Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 3 din 12 iunie 2009

pentru modificarea si completarea Hotararii Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventa din Romania nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului de organizare si functionare si a Codului de etica profesionala si disciplina ale Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventa din Romania

ACT EMIS DE: UNIUNEA NATIONALA A PRACTICIENILOR IN INSOLVENTA DIN ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 527 din 30 iulie 2009In temeiul art. 46 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 254/2007,

Congresul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, reunit la Costineşti în ziua de 12 iunie 2009 hotărăşte:

Articol unic. - Se aprobă modificările şi completările Statutului de organizare şi funcţionare şi ale Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, aprobate prin Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 şi 839 bis din 7 decembrie 2007.

I. Statutul de organizare şi funcţionare al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, cuprins în anexa nr. I la Hotărârea nr. 3/2007, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 13, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:

,,k) să furnizeze datele necesare comisiei de cenzori a filialei în vederea verificării situaţiei virării către Uniune a procentului de 2% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă."

2. La articolul 21, litera c) se abrogă.

3. La articolul 29 alineatul (2), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

,,j) dispune strămutarea plângerilor disciplinare, în condiţiile stabilite de Procedura privind analizarea abaterilor disciplinare şi aplicarea sancţiunilor, sau orice alte măsuri necesare înfăptuirii justiţiei disciplinare."

4. După articolul 43 se introduce un nou articol, articolul 431, cu următorul cuprins:

„Art. 431. - (1) Persoanele care au promovat examenul pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă vor solicita înscrierea în Tabloul UNPIR în termen de 6 luni de la data susţinerii examenului.

(2) Persoanele care nu solicită înscrierea în termenul prevăzut la alin. (1) sunt considerate decăzute din dreptul de a mai solicita înscrierea în Tabloul UNPIR."

5. După art. 51 se introduce un nou articol, articolul 511, cu următorul cuprins:

„Art. 511. - (1) Persoanele care solicită primirea în profesie cu scutire de examen şi de perioadă de stagiu şi care au primit aviz motivat de promovare vor solicita înscrierea în Tabloul UNPIR în termen de 3 luni de la primirea avizului motivat.

(2) Persoanele care nu solicită înscrierea în termenul prevăzut la alin. (1) sunt considerate decăzute din dreptul de a mai solicita înscrierea în Tabloul UNPIR."

6. La articolul 57, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 57. - (1) In Registrul societăţilor profesionale sunt înregistrate societăţile şi filialele, constituite în conformitate cu art. 9 si 23 din O.U.G."'

7. La articolul 57 alineatul (2), literele a), b) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,a) actul constitutiv al filialei (aport social, obiect de activitate, durată);

b) sediul social (inclusiv codul poştal);

........................................................................................................................................................................ .......................................

f) în cazul SPRL sau IPURL, filialele, asociaţii acestora, asociatul sau asociaţii coordonatori ai fiecărei filiale şi lista practicienilor în insolvenţă, persoane fizice, angajaţi în cadrul acestora sau având statutul de colaborator permanent;".

8. La articolul 57, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Este interzisă înscrierea în Registrul societăţilor profesionale a unei societăţi cu denumire identică sau asemănătoare cu a uneia deja înregistrate, atât în denumirea întreagă, cât şi în cuvintele ce o compun, inclusiv cele care sugerează o prescurtare sau iniţiale, cu excepţia sintagmelor utilizate în profesie (insolvenţă, insolvent, judiciar, expert etc). Filialele constituite de către o societate profesională conform prevederilor prezentului statut vor fi înscrise în Registrul societăţilor profesionale cu o denumire care va îngloba denumirea societăţii profesionale constitutive şi cuvântul «filiala», urmat de denumirea judeţului pe raza căruia se constituie aceasta."

9. La articolul 58, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Filialele societăţilor profesionale au regimul juridic al societăţii-mamă. Acestea sunt obligate să achite taxa anuală şi să se asigure profesional pentru plafonul minim de asigurare profesională. Contribuţia anuală pe tranşe de venituri se plăteşte la filiala Uniunii pe raza căreia funcţionează. Veniturile societăţii profesionale constitutive care provin din excedentul de numerar al filialei sau filialelor pe care le-a constituit nu se vor supune contribuţiei pe tranşe de venituri la Filiala Uniunii în care cea dintâi este înscrisă."

10. La articolul 58, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6), (7) şi (8), cu următorul cuprins:

„(6) Filiala constituită cu aportul integral al unei societăţi profesionale poate fi decisă prin hotărâre a adunării generale, Infiinţarea filialei se va face printr-un act constitutiv, semnat în numele societăţii profesionale de către asociatul coordonator al acesteia, împuternicit prin hotărârea adunării generale a societăţii prin care s-a decis constituirea filialei. O societate profesională poate avea calitatea de asociat unic doar într-o singură filială.

(7) Filiala va putea fi constituită şi prin asocierea unei societăţi profesionale cu unul sau mai mulţi practicieni în insolvenţă, persoane fizice sau juridice. Asociaţii persoane fizice trebuie să fie practicieni în insolvenţă compatibili. Filiala nu se va putea constitui decât cu practicieni în insolvenţă care nu sunt asociaţi în cadrul societăţii-mamă. Pentru a exista filiala, o societate profesională sau o întreprindere unipersonală trebuie să deţină cel puţin 50%+1 din capitalul social necesar constituirii filialei.

(8) Prevederile alin. (1)-(4) ale prezentului articol referitoare la contractul de societate al SPRL se aplică, în măsura compatibilităţii lor, şi actului de constituire al filialei."

11. După articolul 74 se introduce un nou articol, articolul 741, cu următorul cuprins:

„Art. 741. - (1) Procentul de 2% colectat conform prevederilor art. 4 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică oricărei sume încasate în contul debitoarei, după data deschiderii procedurii, aceasta fiind considerată sumă recuperată, şi se evidenţiază în raportul lunar. Prin excepţie, în cazul reorganizării procentul de 2% se aplică doar la sumele obţinute prin recuperări de creanţe sau prin vânzări de active.

(2) In cazul în care filiala societăţii profesionale este numită prin încheiere într-un dosar, Secretariatul general va vira sumele colectate prin plata procentului de 2% la filiala UNPIR unde îşi are sediul filiala societăţii profesionale.

(3) Procentul de 2% se calculează la data încasării, sumele obţinute astfel virându-se la fondul de lichidare în primele 10 zile ale lunii pentru încasările din luna anterioară.

(4) Concomitent cu virarea către fondul de lichidare practicianul are obligaţia întocmirii şi transmiterii către filiala UNPIR din care acesta face parte a unui tabel care trebuie să conţină cel puţin următoarele date: denumirea cabinetului/societăţii civile profesionale, denumirea debitoarei, numărul dosarului de insolvenţă şi instanţa, numărul ordinului de plată şi data plăţii acestuia, suma virată.

(5) Sumele colectate se distribuie conform Procedurii de administrare a fondului de lichidare prevăzute în Statutul de organizare şi funcţionare al UNPIR.

(6) Filiala UNPIR, pe baza tabelelor întocmite şi transmise de membrii filialei, va comunica Secretariatului general, la datele de 1 şi 15 ale lunii, un tabel centralizator privind sumele virate.

(7) Filiala UNPIR are obligaţia să comunice Secretariatului general situaţia centralizată cu suma totală încasată la fondul de lichidare."

12. La articolul 75, după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 15, cu următorul cuprins:

„15. declanşarea unor măsuri asigurătorii sau a executării silite asupra fondului de lichidare de către practicianul în insolvenţă."

13. La articolul 79, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Necomunicarea în termenul prevăzut la alin. (2) a dovezii de înlocuire cu un alt practician se sancţionează cu excluderea definitivă din Uniune, însoţită de pierderea calităţii de practician în insolvenţă."

14. După articolul 79 se introduce un nou articol, articolul 791, cu următorul cuprins:

„Art. 791. - Cumularea a două sancţiuni de suspendare a calităţii de practician în insolvenţă duce la excluderea din Uniune."

15. Articolul 81 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 81. - Se sancţionează cu excluderea definitivă din Uniune, însoţită de pierderea calităţii de practician în insolvenţă, faptele prevăzute la art. 75 pct. 4, 10, 13, 14 şi 15."

16. La anexa nr. 3 la statut, după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins:

„Art. 121. - (1) Când una dintre părţi are două rude sau afini până la gradul ai III-lea inclusiv printre membrii comisiei de disciplină, cealaltă parte poate să ceară strămutarea sesizării disciplinare.

(2) Strămutarea pricinii se mai poate cere şi pentru motive de bănuială legitimă. Bănuiala se socoteşte legitimă ori de câte ori se poate presupune că nepărtinirea membrilor comisiei de disciplină ar putea fi ştirbită din cauza conflictului de interese, împrejurărilor pricinii, calităţii părţilor sau conflictelor locale.

(3) Strămutarea se poate dispune şi pentru imposibilitatea constituirii completului de analizare a plângerii disciplinare.

(4) Cererea de strămutare se depune la instanţa disciplinară imediat superioară.

(5) In caz de admitere, soluţionarea sesizării disciplinare se trimite unei alte comisii disciplinare de acelaşi grad.

(6) Hotărârea de strămutare se dă fără motivare şi nu este supusă niciunei căi de atac."

17. In anexa nr. 3 la statut, la articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) Decizia disciplinară rămasă definitivă este obligatorie faţă de părţi şi de organele profesiei, de la data pronunţării."

18. Anexa nr. 4 la statut se modifică şi va avea următorul cuprins:

„NIVELUL TAXELOR pentru operaţiunile legate de Registrul societăţilor profesionale, valabile pentru anul în curs

Se vor percepe taxe pentru operaţiunile legate de Registrul societăţilor profesionale, pentru:

1. cerere disponibilitate denumire/opţiune denumire                                  50 lei;

2. cerere înregistrare societate profesională/înregistrare                           400 lei;

3. eliberare certificat de înregistrare                                                        200 lei;

4. cerere îndreptare eroare materială/operare/dovada                               30 lei;

5. cerere de furnizare informaţii/extras registru                                        100 lei;

6a) cerere de eliberare acte/duplicat certificat de înregistrare                     50 lei;

6b) cerere de eliberare acte/copii certificate                                              50 lei/act;

7. cerere de preschimbare certificat de înregistrare/eliberare certificat       100 lei."

19. In anexa nr. 5 la statut, articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Taxa de înscriere la examenul de dobândire a calităţii de practician în insolvenţă va fi de 600 lei.

(2) Taxa de verificare a cererii şi a documentelor doveditoare pentru persoanele care cer înscrierea în Uniune fără examen şi cu scutire de stagiu va fi de 300 lei."

20. In anexa nr. 5 la statut, la articolul 2, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) 6.000 lei pentru persoanele fizice care beneficiază de înscrierea în profesie cu scutire de examen şi stagiu de pregătire profesională, precum şi pentru persoanele fizice străine care solicită dobândirea calităţii de membru al Uniunii potrivit art. 52 din Statut."

21. In anexa nr. 5 la statut, la articolul 3 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,a) 600 lei pentru persoane fizice compatibile; b) 400 lei pentru persoane fizice incompatibile."

22. In anexa nr. 5 la statut, articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Plafonul minim de asigurare profesională pentru persoanele fizice române, înscrise în subsecţiunile IB şi IC ale Tabloului Uniunii, este de 30.000 lei."

23. In anexa nr. 5 la statut, articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Plafonul minim de asigurare profesională pentru persoane juridice, înscrise în subsectiunea IIA a Tabloului Uniunii este de 200.000 lei."

24. In anexa nr. 5 la statut, articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Plafonul minim de asigurare profesională pentru persoanele fizice străine, înscrise în subsectiunea a III-a a Tabloului Uniunii, este de 30.000 lei."

25. In anexa nr. 5 la statut, articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Plafonul minim de asigurare profesională pentru persoanele juridice străine, înscrise în subsectiunea a IV-a a Tabloului Uniunii, este de 200.000 lei."

II. Codul de etică profesională şi disciplină al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, cuprins în anexa nr. II la Hotărârea nr. 3/2007, se completează după cum urmează:

- După articolul 331 se introduc patru noi articole, articolele 332-335, cu următorul cuprins:

„Art. 332. - Membrii Uniunii au obligaţia de a comunica datele necesare verificării prin sondaj efectuate de către delegatul conducerii filialei, în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor profesionale.

Art. 333. - Membrii Uniunii au obligaţia de a vira procentul de 2% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă către filiala UNPIR, prevăzut la art. 4 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 334. - Membrii Uniunii au obligaţia de a comunica datele necesare comisiei de cenzori a filialei în vederea verificării situaţiei virării către filiala UNPIR a procentului de 2% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă.

Art. 335. - Membrii Uniunii vor comunica modificările intervenite în forma de exercitare a profesiei, prevăzute la art. 24 alin. 6 din lege."

Preşedintele Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România,

Arin Octav Stănescu

Secretarul general al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România,

Alexandru Frumosu


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 3/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 3 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 3/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu