Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.28 din 26.07.2018

pentru aprobarea Procedurii privind eliberarea certificatului de conformitate şi pentru modificarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 6/2018 pentru stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România
ACT EMIS DE: Colegiul Fizioterapeutilor din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 701 din 10 august 2018SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 4 şi art. 11 din Legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România, coroborate cu art. 5 lit. w), art. 36 lit. x) şi art. 39 alin. (2) din Statutul Colegiului Fizioterapeuţilor din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017, şi prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale,Consiliul naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România, întrunit în şedinţa din data de 25.07.2018, emite următoarea hotărâre: Articolul 1Se aprobă Procedura privind eliberarea certificatului de conformitate, potrivit art. 5 lit. w) din Statutul Colegiului Fizioterapeuţilor din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2 Articolul 8 din Hotărârea Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 6/2018 pentru stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 12 februarie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8
(1) Se stabilesc următoarele taxe pe care le încasează filialele/punctele de lucru teritoriale, respectiv filiala Bucureşti - Ilfov, ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România:a)taxa pentru înscriere/reînscriere în Colegiul Fizioterapeuţilor din România, în cuantum de 100 lei; b)taxa de eliberare duplicat al autorizaţiei de liberă practică, în cuantum de 100 lei; c)taxa de eliberare a certificatului de status profesional, în cuantum de 100 lei; d)taxa de eliberare a certificatului de conformitate, în cuantum de 100 lei.
(2) Taxa pentru verificarea dosarului în vederea eliberării certificatului prevăzut la alin. (1) lit. d) este în cuantum de 200 lei pentru fizioterapeuţii care nu sunt membri ai Colegiului Fizioterapeuţilor din România la data depunerii cererii.
Articolul 3 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Colegiului Fizioterapeuţilor din România,Elena Căciulan Bucureşti, 26 iulie 2018.Nr. 28.ANEXĂPROCEDURĂ privind eliberarea certificatului de conformitate Articolul 1
(1) Prezenta procedură prevede modalitatea de eliberare a certificatului de conformitate potrivit art. 5 lit. w) din Statutul Colegiului Fizioterapeuţilor din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017.
(2) Procedura se aplică cetăţenilor români, cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, precum şi cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene care au studiat pe teritoriul României şi care solicită eliberarea unui certificat de conformitate, în scopul exercitării, în mod independent sau ca salariat, a profesiei de fizioterapeut, indiferent dacă aceştia sunt sau nu membri ai Colegiului Fizioterapeuţilor din România.
(3) Certificatul atestă conformitatea studiilor absolvite în România cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale.
Articolul 2
(1) Potrivit art. 5 lit. w) din Statutul Colegiului Fizioterapeuţilor din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017, Colegiul Fizioterapeuţilor din România, ca autoritate română competentă pentru profesia de fizioterapeut, elaborează documentele necesare recunoaşterii în alte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparţinând Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană a titlurilor de calificare de fizioterapeut dobândite în România.
(2) Certificatul de conformitate se eliberează de către Colegiul Fizioterapeuţilor din România, putând fi solicitat de către cetăţenii prevăzuţi la art. 1 alin. (2) în baza titlurilor oficiale de calificare în fizioterapie prevăzute la art. 11 din Legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România, care atestă formarea în profesia de fizioterapeut, dobândite în România şi care vor putea să exercite profesia în statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene.
(3) Certificatul se eliberează în limba română şi în limba engleză, modelul acestuia fiind prevăzut în anexa nr. 1.
Articolul 3Dosarul pentru obţinerea certificatului de conformitate include: a)cererea prin care se solicită eliberarea certificatului de conformitate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2; b)titlul oficial de calificare în fizioterapie potrivit art. 11 din Legea nr. 229/2016, în original şi copie; c)adeverinţa de autenticitate a diplomei eliberată de instituţia emitentă, în original sau copie legalizată, excepţie făcând adeverinţele de absolvire a examenului de licenţă valabile până la eliberarea diplomei de licenţă, dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii, pentru care nu se solicită prezentarea unei adeverinţe de autenticitate; d)anexa la actul de studii (foaia matricolă sau suplimentul la diplomă), în original şi copie; e)act de identitate, în copie conformă cu originalul; f)dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe diplomă nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în original şi copie; g)dovada de achitare a taxei pentru verificarea dosarului şi eliberarea certificatului de conformitate, conform art. 8 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) din Hotărârea Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 6/2018 pentru stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România. Articolul 4
(1) Dosarul se depune personal de solicitant sau prin împuternicit cu procură notarială specială, la sediul din Bucureşti al Colegiului Fizioterapeuţilor din România.
(2) Dosarul poate fi transmis şi prin curier rapid, achitat de solicitant, la sediul din Bucureşti al Colegiului Fizioterapeuţilor din România, cu condiţia ca documentele prevăzute la art. 3 lit. b), d) şi f) să fie transmise în copie legalizată.
(3) Documentele sunt preluate de membrii desemnaţi sau de către personalul desemnat al Colegiului Fizioterapeuţilor din România, care au obligaţia de a ţine evidenţa documentelor primite şi emise şi de a le înregistra într-un registru de evidenţă.
(4) Documentele şi datele cuprinse în dosar se prelucrează conform principiilor şi obligaţiilor care decurg din Regulamentul european nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
Articolul 5
(1) Termenul de emitere a certificatului sau de comunicare a deciziei de neemitere este de 30 zile de la data înregistrării dosarului.
(2) În termen de 10 zile de la data înregistrării dosarului, Colegiul Fizioterapeuţilor din România verifică existenţa tuturor documentelor prevăzute la art. 3 şi înştiinţează solicitantul în cazul în care constată că dosarul nu este complet, situaţie în care termenul de eliberare se va prelungi corespunzător de la data completării dosarului.
(3) Termenul prevăzut la alin. (2) poate fi prelungit în cazul în care se impun verificări suplimentare ale actelor depuse la dosar.
(4) Dacă în termen de 60 de zile de la transmiterea înştiinţării în conformitate cu alin. (2) nu se înregistrează completarea dosarului, atunci Colegiul Fizioterapeuţilor din România returnează dosarul solicitantului.
Articolul 6
(1) Certificatul se poate ridica de către solicitant personal, de către împuternicit prin procură notarială de la sediul Colegiului Fizioterapeuţilor din România sau se poate transmite prin curier rapid, cu plata la destinaţie, serviciul de curierat fiind contractat de către solicitant. În situaţia contractării serviciului de curierat rapid, solicitantul îşi asumă eventualele incidente ce pot apărea în timpul proceselor de livrare (pierderi, rătăciri corespondenţă, întârzieri etc.).
(2) Certificatul de conformitate care nu a fost eliberat se păstrează în arhiva Colegiului Fizioterapeuţilor din România cu termen permanent.
Articolul 7Certificatul de conformitate se eliberează într-un singur exemplar original în care sunt menţionate data eliberării şi numărul de înregistrare al documentului. La dosarul solicitantului se va păstra doar o copie a acestui document. Articolul 8Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.
ANEXA Nr. 1*)la procedură *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 2la procedură CERERE pentru eliberarea unui certificat de conformitate a studiilor 1. Solicitant (Date personale) Numele şi prenumele ........ ........ ............. Cetăţenia ........ ................ ........ .............. Domiciliul ........ ................ ........ .............. Telefon ........ ................ ................ .......... E-mail ........ ................ ................ ........... 2. Solicit eliberarea certificatului de conformitate a studiilor în conformitate cu prevederile Directivei 2005/36/CE, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul exercitării profesiei de fizioterapeut/ ........ ........ ............. în ţara ........ ........ ............. 3. Certific includerea în dosar a următoarelor documente:  Titlul oficial de calificare în fizioterapie potrivit art. 11 din Legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România, în copie/copie legalizată  Adeverinţa de autenticitate a diplomei eliberată de instituţia emitentă, în original/copie legalizată  Anexa la actul de studii (foaia matricolă sau suplimentul la diplomă), în copie/copie legalizată  Actul de identitate valabil în copie conformă cu originalul  Dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie/copie legalizată  Copie după dovada plăţii taxei de verificare a dosarului în vederea eliberării certificatului de conformitate (pentru fizioterapeuţii care nu deţin calitatea de membru în Colegiul Fizioterapeuţilor din România) în cuantum de 200 lei  Copie după dovada plăţii taxei de emitere a certificatului de conformitate în valoare de 100 lei. 4. Solicit eliberarea certificatului de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE:  Prin ridicare de la sediul Colegiului Fizioterapeuţilor din România, personal sau prin împuternicit cu procură notarială specială  Transmitere prin curierat rapid, cu plata la destinaţie, serviciul de curierat fiind contractat de către solicitant. 5. Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, că informaţiile prezentate în această cerere şi documentele incluse în dosar corespund realităţii. Data .............. Numele, prenumele, semnătura ........ ................ ................ ........ .......... În conformitate cu prevederile Regulamentului european nr. 679/2016 îmi exprim acordul fără echivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul pentru care au fost solicitate. Data .............. Numele, prenumele, semnătura ........ ................ ................ ............. NOTĂ: Documentele depuse în copie vor purta menţiunea „conform cu originalul", numele în clar şi semnătura solicitantului, cu excepţia copiilor legalizate.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 28/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 28 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 28/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu