Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 301 din  8 martie 2001

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 202/2000 privind unele masuri pentru asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala in cadrul operatiunilor de vamuire

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 142 din 22 martie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 32 alin. (2) din Legea nr. 202/2000 privind unele masuri pentru asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala in cadrul operatiunilor de vamuire,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 202/2000 privind unele masuri pentru asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala in cadrul operatiunilor de vamuire, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Directia Generala a Vamilor va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

                         Ministrul culturii si cultelor,
                         Razvan Theodorescu

    ANEXA 1

                           NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 202/2000 privind unele masuri pentru asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala in cadrul operatiunilor de vamuire

    CAP. 1
    Procedura de intocmire, depunere si rezolvare a cererii de interventie a autoritatii vamale pentru respectarea unui drept de proprietate intelectuala

    Art. 1
    Lista cuprinzand documentele care vor insoti cererea de interventie a autoritatii vamale pentru respectarea unui drept de proprietate intelectuala este prezentata in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Cererea de interventie a autoritatii vamale pentru respectarea unui drept de proprietate intelectuala se intocmeste conform modelului prezentat in anexa nr. 2, in doua exemplare.
    Art. 3
    Cererea de interventie a autoritatii vamale pentru respectarea unui drept de proprietate intelectuala se depune in scris, in limba romana, la Directia Generala a Vamilor de catre titularul dreptului, mentionand calitatea sa referitoare la dreptul de proprietate intelectuala.
    Art. 4
    Comunicarea solutiei de acceptare sau de respingere a cererii de interventie a autoritatii vamale pentru respectarea unui drept de proprietate intelectuala se face conform modelului prezentat in anexa nr. 3.
    Cererea de interventie a autoritatii vamale pentru respectarea unui drept de proprietate intelectuala se respinge in cazul in care nu sunt respectate prevederile art. 6 pct. 1 - 3 din Legea nr. 202/2000.
    Art. 5
    Directia Generala a Vamilor transmite copii efective de pe cererea de interventie a autoritatii vamale pentru respectarea unui drept de proprietate intelectuala directiilor regionale vamale interjudetene. Directia regionala vamala interjudeteana transmite aceste copii birourilor vamale de control si vamuire din subordine si urmareste masurile luate de acestea. Masurile respective sunt comunicate Directiei Generale a Vamilor.
    Art. 6
    In cazul in care biroul vamal de control si vamuire a identificat, pe baza unei cereri de interventie a autoritatii vamale pentru respectarea unui drept de proprietate intelectuala, un transport continand marfuri susceptibile sa aduca atingere unui drept de proprietate intelectuala, informeaza in scris, conform modelului prezentat in anexa nr. 4, Directia Generala a Vamilor asupra masurii de suspendare a operatiunii de vamuire si de retinere a marfurilor.
    Art. 7
    Marfurile susceptibile sa aduca atingere unui drept de proprietate intelectuala sunt retinute pe baza adeverintei de retinere a bunurilor si sunt pastrate in depozit necesar cu caracter temporar de catre comisionarii in vama sub supraveghere vamala conform prevederilor art. 10 - 12 din Legea nr. 202/2000, timp de 10 zile de la data comunicarii catre solicitant a masurii de suspendare a operatiunii de vamuire si retinere a marfurilor.
    Art. 8
    Masura de suspendare a operatiunii de vamuire si de retinere a marfurilor susceptibile sa aduca atingere unui drept de proprietate intelectuala se anunta in scris de Directia Generala a Vamilor atat declarantului vamal, conform modelului prezentat in anexa nr. 5, cat si solicitantului cererii, conform modelului prezentat in anexa nr. 6.
    Declarantul vamal este obligat sa informeze imediat importatorul, destinatarul sau proprietarul marfurilor asupra masurii de suspendare a operatiunii de vamuire si de retinere a marfurilor respective.
    Art. 9
    In termenul prevazut la art. 11 din Legea nr. 202/2000 solicitantul trebuie sa depuna la Directia Generala a Vamilor:
    a) dovada formularii unei plangeri in justitie;
    b) documentul din care sa rezulte constituirea unei garantii echivalente cu valoarea in vama a marfurilor susceptibile sa aduca atingere unui drept de proprietate intelectuala.
    Art. 10
    Daca la expirarea termenului prevazut la art. 11 din Legea nr. 202/2000 solicitantul nu a facut dovada angajarii unei actiuni in justitie si a constituirii garantiei, Directia Generala a Vamilor comunica in scris biroului vamal de control si vamuire ridicarea masurii de suspendare a operatiunii de vamuire si de retinere a marfurilor. In acest caz se efectueaza operatiunea de vamuire.
    Art. 11
    Prelungirea termenului de 10 zile prevazut la art. 11 din Legea nr. 202/2000 se solicita in scris Directiei Generale a Vamilor, mentionandu-se motivul acestei prelungiri.

    CAP. 2
    Actiuni din oficiu ale autoritatilor vamale

    Art. 12
    In situatia in care in cadrul unui birou vamal de control si vamuire se depisteaza marfuri susceptibile sa aduca atingere unui drept de proprietate intelectuala, se procedeaza la suspendarea operatiunii de vamuire si de retinere a marfurilor si se informeaza in scris Directia Generala a Vamilor, conform modelului prezentat in anexa nr. 4.
    Art. 13
    Directia Generala a Vamilor informeaza imediat in scris atat pe titularul dreptului, conform modelului prezentat in anexa nr. 7, cat si pe declarant, conform modelului prezentat in anexa nr. 8, asupra masurii de suspendare a operatiunilor de vamuire si de retinere a marfurilor.
    Daca titularul dreptului depune in termen de 3 zile lucratoare cererea de interventie a autoritatilor vamale pentru respectarea unui drept de proprietate intelectuala, se urmeaza procedura prevazuta la cap. I.

    CAP. 3
    Prelevarea de probe (esantioane)

    Art. 14
    Prelevarea de probe se efectueaza cu respectarea prevederilor art. 13, 55 si 56 din Legea privind Codul vamal al Romaniei nr. 141/1997 si ale art. 35, 36, 63 si 64 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997.
    Art. 15
    In situatia prevazuta la art. 14 din Legea nr. 202/2000 este necesar ca titularul dreptului de proprietate intelectuala sa depuna la Directia Generala a Vamilor o cerere in care sa mentioneze documentele de pe care solicita copii, precum si justificarea solicitarii.
    In urma analizarii acestei cereri Directia Generala a Vamilor va decide de pe care dintre documentele solicitate vor fi eliberate copii titularului dreptului.

    CAP. 4
    Destinatia marfurilor contrafacute sau pirat

    Art. 16
    Daca prin hotarare definitiva a instantei judecatoresti se respinge actiunea titularului dreptului de proprietate intelectuala, atunci:
    a) se efectueaza vamuirea;
    b) se executa garantia constituita de titularul dreptului de proprietate intelectuala, conform art. 21.
    Art. 17
    Daca prin hotarare definitiva a instantei judecatoresti se admite actiunea titularului dreptului de proprietate intelectuala, atunci:
    a) se confisca marfurile care se dovedeste ca aduc atingere unui drept de proprietate intelectuala;
    b) garantia instituita se pune la dispozitie titularului dreptului de proprietate intelectuala, conform art. 21.
    Art. 18
    Marfurile confiscate se inscriu in evidentele biroului vamal de control si vamuire intr-un registru, mentionandu-se: importatorul/exportatorul, transportatorul, titularul dreptului de proprietate intelectuala, solicitantul cererii, numarul cererii, felul marfii, cantitatea, marca, destinatia.
    Distrugerea marfurilor confiscate se face conform Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, cu modificarile ulterioare.
    Institutiile enumerate la art. 21 lit. b) din Legea nr. 202/2000 vor face o solicitare scrisa adresata Directiei Generale a Vamilor, in care vor mentiona modul in care vor utiliza bunurile primite cu titlu gratuit si se vor obliga sa nu comercializeze si sa nu instraineze bunurile respective.

    CAP. 5
    Aspecte financiare

    Art. 19
    Sumele incasate, reprezentand echivalentul in lei al tarifului de 500 euro, la cursul de schimb valutar stabilit conform prevederilor Legii nr. 141/1997, constituie venituri ale autoritatii vamale, care se utilizeaza si se gestioneaza in regim extrabugetar, potrivit Normelor metodologice privind incasarea, administrarea, contabilizarea si gestionarea veniturilor extrabugetare constituite din taxe pentru prestatii vamale, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.477/1998.
    Echivalentul in lei al tarifului de 500 euro se incaseaza fie in numerar prin casieria Directiei Generale a Vamilor, fie prin virament cu ordin de plata in contul Directiei Generale a Vamilor nr. 50.03 "Disponibil din mijloace extrabugetare ale ministerelor si institutiilor subordonate", deschis la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti.
    Art. 20
    Constituirea garantiei de catre titularul dreptului de proprietate intelectuala in favoarea Directiei Generale a Vamilor, echivalenta cu valoarea in vama a marfurilor retinute, se face in urmatoarele moduri:
    a) in lei, printr-un depozit banesc.
    In acest caz garantia se vireaza in contul Directiei Generale a Vamilor nr. 50.01 "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala", deschis la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti;
    b) printr-o scrisoare de garantie bancara emisa de o banca agreata de autoritatea vamala.
    Scrisoarea de garantie bancara se depune la Directia Generala a Vamilor si se transmite in copie birourilor vamale de control si vamuire in care se va face operatiunea de vamuire a marfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuala.
    Originalul scrisorii de garantie bancara se pastreaza la Directia Generala a Vamilor.
    Art. 21
    Daca instanta judecatoreasca respinge actiunea titularului dreptului de proprietate intelectuala, se procedeaza dupa cum urmeaza:
    a) daca, pe baza hotararii judecatoresti definitive, suma prejudiciata depaseste suma reprezentand garantia depusa de titularul dreptului de proprietate intelectuala, Directia Generala a Vamilor executa aceasta garantie in limitele sumei, in favoarea importatorului; pentru recuperarea diferentei importatorul, proprietarul sau destinatarul marfurilor se adreseaza titularului dreptului de proprietate intelectuala.
    Directia Generala a Vamilor aduce la cunostinta in scris titularului dreptului de proprietate intelectuala faptul ca garantia a fost executata, conform hotararii judecatoresti definitive, in favoarea importatorului, proprietarului sau destinatarului marfurilor;
    b) daca suma prejudiciata este egala cu suma reprezentand garantia depusa de titularul dreptului de proprietate intelectuala, Directia Generala a Vamilor executa aceasta garantie conform hotararii judecatoresti definitive.
    Directia Generala a Vamilor aduce la cunostinta in scris titularului dreptului de proprietate intelectuala faptul ca garantia a fost executata, conform hotararii judecatoresti definitive, in favoarea importatorului;
    c) daca, pe baza hotararii judecatoresti definitive, suma prejudiciata este mai mica decat suma reprezentand garantia depusa de titularul dreptului de proprietate intelectuala, Directia Generala a Vamilor executa aceasta garantie in limitele sumei, iar diferenta se restituie acestuia.
    Directia Generala a Vamilor aduce la cunostinta in scris titularului dreptului de proprietate intelectuala demobilizarea sumei ramase disponibile, conform hotararii judecatoresti definitive.
    In cazul prevazut la art. 20 din Legea nr. 202/2000 se restituie integral titularului dreptului de proprietate intelectuala garantia, si anume:
    a) in cazul constituirii garantiei printr-un depozit banesc in lei se vireaza suma respectiva titularului dreptului de proprietate intelectuala printr-un ordin de plata;
    b) in cazul constituirii garantiei prin scrisoare de garantie bancara Directia Generala a Vamilor isi da acordul scris privind disponibilizarea garantiei aferente scrisorii de garantie bancara, depusa de titularul dreptului de proprietate intelectuala.
    Art. 22
    Anexele nr. 1 - 8 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                                 LISTA
cuprinzand documentele care insotesc cererea de interventie a autoritatii vamale pentru respectarea unui drept de proprietate intelectuala

    1. Certificatul de inmatriculare la registrul comertului, pentru persoanele juridice (copie)
    2. Contractul de societate, pentru persoanele juridice (copie)
    3. Buletinul/cartea de identitate sau alt act de identitate echivalent, pentru persoane fizice (copie)
    4. Brevetul de inventie sau certificatul de inregistrare, eliberat de autoritatile competente, sau alte documente din care sa rezulte calitatea de titular al dreptului de proprietate intelectuala
    5. Licentele inregistrate la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci sau la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor
    6. Cesiunile inregistrate la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci
    7. Certificatul de protectie tranzitorie, publicat in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala
    8. Certificatul privind brevetele europene valide in Romania, publicat in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala
    9. Procura, daca este cazul.

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    Directia Generala a Vamilor
    Nr. ......../..............

                                   CERERE
de interventie a autoritatii vamale pentru respectarea unui drept de proprietate intelectuala

    I. Datele de identificare a solicitantului
    1. Numele si prenumele*) ...............................................
    2. Adresa*) ...........................................................
    3. Orasul/Judetul ......................................................
    4. Tara ................................................................
    5. Telefon .............................................................
    6. Fax .................................................................
    7. E-mail ..............................................................
    8. Procura nr. ........ (daca este cazul)

    II. Statutul solicitantului
    - Detinator al unui drept de proprietate intelectuala (marca de produs sau de serviciu, indicatie geografica, brevet de inventie/certificat de protectie tranzitoriu, certificat complementar de protectie, model sau desen industrial, drept de autor, drepturi conexe)
    - Persoana autorizata
    - Reprezentant legal

    III. Informatii privind marfurile autentice purtatoare ale dreptului de proprietate intelectuala (conform art. 6 pct. 2 din Legea nr. 202/2000):
    a) Descrierea detaliata a produsului (forma, culoarea, dimensiunile, marca), insotita de fotografii si/sau orice alta reprezentare grafica clara a siglei respective, eventual o mostra
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    b) Denumirea si semnul figurativ (desene, etichete, sigle etc.) aplicate pe produs sau pe ambalaje
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    c) Descrierea ambalajului
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    d) Locul sau locurile de fabricatie a marfurilor, denumirea fabricantilor si sediul
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    e) Indicarea societatilor autorizate:
    - sa importe ...............................................................
................................................................................
    - sa exporte ...............................................................
................................................................................
    - sa fabrice ...............................................................
................................................................................
    - sa comercializeze ........................................................
................................................................. aceste produse
    f) Locuri de comercializare ................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
    g) Alte elemente de identificare ...........................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

    IV. Informatii privind bunurile reclamate*) (conform prevederilor art. 6 pct. 3 din Legea nr. 202/2000)
    a) Descrierea detaliata a produsului reclamat, care sa permita autoritatii vamale sa il recunoasca, eventual fotografii, alte reprezentari grafice clare, mostre .........................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    b) Precizarea semnelor distinctive in raport cu produsul original
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    c) Indicarea tarilor de origine si/sau de provenienta banuite
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    d) Indicarea denumirii si sediului principal al firmei si/sau al persoanelor implicate ori banuite in importul sau exportul marfurilor reclamate ............
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    e) Modul de transport utilizat si indicarea firmei de transport implicate, mentionandu-se denumirea si sediul, daca este posibil ..........................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    f) Birourile vamale de control si vamuire in care este posibil sa soseasca marfurile reclamate
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    g) Intervalul de timp in care este posibil sa soseasca marfurile reclamate
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................

    V. Persoana care urmeaza sa fie contactata in cazul retinerii marfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuala
    1. Numele si prenumele ................................................
    2. Adresa .............................................................
    3. Telefon ............................................................
    4. Fax ................................................................
    5. E-mail .............................................................

    VI. Documente atasate [conform prevederilor art. 6 pct. 1 lit. c) si d) din Legea nr. 202/2000]
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................

    VII. Durata solicitata pentru interventia autoritatii vamale este valabila pana la .................. (maximum un an)

    VIII. Alte informatii utile
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................

            .....................         ........................
                  (data)                       (semnatura)*)
------------
    *) Pentru persoanele juridice se va preciza denumirea persoanei juridice.
    *) Pentru persoanele juridice se va preciza sediul persoanei juridice.
    *) In masura in care aceste informatii sunt cunoscute.
    *) Pentru persoanele juridice semnatura va fi insotita si de stampila.

    ANEXA 3
    la normele metodologice

    DIRECTIA GENERALA A VAMILOR
    Nr. .............

                       DECIZIA AUTORITATII VAMALE

                         Catre ...............

    Cererea de interventie nr. ......... a autoritatii vamale pentru respectarea unui drept de proprietate intelectuala, depusa la Directia Generala a Vamilor in data de .....................:
    - a fost acceptata si devine efectiva dupa achitarea echivalentului in lei al sumei de 500 euro in contul Directiei Generale a Vamilor, conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 202/2000;
    - a fost respinsa din urmatoarele motive:
    ............................................................................
    ............................................................................
    Durata interventiei autoritatii vamale pentru respectarea dreptului de proprietate intelectuala este de un an de la data la care cererea devine efectiva.

                              Director general,
                          .......................

    ANEXA 4
    la normele metodologice

    Nr. ............

                                  Catre
                       Directia Generala a Vamilor

    In conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) si ale art. 16 din Legea nr. 202/2000 va informam asupra actiunii de suspendare a operatiunii de vamuire si de retinere a marfurilor pe baza:
    - cererii de interventie a autoritatii vamale nr. ........;
    - actiunii din oficiu.
    Anexam urmatoarele documente prezentate pentru operatiunea de*) ..........:
    - .........................................................................
    - .........................................................................
    - .........................................................................
    - .........................................................................
    - .........................................................................
    - .........................................................................
    - .........................................................................

                    Sef birou vamal de control si vamuire,
                       ...............................
------------
    *) Regimul vamal solicitat.

    ANEXA 5
    la normele metodologice

    Nr. ............

                    DECIZIA DIRECTIEI GENERALE A VAMILOR

                        Catre .....................

    In conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 202/2000 si in baza Cererii de interventie a autoritatii vamale nr. ............ Directia Generala a Vamilor decide suspendarea operatiunii de vamuire si retinerea marfurilor susceptibile sa aduca atingere unui drept de proprietate intelectuala, pe o perioada de .................... .
    Marfurile suspectate ca aduc atingere unui drept de proprietate intelectuala au fost retinute in data de ................ la Biroul vamal de control si vamuire .................. .
    Prezenta decizie se refera la:
    - marca;
    - felul marfii;
    - cantitatea;
    - originea marfurilor;
    - importator/exportator.
    In continuare veti anunta imediat importatorul, destinatarul sau proprietarul marfurilor despre masura de suspendare a operatiunii de vamuire si retinere a marfurilor mentionate mai sus.

                             Director general,
                           .....................

    ANEXA 6
    la normele metodologice

    Nr. ............

                    DECIZIA DIRECTIEI GENERALE A VAMILOR

                        Catre .....................

    In urma acceptarii Cererii nr. ......... de interventie a autoritatii vamale pentru respectarea unui drept de proprietate intelectuala, devenita efectiva incepand cu data de ................... si cu valabilitatea de 1 an de la data de ................., Directia Generala a Vamilor decide suspendarea operatiunii de vamuire si retinerea marfurilor susceptibile sa aduca atingere unui drept de proprietate intelectuala, conform prevederilor art. 10 din Legea nr. 202/2000.
    Prezenta decizie se refera la:
    - marca;
    - felul marfii;
    - cantitatea;
    - originea marfurilor;
    - importator/exportator.
    In continuare veti proceda conform prevederilor art. 11 din Legea nr. 202/2000.

                             Director general,
                           .....................

    ANEXA 7
    la normele metodologice

    Nr. ............

                    DECIZIA DIRECTIEI GENERALE A VAMILOR

                        Catre .....................

    In conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 202/2000 Directia Generala a Vamilor decide suspendarea operatiunii de vamuire si de retinere a marfurilor susceptibile sa aduca atingere unui drept de proprietate intelectuala.
    Prezenta decizie se refera la:
    - marca;
    - felul marfii;
    - cantitatea;
    - originea marfurilor;
    - importator/exportator.
    Marfurile au fost retinute in data de ........... la Biroul vamal de control si vamuire ............ .
    In continuare veti proceda in conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 202/2000.

                             Director general,
                           .....................

    ANEXA 8
    la normele metodologice

    Nr. ............

                    DECIZIA DIRECTIEI GENERALE A VAMILOR

                        Catre .....................

    In conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 202/2000 Directia Generala a Vamilor decide suspendarea pe o perioada de 3 zile lucratoare a operatiunii de vamuire si de retinere a marfurilor susceptibile sa aduca atingere unui drept de proprietate intelectuala.
    Marfurile suspectate ca aduc atingere unui drept de proprietate intelectuala au fost retinute in data de ................. la Biroul vamal de control si vamuire ..................... .
    Prezenta decizie se refera la:
    - marca;
    - felul marfii;
    - cantitatea;
    - originea marfurilor;
    - importator/exportator.
    In continuare veti anunta imediat importatorul, destinatarul sau proprietarul marfurilor despre masura de suspendare a operatiunii de vamuire si de retinere a marfurilor mentionate mai sus.

                             Director general,
                           .....................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 301/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 301 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu