Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 301 din  8 martie 2001

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 202/2000 privind unele masuri pentru asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala in cadrul operatiunilor de vamuire

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 142 din 22 martie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 32 alin. (2) din Legea nr. 202/2000 privind unele masuri pentru asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala in cadrul operatiunilor de vamuire,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 202/2000 privind unele masuri pentru asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala in cadrul operatiunilor de vamuire, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Directia Generala a Vamilor va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

                         Ministrul culturii si cultelor,
                         Razvan Theodorescu

    ANEXA 1

                           NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 202/2000 privind unele masuri pentru asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala in cadrul operatiunilor de vamuire

    CAP. 1
    Procedura de intocmire, depunere si rezolvare a cererii de interventie a autoritatii vamale pentru respectarea unui drept de proprietate intelectuala

    Art. 1
    Lista cuprinzand documentele care vor insoti cererea de interventie a autoritatii vamale pentru respectarea unui drept de proprietate intelectuala este prezentata in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Cererea de interventie a autoritatii vamale pentru respectarea unui drept de proprietate intelectuala se intocmeste conform modelului prezentat in anexa nr. 2, in doua exemplare.
    Art. 3
    Cererea de interventie a autoritatii vamale pentru respectarea unui drept de proprietate intelectuala se depune in scris, in limba romana, la Directia Generala a Vamilor de catre titularul dreptului, mentionand calitatea sa referitoare la dreptul de proprietate intelectuala.
    Art. 4
    Comunicarea solutiei de acceptare sau de respingere a cererii de interventie a autoritatii vamale pentru respectarea unui drept de proprietate intelectuala se face conform modelului prezentat in anexa nr. 3.
    Cererea de interventie a autoritatii vamale pentru respectarea unui drept de proprietate intelectuala se respinge in cazul in care nu sunt respectate prevederile art. 6 pct. 1 - 3 din Legea nr. 202/2000.
    Art. 5
    Directia Generala a Vamilor transmite copii efective de pe cererea de interventie a autoritatii vamale pentru respectarea unui drept de proprietate intelectuala directiilor regionale vamale interjudetene. Directia regionala vamala interjudeteana transmite aceste copii birourilor vamale de control si vamuire din subordine si urmareste masurile luate de acestea. Masurile respective sunt comunicate Directiei Generale a Vamilor.
    Art. 6
    In cazul in care biroul vamal de control si vamuire a identificat, pe baza unei cereri de interventie a autoritatii vamale pentru respectarea unui drept de proprietate intelectuala, un transport continand marfuri susceptibile sa aduca atingere unui drept de proprietate intelectuala, informeaza in scris, conform modelului prezentat in anexa nr. 4, Directia Generala a Vamilor asupra masurii de suspendare a operatiunii de vamuire si de retinere a marfurilor.
    Art. 7
    Marfurile susceptibile sa aduca atingere unui drept de proprietate intelectuala sunt retinute pe baza adeverintei de retinere a bunurilor si sunt pastrate in depozit necesar cu caracter temporar de catre comisionarii in vama sub supraveghere vamala conform prevederilor art. 10 - 12 din Legea nr. 202/2000, timp de 10 zile de la data comunicarii catre solicitant a masurii de suspendare a operatiunii de vamuire si retinere a marfurilor.
    Art. 8
    Masura de suspendare a operatiunii de vamuire si de retinere a marfurilor susceptibile sa aduca atingere unui drept de proprietate intelectuala se anunta in scris de Directia Generala a Vamilor atat declarantului vamal, conform modelului prezentat in anexa nr. 5, cat si solicitantului cererii, conform modelului prezentat in anexa nr. 6.
    Declarantul vamal este obligat sa informeze imediat importatorul, destinatarul sau proprietarul marfurilor asupra masurii de suspendare a operatiunii de vamuire si de retinere a marfurilor respective.
    Art. 9
    In termenul prevazut la art. 11 din Legea nr. 202/2000 solicitantul trebuie sa depuna la Directia Generala a Vamilor:
    a) dovada formularii unei plangeri in justitie;
    b) documentul din care sa rezulte constituirea unei garantii echivalente cu valoarea in vama a marfurilor susceptibile sa aduca atingere unui drept de proprietate intelectuala.
    Art. 10
    Daca la expirarea termenului prevazut la art. 11 din Legea nr. 202/2000 solicitantul nu a facut dovada angajarii unei actiuni in justitie si a constituirii garantiei, Directia Generala a Vamilor comunica in scris biroului vamal de control si vamuire ridicarea masurii de suspendare a operatiunii de vamuire si de retinere a marfurilor. In acest caz se efectueaza operatiunea de vamuire.
    Art. 11
    Prelungirea termenului de 10 zile prevazut la art. 11 din Legea nr. 202/2000 se solicita in scris Directiei Generale a Vamilor, mentionandu-se motivul acestei prelungiri.

    CAP. 2
    Actiuni din oficiu ale autoritatilor vamale

    Art. 12
    In situatia in care in cadrul unui birou vamal de control si vamuire se depisteaza marfuri susceptibile sa aduca atingere unui drept de proprietate intelectuala, se procedeaza la suspendarea operatiunii de vamuire si de retinere a marfurilor si se informeaza in scris Directia Generala a Vamilor, conform modelului prezentat in anexa nr. 4.
    Art. 13
    Directia Generala a Vamilor informeaza imediat in scris atat pe titularul dreptului, conform modelului prezentat in anexa nr. 7, cat si pe declarant, conform modelului prezentat in anexa nr. 8, asupra masurii de suspendare a operatiunilor de vamuire si de retinere a marfurilor.
    Daca titularul dreptului depune in termen de 3 zile lucratoare cererea de interventie a autoritatilor vamale pentru respectarea unui drept de proprietate intelectuala, se urmeaza procedura prevazuta la cap. I.

    CAP. 3
    Prelevarea de probe (esantioane)

    Art. 14
    Prelevarea de probe se efectueaza cu respectarea prevederilor art. 13, 55 si 56 din Legea privind Codul vamal al Romaniei nr. 141/1997 si ale art. 35, 36, 63 si 64 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997.
    Art. 15
    In situatia prevazuta la art. 14 din Legea nr. 202/2000 este necesar ca titularul dreptului de proprietate intelectuala sa depuna la Directia Generala a Vamilor o cerere in care sa mentioneze documentele de pe care solicita copii, precum si justificarea solicitarii.
    In urma analizarii acestei cereri Directia Generala a Vamilor va decide de pe care dintre documentele solicitate vor fi eliberate copii titularului dreptului.

    CAP. 4
    Destinatia marfurilor contrafacute sau pirat

    Art. 16
    Daca prin hotarare definitiva a instantei judecatoresti se respinge actiunea titularului dreptului de proprietate intelectuala, atunci:
    a) se efectueaza vamuirea;
    b) se executa garantia constituita de titularul dreptului de proprietate intelectuala, conform art. 21.
    Art. 17
    Daca prin hotarare definitiva a instantei judecatoresti se admite actiunea titularului dreptului de proprietate intelectuala, atunci:
    a) se confisca marfurile care se dovedeste ca aduc atingere unui drept de proprietate intelectuala;
    b) garantia instituita se pune la dispozitie titularului dreptului de proprietate intelectuala, conform art. 21.
    Art. 18
    Marfurile confiscate se inscriu in evidentele biroului vamal de control si vamuire intr-un registru, mentionandu-se: importatorul/exportatorul, transportatorul, titularul dreptului de proprietate intelectuala, solicitantul cererii, numarul cererii, felul marfii, cantitatea, marca, destinatia.
    Distrugerea marfurilor confiscate se face conform Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, cu modificarile ulterioare.
    Institutiile enumerate la art. 21 lit. b) din Legea nr. 202/2000 vor face o solicitare scrisa adresata Directiei Generale a Vamilor, in care vor mentiona modul in care vor utiliza bunurile primite cu titlu gratuit si se vor obliga sa nu comercializeze si sa nu instraineze bunurile respective.

    CAP. 5
    Aspecte financiare

    Art. 19
    Sumele incasate, reprezentand echivalentul in lei al tarifului de 500 euro, la cursul de schimb valutar stabilit conform prevederilor Legii nr. 141/1997, constituie venituri ale autoritatii vamale, care se utilizeaza si se gestioneaza in regim extrabugetar, potrivit Normelor metodologice privind incasarea, administrarea, contabilizarea si gestionarea veniturilor extrabugetare constituite din taxe pentru prestatii vamale, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.477/1998.
    Echivalentul in lei al tarifului de 500 euro se incaseaza fie in numerar prin casieria Directiei Generale a Vamilor, fie prin virament cu ordin de plata in contul Directiei Generale a Vamilor nr. 50.03 "Disponibil din mijloace extrabugetare ale ministerelor si institutiilor subordonate", deschis la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti.
    Art. 20
    Constituirea garantiei de catre titularul dreptului de proprietate intelectuala in favoarea Directiei Generale a Vamilor, echivalenta cu valoarea in vama a marfurilor retinute, se face in urmatoarele moduri:
    a) in lei, printr-un depozit banesc.
    In acest caz garantia se vireaza in contul Directiei Generale a Vamilor nr. 50.01 "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala", deschis la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti;
    b) printr-o scrisoare de garantie bancara emisa de o banca agreata de autoritatea vamala.
    Scrisoarea de garantie bancara se depune la Directia Generala a Vamilor si se transmite in copie birourilor vamale de control si vamuire in care se va face operatiunea de vamuire a marfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuala.
    Originalul scrisorii de garantie bancara se pastreaza la Directia Generala a Vamilor.
    Art. 21
    Daca instanta judecatoreasca respinge actiunea titularului dreptului de proprietate intelectuala, se procedeaza dupa cum urmeaza:
    a) daca, pe baza hotararii judecatoresti definitive, suma prejudiciata depaseste suma reprezentand garantia depusa de titularul dreptului de proprietate intelectuala, Directia Generala a Vamilor executa aceasta garantie in limitele sumei, in favoarea importatorului; pentru recuperarea diferentei importatorul, proprietarul sau destinatarul marfurilor se adreseaza titularului dreptului de proprietate intelectuala.
    Directia Generala a Vamilor aduce la cunostinta in scris titularului dreptului de proprietate intelectuala faptul ca garantia a fost executata, conform hotararii judecatoresti definitive, in favoarea importatorului, proprietarului sau destinatarului marfurilor;
    b) daca suma prejudiciata este egala cu suma reprezentand garantia depusa de titularul dreptului de proprietate intelectuala, Directia Generala a Vamilor executa aceasta garantie conform hotararii judecatoresti definitive.
    Directia Generala a Vamilor aduce la cunostinta in scris titularului dreptului de proprietate intelectuala faptul ca garantia a fost executata, conform hotararii judecatoresti definitive, in favoarea importatorului;
    c) daca, pe baza hotararii judecatoresti definitive, suma prejudiciata este mai mica decat suma reprezentand garantia depusa de titularul dreptului de proprietate intelectuala, Directia Generala a Vamilor executa aceasta garantie in limitele sumei, iar diferenta se restituie acestuia.
    Directia Generala a Vamilor aduce la cunostinta in scris titularului dreptului de proprietate intelectuala demobilizarea sumei ramase disponibile, conform hotararii judecatoresti definitive.
    In cazul prevazut la art. 20 din Legea nr. 202/2000 se restituie integral titularului dreptului de proprietate intelectuala garantia, si anume:
    a) in cazul constituirii garantiei printr-un depozit banesc in lei se vireaza suma respectiva titularului dreptului de proprietate intelectuala printr-un ordin de plata;
    b) in cazul constituirii garantiei prin scrisoare de garantie bancara Directia Generala a Vamilor isi da acordul scris privind disponibilizarea garantiei aferente scrisorii de garantie bancara, depusa de titularul dreptului de proprietate intelectuala.
    Art. 22
    Anexele nr. 1 - 8 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                                 LISTA
cuprinzand documentele care insotesc cererea de interventie a autoritatii vamale pentru respectarea unui drept de proprietate intelectuala

    1. Certificatul de inmatriculare la registrul comertului, pentru persoanele juridice (copie)
    2. Contractul de societate, pentru persoanele juridice (copie)
    3. Buletinul/cartea de identitate sau alt act de identitate echivalent, pentru persoane fizice (copie)
    4. Brevetul de inventie sau certificatul de inregistrare, eliberat de autoritatile competente, sau alte documente din care sa rezulte calitatea de titular al dreptului de proprietate intelectuala
    5. Licentele inregistrate la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci sau la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor
    6. Cesiunile inregistrate la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci
    7. Certificatul de protectie tranzitorie, publicat in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala
    8. Certificatul privind brevetele europene valide in Romania, publicat in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala
    9. Procura, daca este cazul.

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    Directia Generala a Vamilor
    Nr. ......../..............

                                   CERERE
de interventie a autoritatii vamale pentru respectarea unui drept de proprietate intelectuala

    I. Datele de identificare a solicitantului
    1. Numele si prenumele*) ...............................................
    2. Adresa*) ...........................................................
    3. Orasul/Judetul ......................................................
    4. Tara ................................................................
    5. Telefon .............................................................
    6. Fax .................................................................
    7. E-mail ..............................................................
    8. Procura nr. ........ (daca este cazul)

    II. Statutul solicitantului
    - Detinator al unui drept de proprietate intelectuala (marca de produs sau de serviciu, indicatie geografica, brevet de inventie/certificat de protectie tranzitoriu, certificat complementar de protectie, model sau desen industrial, drept de autor, drepturi conexe)
    - Persoana autorizata
    - Reprezentant legal

    III. Informatii privind marfurile autentice purtatoare ale dreptului de proprietate intelectuala (conform art. 6 pct. 2 din Legea nr. 202/2000):
    a) Descrierea detaliata a produsului (forma, culoarea, dimensiunile, marca), insotita de fotografii si/sau orice alta reprezentare grafica clara a siglei respective, eventual o mostra
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    b) Denumirea si semnul figurativ (desene, etichete, sigle etc.) aplicate pe produs sau pe ambalaje
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    c) Descrierea ambalajului
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    d) Locul sau locurile de fabricatie a marfurilor, denumirea fabricantilor si sediul
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    e) Indicarea societatilor autorizate:
    - sa importe ...............................................................
................................................................................
    - sa exporte ...............................................................
................................................................................
    - sa fabrice ...............................................................
................................................................................
    - sa comercializeze ........................................................
................................................................. aceste produse
    f) Locuri de comercializare ................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
    g) Alte elemente de identificare ...........................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

    IV. Informatii privind bunurile reclamate*) (conform prevederilor art. 6 pct. 3 din Legea nr. 202/2000)
    a) Descrierea detaliata a produsului reclamat, care sa permita autoritatii vamale sa il recunoasca, eventual fotografii, alte reprezentari grafice clare, mostre .........................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    b) Precizarea semnelor distinctive in raport cu produsul original
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    c) Indicarea tarilor de origine si/sau de provenienta banuite
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    d) Indicarea denumirii si sediului principal al firmei si/sau al persoanelor implicate ori banuite in importul sau exportul marfurilor reclamate ............
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    e) Modul de transport utilizat si indicarea firmei de transport implicate, mentionandu-se denumirea si sediul, daca este posibil ..........................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    f) Birourile vamale de control si vamuire in care este posibil sa soseasca marfurile reclamate
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    g) Intervalul de timp in care este posibil sa soseasca marfurile reclamate
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................

    V. Persoana care urmeaza sa fie contactata in cazul retinerii marfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuala
    1. Numele si prenumele ................................................
    2. Adresa .............................................................
    3. Telefon ............................................................
    4. Fax ................................................................
    5. E-mail .............................................................

    VI. Documente atasate [conform prevederilor art. 6 pct. 1 lit. c) si d) din Legea nr. 202/2000]
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................

    VII. Durata solicitata pentru interventia autoritatii vamale este valabila pana la .................. (maximum un an)

    VIII. Alte informatii utile
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................
    ............................................................................

            .....................         ........................
                  (data)                       (semnatura)*)
------------
    *) Pentru persoanele juridice se va preciza denumirea persoanei juridice.
    *) Pentru persoanele juridice se va preciza sediul persoanei juridice.
    *) In masura in care aceste informatii sunt cunoscute.
    *) Pentru persoanele juridice semnatura va fi insotita si de stampila.

    ANEXA 3
    la normele metodologice

    DIRECTIA GENERALA A VAMILOR
    Nr. .............

                       DECIZIA AUTORITATII VAMALE

                         Catre ...............

    Cererea de interventie nr. ......... a autoritatii vamale pentru respectarea unui drept de proprietate intelectuala, depusa la Directia Generala a Vamilor in data de .....................:
    - a fost acceptata si devine efectiva dupa achitarea echivalentului in lei al sumei de 500 euro in contul Directiei Generale a Vamilor, conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 202/2000;
    - a fost respinsa din urmatoarele motive:
    ............................................................................
    ............................................................................
    Durata interventiei autoritatii vamale pentru respectarea dreptului de proprietate intelectuala este de un an de la data la care cererea devine efectiva.

                              Director general,
                          .......................

    ANEXA 4
    la normele metodologice

    Nr. ............

                                  Catre
                       Directia Generala a Vamilor

    In conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) si ale art. 16 din Legea nr. 202/2000 va informam asupra actiunii de suspendare a operatiunii de vamuire si de retinere a marfurilor pe baza:
    - cererii de interventie a autoritatii vamale nr. ........;
    - actiunii din oficiu.
    Anexam urmatoarele documente prezentate pentru operatiunea de*) ..........:
    - .........................................................................
    - .........................................................................
    - .........................................................................
    - .........................................................................
    - .........................................................................
    - .........................................................................
    - .........................................................................

                    Sef birou vamal de control si vamuire,
                       ...............................
------------
    *) Regimul vamal solicitat.

    ANEXA 5
    la normele metodologice

    Nr. ............

                    DECIZIA DIRECTIEI GENERALE A VAMILOR

                        Catre .....................

    In conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 202/2000 si in baza Cererii de interventie a autoritatii vamale nr. ............ Directia Generala a Vamilor decide suspendarea operatiunii de vamuire si retinerea marfurilor susceptibile sa aduca atingere unui drept de proprietate intelectuala, pe o perioada de .................... .
    Marfurile suspectate ca aduc atingere unui drept de proprietate intelectuala au fost retinute in data de ................ la Biroul vamal de control si vamuire .................. .
    Prezenta decizie se refera la:
    - marca;
    - felul marfii;
    - cantitatea;
    - originea marfurilor;
    - importator/exportator.
    In continuare veti anunta imediat importatorul, destinatarul sau proprietarul marfurilor despre masura de suspendare a operatiunii de vamuire si retinere a marfurilor mentionate mai sus.

                             Director general,
                           .....................

    ANEXA 6
    la normele metodologice

    Nr. ............

                    DECIZIA DIRECTIEI GENERALE A VAMILOR

                        Catre .....................

    In urma acceptarii Cererii nr. ......... de interventie a autoritatii vamale pentru respectarea unui drept de proprietate intelectuala, devenita efectiva incepand cu data de ................... si cu valabilitatea de 1 an de la data de ................., Directia Generala a Vamilor decide suspendarea operatiunii de vamuire si retinerea marfurilor susceptibile sa aduca atingere unui drept de proprietate intelectuala, conform prevederilor art. 10 din Legea nr. 202/2000.
    Prezenta decizie se refera la:
    - marca;
    - felul marfii;
    - cantitatea;
    - originea marfurilor;
    - importator/exportator.
    In continuare veti proceda conform prevederilor art. 11 din Legea nr. 202/2000.

                             Director general,
                           .....................

    ANEXA 7
    la normele metodologice

    Nr. ............

                    DECIZIA DIRECTIEI GENERALE A VAMILOR

                        Catre .....................

    In conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 202/2000 Directia Generala a Vamilor decide suspendarea operatiunii de vamuire si de retinere a marfurilor susceptibile sa aduca atingere unui drept de proprietate intelectuala.
    Prezenta decizie se refera la:
    - marca;
    - felul marfii;
    - cantitatea;
    - originea marfurilor;
    - importator/exportator.
    Marfurile au fost retinute in data de ........... la Biroul vamal de control si vamuire ............ .
    In continuare veti proceda in conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 202/2000.

                             Director general,
                           .....................

    ANEXA 8
    la normele metodologice

    Nr. ............

                    DECIZIA DIRECTIEI GENERALE A VAMILOR

                        Catre .....................

    In conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 202/2000 Directia Generala a Vamilor decide suspendarea pe o perioada de 3 zile lucratoare a operatiunii de vamuire si de retinere a marfurilor susceptibile sa aduca atingere unui drept de proprietate intelectuala.
    Marfurile suspectate ca aduc atingere unui drept de proprietate intelectuala au fost retinute in data de ................. la Biroul vamal de control si vamuire ..................... .
    Prezenta decizie se refera la:
    - marca;
    - felul marfii;
    - cantitatea;
    - originea marfurilor;
    - importator/exportator.
    In continuare veti anunta imediat importatorul, destinatarul sau proprietarul marfurilor despre masura de suspendare a operatiunii de vamuire si de retinere a marfurilor mentionate mai sus.

                             Director general,
                           .....................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 301/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 301 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu