Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 3 din 24 aprilie 2008

privind aprobarea modificarii si completarii Manualului de operare pentru implementarea Programului de interventii prioritare, componenta I a Proiectului de incluziune sociala, finantat de catre Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare si Guvernul Romaniei

ACT EMIS DE: FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 389 din 22 mai 2008In temeiul art. 9 alin. (1) şi (2), al art. 17 şi 18 din Legea nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006,

Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială hotărăşte:

Art. I. -Aprobarea modificării şi completării Manualului de operare pentru implementarea Programului de intervenţii prioritare, componenta I a Proiectului de incluziune socială, finanţat de către Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Guvernul României, aprobat prin Hotărârea Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială nr. 2/II/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 şi 575 bis din 22 august 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.   La punctul 1.1.4 „Specificul intervenţiei", primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Populaţia romă se confruntă cu multiple probleme sociale, pentru a căror rezolvare este necesară o abordare adecvată, ţinând cont de resursele disponibile. Prin intermediul PIP, FRDS îşi propune să contribuie la reducerea diferenţelor dintre condiţiile de trai din comunităţile rome şi cele din comunităţile învecinate, precum şi la crearea premiselor de dezvoltare a acestor comunităţi, motiv pentru care intervenţiile sale se vor concentra pe rezolvarea unor nevoi punctuale, specifice."

2.   Punctul 1.1.6.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.1.6.2. Pe baza informaţiilor existente, cu două luni înainte de organizarea unei runde de competiţie pentru proiecte, ANR transmite FRDS sau, după caz, actualizează Lista comunităţilor rome propuse pentru a fi sprijinite în cadrul programului. Lista cuprinde un număr de maximum 120 de comunităţi locuite preponderent de romi şi menţionează toate datele necesare identificării comunităţilor eligibile în cadrul programului (judeţ, municipiu/oraş/comună, cartier/sat/cătun, denumirea utilizată de localnici pentru identificarea comunităţii, amplasament/ localizare, număr de gospodării, număr de locuitori etc.)."

3.    Punctul 1.1.6.3 se elimină şi, ca urmare a renumerotării, punctul 1.1.6.4 devine punctul 1.1.6.3.

4.   La punctul 1.2 „Principii urmărite de FRDS în implementarea PIP", subpunctul i se modifică şi va avea următorul cuprins:

„i. eficientizarea resurselor disponibile prin focalizarea pe cele mai sărace grupuri şi comunităţi rome;".

5.   Punctul 1.2.1.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.2.1.1. Fondurile destinate finanţării de proiecte pot fi prealocate pe runde de competiţie şi/sau pe regiuni de dezvoltare/judeţe. Prealocarea pe regiuni de dezvoltare/judeţe se poate face în funcţie de numărul de locuitori ai comunităţilor eligibile din respectiva regiune/judeţ."

6.  La punctul 1.3 „Componentele PIP", primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

„PIP se adresează comunităţilor de romi care se confruntă cu un nivel ridicat de sărăcie şi are patru (4) componente:".

7.   La punctul 1.3 „Componentele PIP", litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) finanţarea intervenţiilor prioritare, acordată sub formă de granturi atribuite pe bază de competiţie, pentru realizarea unor proiecte cu abordare integrată în comunităţile de romi. Componenta este abordată în capitolele doi şi trei ale prezentului manual."

8.   La punctul 1.3 „Componentele PIP", litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) sprijin pentru creşterea capacităţilor de accesare a fondurilor europene.In cazul în care a fost identificată necesitatea realizării unor obiective destinate îmbunătăţirii condiţiilor de trai în comunităţile rome şi aceste obiective pot face obiectul finanţării prin programele susţinute din fonduri europene, FRDS poate oferi sprijin pentru elaborarea proiectelor (de exemplu: asistenţă tehnică, instruire, elaborarea studiilor de fezabilitate pentru lucrări de mică anvergură). Componenta este abordată în capitolul cinci al prezentului manual."

9.  La punctul 1.4 „Etapele programului PIP", litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) Desfăşurarea unor campanii de informare, educare şi facilitare

Comunităţile din lista propusă de ANR vor fi vizitate de facilitatori cu scopul de a informa populaţia despre oportunitatea de a participa la acest program, de a verifica criteriile de eligibilitate şi de a oferi asistenţă pentru elaborarea proiectelor integrate. In urma verificării criteriilor de eligibilitate, rezultă lista comunităţilor eligibile pentru a solicita finanţare, denumită în continuare lista."

10.  La punctul 1.4 „Etapele programului PIP" litera g) „Implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor", prima liniuţă a paragrafului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- la primul nivel se află monitorizarea realizată de compartimentul de specialitate al FRDS care va realiza monitorizarea de proces şi de impact şi, dacă este cazul, va contracta evaluările externe care vor măsura impactul programului la nivel comunitar;".

11. La punctul 2.1.1 „Tipuri de activităţi eligibile" litera A „Componenta mică infrastructură", a şasea liniuţă a paragrafului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- Reabilitarea componentelor de mediu şi refacerea cadrului natural în zonele şi în perimetrele în care s-au făcut intervenţii care au afectat cadrul natural iniţial (de exemplu: curăţarea, regularizarea şi/sau reabilitarea cursurilor naturale de ape pentru refacerea mediului natural, curăţarea şi drenarea terenurilor insalubre);".

12. La punctul 2.1.1 „Tipuri de activităţi eligibile" litera A „Componenta mică infrastructură", a noua liniuţă a paragrafului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- Racordarea la reţelele electrice de distribuţie de interes public a utilizatorilor din imobilele cu destinaţia de locuinţă, în condiţiile legii (fără reţeaua electrică interioară)."

13. La punctul 2.1.1 „Tipuri de activităţi eligibile" litera A „Componenta mică infrastructură", după ultima liniuţă a paragrafului 2 se introduce o nouă liniuţă cu următorul cuprins:

„- Repararea părţilor de construcţii de folosinţă comună (învelitoare, faţadă, casa scării, subsol) din blocuri de locuinţe, fără intervenţii la structura de rezistenţă; valoarea lucrărilor nu poate depăşi, în medie, pe fiecare apartament/gospodărie, suma de 1.500 EURO;".

14. La punctul 2.1.1 „Tipuri de activităţi eligibile" litera B „Componenta servicii sociale comunitare", prima liniuţă a subpunctului i) „Centre de zi" al paragrafului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- centre educative, complementare reţelei de învăţământ, care să sprijine integrarea şi reintegrarea şcolară a copiilor defavorizaţi (de exemplu: centru educativ pentru copiii care nu au fost înscrişi în învăţământul de stat, preşcolar şi şcolar, pentru copiii care au abandonat şcoala sau care sunt în pericol de abandon şcolar);".

15. La punctul 2.1.1 „Tipuri de activităţi eligibile" litera B „Componenta servicii sociale comunitare", a doua liniuţă a subpunctului i) „Centre de zi" al paragrafului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- înfiinţarea/reamenajarea unor cluburi publice în care să se desfăşoare activităţi de artă, cultură şi, eventual, sport pentru copii şi tineri defavorizaţi. Aceste centre au ca scop creşterea nivelului de informare, educaţie şi instruire, îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare şi relationare, dezvoltarea personalităţii copiilor şi tinerilor, precum şi petrecerea utilă a timpului liber."

16. La punctul 2.1.1 „Tipuri de activităţi eligibile" litera B „Componenta servicii sociale comunitare", subpunctul v) „Centre culturale comunitare" se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,v) Centre cultural-educative comunitare

- înfiinţarea/reamenajarea unor centre de resurse la nivel comunitar, adresate adulţilor şi care au ca scop dezvoltarea nivelului de educaţie generală, promovarea culturii şi tradiţiilor locale, a diversităţii, a cunoaşterii interculturale."

17.  La punctul 2.1.3.2, a patra liniuţă a paragrafului 2 „Bunuri şi materiale" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- echipamente specifice pentru dotarea centrelor cultural-educative comunitare (de exemplu: mobilier, echipamente audiovideo);".

18.  La punctul 2.1.3.2, prima liniuţă a paragrafului 3 „Costuri operaţionale" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- salariile/onorariile profesioniştilor care furnizează servicii directe beneficiarilor (personal de îngrijire/educare/suport social şi care nu este încadrat în categoria funcţionarilor publici);".

19. La punctul 2.1.3.3, prima liniuţă de la primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

„-salarii/onorarii pentru coordonatorul de proiect (maximum 300 EURO/lună, inclusiv taxele aferente) şi contabil (maximum 200 EURO/lună, inclusiv taxele aferente) pe perioada de derulare a proiectului, dar nu mai mult de 20 de luni, după caz;".

20. La punctul 2.1.4 „Exemple de obiective, operaţiuni şi costuri neeligibile", a doua liniuţă a primului paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- documentaţia tehnică şi avizele necesare pentru realizarea racordării utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie de interes public şi pentru extinderea reţelelor electrice;".

21. La punctul 2.1.4 „Exemple de obiective, operaţiuni şi costuri neeligibile", a patra liniuţă a primului paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- lucrări pentru execuţia cărora nu există acordul proprietarului/administratorului, indiferent de forma de proprietate a clădirii/terenului pe care se execută acestea;".

22. La punctul 2.1.4 „Exemple de obiective, operaţiuni şi costuri neeligibile", a şasea liniuţă a primului paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- lucrări de reabilitare a unor clădiri, respectiv construcţii pe terenuri care nu se află în proprietatea publică sau privată a statului; de la această regulă sunt exceptate următoarele: lucrările de reparaţii pentru locuinţele individuale; lucrările de racordare a imobilelor cu destinaţia de locuinţă la reţelele electrice de distribuţie de interes public; lucrările de reabilitare a unor clădiri, respectiv construcţiile pe terenurile puse la dispoziţie pentru desfăşurarea serviciilor sociale comunitare, în condiţiile prevăzute de Ghidul pentru completarea dosarului de solicitare a finanţării;".

23. La punctul 2.1.4 „Exemple de obiective, operaţiuni şi costuri neeligibile", după ultima liniuţă a primului paragraf se introduce o nouă liniuţă cu următorul cuprins:

„- execuţia reţelelor electrice de distribuţie, în condiţiile în care autoritatea publică locală nu îşi ia angajamentul că va păstra, după finalizarea lucrărilor, obiectivul de investiţie în proprietatea sa şi nu prezintă documente în acest sens;".

24.   Punctul 2.2.2 „Valoarea contribuţiei minime" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Contribuţia locală trebuie să fie de cel puţin 6% din suma cerută ca finanţare de la FRDS pentru un proiect integrat (dar nu mai mult de 50% din suma solicitată). Contribuţia locală va viza în mod obligatoriu ambele componente/activităţi."

25. La punctul 2.3.1, prima liniuţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- Lista comunităţilor rome propuse de ANR pentru a primi sprijin în cadrul programului;".

26.  La punctul 2.3.1, după prima liniuţă se introduce o nouă liniuţă cu următorul cuprins:

„- Lista comunităţilor eligibile pentru a solicita finanţare (lista), pe care o publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi o afişează pe pagina web (inclusiv modificările ulterioare ale acesteia);".

27. La punctul 2.3.2.1, a doua şi a treia liniuţă se elimină.

28.   Punctul 2.6.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2.6.1. Formularul de cerere de finanţare şi Ghidul pentru completarea dosarului de solicitare a finanţării se distribuie solicitanţilor, în urma solicitărilor formulate în scris de aceştia, fie direct la sediul FRDS, la sediul sucursalelor (pentru judeţele arondate acestora) sau prin intermediul facilitatorilor FRDS, fie prin poştă."

29. La punctul 2.6.3, a patra bulină se modifică şi va avea următorul cuprins:

„• Dovezi ale angajamentelor privind contribuţia locală la realizarea proiectului;".

30.  La punctul 2.6.3, a cincea bulină se modifică şi va avea următorul cuprins:

„• Documentaţia tehnică a proiectului;".

31.  La punctul 2.6.3, a şasea bulină se modifică şi va avea următorul cuprins:

„• Acordul de parteneriat dintre cele trei entităţi, după caz (primăria locală, grupul de iniţiativă şi organizaţia neguvernamentală);".

32.  La punctul 2.6.3, a şaptea bulină se modifică şi va avea următorul cuprins:

„• Documente privind evaluarea capacităţii solicitantului;".

33.  La punctul 3.1.2.2, litera (a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(a) campanii iniţiale - organizate cu scopul lansării rundelor de competiţie şi focalizate pe informarea potenţialilor beneficiari cu privire la contextul general al decadei de incluziune a romilor, principiile de lucru în SIP şi beneficiile pe care le aduce acesta, condiţiile de accesare a finanţărilor în cadrul PIP, sprijinul acordat de FRDS pentru realizarea proiectelor etc. Aceste campanii pot avea caracter naţional, regional şi/sau local."

34.  Punctul 3.1.4.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3.1.4.1. Pe parcursul realizării campaniilor de informare şi educare sau după modificarea listei comunităţilor rome propuse de ANR, facilitatorii FRDS verifică pe teren dacă comunitatea propusă respectă criteriile enunţate în anexa nr. 4 la prezentul manual şi stabilesc astfel, pentru întreaga durată de implementare a programului, eligibilitatea comunităţii pentru a solicita finanţare pentru proiecte integrate şi a beneficia de sprijin şi asistenţă tehnică în cadrul PIP."

35.  Punctul 3.1.4.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3.1.4.2. In cazul în care o comunitate romă nu respectă criteriile stabilite la întocmirea listei, devine neeligibilă pentru runda în curs (deja lansată), iar FRDS sesizează ANR asupra acestui aspect, pentru a fi înlocuită."

36.  După punctul 3.1.4.2 se introduce un nou punct, punctul 3.1.4.3, cu următorul cuprins:

„3.1.4.3. Comunităţile adăugate pe lista propusă de ANR (care le înlocuiesc pe cele neeligibile) sau cele pentru care sunt necesare informaţii suplimentare pentru a stabili eligibilitatea în cadrul PIP vor fi evaluate, respectiv reevaluate de către facilitatori."

37.  La punctul 3.2.3 „Tipuri de facilitare", litera a de la primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a. facilitarea de pregătire se derulează în perioada de iniţiere şi de definire a ideii de dezvoltare comunitară prin intermediul unui proiect şi după depunerea proiectului, în măsura în care, în urma evaluării, comunităţii i se cere de către FRDS să aducă completări proiectului depus. Dacă o comunitate facilitată nu a reuşit să depună un proiect în cadrul unei runde de competiţie, aceasta poate solicita şi beneficia de extinderea facilitării de pregătire în cadrul unei alte runde de finanţare;".

38.  La punctul 3.2.3. „Tipuri de facilitare", litera b a primului paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b. facilitarea de implementare poate interveni fie după recomandarea de aprobare/amânare a proiectului, pentru stimularea coeziunii comunităţii şi refacerea încrederii în capacitatea de a realiza proiectul, fie în perioada de implementare a proiectului de către comunitate, în vederea creşterii gradului de implicare a membrilor comunităţii la realizarea proiectului, a reducerii riscurilor producerii conflictelor sau scăderii capitalului de încredere în comunitate, pentru buna implementare a proiectului (se estimează că o comunitate eligibilă va putea beneficia, cumulat, de circa 30 de zile de facilitare, indiferent de tipul facilitării);".

39. După punctul 3.2.6 „Solicitarea facilitării de pregătire a proiectelor PIP" se introduce un nou punct, punctul 3.2.7, cu următorul cuprins:

„3.2.7. Controlul procesului de facilitare

In cazul în care va considera necesar, FRDS poate efectua prin sondaj vizite în teren, care au ca scop verificarea calităţii procesului de facilitare la nivel comunitar, acest tip de verificare putând fi efectuată de către personalul permanent al departamentului de specialitate si/sau de colaboratori desemnaţi ai FRDS."

40.  Punctul 3.3.4.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3.3.4.2. a) In situaţia în care se constată că dosarul de solicitare a finanţării nu este complet şi/sau documentele solicitate nu sunt întocmite corect, conform cerinţelor menţionate în Ghidul pentru completarea dosarului de solicitare a finanţării, FRDS poate solicita revizuirea unor documente şi completarea dosarului. In acest sens, FRDS va comunica solicitanţilor termenele-limită pentru primirea documentelor, cu încadrarea în termenul stabilit pentru încheierea respectivei etape de verificare a proiectelor.

b)  La rândul lor, solicitanţii se vor asigura de recepţionarea documentelor de către FRDS, cu respectarea termenelor-limită.

c)   Documentele recepţionate de FRDS după expirarea termenelor-limită anunţate nu vor mai fi luate în considerare.

d)  Proiectele care nici după expirarea termenelor-limită anunţate de FRDS nu conţin toate documentele solicitate, completate corespunzător pe formularele FRDS, şi conforme cerinţelor menţionate în Ghidul pentru completarea dosarului de solicitare a finanţării vor fi respinse în această fază."

41. La punctul 3.4.1.2, paragraful 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Solicitanţilor care au depus proiecte neeligibile li se comunică motivele respingerii, în termen de 14 zile de la încheierea procesului de verificare a eligibilităţii proiectelor."

42.  La punctul 3.5.2.3, prima bulină a primului paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

„• conformitatea datelor tehnice şi metodologice înscrise în documentele proiectului cu situaţia din teren;".

43. La punctul 3.5.2.3, paragraful 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„In prima parte a vizitei de evaluare în teren, evaluatorii verifică conformitatea datelor tehnice, mijloacele şi metodologia de realizare a serviciilor sociale, a planurilor şi măsurătorilor din documentaţia tehnică cu situaţia existentă la faţa locului, precum şi estimarea costurilor, raportate la costurile unitare de piaţă, în baza informaţiilor privind costurile acoperite în proiecte similare finanţate de FRDS."

44.  Punctul 3.5.3.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3.5.3.4. Pentru proiectele amânate pentru care s-a identificat posibilitatea finanţării se poate efectua o evaluare de teren pentru verificarea respectării condiţiilor de finanţare la momentul respectiv (aspecte legate de implicarea comunităţii, valabilitatea parteneriatelor, păstrarea condiţiilor tehnice de realizare a lucrărilor etc.)."

45.  După punctul 3.6.4.2 se introduce un nou punct, punctul 3.6.4.3, cu următorul cuprins:

„3.6.4.3. Solicitanţii care au depus proiecte ce au fost respinse de la finanţare şi care doresc recuperarea documentelor depuse în original la dosarul cererii de finanţare (de exemplu: studii de fezabilitate, documente de constituire a grupului de iniţiativă etc.) pot solicita în scris acest lucru, în termen de maximum 65 de zile lucrătoare de la data primirii răspunsului privind rezoluţia proiectului. In acest caz, FRDS va păstra la dosar o copie a respectivelor documente."

46.  După punctul 4.2.3.2 se introduce un nou punct, punctul 4.2.4, cu următorul cuprins:

„4.2.4. Verificarea calităţii procesului de supervizare

In cazul în care va considera necesar, FRDS poate efectua prin sondaj vizite în teren, care au ca scop verificarea calităţii procesului de supervizare. Controlul poate fi efectuat de către personalul permanent al compartimentelor de specialitate şi/sau de colaboratori desemnaţi ai FRDS."

47.   La punctul 4.3.2 „Creşteri ale valorii grantului", preambulul se modifică şi va avea următorul cuprins:

„In cazuri justificate şi pe bază de documente, Agentul de gestiune poate să solicite o creştere a valorii grantului aprobat de FRDS, inclusiv peste limita maximă a grantului care poate fi solicitat de către o comunitate, în considerarea resurselor alocate granturilor destinate finanţării intervenţiilor prioritare."

48.  La capitolul 5 „Sprijin pentru creşterea capacităţilor de accesare a fondurilor europene", preambulul se modifică şi va avea următorul cuprins:

„In cadrul PIP, FRDS poate acorda sprijin tehnic şi instruire pentru pregătirea documentaţiei necesare elaborării proiectelor de dezvoltare locală destinate îmbunătăţirii situaţiei romilor din comunităţile din listă, proiecte ce urmează a fi finanţate din alte fonduri, în special din fonduri europene.

Obiectivul componentei de asistenţă este acela de a creşte capacitatea actorilor locali de a accesa alte finanţări, cu precădere cele din fonduri europene, în folosul comunităţilor de romi.

FRDS poate furniza asistenţă tehnică pentru elaborarea unor proiecte adresate comunităţilor rome după ce iniţiatorii lor au identificat obiective eligibile şi demonstrează că au intenţia şi capacitatea de a derula astfel de proiecte."

49.  Punctul 5.2 „Identificarea comunităţilor beneficiare" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„In cadrul procesului de identificare a nevoilor de asistenţă tehnică, facilitatorul culege informaţii privind nevoile comunităţii şi intenţiile primăriei locale sau ale altor factori interesaţi în dezvoltare de a derula un proiect cu finanţare europeană ce răspunde acestor nevoi. In funcţie de informaţiile colectate, facilitatorul încurajează transformarea intenţiilor identificate în proiecte şi apreciază necesitatea şi oportunitatea ca FRDS să se implice în acordarea asistenţei tehnice pentru elaborarea acestora.

Identificarea comunităţilor care pot beneficia de sprijin pentru creşterea capacităţii de accesare a fondurilor europene se poate face în mai multe etape:

a) în timpul derulării procesului de facilitare;

b)  cu ocazia evaluării proiectelor şi în timpul implementării proiectelor, dacă se identifică necesitatea realizării unor obiective eligibile pentru fonduri europene;

c) la terminarea proiectelor, după ce comunităţile au devenit mai active şi încrezătoare în posibilitatea dezvoltării locale."

50.   La punctul 5.3 „Acordarea asistenţei tehnice", preambulul se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Solicitanţii pentru acest tip de asistenţă sunt primăria locală şi/sau alţi factori interesaţi în dezvoltarea comunităţilor de romi (organizaţii neguvernamentale, servicii publice descentralizate, alte entităţi juridice, cu sediul în România), care au iniţiat sau intenţionează să iniţieze, în baza unei idei clare, un proiect care aduce beneficii cel puţin unei comunităţi de romi din listă, a cărui finanţare poate fi făcută din alte fonduri, în special din fonduri europene. Modalitatea de selectare a beneficiarilor şi de acordare a asistenţei tehnice face obiectul unor proceduri specifice. Iniţiatorii proiectelor îşi vor exprima intenţia de a primi sprijin printr-o solicitare adresată FRDS."

51.   Punctul 5.3.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5.3.1. Solicitarea de asistenţă tehnică va fi transmisă în scris, pe un formular standard furnizat de FRDS."

52.  Punctul 5.3.1.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5.3.1.1. Acordarea asistenţei pentru realizarea documentaţiei tehnice şi pregătirea proiectelor se va face în ordinea primirii solicitărilor, pe principiul «primul venit, primul servit», în limita fondurilor şi a resurselor umane disponibile/alocate pentru această componentă."

53.  Punctul 5.3.1.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5.3.1.2. Aprobarea solicitărilor de asistenţă tehnică se face de către Consiliul director, la propunerea compartimentului de specialitate, în urma procesului de verificare a eligibilităţii şi de evaluare."

54.   Punctul 5.3.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5.3.2. Asistenţa tehnică va fi acordată de către facilitatorii FRDS şi/sau de către unul ori mai mulţi consultanţi (persoane fizice sau firme) şi personal FRDS, după caz, şi va fi coordonată la nivelul programului de către un specialist din cadrul compartimentelor de specialitate.

Exemple de activităţi de asistenţă tehnică:

- pregătirea documentaţiei de fundamentare a proiectului (de exemplu, elaborarea studiului de fezabilitate, expertiză tehnică - în cazul intervenţiilor la construcţii existente -, realizarea analizei de nevoi pentru grupurile ţintă ale proiectului, elaborarea unor studii/analize privind oferta de educaţie/instruire, elaborarea unor studii/analize privind piaţa muncii, alte nevoi legate de documentaţia de fundamentare a proiectului);

- asistenţă tehnică şi instruire pentru elaborarea cererii de finanţare specifice programelor finanţate din fonduri europene (de exemplu, suport teoretic şi practic pentru elaborarea cererii de finanţare, elaborarea sau actualizarea strategiei de dezvoltare locală)."

55.   După punctul 5.3.2 se introduce un nou punct, punctul 5.3.3, cu următorul cuprins:

„5.3.3. In urma aprobării solicitărilor de CD, FRDS încheie cu solicitanţii un acord de furnizare de asistenţă tehnică, în care sunt definite responsabilităţile părţilor (angajamentul solicitantului de a pune la dispoziţie informaţii, date şi persoane care se ocupă de elaborarea proiectului, condiţiile de furnizare a asistenţei tehnice, angajamentul solicitantului de a depune proiectul elaborat etc.)."

56.  Punctul 6.2.1.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6.2.1.2. Pe bunurile rezultate din executarea contractelor beneficiarii (FRDS sau comunităţile) au obligaţia de a aplica la vedere elementele distinctive ale programului, stabilite prin reglementările FRDS."

57.   Punctul 6.3.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6.3.1. Procedurile de achiziţii şi metodele care vor fi utilizate de către agenţii de gestiune a proiectelor sunt descrise şi detaliate în «Ghidul de achiziţii pentru proiecte finanţate de Fondul Român de Dezvoltare Socială în cadrul Programului de intervenţii prioritare, componenta I a Proiectului de incluziune socială» (ghidul).

Ghidul a fost elaborat în concordanţă cu prevederile din «Liniile directoare pentru achiziţii în cadrul împrumuturilor BIRD şi creditelor AID», publicate de Banca Mondială (BM) în luna mai 2004 (Liniile directoare pentru achiziţii), din «Liniile directoare pentru selecţia şi angajarea consultanţilor în cadrul împrumuturilor Băncii Mondiale» (Liniile directoare pentru servicii), publicate de BM în luna mai 2004, având la bază «Manualul pentru conducerea achiziţiilor de valori foarte mici din cadrul granturilor mici, împrumuturilor şi creditelor acordate de Banca Mondială/AID - autor N.A. Khan, septembrie 2001, şi revizuit în septembrie 2005».

Ghidul cuprinde:

(i) Partea I, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 29 noiembrie 2007, în care sunt descrise procedurile obligatorii, metodele aplicabile, responsabilităţile fiecărui factor implicat în procesele de selecţie, precum şi modul de administrare şi păstrare a documentelor privind achiziţiile necesare în cadrul proiectului, modul de planificare şi raportare cu privire la achiziţii etc;

(ii) Partea a- II-a, în care sunt descrise condiţiile de participare la ofertare, condiţiile de eligibilitate şi criteriile de evaluare a ofertanţilor, documentele obligatorii pentru ofertare {Invitaţie la cotaţie - în cazul achiziţiilor de lucrări; Cerere de propuneri - în cazul selectării firmelor de proiectare/consultanţă; Invitaţie - în cazul achiziţiilor de bunuri şi servicii de consultanţă individuală) şi sunt prezentate modelele şi formularele utilizate în procesele de achiziţii, precum şi lecţii învăţate ori studii de caz."

58.   Punctul 6.3.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6.3.2. Ghidul este anexă la Acordul de grant."

59.   La punctul 6.3.7.2, a treia liniuţă a literei a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- metoda «Selecţie la preţul cel mai mic» (Least Cost Selection) - în cazul angajării serviciilor de proiectare în construcţii, pentru tehnologii de fabricaţie a unor produse simple, pentru refacerea mediului înconjurător sau similare acestora, selecţia firmei se face în urma evaluării propunerilor primite ca răspuns la Cererea de propuneri transmisă consultanţilor din Lista scurtă, fiind recomandat să se evalueze cel puţin trei (3) propuneri;".

60.  Punctul 6.3.11.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6.3.11.1. Avizul prealabil al BM este obligatoriu înainte de semnarea contractului pentru achiziţiile efectuate prin contractare directă sau selecţie dintr-o singură sursă (firme sau consultanţi individuali) şi a cărui valoare depăşeşte 8.000 EURO, precum şi pentru orice alte contracte conform Planului de achiziţii agreat cu BM."

61.  Punctul 6.3.11.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6.3.11.2. Achiziţiile care nu sunt supuse avizului prealabil al BM pot fi supuse avizului ulterior. In acest sens, Agentul de gestiune va păstra toate documentele licitaţiilor cel puţin 2 ani de la data terminării Acordului de împrumut şi va permite accesul FRDS şi al BM la acestea."

62.  La punctul 6.4.1 „Obiective, abordări, metode şi surse de date", litera C „Metode şi surse de date" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Pentru documentarea progresului, calităţii, rezultatelor şi impactului programului vor fi utilizate atât date interne (înregistrate în MIS sau culese în cadrul unor anchete de teren derulate de departamentul de specialitate), cât şi, dacă va fi cazul, date rezultate în urma unor evaluări externe, realizate de consultanţi independenţi.

In funcţie de obiective, principalele surse de date utilizate în monitorizarea şi evaluarea programului vor fi următoarele:

Obiectiv

Sursă de date

Documentarea atingerii rezultatelor intermediare (de etapă)

Baza de date a FRDS (MIS)

Studii de evaluare a beneficiarilor, realizate anual de compartimentul de specialitate al FRDS şi, eventual, de evaluatori independenţi

Evaluarea proceselor derulate în cadrul programului

Studii şi analize specifice, realizate de compartimentul de specialitate al FRDS şi, eventual, de experţi independenţi

Evaluarea impactului programului

Studii de impact realizate de evaluatori externi, angajaţi de ANR"

63.  La punctul 6.4.2 „Sistemul de indicatori de monitorizare şi evaluare" litera C „Indicatori de monitorizare a progresului", subpunctul v) al punctului 2 „Indicatori de progres, pe faze din ciclul proiectelor" se elimină şi următoarele subpuncte se renumerotează.

64. La punctul 6.4.2 „Sistemul de indicatori de monitorizare şi evaluare" litera C „Indicatori de monitorizare a progresului", subpunctul vi) al punctului 2 „Indicatori de progres, pe faze din ciclul proiectelor" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„vi) Numărul de proiecte pentru care s-a acordat sprijin pentru accesarea fondurilor europene (total şi pe categorii de asistenţă);".

65. La punctul 6.4.2 „Sistemul de indicatori de monitorizare şi evaluare", litera C „Indicatori de monitorizare a progresului", după subpunctul xi) al punctului 2 „Indicatori de progres, pe faze din ciclul proiectelor" se introduce un nou subpunct, subpunctul xii), cu următorul cuprins:

„xii) Numărul de solicitări de sprijin pentru accesarea fondurilor europene;".

66. La punctul 6.4.2. „Sistemul de indicatori de monitorizare şi evaluare" litera C „Indicatori de monitorizare a progresului", la punctul 2 „Indicatori de progres, pe faze din ciclul proiectelor", după subpunctul xii) se introduce un nou subpunct, subpunctul xiii), cu următorul cuprins:

„xiii) Numărul de proiecte eligibile pentru care s-a acordat sprijin pentru accesarea fondurilor europene, din care depuse până la terminarea programului."

67. La punctul 6.4.2. „Sistemul de indicatori de monitorizare şi evaluare" litera C „Indicatori de monitorizare a progresului", subpunctul v) al punctului 4 „Indicatori financiari" se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,v) valoarea asistenţei destinate accesării fondurilor europene, pe categorii de cheltuieli, pe total, pe fiecare proiect şi pe fiecare comunitate (studii de fezabilitate, alte studii, scrierea proiectelor, instruire etc);".

68. La punctul 6.4.2. „Sistemul de indicatori de monitorizare şi evaluare", litera C „Indicatori de monitorizare a progresului", subpunctul vi) al punctului 4 „Indicatori financiari" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„vi) valoarea asistenţei tehnice destinate accesării fondurilor europene, acordată pentru pregătirea proiectelor eligibile pe total, pe fiecare proiect şi pe fiecare comunitate."

69.  In anexa nr. 3 „Acord de grant" la manualul de operare, punctul 2.2 al capitolului 2 „Contribuţia locală" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2.2. Contribuţia în bani, reprezentând contribuţia locală în cadrul proiectului integrat descris la pct. 1.2, se plăteşte din contul/subcontul Agentului de gestiune nr..........., deschis la banca/trezoreria.............."

70. Anexa nr. 4 „Grila de evaluare a problemelor cu care se confruntă comunitatea" la manualul de operare se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ANEXA Nr. 4 la manualul de operare

Nr. crt.

Criteriu

DA/NU

Criteriul I. NUMĂRUL DE GOSPODĂRII

Subcriteriul 1.1.

Comunitatea cuprinde cel puţin 20 de gospodării, fiecare gospodărie având în componenţă persoane de etnie romă

Criteriul II. ACCESIBILITATE

Subcriteriul 2.1.

Comunitatea este situată la marginea/periferia localităţii de care aparţine

Subcriteriul 2.2.

Comunitatea se află în apropierea unei gropi de gunoi

Subcriteriul 2.3.

Drumul de acces practicabil spre/dinspre comunitate nu este pietruit sau asfaltat

Dacă cel puţin la unul dintre cele 3 subcriterii răspunsul este DA, criteriul Accesibilitate este îndeplinit.

Criteriul III. INFRASTRUCTURĂ

Subcriteriul 3.1.

Mai mult de 50% din gospodăriile din comunitate nu au acces la o sursă de apă potabilă în apropiere

Subcriteriul 3.2.

Mai mult de 50% din gospodăriile din comunitate sunt neracordate la reţeaua de energie electrică

Dacă cel puţin la unul dintre cele 2 subcriterii răspunsul este DA, criteriul Infrastructură este îndeplinit.

Criteriul IV. SURSE DE VENIT

Subcriteriul 4.1.

Pentru mai mult de 50% dintre gospodăriile din comunitate principala sursă de venit o reprezintă VMG sau activităţile ocazionale

Dacă răspunsul la subcriteriul 1 este DA, criteriul Surse de venit este îndeplinit. 1 este DA, criteriul Surse de venit este îndeplinit."

Art. II. - Se împuterniceşte conducerea executivă a Fondului Român de Dezvoltare Socială în vederea publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială,

Valentina Conţescu


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 3/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 3 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 313 2005
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 67 2018
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Salut, Ai nevoie de un împrumut confortabil pentru satisfacția ta? Oferim un împrumut accesibil la rata dobânzii de 3% pentru debitorii locali și internaționali. Suntem certificate, de încredere, de încredere, eficiente, rapide și dinamice și lucrăm împreună. acordăm un împrumut pe termen lung de la 2 la 50 de ani cel mult. Aveți nevoie de un împrumut direct, ușor și accesibil pentru a plăti datoriile, pentru a începe o afacere sau pentru un alt motiv? Dacă da, vă rugăm să ne contactați pentru a vă solicita împrumutul. Această ofertă este destinată persoanelor serioase. Vă rugăm să ne contactați: accessloanfirm2030@gmail.com WhatsApp: +79265038734 Suntem certificate, fiabil, fiabil, eficient, rapid și dinamic. Toate cele bune, Domn scott Trimiteți-ne un e-mail la: accessloanfirm2030@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 185 1999
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Acord 0 1997
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1320 2012
    Salutările formează firma de împrumut cu pășune verde. Ai nevoie de un credit pentru realizarea proiectelor tale Ai fost respins de multe bănci Aveți nevoie de finanțare pentru consolidarea datoriilor? Aveți nevoie de finanțare care să vă ajute afacerea să revină pe drum. Știți că suntem cea mai bună soluție pentru dvs. în domeniul obținerii unui împrumut personal. Contactați-ne prin: {Greenpastureloanfirm@gmail.com} Acordăm credite la o rată generală anuală de 3% cu Posibilități. Pentru mai multe informații despre ofertele noastre de credit Vă rugăm să ne contactați: Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpasturelanfirm @ gmail .com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu