Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 3 din 24 aprilie 2008

privind aprobarea modificarii si completarii Manualului de operare pentru implementarea Programului de interventii prioritare, componenta I a Proiectului de incluziune sociala, finantat de catre Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare si Guvernul Romaniei

ACT EMIS DE: FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 389 din 22 mai 2008In temeiul art. 9 alin. (1) şi (2), al art. 17 şi 18 din Legea nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006,

Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială hotărăşte:

Art. I. -Aprobarea modificării şi completării Manualului de operare pentru implementarea Programului de intervenţii prioritare, componenta I a Proiectului de incluziune socială, finanţat de către Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Guvernul României, aprobat prin Hotărârea Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială nr. 2/II/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 şi 575 bis din 22 august 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.   La punctul 1.1.4 „Specificul intervenţiei", primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Populaţia romă se confruntă cu multiple probleme sociale, pentru a căror rezolvare este necesară o abordare adecvată, ţinând cont de resursele disponibile. Prin intermediul PIP, FRDS îşi propune să contribuie la reducerea diferenţelor dintre condiţiile de trai din comunităţile rome şi cele din comunităţile învecinate, precum şi la crearea premiselor de dezvoltare a acestor comunităţi, motiv pentru care intervenţiile sale se vor concentra pe rezolvarea unor nevoi punctuale, specifice."

2.   Punctul 1.1.6.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.1.6.2. Pe baza informaţiilor existente, cu două luni înainte de organizarea unei runde de competiţie pentru proiecte, ANR transmite FRDS sau, după caz, actualizează Lista comunităţilor rome propuse pentru a fi sprijinite în cadrul programului. Lista cuprinde un număr de maximum 120 de comunităţi locuite preponderent de romi şi menţionează toate datele necesare identificării comunităţilor eligibile în cadrul programului (judeţ, municipiu/oraş/comună, cartier/sat/cătun, denumirea utilizată de localnici pentru identificarea comunităţii, amplasament/ localizare, număr de gospodării, număr de locuitori etc.)."

3.    Punctul 1.1.6.3 se elimină şi, ca urmare a renumerotării, punctul 1.1.6.4 devine punctul 1.1.6.3.

4.   La punctul 1.2 „Principii urmărite de FRDS în implementarea PIP", subpunctul i se modifică şi va avea următorul cuprins:

„i. eficientizarea resurselor disponibile prin focalizarea pe cele mai sărace grupuri şi comunităţi rome;".

5.   Punctul 1.2.1.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.2.1.1. Fondurile destinate finanţării de proiecte pot fi prealocate pe runde de competiţie şi/sau pe regiuni de dezvoltare/judeţe. Prealocarea pe regiuni de dezvoltare/judeţe se poate face în funcţie de numărul de locuitori ai comunităţilor eligibile din respectiva regiune/judeţ."

6.  La punctul 1.3 „Componentele PIP", primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

„PIP se adresează comunităţilor de romi care se confruntă cu un nivel ridicat de sărăcie şi are patru (4) componente:".

7.   La punctul 1.3 „Componentele PIP", litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) finanţarea intervenţiilor prioritare, acordată sub formă de granturi atribuite pe bază de competiţie, pentru realizarea unor proiecte cu abordare integrată în comunităţile de romi. Componenta este abordată în capitolele doi şi trei ale prezentului manual."

8.   La punctul 1.3 „Componentele PIP", litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) sprijin pentru creşterea capacităţilor de accesare a fondurilor europene.In cazul în care a fost identificată necesitatea realizării unor obiective destinate îmbunătăţirii condiţiilor de trai în comunităţile rome şi aceste obiective pot face obiectul finanţării prin programele susţinute din fonduri europene, FRDS poate oferi sprijin pentru elaborarea proiectelor (de exemplu: asistenţă tehnică, instruire, elaborarea studiilor de fezabilitate pentru lucrări de mică anvergură). Componenta este abordată în capitolul cinci al prezentului manual."

9.  La punctul 1.4 „Etapele programului PIP", litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) Desfăşurarea unor campanii de informare, educare şi facilitare

Comunităţile din lista propusă de ANR vor fi vizitate de facilitatori cu scopul de a informa populaţia despre oportunitatea de a participa la acest program, de a verifica criteriile de eligibilitate şi de a oferi asistenţă pentru elaborarea proiectelor integrate. In urma verificării criteriilor de eligibilitate, rezultă lista comunităţilor eligibile pentru a solicita finanţare, denumită în continuare lista."

10.  La punctul 1.4 „Etapele programului PIP" litera g) „Implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor", prima liniuţă a paragrafului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- la primul nivel se află monitorizarea realizată de compartimentul de specialitate al FRDS care va realiza monitorizarea de proces şi de impact şi, dacă este cazul, va contracta evaluările externe care vor măsura impactul programului la nivel comunitar;".

11. La punctul 2.1.1 „Tipuri de activităţi eligibile" litera A „Componenta mică infrastructură", a şasea liniuţă a paragrafului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- Reabilitarea componentelor de mediu şi refacerea cadrului natural în zonele şi în perimetrele în care s-au făcut intervenţii care au afectat cadrul natural iniţial (de exemplu: curăţarea, regularizarea şi/sau reabilitarea cursurilor naturale de ape pentru refacerea mediului natural, curăţarea şi drenarea terenurilor insalubre);".

12. La punctul 2.1.1 „Tipuri de activităţi eligibile" litera A „Componenta mică infrastructură", a noua liniuţă a paragrafului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- Racordarea la reţelele electrice de distribuţie de interes public a utilizatorilor din imobilele cu destinaţia de locuinţă, în condiţiile legii (fără reţeaua electrică interioară)."

13. La punctul 2.1.1 „Tipuri de activităţi eligibile" litera A „Componenta mică infrastructură", după ultima liniuţă a paragrafului 2 se introduce o nouă liniuţă cu următorul cuprins:

„- Repararea părţilor de construcţii de folosinţă comună (învelitoare, faţadă, casa scării, subsol) din blocuri de locuinţe, fără intervenţii la structura de rezistenţă; valoarea lucrărilor nu poate depăşi, în medie, pe fiecare apartament/gospodărie, suma de 1.500 EURO;".

14. La punctul 2.1.1 „Tipuri de activităţi eligibile" litera B „Componenta servicii sociale comunitare", prima liniuţă a subpunctului i) „Centre de zi" al paragrafului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- centre educative, complementare reţelei de învăţământ, care să sprijine integrarea şi reintegrarea şcolară a copiilor defavorizaţi (de exemplu: centru educativ pentru copiii care nu au fost înscrişi în învăţământul de stat, preşcolar şi şcolar, pentru copiii care au abandonat şcoala sau care sunt în pericol de abandon şcolar);".

15. La punctul 2.1.1 „Tipuri de activităţi eligibile" litera B „Componenta servicii sociale comunitare", a doua liniuţă a subpunctului i) „Centre de zi" al paragrafului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- înfiinţarea/reamenajarea unor cluburi publice în care să se desfăşoare activităţi de artă, cultură şi, eventual, sport pentru copii şi tineri defavorizaţi. Aceste centre au ca scop creşterea nivelului de informare, educaţie şi instruire, îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare şi relationare, dezvoltarea personalităţii copiilor şi tinerilor, precum şi petrecerea utilă a timpului liber."

16. La punctul 2.1.1 „Tipuri de activităţi eligibile" litera B „Componenta servicii sociale comunitare", subpunctul v) „Centre culturale comunitare" se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,v) Centre cultural-educative comunitare

- înfiinţarea/reamenajarea unor centre de resurse la nivel comunitar, adresate adulţilor şi care au ca scop dezvoltarea nivelului de educaţie generală, promovarea culturii şi tradiţiilor locale, a diversităţii, a cunoaşterii interculturale."

17.  La punctul 2.1.3.2, a patra liniuţă a paragrafului 2 „Bunuri şi materiale" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- echipamente specifice pentru dotarea centrelor cultural-educative comunitare (de exemplu: mobilier, echipamente audiovideo);".

18.  La punctul 2.1.3.2, prima liniuţă a paragrafului 3 „Costuri operaţionale" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- salariile/onorariile profesioniştilor care furnizează servicii directe beneficiarilor (personal de îngrijire/educare/suport social şi care nu este încadrat în categoria funcţionarilor publici);".

19. La punctul 2.1.3.3, prima liniuţă de la primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

„-salarii/onorarii pentru coordonatorul de proiect (maximum 300 EURO/lună, inclusiv taxele aferente) şi contabil (maximum 200 EURO/lună, inclusiv taxele aferente) pe perioada de derulare a proiectului, dar nu mai mult de 20 de luni, după caz;".

20. La punctul 2.1.4 „Exemple de obiective, operaţiuni şi costuri neeligibile", a doua liniuţă a primului paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- documentaţia tehnică şi avizele necesare pentru realizarea racordării utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie de interes public şi pentru extinderea reţelelor electrice;".

21. La punctul 2.1.4 „Exemple de obiective, operaţiuni şi costuri neeligibile", a patra liniuţă a primului paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- lucrări pentru execuţia cărora nu există acordul proprietarului/administratorului, indiferent de forma de proprietate a clădirii/terenului pe care se execută acestea;".

22. La punctul 2.1.4 „Exemple de obiective, operaţiuni şi costuri neeligibile", a şasea liniuţă a primului paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- lucrări de reabilitare a unor clădiri, respectiv construcţii pe terenuri care nu se află în proprietatea publică sau privată a statului; de la această regulă sunt exceptate următoarele: lucrările de reparaţii pentru locuinţele individuale; lucrările de racordare a imobilelor cu destinaţia de locuinţă la reţelele electrice de distribuţie de interes public; lucrările de reabilitare a unor clădiri, respectiv construcţiile pe terenurile puse la dispoziţie pentru desfăşurarea serviciilor sociale comunitare, în condiţiile prevăzute de Ghidul pentru completarea dosarului de solicitare a finanţării;".

23. La punctul 2.1.4 „Exemple de obiective, operaţiuni şi costuri neeligibile", după ultima liniuţă a primului paragraf se introduce o nouă liniuţă cu următorul cuprins:

„- execuţia reţelelor electrice de distribuţie, în condiţiile în care autoritatea publică locală nu îşi ia angajamentul că va păstra, după finalizarea lucrărilor, obiectivul de investiţie în proprietatea sa şi nu prezintă documente în acest sens;".

24.   Punctul 2.2.2 „Valoarea contribuţiei minime" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Contribuţia locală trebuie să fie de cel puţin 6% din suma cerută ca finanţare de la FRDS pentru un proiect integrat (dar nu mai mult de 50% din suma solicitată). Contribuţia locală va viza în mod obligatoriu ambele componente/activităţi."

25. La punctul 2.3.1, prima liniuţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- Lista comunităţilor rome propuse de ANR pentru a primi sprijin în cadrul programului;".

26.  La punctul 2.3.1, după prima liniuţă se introduce o nouă liniuţă cu următorul cuprins:

„- Lista comunităţilor eligibile pentru a solicita finanţare (lista), pe care o publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi o afişează pe pagina web (inclusiv modificările ulterioare ale acesteia);".

27. La punctul 2.3.2.1, a doua şi a treia liniuţă se elimină.

28.   Punctul 2.6.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2.6.1. Formularul de cerere de finanţare şi Ghidul pentru completarea dosarului de solicitare a finanţării se distribuie solicitanţilor, în urma solicitărilor formulate în scris de aceştia, fie direct la sediul FRDS, la sediul sucursalelor (pentru judeţele arondate acestora) sau prin intermediul facilitatorilor FRDS, fie prin poştă."

29. La punctul 2.6.3, a patra bulină se modifică şi va avea următorul cuprins:

„• Dovezi ale angajamentelor privind contribuţia locală la realizarea proiectului;".

30.  La punctul 2.6.3, a cincea bulină se modifică şi va avea următorul cuprins:

„• Documentaţia tehnică a proiectului;".

31.  La punctul 2.6.3, a şasea bulină se modifică şi va avea următorul cuprins:

„• Acordul de parteneriat dintre cele trei entităţi, după caz (primăria locală, grupul de iniţiativă şi organizaţia neguvernamentală);".

32.  La punctul 2.6.3, a şaptea bulină se modifică şi va avea următorul cuprins:

„• Documente privind evaluarea capacităţii solicitantului;".

33.  La punctul 3.1.2.2, litera (a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(a) campanii iniţiale - organizate cu scopul lansării rundelor de competiţie şi focalizate pe informarea potenţialilor beneficiari cu privire la contextul general al decadei de incluziune a romilor, principiile de lucru în SIP şi beneficiile pe care le aduce acesta, condiţiile de accesare a finanţărilor în cadrul PIP, sprijinul acordat de FRDS pentru realizarea proiectelor etc. Aceste campanii pot avea caracter naţional, regional şi/sau local."

34.  Punctul 3.1.4.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3.1.4.1. Pe parcursul realizării campaniilor de informare şi educare sau după modificarea listei comunităţilor rome propuse de ANR, facilitatorii FRDS verifică pe teren dacă comunitatea propusă respectă criteriile enunţate în anexa nr. 4 la prezentul manual şi stabilesc astfel, pentru întreaga durată de implementare a programului, eligibilitatea comunităţii pentru a solicita finanţare pentru proiecte integrate şi a beneficia de sprijin şi asistenţă tehnică în cadrul PIP."

35.  Punctul 3.1.4.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3.1.4.2. In cazul în care o comunitate romă nu respectă criteriile stabilite la întocmirea listei, devine neeligibilă pentru runda în curs (deja lansată), iar FRDS sesizează ANR asupra acestui aspect, pentru a fi înlocuită."

36.  După punctul 3.1.4.2 se introduce un nou punct, punctul 3.1.4.3, cu următorul cuprins:

„3.1.4.3. Comunităţile adăugate pe lista propusă de ANR (care le înlocuiesc pe cele neeligibile) sau cele pentru care sunt necesare informaţii suplimentare pentru a stabili eligibilitatea în cadrul PIP vor fi evaluate, respectiv reevaluate de către facilitatori."

37.  La punctul 3.2.3 „Tipuri de facilitare", litera a de la primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a. facilitarea de pregătire se derulează în perioada de iniţiere şi de definire a ideii de dezvoltare comunitară prin intermediul unui proiect şi după depunerea proiectului, în măsura în care, în urma evaluării, comunităţii i se cere de către FRDS să aducă completări proiectului depus. Dacă o comunitate facilitată nu a reuşit să depună un proiect în cadrul unei runde de competiţie, aceasta poate solicita şi beneficia de extinderea facilitării de pregătire în cadrul unei alte runde de finanţare;".

38.  La punctul 3.2.3. „Tipuri de facilitare", litera b a primului paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b. facilitarea de implementare poate interveni fie după recomandarea de aprobare/amânare a proiectului, pentru stimularea coeziunii comunităţii şi refacerea încrederii în capacitatea de a realiza proiectul, fie în perioada de implementare a proiectului de către comunitate, în vederea creşterii gradului de implicare a membrilor comunităţii la realizarea proiectului, a reducerii riscurilor producerii conflictelor sau scăderii capitalului de încredere în comunitate, pentru buna implementare a proiectului (se estimează că o comunitate eligibilă va putea beneficia, cumulat, de circa 30 de zile de facilitare, indiferent de tipul facilitării);".

39. După punctul 3.2.6 „Solicitarea facilitării de pregătire a proiectelor PIP" se introduce un nou punct, punctul 3.2.7, cu următorul cuprins:

„3.2.7. Controlul procesului de facilitare

In cazul în care va considera necesar, FRDS poate efectua prin sondaj vizite în teren, care au ca scop verificarea calităţii procesului de facilitare la nivel comunitar, acest tip de verificare putând fi efectuată de către personalul permanent al departamentului de specialitate si/sau de colaboratori desemnaţi ai FRDS."

40.  Punctul 3.3.4.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3.3.4.2. a) In situaţia în care se constată că dosarul de solicitare a finanţării nu este complet şi/sau documentele solicitate nu sunt întocmite corect, conform cerinţelor menţionate în Ghidul pentru completarea dosarului de solicitare a finanţării, FRDS poate solicita revizuirea unor documente şi completarea dosarului. In acest sens, FRDS va comunica solicitanţilor termenele-limită pentru primirea documentelor, cu încadrarea în termenul stabilit pentru încheierea respectivei etape de verificare a proiectelor.

b)  La rândul lor, solicitanţii se vor asigura de recepţionarea documentelor de către FRDS, cu respectarea termenelor-limită.

c)   Documentele recepţionate de FRDS după expirarea termenelor-limită anunţate nu vor mai fi luate în considerare.

d)  Proiectele care nici după expirarea termenelor-limită anunţate de FRDS nu conţin toate documentele solicitate, completate corespunzător pe formularele FRDS, şi conforme cerinţelor menţionate în Ghidul pentru completarea dosarului de solicitare a finanţării vor fi respinse în această fază."

41. La punctul 3.4.1.2, paragraful 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Solicitanţilor care au depus proiecte neeligibile li se comunică motivele respingerii, în termen de 14 zile de la încheierea procesului de verificare a eligibilităţii proiectelor."

42.  La punctul 3.5.2.3, prima bulină a primului paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

„• conformitatea datelor tehnice şi metodologice înscrise în documentele proiectului cu situaţia din teren;".

43. La punctul 3.5.2.3, paragraful 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„In prima parte a vizitei de evaluare în teren, evaluatorii verifică conformitatea datelor tehnice, mijloacele şi metodologia de realizare a serviciilor sociale, a planurilor şi măsurătorilor din documentaţia tehnică cu situaţia existentă la faţa locului, precum şi estimarea costurilor, raportate la costurile unitare de piaţă, în baza informaţiilor privind costurile acoperite în proiecte similare finanţate de FRDS."

44.  Punctul 3.5.3.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3.5.3.4. Pentru proiectele amânate pentru care s-a identificat posibilitatea finanţării se poate efectua o evaluare de teren pentru verificarea respectării condiţiilor de finanţare la momentul respectiv (aspecte legate de implicarea comunităţii, valabilitatea parteneriatelor, păstrarea condiţiilor tehnice de realizare a lucrărilor etc.)."

45.  După punctul 3.6.4.2 se introduce un nou punct, punctul 3.6.4.3, cu următorul cuprins:

„3.6.4.3. Solicitanţii care au depus proiecte ce au fost respinse de la finanţare şi care doresc recuperarea documentelor depuse în original la dosarul cererii de finanţare (de exemplu: studii de fezabilitate, documente de constituire a grupului de iniţiativă etc.) pot solicita în scris acest lucru, în termen de maximum 65 de zile lucrătoare de la data primirii răspunsului privind rezoluţia proiectului. In acest caz, FRDS va păstra la dosar o copie a respectivelor documente."

46.  După punctul 4.2.3.2 se introduce un nou punct, punctul 4.2.4, cu următorul cuprins:

„4.2.4. Verificarea calităţii procesului de supervizare

In cazul în care va considera necesar, FRDS poate efectua prin sondaj vizite în teren, care au ca scop verificarea calităţii procesului de supervizare. Controlul poate fi efectuat de către personalul permanent al compartimentelor de specialitate şi/sau de colaboratori desemnaţi ai FRDS."

47.   La punctul 4.3.2 „Creşteri ale valorii grantului", preambulul se modifică şi va avea următorul cuprins:

„In cazuri justificate şi pe bază de documente, Agentul de gestiune poate să solicite o creştere a valorii grantului aprobat de FRDS, inclusiv peste limita maximă a grantului care poate fi solicitat de către o comunitate, în considerarea resurselor alocate granturilor destinate finanţării intervenţiilor prioritare."

48.  La capitolul 5 „Sprijin pentru creşterea capacităţilor de accesare a fondurilor europene", preambulul se modifică şi va avea următorul cuprins:

„In cadrul PIP, FRDS poate acorda sprijin tehnic şi instruire pentru pregătirea documentaţiei necesare elaborării proiectelor de dezvoltare locală destinate îmbunătăţirii situaţiei romilor din comunităţile din listă, proiecte ce urmează a fi finanţate din alte fonduri, în special din fonduri europene.

Obiectivul componentei de asistenţă este acela de a creşte capacitatea actorilor locali de a accesa alte finanţări, cu precădere cele din fonduri europene, în folosul comunităţilor de romi.

FRDS poate furniza asistenţă tehnică pentru elaborarea unor proiecte adresate comunităţilor rome după ce iniţiatorii lor au identificat obiective eligibile şi demonstrează că au intenţia şi capacitatea de a derula astfel de proiecte."

49.  Punctul 5.2 „Identificarea comunităţilor beneficiare" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„In cadrul procesului de identificare a nevoilor de asistenţă tehnică, facilitatorul culege informaţii privind nevoile comunităţii şi intenţiile primăriei locale sau ale altor factori interesaţi în dezvoltare de a derula un proiect cu finanţare europeană ce răspunde acestor nevoi. In funcţie de informaţiile colectate, facilitatorul încurajează transformarea intenţiilor identificate în proiecte şi apreciază necesitatea şi oportunitatea ca FRDS să se implice în acordarea asistenţei tehnice pentru elaborarea acestora.

Identificarea comunităţilor care pot beneficia de sprijin pentru creşterea capacităţii de accesare a fondurilor europene se poate face în mai multe etape:

a) în timpul derulării procesului de facilitare;

b)  cu ocazia evaluării proiectelor şi în timpul implementării proiectelor, dacă se identifică necesitatea realizării unor obiective eligibile pentru fonduri europene;

c) la terminarea proiectelor, după ce comunităţile au devenit mai active şi încrezătoare în posibilitatea dezvoltării locale."

50.   La punctul 5.3 „Acordarea asistenţei tehnice", preambulul se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Solicitanţii pentru acest tip de asistenţă sunt primăria locală şi/sau alţi factori interesaţi în dezvoltarea comunităţilor de romi (organizaţii neguvernamentale, servicii publice descentralizate, alte entităţi juridice, cu sediul în România), care au iniţiat sau intenţionează să iniţieze, în baza unei idei clare, un proiect care aduce beneficii cel puţin unei comunităţi de romi din listă, a cărui finanţare poate fi făcută din alte fonduri, în special din fonduri europene. Modalitatea de selectare a beneficiarilor şi de acordare a asistenţei tehnice face obiectul unor proceduri specifice. Iniţiatorii proiectelor îşi vor exprima intenţia de a primi sprijin printr-o solicitare adresată FRDS."

51.   Punctul 5.3.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5.3.1. Solicitarea de asistenţă tehnică va fi transmisă în scris, pe un formular standard furnizat de FRDS."

52.  Punctul 5.3.1.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5.3.1.1. Acordarea asistenţei pentru realizarea documentaţiei tehnice şi pregătirea proiectelor se va face în ordinea primirii solicitărilor, pe principiul «primul venit, primul servit», în limita fondurilor şi a resurselor umane disponibile/alocate pentru această componentă."

53.  Punctul 5.3.1.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5.3.1.2. Aprobarea solicitărilor de asistenţă tehnică se face de către Consiliul director, la propunerea compartimentului de specialitate, în urma procesului de verificare a eligibilităţii şi de evaluare."

54.   Punctul 5.3.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5.3.2. Asistenţa tehnică va fi acordată de către facilitatorii FRDS şi/sau de către unul ori mai mulţi consultanţi (persoane fizice sau firme) şi personal FRDS, după caz, şi va fi coordonată la nivelul programului de către un specialist din cadrul compartimentelor de specialitate.

Exemple de activităţi de asistenţă tehnică:

- pregătirea documentaţiei de fundamentare a proiectului (de exemplu, elaborarea studiului de fezabilitate, expertiză tehnică - în cazul intervenţiilor la construcţii existente -, realizarea analizei de nevoi pentru grupurile ţintă ale proiectului, elaborarea unor studii/analize privind oferta de educaţie/instruire, elaborarea unor studii/analize privind piaţa muncii, alte nevoi legate de documentaţia de fundamentare a proiectului);

- asistenţă tehnică şi instruire pentru elaborarea cererii de finanţare specifice programelor finanţate din fonduri europene (de exemplu, suport teoretic şi practic pentru elaborarea cererii de finanţare, elaborarea sau actualizarea strategiei de dezvoltare locală)."

55.   După punctul 5.3.2 se introduce un nou punct, punctul 5.3.3, cu următorul cuprins:

„5.3.3. In urma aprobării solicitărilor de CD, FRDS încheie cu solicitanţii un acord de furnizare de asistenţă tehnică, în care sunt definite responsabilităţile părţilor (angajamentul solicitantului de a pune la dispoziţie informaţii, date şi persoane care se ocupă de elaborarea proiectului, condiţiile de furnizare a asistenţei tehnice, angajamentul solicitantului de a depune proiectul elaborat etc.)."

56.  Punctul 6.2.1.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6.2.1.2. Pe bunurile rezultate din executarea contractelor beneficiarii (FRDS sau comunităţile) au obligaţia de a aplica la vedere elementele distinctive ale programului, stabilite prin reglementările FRDS."

57.   Punctul 6.3.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6.3.1. Procedurile de achiziţii şi metodele care vor fi utilizate de către agenţii de gestiune a proiectelor sunt descrise şi detaliate în «Ghidul de achiziţii pentru proiecte finanţate de Fondul Român de Dezvoltare Socială în cadrul Programului de intervenţii prioritare, componenta I a Proiectului de incluziune socială» (ghidul).

Ghidul a fost elaborat în concordanţă cu prevederile din «Liniile directoare pentru achiziţii în cadrul împrumuturilor BIRD şi creditelor AID», publicate de Banca Mondială (BM) în luna mai 2004 (Liniile directoare pentru achiziţii), din «Liniile directoare pentru selecţia şi angajarea consultanţilor în cadrul împrumuturilor Băncii Mondiale» (Liniile directoare pentru servicii), publicate de BM în luna mai 2004, având la bază «Manualul pentru conducerea achiziţiilor de valori foarte mici din cadrul granturilor mici, împrumuturilor şi creditelor acordate de Banca Mondială/AID - autor N.A. Khan, septembrie 2001, şi revizuit în septembrie 2005».

Ghidul cuprinde:

(i) Partea I, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 29 noiembrie 2007, în care sunt descrise procedurile obligatorii, metodele aplicabile, responsabilităţile fiecărui factor implicat în procesele de selecţie, precum şi modul de administrare şi păstrare a documentelor privind achiziţiile necesare în cadrul proiectului, modul de planificare şi raportare cu privire la achiziţii etc;

(ii) Partea a- II-a, în care sunt descrise condiţiile de participare la ofertare, condiţiile de eligibilitate şi criteriile de evaluare a ofertanţilor, documentele obligatorii pentru ofertare {Invitaţie la cotaţie - în cazul achiziţiilor de lucrări; Cerere de propuneri - în cazul selectării firmelor de proiectare/consultanţă; Invitaţie - în cazul achiziţiilor de bunuri şi servicii de consultanţă individuală) şi sunt prezentate modelele şi formularele utilizate în procesele de achiziţii, precum şi lecţii învăţate ori studii de caz."

58.   Punctul 6.3.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6.3.2. Ghidul este anexă la Acordul de grant."

59.   La punctul 6.3.7.2, a treia liniuţă a literei a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- metoda «Selecţie la preţul cel mai mic» (Least Cost Selection) - în cazul angajării serviciilor de proiectare în construcţii, pentru tehnologii de fabricaţie a unor produse simple, pentru refacerea mediului înconjurător sau similare acestora, selecţia firmei se face în urma evaluării propunerilor primite ca răspuns la Cererea de propuneri transmisă consultanţilor din Lista scurtă, fiind recomandat să se evalueze cel puţin trei (3) propuneri;".

60.  Punctul 6.3.11.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6.3.11.1. Avizul prealabil al BM este obligatoriu înainte de semnarea contractului pentru achiziţiile efectuate prin contractare directă sau selecţie dintr-o singură sursă (firme sau consultanţi individuali) şi a cărui valoare depăşeşte 8.000 EURO, precum şi pentru orice alte contracte conform Planului de achiziţii agreat cu BM."

61.  Punctul 6.3.11.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6.3.11.2. Achiziţiile care nu sunt supuse avizului prealabil al BM pot fi supuse avizului ulterior. In acest sens, Agentul de gestiune va păstra toate documentele licitaţiilor cel puţin 2 ani de la data terminării Acordului de împrumut şi va permite accesul FRDS şi al BM la acestea."

62.  La punctul 6.4.1 „Obiective, abordări, metode şi surse de date", litera C „Metode şi surse de date" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Pentru documentarea progresului, calităţii, rezultatelor şi impactului programului vor fi utilizate atât date interne (înregistrate în MIS sau culese în cadrul unor anchete de teren derulate de departamentul de specialitate), cât şi, dacă va fi cazul, date rezultate în urma unor evaluări externe, realizate de consultanţi independenţi.

In funcţie de obiective, principalele surse de date utilizate în monitorizarea şi evaluarea programului vor fi următoarele:

Obiectiv

Sursă de date

Documentarea atingerii rezultatelor intermediare (de etapă)

Baza de date a FRDS (MIS)

Studii de evaluare a beneficiarilor, realizate anual de compartimentul de specialitate al FRDS şi, eventual, de evaluatori independenţi

Evaluarea proceselor derulate în cadrul programului

Studii şi analize specifice, realizate de compartimentul de specialitate al FRDS şi, eventual, de experţi independenţi

Evaluarea impactului programului

Studii de impact realizate de evaluatori externi, angajaţi de ANR"

63.  La punctul 6.4.2 „Sistemul de indicatori de monitorizare şi evaluare" litera C „Indicatori de monitorizare a progresului", subpunctul v) al punctului 2 „Indicatori de progres, pe faze din ciclul proiectelor" se elimină şi următoarele subpuncte se renumerotează.

64. La punctul 6.4.2 „Sistemul de indicatori de monitorizare şi evaluare" litera C „Indicatori de monitorizare a progresului", subpunctul vi) al punctului 2 „Indicatori de progres, pe faze din ciclul proiectelor" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„vi) Numărul de proiecte pentru care s-a acordat sprijin pentru accesarea fondurilor europene (total şi pe categorii de asistenţă);".

65. La punctul 6.4.2 „Sistemul de indicatori de monitorizare şi evaluare", litera C „Indicatori de monitorizare a progresului", după subpunctul xi) al punctului 2 „Indicatori de progres, pe faze din ciclul proiectelor" se introduce un nou subpunct, subpunctul xii), cu următorul cuprins:

„xii) Numărul de solicitări de sprijin pentru accesarea fondurilor europene;".

66. La punctul 6.4.2. „Sistemul de indicatori de monitorizare şi evaluare" litera C „Indicatori de monitorizare a progresului", la punctul 2 „Indicatori de progres, pe faze din ciclul proiectelor", după subpunctul xii) se introduce un nou subpunct, subpunctul xiii), cu următorul cuprins:

„xiii) Numărul de proiecte eligibile pentru care s-a acordat sprijin pentru accesarea fondurilor europene, din care depuse până la terminarea programului."

67. La punctul 6.4.2. „Sistemul de indicatori de monitorizare şi evaluare" litera C „Indicatori de monitorizare a progresului", subpunctul v) al punctului 4 „Indicatori financiari" se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,v) valoarea asistenţei destinate accesării fondurilor europene, pe categorii de cheltuieli, pe total, pe fiecare proiect şi pe fiecare comunitate (studii de fezabilitate, alte studii, scrierea proiectelor, instruire etc);".

68. La punctul 6.4.2. „Sistemul de indicatori de monitorizare şi evaluare", litera C „Indicatori de monitorizare a progresului", subpunctul vi) al punctului 4 „Indicatori financiari" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„vi) valoarea asistenţei tehnice destinate accesării fondurilor europene, acordată pentru pregătirea proiectelor eligibile pe total, pe fiecare proiect şi pe fiecare comunitate."

69.  In anexa nr. 3 „Acord de grant" la manualul de operare, punctul 2.2 al capitolului 2 „Contribuţia locală" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2.2. Contribuţia în bani, reprezentând contribuţia locală în cadrul proiectului integrat descris la pct. 1.2, se plăteşte din contul/subcontul Agentului de gestiune nr..........., deschis la banca/trezoreria.............."

70. Anexa nr. 4 „Grila de evaluare a problemelor cu care se confruntă comunitatea" la manualul de operare se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ANEXA Nr. 4 la manualul de operare

Nr. crt.

Criteriu

DA/NU

Criteriul I. NUMĂRUL DE GOSPODĂRII

Subcriteriul 1.1.

Comunitatea cuprinde cel puţin 20 de gospodării, fiecare gospodărie având în componenţă persoane de etnie romă

Criteriul II. ACCESIBILITATE

Subcriteriul 2.1.

Comunitatea este situată la marginea/periferia localităţii de care aparţine

Subcriteriul 2.2.

Comunitatea se află în apropierea unei gropi de gunoi

Subcriteriul 2.3.

Drumul de acces practicabil spre/dinspre comunitate nu este pietruit sau asfaltat

Dacă cel puţin la unul dintre cele 3 subcriterii răspunsul este DA, criteriul Accesibilitate este îndeplinit.

Criteriul III. INFRASTRUCTURĂ

Subcriteriul 3.1.

Mai mult de 50% din gospodăriile din comunitate nu au acces la o sursă de apă potabilă în apropiere

Subcriteriul 3.2.

Mai mult de 50% din gospodăriile din comunitate sunt neracordate la reţeaua de energie electrică

Dacă cel puţin la unul dintre cele 2 subcriterii răspunsul este DA, criteriul Infrastructură este îndeplinit.

Criteriul IV. SURSE DE VENIT

Subcriteriul 4.1.

Pentru mai mult de 50% dintre gospodăriile din comunitate principala sursă de venit o reprezintă VMG sau activităţile ocazionale

Dacă răspunsul la subcriteriul 1 este DA, criteriul Surse de venit este îndeplinit. 1 este DA, criteriul Surse de venit este îndeplinit."

Art. II. - Se împuterniceşte conducerea executivă a Fondului Român de Dezvoltare Socială în vederea publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială,

Valentina Conţescu


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 3/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 3 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu