Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 3 din 16 martie 1994

privind aprobarea Raportului de activitate al Fondului Proprietatii de Stat in anul 1993

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 81 din 30 martie 1994


SmartCity3


    In temeiul art. 64 din Constitutia Romaniei si al art. 28 alin. 3 din Legea nr. 58/1991,
    avand in vedere Raportul comun al Comisiei pentru privatizare a Senatului si al Comisiei pentru politica economica, reforma si privatizare a Camerei Deputatilor, precum si dezbaterile care au avut loc in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului din 16 martie 1994,

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Raportul de activitate al Fondului Proprietatii de Stat in anul 1993, privind in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

    Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului din 16 martie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

              PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                      ADRIAN NASTASE

                  PRESEDINTELE SENATUI
             prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

    ANEXA 1

  RAPORTUL DE ACTIVITATE AL FONDULUI PROPRIETATII DE STAT PE ANUL 1993

    CAP. 1
    Cadrul legislativ si organizatoric al functionarii F.P.S.

    1.1. Cadrul legislativ
    Activitatea Fondului Proprietatii de Stat (F.P.S.) s-a desfasurat in conformitate cu legislatia in vigoare: Legea nr. 15/1990 si Legea nr. 58/1991.
    In cursul anului 1993 cadrul legislativ care reglementeaza procesul privatizarii si, implicit, activitatea Fondului Proprietatii de Stat a fost completat cu o serie de acte normative ca:
    - modificarea Legii investitiilor straine (Legea nr. 35/1991) care, prin Legea nr. 57/1993 a eliminat unele interpretari ale legii si a instituit facilitati privind transferul integral al profitului si al capitalului social detinute de partenerul strain;
    - crearea si functionarea fondurilor de investitii (Ordonanta Guvernului nr. 24/1993) - intermediari necesari in domeniul investitiilor financiare;
    - Legea contractului de management;
    - instituirea regimului de supraveghere financiara (Hotararea Guvernului nr. 301/1993) care, prin Comitetul de Restructurare analizeaza activitatile celor 30 de unitati nominalizate si face propuneri de restructurare/lichidare a societatilor comerciale vizate;
    - instituirea regimului de incapacitate de plata, pe baza Legii nr. 76/1992 si a Ordonantei Guvernului nr. 23/1993, prin care Ministerul Finantelor si Banca Nationala a Romaniei au declarat primele 20 societati comerciale in stare de prefaliment;
    - eliminarea controlului statului asupra preturilor, prin Hotararea Guvernului nr. 206/1993;
    - eliminarea cotei de adaos comercial;
    - descurajarea crearii de arierate, ca urmare a amendarii Legii nr. 76/1992, prin introducerea unor penalitati zilnice.
    Cadrul legislativ existent in domeniu in anul 1993 poate fi apreciat ca incomplet, el nesatisfacind decat intr-o mica masura cerintele impuse de accelerarea procesului de privatizare.
    1.2. Organizarea Fondului Proprietatii de Stat
    Fondul Proprietatii de Stat si-a desfasurat activitatea pe baza Regulamentului de organizare si functionare a F.P.S., aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 643/1992.
    In cursul anului, ca urmare a evolutiei cadrului legislativ, al analizelor de stare efectuate de Fondul Proprietatii de Stat si firme de consultanta, suportul organizatoric a fost restructurat, perfectionat si adaptat mai bine conditiilor concrete necesare realizarii obiectivelor prevazute de Legea nr. 58/1991.
    - F.P.S. dispune de o structura organizatorica si de personal de specialitate, de proceduri si tehnici manageriale, care-i permit sa satisfaca in mai mare masura realizarea obiectivelor sale. Structura actuala a F.P.S. cuprinde urmatoarele directii: strategie, politica economica si metode (1); restructurare-privatizare (5); operatiuni de supraveghere (1); coordonare filiale si reprezentanti (1); actionariat si fonduri (1); control documentare-restructurare-privatizare (1); buget-finante-contabilitate (1); management si administrativ (1).
    - Numarul de personal, in total 148, astazi, poate fi apreciat ca fiind insuficient in raport cu ritmul cerut de privatizare si de calitatea acestui proces.
    - Baza materiala a F.P.S. se apreciaza ca fiind necorespunzatoare:
    - Sediul din C.A. Rosetti nr. 21 - in proces de renovare si dotare cu instalatiile necesare desfasurarii activitatii are o capacitate redusa (pentru circa 200 de angajati).
    - Dotarea cu birotica este in curs de realizare.
    - Informatizarea proceselor si procedurilor este la inceput.
    - Dotarile efectuate si cele in curs nu au fost in masura sa faciliteze o activitate normala.
    Conform Regulamentului de organizare si functionare a F.P.S. (Hotararea Guvernului nr. 643/1992), Consiliul de administratie a indrumat intreaga activitate a F.P.S. Consiliul de administratie a functionat in cadrul legal, membrii sai indeplinindu-si obligatiile ce le revin conform legii.
    Consiliul de administratie a hotarat delegarea unor competente presedintelui consiliului de administratie si directorului general executiv, imprimind procesului un caracter de descentralizare.
    - Inexistenta filialelor judetene a ingreunat procesul si ritmul privatizarii, ceea ce a condus la urgentarea constituirii acestora.
    1.3. Formarea patrimoniului gestionat de F.P.S.
    Patrimoniul gestionat de F.P.S. este format din cota de 70% din capitalul social al:
    - societatilor comerciale si societatilor cu raspundere limitata;
    - societatilor comerciale formate prin asocierea societatilor comerciale cu actionar unic statul roman;
    - regiilor autonome ce se transforma prin hotarari ale Guvernului in societati comerciale.
    Absenta unor reglementari juridice suficient de explicite referitoare la modul de transfer al proprietatii de stat in patrimoniul F.P.S. (executanti, termene, sanctiuni) a determinat necunoasterea exacta a patrimoniului gestionat de F.P.S.
    Astfel, in evidenta F.P.S. au fost transferate un numar de circa 5.934 societati comerciale cu 4,17 milioane angajati si cu un capital social de 11.661 miliarde lei.
    In municipiul Bucuresti s-a definitivat transferul pentru un numar de numai 520 societati comerciale, fata de 1.081 societati comerciale (baza de date F.P.S.) sau 883 societati comerciale (baza de date A.N.P.).
    In ceea ce priveste inregistrarea societatilor comerciale la Registrul comertului cu F.P.S. si Fondurile Proprietatii Private (F.P.P.) actionari, in baza actelor de transmitere, s-a constatat ca un numar de circa 2.300 societati comerciale, desi au semnat actele de transmitere, acestea nu sunt inregistrate la Registrul comertului, intirziind incheierea procesului juridic. Datorita acestui fenomen a aparut intarzierea numirii reprezentantilor F.P.S. si F.P.P. in adunarea generala a actionarilor.
    Actul intitulat "Acord al actionarilor", semnat intre F.P.S. si F.P.P. reglementeaza coordonarea celor doua institutii implicate in gestionarea societatilor comerciale si in privatizarea-restructurarea lor.
    A fost aprobat Contractul de reprezentare, care stabileste limitele organizatorice si decizionale in care isi desfasoara activitatea reprezentantul F.P.S in adunarea generala a actionarilor. In luna septembrie a inceput numirea reprezentantilor si semnarea contractelor, pe baza propunerilor inaintate de diverse ministere, organisme si institutii. Pana la data raportului s-au realizat numirile reprezentantilor in 35 de judete.
    1.4. Sistemul de relatii cu ministerele si alte institutii si organisme de stat
    Cadrul legislativ implica in procesul privatizarii diverse organisme si institutii: Agentia Nationala pentru Privatizare (A.N.P.), Agentia Romana de Dezvoltare (A.R.D.), Consiliul de Coordonare, Strategie si Reforma Economica (C.C.S.R.E.), Fondul Proprietatii de Stat (F.P.S.), Fondurile Proprietatii Private (F.P.P.), ministere etc., cu atributii bine definite.
    Conlucrarea stransa intre aceste institutii a avut un rol insemnat in conceperea, coordonarea si derularea proceselor de privatizare si restructurare in anul 1993.
    Activitatea F.P.S. ca gestionar al participatiei statului in societatile comerciale a depins in buna masura de colaborarea cu ministerele si cu alte institutii abilitate cu coordonarea si elaborarea politicii de reforma, la nivel macroeconomic si sectorial.
    Atingerea obiectivelor prevazute in "Strategia de reforma economico-sociala a programului de guvernare", cat si strategia de privatizare a F.P.S. a presupus o abordare coerenta a problematicii.
    Consiliul de Coordonare, Strategie si Reforma Economica, prin integrarea diferitelor componente ale reformei elaborate in diverse institutii si asistate de diferite programe de finantare multilaterala si bilaterala, elaboreaza strategii de ajustare structurala, cu obiective pe termen mediu si lung, privind ansamblul economiei romanesti, iar F.P.S. elaboreaza strategii de privatizare si restructurare la nivelul societatii comerciale.
    F.P.S. a tinut seama in deciziile sale de orientarile macroeconomice ale programului de reforma, fara sa sustina ca pe parcursul anului ar fi existat o sistematica colaborare de analiza si decizie cu C.C.S.R.E
    In relatia F.P.S. - ministere au aparut greutati generate de problematica delimitarii sferei de activitate si statuarea modului de colaborare.
    Ministerele fiind in prezent intr-un proces de modificare a rolului lor, atributiile principale ale acestora fiind legate de elaborarea strategiilor sectoriale, ele se adapteaza mai greu acestui statut. Modificarea atributiilor ministerelor prin dinamica legislatiei si a institutiilor a creat o aparenta dezorientare a lor, prin disparitia brusca a unor activitati "traditionale". Din acest motiv au aparut si unele incoerente referitoare la atributii, care au influentat negativ relatiile cu F.P.S.
    O conlucrare buna a fost realizata cu Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului (M.L.P.A.T.) si Ministerul Turismului. Astfel, M.L.P.A.T. a colaborat eficient in realizarea privatizarii in 1993. Ministerul Turismului, prin analizele si studiile efectuate, a informat permanent F.P.S., atat asupra impedimentelor constatate (incertitudini patrimoniale, rezultate nesatisfacatoare ale locatiilor de gestiune si inchiriere etc.), cat si asupra solutiilor de privatizare.
    O modalitate importanta a colaborarii F.P.S. - ministere, a constituit-o atragerea specialistilor din diverse ramuri de activitate economica la actiunile F.P.S., in principal, la gestionarea societatilor comerciale privatizabile prin:
    - mandatarea in calitate de reprezentanti ai F.P.S. in adunarile generale ale actionarilor, a specialistilor din ministere;
    - constituirea societatilor de strategie formate pentru grupuri de societati comerciale angrenate in proiecte mai ample si de durata vizand privatizarea si restructurarea subsectoriala sau intersectoriala - pe lantul productiv. Constituite sau contractate de catre actionari, potrivit legii, utilizand specialisti in management financiar, industrial si comercial, inclusiv din ministere, aceste echipe multidisciplinare vor asigura strategia comuna, elaborarea, derularea si managementul proiectelor respective de restructurare-privatizare la nivelul grupului de societati. Se imbina astfel utilizarea eficienta a fondului restrans de specialisti (cu orientare de piata) cu descentralizarea si accelerarea procesului.
    In procesul de restructurare, rolul ministerelor este complex, el presupunind participarea directa a acestora de la identificarea societatilor comerciale restructurabile, care trebuie sa tina seama de viziunea strategica de ansamblu, dar si de caracteristicile individuale si "istorice" ale fiecarei societati comerciale pana la finalizarea actiunii.
    Lipsa criteriilor, optiunilor si orientarilor de restructurare sectoriala/ subsectoriala in studiile elaborate de catre ministere, a ingreunat selectarea societatilor comerciale supuse regimului de supraveghere financiara, precum si a societatilor comerciale declarate in incapacitate de plata.
    Potrivit prevederilor legale cu care este abilitata A.N.P., de elaborare a normelor metodologice de organizare si vanzare de actiuni si active, F.P.S. si A.N.P. au elaborat Normele metodologice nr. 1/1992 privind procedura standard de vanzare a actiunilor societatilor comerciale mici. In baza acestei metodologii, s-au asigurat facilitati din partea F.P.S. pentru asociatia ("Programul actiunii salariatilor") salariatilor si conducerii societatii, de natura sa sporeasca interesul si potentialul acestora de participare in procesul de privatizare.
    Colaborarea F.P.S. cu A.N.P. s-a desfasurat in conditiile legii, A.N.P. pastrandu-si rolul de coordonare a activitatii de privatizare pe ansamblu; F.P.S., in exercitarea rolului sau, a beneficiat de o serie de elemente informationale existente in gestiunea A.N.P.
    Avand in vedere rolul investitiilor straine in procesul de privatizare si restructurare, in colaborare cu A.R.D. s-au intreprins actiuni pentru mentinerea si dezvoltarea contactelor cu potentiali investitori straini si pentru imbunatatirea cadrului metodologic, care reglementeaza infiintarea societatilor comerciale mixte.

    CAP. 2
    Elemente strategice privind procesul de privatizare

    2.1. Obiective urmarite Obiectivul major al procesului de privatizare - transferul efectiv de proprietate, care sa genereze comportamente responsabile din partea noilor proprietari si aparitia unor entitati economice eficiente, competitive, mai dinamice, cu o capacitate sporita de adaptabilitate la mediul concurential intern si international - a fost urmarit sistematic de catre Fondul Proprietatii de Stat.
    Orientarile strategice de privatizare ale F.P.S., pentru anul 1993, au decurs din strategia de reforma economico-sociala a Programului de guvernare si au tinut seama de analizele sectoriale ale ministerelor, in masura disponibilitatii si utilitatii acestora in raport cu specificitatea procesului de privatizare. Aceste orientari au vizat:
    - privatizarea cu prioritate a societatilor comerciale mici;
    - demararea si accelerarea privatizarii societatilor comerciale mici din domeniul agriculturii si transportului rutier;
    - privatizarea societatilor comerciale mijlocii prin diverse metode si combinatii de metode;
    - restructurarea societatilor comerciale in vederea pregatirii lor pentru privatizare;
    - descentralizarea privatizarii prin mandatarea societatilor de strategie constituite, in elaborarea proiectelor de restructurare si privatizare si implementarea acestora;
    - pregatirea actiunilor de privatizare, procedurile si normele metodologice elaborate au constituit premisele pentru accelerarea procesului de privatizare in anul 1994.
    2.2. Metode si mijloace aplicate
    Conform prevederilor art. 46 din Legea nr. 58/1991, vanzarea actiunilor sau partilor sociale ale societatilor comerciale detinute de F.P.S. catre persoane fizice sau juridice romane sau straine s-a realizat prin urmatoarele metode:
    - oferta publica;
    - vanzarea pe baza de licitatie deschisa sau licitatie cu participanti preselectionati;
    - vanzarea prin negociere directa;
    - combinatii ale metodelor de mai sus.
    Combinarea metodelor de privatizare s-a aplicat, de regula, in cazurile in care din analiza societatii comerciale s-a constatat necesitatea asigurarii unei structuri optime a actionariatului (investitor strategic si/sau actionariat public) sau in cazurile societatilor comerciale ale caror actiuni s-au putut vinde in mai multe etape.
    Alegerea metodei sau a combinatiei de metode de vanzare s-a decis de catre actionari (F.P.S. si F.P.P.) de la caz la caz, prin planul de privatizare aprobat pentru fiecare societate comerciala, elaborat in urma unor analize sau conform procedurilor aplicabile pentru unele categorii de societati comerciale selectate.
    Pentru asigurarea unei dinamici sustinute a procesului de privatizare, societatile comerciale mici s-au privatizat conform metodologiei standard prin ofertarea la un pret egal cu valoarea patrimoniului net reevaluat existent la data ultimei raportari contabile, fiind exceptate cele stabilite  de Consiliul de administratie al F.P.S.
    Tinand seama de conditiile specifice in care isi desfasoara activitatea societatile comerciale din agricultura, precum si cele din transportul rutier, F.P.S. in colaborare cu ministerele coordonatoare au stabilit norme metodologice specifice pentru demararea si accelerarea privatizarii in aceste domenii.
    Privatizarea societatilor comerciale mijlocii s-a facut prin vanzarea de actiuni prin negociere directa, in doua variante: vanzarea unui pachet de actiuni catre un investitor strategic sau catre o asociatie dintre salariati si conducere; si vanzarea de pachete de actiuni prin licitatie.
    La vanzarea de actiuni prin negociere directa, valoarea de vanzare a actiunilor s-a evaluat in functie de valoarea patrimoniului, a profitului prognozat si o estimare a pretului pietei.

    CAP. 3
    Desfasurarea procesului de privatizare

    3.1. Conditiile economico-sociale
    Procesul de privatizare s-a desfasurat in anul 1993 in conditii economico-sociale caracterizate prin:
    - productia industriala realizata pe primele 8 luni ale anului a inregistrat o tendinta constanta de redresare comparativ cu realizarile din perioadele corespunzatoare din anul 1992. Contributia decisiva la acest proces de redresare au avut-o sectoarele extractiv si energetic, in timp ce unele ramuri ale industriei prelucratoare se mentin inca sub nivelul realizarilor anului trecut;
    - rata inflatiei a crescut, cu tendinta de majorare spre sfarsitul anului. In medie, pe primele 8 luni, rata lunara a inflatiei a fost de 12,1%, superioara anului 1992;
    - rata somajului a atins 9% din populatia activa la inceputul anului 1993. Se atinge astfel un prag ingrijorator, cu consecinte sociale;
    - devalorizarea monedei nationale este in continua crestere. Fata de inceputul anului 1993, cursul de schimb al leului fata de dolar a crescut de la 480 la 1.050, avand consecinte importante asupra comertului exterior;
    - deficitul balantei de plati a comertului exterior s-a mentinut in anul 1993;
    - soldul balantei comerciale a continuat sa fie negativ, inregistrind un deficit de circa 500 milioane dolari.
    3.2. Factori de influenta
    Privatizarea, proces complex si de durata, a fost influentata in anul 1993 de o serie de factori:
    - blocajul financiar - mentinerea in circuitul economic a societatilor comerciale nerentabile;
    - lipsa de capital autohton;
    - informarea insuficienta a populatiei cu privire la procesul de privatizare;
    - deficitul din bugetul de stat nu a facut posibila sprijinirea financiara a procesului de restructurare si privatizare;
    - evolutia cursului de schimb al leului;
    - absenta unei piete de capitaluri (legea bursei de valori);
    - interesul scazut al investitorilor straini. In procesul de privatizare in anul 1993, intreprinzatorii straini nu au fost interesati in cumpararea de actiuni la societati comerciale ci si-au canalizat fondurile financiare spre marirea capitalului social la societatile existente;
    - obtinerea titlurilor de proprietate asupra terenurilor, in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 834/1992, se realizeaza deosebit de greu pe intregul lant de avize. Din primele 3 liste de societati comerciale mici, care insumeaza 421 societati, un numar de 77 societati nu au titlu de proprietate asupra terenurilor. De asemenea, exista multe situatii litigioase, atat in cadrul societatilor comerciale propuse a se privatiza, cat si in relatiile acestora cu tertii, care impieteaza asupra privatizarii.
    3.3. Evaluarea perspectivelor privatizarii in raport cu "starea" sistemului economic
    Avand in vedere situatia economico-sociala concreta a Romaniei, precum si dificultatile intampinate in procesul de privatizare in anul 1993, durata acestuia estimata realist va fi mai mare de 7 ani.
    Din experienta acumulata in anul 1993 rezulta urmatoarele constatari:
    - privatizarea standard, conform Normelor metodologice nr. 1/1992, sub raportul conditiilor de creditare (avans, termen final de plata), este aplicabila numai pentru societatile comerciale mici si, in unele cazuri, si societatilor comerciale mijlocii.
    Avand in vedere situatia financiara a cumparatorilor potentiali si faptul ca ratele de rambursare sunt dimensionate potrivit profitului net estimat in planul de afaceri al societatii, va creste ponderea societatilor comerciale pentru care, atat pretul actiunilor, bazat pe activul net, cat si durata de 6 ani a creditului F.P.S. nu sunt accesibile cumparatorilor reali. Aceasta va crea, in anul 1994, necesitatea modificarii procedurii standard, in sensul reducerii pretului si al extinderii duratei si volumului creditului acordat de F.P.S., pentru a mentine prioritatea societatilor mici si preferinta pentru oferta salariatilor si conducerii;
    - si in cazul societatilor comerciale mici, care se preteaza la metoda standard de privatizare, exista unele dificultati pentru cele din transportul rutier, servicii pentru agricultura, comert, turism; principalele dificultati privind clarificarea situatiei patrimoniale a societatilor depind de aplicarea altor legi (Legea fondului funciar, regimul bunurilor confiscate abuziv) si, impreuna cu durata de solutionare a litigiilor aferente, vor greva si in urmatorii ani numarul de societati privatizabile;
    - societatile mari necesita o perioada mai mare de pregatire a privatizarii si un capital financiar substantial acumulat in sectorul privat si atras din exterior. Rolul de catalizator al investitiilor straine in procesul de restructurare si privatizare este inca departe de a fi atins. Volumul mediu anual al investitiilor straine de circa 200 milioane dolari, precum si preponderenta orientare a companiilor cu capital strain constituite spre sectorul de comert nu au creat fluxurile de investitii straine necesare, care sa aiba impact semnificativ;
    - insuficienta numerica a personalului din institutiile implicate in procesul de privatizare, precum si faptul ca acest personal se afla in curs de formare si specializare;
    - existenta unor disfunctii in colaborarea dintre F.P.S., F.P.P., ministere, A.N.P. si societatile comerciale etc.

    CAP. 4
    Actiuni si rezultate in privatizare si restructurare in anul 1993

    4.1. Vanzari de actiuni
    Vanzarea actiunilor societatilor comerciale gestionate de F.P.S. s-a facut catre persoane fizice si juridice romane sau straine prin urmatoarele metode:
    - oferta publica;
    - vanzarea pe baza de licitatie;
    - vanzarea prin negociere directa;
    - combinatii ale metodelor de mai sus.
    Pana in prezent, F.P.S. a selectat si publicat un numar de 669 societati comerciale, insumind un capital social de 383 miliarde lei, care au inceput pregatirea privatizarii, la care se adauga cele 3 societati in lichidare  cu capital social de 15,4 miliarde lei. Fata de un capital social total, conform datelor din bilantul contabil la 31.12.1992, in valoare de 11.649 miliarde lei, F.P.S. a oferit spre vanzare actiuni, care insumeaza un capital ce reprezinta circa 3,5% din acesta.
    Se afla in curs de aprobare lista nr. 5 cuprinzand circa 154 societati comerciale mici, oferite de catre F.P.S. spre privatizare.
    Privatizarea societatilor comerciale de catre F.P.S. a inceput, practic, in luna aprilie 1993, iar prima lista cu societatile comerciale mici propuse pentru privatizare s-a publicat pe 9 martie 1993 in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. In prima faza a procesului de privatizare s-a consumat un volum mare de timp cu acordarea de consultanta pentru investitori, salariati si conducerile societatilor comerciale, privind aplicarea prevederilor legii (inclusiv a Legii nr. 31/1990). In acelasi timp, personalul F.P.S. s-a implicat efectiv in solutionarea multiplelor probleme legate de aplicarea de catre societatile comerciale a normelor legale privind procesul de privatizare.
    4.2. Vanzari de societati comerciale mici
    Din cele 5.934 de societati comerciale transferate la F.P.S., peste 2.600 sunt societati comerciale mici, ce insumeaza un capital social de circa 400 miliarde lei, ceea ce reprezinta 3,4% din capitalul social total detinut. In aceste societati isi desfasoara activitatea 465 mii de salariati.
    In cele 4 liste *) succesive publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, din anul 1993, au fost inscrise 561 societati comerciale mici cu un capital social de 95 miliarde lei. Dintre acestea erau privatizate la 31 octombrie 1993 134 societati comerciale mici cu un capital social total de 18,5 miliarde lei, din care partea F.P.S. reprezinta 2.691.925 actiuni cu valoarea nominala totala de 13 miliarde lei, vandute la un pret de 23,8 miliarde lei. Numarul salariatilor din aceste societati se ridica la 28.876 persoane (anexa nr. 1).
    Societatile comerciale privatizate sunt din sectorul: constructii - 41; comert interior - 16; publicitate, mass-media - 13; cercetare-proiectare - 10; servicii - 9; confectii-textile - 6; transport auto - 6.
    Toate aceste societati comerciale mici s-au privatizat conform Normelor metodologice nr. 1/1992 privind procedura standard de privatizare in urmatoarele conditii:
    - avansul platit intr-o perioada de timp cuprinsa intre 15-30 zile de la data semnarii contractului de vanzare-cumparare, in cuantumul de 15-30% din pretul de vanzare;
    - restul sumei de achitat in rate esalonate, de regula semestrial, intr-un interval de 6-10 ani;
    - dobanda perceputa la rate a fost cuprinsa intre 24,5-26% anual;
    - pentru partea de 30% din pretul total s-au utilizat carnetele cu certificate de proprietate, care in perioada analizata au avut valoarea de 135.000 lei in trimestrul II 1993, de 141.000 lei in trimestrul III 1993 si, respectiv, de 145.000 lei in trimestrul IV 1993;
    - pentru anumite sectoare de activitate (servicii pentru agricultura si transporturi rutiere), Consiliul de administratie al F.P.S. a aprobat (pentru societatile comerciale mici) proceduri specifice de privatizare privitoare la modalitatile de plata (avans, rate, dobanzi).
    Se estimeaza ca pana la 31 decembrie 1993 numarul societatilor comerciale mici privatizate se va ridica la circa 200.
    4.3. Vanzari de societati comerciale mijlocii
    Fondul Proprietatii de Stat a publicat liste *) continand 109 societati comerciale mijlocii si mari, ce insumeaza un capital social de 288 miliarde lei, care sunt propuse pentru privatizare.
    Din cele 97 societati comerciale mijlocii aflate in procesul de privatizare, pana in prezent s-au privatizat urmatoarele societati:
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.  Denumirea    Domeniul       Capitalul   Numarul    Pretul de  Cota
crt. societatii   de activitate  social      de         vanzare    vanduta
     comerciale                  -mil.lei-   salariati  pentru     din
                                                        partea     participatia
                                                        F.P.S.     statului
                                                        -mil.lei-
-------------------------------------------------------------------------------
1. "Solaris" -S.A. Comert         1.100        260        990         70%
   Calarasi
-------------------------------------------------------------------------------
2. "Compania       Reparatii si   1.020      1.318      1.753         70%
   Industriala     confectii
   <<Grivita>>"    piese de
   - S.A.          schimb,
                   service
-------------------------------------------------------------------------------
3. "Adesgo"- S.A.  Confectii      1.328      1.250      1.328         38%
   Bucuresti       - textile
-------------------------------------------------------------------------------
4. "Proberco"-S.A. Industrie      1.200        180      1.150         70%
   Baia Mare       alimentara
-------------------------------------------------------------------------------
5. "Moldofil"-S.A. Confectii-     1.279        700        844         70%
                   textile
-------------------------------------------------------------------------------
---------
    *) Listele nr. 1, 2, 3 si 4 au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, Supliment 1 din 9 martie 1993, Supliment 2 din 29 aprilie 1993, Supliment 3 din 5 iulie 1993 si Supliment 5 din 13 septembrie 1993.
    *) Societatile mijlocii si mari propuse pentru privatizare sunt cuprinse in listele nr. 1 si 2, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, Supliment 7 din 12 octombrie 1993 si Supliment 11 din 9 decembrie 1993.
    De asemenea, se afla intr-o faza avansata de negociere societatile comerciale:
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.  Denumirea     Domeniul       Capitalul      Numarul   Stadiul actual
crt. societatii   de activitate    social          de      al privatizarii
     comerciale                  - mil.lei -     salariati
-------------------------------------------------------------------------------
1. "Poiana-Produse Industrie      1.232          1.100     Vanzare prin
   Zaharoase"s.a.  alimentara                              licitatie,
                                                           finalizare procedura
                                                           licitatie
-------------------------------------------------------------------------------
2. "Ikos Conf."-   Confectii-     1.050          2.210     Negociere cu
    S.A.           textile                                 partener strain
-------------------------------------------------------------------------------
3. "Energomontaj"  Constructii    4.869          9.474     Finalizare; analiza
   - S.A. Bucuresti de masini                              documentatie,
                                                           privatizare -------------------------------------------------------------------------------
4. "Zimbru: - S.A. Industrie      1.626            425     Finalizare; analiza
   Iasi            alimentara                              documentatie,
                                                           privatizare
-------------------------------------------------------------------------------
5. "Energocons-    Constructii    5.650          6.594     Negociere vanzare
   tructia"-S.A*)
-------------------------------------------------------------------------------
6. "Libertatea"-S.A.  Mobila        902          1.294     Avizare in Consiliul
                                                           de administratie
-------------------------------------------------------------------------------
7. "Apemin"-S.A.   Industrie      1.486            470     Avizare in Consiliul
                   alimentara                              de administratie
-------------------------------------------------------------------------------
8. "Apasco"-S.A.   Constructii    1.442          1.104     Negociere cu P.A.S.
-------------------------------------------------------------------------------
-----------------
    *) Societate comerciala mare.

    4.4. Reabilitarea economico-financiara a unor societati comerciale
    In urma solicitarilor Ministerului Agriculturii si Alimentatiei privind alocarea unor fonduri pentru recapitalizarea societatilor comerciale din sectorul avicol, F.P.S. a aprobat constituirea unui fond de restructurare financiara de 10,5 miliarde lei.
    Dupa analiza documentatiei tehnico-economice a unui numar de 61 societati comerciale avicole, au fost selectate 32 societati pentru restructurare financiara.
    Fondul alocat s-a distribuit in doua transe (iulie si august) pe baza semnarii "Conventiei privind restructurarea financiara in vederea reabilitarii si privatizarii".
    Banca Agricola- S.A. a fost acreditata cu verificarea modului de utilizare a fondurilor. Ea poate sista operatiunea de finantare cand sumele alocate sunt utilizate in alte scopuri.
    Societatile comerciale avicole pentru care s-a aprobat restructurarea financiara vor fi trecute pe listele ce se vor publica in vederea privatizarii.
    Se afla in atentia F.P.S. si procesul de restructurare financiara a societatile comerciale de crestere a porcilor. In procesul de analiza vor intra cu prioritate societatile comerciale de selectie si testare.
    Consiliul de administratie al F.P.S., la solicitarea M.A.A., a aprobat, de asemenea, un fond de 7 miliarde lei, din care 2,5 miliarde lei pentru societatile comerciale de selectie si 4,5 miliarde lei pentru cele 29 societati comerciale profilate pe productia de carne.
    De indata ce ministerele vor propune pentru reabilitare si capitalizare societati comerciale din alte domenii de activitate, ele vor fi analizate cu prioritate.
    4.5. Restructurarea societatilor comerciale
    F.P.S. a intocmit metodologia de restructurare a societatilor comerciale, care a fost adusa la cunostinta ministerelor. Potrivit acesteia, documentele obligatorii sunt studiul de strategie sectoriala/subsectoriala, care se intocmeste de catre ministere si studiul de restructurare.
    Pana in prezent, F.P.S. a analizat un numar de 28 de studii de restructurare, din care numai 4 studii vor fi inaintate, in luna noiembrie 1994, spre aprobare, Consiliului de administratie. Celelalte studii nu sunt complete (lipsa avize, nerespectarea metodologiei cunoscute etc.).
    Conform prevederilor legale, F.P.S. in colaborare cu ministerele a adoptat o serie de masuri in plan organizatoric prin crearea societatilor de strategie, care grupeaza societati cu interese comune. Acestea asigura elaborarea prognozelor si strategiilor de restructurare, sunt mandate sa gestioneze si sa implementeze proiectele de restructurare aprobate si asigura reprezentarea fondurilor in adunarile generale ale societatilor comerciale la care acestea detin actiuni.
    S-au aprobat pana in prezent statutele si contractele de reprezentare pentru urmatoarele societatii comerciale de strategie: "Romtub" - S.A. Bucuresti, "Sideron" - S.A. Bucuresti, "Conef" - S.A. Bucuresti si "Refarom" - S.A. Brasov.
    Un numar de 30 societati comerciale cu capital de stat din sectoarele constructii de masini, chimie si petrochimie, metalurgie etc., cu situatie financiara critica, au fost supuse, in baza Hotararii Guvernului nr. 301/1993, unui regim strict de supraveghere economico-financiara. Acesta a fost exercitat prin comisii de supraveghere constituite la nivelul fiecarei societati comerciale, conduse si coordonate de Comitetul de restructurare.

    ANEXA 2

  SITUATIA SOCIETATILOR COMERCIALE PRIVATIZATE PE SECTOARE DE ACTIVITATE
                         Data : 31/10/1993                          - lei
------------------------------------------------------------------------------
 Sectorul de activitate  Numarul    Capitalul  Numarul de   Valoarea  Salariati
                         de         social     actiuni      actiunilor
                         societati  1. total    F.P.S.       F.P.S.
                         comerciale 2.  70%
-------------------------------------------------------------------------------
Industria constructiilor     2    1. 159.241.000   6.134   164.661.000    309
de masini, prelucrare             2. 111.468.700
-------------------------------------------------------------------------------
Industria electronica,       2    1. 139.455.000  19.523   202.276.400    260
electrotehnica                    2.  97.618.500
-------------------------------------------------------------------------------
Industria chimica            1    1.  17.685.000   2.476    22.507.300     35
                                  2.  12.379.500
-------------------------------------------------------------------------------
Industria materialelor de    1    1.  14.800.000   2.072    24.763.800     21
constructii                       2.  10.360.000
-------------------------------------------------------------------------------
Industria lemnului,          2    1. 225.026.000   9.881   451.410.600    625
celulozei si hartiei              2. 157.518.200
-------------------------------------------------------------------------------
Industria de confectii,      6    1. 699.505.000  43.827   926.693.225  1.531
textile                           2. 489.653.500
-------------------------------------------------------------------------------
Industria de pielarie,       3    1. 392.607.000  45.590   451.830.800    770
blana, incaltaminte               2. 274.824.900
-------------------------------------------------------------------------------
Industria alimentara         6  1. 2.034.589.205 109.158 2.381.043.760  1.092
                                2. 1.424.212.443
-------------------------------------------------------------------------------
Alte industrii               1    1   88.708.000  12.419    73.247.262     75
                                  2.  62.095.600
-------------------------------------------------------------------------------
Agricultura                  2    1.  27.046.000   3.786    54.558.800     45
                                  2.  18.932.200
-------------------------------------------------------------------------------
Transporturi auto            6  1. 1.754.716.242 574.566 2.669.219.195  2.231
                                2. 1.228.301.369
-------------------------------------------------------------------------------
Constructii                 41  1. 5.088.282.816 650.687 7.211.024.775 14.575
                                2. 3.561.797.971
-------------------------------------------------------------------------------
Informatica                  1    1.  13.582.000   1.901   12.614.000      11
                                  2.   9.507.400
-------------------------------------------------------------------------------
Comert interior             16  1. 4.950.089.442 609.656 4.588.320.633  2.780
                                2. 3.465.062.609
-------------------------------------------------------------------------------

  SITUATIA CONTRACTELOR DE PRIVATIZARE PE SECTOARE DE ACTIVITATE
                 Data: 29/10/1993                                - lei -
-------------------------------------------------------------------------------
 Sectorul de activitate   Numarul    Capitalul  Numarul de  Valoarea Salariati
                            de       social     actiuni    actiunilor
                        contract    1. total    F.P.S.      F.P.S.
                                    2. 70%
-------------------------------------------------------------------------------
Comert exterior          3   1.   89.215.000     11.551     798.657.036    186
                             2.   62.450.500
-------------------------------------------------------------------------------
Cercetare, proiectare  10    1.  674.602.489    192.737     739.808.290  1.659
                             2.  472.221.742
-------------------------------------------------------------------------------
Turism, alimentatie     3    1.  240.191.000     17.046     592.895.860    448
publica, agrement            2.  168.133.700
-------------------------------------------------------------------------------
Servicii                9    1.  666.272.000     99.327     811.308.515    684
                             2.  466.390.400
-------------------------------------------------------------------------------
Publicitate,           13    1.  261.398.966     50.454     322.970.228    874
mass-media                   2.  182.979.276
-------------------------------------------------------------------------------
Aprovizionare,          5    1.  951.038.000    223.029   1.262.586.427    570
contractari                  2.  665.726.600
-------------------------------------------------------------------------------
Gospodarie comunala     1    1.   43.605.000      6.105      45.921.000     95
si locativa                  2.   30.523.500
-------------------------------------------------------------------------------
Pentru contractele    134  1. 18.531.655.160  2.691.925  23.808.318.906 28.876
incheiate pana la          2. 12.972.158.612
data de 28/10/1993
                                                                              

                                                  


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 3/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 3 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu