentor).

Stagiul practic se efectuează integral, absenţele fiind recuperate conform reprogramării aprobate de directorul de îngrijiri.

VALIDAREA STAGIULUI

DA

NU

Director de îngrijiri

Numele..............................

Prenumele..........................

Semnătura..........................

La sosirea în stagiu, cursantul se va prezenta directorului de îngrijiri.

Cursantul va fi informat cu privire la responsabilitatea în timpul stagiului, programul stagiului, conţinutul fişei de stagiu, regulamentul de ordine interioară şi va fi instruit cu privire la normele de protecţie şi securitate a muncii.

Mentorul va întocmi rapoarte scrise săptămânale, înaintate preşedintelui filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

ANEXA Nr. 2 la metodologie

FIŞĂ DE STAGIU

Specialitatea Igienă şi sănătate publică

Numele...............................................

Prenumele..........................................

CNP..................................................

Profesia.............................................

Specialitatea......................................

Perioada de stagiu.............................

Unitatea sanitară................................

Secţia................................................

Asistent şef secţie..............................

Director de îngrijiri............................

Asistent secţie...................................

Obiective.........................................................................

1. Capacitatea monitorizării respectării reglementărilor privind controlul igienei şi controlul epidemiologie - analize epidemiologice la locul infectării - prelevarea de mostre de la locul infectării, de la cabinete medicale si alte unităţi.

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

2. Prelevarea de mostre şi trimiterea acestora la laboratoare specializate, interpretarea rezultatelor testelor de laborator, evaluarea componentelor

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

3. Capacitatea de a stabili măsurile ce se impun a fi luate în scopul prevenirii riscurilor de îmbolnăvire atât la locul de desfăşurare a activităţii, cât şi în rândul populaţiei

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

4. Capacitatea de a stabili si aplica sancţiuni conform normelor legale.

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

5. Capacitatea de colectare şi prelucrare de date pentru întocmirea de statistici, rapoarte şi studii epidemiologice

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

6. Calitatea comunicării informaţiilor

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

7. Cunoaşterea legislaţiei sanitare în vigoare privind prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale, gestionarea deşeurilor în urma activităţilor proprii, dezinfectiei şi sterilizării, cunoaşterea codului de etică şi deontologie profesională şi a normelor de securitate şi sănătate a muncii

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

8. Planificarea activităţii proprii

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

9. Abilitatea de a lucra în echipă

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

TOTAL PUNCTAJ:.................

Media punctajului:

Recomandările mentorului:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Mentor

Numele...............................

Prenumele..........................

Semnătura..........................

Cursant

Numele...............................

Prenumele...........................

Semnătura..........................

Evaluarea cursantului va fi făcută de directorul de îngrijiri/asistentul şef de secţie (mentor).

Stagiul practic se efectuează integral, absenţele fiind recuperate conform reprogramării aprobate de directorul de îngrijiri.

VALIDAREA STAGIULUI

DA

NU

Director de îngrijiri

Numele..............................

Prenumele..........................

Semnătura..........................

La sosirea în stagiu, cursantul se va prezenta directorului de îngrijiri.

Cursantul va fi informat cu privire la responsabilitatea în timpul stagiului, programul stagiului, conţinutul fişei de stagiu, regulamentul de ordine interioară şi va fi instruit cu privire la normele de protecţie şi securitate a muncii.

Mentorul va întocmi rapoarte scrise săptămânale, înaintate preşedintelui filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalisti, Moaşelor si Asistenţilor Medicali din România.

ANEXA Nr. 3 la metodologie

FIŞĂ DE STAGIU

Specialitatea Radiologie

Numele.............................................

Prenumele.........................................

CNP................................................

Profesia............................................

Specialitatea.....................................

Perioada de stagiu............................

Unitatea sanitară...............................

Secţia...............................................

Asistent şef secţie.............................

Director de îngrijiri...........................

Asistent secţie..................................

Obiective................................................................

1. Pregătirea pacienţilor pentru examene radiologice: psihică (informare asupra examinării, senzaţiile şi reacţiile ce le poate avea pe parcursul examinării) şi fizică (poziţionare)

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

2. Protecţia specifică a pacientului prin alegerea echipamentelor de protecţie corespunzătoare

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

3. Pregătirea materialelor necesare examinării radiologice

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

4. Fixarea parametrilor instalaţiei radiologice în funcţie de zona de radiografiat, diametrul regiunii, calitatea filmului

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

5. Efectuarea de examene radiologice (radiografii) conform prescripţiei medicului (alegerea filmului, poziţionarea pacientului, delimitarea fasciculului de raze)

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

6. Administrarea de substanţe de contrast în cazul în care procedura radiologica o cere, numai la indicaţia medicului radiolog şi a celui curant

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

7. Pregătirea soluţiilor pentru prelucrarea filmelor

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

8. Cunoaşterea legislaţiei sanitare în vigoare privind prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale, cunoaşterea şi respectarea normelor de securitate radiologica, gestionarea deşeurilor rezultate în urma activităţilor proprii, cunoaşterea codului de etică şi deontologie profesională şi a normelor de securitate şi sănătate a muncii

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

9. Abilitatea de a lucra în echipă

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

TOTAL PUNCTAJ:.................

Media punctajului:

Recomandările mentorului:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Mentor

Numele...............................

Prenumele..........................

Semnătura..........................

Cursant

Numele...............................

Prenumele...........................

Semnătura...........................

Evaluarea cursantului va fi făcută de directorul de îngrijiri/asistentul şef de secţie (mentor).

Stagiul practic se efectuează integral, absenţele fiind recuperate conform reprogramării aprobate de directorul de îngrijiri.

VALIDAREA STAGIULUI

DA

NU

Director de îngrijiri

Numele..............................

Prenumele..........................

Semnătura..........................

La sosirea în stagiu, cursantul se va prezenta directorului de îngrijiri.

Cursantul va fi informat cu privire la responsabilitatea în timpul stagiului, programul stagiului, conţinutul fişei de stagiu, regulamentul de ordine interioară şi va fi instruit cu privire la normele de protecţie şi securitate a muncii.

Mentorul va întocmi rapoarte scrise săptămânale, înaintate preşedintelui filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

ANEXA Nr. 4 la metodologie

FIŞĂ DE STAGIU

Specialitatea Laborator

Numele...........................................

Prenumele.......................................

CNP...............................................

Profesia...........................................

Specialitatea....................................

Perioada de stagiu...........................

Unitatea sanitară.............................

Secţia.............................................

Asistent şef laborator........................

Director de îngrijiri............................

Asistent laborator..............................

Obiective.........................

1. Pregătirea pacienţilor pentru recoltarea probelor de laborator: psihică (informare asupra procedurii de recoltare, senzaţiile şi reacţiile ce le poate avea pe parcursul recoltării) şi fizică (poziţionare)

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

2. Protecţia specifică în procesul de recoltare a probelor prin luarea măsurilor de protecţie corespunzătoare

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

3. Pregătirea materialelor necesare recoltării probelor

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

4. Adaptare la condiţiile de lucru, cunoaşterea funcţionalităţii aparatelor şi a instrumentarului din dotare

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

5. Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare în laborator

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

6. Planificarea activităţii proprii

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

7. Programarea pacienţilor pentru investigaţii de specialitate

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

8. Sterilizarea materialelor şi instrumentelor din laborator

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

9. Cunoaşterea legislaţiei sanitare în vigoare privind prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale, gestionarea deşeurilor rezultate în urma activităţilor medicale, cunoaşterea codului de etică şi deontologie profesională şi a normelor de securitate şi sănătate a muncii

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

10. Abilitatea de a lucra în echipă

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

TOTAL PUNCTAJ:.................

Media punctajului:

Recomandările mentorului:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Mentor

Numele...............................

Prenumele..........................

Semnătura..........................

Cursant

Numele...............................

Prenumele...........................

Semnătura............................

Evaluarea cursantului va fi făcută de directorul de îngrijiri/asistentul şef de secţie (mentor).

Stagiul practic se efectuează integral, absenţele fiind recuperate conform reprogramării aprobate de directorul de îngrijiri.

VALIDAREA STAGIULUI

DA

NU

Director de îngrijiri

Numele..............................

Prenumele..........................

Semnătura..........................

La sosirea în stagiu, cursantul se va prezenta directorului de îngrijiri.

Cursantul va fi informat cu privire la responsabilitatea în timpul stagiului, programul stagiului, conţinutul fişei de stagiu, regulamentul de ordine interioară şi va fi instruit cu privire la normele de protecţie şi securitate a muncii.

Mentorul va întocmi rapoarte scrise săptămânale, înaintate preşedintelui filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalisti, Moaşelor si Asistenţilor Medicali din România.

ANEXA Nr. 5 la metodologie

FIŞĂ DE STAGIU

Specialitatea Nutriţie - dietetică

Numele..........................................

Prenumele......................................

CNP.............................................

Profesia........................................

Specialitatea.................................

Perioada de stagiu........................

Unitatea sanitară...........................

Secţia............................................

Asistent şef secţie..........................

Director de îngrijiri..........................

Asistent secţie.................................

Obiective.........................

1. Asistarea pacienţilor cu probleme de nutriţie şi dietetică

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

2. Capacitatea calculării periodice a valorii calorice şi structurii meniurilor, controlării zilnice a regimurilor dietetice prescrise de secţii şi păstrării probelor alimentare

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

3. Capacitatea de a aplica respectarea normelor de igienă la recepţia, depozitarea, prelucrarea şi distribuirea alimentelor şi prelucrării culinare corecte a alimentelor

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

4. Rezolvarea sesizărilor şi reclamaţiilor legate de meniuri

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

5. Calitatea comunicării informaţiilor (scrise şi verbale)

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

6. Cunoaşterea legislaţiei sanitare în vigoare privind prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale, gestionarea deşeurilor rezultate în urma activităţilor proprii, cunoaşterea codului de etică şi deontologie profesională şi a normelor de securitate şi sănătate a muncii

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

7. Planificarea activităţii proprii

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

8. Comunicarea cu membrii echipei medicale

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

9. Abilitatea de a lucra în echipă

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

TOTAL PUNCTAJ:.................

Media punctajului:

Recomandările mentorului:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Mentor

Numele...............................

Prenumele..........................

Semnătura..........................

Cursant

Numele...............................

Prenumele...........................

Semnătura...........................

Evaluarea cursantului va fi făcută de directorul de îngrijiri/asistentul şef de secţie (mentor).

Stagiul practic se efectuează integral, absenţele fiind recuperate conform reprogramării aprobate de directorul de îngrijiri.

VALIDAREA STAGIULUI

DA

NU

Director de îngrijiri

Numele..............................

Prenumele..........................

Semnătura..........................

La sosirea în stagiu, cursantul se va prezenta directorului de îngrijiri.

Cursantul va fi informat cu privire la responsabilitatea în timpul stagiului, programul stagiului, conţinutul fişei de stagiu, regulamentul de ordine interioară şi va fi instruit cu privire la normele de protecţie şi securitate a muncii.

Mentorul va întocmi rapoarte scrise săptămânale, înaintate preşedintelui filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

ANEXA Nr. 6 la metodologie

FIŞĂ DE STAGIU

Specialitatea Farmacie

Numele..........................................

Prenumele......................................

CNP.............................................

Profesia........................................

Specialitatea.................................

Perioada de stagiu........................

Unitatea sanitară...........................

Secţia............................................

Farmacist-şef (mentor).................

Director de îngrijiri........................

Obiective.......................................

1. Capacitatea de eliberare a medicamentelor conform condicilor de prescripţii şi a materialelor sanitare, cu excepţia reţetelor magistrale şi produselor toxice şi stupefiante

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

2. Capacitatea de a efectua diviziuni de produse condiţionate şi preparate galenice

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

3. Efectuarea operaţiilor de cântărire de precizie în prepararea produselor farmaceutice

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

4. Capacitatea de a aplica respectarea normelor de igienă la recepţia, depozitarea şi distribuirea produselor farmaceutice

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

5. Administrarea circuitului condicilor de prescripţii medicale

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

6. Intocmirea documentelor de gestiune cu ajutorul calculatorului, precum şi manipularea şi depozitarea produselor farmaceutice şi a materialelor sanitare

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

7. Cunoaşterea legislaţiei sanitare în vigoare privind prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale, gestionarea deşeurilor periculoase în urma activităţilor proprii, cunoaşterea codului de etică şi deontologie profesională şi a normelor de securitate şi sănătate a muncii

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

8. Planificarea activităţii proprii

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

9. Comunicarea cu membrii echipei medicale

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

10. Abilitatea de a lucra în echipă

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

TOTAL PUNCTAJ:.................

Media punctajului:

Recomandările mentorului:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Mentor

Numele...............................

Prenumele..........................

Semnătura..........................

Cursant

Numele...............................

Prenumele...........................

Semnătura........................

Evaluarea cursantului va fi făcută de directorul de îngrijiri/farmacistul-şef (mentor).

Stagiul practic se efectuează integral, absenţele fiind recuperate conform reprogramării aprobate de directorul de îngrijiri/farmacistul-şef.

VALIDAREA STAGIULUI

DA

NU

Director de îngrijiri/Farmacist-şef

Numele.......................

Prenumele.........................

Semnătura..........................

La sosirea în stagiu, cursantul se va prezenta directorului de îngrijiri/farmacistului-şef.

Cursantul va fi informat cu privire la responsabilitatea în timpul stagiului, programul stagiului, conţinutul fişei de stagiu, regulamentul de ordine interioară şi va fi instruit cu privire la normele de protecţie şi securitate a muncii.

Mentorul va întocmi rapoarte scrise săptămânale, înaintate preşedintelui filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalisti, Moaşelor si Asistenţilor Medicali din România.

ANEXA Nr. 7 la metodologie

FIŞĂ DE STAGIU

Specialitatea Obstetrică-ginecologie moaşe

Numele.........................................

Prenumele.....................................

CNP.............................................

Profesia........................................

Specialitatea.................................

Perioada de stagiu........................

Unitatea sanitară...........................

Secţia............................................

Asistent şef secţie.........................

Director de îngrijiri.......................

Asistent secţie..............................

Obiective.......................................

1. Capacitatea de planificare, organizare, concentrare în activitatea de îngrijire

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

2. Coordonare, comunicare şi colaborare în cadrul echipei medicale

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

3. Aptitudini de a gestiona situaţii de urgenţă medicală

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

4. Executarea şi respectarea tehnicilor de îngrijire şi tratament

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

5. Posibilitate de adaptare în comunicare, obţinerea de informaţii utile în rezolvarea cazurilor

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

6. Adaptare la condiţiile de lucru, cunoaşterea funcţionalităţii aparatelor şi a instrumentarului din dotare

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

7. Păstrarea şi gestionarea materialelor sanitare

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

8. Cunoaşterea protocoalelor medicale în urmărirea şi monitorizarea parturientelor

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

9. Cunoaşterea şi respectarea normelor privind controlul infecţiilor nosocomiale şi de gestionare a deşeurilor medicale

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

10. Cunoaşterea şi respectarea procedurilor de pregătire şi sterilizare a materialelor şi instrumentelor

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

TOTAL PUNCTAJ:.................

Media punctajului:

Recomandările mentorului:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Mentor

Numele...............................

Prenumele..........................

Semnătura..........................

Cursant

Numele...............................

Prenumele...........................

Semnătura..........................

Evaluarea cursantului va fi făcută de directorul de îngrijiri/asistentul şef de secţie (mentor).

Stagiul practic se efectuează integral, absenţele fiind recuperate conform reprogramării aprobate de directorul de îngrijiri.

VALIDAREA STAGIULUI

DA

NU

Director de îngrijiri

Numele...................

Prenumele.................

Semnătura.....................

La sosirea în stagiu, cursantul se va prezenta directorului de îngrijiri.

Cursantul va fi informat cu privire la responsabilitatea în timpul stagiului, programul stagiului, conţinutul fişei de stagiu, regulamentul de ordine interioară şi va fi instruit cu privire la normele de protecţie şi securitate a muncii.

Mentorul va întocmi rapoarte scrise săptămânale, înaintate preşedintelui filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

ANEXA Nr. 8  la metodologie

FIŞĂ DE STAGIU

Specialitatea Balneofizioterapie, balneofiziokinetoterapie şi recuperare

Numele.........................................

Prenumele.....................................

CNP.............................................

Profesia........................................

Specialitatea.................................

Perioada de stagiu........................

Unitatea sanitară...........................

Secţia............................................

Asistent şef secţie..........................

Director de îngrijiri.........................

Asistent secţie.................................

Obiective ...................................................................................

1. Capacitatea de aplicare a tratamentelor cu câmp magnetic, cu curenţi de joasă, medie şi înaltă intensitate, de fototerapie (ultraviolete, infraroşii), de hidroterapie (băi galvanice, duş subacvatic) etc.

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

2. Pregătirea fizică şi psihică a pacienţilor pentru aplicarea tratamentului şi monitorizarea evoluţiei pacienţilor

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

3. Capacitatea de comunicare atât cu pacientul, cât şi cu membrii echipei medicale

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

4. Capacitatea de a respecta normele de igienă

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

5. Capacitatea de instruire a pacienţilor şi a familiei pentru continuarea tratamentului

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

6. Adaptare la condiţiile de lucru, cunoaşterea funcţionalităţii aparatelor şi a instrumentarului din dotare

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

7. Programarea pacienţilor pentru tratament

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

8. Cunoaşterea legislaţiei sanitare în vigoare privind prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale, gestionarea deşeurilor periculoase în urma activităţilor proprii, cunoaşterea codului de etică şi deontologie profesională şi a normelor de securitate şi sănătate a muncii

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

9. Planificarea activităţii proprii

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

10. Abilitatea de a lucra în echipă

Foarte bine (10p)

Bine (8-9p)

Satisfăcător (7p)

Nesatisfăcător (1-6p)

TOTAL PUNCTAJ:.................

Media punctajului:

Recomandările mentorului:

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Mentor

Numele...............................

Prenumele..........................

Semnătura.........................

Cursant

Numele...............................

Prenumele...........................

Semnătura...........................

Evaluarea cursantului va fi făcută de directorul de îngrijiri/asistentul şef de secţie (mentor).

Stagiul practic se efectuează integral, absenţele fiind recuperate conform reprogramării aprobate de directorul de îngrijiri.

VALIDAREA STAGIULUI

DA

NU

Director de îngrijiri

Numele..............................

Prenumele..........................

Semnătura..........................

La sosirea în stagiu, cursantul se va prezenta directorului de îngrijiri.

Cursantul va fi informat cu privire la responsabilitatea în timpul stagiului, programul stagiului, conţinutul fişei de stagiu, regulamentul de ordine interioară şi va fi instruit cu privire la normele de protecţie şi securitate a muncii.

Mentorul va întocmi rapoarte scrise săptămânale, înaintate preşedintelui filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalisti, Moaşelor si Asistenţilor Medicali din România.

ANEXA Nr. 9 la metodologie

ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI,

MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

Filiala.............................

CERTIFICAT

de reatestare a competenţei profesionale

Domnul/Doamna................................................, născut/născută în anul....., luna............., ziua ................, în localitatea............................................... judeţul................................., având funcţia de............................................ în specialitatea.................................................., a urmat stagiul de reatestare a competenţei profesionale în perioada......................în cadrul ....................................., pentru întreruperea activităţii cuprinse în perioada................................................................, şi a absolvit cu.................puncte.

Preşedinte,

.........................................................

Şeful Departamentului profesional-ştiinţific, de control şi supraveghere a profesiei/

Şef compartiment,

.........................................................

Data eliberării.................

Seria...........nr................


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 32/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 32 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    BINE ATI VENIT LA "MARIELA LOAN" Obiectivul nostru este de a oferi servicii financiare profesionale excelente tuturor. Ești om de afaceri sau femeie? Vă confruntați cu dificultăți financiare? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere de mici dimensiuni și afaceri medii? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării insuficiente? Aceasta este o oportunitate de a obține un împrumut astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Creditul nostru este 100% garantat pentru securitatea maximă este prioritatea noastră, obiectivul nostru principal este să vă ajutăm să obțineți un serviciu financiar autentic pe care toți meritați, programul nostru este cel mai rapid mod de a obține împrumutul de care aveți nevoie. rata dobânzii scăzută pentru a reduce presiunea asupra cheltuielilor lunare. Obțineți flexibilitatea de a utiliza în orice scop - de la vacanță, educație, până la achiziții unice. Oferim o varietate de servicii financiare care includ: Împrumuturi personale, Împrumuturi de consolidare a datoriilor, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi garantate de împrumut, Împrumuturi ipotecare, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi student, Împrumuturi comerciale, Credite automate de credit, Împrumuturi de achiziție, împrumuturi pentru construcții, la rate de dobândă scăzute de 3% acordăm împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și agențiilor. Obțineți cele mai bune rezultate pentru familia dvs., casa dvs. de vis și schema noastră generală de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: (marielagonzalezloan@gmail.com) Vă rugăm să scrieți înapoi cu informații despre împrumut; INFORMAȚII DE ÎMPRUMUT DATE APLICABILE 1) Numele complet: 2) Țara: 3) Adresa: 4) Stare: 5) Sex: 6) Statutul căsătoriei: 7) Locul de muncă: 8) Număr de telefon: 9) Poziția curentă la locul de muncă: 10) Venit lunar: 11) Numărul de credite necesare: 12) Durata împrumutului: 13) Obiectivele împrumutului: 14) Religie: 15) V-ați înregistrat înainte de: 16) Data nașterii: Dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut, vă rugăm să ne contactați cu cererea dvs. de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: marielagonzalezloan@gmail.com Salutari, Doamna MARIELA GONZALEZ marielagonzalezloan@gmail.com Așteptăm cu nerăbdare să vă sunăm cât mai curând posibil.
ANONIM a comentat OUG 53 2004
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 32/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu