Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 264 din 22 februarie 2006

privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de punere in functiune a mijloacelor de masurare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 282 din 29 martie 2006In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 din Legea nr. 608/2001  privind evaluarea conformităţii produselor, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezenta hotărâre se aplică dispozitivelor şi sistemelor cu funcţie de măsurare definite în anexele specifice care privesc contoarele de apă - anexa M1-001, contoarele de gaz şi dispozitivele de conversie a volumului - anexa MI-002, contoarele de energie electrică activă - anexa MI-003, contoarele de energie termică - anexa MI-004, sistemele de măsurare continuă şi dinamică a cantităţilor de lichide, altele decât apa - anexa MI-005, aparatele de cântărit cu funcţionare automată - anexa MI-006, taximetrele - anexa MI-007, măsurile materializate - anexa MI-008, aparatele pentru măsurări dimensionale - anexa MI-009 şi analizoarele de gaz de eşapament - anexa MI-010, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Mijloacele de măsurare prevăzute la art. 1 se utilizează pentru realizarea măsurărilor care răspund unor raţiuni de interes public, de sănătate publică, de siguranţă publică şi de ordine publică, de protecţie a mediului şi a consumatorilor, de percepere a taxelor şi obligaţiilor şi de corectitudine a tranzacţiilor comerciale.

Art. 3. - (1) Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească dispozitivele şi sistemele cu funcţie de măsurare prevăzute la art. 1, în scopul introducerii pe piaţă şi/sau punerii lor în funcţiune, pentru efectuarea măsurărilor prevăzute la art. 2.

(2) Prezenta hotărâre este o reglementare tehnică specifică, în ceea ce priveşte cerinţele de imunitate electromagnetică în sensul prevederilor art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de funcţionare a aparatelor electrice şi electronice din punct de vedere al compatibilităţii electromagnetice, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune Directiva 89/336/CEE referitoare la compatibilitate electromagnetică, cu amendările ulterioare. Pentru cerinţele referitoare la emisie, se aplică în continuare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 497/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - In sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)   mijloc de măsurare - orice dispozitiv sau sistem cu funcţie de măsurare acoperit de prevederile art. 1  şi 3;

b)   subansamblu - un dispozitiv material menţionat ca atare în anexele specifice, care funcţionează independent şi care alcătuieşte un mijloc de măsurare împreună cu:

(i)   alte subansambluri cu care este compatibil; sau (ii)   un mijloc de măsurare cu care este compatibil;

c)   control metrologic legal - controlul funcţiilor de măsurare prevăzute pentru domeniul de aplicare a mijlocului de măsurare, pentru raţiuni de interes public, de sănătate publică, de siguranţă publică şi de ordine publică, de protecţie a mediului şi a consumatorilor, de percepere a taxelor şi obligaţiilor şi de corectitudine a tranzacţiilor comerciale;

d)    producător - persoană fizică sau juridică responsabilă pentru conformitatea mijlocului de măsurare cu prevederile prezentei hotărâri, în vederea introducerii acestuia pe piaţă în numele său şi/sau a punerii lui în funcţiune pentru propriile nevoi;

e)   introducere pe piaţă - punerea la dispoziţie, pentru prima dată, în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, a unui mijloc de măsurare destinat utilizatorului final, contra cost sau gratuit;

f)  punere în funcţiune - utilizarea pentru prima dată a unui mijloc de măsurare de către un utilizator final, potrivit destinaţiei sale;

g)   reprezentant autorizat - persoană fizică sau juridică stabilită în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene şi autorizată, în scris, de către un producător să acţioneze în numele său pentru sarcini specificate în înţelesul prezentei hotărâri;

h) standard armonizat - specificaţie tehnică adoptată de Comitetul European de Standardizare - CEN, Comitetul European de Standardizare în Domeniul Electrotehnic - CENELEC sau Institutul European de Standardizare în Domeniul Telecomunicaţiilor - ETSI ori de două sau toate aceste organizaţii împreună, la cererea Comisiei Europene, conform Directivei 98/34/CE a Parlamentului European şi Consiliului din 22 iunie 1998, transpusă în legislaţia naţională prin Hotărârea Guvernului nr. 1. 016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, şi elaborat în conformitate cu ghidurile generale convenite între Comisia Europeană şi organizaţiile europene pentru standardizare;

i) document normativ - document care conţine specificaţii tehnice, adoptate de Organizaţia Internaţională de Metrologie Legală - OIML, ale cărui referinţe sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene împreună cu lista acelor părţi din document, a căror respectare conferă prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale corespunzătoare ale prezentei hotărâri.

Art. 5. - (1) In cazul în care există anexe specifice care stabilesc cerinţele esenţiale pentru subansambluri, prevederile prezentei hotărâri se vor aplica mutatis mutandis acestor subansambluri.

(2) Subansamblurile şi mijloacele de măsurare pot fi evaluate independent şi separat în vederea stabilirii conformităţii.

Art. 6. - (1) Un mijloc de măsurare trebuie să îndeplinească cerinţele esenţiale prevăzute în anexa I care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi în anexa specifică mijlocului de măsurare respectiv.

(2)   Dacă este necesar, pentru corecta utilizare a mijlocului de măsurare, pentru acele mijloace de măsurare introduse pe piaţa din România, informaţiile prevăzute în anexa I sau în anexa specifică mijlocului de măsurare sunt furnizate în limba română.

(3)   Conformitatea mijlocului de măsurare cu cerinţele esenţiale este evaluată în conformitate cu prevederile art. 9.

Art. 7. - (1) Conformitatea unui mijloc de măsurare cu toate prevederile prezentei hotărâri este indicată prin prezenţa marcajului european de conformitate „CE", denumit în continuare marcaj CE, şi a marcajului metrologic suplimentar prevăzut la art. 17.

(2)   Marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar se aplică de către producător sau sub responsabilitatea acestuia. Aceste marcaje pot fi aplicate pe mijlocul de măsurare în timpul procesului de producţie, dacă acest lucru este justificat.

(3)  Este interzisă aplicarea pe un mijloc de măsurare a unor marcaje care pot induce în eroare terţe părţi în ceea ce priveşte semnificaţia şi/sau forma marcajului CE şi a marcajului metrologic suplimentar. Pe mijlocul de măsurare se poate aplica orice alt marcaj, cu condiţia ca acesta să nu reducă vizibilitatea şi lizibilitatea marcajului CE şi a marcajului metrologic suplimentar.

(4)   Dacă un mijloc de măsurare se supune dispoziţiilor adoptate prin alte reglementări tehnice care transpun directive, acoperind alte aspecte care cer aplicarea marcajului CE, acest marcaj indică faptul că mijlocul de măsurare respectiv se prezumă a fi conform, de asemenea, şi cu cerinţele acelor reglementări tehnice. In astfel de cazuri, în documentele, avizele sau instrucţiunile prevăzute de reglementările tehnice aplicabile, care însoţesc mijlocul de măsurare, se vor indica şi numerele de referinţă cu care directivele menţionate anterior au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Art. 8. - (1) Introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a unui mijloc de măsurare care poartă, în conformitate cu prevederile art. 7, marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar nu pot fi restricţionate din motive care decurg din prezenta hotărâre.

(2)   Mijloacele de măsurare pot fi introduse pe piaţă şi/sau puse în funcţiune numai dacă îndeplinesc cerinţele din prezenta hotărâre.

(3)  In situaţia în care condiţiile climatice locale impun, la propunerea Biroului Român de Metrologie Legală, prin ordin al ministrului economiei şi comerţului se stabilesc prevederi specifice referitoare la punerea în funcţiune a mijloacelor de măsurare în astfel de zone. In aceste cazuri, se stabilesc limitele superioare şi inferioare ale temperaturii, avându-se în vedere valorile limite stabilite în tabelul 1 din anexa I, şi, în plus, se pot specifica condiţiile de umiditate, cu sau fără condensare, precum şi dacă spaţiul de utilizare prevăzut este deschis sau închis.

(4)  In cazul în care pentru un mijloc de măsurare sunt definite mai multe clase de exactitate:

a)   clasa/clasele de exactitate care se utilizează pentru aplicaţiile specifice pot fi indicate în anexele specifice mijloacelor de măsurare la capitolul „Punerea în funcţiune";

b)   în toate celelalte cazuri, la propunerea Biroului Român de Metrologie Legală, prin ordin al ministrului economiei şi comerţului se pot indica, după caz, clasele de exactitate care se pot utiliza pentru aplicaţii specifice în cadrul claselor definite, cu condiţia să se permită utilizarea tuturor claselor de exactitate.

In oricare dintre cazurile prevăzute la lit. a) şi b), mijloacele de măsurare care fac parte dintr-o clasă de exactitate superioară se pot utiliza dacă proprietarul doreşte aceasta.

(5)  La târguri, expoziţii, demonstraţii şi altele asemenea este permisă expunerea mijloacelor de măsurare neconforme cu prevederile prezentei hotărâri, cu condiţia să existe o indicaţie vizibilă care să menţioneze clar că aceste produse nu sunt conforme şi că ele nu pot fi introduse pe piaţă şi nici puse în funcţiune înainte de aducerea lor în conformitate.

CAPITOLUL II

Evaluarea conformităţii

Art. 9. - (1) Evaluarea conformităţii unui mijloc de măsurare cu cerinţele esenţiale corespunzătoare se efectuează prin aplicarea, la alegerea producătorului, a uneia dintre procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute în anexa specifică mijlocului de măsurare. Producătorul trebuie să furnizeze, când este cazul, documentaţia tehnică pentru mijloacele de măsurare sau grupurile de mijloace de măsurare, prevăzută la art. 10.

(2)  Modulele de evaluare a conformităţii care alcătuiesc procedurile sunt descrise în anexele A-H1 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3)    Inregistrările şi corespondenţa referitoare la evaluarea conformităţii se întocmesc, după caz, în limba română sau în limba oficială a statului membru al Uniunii Europene în care îşi are sediul organismul notificat ce efectuează procedurile de evaluare a conformităţii ori într-o limbă agreată de acel organism.

Art. 10. - (1) Documentaţia tehnică trebuie să descrie într-o manieră inteligibilă concepţia, producţia şi funcţionarea mijlocului de măsurare şi să permită evaluarea conformităţii acestuia cu cerinţele corespunzătoare din prezenta hotărâre.

(2) Documentaţia tehnică trebuie să fie suficient de detaliată pentru a asigura:

a) definirea caracteristicilor metrologice;

b)   reproductibilitatea performanţelor metrologice ale mijloacelor de măsurare produse, în condiţiile în care acestea sunt corect reglate cu ajutorul mijloacelor adecvate; şi

c)  integritatea mijlocului de măsurare.

(3)   In scopul evaluării şi identificării tipului şi/sau mijlocului de măsurare, documentaţia tehnică trebuie să includă:

a)  o descriere generală a mijlocului de măsurare;

b)   desenele de concepţie şi execuţie, precum şi schemele componentelor, subansamblurilor, circuitelor şi altora asemenea;

c)   procedurile de producţie care garantează omoge­nitatea fabricaţiei;

d)   dacă este cazul, o descriere a dispozitivelor electronice cu desene, diagrame, scheme logice şi informaţii generale cu privire la caracteristicile şi funcţionarea programelor informatice;

e)    descrierile şi explicaţiile necesare înţelegerii documentelor prevăzute la lit. b), c) şi d), inclusiv a funcţionării mijlocului de măsurare;

f)  o listă a standardelor şi/sau documentelor normative prevăzute la art. 13, aplicate total sau parţial;

g)   o descriere a soluţiilor adoptate pentru a îndeplini cerinţele esenţiale din prezenta hotărâre, în cazul în care standardele şi/sau documentele normative menţionate la art. 13 nu au fost aplicate;

h) rezultatele încercărilor corespunzătoare, atunci când este necesar, pentru a demonstra că tipul şi/sau mijlocul de măsurare sunt în conformitate cu:

(i)  cerinţele prezentei hotărâri, în condiţiile nominale de funcţionare declarate şi în condiţiile expunerii la perturbaţiile de mediu specificate;

(ii)  specificaţiile referitoare la criteriile de durabilitate pentru contoarele de apă, de gaz, de energie termică şi pentru lichide, altele decât apa;

i) rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate şi altele asemenea;

j) rapoartele de încercări, certificatele de examinare EC de tip sau certificatele de examinare EC de proiect, pentru mijloacele de măsurare care conţin părţi identice cu cele din proiect.

(4)   Producătorul trebuie să facă precizări cu privire la sigiliile şi marcajele pe care Ie-a aplicat.

(5)   Producătorul trebuie să precizeze, atunci când este cazul, condiţiile de compatibilitate cu interfeţele şi subansamblurile.

Art. 11. - (1) Ministerul Economiei şi Comerţului notifică statelor membre ale Uniunii Europene şi Comisiei Europene organismele din jurisdicţia sa pe care Ie-a desemnat pentru îndeplinirea sarcinilor legate de modulele de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 9, precum şi numerele de identificare atribuite anterior de Comisia Europeană şi publicate în conformitate cu alin. (4), tipul/tipurile de mijloace de măsurare pentru care a fost desemnat fiecare organism şi, de asemenea, atunci când este cazul, clasele de exactitate, domeniul de măsurare, tehnologia de măsurare şi oricare altă caracteristică a mijlocului de măsurare care limitează domeniul notificării.

(2)   Ministerul Economiei şi Comerţului aplică criteriile stabilite la art. 12 pentru desemnarea acestor organisme. Organismele care îndeplinesc criteriile prevăzute în standardele naţionale ce transpun standardele armonizate relevante, ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se consideră că îndeplinesc criteriile corespunzătoare. Ministerul Economiei şi Comerţului publică referinţele acestor standarde naţionale.

(3)   In cazul notificării unui organism, Ministerul Economiei şi Comerţului trebuie:

a)   să asigure că organismul îndeplineşte în mod permanent criteriile stabilite la art. 12; şi

b)   să retragă o asemenea notificare în cazul în care constată că organismul nu mai corespunde acestor criterii. Ministerul Economiei şi Comerţului informează imediat statele membre ale Uniunii Europene şi Comisia Europeană cu privire la orice astfel de retragere a notificării.

(4)   Lista organismelor notificate, numerele lor de identificare, precum şi informaţiile privind domeniul notificării prevăzute la alin. (1) se publică şi se actualizează periodic în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C

Art. 12. - Pentru desemnarea organismelor în conformitate cu art. 11 alin. (1), Ministerul Economiei şi Comerţului aplică următoarele criterii:

a)  organismul, directorul şi personalul acestuia implicat în activităţile de evaluare a conformităţii nu trebuie să fie şi proiectantul, producătorul, furnizorul, instalatorul sau utilizatorul mijlocului de măsurare pe care îl evaluează şi nici reprezentantul autorizat al oricăruia dintre aceştia. De asemenea, aceştia nu pot să intervină în mod direct în proiectarea, fabricarea, comercializarea sau întreţinerea mijloacelor de măsurare, nici să reprezinte vreuna dintre părţile implicate în aceste activităţi. Criteriul anterior nu exclude în nici un fel posibilitatea schimbului de informaţii tehnice între producător şi organismul respectiv în scopul evaluării conformităţii;

b)  organismul, directorul acestuia şi personalul implicat în sarcini ce privesc evaluarea conformităţii trebuie să fie liberi de orice presiuni şi risc de corupere, în special corupere financiară, care le-ar putea influenţa judecata sau rezultatele activităţilor de evaluare a conformităţii, în special din partea persoanelor sau grupurilor de persoane interesate de aceste rezultate;

c)   evaluarea conformităţii trebuie realizată cu cea mai înaltă integritate profesională şi competenţa necesară în domeniul metrologiei. In cazul în care organismul subcontractează anumite sarcini specifice, se va asigura în prealabil că subcontractantul îndeplineşte cerinţele din prezenta hotărâre şi, în special, cerinţele acestui articol. Organismul trebuie să păstreze la dispoziţia autorităţii de notificare documentele relevante cu privire la calificarea subcontractantului şi activităţile desfăşurate de acesta în virtutea prezentei hotărâri;

d)  organismul trebuie să fie capabil să efectueze toate sarcinile de evaluare a conformităţii pentru care a fost desemnat, indiferent dacă acele sarcini sunt realizate de organismul respectiv sau în numele său şi sub responsabilitatea sa. El trebuie să dispună de personalul necesar şi să aibă acces la dotările necesare pentru realizarea într-o manieră corectă a sarcinilor tehnice şi administrative inerente evaluării conformităţii;

e)  personalul organismului trebuie să aibă:

(i) o bună pregătire tehnică şi profesională care să acopere toate sarcinile de evaluare a conformităţii pentru care a fost desemnat organismul respectiv;

(ii) o cunoaştere satisfăcătoare a regulilor aplicabile sarcinilor pe care le efectuează şi o experienţă adecvată pentru realizarea acestor sarcini;

(iii) aptitudini necesare pentru întocmirea certificatelor, proceselor-verbale şi rapoartelor care demonstrează efectuarea sarcinilor;

f)   imparţialitatea organismului, a directorului şi personalului implicat trebuie să fie garantată. Contravaloarea serviciilor prestate de organism nu trebuie să depindă de rezultatele sarcinilor pe care le efectuează. Remuneraţia directorului şi personalului organismului nu trebuie să depindă de numărul de sarcini realizate sau de rezultatele acestor sarcini;

g)   organismul trebuie să contracteze o asigurare de răspundere civilă dacă responsabilitatea civilă nu este asumată de stat conform legislaţiei naţionale;

h) directorul organismului şi personalul acestuia trebuie să respecte secretul profesional cu privire la informaţiile obţinute în îndeplinirea sarcinilor ce decurg din prevederile prezentei hotărâri, cu excepţia situaţiei în care acestea fac obiectul schimbului de informaţii cu autoritatea care a desemnat organismul.

Art. 13. - (1) Se prezumă că un mijloc de măsurare îndeplineşte cerinţele esenţiale relevante prevăzute în anexa I şi în anexa specifică, dacă acesta este în conformitate cu elementele din standardele române şi/sau standardele naţionale ale unui stat membru al Uniunii Europene care transpun standardul european armonizat pentru mijlocul de măsurare respectiv, care corespund elementelor din acest standard european armonizat ale cărui referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C.

(2)   Dacă un mijloc de măsurare nu este decât parţial în conformitate cu elementele din standardele prevăzute la alin. (1), trebuie să se confere prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale care corespund elementelor din acele standarde cu care mijlocul de măsurare este în conformitate.

(3)  Se prezumă că un mijloc de măsurare îndeplineşte cerinţele esenţiale relevante prevăzute în anexa I şi în anexa specifică, dacă acesta este în conformitate cu părţile corespunzătoare din documentele normative şi din listele referitoare la aceste documente normative ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C.

(4)   Dacă un mijloc de măsurare este numai parţial în conformitate cu documentele normative prevăzute la alin. (3), trebuie să se confere prezumţia de conformitate pentru cerinţele esenţiale care corespund acelor documente normative cu care mijlocul de măsurare este în conformitate.

(5)   Un producător poate alege folosirea oricărei soluţii tehnice care corespunde cerinţelor esenţiale prevăzute în anexa I şi în anexele specifice relevante, respectiv anexele MI-001-MI-010. In plus, pentru a beneficia de prezumţia de conformitate, producătorul trebuie să aplice corect soluţiile menţionate fie în standardele europene armonizate aplicabile, fie în părţile corespunzătoare din documentele normative şi din listele prevăzute la alin. (1) -(4).

(6) Se prezumă că mijloacele de măsurare au corespuns la încercările adecvate prevăzute la art. 10 alin. (3) lit. h), dacă programul de încercări corespunzător a fost realizat în conformitate cu documentele relevante prevăzute la alin. (1), (2) şi (3) şi dacă rezultatele încercărilor demonstrează conformitatea cu cerinţele esenţiale.

Art. 14. - (1) In cazul în care se consideră că un standard european armonizat prevăzut la art. 13 alin. (1) şi (2) nu îndeplineşte integral cerinţele esenţiale din anexa I şi din anexele specifice corespunzătoare, Ministerul Economiei şi Comerţului sesizează Comitetul Permanent de pe lângă Comisia Europeană, înfiinţat în scopul aplicării procedurii de furnizare a informaţiilor în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi a regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale, expunând şi motivele intervenţiei sale. Ministerul Economiei şi Comerţului va duce la îndeplinire decizia adoptată de Comitetul Permanent de pe lângă Comisia Europeană.

(2) In cazul în care se consideră că un document normativ ale cărui referinţe au fost publicate conform prevederilor prezentei hotărâri nu întruneşte întru totul cerinţele esenţiale prevăzute în anexa I şi în anexele specifice corespunzătoare, Ministerul Economiei şi Comerţului aduce această problemă în atenţia Comitetului Permanent prevăzut la alin. (1), expunând şi motivele intervenţiei sale. Ministerul Economiei şi Comerţului va duce la îndeplinire decizia adoptată de comitetul sus­menţionat.

Art. 15. - Listele cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate, prevăzute la art. 13 alin. (1) şi (2), şi, respectiv, documentele normative prevăzute la art. 13 alin. (3) şi (4) se aprobă şi se actualizează periodic prin ordin al ministrului economiei şi comerţului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 16. - Biroul Român de Metrologie Legală ia măsurile necesare pentru a se consulta cu părţile interesate la nivel naţional cu privire la activitatea OIML referitoare la domeniul de aplicare a prezentei hotărâri.

CAPITOLUL III

Marcaje

Art. 17. - (1) Marcajul CE prevăzut la art. 7 este constituit din simbolul „CE" având formatul şi înălţimea stabilite potrivit prevederilor anexei nr. 3 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Marcajul metrologic suplimentar este constituit din litera „M" şi ultimele două cifre ale anului în care a fost aplicat, încadrate într-un dreptunghi. Inălţimea dreptunghiului este egală cu înălţimea marcajului CE. Marcajul CE este urmat imediat de marcajul metrologic suplimentar.

(3)   Numărul de identificare a organismului notificat implicat, prevăzut la art. 11, se aplică după marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar, dacă procedura de evaluare a conformităţii prevede astfel.

(4)   Dacă un mijloc de măsurare este alcătuit din mai multe dispozitive care nu sunt subansambluri şi care funcţionează împreună, marcajele se aplică pe dispozitivul principal al mijlocului de măsurare.

Dacă un mijloc de măsurare este prea mic sau prea sensibil pentru a i se aplica marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar, marcajele se aplică pe ambalaj, dacă acesta există, şi pe documentele însoţitoare prevăzute de prezenta hotărâre.

(5)   Marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar trebuie să fie de neşters. Numărul de identificare a organismului notificat implicat trebuie să fie de neşters sau să se autodistrugă dacă este îndepărtat. Toate marcajele trebuie să fie vizibile sau uşor accesibile.

CAPITOLUL IV

Supravegherea pieţei şi cooperarea administrativă

Art. 18. - (1) Organul de control care asigură supravegherea pieţei este Direcţia inspecţii şi supraveghere a pieţei din cadrul Biroului Român de Metrologie Legală, denumit în continuare BRML-SP.

(2)   BRML-SP ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că mijloacele de măsurare care se supun controlului metrologic legal, dar care nu corespund prevederilor aplicabile din prezenta hotărâre, nu sunt introduse pe piaţă sau puse în funcţiune.

(3)  Ministerul Economiei şi Comerţului sprijină autorităţile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce le revin pentru realizarea supravegherii pieţei.

Schimbul de informaţii dintre aceste autorităţi se referă la:

a)   nivelul de conformitate cu prevederile prezentei hotărâri a mijloacelor de măsurare pe care le examinează, precum şi rezultatele acestor examinări;

b)  certificatele de examinare EC de tip şi de examinare EC a proiectului şi anexele acestora eliberate de organismele notificate, precum şi completările, amendamentele şi retragerile referitoare la certificatele deja emise;

c)  aprobările sistemelor calităţii acordate de organismele notificate, precum şi informaţiile privind sistemele calităţii pentru care aprobările au fost refuzate sau retrase;

d)   rapoartele de evaluare întocmite de organismele notificate la cererea altor autorităţi.

(4)   Ministerul Economiei şi Comerţului ia măsuri pentru ca toate informaţiile necesare privind certificatele şi aprobările sistemelor calităţii să fie puse la dispoziţia organismelor pe care Ie-a notificat.

(5)  Ministerul Economiei şi Comerţului comunică statelor membre ale Uniunii Europene şi Comisiei Europene faptul că BRML-SP reprezintă autoritatea pentru un astfel de schimb de informaţii.

Art. 19. - (1) In cazul în care se constată că toate sau o parte din mijloacele de măsurare dintr-un anumit model care poartă marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar nu îndeplinesc cerinţele esenţiale privind performanţele metrologice stabilite în prezenta hotărâre, în condiţiile în care acestea au fost instalate corect şi utilizate în conformitate cu instrucţiunile producătorului, BRML-SP ia toate măsurile necesare pentru a retrage aceste mijloace de măsurare de pe piaţă, pentru a interzice sau restricţiona introducerea lor pe piaţă sau pentru a interzice ori restricţiona utilizarea ulterioară a acestora.

(2)  Atunci când se decide luarea măsurilor prevăzute la alin. (1), BRML-SP ia în considerare caracterul sistematic sau incidental al neconformităţii.

(3)  Dacă BRML-SP a stabilit, în condiţiile alin. (1), că neconformitatea are un caracter sistematic, informează Ministerul Economiei şi Comerţului care comunică imediat Comisiei Europene măsurile luate, arătând şi motivele deciziei.

(4)  In cazul în care, ca urmare a consultării cu părţile implicate, Comisia Europeană informează Ministerul Economiei şi Comerţului că măsurile luate sunt justificate, acesta dispune ca BRML-SP să ia măsurile necesare împotriva oricărei persoane care a aplicat marcajele şi aduce acest lucru la cunoştinţă Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene.

(5)   In cazul în care Comisia Europeană constată că măsurile luate nu sunt justificate, informează în acest sens Ministerul Economiei şi Comerţului, precum şi producătorul respectiv sau reprezentantul autorizat al acestuia, iar Ministerul Economiei şi Comerţului dispune BRML -SP abrogarea imediată a măsurilor de retragere, interzicere ori restricţionare prevăzute la alin. (1).

Art. 20. - (1) In cazul în care BRML-SP constată că marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar au fost aplicate necorespunzător, producătorul sau reprezentantul său autorizat are obligaţia:

a)   să facă mijlocul de măsurare conform cu acele prevederi referitoare la marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar neacoperite de art. 19 alin. (1); şi

b)  să înceteze încălcarea prevederilor prezentei hotărâri în condiţiile stabilite de BRML-SP.

(2) Dacă se persistă în încălcarea prevederilor alin. (1), BRML-SP ia toate măsurile necesare pentru a restricţiona sau interzice introducerea pe piaţă a mijlocului de măsurare în cauză ori pentru a asigura că acesta este retras de pe piaţă sau restricţionat ori interzis pentru o utilizare ulterioară, conform procedurilor prevăzute la art. 19.

Art. 21. - Orice decizie luată în aplicarea prezentei hotărâri şi care determină retragerea de pe piaţă a unui mijloc de măsurare sau interzicerea ori restricţionarea introducerii pe piaţă sau punerii în funcţiune a unui mijloc de măsurare trebuie să precizeze motivele pe care aceasta se bazează. Decizia trebuie să fie adusă imediat la cunoştinţă părţii interesate, care trebuie informată în acelaşi timp cu privire la căile legale de atac de care dispune în temeiul legislaţiei în vigoare.

CAPITOLUL V

Sancţiuni

Art. 22. - (1) Incălcarea dispoziţiilor prezentei hotărâri atrage, în condiţiile legii, răspunderea materială, civilă, disciplinară, contravenţională sau penală, după caz.

(2)   Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:

a)  nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1), cu amendă de la 2. 500 lei (RON) la 5. 000 lei (RON), retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea introducerii pe piaţă ori a punerii în funcţiune a mijloacelor de măsurare nemarcate sau marcate neconform cu prevederile art. 7 alin. (1);

b)  nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (3), cu amendă de la 2. 500 lei (RON) la 5. 000 lei (RON), retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea introducerii pe piaţă ori a punerii în funcţiune a mijloacelor de măsurare marcate incorect, până la eliminarea neconformităţilor;

c)  nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (4), cu amendă de la 500 lei (RON) la 1. 000 lei (RON), precum şi refacerea documentelor, avizelor sau instrucţiunilor în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4);

d)  nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (2), cu amendă de la 5. 000 lei (RON) la 10. 000 lei (RON), retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea introducerii pe piaţă ori a punerii în funcţiune a mijloacelor de măsurare neconforme;

e)   expunerea mijloacelor de măsurare la târguri, expoziţii, demonstraţii şi altele asemenea, fără respectarea prevederilor art. 8 alin. (5), cu amendă de la 500 lei (RON) la 1. 000 lei (RON), precum şi interzicerea expunerii acestor mijloace de măsurare, până la respectarea condiţionărilor menţionate la art. 8 alin. (5);

f)   nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (1), cu amendă de la 500 lei (RON) la 1. 000 lei (RON), precum şi retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea introducerii pe piaţă ori a punerii în funcţiune a mijloacelor de măsurare cu marcaje de conformitate CE neconforme, până la rezolvarea neconformităţilor;

g)   nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (2), cu amendă de la 500 lei (RON) la 1. 000 lei (RON), precum şi retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea introducerii pe piaţă ori a punerii în funcţiune a mijloacelor de măsurare cu marcaj metrologic suplimentar neconform, până la rezolvarea neconformităţilor;

h) nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (3), cu amendă de la 500 lei (RON) la 1. 000 lei (RON), precum şi retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea introducerii pe piaţă ori a punerii în funcţiune a mijloacelor de măsurare care nu au aplicat numărul de identificare a organismului notificat, până la eliminarea neconformităţilor;

i) nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (4), cu amendă de la 500 lei (RON) la 1. 000 lei (RON), precum şi retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea introducerii pe piaţă ori a punerii în funcţiune a mijloacelor de măsurare neconforme, până la rezolvarea neconformităţilor;

j) nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (5), cu amendă de la 1. 000 lei (RON) la 2. 000 lei (RON), precum şi retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea introducerii pe piaţă ori a punerii în funcţiune a mijloacelor de măsurare neconforme, până la rezolvarea neconformităţilor.

(3)   Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit din cadrul BRML-SP.

(4)  Contravenientul poate achita, imediat sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii Procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia,jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (2), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 23. - Prevederile art. 22 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL VI

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 24. - Prin excepţie de la prevederile art. 8 alin. (2):

(1)   Până la expirarea perioadei de valabilitate a aprobărilor de model sau pentru o perioadă de cel mult 10 ani începând cu data de 30 octombrie 2006, în cazul mijloacelor de măsurare cu aprobare de model cu perioadă de valabilitate nedeterminată, se admit introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a mijloacelor de măsurare care îndeplinesc prevederile reglementărilor de metrologie legală aplicabile acestora înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2)   Aprobările de model şi/sau completările la acestea pentru mijloacele de măsurare pot fi emise pe baza reglementărilor menţionate la alin. (1), în condiţiile în care solicitările ce privesc eliberarea acestor documente se înregistrează la BRML anterior datei de intrare în vigoare a prezentei hotărâri. Termenul de valabilitate a acestor aprobări de model şi/sau completări nu trebuie să depăşească data de 30 octombrie 2016.

Art. 25. - Ministerul Economiei şi Comerţului întocmeşte şi transmite Comisiei Europene rapoarte privind punerea în aplicare a prezentei hotărâri.

Art. 26. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

Art. 27. - Fără a aduce atingere prevederilor art. 24 alin. (1), la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă următoarele acte normative:

a)  Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 209/2002 privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE „NML CEE-71/318 Contoare de gaz", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 22 octombrie 2002;

b)  Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 36/2002 privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE „NML CEE-71/319 - Contoare volumetrice pentru lichide, altele decât apa", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 8 martie 2002;

c)  Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 76/2002 privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE „NML

CEE -71/348 Echipamente auxiliare pentru contoare volumetrice pentru lichide, altele decât apa", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 9 mai 2002;

d)  Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 428/2001 privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE „NML CEE-73/362 - Măsuri de lungime", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 13 martie 2002;

e)  Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 139/2002 privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE „NML CEE-75/33 Contoare de apă rece", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 din 14 august 2002, numai prevederile referitoare la contoarele de apă definite în anexa M1-001 la prezenta hotărâre;

f)  Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 293/2002 privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE „NML CEE-75/410 Aparate de cântărit cu totalizare continuă", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 25 octombrie 2002;

g)  Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 427/2001 privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE „NML CEE-76/891 - Contoare de energie electrică", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 13 martie 2002;

h) Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 426/2001 privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE „NML CEE-77/95 Taximetre", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 7 februarie 2002;

i) Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 180/2002 privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE „NML CEE-77/313 Sisteme de măsurare pentru lichide, altele decât apa", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 din 22 octombrie 2002;

j) Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 324/2002 privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE „NML CEE-78/1. 031 - Aparate de cântărit cu funcţionare automată, pentru control şi sortare", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 801 din 5 noiembrie 2002;

k) Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 166/2002 privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE „NML CEE-79/830 Contoare de apă caldă", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 16 august 2002.

Prezenta hotărâre transpune în legislaţia naţională Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2004/22/CE privind mijloacele de măsurare, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 135 din 30 aprilie 2004.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei şi comerţului,

Eugen Ţapu-Nazare,

secretar de stat

p. Ministrul integrării europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

ANEXA I*)

CERINŢE ESENŢIALE

Un mijloc de măsurare trebuie să asigure un înalt nivel de protecţie metrologică astfel încât părţile implicate să aibă încredere în rezultatul măsurării. Acesta este conceput şi fabricat astfel încât să satisfacă un înalt nivel de calitate în ce priveşte tehnologia măsurării şi securitatea datelor de măsurare.

Cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de măsurare sunt stabilite mai jos şi se completează, după caz, cu cerinţele specifice din anexele Ml-001 - MI-O 10 care descriu mai detaliat anumite aspecte ale cerinţelor generale.

Soluţiile adoptate cu privire la aceste cerinţe trebuie să ţină cont de utilizarea pentru care este destinat mijlocul de măsurare şi de orice utilizare inadecvată previzibilă.

Definiţii

Măsurând: mărime supusă măsurării.

Mărime de influenţă: mărime care nu este măsurând, dar care afectează rezultatul măsurării.

Condiţii nominale de funcţionare: valori ale măsurandului şi mărimilor de influenţă care alcătuiesc condiţiile normale de lucru ale unui mijloc de măsurare.

Perturbaţie: mărime de influenţă care are o valoare ce se încadrează în limitele specificate în cerinţa aplicabilă, dar în afara condiţiilor nominale de funcţionare specificate pentru mijlocul de măsurare respectiv. O mărime de influenţă este o perturbaţie dacă pentru acea mărime de influenţă nu sunt specificate condiţiile nominale de funcţionare.

Valoarea variaţiei critice: valoarea de la care variaţia rezultatului măsurării este considerată indezirabilă.

Măsură materializată: dispozitiv care reproduce sau furnizează în mod permanent în timpul utilizării una sau mai multe valori cunoscute ale unei mărimi date.

Vânzare directă: o tranzacţie comercială este considerată vânzare directă dacă:

- rezultatul măsurării serveşte ca bază pentru suma de plată şi

-  cel puţin una dintre părţile implicate în tranzacţia legată de măsurarea respectivă este consumatorul sau orice altă parte care necesită acelaşi nivel de protecţie şi

-  toate părţile implicate în tranzacţie acceptă rezultatul măsurării în momentul şi locul respectiv.

Condiţii de mediu climatic: condiţiile în care poate fi folosit un mijloc de măsurare, In scopul adaptării la diferenţele climatice dintre state a fost stabilit un interval al limitelor de temperatură.

Serviciu de utilitate publică: furnizorul de energie electrică, gaz, energie termică sau apă este considerat ca fiind un serviciu de utilitate publică.

Cerinţe

1. Erori tolerate

1. 1.   In condiţiile nominale de funcţionare şi în absenţa unei perturbaţii, eroarea de măsurare nu trebuie să depăşească valoarea erorii maxime tolerate (EMT), aşa cum este stabilită în cerinţele specifice relevante pentru mijlocul de măsurare.

Dacă nu există indicaţii contrare în anexele specifice, eroarea maximă tolerată se exprimă ca o valoare bilaterală a abaterii de la valoarea adevărată.

1. 2.   In condiţiile nominale de funcţionare şi în prezenţa unei perturbaţii, cerinţa de performanţă este cea prevăzută în cerinţele specifice relevante pentru mijlocul de măsurare.

*) Anexele sunt reproduse în facsimil.

Daca mijlocul de măsurare este destinat utilizării într-un câmp electromagnetic continuu permanent specificat, performanta admisa în timpul încercării la câmp electromagnetic radiat cu amplitudine modulata, trebuie sa se încadreze în limitele erorilor maxime tolerate.

1. 3, Producătorul trebuie sa precizeze condiţiile de mediu climatic, mecanic si electromagnetic în care este destinat sa fie utilizat mijlocul de măsurare, sursa de alimentare electrica si alte mărimi de influenta care i-ar putea influenta exactitatea, ţinând cont de cerinţele stabilite în anexele specifice corespunzătoare.

1. 3. 1. Condiţii de mediu climatic

Producătorul trebuie sa precizeze limita superioara si limita inferioara a temperaturii alese dintre valorile date în tabelul 1, daca nu exista alte indicaţii în anexele MI-001 - MI-010, si trebuie sa precizeze daca mijlocul de măsurare este conceput pentru o umiditate cu sau fara condensare, precum si locul prevăzut pentru utilizarea mijlocului de măsurare, adică în spaţiu închis sau deschis.

Tabelul 1- Limitele temperaturii

Limitele temperaturii

Limita superioara a temperaturii

30 °C

40 °C

55 °C

70 °C

Limita  inferioara a temperaturii

5°C

- 10° C

-25°C

-40°C

1. 3. 2.   a) Condiţiile de mediu mecanic sunt clasificate în clasele Ml - M3 descrise mai jos.

Ml- Aceasta clasa se aplica mijloacelor de măsurare utilizate în locuri în care exista vibraţii si şocuri mai puţin importante, cum sunt mijloacele de măsurare fixate pe structuri de sprijin uşoare, supuse unor vibraţii si şocuri neglijabile transmise de la percuţii sau lucrări locale, usi trîntite etc.

M2- Aceasta clasa se aplica mijloacelor de măsurare utilizate în locuri expuse unui nivel semnificativ sau foarte important de vibraţii si şocuri, de exemplu cele transmise de la maşini si vehicule care rulează în apropiere sau de utilaje grele, benzi transportoare aflate în apropiere etc.

M3- Aceasta clasa se aplica mijloacelor de măsurare utilizate în locuri în care nivelul de vibraţii si şocuri este ridicat si foarte ridicat, de exemplu mijloacele de măsurare instalate direct pe maşini, benzi transportoare etc.

b) In legătura cu condiţiile mecanice, trebuie luate în considerare următoarele mărimi de influenta:

- vibraţii;

- şocuri mecanice.

1. 3. 3.   a) Condiţiile de mediu electromagnetic sunt clasificate în clasele El, E2 si E3 descrise mai jos, daca nu exista alte indicaţii în anexele specifice corespunzătoare.

El- Aceasta clasa se aplica mijloacelor de măsurare utilizate în locuri în care perturbatiile electromagnetice corespund celor ce se pot manifesta în clădirile rezidenţiale si comerciale si în cele în care se executa lucrări de industrie uşoara.

E2- Aceasta clasa se aplica mijloacelor de măsurare utilizate în locuri în care perturbatiile electromagnetice corespund celor care se pot manifesta în alte clădiri industriale.

E3- Această clasă se aplică mijloacelor de măsurare alimentate de la bateria unui vehicul. Aceste mijloace de măsurare trebuie să corespundă atât cerinţelor de la clasa E2, cât şi următoarelor cerinţe suplimentare:

-    reducerea tensiunii de alimentare cauzate de alimentarea circuitelor electromotorului de pornire a motoarelor cu combustie internă;

- pierderi temporare de sarcină care se produc atunci când o baterie descărcată este deconectată în timpul funcţionării motorului.

b)  In   legătură cu  condiţiile  de mediu  electromagnetic, trebuie  luate  în considerare următoarele mărimi de influenţă:

- întreruperi ale tensiunii,

- reduceri de scurtă durată ale tensiunii,

-  fenomene tranzitorii ale tensiunii pe liniile de alimentare şi/sau liniile de semnal,

- descărcări electrostatice,

- câmpuri electromagnetice la frecvenţe radio,

- câmpuri electromagnetice de frecvenţe radio care induc perturbaţii conduse pe liniile de alimentare şi/sau liniile de semnal,

- unde de şoc pe liniile de alimentare şi/sau liniile de semnal.

1. 3. 4. Alte mărimi de influenţă care trebuie luate în considerare, după caz, sunt:

- variaţiile tensiunii,

- variaţia frecvenţei reţelei de alimentare,

- câmpuri magnetice de frecvenţă industrială,

-  orice altă mărime care poate influenţa în  mod semnificativ exactitatea mijlocului de măsurare.

1. 4. La efectuarea încercărilor prevăzute de prezenta hotărâre, se aplică următoarele reguli:

1. 4. 1.  Reguli de bază pentru efectuarea încercărilor şi determinarea erorilor Cerinţele esenţiale specificate la punctele 1. 1 şi 1. 2 trebuie să fie verificate pentru fiecare mărime de influenţă aplicabilă. Dacă nu există alte indicaţii în anexa specifică aplicabilă mijlocului de măsurare, aceste cerinţe esenţiale se aplică atunci când se aplică fiecare mărime de influenţă, iar efectul acesteia este evaluat separat, toate celelalte mărimi de influenţă fiind menţinute relativ constante la valoarea lor de referinţă.

Incercările metrologice se efectuează în timpul sau după aplicarea mărimii de influenţă, în funcţie de situaţia care corespunde condiţiei normale de funcţionare a mijlocului de măsurare atunci când poate să apară această mărime de influenţă.

1. 4. 2.   Umiditatea ambiantă

-  In funcţie de condiţiile de mediu climatic în care mijlocul de măsurare este destinat să fie utilizat, se poate efectua încercarea la căldură umedă în regim stabil (fără condensare) sau încercarea la căldură umedă ciclică (cu condensare).

-  Incercarea la căldură umedă ciclică este adecvată în cazul unei condensări importante sau în cazul în care pătrunderea vaporilor este accelerată de efectul respiraţiei, In cazul umidităţii fără condensare, se poate efectua încercarea la căldură umedă în regim stabil.

2. Reproductibilitate

In cazul aplicării aceluiaşi măsurând într-un loc diferit sau de către un alt utilizator, menţinându-se toate celelalte condiţii, rezultatele măsurărilor succesive trebuie să fie foarte apropiate între ele. Diferenţa dintre rezultatele măsurărilor trebuie să fie mică în raport cu eroarea maximă tolerată.

3.  Repetabilitate

In cazul aplicării aceluiaşi măsurând în condiţii de măsurare identice, rezultatele măsurărilor succesive trebuie să fie apropiate între ele. Diferenţa dintre rezultatele măsurării trebuie să fie mică în raport cu eroarea maximă tolerată.

4.  Mobilitate şi sensibilitate

Un mijloc de măsurare trebuie să fie suficient de sensibil şi să aibă un prag de mobilitate suficient de scăzut pentru măsurarea prevăzută.

5.  Durabilitate

Un mijloc de măsurare trebuie să fie conceput astfel încât să menţină o stabilitate adecvată a caracteristicilor sale metrologice pe o perioadă de timp estimată de producător, cu condiţia să fie instalat corect, întreţinut şi utilizat potrivit instrucţiunilor producătorului, atunci când se află în condiţiile de mediu pentru care este destinat.

6.   Fiabilitate

Un mijloc de măsurare trebuie conceput astfel încât să reducă pe cât posibil efectul unei defecţiuni care ar putea duce la un rezultat de măsurare inexact, cu excepţia cazurilor în care prezenţa unei astfel de defecţiuni este evidentă.

7.  Adecvare

7. 1.   Un mijloc de măsurare nu trebuie să prezinte nici o caracteristică ce ar putea facilita utilizarea frauduloasă; posibilităţile de utilizare eronată neintenţionată trebuie să fie reduse la minimum.

7. 2.   Un mijloc de măsurare trebuie să fie potrivit pentru utilizarea prevăzută ţinând cont de condiţiile practice de funcţionare şi nu trebuie să impună utilizatorului cerinţe exagerate pentru a obţine un rezultat de măsurare corect.

7. 3.  Erorile unui mijloc de măsurare pentru servicii de utilitate publică nu trebuie să fie influenţate exagerat atunci când debitele sau curenţii se află în afara domeniului controlat.

7. 4.    Dacă un mijloc de măsurare este conceput pentru măsurarea valorilor măsurandului care sunt constante în timp, mijlocul de măsurare trebuie să fie insensibil la fluctuaţii mici ale valorii măsurandului, sau trebuie să reacţioneze într-o manieră corespunzătoare.

7. 5.   Un mijloc de măsurare trebuie să fie robust, iar materialele din care este construit trebuie să fie adecvate condiţiilor de utilizare prevăzute.

7. 6.   Un mijloc de măsurare trebuie să fie conceput astfel încât să permită controlul funcţiilor de măsurare după ce a fost introdus pe piaţă şi pus în funcţiune. Dacă este necesar, în mijlocul de măsurare trebuie să fie integrate echipamente sau programe informatice speciale care să permită acest control. Procedura de control trebuie să fie descrisă în manualul de utilizare.

Dacă un mijloc de măsurare este prevăzut cu un program informatic asociat care asigură şi alte funcţii decât cea de măsurare, programul informatic care este esenţial pentru caracteristicile metrologice trebuie să fie identificabil şi să nu poată fi influenţat într-o manieră inadmisibilă de către programul informatic asociat.

8.   Securitatea funcţionării

8. 1.   Caracteristicile metrologice ale unui mijloc de măsurare nu trebuie să fie influenţate în mod inadmisibil de conectarea cu un alt dispozitiv, de orice caracteristică a dispozitivului conectat sau de orice dispozitiv care comunică de la distanţă cu mijlocul de măsurare.

8. 2.   O componentă materială care este critica pentru caracteristicile metrologice trebuie să fie concepută astfel încât să fie inviolabila. Măsurile de securizare prevăzute trebuie să pună în evidenţă orice intervenţie.

8. 3.   Programul informatic critic pentru caracteristicile metrologice trebuie să fie identificat ca atare şi să fie făcut inviolabil.

Identificarea programului informatic trebuie să fie asigurată cu uşurinţă de mijlocul de măsurare.

Dovada unei eventuale intervenţii trebuie să fie disponibilă pe o perioadă de timp rezonabilă.

8. 4.   Informaţiile de măsurare, programul informatic critic pentru caracteristicile metrologice şi parametrii importanţi din punct de vedere metrologic, stocaţi sau transmişi, trebuie să beneficieze de protecţie adecvată împotriva degradării accidentale sau intenţionate.

8. 5.   In cazul mijloacelor de măsurare destinate serviciilor de utilitate publică, dispozitivul de afişare a cantităţii totale furnizate sau dispozitivele de afişare care permit calculul cantităţii totale furnizate, la care se face referire totală sau parţială în vederea stabilirii plăţii, nu trebuie să poată fi adus la zero în timpul utilizării.

9. Informaţii însoţitoare sau care apar pe mijlocul de măsurare

9. 1.  Un mijloc de măsurare trebuie să aibă următoarele inscripţii:

- marca sau numele producătorului;

- informaţii referitoare la exactitatea sa, şi, dacă este cazul:

- informaţii referitoare la condiţiile de utilizare;

- capacitatea de măsurare;

- domeniul de măsurare;

- marcajul de identificare;

-  numărul certificatului de examinare EC de tip sau al certificatului de examinare EC a proiectului;

-  informaţii care să precizeze dacă dispozitivele suplimentare care furnizează rezultate metrologice îndeplinesc dispoziţiile din prezenta hotărâre cu privire la controlul metrologic legal.

9. 2.  Dacă un mijloc de măsurare este de dimensiuni prea mici sau are o componenţă prea sensibilă pentru a purta inscripţionările cerute, ambalajul acestuia, dacă există, şi documentele însoţitoare cerute de prezenta hotărâre vor fi marcate corespunzător.

9. 3.  Mijlocul de măsurare trebuie să fie însoţit de informaţii privind funcţionarea sa, cu excepţia cazurilor în care simplitatea mijlocului de măsurare face inutile aceste informaţii. Informaţiile trebuie să fie uşor de înţeles şi includ, după caz:

- condiţiile nominale de funcţionare;

- clasele de mediu mecanic şi electromagnetic;

-  limitele superioară şi inferioară ale temperaturii, indicaţii care să precizeze dacă este sau nu posibilă condensarea, indicaţii care să precizeze dacă se află într-un spaţiu închis sau deschis;

- instrucţiuni privind instalarea, întreţinerea, repararea, reglările admise;

- instrucţiuni privind utilizarea corectă şi oricare alte condiţii speciale de utilizare;

- condiţii privind compatibilitatea cu interfeţe, subansambluri sau alte mijloace de măsurare.

9. 4.   In cazul grupurilor de mijloace de măsurare identice utilizate în acelaşi loc sau în cazul mijloacelor de măsurare pentru servicii de utilitate publică, manualele individuale de utilizare nu sunt neapărat necesare.

9. 5.   Dacă nu există indicaţii contrare în anexele specifice mijlocului de măsurare, valoarea diviziunii trebuie să fie de forma 1x10n 2x10n, sau 5x10n, unde n este orice număr întreg sau zero. Unitatea de măsură sau simbolul acesteia trebuie să apară imediat lângă valoarea numerică.

9. 6 O măsură materializată trebuie să fie marcată cu o valoare nominală sau o scară, însoţită de unitatea de măsură.

9. 7.   Unităţile de măsură utilizate şi simbolurile lor trebuie să fie în conformitate cu prevederile cu privire la unităţile de măsură şi simbolurile acestora din reglementările legale în vigoare.

9. 8.  Toate marcajele şi inscripţiile impuse de oricare cerinţă trebuie să fie clare, de neşters, lipsite de ambiguitate şi netransferabile.

10.  Indicarea rezultatului

10. 1.   Indicarea rezultatului trebuie să se facă prin intermediul unui dispozitiv de afişare sau sub forma unui înscris tipărit.

10. 2.   Indicarea oricărui rezultat trebuie să fie clară, neambiguă şi însoţită de marcajele şi inscripţionările necesare pentru a informa utilizatorul asupra semnificaţiei rezultatului. Citirea rezultatului prezentat trebuie să se facă cu uşurinţă în condiţii normale de utilizare. Se admit indicaţii suplimentare numai dacă acestea nu pot fi confundate cu indicaţiile supuse controlului metrologic.

10. 3.   In cazul rezultatelor tipărite, înscrisul tipărit trebuie sa fie uşor lizibil şi să nu poată fi şters.

10. 4.  Un mijloc de măsurare destinat vânzărilor directe trebuie conceput astfel încât să indice rezultatul măsurării pentru ambele părţi implicate în tranzacţie, în condiţiile unei instalări corespunzătoare. Dacă acesta este important în cadrul unei vânzări directe, orice bon furnizat consumatorului de un dispozitiv auxiliar care nu corespunde cerinţelor din prezenta hotărâre, trebuie să conţină informaţiile restrictive corespunzătoare.

10. 5.   Indiferent dacă un mijloc de măsurare destinat măsurărilor pentru servicii de utilitate publică poate sau nu să fie citit de la distanţă, acesta este prevăzut cu un dispozitiv de afişare controlat metrologic, accesibil tară unelte consumatorului. Informaţiile citite pe acest dispozitiv de afişare reprezintă rezultatul măsurării care serveşte ca bază pentru determinarea sumei de plată.

11.  Prelucrarea ulterioară a datelor în vederea încheierii unei tranzacţii comerciale

11. 1.  Un mijloc de măsurare, altul decât un mijloc de măsurare a utilităţilor publice, trebuie să înregistreze printr-un mijloc durabil rezultatul măsurării însoţit de informaţiile care permit identificarea tranzacţiei respective atunci când:

-   măsurarea este nerepetabilă şi

-   mijlocul de măsurare este în mod normal destinat utilizării în absenţa uneia dintre părţile implicate în tranzacţie.

11. 2.   Suplimentar, o dovadă durabilă a rezultatului măsurării şi informaţiile care permit identificarea tranzacţiei trebuie să fie disponibile la cerere în momentul finalizării măsurării.

12.  Evaluarea conformităţii

Un mijloc de măsurare trebuie să fie astfel conceput încât să permită evaluarea imediată a conformităţii cu cerinţele relevante din prezenta hotărâre.

Anexa A

DECLARAŢIA DE CONFORMITATE PE BAZA CONTROLULUI INTERN AL PRODUCŢIEI

I, Declaraţia de conformitate pe baza controlului intern al producţiei este procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile stabilite în prezenta anexă şi garantează şi declară că mijloacele de măsurare respective îndeplinesc cerinţele relevante din prezenta hotărâre.

Documentaţia tehnică

2.   Producătorul stabileşte documentaţia tehnică descrisă la art. 10 al prezentei hotărâri. Documentaţia trebuie să permită evaluarea conformităţii mijlocului de măsurare cu cerinţele relevante din prezenta hotărâre. In măsura în care este relevant pentru o astfel de evaluare, documentaţia trebuie să acopere concepţia, producţia şi funcţionarea mijlocului de măsurare.

3.   Producătorul trebuie să păstreze documentaţia tehnica la dispoziţia autorităţilor naţionale o perioadă de zece ani de la data fabricării ultimului mijloc de măsurare.

Producţie

4.    Producătorul ia toate măsurile necesare pentru a asigura conformitatea mijloacelor de măsurare produse cu cerinţele relevante din prezenta hotărâre.

Declaraţia scrisă de conformitate

5. 1. Producătorul aplică marcajul "CE" şi marcajul metrologic suplimentar pe fiecare mijloc de măsurare care îndeplineşte cerinţele relevante din prezenta hotărâre.

5. 2. O declaraţie de conformitate este întocmită pentru un model de mijloc de măsurare şi este păstrată la dispoziţia autorităţilor naţionale o perioadă de zece ani de la data fabricării ultimului mijloc de măsurare. Aceasta identifică modelul mijlocului de măsurare pentru care a fost întocmită.

O copie a declaraţiei de conformitate însoţeşte fiecare mijloc de măsurare introdus pe piaţă. Totuşi, în cazul în care un număr mare de mijloace de măsurare sunt livrate unui singur utilizator, această cerinţă poate fi interpretată ca fiind aplicabilă unui lot sau unei expediţii de mijloace de măsurare mai curând decât mijloacelor de măsurare individuale.

Reprezentantul autorizat

6. Obligaţiile producătorului prevăzute la punctele 3 şi 5. 2 pot fi îndeplinite în numele şi sub responsabilitatea acestuia, de către reprezentantul său autorizat.

Dacă producătorul nu este stabilit în România sau în cadrul Comunităţii şi dacă nu are un reprezentant autorizat, obligaţiile prevăzute la punctele 3 şi 5. 2 revin persoanei care introduce mijlocul de măsurare pe piaţă.

Anexa A1

DECLARAŢIA DE CONFORMITATE PE BAZA CONTROLULUI INTERN AL PRODUCŢIEI ŞI A ÎNCERCĂRII PRODUSULUI DE CĂTRE UN ORGANISM NOTIFICAT

1.   Declaraţia de conformitate pe baza controlului intern al producţiei cu examinări realizate de un organism notificat este procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile stabilite în prezenta anexă, şi garantează şi declară că mijloacele de măsurare respective indeplinesc cerinţele relevante din prezenta hotărâre.

Documentaţia tehnică

2.   Producătorul stabileşte documentaţia tehnică descrisă la art. 10 din prezenta hotărâre. Documentaţia trebuie să permită evaluarea conformităţii mijlocului de măsurare cu cerinţele relevante din prezenta hotărâre. In măsura în care este relevant pentru o astfel de evaluare, documentaţia trebuie să acopere concepţia, producţia şi funcţionarea mijlocului de măsurare.

3.   Producătorul păstrează documentaţia tehnică la dispoziţia autorităţilor naţionale o perioadă de zece ani de la data fabricării ultimului mijloc de măsurare.

Producţie

4.    Producătorul ia toate măsurile necesare pentru a asigura conformitatea mijloacelor de măsurare fabricate cu cerinţele relevante din prezenta hotărâre.

Controlul produsului

5.   Un organism notificat, ales de producător, efectuează controalele produsului sau dispune efectuarea lor la intervale de timp corespunzătoare stabilite de organismul notificat, în scopul verificării calităţii controalelor interne ale produsului, ţinând cont între altele de complexitatea tehnologică a mijloacelor de măsurare şi de volumul producţiei. Se examinează un eşantion adecvat din produsele finite, prelevat de organismul notificat înainte de introducerea pe piaţă, şi se efectuează încercările corespunzătoare, descrise în documentul (documentele) relevant(e) prevăzute la art. 13 din prezenta hotărâre, sau încercările echivalente, pentru verificarea conformităţii mijloacelor de măsurare cu cerinţele relevante din prezenta hotărâre. In lipsa unui document relevant, organismul notificat implicat decide care sunt încercările ce vor fi efectuate.

In cazul în care un număr semnificativ de mijloace de măsurare din eşantion nu corespund unui nivel de calitate acceptabil, organismul notificat ia măsurile care se impun.

Declaraţia scrisă de conformitate

6. 1.   Producătorul aplică marcajul "CE", marcajul metrologic suplimentar şi, sub responsabilitatea organismului notificat menţionat la punctul 5, numărul de identificare al acestuia, pe fiecare mijloc de măsurare care îndeplineşte cerinţele relevante din prezenta hotărâre.

6. 2.   O declaraţie de conformitate este întocmită pentru fiecare model de mijloc de măsurare şi este păstrată la dispoziţia autorităţilor naţionale o perioadă de zece ani de la data fabricării ultimului mijloc de măsurare. Aceasta identifică modelul mijlocului de măsurare pentru care a fost întocmită.

O copie a declaraţiei însoţeşte fiecare mijloc de măsurare care este introdus pe piaţă. Totuşi, în cazul în care un număr mare de mijloace de măsurare sunt livrate unui singur utilizator, această cerinţă poate fi interpretată ca fiind aplicabilă unui lot sau unei expediţii de mijloace de măsurare mai curând decât mijloacelor de măsurare individuale.

Reprezentantul autorizat

7. Obligaţiile producătorului prevăzute la punctele 3 şi 6. 2 pot fi îndeplinite în numele său şi sub responsabilitatea sa, de către reprezentantul său autorizat.

Dacă producătorul nu este stabilit în România sau în cadrul Comunităţii şi nu are un reprezentant autorizat, obligaţiile prevăzute la punctele 3 şi 6. 2 revin persoanei care introduce mijlocul de măsurare pe piaţă.

Anexa B

EXAMINAREA DE TIP

1. Examinarea de tip este partea procedurii de evaluare a conformităţii prin care un organism notificat examinează concepţia tehnică a unui mijloc de măsurare, şi garantează şi declară conformitatea concepţiei tehnice cu cerinţele relevante din prezenta hotărâre.

2.   Examinarea de tip se poate efectua prin oricare dintre metodele a), b), c) de mai jos. Organismul notificat decide care este metoda potrivită şi eşantioanele necesare:

a)  examinarea unui exemplar de mijloc de măsurare complet, reprezentativ pentru producţia prevăzută;

b) examinarea unor exemplare, reprezentative pentru producţia prevăzută, ale uneia sau mai multor componente critice ale mijlocului de măsurare, plus evaluarea adecvării concepţiei tehnice a celorlalte părţi ale mijlocului de măsurare prin examinarea documentaţiei tehnice şi dovezilor menţionate la punctul 3;

c) evaluarea adecvării concepţiei tehnice a mijlocului de măsurare prin examinarea documentaţiei tehnice şi dovezilor menţionate la punctul 3, fara examinarea unui exemplar de mijloc de măsurare.

3.   Cererea pentru examinarea de tip este înaintată organismului notificat ales de către producător.

Cererea trebuie să cuprindă:

-denumirea şi adresa producătorului şi, dacă cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, şi denumirea şi adresa acestuia;

- o declaraţie scrisă în care să se precizeze că aceeaşi cerere nu a mai fost înaintată şi altui organism notificat;

-  documentaţia tehnică descrisă la art. 10 din prezenta hotărâre. Documentaţia trebuie să permită evaluarea conformităţii mijlocului de măsurare cu cerinţele relevante din prezenta hotărâre. Dacă este necesar pentru o astfel de evaluare, documentaţia trebuie să acopere concepţia, producţia şi funcţionarea mijlocului de măsurare;

-   exemplarele reprezentative pentru producţia prevăzută, solicitate de către organismul notificat;

-  dovezile care permit stabilirea adecvării concepţiei tehnice a acelor componente ale mijlocului de măsurare pentru care nu se cer exemplare. Aceste dovezi menţionează toate documentele relevante care au fost aplicate, în special dacă documentele relevante menţionate la art. 13 din prezenta hotărâre nu au fost aplicate integral, şi includ, dacă este necesar, rezultatele încercărilor efectuate de laboratorul corespunzător al producătorului, sau de un alt laborator de încercări în numele şi sub responsabilitatea producătorului.

4.  Organismul notificat trebuie:

Pentru exemplare de mijloace de măsurare:

4. 1.   să examineze documentaţia tehnică, să verifice daca exemplarele au fost fabricate în conformitate cu aceasta şi să identifice elementele care au fost proiectate în conformitate cu prevederile aplicabile din documentele relevante menţionate la art. 13 din prezenta hotărâre, precum şi elementele care au fost proiectate fără a se aplica prevederile acelor documente;

4. 2.    să efectueze examinările şi încercările corespunzătoare sau să dispună efectuarea acestora, pentru a verifica dacă, în cazul în care producătorul a optat pentru aplicarea soluţiilor indicate în documentele relevante menţionate la art. 13 din prezenta hotărâre, acestea au fost aplicate corect;

4. 3.    să efectueze examinările şi încercările corespunzătoare sau să dispună efectuarea acestora, pentru a verifica dacă, în cazul în care producătorul nu a optat pentru aplicarea soluţiilor indicate în documentele relevante menţionate la art. 13 din prezenta hotărâre, soluţiile adoptate de către producător îndeplinesc cerinţele esenţiale din prezenta hotărâre;

4. 4.  să stabilescă împreună cu solicitantul locul în care vor fi efectuate examinările şi încercările.

Pentru celelalte componente ale mijlocului de măsurare:

4. 5.  să examineze documentaţia tehnică şi dovezile care permit stabilirea adecvării concepţiei tehnice a celorlalte componente ale mijlocului de măsurare.

Pentru procesul de producţie:

4. 6.  să examineze documentaţia tehnică pentru a se asigura că producătorul dispune de mijloace adecvate pentru asigurarea unei producţii uniforme.

5. 1.   Organismul notificat întocmeşte un raport de evaluare care să înregistreze activităţile efectuate în conformitate cu punctul 4, precum şi rezultatele acestora. Fără a încălca prevederile art. 12 lit. h) din prezenta hotărâre, organismul notificat divulgă conţinutul acestui raport parţial sau integral, numai cu acordul producătorului.

5. 2.   In cazul în care concepţia tehnică îndeplineşte cerinţele din prezenta hotărâre relevante pentru mijlocul de măsurare, organismul notificat acordă producătorului un certificat de examinare EC de tip. Certificatul trebuie să conţină denumirea şi adresa producătorului şi, după caz, denumirea şi adresa reprezentantului autorizat, concluziile examinării, condiţiile (dacă există) de valabilitate şi datele necesare pentru identificarea mijlocului de măsurare. Certificatul poate avea una sau mai multe anexe.

Certificatul şi anexele acestuia trebuie să conţină toate informaţiile relevante pentru evaluarea conformităţii şi controlul în utilizare. In special, pentru a permite evaluarea conformităţii mijloacelor de măsurare fabricate cu tipul examinat, în ceea ce priveşte reproductibilitatea performanţelor lor metrologice, în condiţiile în care acestea sunt corect reglate cu ajutorul unor mijloace adecvate, ele trebuie să cuprindă:

- caracteristicile metrologice ale tipului de mijloc de măsurare;

-  măsurile necesare pentru asigurarea integrităţii mijlocului de măsurare (sigilare, identificarea programului informatic etc);

- informaţii referitoare la alte elemente necesare pentru identificarea mijlocului de măsurare şi verificarea vizuală a conformităţii sale exterioare cu tipul;

- după caz, toate informaţiile specifice necesare pentru verificarea caracteristicilor mijloacelor de măsurare fabricate;

-   în cazul unui subansamblu, toate informaţiile necesare pentru a garanta compatibilitatea cu alte subansambluri sau mijloace de măsurare.

Certificatul are o valabilitate de zece ani de la data emiterii şi poate fi reînnoit pentru perioade ulterioare de zece ani fiecare.

5. 3.   Organismul notificat întocmeşte un raport de evaluare în această privinţă, pe care il păstrează la dispoziţia Ministerului Economiei şi Comerţului.

6.   Producătorul informează organismul notificat care deţine documentaţia tehnică referitoare la certificatul de examinare EC de tip, cu privire la toate modificările aduse mijlocului de măsurare care pot afecta conformitatea mijlocului de măsurare cu cerinţele esenţiale sau condiţiile de valabilitate a certificatului. Aceste modificări necesită o aprobare suplimentară sub forma unei completări la certificatul de examinare EC de tip acordat iniţial.

7.    Fiecare organism notificat informează imediat Ministerul Economiei şi Comerţului, cu privire la:

- certificatele de examinare EC de tip emise şi anexele acestora;

- completările şi amendamentele la certificatele deja emise.

Fiecare organism notificat informează imediat Ministerul Economiei şi Comerţului cu privire la retragerea unui certificat de examinare EC de tip.

Organismul notificat păstrează, pe perioada valabilităţii certificatului, dosarul tehnic cuprinzând documentaţia depusă de producător.

8.   Producătorul păstrează, pe o perioadă de zece ani de la data fabricării ultimului mijloc de măsurare, o copie a certificatului de examinare EC de tip, anexele şi completările la certificat, împreună cu documentaţia tehnică.

9. Reprezentantul autorizat al producătorului poate să înainteze cerererea menţionată la punctul 3 şi să îndeplinească obligaţiile prevăzute la punctele 6 şi 8. Dacă producătorul nu este stabilit în România sau în cadrul Comunităţii şi dacă nu are un reprezentant autorizat, obligaţia furnizării la cerere a documentaţiei tehnice revine persoanei desemnate de producător.

Anexa C

DECLARAŢIA DE CONFORMITATE CU TIPUL PE BAZA CONTROLULUI INTERN AL PRODUCŢIEI

1.   Declaraţia de conformitate cu tipul pe baza controlului intern al producţiei este partea procedurii de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile stabilite în prezenta anexă şi garantează şi declară că mijloacele de măsurare respective sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip şi îndeplinesc cerinţele relevante din prezenta hotărâre.

Producţie

2.    Producătorul ia toate măsurile necesare pentru a asigura conformitatea mijloacelor de măsurare fabricate cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip şi cu cerinţele relevante din prezenta hotărâre.

Declaraţia scrisă de conformitate

3. 1.    Producătorul aplică marcajul "CE" şi marcajul metrologic suplimentar pe fiecare mijloc de măsurare care este conform cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip şi care îndeplineşte cerinţele relevante din prezenta hotărâre.

3. 2.   O declaraţie de conformitate este întocmită pentru fiecare model de mijloc de măsurare şi este păstrată la dispoziţia autorităţilor naţionale pe o perioadă de zece ani de la data fabricării ultimului mijloc de măsurare. Aceasta trebuie să identifice modelul de mijloc de măsurare pentru care a fost întocmită.

O copie a declaraţiei de conformitate însoţeşte fiecare mijloc de măsurare care este introdus pe piaţă. Totuşi, în cazul în care un număr mare de mijloace de măsurare sunt livrate unui singur utilizator, această cerinţă poate fi interpretată ca fiind aplicabilă unui lot sau unei expediţii de mijloace de măsurare mai curând decât mijloacelor de măsurare individuale.

Reprezentantul autorizat

4. Obligaţiile producătorului prevăzute la punctul 3. 2 pot fi îndeplinite, în numele şi sub responsabilitatea producătorului, de către reprezentantul său autorizat.

Dacă producătorul nu este stabilit în România sau în cadrul Comunităţii şi dacă nu are un reprezentant autorizat, obligaţiile prevăzute la punctul 3. 2 revin persoanei care introduce pe piaţă mijlocul de măsurare.

Anexa C1

DECLARAŢIA DE CONFORMITATE CU TIPUL PE BAZA CONTROLULUI INTERN AL PRODUCŢIEI ŞI A ÎNCERCĂRII PRODUSULUI DE CĂTRE UN ORGANISM NOTIFICAT

1. Declaraţia de conformitate cu tipul pe baza controlului intern al producţiei şi a încercării produsului de către un organism notificat este partea procedurii de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute în prezenta anexă şi garantează şi declară că mijloacele de măsurare respective sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip şi îndeplinesc cerinţele relevante din prezenta hotărâre.

Producţie

2.    Producătorul ia toate măsurile necesare pentru a asigura conformitatea mijloacelor de măsurare cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip şi cu cerinţele relevante din prezenta hotărâre.

Controlul produsului

3.   Organismul notificat ales de producător efectuează controlul produselor sau dispune efectuarea controlului la intervale de timp corespunzătoare, stabilite de organismul notificat, în scopul verificării calităţii controalelor interne ale produsului, ţinând cont între altele de complexitatea tehnologică a mijloacelor de măsurare şi de volumul producţiei. Se examinează un eşantion adecvat din produsele finite, prelevat de organismul notificat înainte de introducerea pe piaţă, şi se efectuează încercările corespunzătoare identificate în documentul(ele) relevant(e) menţionat(e) la art. 13 din prezenta hotărâre sau încercările echivalente, pentru verificarea conformităţii produsului cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip şi cu cerinţele relevante din prezenta hotărâre. In lipsa unui document relevant, organismul notificat implicat decide care sunt încercările care trebuie efectuate.

In cazul în care un număr semnificativ de mijloace de măsurare din eşantion nu corespund unui nivel acceptabil de calitate, organismul notificat ia măsurile ce se impun. Declaraţia scrisă de conformitate

4. 1.   Producătorul aplică marcajul "CE", marcajul metrologic suplimentar şi, sub responsabilitatea organismului notificat menţionat la punctul 3, numărul de identificare al acestuia, pe fiecare mijloc de măsurare care este conform cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip şi care îndeplineşte cerinţele relevante din prezenta hotărâre.

4. 2.   O declaraţie de conformitate este întocmită pentru fiecare model de mijloc de măsurare şi este păstrată la dispoziţia autorităţilor naţionale pentru o perioadă de zece ani de la data fabricării ultimului mijloc de măsurare. Aceasta identifică modelul de mijloc de măsurare pentru care a fost întocmită.

O copie a declaraţiei de conformitate însoţeşte fiecare mijloc de măsurare care este introdus pe piaţă. Totuşi, în cazul în care un număr mare de mijloace de măsurare sunt livrate unui singur utilizator, această cerinţă poate fi interpretată ca fiind aplicabilă unui lot sau unei expediţii de mijloace de măsurare mai curând decât mijloacelor de măsurare individuale.

Reprezentatul autorizat

5. Obligaţiile producătorului prevăzute la punctul 4. 2 pot fi îndeplinite, în numele şi sub responsabilitatea producătorului, de către reprezentantul său autorizat.

Dacă producătorul nu este stabilit în România sau în cadrul Comunităţii şi nu are un reprezentant autorizat, obligaţiile prevăzute la punctul 4. 2 revin persoanei care introduce pe piaţă mijlocul de măsurare.

Anexa D

DECLARAŢIA DE CONFORMITATE CU TIPUL PE BAZA ASIGURĂRII CALITĂŢII PROCESULUI DE PRODUCŢIE

1.   Declaraţia de conformitate cu tipul pe baza asigurării calităţii procesului de producţie este partea procedurii de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile stabilite în prezenta anexă, garantează şi declară că mijloacele de măsurare respective sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip şi îndeplinesc cerinţele relevante din prezenta hotărâre.

Producţie

2.    Pentru producţia, inspecţia finală a produsului şi încercarea mijlocului de măsurare respectiv producătorul foloseşte un sistem al calităţii aprobat, aşa cum este specificat la punctul 3 şi se supune supravegherii prevăzute la punctul 4.

Sistemul calităţii

3. 1.    Producătorul înaintează o cerere de evaluare a sistemului calităţii unui organism notificat ales de producător.

Această cerere cuprinde:

- toate informaţiile relevante privind categoria de mijloace de măsurare respectivă;

- documentaţia privind sistemul calităţii;

-  documentaţia tehnică referitoare la tipul aprobat şi o copie a certificatului de examinare EC de tip.

3. 2.   Sistemul calităţii asigură conformitatea mijloacelor de măsurare cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip şi cu cerinţele relevante din prezenta hotărâre.

Toate elementele, cerinţele şi prevederile adoptate de către producător sunt documentate într-o manieră sistematică şi ordonată sub forma unor politici, proceduri şi instrucţiuni scrise. Această documentaţie a sistemului calităţii trebuie să permită o interpretare uniformă a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor privind calitatea.

Documentaţia trebuie să conţină în special o descriere adecvată a:

- obiectivelor calităţii şi a structurii organizatorice, responsabilităţilor şi atribuţiilor managementului cu privire la calitatea produsului;

-  tehnicilor şi proceselor de producţie, control şi asigurare a calităţii, precum şi a acţiunilor sistematice care vor fi utilizate;

-  examinărilor şi încercărilor care vor fi efectuate înainte, în timpul şi după fabricare, precum şi a frecvenţei efectuării acestora;

înregistrărilor privind calitatea, de exemplu rapoarte de inspecţie şi date de încercare şi etalonare, rapoarte privind calificarea personalului implicat etc;

-   mijloacelor de monitorizare a realizării  calităţii cerute pentru  produs şi  a funcţionării efective a sistemului calităţii.

3. 3.    Organismul notificat evaluează sistemul calităţii pentru a stabili dacă îndeplineşte cerinţele menţionate la punctul 3. 2. El prezumă conformitatea cu aceste cerinţe, dacă un sistem al calităţii este conform cu specificaţiile corespunzătoare ale standardului naţional care transpune standardul armonizat aplicabil, începând cu data publicării referinţelor acestuia.

Pe lîngă experienţa în sistemele de management al calităţii, echipa de audit trebuie să  aibă  experienţa  necesară  în   domeniul   respectiv  al   metrologiei   şi   tehnologiei

mijloacelor de măsurare şi  să cunoască cerinţele relevante din  prezenta hotărâre. Procedura de evaluare include o vizită de inspecţie la sediul producătorului.

Decizia este comunicată producătorului. Comunicarea conţine concluziile examinării şi decizia de evaluare motivată.

3. 4.   Producătorul se angajează să îndeplinească obligaţiile ce decurg din sistemul calităţii aşa cum este aprobat şi să îl păstreze astfel încât să rămână adecvat şi eficient.

3. 5.   Producătorul informează organismul notificat care a aprobat sistemul calităţii cu privire la orice modificare pe care intenţionează să o aducă sistemului calităţii.

Organismul notificat evaluează modificările propuse şi decide dacă sistemul calităţii modificat va îndeplini în continuare cerinţele prevăzute la punctul 3. 2 sau dacă este necesară o reevaluare.

Organismul notificat comunică producătorului decizia sa. Comunicarea conţine concluziile examinării şi decizia de evaluare motivată.

Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat

4. 1.   Scopul supravegherii este obţinerea garanţiei că producătorul îndeplineşte corect obligaţiile ce decurg din sistemul calităţii aprobat.

4. 2.   Producătorul permite accesul organismului notificat în scopul inspecţiei la locurile de producţie, control, încercare şi depozitare si îi pune la dispoziţie toate informaţiile necesare, în special:

- documentaţia privind sistemul calităţii;

-  înregistrările privind calitatea, de exemplu rapoarte de inspecţie şi date de încercare şi etalonare, rapoarte privind calificarea personalului implicat etc.

4. 3.   Organismul notificat efectuează audituri periodice pentru a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul calităţii şi pune la dispoziţia producătorului un raport de audit.

4. 4.   In plus, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la producător. In timpul acestor vizite, organismul notificat poate, dacă este necesar, să efectueze sau să dispună efectuarea de încercări ale produsului pentru a verifica dacă sistemul calităţii funcţionează corect. Organismul notificat pune la dispoziţia producătorului un raport de inspecţie şi, dacă s-au efectuat încercări, un raport de încercare.

Declaraţia scrisă de conformitate

5. 1.   Producătorul aplică marcajul "CE", marcajul metrologic suplimentar şi, sub responsabilitatea organismului notificat menţionat la punctul 3. 1, numărul de indentificare al acestuia, pe fiecare mijloc de măsurare care este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip şi care îndeplineşte cerinţele relevante din prezenta hotărâre.

5. 2.   O declaraţie de conformitate este întocmită pentru flecare model de mijloc de măsurare şi este păstrată la dispoziţia autorităţilor naţionale pe o perioadă de zece ani de la data fabricării ultimului mijloc de măsurare. Aceasta identifică modelul de mijloc de măsurare pentru care a fost întocmită.

O copie a declaraţiei de conformitate însoţeşte fiecare mijloc de măsurare care este introdus pe piaţă. Totuşi, în cazul în care un număr mare de mijloace de măsurare sunt livrate unui singur utilizator, această cerinţă poate fi interpretată ca fiind aplicabilă unui lot sau unui transport de astfel de mijloace de măsurare mai curând decât mijloacelor de măsurare individuale.

6. Pe o perioadă de zece ani de la data fabricării ultimului mijloc de măsurare, producătorul păstrează la dispoziţia autorităţilor naţionale:

- documentaţia menţionată la punctul 3. 1, a doua liniuţă;

- modificările aprobate menţionate la punctul 3. 5;

- deciziile şi rapoartele organismului notificat menţionate la punctele 3. 5, 4. 3 şi 4. 4.

7.   Fiecare organism notificat pune periodic la dispoziţia Ministerului Economiei şi Comerţului lista aprobărilor pentru sistemele calităţii emise sau refuzate şi informează imediat Ministerul Economiei şi Comerţului cu privire la retragerea aprobării unui sistem al calităţii.

Reprezentantul autorizat

8.    Obligaţiile producătorului prevăzute la punctele 3. 1, 3. 5, 5. 2 şi 6 pot fi îndeplinite, în numele şi sub responsabilitatea producătorului, de către reprezentantul său autorizat.

Anexa Dl

DECLARAŢIA DE CONFORMITATE PE BAZA ASIGURĂRII CALITĂŢII PROCESULUI DE PRODUCŢIE

I. Declaraţia de conformitate pe baza asigurării calităţii procesului de producţie este procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile stabilite în prezenta anexă şi garantează şi declară că mijloacele de măsurare respective indeplinesc cerinţele relevante din prezenta hotărâre.

Documentaţia tehnică 2. Producătorul stabileşte documentaţia tehnică descrisă la art. 10 din prezenta hotărâre. Documentaţia trebuie să permită evaluarea conformităţii mijlocului de măsurare cu cerinţele relevante din prezenta hotărâre. In măsura în care este relevant pentru o astfel de evaluare, documentaţia trebuie să acopere concepţia şi funcţionarea mijlocului de măsurare.

3.   Producătorul păstrează documentaţia tehnică la dispoziţia autorităţilor naţionale o perioadă de zece ani de la data fabricării ultimului mijloc de măsurare.

Producţie

4.    Producătorul foloseşte pentru producţia, inspecţia finală a produsului şi încercările mijlocului de măsurare respectiv, un sistem al calităţii aprobat, aşa cum este specificat la punctul 5 şi se supune supravegherii prevăzute la punctul 6.

Sistemul calităţii

5. 1.   Producătorul înaintează o cerere pentru evaluarea sistemului calităţii unui

organism notificat, ales de producător. Această cerere cuprinde:

- toate informaţiile relevante privind categoria de mijloace de măsurare respectivă;

- documentaţia privind sistemul calităţii;

- documentaţia tehnică menţionată la punctul 2.

5. 2.   Sistemul calităţii asigură conformitatea mijloacelor de măsurare cu cerinţele relevante din prezenta hotărâre.

Toate elementele, cerinţele şi prevederile adoptate de către producător sunt documentate într-o manieră sistematică şi ordonată sub forma unor politici, proceduri şi instrucţiuni scrise. Această documentaţie a sistemului calităţii trebuie să permită o interpretare uniformă a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor privind calitatea.

Documentaţia trebuie să conţină în special o descriere adecvată a:

- obiectivelor calităţii şi a structurii organizatorice, responsabilităţilor şi atribuţiilor managementului cu privire la calitatea produsului;

-  tehnicilor şi proceselor de producţie, control şi asigurare a calităţii, precum şi a acţiunilor sistematice care vor fi utilizate;

-  examinărilor şi încercărilor care vor fi efectuate înainte, în timpul şi după fabricare, precum şi a frecvenţei efectuării acestora;

-  înregistrărilor privind calitatea, de exemplu rapoarte de inspecţie şi date de încercare şi etalonare, rapoarte privind calificarea personalului implicat etc;

- mijloacelor de monitorizare a realizării calităţii cerute pentru produs şi a funcţionării efective a sistemului calităţii.

5. 3.    Organismul notificat evaluează sistemul calităţii pentru a stabili dacă indeplineste cerinţele prevăzute la punctul 5. 2. El prezumă conformitatea cu aceste cerinţe, dacă un sistem al calităţii este conform cu specificaţiile corespunzătoare ale standardului naţional care transpune standardul armonizat aplicabil, începând cu data publicării referinţelor acestuia.

Pe lîngă experienţa în sistemele de management al calităţii, echipa de audit trebuie să aibă experienţa necesară în domeniul respectiv al metrologiei şi tehnologiei mijloacelor de măsurare şi să cunoască cerinţele relevante din prezenta hotărâre. Procedura de evaluare include o vizită de inspecţie la sediul producătorului.

Decizia este comunicată producătorului. Comunicarea conţine concluziile examinării şi decizia de evaluare motivată.

5. 4.   Producătorul se angajează să îndeplinească obligaţiile ce decurg din sistemul calităţii aşa cum este aprobat şi să îl păstreze astfel încât să rămână adecvat şi eficient.

5. 5.   Producătorul informează periodic organismul notificat care a aprobat sistemul calităţii cu privire la orice modificare pe care intenţionează să o aducă sistemului calităţii.

Organismul notificat evaluează modificările propuse şi decide dacă sistemul calităţii modificat va indeplini în continuare cerinţele prevăzute la punctul 5. 2 sau dacă este necesară o reevaluare.

Organismul notificat comunică producătorului decizia sa. Comunicarea conţine concluziile examinării şi decizia de evaluare motivată.

Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat

6. 1.   Scopul supravegherii este obţinerea garanţiei că producătorul îndeplineşte obligaţiile ce decurg din sistemul calităţii aprobat.

6. 2.   Producătorul permite accesul organismului notificat în scopul inspecţiei la locurile de producţie, control, încercare şi depozitare şi trebuie să pună la dispoziţia acestuia toate informaţiile necesare, în special:

-   documentaţia privind sistemul calităţii;

-   documentaţia tehnică prevăzută la punctul 2;

-    înregistrările privind calitatea, de exemplu rapoarte de inspecţie şi date de încercare şi etalonare, rapoarte privind calificarea personalului implicat etc.

6. 3.   Organismul notificat efectuează audituri periodice, pentru a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul calităţii şi pune la dispoziţia producătorului un raport de audit.

6. 4.   In plus, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la producător. In timpul acestor vizite, organismul notificat poate, dacă este necesar, să efectueze sau să dispună efectuarea de încercări ale produsului pentru a verifica dacă sistemul calităţii funcţionează corect. Organismul notificat pune la dispoziţia producătorului un raport de inspecţie şi, dacă s-au efectuat încercări, un raport de încercare.

Declaraţia scrisă de conformitate

7. 1. Producătorul aplică marcajul "CE", marcajul metrologic suplimentar şi, sub responsabilitatea   organismului   notificat   menţionat   la   punctul   5. 1, numărul   de

indentificare al acestuia, pe fiecare mijloc de măsurare care îndeplineşte cerinţele relevante din prezenta hotărâre.

7. 2. O declaraţie de conformitate este întocmită pentru fiecare model de mijloc de măsurare şi este păstrată la dispoziţia autorităţilor naţionale pe o perioadă de zece ani de la data fabricării ultimului mijloc de măsurare. Aceasta identifică modelul de mijloc de măsurare pentru care a fost întocmită.

O copie a declaraţiei de conformitate însoţeşte fiecare mijloc de măsurare care este introdus pe piaţă. Totuşi, în cazul în care un număr mare de mijloace de măsurare sunt livrate unui singur utilizator, această cerinţă poate fi interpretată ca fiind aplicabilă unui lot sau unei expediţii de mijloace de măsurare mai curând decât mijloacelor de măsurare individuale.

8. Pe o perioadă de zece ani de fabricarea ultimului mijloc de măsurare, producătorul păstrează la dispoziţia autorităţilor naţionale:

- documentaţia menţionată la punctul 5. 1, a doua liniuţă;

- modificările aprobate menţionate la punctul 5. 5;

-deciziile şi rapoartele organismului notificat menţionate la punctele 5. 5, 6. 3 şi 6. 4.

9.   Fiecare organism notificat pune periodic la dispoziţia Ministerului Economiei şi Comerţului lista aprobărilor pentru sistemele calităţii emise sau refuzate şi informează imediat Ministerul Economiei şi Comerţului cu privire la retragerea aprobării unui sistem al calităţii.

Reprezentantul autorizat

10.   Obligaţiile producătorului prevăzute la punctele 3, 5. 1, 5. 5, 7. 2 şi 8 pot fi îndeplinite, în numele şi sub responsabilitatea producătorului, de către reprezentantul său autorizat.

Anexa E

DECLARAŢIA DE CONFORMITATE CU TIPUL PE BAZA ASIGURĂRII CALITĂŢII INSPECŢIEI ŞI ÎNCERCĂRII PRODUSULUI FINIT

l. Declaraţia de conformitate cu tipul pe baza asigurării calităţii inspecţiei şi încercării produsului finit este partea procedurii de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile stabilite în prezenta anexă, şi garantează şi declară că mijloacele de măsurare respective sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip şi indeplinesc cerinţele relevante din prezenta hotărâre.

Producţie

2. Pentru inspecţia şi încercarea produsului finit pentru mijlocul de măsurare respectiv producătorul foloseşte un sistem al calităţii aprobat, aşa cum este specificat la punctul 3, şi se supune supravegherii prevăzute la punctul 4.

Sistemul calităţii

3. 1. Producătorul înaintează o cerere de evaluare a sistemului calităţii unui organism notificat ales de producător.

Această cerere cuprinde:

- toate informaţiile relevante privind categoria de mijloace de măsurare respectivă;

- documentaţia privind sistemul calităţii;

- documentaţia tehnică cu privire la tipul aprobat şi o copie a certificatului de examinare EC de tip.

3. 2.   Sistemul calităţii asigură conformitatea mijloacelor de măsurare cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip şi cu cerinţele relevante din prezenta hotărâre.

Toate elementele, cerinţele şi prevederile adoptate de către producător sunt documentate într-o manieră sistematică şi ordonată sub forma unor politici, proceduri şi instrucţiuni scrise. Această documentaţie a sistemului calităţii trebuie să permită o interpretare uniformă a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor privind calitatea.

Documentaţia trebuie să conţină în special o descriere adecvată a:

- obiectivelor calităţii şi a structurii organizatorice, responsabilităţilor şi atribuţiilor managementului cu privire la calitatea produsului;

- examinărilor şi încercărilor care vor fi efectuate după fabricare;

-  înregistrărilor privind calitatea, de exemplu rapoarte de inspecţie şi date de încercare şi etalonare, rapoarte privind calificarea personalului implicat etc;

- mijloacelor de monitorizare a funcţionării efective a sistemului calităţii.

3. 3.    Organismul notificat evaluează sistemul calităţii pentru a stabili dacă îndeplineşte cerinţele prevăzute la punctul 3. 2. El prezumă conformitatea cu aceste cerinţe dacă un sistem al calităţii este conform cu specificaţiile corespunzătoare ale standardului naţional care transpune standardul armonizat aplicabil, începând cu data publicării referinţelor acestuia.

Pe lîngă experienţa în sistemele de management al calităţii, echipa de audit trebuie să aibă experienţa necesară în domeniul respectiv al metrologiei şi tehnologiei mijloacelor de măsurare şi să cunoască cerinţele relevante din prezenta hotărâre. Procedura de evaluare include o vizită de inspecţie la sediul producătorului.

Decizia este comunicată producătorului. Comunicarea conţine concluziile examinării şi decizia de evaluare motivată.

3. 4.   Producătorul se angajează să îndeplinească obligaţiile ce decurg din sistemul calităţii aşa cum este aprobat şi să îl păstreze astfel încât să rămână adecvat şi eficient.

3. 5.   Producătorul informează organismul notificat care a aprobat sistemul calităţii cu privire la orice modificare pe care intenţionează să o aducă sistemului calităţii.

Organismul notificat evaluează modificările propuse şi decide dacă sistemul calităţii modificat va îndeplini în continuare cerinţele prevăzute la punctul 3. 2 sau dacă este necesară o reevaluare.

Organismul notificat comunică producătorului decizia sa. Comunicarea conţine concluziile examinării şi decizia de evaluare motivată.

Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat

4. 1.    Scopul supravegherii este obţinerea garanţiei că producătorul îndeplineşte corect obligaţiile ce decurg din sistemul calităţii aprobat.

4. 2.   Producătorul permite accesul organismului notificat în scopul inspecţiei la locurile de control, încercare şi depozitare, şi trebuie să pună la dispoziţia acestuia toate informaţiile necesare, în special:

- documentaţia privind sistemul calităţii;

înregistrările privind calitatea, de exemplu rapoarte de inspecţie şi date de încercare şi etalonare, rapoarte privind calificarea personalului implicat etc.

4. 3.   Organismul notificat efectuează audituri periodice pentru a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul calităţii şi pune la dispoziţia producătorului un raport de audit.

4. 4.   In plus, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la producător. In timpul acestor vizite, organismul notificat poate, dacă este necesar, să efectueze sau să dispună efectuarea de încercări ale produsului pentru a verifica dacă sistemul calităţii

funcţionează corect. Organismul notificat pune la dispoziţia producătorului un raport de inspecţie şi, dacă s-au efectuat încercări, un raport de încercare. Declaraţia scrisă de conformitate

5. 1.   Producătorul aplică marcajul "CE", marcajul metrologic suplimentar şi, sub responsabilitatea organismului notificat menţionat la punctul 3. 1, numărul de indentificare al acestuia, pe fiecare mijloc de măsurare care este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip şi care îndeplineşte cerinţele relevante din prezenta hotărâre.

5. 2.   O declaraţie de conformitate este întocmită pentru fiecare model de mijloc de măsurare şi este păstrată la dispoziţia autorităţilor naţionale o perioadă de zece ani de la data fabricării ultimului mijloc de măsurare. Aceasta identifică modelul de mijloc de măsurare pentru care a fost întocmită.

O copie a declaraţiei de conformitate însoţeşte fiecare mijloc de măsurare care este introdus pe piaţă. Totuşi, în cazul în care un număr mare de mijloace de măsurare sunt livrate unui singur utilizator, această cerinţă poate fi interpretată ca fiind aplicabilă unui lot sau unei expediţii de mijloace de măsurare mai curând decât mijloacelor de măsurare individuale.

6.   Pe o perioadă de zece ani de la data fabricării ultimului mijloc de măsurare, producătorul păstrează la dispoziţia autorităţilor naţionale:

- documentaţia menţionată la punctul 3. 1, a doua liniuţă;

- modificările aprobate menţionate la punctul 3. 5, al doilea paragraf;

- deciziile şi rapoartele organismului notificat menţionate la punctul 3. 5, al treilea paragraf şi la punctele 4. 3 şi 4. 4.

7.   Fiecare organism notificat pune periodic la dispoziţia Ministerului Economiei şi Comerţului lista aprobărilor pentru sistemele calităţii emise sau refuzate şi informează imediat Ministerul Economiei şi Comerţului cu privire la retragerea aprobării unui sistem al calităţii.

Reprezentantul autorizat

8.    Obligaţiile producătorului prevăzute la punctele 3. 1, 3. 5, 5. 2 şi 6 pot fi îndeplinite, în numele şi sub responsabilitatea producătorului, de către reprezentantul său autorizat.

Anexa El

DECLARAŢIA DE CONFORMITATE PE BAZA INSPECŢIEI SI ' TESTĂRII FINALE A PRODUSULUI

1.   Declaraţia de conformitate pe baza inspecţiei si testării finale a produsului este procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile stabilite în prezenta anexă, şi garantează şi declară că mijloacele de măsurare respective îndeplinesc cerinţele relevante din prezenta hotărâre.

Documentaţia tehnică

2.   Producătorul stabileşte documentaţia tehnică descrisă la art. 10 din prezenta hotărâre. Documentaţia trebuie să permită evaluarea conformităţii mijlocului de măsurare cu cerinţele relevante din prezenta hotărâre. In măsura în care este relevant pentru o astfel de evaluare, documentaţia trebuie să acopere concepţia, producţia şi funcţionarea mijlocului de măsurare.

3.   Producătorul păstrează documentaţia tehnică la dispoziţia autorităţilor naţionale o perioadă de zece ani de la data fabricării ultimului mijloc de măsurare.

Producţie

4. Pentru inspecţia finală a produsului şi încercările mijlocului de măsurare respectiv, producătorul foloseşte un sistem al calităţii aprobat, aşa cum este specificat la punctul 5 şi se supune supravegherii prevăzute la punctul 6.

Sistemul calităţii

5. 1.   Producătorul înaintează o cerere pentru evaluarea sistemului calităţii unui organism notificat, ales de producător.

Această cerere cuprinde:

- toate informaţiile relevante privind categoria de mijloace de măsurare respectivă;

- documentaţia privind sistemul calităţii;

- documentaţia tehnică menţionată la punctul 2.

5. 2.   Sistemul calităţii trebuie să asigure conformitatea mijloacelor de măsurare cu cerinţele relevante din prezenta hotărâre.

Toate elementele, cerinţele şi prevederile adoptate de către producător sunt documentate într-o manieră sistematică şi ordonată sub forma unor politici, proceduri şi instrucţiuni scrise. Această documentaţie a sistemului calităţii trebuie să permită o interpretare uniformă a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor privind calitatea.

Documentaţia trebuie să conţină în special o descriere adecvată a:

- obiectivelor calităţii şi a structurii organizatorice, responsabilităţilor şi atribuţiilor

managementului cu privire la calitatea produsului;

- examinărilor şi încercărilor care vor îl efectuate după fabricare;

-  înregistrărilor privind calitatea, de exemplu rapoarte de inspecţie şi date de încercare şi etalonare, rapoarte privind calificarea personalului implicat etc;

- mijloacelor de monitorizare a funcţionării efective a sistemului calităţii.

5. 3.    Organismul notificat evaluează sistemul calităţii pentru a stabili dacă indeplineste cerinţele menţionate la punctul 5. 2. El prezumă conformitatea cu aceste cerinţe dacă un sistem al calităţii este conform cu specificaţiile corespunzătoare din standardul naţional care transpune standardul armonizat aplicabil, începând cu data publicării referinţelor acestuia.

Pe lîngă experienţa în sistemele de management al calităţii, echipa de audit trebuie să aibă experienţa necesară în domeniul respectiv al metrologiei şi tehnologiei mijloacelor de măsurare, precum şi cunoştinţe despre cerinţele relevante din prezenta hotărâre. Procedura de evaluare include o vizită de inspecţie la sediul producătorului.

Decizia este comunicată producătorului. Comunicarea conţine concluziile examinării şi decizia de evaluare motivată.

5. 4.   Producătorul se angajează să îndeplinească obligaţiile ce decurg din sistemul calităţii aşa cum este aprobat şi să îl păstreze astfel încât să rămână adecvat şi eficient.

5. 5.   Producătorul informează organismul notificat care a aprobat sistemul calităţii cu privire la orice modificare pe care intenţionează să o aducă sistemului calităţii.

Organismul notificat evaluează modificările propuse şi decide dacă sistemul calităţii modificat va îndeplini în continuare cerinţele prevăzute la punctul 5. 2 sau dacă este necesară o reevaluare.

Organismul notificat comunică producătorului decizia sa. Comunicarea conţine concluziile examinării şi decizia de evaluare motivată.

Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat

6. 1. Scopul supravegherii este obţinerea garanţiei că producătorul îndeplineşte obligaţiile ce decurg din sistemul calităţii aprobat.

6. 2.   Producătorul permite accesul organismului notificat, în scopul inspecţiei, la locurile de control, încercare şi depozitare şi trebuie să pună la dispoziţia acestuia toate informaţiile necesare în special:

- documentaţia privind sistemul calităţii;

- documentaţia tehnică prevăzută la punctul 2;

-  înregistrările privind calitatea, de exemplu rapoarte de inspecţie şi date de încercare şi etalonare, rapoarte privind calificarea personalului implicat etc.

6. 3.   Organismul notificat efectuează audituri periodice, pentru a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul calităţii şi pune la dispoziţia producătorului un raport de audit.

6. 4.   In plus, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la producător. In timpul acestor vizite, organismul notificat poate, dacă este necesar, sa efectueze sau să dispună efectuarea de încercări ale produsului pentru a verifica dacă sistemul calităţii funcţionează corect. Organismul notificat pune la dispoziţia producătorului un raport de inspecţie şi, dacă s-au efectuat încercări, un raport de încercare.

Declaraţia scrisă de conformitate

7. 1.   Producătorul aplică marcajul "CE", marcajul metrologic suplimentar şi, sub responsabilitatea organismului notificat menţionat la punctul 5. 1, numărul de indentificare al acestuia, pe fiecare mijloc de măsurare care îndeplineşte cerinţele relevante din prezenta hotărâre.

7. 2.   O declaraţie de conformitate este întocmită pentru fiecare model de mijloc de măsurare şi este păstrată la dispoziţia autorităţilor naţionale o perioadă de zece ani de la data fabricării ultimului mijloc de măsurare. Aceasta identifică modelul de mijloc de măsurare pentru care a fost întocmită.

O copie a declaraţiei de conformitate însoţeşte fiecare mijloc de măsurare care este introdus pe piaţă. Totuşi, în cazul în care un număr mare de mijloace de măsurare sunt livrate unui singur utilizator, această cerinţă poate fi interpretată ca fiind aplicabilă unui lot sau unei expediţii de mijloace de măsurare mai curând decât mijloacelor de măsurare individuale.

8. Pe o perioadă de zece ani de la data fabricării ultimului mijloc de măsurare, producătorul păstrează la dispoziţia autorităţilor naţionale:

- documentaţia menţionată la punctul 5. 1, a doua liniuţă;

- modificările aprobate menţionate la punctul 5. 5;

- deciziile şi rapoartele organismului notificat menţionate la punctele 5. 5, 6. 3 şi 6. 4.

9.   Fiecare organism notificat pune periodic, după caz, la dispoziţia Ministerului Economiei şi Comerţului sau, statului membru care l-a desemnat, lista aprobărilor pentru sistemele calităţii emise sau refuzate şi informează imediat, după caz, Ministerul Economiei şi Comerţului sau statul membru care l-a desemnat cu privire la retragerea aprobării unui sistem al calităţii.

Reprezentantul autorizat

10.   Obligaţiile producătorului prevăzute la punctele 3, 5. 1, 5. 5, 7. 2 şi 8 pot fi îndeplinite, în numele şi sub responsabilitatea producătorului, de către reprezentantul său autorizat.

Anexa F

DECLARAŢIA DE CONFORMITATE CU TIPUL PE BAZA VERIFICĂRII PRODUSULUI

1.   Declaraţia de conformitate cu tipul pe baza verificării produsului este partea procedurii de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile stabilite în prezenta anexă şi garantează şi declară că mijloacele de măsurare care au fost supuse prevederilor de la punctul 3 sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip şi îndeplinesc cerinţele relevante din prezenta hotărâre.

Producţie

2.    Producătorul ia toate măsurile necesare pentru a asigura conformitatea mijloacelor de măsurare fabricate cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare EC de tip şi cu cerinţele corespunzătoare din prezenta hotărâre.

Verificarea

3.    Organismul notificat ales de producător efectuează toate examinările şi încercările corespunzătoare, sau dispune efectuarea acestora, pentru verificarea conformităţii mijloacelor de măsurare cu tipul descris în certificatul de examinare EC de tip şi cu cerinţele corespunzătoare din prezenta hotărâre.

Examinările şi încercările destinate verificării conformităţii cu cerinţele metrologice se efectuează, la alegerea producătorului, fie prin examinarea şi încercarea fiecărui mijloc de măsurare, conform punctului 4, fie prin examinarea şi încercarea mijloacelor de măsurare pe baze statistice, conform punctului 5.

4.   Verificarea conformităţii cu cerinţele metrologice prin examinarea şi încercarea fiecărui mijloc de măsurare

4. 1 Toate mijloacele de măsurare trebuie să fie examinate individual şi supuse încercărilor corespunzătoare stabilite în documentele relevante menţionate la art. 13 din prezenta hotărâre sau unor încercări echivalente, în scopul verificării conformităţii cu cerinţele metrologice aplicabile acestora. In lipsa unul document relevant, organismul notificat implicat decide care sunt încercările corespunzătoare ce vor fi efectuate.

4. 2. Organismul notificat eliberează un certificat de conformitate cu privire la examinările şi încercările efectuate şi aplică numărul său de identificare pe fiecare mijloc de măsurare aprobat sau dispune aplicarea acestuia sub responsabilitatea sa.

Producătorul păstrează certificatele de conformitate la dispoziţia autorităţilor naţionale pentru inspecţie, o perioadă de zece ani de la certificarea mijlocului de măsurare.

5.   Verificarea statistică a conformităţii cu cerinţele metrologice

5. 1 Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de producţie să asigure omogenitatea fiecărui lot produs şi prezintă mijloacele sale de măsurare la verificare, sub formă de loturi omogene.

5. 2.   Un eşantion este prelevat în mod aleatoriu din fiecare lot, conform cerinţelor prevăzute la punctul 5. 3. Toate mijloacele de măsurare din eşantion trebuie să fie examinate individual şi supuse încercărilor corespunzătoare stabilite în documentele relevante menţionate la art. 13 din prezenta hotărâre, sau unor încercări echivalente, în scopul determinării conformităţii acestora cu cerinţele metrologice aplicabile, pentru a stabili dacă lotul este acceptat sau respins. In lipsa unui document relevant, organismul notificat implicat decide care sunt încercările corespunzătoare ce vor fi efectuate.

5. 3.  Procedura statistică trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: Controlul statistic se efectuează prin atribute. Sistemul de eşantionare trebuie să asigure:

- un nivel al calităţii corespunzător unei probabilităţi de acceptare de 95 %, cu o neconformitate mai mică de 1 %;

- o limită a calităţii corespunzătoare unei probabilităţi de acceptare de 5 %, cu o neconformitate mai mică de 7 %.

5. 4.   In cazul în care un lot este acceptat, toate mijloacele de măsurare din acel lot sunt aprobate, cu excepţia acelor mijloacele de măsurare din eşantion care nu au corespuns la încercări.

Organismul notificat eliberează un certificat de conformitate cu privire la examinările şi încercările efectuate, şi aplică numărul său de identificare pe fiecare mijloc de măsurare aprobat sau dispune aplicarea acestuia sub responsabilitatea sa.

Producătorul păstrează certificatele de conformitate la dispoziţia autorităţilor naţionale, pentru inspecţie, o perioadă de zece ani de la certificarea mijlocului de măsurare.

5. 5.   Dacă un lot este respins, organismul notificat ia măsurile necesare pentru a împiedica introducerea pe piaţă a acelui lot. In cazul unor respingeri frecvente ale loturilor, organismul notificat poate să suspende verificarea statistică şi să ia măsurile corespunzătoare.

Declaraţia scrisă de conformitate

6. 1.    Producătorul aplică marcajul "CE" şi marcajul metrologic suplimentar pe fiecare mijloc de măsurare care este conform cu tipul aprobat şi care îndeplineşte cerinţele relevante din prezenta hotărâre.

6. 2.   O declaraţie de conformitate este întocmită pentru fiecare model de mijloc de măsurare şi este păstrată la dispoziţia autorităţilor naţionale o perioadă de zece ani de la data fabricării ultimului mijloc de măsurare. Aceasta identifică modelul de mijloc de măsurare pentru care a fost întocmită.

O copie a declaraţiei de conformitate însoţeşte fiecare mijloc de măsurare care este introdus pe piaţă. Totuşi, în cazul în care un număr mare de mijloace de măsurare sunt livrate unui singur utilizator, această cerinţă poate fi interpretată ca fiind aplicabilă unui lot sau unei expediţii de mijloace de măsurare mai curând decât mijloacelor de măsurare individuale.

Dacă organismul notificat menţionat la punctul 3 este de acord, producătorul aplică pe mijloacele de măsurare, sub responsabilitatea organismului notificat, şi numărul de identificare al acestuia.

7.   Dacă organismul notificat este de acord, producătorul poate aplica pe mijloacele de măsurare, în timpul procesului de producţie, sub responsabilitatea organismului notificat, numărul de identificare al acestuia.

Reprezentantul autorizat

8.   Obligaţiile producătorului pot fi îndeplinite în numele şi sub responsabilitatea producătorului de către reprezentantul său autorizat, exceptând obligaţiile de la punctele 2 şi 5. 1.

Anexa F1

DECLARAŢIA DE CONFORMITATE PE BAZA VERIFICĂRII PRODUSULUI

l. Declaraţia de conformitate pe baza verificării produsului este procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile stabilite în prezenta anexă şi garantează şi declară că mijloacele de măsurare care au fost supuse prevederilor de ta punctul 5 sunt în conformitate cu    cerinţele corespunzătoare din prezenta hotărâre.

Documentaţia tehnică

2.   Producătorul stabileşte documentaţia tehnică descrisă la art. 10 din prezenta hotărâre. Documentaţia trebuie să permită evaluarea conformităţii mijlocului de măsurare cu cerinţele corespunzătoare din prezenta hotărâre. In măsura în care este relevant pentru o astfel de evaluare, documentaţia trebuie să acopere concepţia, producţia şi funcţionarea mijlocului de măsurare.

3.   Producătorul păstrează documentaţia tehnică la dispoziţia autorităţilor naţionale o perioadă de zece ani de la data fabricării ultimului mijloc de măsurare.

Producţie

4.    Producătorul ia toate măsurile necesare pentru a asigura conformitatea mijloacelor de măsurare fabricate cu cerinţele relevante din prezenta hotărâre.

Verificarea

5.   Organismul notificat ales de producător efectuează examinările şi încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea acestora, pentru verificarea conformităţii mijloacelor de măsurare cu cerinţele relevante din prezenta hotărâre.

Examinările şi încercările destinate verificării conformităţii cu cerinţele metrologice se efectuează, la alegerea producătorului, fie prin examinarea şi încercarea fiecărui mijloc de măsurare, conform punctului 6, fie prin controlul şi încercarea mijloacelor de măsurare pe baze statistice, conform punctului 7.

6.   Verificarea conformităţii cu cerinţele metrologice prin controlul şi încercarea fiecărui mijloc de măsurare

6. 1 Toate mijloacele de măsurare trebuie să fie examinate individual şi supuse încercărilor corespunzătoare stabilite în documentele relevante menţionate la art. 13 din prezenta hotărâre sau unor încercări echivalente, în scopul verificării conformităţii cu cerinţele metrologice aplicabile acestora. In lipsa unui document relevant, organismul notificat implicat decide care sunt încercările corespunzătoare ce vor fi efectuate.

6. 2. Organismul notificat eliberează un certificat de conformitate cu privire la examinările şi încercările efectuate şi aplică numărul său de identificare pe fiecare mijloc de măsurare aprobat sau dispune aplicarea acestuia sub responsabilitatea sa.

Producătorul păstrează certificatele de conformitate la dispoziţia autorităţilor naţionale, pentru inspecţie, o perioadă de zece ani după certificarea produsului.

7.   Verificarea statistică a conformităţii cu cerinţele metrologice

7. 1 Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de producţie să asigure omogenitatea fiecărui lot produs şi prezintă mijloacele sale de măsurare la verificare sub formă de loturi omogene.

7. 2.  Un eşantion este prelevat în mod aleatoriu din fiecare lot, conform cerinţelor de la punctul 7. 3. Toate mijloacele de măsurare din eşantion trebuie să fie examinate individual şi supuse încercărilor corespunzătoare stabilite în documentele relevante menţionate la art. 13 din prezenta hotărâre sau unor încercări echivalente, în scopul determinării conformităţii acestora cu cerinţele metrologice aplicabile, pentru a stabili dacă lotul este acceptat sau respins. In lipsa unui document relevant, organismul notificat implicat decide care sunt încercările corespunzătoare ce trebuie efectuate.

7. 3.  Procedura statistică trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: Controlul statistic se efectuează prin atribute. Sistemul de eşantionare trebuie să asigure:

-  un nivel al calităţii corespunzător unei probabilităţi de acceptare de 95 %, cu o neconformitate mai mică de 1%;

- o limită a calităţii corespunzătoare unei probabilităţi de acceptare de 5 %, cu o neconformitate mai mică de 7 %.

7. 4.   In cazul în care un lot este acceptat, toate mijloacele de măsurare din acel lot sunt aprobate, cu excepţia acelor mijloacele de măsurare din eşantion care nu au corespuns la încercări.

Organismul notificat eliberează un certificat de conformitate cu privire la examinările şi încercările efectuate, şi aplică numărul său de identificare pe fiecare mijloc de măsurare aprobat sau dispune aplicarea acestuia sub responsabilitatea sa.

Producătorul păstrează certificatele de conformitate la dispoziţia autorităţilor naţionale, pentru inspecţie, o perioadă de zece ani de la certificarea mijlocului de măsurare.

7. 5.   Dacă un lot este respins, organismul notificat ia măsurile necesare pentru a împiedica introducerea pe piaţă a acelui lot. In cazul unor respingeri frecvente ale loturilor, organismul notificat poate să suspende verificarea statistică şi să ia măsurile corespunzătoare.

Declaraţia scrisă de conformitate

8. 1.   Producătorul aplică marcajul "CE" şi marcajul metrologic suplimentar pe fiecare mijloc de măsurare care îndeplineşte cerinţele relevante din prezenta hotărâre.

8. 2.   O declaraţie de conformitate este întocmită pentru fiecare model de mijloc de măsurare şi se păstrează la dispoziţia autorităţilor naţionale o perioadă de zece ani de la data fabricării ultimului mijloc de măsurare. Aceasta identifică modelul de mijloc de măsurare pentru care a fost întocmită.

O copie a declaraţiei de conformitate însoţeşte fiecare mijloc de măsurare care este introdus pe piaţă. Totuşi, în cazul în care un număr mare de mijloace de măsurare sunt livrate unui singur utilizator, această cerinţă poate fi interpretată ca fiind aplicabilă unui lot sau unei expediţii de mijloace de măsurare mai curând decât mijloacelor de măsurare individuale.

Dacă organismul notificat menţionat la punctul 5 este de acord, producătorul aplică pe mijloacele de măsurare, sub responsabilitatea organismului notificat, şi numărul de identificare al acestuia.

9.   Dacă organismul notificat este de acord, producătorul poate aplica pe mijloacele de măsurare, în timpul procesului de producţie, sub responsabilitatea organismului notificat, numărul de identificare al acestuia.

Reprezentantul autorizat

10.   Obligaţiile producătorului pot fi îndeplinite în numele şi sub responsabilitatea producătorului de către reprezentantul său autorizat, exceptând obligaţiile de la punctele 4 şi 7. 1.

Anexa G

DECLARAŢIA DE CONFORMITATE PE BAZA VERIFICĂRII UNITĂŢII DE PRODUS

1.   Declaraţia de conformitate pe baza verificării unităţii de produs este procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile stabilite în prezenta anexă şi garantează şi declară că mijloacele de măsurare care au fost supuse prevederilor de la punctul 4 sunt în conformitate cu cerinţele corespunzătoare din prezenta hotărâre.

Documentaţia tehnică

2.   Producătorul stabileşte documentaţia tehnică descrisă la art. 10 din prezenta hotărâre  şi  o  pune   la  dispoziţia  organismului   notificat  menţionat   la   punctul   4.

Documentaţia tehnică trebuie să permită evaluarea conformităţii mijlocului de măsurare cu cerinţele relevante din prezenta hotărâre. In măsura în care este relevant pentru o astfel de evaluare, documentaţia trebuie să acopere concepţia, producţia şi funcţionarea mijlocului de măsurare.

Producătorul păstrează documentaţia tehnică la dispoziţia autorităţilor naţionale o perioadă de zece ani.

Producţie

3.    Producătorul ia toate măsurile necesare pentru a asigura conformitatea mijloacelor de măsurare fabricate cu cerinţele corespunzătoare din prezenta hotărâre.

Verificarea

4.   Organismul notificat ales de către producător efectuează sau dispune efectuarea examinărilor şi încercărilor corespunzătoare stabilite în documentele relevante menţionate la art. 13 din prezenta hotărâre sau a încercărilor echivalente, pentru verificarea conformităţii mijloacelor de măsurare cu cerinţele relevante din prezenta hotărâre. In lipsa unui document relevant, organismul notificat implicat decide care sunt încercările ce trebuie efectuate.

Organismul notificat eliberează un certificat de conformitate cu privire la examinările şi încercările efectuate şi aplică numărul său de identificare pe mijlocul de măsurare aprobat sau dispune aplicarea acestuia sub responsabilitatea sa.

Producătorul păstrează certificatele de conformitate la dispoziţia autorităţilor naţionale, pentru inspecţie, o perioadă de zece ani de la certificarea mijlocului de măsurare.

Declaraţia scrisă de conformitate

5. 1.   Producătorul aplică marcajul "CE", marcajul metrologic suplimentar şi, sub responsabilitatea organismului notificat menţionat la punctul 4, numărul de identificare al acestuia pe fiecare mijloc de măsurare care îndeplineşte cerinţele relevante din prezenta hotărâre.

5. 2.  O declaraţie de conformitate este întocmită şi păstrată la dispoziţia autorităţilor naţionale o perioadă de zece ani de la data fabricării mijloc de măsurare. Aceasta identifică mijlocul de măsurare pentru care a fost întocmită.

O copie a declaraţiei de conformitate trebuie să însoţească mijlocul de măsurare. Reprezentantul autorizat

6. Obligaţiile producătorului prevăzute la punctele 2 şi 4. 2 pot fi îndeplinite în numele şi sub responsabilitatea producătorului de către reprezentantul său autorizat.

Anexa H

DECLARAŢIA DE CONFORMITATE PE BAZA ASIGURĂRII TOTALE A CALITĂŢII

1. Declaraţia de conformitate pe baza asigurării totale a calităţii este procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile stabilite în prezenta anexă, şi garantează şi declară că mijloacele de măsurare respective indeplinesc cerinţele relevante din prezenta hotărâre.

Producţie

2. Pentru concepţia, producţia, inspecţia finală a produsului şi încercările mijlocului de măsurare respectiv, producătorul foloseşte un sistem al calităţii aprobat, aşa cum este specificat la punctul 3 şi se supune supravegherii prevăzute la punctul 4.

Sistemul calităţii

3. 1.   Producătorul înaintează o cerere pentru evaluarea sistemului calităţii unui organism notificat, ales de producător.

Această cerere cuprinde:

- toate informaţiile relevante privind categoria de mijloace de măsurare respectivă;

- documentaţia privind sistemul calităţii.

3. 2.   Sistemul calităţii asigură conformitatea mijloacelor de măsurare cu cerinţele relevante din prezenta hotărâre.

Toate elementele, cerinţele şi prevederile adoptate de către producător sunt documentate într-o manieră sistematică şi ordonată sub forma unor politici, proceduri şi instrucţiuni scrise. Această documentaţie a sistemului calităţii trebuie să permită o interpretare uniformă a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor privind calitatea.

Documentaţia trebuie să conţină în special o descriere adecvată a:

- obiectivelor calităţii şi a structurii organizatorice, responsabilităţilor şi atribuţiilor

managementului cu privire la calitatea concepţiei şi a produsului;

-    specificaţiilor privind concepţia tehnică, inclusiv a standardelor, care vor fi aplicate şi, în cazul în care documentele relevante menţionate la art. 13 din prezenta hotărâre nu vor fi aplicate integral, mijloacele care vor fi utilizate pentru a se asigura îndeplinirea cerinţelor esenţiale din prezenta hotărâre, relevante pentru mijloacele de măsurare;

-    tehnicilor, proceselor şi acţiunilor sistematice de control şi verificare a concepţiei, care vor fi utilizate în timpul proiectării mijloacelor de măsurare din categoria respectivă;

-    tehnicilor şi procedurilor de producţie, de control şi asigurare a calităţii, precum şi acţiunile sistematice care vor fi utilizate;

-    examinărilor şi încercărilor care vor fi efectuate înainte, în timpul şi după fabricare, precum şi frecvenţa acestora;

-    înregistrărilor privind calitatea, de exemplu rapoarte de inspecţie şi date de încercare şi etalonare, rapoarte privind calificarea personalului implicat etc;

-    mijloacelor de monitorizare a realizării calităţii cerute pentru concepţie şi pentru produs şi a funcţionării efective a sistemului calităţii.

3. 3 Organismul notificat evaluează sistemul calităţii pentru a stabili dacă acesta îndeplineşte cerinţele prevăzute la punctul 3. 2. El prezumă conformitatea cu aceste cerinţe dacă un sistem al calităţii este conform cu specificaţiile corespunzătoare din standardul naţional care transpune standardul armonizat aplicabil, începând cu data publicării referinţelor acestuia.

Pe lîngă experienţa în sistemele de management al calităţii, echipa de audit trebuie să aibă experienţa necesară în domeniul respectiv al metrologiei şi tehnologiei mijloacelor de măsurare şi să cunoască cerinţele relevante din prezenta hotărâre. Procedura de evaluare include o vizită de inspecţie la sediul producătorului.

Decizia este comunicată producătorului. Comunicarea conţine concluziile examinării şi decizia de evaluare motivată.

3. 4.   Producătorul se angajează să îndeplinească obligaţiile ce decurg din sistemul calităţii aşa cum este aprobat şi să îl păstreze astfel încât să rămână adecvat şi eficient.

3. 5.   Producătorul informează organismul notificat care a aprobat sistemul calităţii cu privire la orice modificare pe care intenţionează să o aducă sistemului calităţii.

Organismul notificat evaluează modificările propuse şi decide daca sistemul calităţii modificat va indeplineste în continuare cerinţele prevăzute la punctul 3. 2 sau dacă este necesară o reevaluare.

Organismul notificat comunică producătorului decizia sa. Comunicarea conţine concluziile examinării şi decizia de evaluare motivată.

Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat

4. 1. Scopul supravegherii este obţinerea garanţiei că producătorul îndeplineşte obligaţiile ce decurg din sistemul calităţii aprobat.

4. 2.   Producătorul permite accesul organismului notificat în scopul inspecţiei la locurile de producţie, control, încercare şi depozitare şi trebuie să pună la dispoziţia acestuia toate informaţiile necesare, în special:

- documentaţia privind sistemul calităţii;

-  înregistrările privind calitatea, prevăzute de partea referitoare la proiectare a sistemului calităţii, de exemplu rezultate ale analizelor, calculelor, încercărilor etc;

-  înregistrările privind calitatea, prevăzute de partea referitoare la producţie a sistemului calităţii, de exemplu rapoarte de inspecţie şi date de încercare şi etalonare, rapoarte privind calificarea personalului implicat etc.

4. 3.   Organismul notificat efectuează audituri periodice, pentru a se asigura ca producătorul menţine şi aplică sistemul calităţii şi pune la dispoziţia producătorului un raport de audit.

4. 4.   In plus, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la producător. In timpul acestor vizite, organismul notificat poate, dacă este necesar, să efectueze sau să dispună încercarea produsului, pe răspunderea sa, pentru a verifica dacă sistemul calităţii funcţionează corect. Organismul notificat pune la dispoziţia producătorului un raport de inspecţie şi, dacă s-au efectuat încercări, un raport de încercare.

Declaraţia scrisă de conformitate

5. 1.   Producătorul aplică marcajul "CE", marcajul metrologic suplimentar şi, sub responsabilitatea organismului notificat menţionat la punctul 3. 1, numărul de indentificare al acestuia, pe fiecare mijloc de măsurare care îndeplineşte cerinţele relevante din prezenta hotărâre.

5. 2.   O declaraţie de conformitate este întocmită pentru un model de mijloc de măsurare şi este păstrată la dispoziţia autorităţilor naţionale o perioadă de zece ani de la data fabricării ultimului mijloc de măsurare. Aceasta identifică modelul de mijloc de măsurare pentru care a fost întocmită.

O copie a declaraţiei de conformitate însoţeşte fiecare mijloc de măsurare care este introdus pe piaţă. Totuşi, în cazul în care un număr mare de mijloace de măsurare sunt livrate unui singur utilizator, această cerinţă poate fi interpretată ca fiind aplicabilă unui lot sau unei expediţii de mijloace de măsurare mai curând decât mijloacelor de măsurare individuale.

6.   Pe o perioadă de zece ani de la data fabricării ultimului mijloc de măsurare, producătorul păstrează la dispoziţia autorităţilor naţionale:

- documentaţia privind sistemul calităţii menţionată la punctul 3. 1, a doua liniuţă;

- modificările aprobate menţionate la punctul 3. 5;

- deciziile şi rapoartele organismului notificat menţionate la punctele 3. 5, 4. 3 şi 4. 4.

7.   Fiecare organism notificat pune periodic, după caz, la dispoziţia Ministerului Economiei şi Comerţului sau statului membru care l-a desemnat lista aprobărilor pentru sistemele calităţii emise sau refuzate şi informează imediat, după caz, Ministerul Economiei şi Comerţului sau statul membru care l-a desemnat cu privire la retragerea aprobării unui sistem al calităţii.

Reprezentantul autorizat

8.    Obligaţiile producătorului prevăzute la punctele 3. 1, 3, 5. 5. 2 şi 6 pot fi îndeplinite, în numele şi sub responsabilitatea producătorului, de către reprezentantul său autorizat.

Anexa H1

DECLARAŢIA DE CONFORMITATE PE BAZA ASIGURĂRII TOTALE X CALITĂŢII ŞI A EXAMINĂRII PROIECTULUI

1. Declaraţia de conformitate pe baza asigurării totale a calităţii şi a examinării proiectului este procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile stabilite în prezenta anexă şi garantează şi declară că mijloacele de măsurare respective îndeplinesc cerinţele relevante din prezenta hotărâre.

Producţie

2. Pentru concepţia, producţia, inspecţia finală a produsului şi încercările mijlocului de măsurare respectiv, producătorul foloseşte un sistem al calităţii aprobat, aşa cum este specificat la punctul 3 şi se supune supravegherii prevăzute la punctul 5. Adecvarea concepţiei tehnice a mijlocului de măsurare trebuie să fie examinată conform prevederilor de la punctul 4.

Sistemul calităţii

3. 1 Producătorul înaintează o cerere pentru evaluarea sistemului calităţii unui organism notificat ales de producător.

Această cerere cuprinde:

- toate informaţiile relevante privind categoria de mijloace de măsurare respectivă;

- documentaţia privind sistemul calităţii.

3. 2. Sistemul calităţii asigură conformitatea mijloacelor de măsurare cu cerinţele relevante din prezenta hotărâre.

Toate elementele, cerinţele şi prevederile adoptate de către producător sunt documentate într-o manieră sistematică şi ordonată sub forma unor politici, proceduri şi instrucţiuni scrise. Această documentaţie a sistemului calităţii trebuie să permită o interpretare uniformă a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor privind calitatea.

Documentaţia trebuie să conţină în special o descriere adecvată a:

- obiectivelor calităţii şi a structurii organizatorice, responsabilităţilor şi atribuţiilor

managementului cu privire la calitatea concepţiei şi a produsului;

-    specificaţiilor tehnice privind concepţia, inclusiv a standardelor care vor fi aplicate şi, în cazul în care documentele relevante menţionate la art. 13 din prezenta hotărâre nu vor fi aplicate integral, mijloacele care vor fi utilizate pentru a se asigura îndeplinirea cerinţelor esenţiale din prezenta hotărâre, relevante pentru mijloacele de măsurare respective;

-    tehnicilor, proceselor şi acţiunilor sistematice de control şi verificare a concepţiei care vor fi utilizate în timpul proiectării mijloacelor de măsurare din categoria respectivă;

-    tehnicilor şi procedurilor de fabricare, de control şi asigurare a calităţii, precum şi acţiunilor sistematice care vor fi întreprinse;

-    examinărilor şi încercărilor care vor fi efectuate înainte, în timpul şi după fabricare, precum şi frecvenţa efectuării acestora;

-    înregistrărilor calităţii, de exemplu rapoarte de inspecţie şi date de încercare şi etalonare, rapoarte privind calificarea personalului implicat etc;

-     mijloacelor de monitorizare a realizării calităţii cerute pentru concepţie şi pentru produs, precum şi a funcţionării efective a sistemului calităţii.

3. 3 Organismul notificat evaluează sistemul calităţii pentru a stabili dacă acesta îndeplineşte cerinţele menţionate la punctul 3. 2. El prezumă conformitatea cu aceste cerinţe dacă un sistem al calităţii este conform cu specificaţiile corespunzătoare din standardul naţional care transpune standardul armonizat aplicabil, începând cu data publicării referinţelor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Pe lîngă experienţa în sistemele de management al calităţii, echipa de audit trebuie să aibă experienţa necesară în domeniul respectiv al metrologiei şi tehnologiei mijloacelor de măsurare şi să cunoască cerinţele relevante din prezenta hotărâre. Procedura de evaluare include o vizită de inspecţie la sediul producătorului.

Decizia este comunicată producătorului. Comunicarea conţine concluziile examinării şi decizia de evaluare motivată,

3. 4.   Producătorul se angajează să îndeplinească obligaţiile ce decurg din sistemul calităţii aşa cum este aprobat şi să îl păstreze astfel încât să rămână adecvat şi eficient.

3. 5.   Producătorul informează organismul notificat care a aprobat sistemul calităţii cu privire la orice modificare pe care intenţionează să o aducă sistemului calităţii.

Organismul notificat evaluează modificările propuse şi decide dacă sistemul calităţii modificat va indeplineste în continuare cerinţele prevăzute la punctul 3. 2 sau dacă este necesară o reevaluare.

Organismul notificat comunică producătorului decizia sa. Comunicarea conţine concluziile examinării şi decizia de evaluare motivată.

3. 6.   Fiecare organism notificat pune periodic la dispoziţia Ministerului Economiei şi Comerţului lista aprobărilor pentru sistemele calităţii emise sau refuzate şi informează imediat Ministerul Economiei şi Comerţului cu privire la retragerea aprobării unui sistem al calităţii.

Examinarea proiectului

4. 1.   Producătorul înaintează o cerere pentru examinarea proiectului organismului notificat prevăzut la punctul 3. 1.

4. 2.   Cererea trebuie să permită înţelegerea concepţiei, a producţiei şi funcţionării mijlocului de măsurare, precum şi evaluarea conformităţii cu cerinţele relevante din prezenta hotărâre.

Această cerere cuprinde:

- denumirea şi adresa producătorului;

-  o declaraţie scrisă prin care să se precizeze că aceeaşi cerere nu a mai fost înaintată şi altui organism notificat;

-    documentaţia tehnică descrisă la art. 10 din prezenta hotărâre. Documentaţia trebuie să permită evaluarea conformităţii mijlocului de măsurare cu cerinţele relevante din prezenta hotărâre. In măsura în care este relevant pentru o astfel de evaluare, documentaţia trebuie să acopere concepţia şi funcţionarea mijlocului de măsurare;

- dovezile care să ateste adecvarea concepţiei tehnice. Aceste dovezi menţionează toate documentele relevante care au fost aplicate, în special în cazul în care documentele relevante menţionate la art. 13 din prezenta hotărâre nu au fost aplicate integral, şi includ, dacă este necesar, rezultatele încercărilor efectuate de laboratorul corespunzător al producătorului, sau de un alt laborator de încercări în numele şi sub responsabilitatea producătorului.

4. 3.    Organismul notificat analizează cererea şi, în cazul în care concepţia îndeplineşte prevederile din prezenta hotărâre aplicabile mijlocului de măsurare, acordă producătorului un certificat de examinare EC a proiectului. Certificatul trebuie să conţină denumirea şi adresa producătorului, concluziile examinării, condiţiile privind valabilitatea şi datele necesare pentru identificarea mijlocului de măsurare aprobat.

4. 3. 1 Toate părţile relevante ale documentaţiei tehnice vor fi anexate la certificat.

4. 3. 2.   Certificatul sau anexele acestuia cuprind toate informaţiile relevante pentru evaluarea conformităţii şi controlul în utilizare. In special, pentru a evalua conformitatea mijloacelor de măsurare fabricate cu concepţia tehnică examinată, în ceea ce priveşte reproductibilitatea performanţelor metrologice, în condiţiile în care mijloacele de măsurare sunt corect reglate cu ajutorul unor mijloace adecvate, ele trebuie să cuprindă:

- caracteristicile metrologice ale concepţiei mijlocului de măsurare;

- măsurile necesare pentru asigurarea integrităţii mijloacelor de măsurare (sigilare, identificarea programului informatic etc);

- informaţii referitoare la alte elemente necesare pentru identificarea mijloacelor de măsurare şi verificarea vizuală a conformităţii exterioare cu concepţia;

-   dacă  este  cazul, toate   informaţiile  specifice  necesare  pentru  verificarea caracteristicilor mijloacelor de măsurare fabricate;

-   în  cazul   unui  subansamblu, toate   informaţiile  necesare  pentru  a   garanta compatibilitatea cu alte subansambluri sau mijloace de măsurare.

4. 3. 3.   Organismul notificat întocmeşte un raport de evaluare în această privinţă, pe care îl păstrează la dispoziţia Ministerului Economiei şi Comerţului. Fara a aduce atingere prevederilor art. 12 lit. h) din prezenta hotărâre, organismul notificat divulgă conţinutul acestui raport, parţial sau integral, numai cu acordul producătorului.

Certificatul are o valabilitate de zece ani de la data emiterii şi poate fi reînnoit pentru perioade ulterioare de zece ani fiecare.

Dacă producătorului nu i se acordă certificatul de examinare a proiectului, organismul notificat va motiva detaliat acest refuz.

4. 4.   Producătorul informează organismul notificat care a eliberat certificatul de examinare EC a proiectului, cu privire la orice modificare fundamentală a concepţiei aprobate. Aceste modificări trebuie să primească o aprobare suplimentară din partea organismului notificat care a eliberat certificatul de examinare EC a proiectului, în cazul în care asemenea modificări pot afecta conformitatea mijlocului de măsurare cu cerinţele esenţiale din prezenta hotărâre, condiţiile de valabilitate a certificatului sau condiţiile prescrise pentru utilizarea mijlocului de măsurare. Această aprobare suplimentară se eliberează sub forma unei completări la certificatul de examinare EC a proiectului acordat iniţial.

4. 5.   Fiecare organism notificat pune periodic la dispoziţia Ministerului Economiei şi Comerţului:

- certificatele de examinare EC a proiectului emise şi anexele acestora;

- completările şi amendamentele la certificatele emise.

Fiecare organism notificat informează imediat Ministerul Economiei şi Comerţului cu privire ta retragerea unui certificat de examinare EC a proiectului.

4. 6.   Producătorul sau reprezentantul său autorizat păstrează o copie a certificatului de examinare EC a proiectului, precum şi anexele şi completările acestuia, împreună cu documentaţia tehnică, o perioadă de zece ani de la data fabricării ultimului mijloc de măsurare.

In cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul său autorizat nu îşi au sediul în România sau în cadrul Comunităţii, obligaţia de a pune la dispoziţie documentaţia tehnică, la cerere, revine persoanei desemnate de producător.

Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat

5. 1.   Scopul supravegherii este obţinerea garanţiei că producătorul indeplineşte obligaţiile ce decurg din sistemul calităţii aprobat.

5. 2.   Producătorul permite accesul organismului notificat în scopul inspecţiei la locurile de proiectare, producţie, control, încercare şi depozitare, şi trebuie să pună la dispoziţia acestuia toate informaţiile necesare, în special:

- documentaţia privind sistemul calităţii;

-  înregistrările privind calitatea, prevăzute de partea referitoare la concepţie a sistemului calităţii, de exemplu rezultate ale analizelor, calculelor, încercărilor etc;

-  înregistrările privind calitatea, prevăzute de partea referitoare la producţie a sistemului calităţii de exemplu rapoarte de inspecţie şi date de încercare şi etalonare, rapoarte privind calificarea personalului implicat etc.

5. 3.   Organismul notificat efectuează audituri periodice pentru a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul calităţii şi pune la dispoziţia producătorului un raport de audit.

5. 4.   In plus, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la producător. In timpul acestor vizite, organismul notificat poate, dacă este necesar, să efectueze sau să dispună încercarea produsului pentru a verifica dacă sistemul calităţii funcţionează corect. Organismul notificat pune la dispoziţia producătorului un raport de inspecţie şi, dacă s-au efectuat încercări, un raport de încercare.

Declaraţia scrisă de conformitate

6. 1.   Producătorul aplică marcajul "CE", marcajul metrologic suplimentar şi, sub responsabilitatea organismului notificat menţionat la punctul 3. 1, numărul de identificare al acestuia, pe fiecare mijloc de măsurare care îndeplineşte cerinţele relevante din prezenta hotărâre,

6. 2.   O declaraţie de conformitate este întocmită pentru fiecare model de mijloc de măsurare şi este păstrată la dispoziţia autorităţilor naţionale o perioadă de zece ani de la data fabricării ultimului mijloc de măsurare. Aceasta identifică modelul de mijloc de măsurare pentru care a fost întocmită şi menţionează numărul certificatului de examinare a proiectului.

O copie a declaraţiei de conformitate însoţeşte fiecare mijloc de măsurare care este introdus pe piaţă. Totuşi, în cazul în care un număr mare de mijloace de măsurare sunt livrate unui singur utilizator, această cerinţă poate fi interpretată ca fiind aplicabilă unui lot sau unei expediţii de mijloace de măsurare mai curând decât mijloacelor de măsurare individuale.

7.   Pe o perioadă de zece ani de la data fabricării ultimului mijloc de măsurare, producătorul păstrează la dispoziţia autorităţilor naţionale:

- documentaţia menţionată la punctul 3. 1  a doua liniuţă;

- modificările aprobate menţionate la punctul 3. 5;

- deciziile şi rapoartele organismului notificat menţionate la punctele 3. 5, 5. 3 şi 5. 4. Reprezentantul autorizat

8.  Obligaţiile producătorului prevăzute la punctele 3. 1, 3. 5. 6. 2 şi 7 la pot fi îndeplinite, în numele şi sub responsabilitatea producătorului, de către reprezentantul său autorizat.

Anexa Ml-001

CONTOARE DE APĂ

Cerinţele relevante din anexa I, cerinţele specifice şi procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute în prezenta anexă, se aplica în cazul contoarelor de apă destinate măsurării volumului apei curate, reci sau calde, utilizate în aplicaţii rezidenţiale, comerciale şi de industrie uşoara.

Definiţii

Contor de apă: mijloc de măsurare destinat să măsoare, să memoreze şi să afişeze, în condiţiile de măsurare, volumul apei care trece prin interiorul traductorului de măsurare.

Debit minim (Q1): cea mai mică valoare a debitului la care contorul de apă furnizează indicaţii care îndeplinesc cerinţele privind erorile maxime tolerate.

Debit de tranziţie (Q2): valoarea debitului situată între debitul permanent şi debitul minim, la care domeniul de debit este împărţit în două zone, "zona superioară" şi "zona inferioară". Fiecare zonă are o eroare maximă tolerată caracteristică.

Debit permanent (Q3): cea mai mare valoare a debitului la care contorul de apă funcţionează într-o manieră satisfăcătoare, în condiţii normale de utilizare, adică în condiţii de curgere constantă sau intermitentă.

Debit de suprasarcină (Q4): cea mai mare valoare a debitului la care contorul de apă funcţionează într-o manieră satisfăcătoare pentru o perioadă scurtă de timp, fara să se deterioreze.

CERINŢE SPECIFICE

Condiţii nominale de funcţionare

Producătorul trebuie să specifice condiţiile nominale de funcţionare ale contorului de apă, în special:

1.  Domeniul de debit al apei

Valorile domeniului de debit trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 Q3/Q1 =10 Q2/Q1=l, 6 (Q4/Q3= 1, 25

Pana la data de 30. 04. 2009, raportul Q2/Q1 poate avea una din următoarele valori:

 1, 5; 2, 5; 4; sau 6, 3.

2.  Domeniul de temperatură a apei

Domeniul de temperatură a apei trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

de la 0, 1 °C până la cel puţin 30 °C, sau de la 30 °C până la cel puţin 90 °C.

Contorul  de  apă poate   fi  conceput  să  funcţioneze  în  ambele  domenii  de

temperatură.

3.   Domeniul de presiune relativă a apei, care trebuie să fie de la 0, 3 bar până la cel puţin 10 bar la Q3.

4.   Pentru alimentarea electrică: valoarea nominală a tensiunii în curent alternativ şi/sau limitele alimentării în curent continuu.

Erori maxime tolerate

5.  Eroarea maximă tolerată, pozitivă sau negativă, pentru volumele livrate la debite situate între debitul de tranziţie (Q2) (inclusiv) şi debitul de suprasarcină (Q4) este:

2 % pentru apă având temperatura < 30 °C,

3 % pentru apă având temperatura > 30 °C.

6.   Eroarea maximă tolerată, pozitivă sau negativă, pentru volumele livrate la debite situate între debitul minim (Q1) şi debitul de tranziţie (Q2) (exclusiv) este 5 % oricare ar fi temperatura apei.

Efecte admise ale perturbaţiilor

7. 1. Imunitatea electromagnetică

7. 1. 1. Efectul unei perturbaţii electromagnetice asupra unui contor de apă trebuie să fie astfel încât:

- variaţia rezultatului măsurării să nu fie mai mare decât valoarea variaţiei critice definită la punctul 8. 1. 4, sau

- indicarea rezultatului măsurării să se facă într-o asemenea manieră încât acesta să nu poată fi interpretat ca un rezultat valabil, de exemplu o variaţie temporară care nu poate fi interpretată, memorată sau transmisă ca rezultat al măsurării.

7. 1. 2.    După ce este supus unei perturbaţii electromagnetice, contorul de apă trebuie:

- să se repună în funcţiune în limitele erorilor maxime tolerate;

- să-şi păstreze toate funcţiile de măsurare;

-să permită recuperarea tuturor informaţiilor de măsurare prezente anterior perturbaţiei.

7. 1. 3.  Valoarea variaţiei critice este cea mai mică dintre următoarele două valori:

-  volumul corespunzător unei jumătăţi din valoarea absolută a erorii maxime tolerate în zona superioară aplicate volumului măsurat;

-   volumul corespunzător erorii maxime tolerate aplicate volumului care corespunde curgerii timp de un minut la debitul Q3.

7. 2. Durabilitate

După efectuarea unei încercări corespunzătoare, ţinând cont de perioada de timp estimată de producător, trebuie să fie satisfăcute următoarele criterii:

7. 2. 1.  Variaţia rezultatului măsurării după încercarea de durabilitate, comparativ cu rezultatul iniţial al măsurării, nu trebuie să depăşească:

-      3 % din volumul măsurat între Q1, inclusiv, şi Q2, exclusiv; 1, 5 % din volumul măsurat între Q2, inclusiv, şi Q4, inclusiv.

7. 2. 2.   Eroarea de indicaţie pentru volumul măsurat după încercarea de durabilitate nu trebuie să depăşească:

-    ± 6 % din volumul măsurat între Q1, inclusiv, şi Q1, exclusiv;

-    ± 2, 5 % din volumul măsurat între Q2, inclusiv, şi Q4, inclusiv, pentru contoarele de apă destinate măsurării apei cu o temperatură cuprinsă între 0, 1 °C şi 30 °C,

-    ± 3, 5 % din volumul măsurat între Q2 inclusiv şi Q4 inclusiv pentru contoarele de apă destinate măsurării apei cu o temperatură cuprinsă între 30 °C şi 90 °C.

Adecvare

8. 1.   Contorul trebuie să poată fi instalat astfel încât să poată funcţiona în orice poziţie, cu excepţia cazurilor când există o indicaţie contrară, marcată clar pe contor.

8. 2.   Producătorul trebuie să precizeze dacă mijlocul de măsurare este destinat măsurării curgerii inverse. In acest caz, volumul de curgere inversă trebuie fie să se scadă din volumul cumulat, fie să se înregistreze separat. La curgerea normală şi la cea inversă se aplică aceeaşi eroare maximă tolerată.

Contoarele de apă care nu sunt concepute pentru măsurarea curgerii inverse trebuie să fie capabile fie să prevină curgerea inversă, fie să reziste la o curgere inversă accidentală fără a suporta o deteriorare sau modificare a proprietăţilor metrologice.

Unităţi de măsură

9.  Volumul măsurat trebuie să fie afişat în metri cubi, simbol m3. Punerea în funcţiune

10.  Distribuitorul sau persoana legal desemnată pentru instalarea contorului trebuie să determine condiţiile de utilizare prevăzute la punctele 1, 2 şi 3, astfel încât contorul să fie corespunzător pentru măsurarea cu exactitate a consumului prevăzut sau previzibil.

Evaluarea conformităţii

Procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 9 din prezenta hotărâre, pe care producătorul le poate alege sunt următoarele: B+F sau B+D sau H1.

Anexa MI-002

CONTOARE DE GAZ ŞI DISPOZITIVE DE CONVERSIE A VOLUMULUI

Cerinţele relevante din anexa I, cerinţele specifice şi procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute în prezenta anexă, se aplică în cazul contoarelor de gaz şi dispozitivelor de conversie a volumului definite mai jos, destinate utilizării în aplicaţii rezidenţiale, comerciale şi de industrie uşoara.

Definiţii

Contor de gaz: mijloc de măsurare destinat să măsoare, să memoreze şi să afişeze cantitatea de gaz combustibil (volum sau masă) care trece prin interiorul său.

Dispozitiv de conversie: dispozitiv montat pe contorul de gaz care converteşte automat mărimea măsurată în condiţiile în care se face măsurarea într-o mărime corespunzătoare condiţiilor de bază.

Debit minim (Qmin): cea mai mică valoare a debitului la care contorul de gaz furnizează indicaţii care îndeplinesc cerinţele privind erorile maxime tolerate.

Debit maxim (Qmax): cea mai mare valoare a debitului la care contorul de gaz furnizează indicaţii ce îndeplinesc cerinţele privind erorile maxime tolerate.

Debit de tranziţie (Qt): debitul situat între debitul maxim şi debitul minim, la care domeniul de debit este împărţit în două zone, "zona superioară" şi "zona inferioară". Fiecare zonă are o eroare maximă tolerată caracteristică.

Debit de suprasarcină (Qr): cea mai mare valoare a debitului la care contorul funcţionează într-o manieră satisfăcătoare pentru o perioadă scurtă de timp, fără să se deterioreze.

Condiţii de bază: condiţiile specificate la care este convertită cantitatea de gaz măsurată.

PARTEA I - Cerinţe specifice contoarelor de gaz 1. Condiţii nominale de funcţionare

Producătorul trebuie să specifice condiţiile nominale de funcţionare ale contorului, ţinând cont de următoarele elemente:

1. 1 Domeniul de debit al gazului trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii:

Clasă

(Qmax/Qmin

Qmax/Qt

Qr/Qmax

1, 5

> 150

>10

1, 2

1, 0

>20

>5

1, 2

1. 2.   Domeniul de temperatură a gazului, cu o valoare minimă a intervalului de 40 °C.

1. 3.  Condiţii cu privire la gaz/ combustibili

Contorul trebuie să fie conceput pentru domeniul de gaze şi pentru presiunile de furnizare specifice ţării de destinaţie. Producătorul trebuie să indice mai ales:

- familia sau grupul de gaze;

- presiunea maximă de funcţionare.

1. 4. Intervalul minim de temperatură de 50 °C pentru mediul climatic. 1. 5. Valoarea nominală a tensiunii de alimentare în curent alternativ şi/sau limitele alimentării în curent continuu.

2. Erori maxime tolerate

2. 1. Contor de gaz care indică volumul în condiţii de măsurare sau masa

 Tabelul 1

Clasa

1, 5

1, 0

Qmin < Q < Qt

3%

2%

Qt < Q < Qmax

1, 5%

I %

In cazul in care erorile între Qt şi Qmax au toate acelaşi semn, ele nu trebuie să depăşească 1 % pentru clasa 1, 5 şi 0, 5 % pentru clasa 1, 0.

2. 2. In cazul unui contor de gaz cu conversie a temperaturii care indică numai volumul convertit, eroarea maximă tolerată a contorului se majorează cu 0, 5 % într-un interval de 30 °C dispus simetric în jurul temperaturii specificate de producător care se situează între15 °C şi 25 °C. In afara acestui domeniu, se admite o majorare

suplimentară cu 0, 5 % pentru fiecare interval de 10 °C.

3.  Efecte admise ale perturbaţiilor

3. 1 Imunitatea electromagnetică

3. 1. 1   Efectul unei perturbaţii electromagnetice asupra unui contor de gaz sau dispozitiv de conversie a volumului trebuie să fie astfel încât:

- variaţia rezultatului măsurării să nu fie mai marc decât valoarea variaţiei critice definite la punctul 3. 1. 3, sau

- indicarea rezultatului măsurării să se facă într-o asemenea manieră încât acesta să nu poată fi interpretat ca un rezultat valabil, de exemplu o variaţie temporară ce nu poate fi interpretată, memorată sau transmisă ca rezultat al măsurării.

3. 1. 2 După ce este supus unei perturbaţii electromagnetice, contorul de gaz trebuie:

- să se repună în funcţiune în limitele erorilor maxime tolerate;

- să-şi păstreze toate funcţiile de măsurare;

-să permită recuperarea tuturor informaţiilor de măsurare prezente anterior perturbaţiei.

3. 1. 3. Valoarea variaţiei critice este cea mai mică dintre următoarele două valori:

- cantitatea corespunzătoare unei jumătăţi din valoarea absolută a erorii maxime tolerate în zona superioară aplicate volumului măsurat;

-   cantitatea corespunzătoare erorii maxime tolerate aplicate cantităţii care corespunde curgerii timp de un minut la debit maxim.

3. 2. Efectul perturbaţiilor de debit în amonte si în aval

In condiţiile de instalare specificate de producător, efectul perturbaţiilor de debit nu trebuie să depăşească o treime din eroarea maximă tolerată.

4.  Durabilitate

După efectuarea unei încercări adecvate, ţinând cont de perioada de timp estimată de către producător, trebuie să fie satisfăcute următoarele criterii:

4. 1.  Contoare de clasă 1, 5

4. 1. 1.   După încercarea de durabilitate, variaţia rezultatului măsurării în raport cu rezultatul iniţial al măsurării pentru debitele în domeniul de la Qt la Qmax nu trebuie să depăşească rezultatul măsurării cu mai mult de 2 %.

4. 1. 2.   Eroarea indicaţiei după încercarea de durabilitate nu trebuie să depăşească dublul erorii maxime tolerate prevăzute la punctul 2.

4. 2.  Contoare de clasă 1, 0

4. 2. 1.   Variaţia rezultatului măsurării după încercarea de durabilitate în raport cu rezultatul iniţial a! măsurării nu trebuie să depăşească o treime din eroarea maximă tolerată prevăzută la punctul 2.

4. 2. 2.   Eroarea indicaţiei după încercarea de durabilitate nu trebuie să depăşească eroarea maximă tolerată prevăzută la punctul 2.

5.  Adecvare

5. 1.   Un contor de gaz alimentat de la reţeaua electrică (curent alternativ sau continuu) trebuie să fie prevăzut cu o sursă de alimentare de avarie sau cu alte mijloace care să asigure păstrarea tuturor funcţiilor de măsurare de-a lungul perioadei de defectare a sursei principale de alimentare.

5. 2.   O sursă de alimentare proprie a contorului trebuie să aibă o durată de viaţă de cel puţin 5 ani. După scurgerea a 90 % din durata de viaţă a acestei surse de alimentare, contorul trebuie să afişeze un semnal de avertizare corespunzător.

5. 3.   Dispozitivul indicator trebuie să aibă un număr de cifre suficient astfel incat cantitatea măsurata timp de 8 000 ore la Qmax să nu aducă cifrele la valoarea iniţială.

5. 4.   Contorul de gaz trebuie să poată fi instalat astfel încât să poată funcţiona în orice poziţie declarată de producător în instrucţiunile de instalare.

5. 5.   Contorul de gaz trebuie să aibă un element de încercare care să permită efectuarea încercărilor într-un interval de timp rezonabil.

5. 6.  Contorul de gaz trebuie să respecte eroarea maximă tolerată oricare ar fi sensul de curgere, sau numai în sensul de curgere care este indicat clar.

6.  Unităţi de măsură

Cantitatea măsurată trebuie să fie afişată în metri cubi, simbol m, sau în kilograme, simbol kg.

PARTEA II - Cerinţe specifice dispozitivelor de conversie a volumului

Dispozitivul de conversie a volumului constituie un subansamblu conform art. 4, definiţia b), a doua liniuţă din prezenta hotărâre.

Cerinţele esenţiale relevante contoarelor de gaz se aplică, de asemenea, dispozitivelor de conversie a volumului, care trebuie să îndeplinească suplimentar următoarele cerinţe:

7.  Condiţii de bază pentru cantităţile convertite

Producătorul trebuie să specifice condiţiile de bază pentru cantităţile convertite.

8.  Erori maxime tolerate

- 0, 5 % la o temperatură ambiantă de 20 °C ± 3 0C, umiditate ambiantă 60% ± 15%, la valori nominale ale alimentarii cu energie electrică;

0, 7 % pentru dispozitivele de conversie în funcţie de temperatură în condiţii nominale de funcţionare;

1 % pentru alte dispozitive de conversie în condiţii nominale de funcţionare.

Notă: Eroarea contorului de gaz nu se ia în considerare.

9.  Adecvare

9. 1.   Un dispozitiv electronic de conversie trebuie să fie capabil să detecteze funcţionarea în afara domeniului/domeniilor de funcţionare stabilit(e) de producător pentru parametrii care sunt importanţi pentru exactitatea măsurării. In acest caz. dispozitivul de conversie trebuie să înceteze integrarea mărimii convertite şi poate sa totalizeze separat cantitatea convertită pe durata funcţionării sale în afara domeniilor de funcţionare.

9. 2.   Un dispozitiv electronic de conversie trebuie să fie capabil să afişeze toate informaţiile legate de măsurare fără un echipament suplimentar.

PARTEA III - Punerea în funcţiune şi evaluarea conformităţii

Punerea în funcţiune

10. a) In cazul aplicaţiilor rezidenţiale se permite ca măsurările să fie efectuate cu ajutorul oricărui contor de clasă 1, 5 şi cu ajutorul contoarelor clasă 1, 0 care au un raport Qmax/Qmin egal sau mai mare decât 150.

b) In cazul aplicaţiilor comerciale şi/sau de      industrie uşoara se admite ca măsurărilor să fie efectuate cu ajutorul oricărui contor de clasă 1, 5.

c) In ceea ce priveşte cerinţele de la punctele 1. 2 şi 1. 3, distribuitorul sau persoana legal desemnată pentru instalarea contorului trebuie să asigure determinarea caracteristicilor, astfel încât contorul să fie adecvat pentru măsurarea cu exactitate a consumului prevăzut sau previzibil.

Evaluarea conformităţii

Procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 9 al prezentei hotărâri, pe care producătorul le poate alege sunt următoarele:

B+F sau B+D sau H1.

Anexa MI-003

CONTOARE DE ENERGIE ELECTRICĂ ACTIVĂ

Cerinţele relevante din anexa I, cerinţele specifice şi procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute în prezenta anexă, se aplică în cazul contoarelor de energie electrică activă destinate utilizării în aplicaţii rezidenţiale, comerciale şi de industrie uşoara.

Notă; Contoarele de energie electrică activă pot fi utilizate în combinaţie cu transformatoare externe de măsurare, în funcţie de tehnica de măsurare aplicată. Totuşi, anexa de faţă se referă numai la contoarele de energie electrică şi nu şi la transformatoarele de măsurare.

Definiţii

Un contor de energie electrică activă este un dispozitiv care măsoară energia electrică activă consumată într-un circuit.

I     = curentul electric care parcurge contorul;

In    = curentul de referinţă specificat pentru care a fost proiectat contorul alimentat printr-un transformator

Ist   =cea mai mică valoare declarată a curentului I la care contorul înregistrează energie electrică activă la un factor de putere unitar (contoare polifazate cu sarcină echilibrată);

 Imin = valoarea curentului I, de la care eroarea trebuie să se situeze între limitele erorilor maxime tolerate (contoare polifazate cu sarcină echilibrată);

Iir    = valoarea curentului /, de la care eroarea trebuie să se situeze între limitele erorilor maxime tolerate cele mai mici corespunzătoare indicelui de clasă al contorului;

 Imax = valoarea maximă a curentului I, pentru care eroarea se situează între limitele erorilor maxime tolerate;

U   = tensiunea electrică furnizată contorului;

Un  = tensiunea de referinţă specificată;

f   =   frecvenţa tensiunii furnizate contorului;

fn    = frecvenţa de referinţă specificată;

FP = factor de putere = cos)=cosinusul diferenţei de fază φ dintre I şi U.

Cerinţe specifice

1.  Exactitate

Producătorul trebuie să specifice indicele de clasă al contorului. Indicii de clasă sunt: clasă A, clasă B şi clasă C,

2.  Condiţii nominale de funcţionare

Producătorul trebuie să precizeze condiţiile nominale de funcţionare ale contorului, în special: valorile fn,, Un, In, Isi, Imin, Imin şi Imin aplicabile contorului.

Pentru valorile curentului specificate, contorul trebuie să îndeplinească condiţiile din tabelul 1.

Tabelul 1

Clasa A

Clasa B

Clasa C

Pentru contoare conectate direct

Ist

< 0, 05•Itr

< 0, 04 • Itr

< 0, 04 • Itr

Imin

< 0, 5 • Itr

< 0, 5• Itr

< 0, 3• Itr

Imax

> 50 • Itr

> 50 • Itr

> 50 •Itr

Pentru contoare alimentate printr-un transformator

Ist

< 0, 06 • Itr

< 0, 04 • Itr

< 0, 02 • Itr

Imin

< 0, 4 • Itr

< 0, 2 • Itr

< 0, 2 • Itr

In

= 20 • Itr

= 20 • Itr

= 20 • Itr

Imax

> 1, 2   •  In

> 1, 2 •In

> 1, 2•In

1)Pentru contoarele electromecanice de clasă B, se aplică valoarea Imin < 0, 4 •Itr

Domeniile de tensiune, frecvenţă şi factor de putere în interiorul cărora contorul trebuie să îndeplinească cerinţele privind erorile maxime tolerate sunt prevăzute în tabelul 2 din prezenta anexă. Aceste domenii trebuie să ţină cont de caracteristicile tipice ale energiei electrice furnizate de sistemele publice de distribuţie.

Valorile tensiunii şi frecvenţei sunt cuprinse între următoarele limite:

0, 9 •Un =U=  1, 1 •U n

0, 98 •fn =f=l, 02 •fn

Factorul de putere este cuprins între următoarele limite: de la cosφ = 0, 5 inductiv la cosφ = 0, 8 capacitiv.

3. Erori maxime tolerate

Efectele diferiţilor măsuranzi şi mărimi de influenţă (a, b, c,... ) sunt evaluate separat, toţi ceilalţi măsuranzi şi celelalte mărimi de influenţă fiind păstrate relativ constante la valorile lor de referinţă. Eroarea de măsurare, care nu trebuie să depăşească eroarea maximă tolerată prevăzută în tabelul 2, se calculează după cum urmează:

v a2 +b2 +c2...

 In cazurile în care contorul funcţionează la curenţi de sarcină variabili, erorile exprimate în procente nu trebuie să depăşească limitele prevăzute în tabelul 2.

Tabelul 2- Erorile maxime tolerate, exprimate în procente, în condiţii nominale de funcţionare, la niveluri de curent de sarcină şi la temperaturi de funcţionare definite

Temperaturi de funcţionare

Temperaturi de

funcţionare

Temperaturi de funcţionare

Temperaturi de funcţionare

+5°C... +30°C

-10°C...+5°C

sau

+30°C... 40°C

-25°C..-10°C

sau

+40°C...+55°C

-40°C...-25°C

sau

+55°C... +70°C

   Clasa contorului

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

Contor monofazat; contor polifazat dacă funcţionează cu încărcare echilibrată

Imin< 1 < Iu

3, 5

2

1

5

2, 5

1, 3

7

3, 5

1. 7

9

4

2

Itr=l=Imax

3, 5

2

0, 7

4, 5

2, 5

1

7

3, 5

1, 3

9

4

1, 5

Contor polifazat dacă funcţionează cu încărcare pe o singură fază

Itr =I= Imax, vezi rândul următor

4

2, 5

1

5

3

1, 3

7

4

1, 7

9

4, 5

2

Pentru contoarele polifazate electromecanice, domeniul curentului pentru sarcina monofazată este limitată la 5Itr = I=Imax

Dacă un contor funcţionează în mai multe domenii de temperatură, se aplică valorile relevante ale erorilor maxime tolerate.

 4. Efectul admis al perturbaţii lor

4. 1.  Generalităţi

Atunci când contoarele de energie electrică sunt conectate direct ia sursa de alimentare iar curentul de alimentare este, totodată, unul dintre măsuranzi, pentru contoarele de energie electrică se utilizează un mediu electromagnetic special.

Contorul trebuie să îndeplinească cerinţele de mediu electromagnetic E2 şi cerinţele suplimentare prevăzute la punctele 4. 2. şi 4. 3.

Mediul electromagnetic şi efectele admise ale perturbaţiilor ţin cont de faptul că se produc perturbaţii de lungă durată care nu trebuie să afecteze exactitatea peste valorile variaţiei critice şi perturbaţii tranzitorii, care pot cauza o degradare temporară sau o pierdere a funcţiei sau a rezultatului, dar pe care contorul trebuie să le recupereze şi care nu trebuie sa afecteze exactitatea peste valorile variaţiei critice.

In cazul în care există riscuri ridicate previzibile cauzate de fulgere şi în cazul în care predomină reţelele aeriene de alimentare, caracteristicile metrologice ale contorului trebuie să fie protejate.

4. 2.   Efectul perturbaţiilor de lungă durată

Tabelul 3 - Valorile variaţiei critice pentru perturbaţii de lungă durată

Perturbaţie

Valorile variaţiei critice în procente pentru contoarele de clasă

A

B

C

Secvenţă de fază inversată

1, 5

1, 5

0, 3

Dezechilibru   de   tensiune   (aplicabilă   numai   contoarelor polifazate)

4

2

1

Armonice în circuitele de curent1)

t

0, 8

0, 5

Curent continuu şi armonice în circuitul de curent1)

6

3

1, 5

Salve de impulsuri rapide

6

4

2

Câmpuri   magnetice; câmpuri   electromagnetice   HF   (RF radiate); Perturbaţii prin conducţie introduse prin câmpuri de frecvenţă radio; şi imunitate la unde oscilatorii

3

2

1

1) In cazul contoarelor de energie electrică electromecanice, nu se defineşte nici o valoare a variaţiei critice pentru armonicele din circuitele de curent şi pentru curent continuu şi armonicele din circuitul de curent.

4. 3. Efectul admis al fenomenelor electromagnetice tranzitorii

4. 3. 1.    Efectul unei perturbaţii electromagnetice asupra unui contor de energie electrică trebuie să fie astfel încât, în timpul perturbaţiei sau imediat după perturbaţie:

- nici o ieşire destinată încercării exactităţii contorului nu produce impulsuri sau semnale corespunzătoare unei energii superioare valorii variaţiei critice iar într-un interval de timp rezonabil după perturbaţie, contorul trebuie:

-  sa reînceapă să funcţioneze în limitele erorilor maxime tolerate şi să protejeze toate funcţiile de măsurare şi

-  să permită recuperarea tuturor informaţiilor de măsurare existente anterior perturbaţiei şi să nu indice o variaţie a energiei înregistrate superioare valorii variaţiei critice. Valoarea variaţiei critice în kWh este m  Un•Imax•10-6 (m fiind numărul elementelor de măsurare ale contorului, U„ în volţi şi lmax în amperi).

4. 3. 2.  Pentru supracurent, valoarea variaţiei critice este 1, 5 %.

5.  Adecvare

5. 1.   Sub tensiunea nominală de funcţionare, eroarea pozitivă a contorului nu trebuie să depăşească 10 %.

5. 2.   Dispozitivul de afişare a energiei totale trebuie să aibă un număr suficient de cifre, astfel încât indicaţia să nu revină la valoarea sa iniţială la o funcţionare a contorului timp de 4.000 ore la sarcină maximă (I = Imax, U = Un şi PF = 1) şi nu trebuie să poată fi adus la zero în timpul utilizării.

5. 3.  In cazul căderii alimentării electrice în circuit, cantităţile de energie electrică măsurate trebuie să rămână disponibile pentru a fi citite pe o perioadă de cel puţin 4 luni.

5. 4.  Funcţionarea fara sarcină

Dacă tensiunea se aplică atunci când circuitul nu este parcurs de curent (circuitul de curent trebuie să fie deschis), contorul nu trebuie să înregistreze nici o valoare a energiei, oricare ar fi valoarea tensiunii între 0, 8 • Un şi 1, 1 • Un.

5. 5.  Curentul de pornire

Contorul trebuie să înceapă şi să continue să înregistreze la Un, PF = 1 (contoare polifazate cu sarcini echilibrate) şi un curent egal cu Ist

6.   Unităţi de măsură

Energia electrică măsurată trebuie să fie indicată în kilowatt-ore sau în megawatt-ore.

7.  Punerea în funcţiune

a)  In cazul aplicaţiilor rezidenţiale se permite efectuarea măsurărilor cu ajutorul oricărui contor de clasă A. Pentru scopuri specifice, se poate solicita utilizarea oricărui contor de clasă B.

b) In cazul aplicaţiilor comerciale şi/sau de industrie uşoara se permite efectuarea măsurărilor cu ajutorul oricărui contor de clasă B. Pentru scopuri specifice, se poate solicita utilizarea oricărui contor de clasă C.

c) Distribuitorul sau persoana legal desemnată pentru instalarea contorului trebuie să asigure determinarea domeniului curentului, astfel încât contorul să fie adecvat pentru măsurarea exactă a consumului prevăzut sau previzibil.

Evaluarea conformităţii

Procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 9 al prezentei hotărâri, pe care producătorul le poate alege sunt următoarele: B+FsauB+DsauHl.

Anexa MI-004

CONTOARE DE ENERGIE TERMICĂ

Cerinţele relevante din anexa I, cerinţele specifice şi procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute în prezenta anexă, se aplică în cazul contoarelor de energie termică definite mai jos, destinate utilizării în aplicaţii rezidenţiale, comerciale şi de industrie uşoara.

Definiţii

Contorul de energie termică este un mijloc de măsurare conceput pentru măsurarea energiei termice care, într-un circuit de schimb de energie termică, este degajată de un lichid numit agent termic.

Contorul de energie termică este fie un aparat complet, fie un aparat combinat alcătuit din subansambluri (senzori de debit, pereche de senzori de temperatură şi calculator) definite la articolul 4 lit. b) din prezenta hotărâre, sau o combinaţie a acestora.

0     = temperatura agentului termic;

0 in  = valoarea lui 9 la intrarea circuitului de schimb termic;

0out  = valoarea lui 9 la ieşirea circuitului de schimb termic;

Δ = diferenţa de temperatură 0 in-0out cuΔ0=0;

0max = limita superioară a lui 0 la care contorul funcţionează corect în limitele erorilor maxime tolerate;

0min = limita inferioară a lui 0 la care contorul funcţionează corect în limitele erorilor maxime tolerate;

Δ0max =   limita superioară a lui   Δ0 la care contorul funcţionează corect în limitele erorilor maxime tolerate;

Δ0min  =   limita inferioară a lui   Δ0 la care contorul funcţionează corect în limitele erorilor maxime tolerate;

q     = debitul agentului termic;

qs    =   cea mai mare valoare a lui q admisă pe perioade scurte pentru

funcţionarea corectă a contorului;

qp   =   cea mai mare valoare a lui q admisă permanent pentru funcţionarea corectă a contorului;

qi    =   cea mai mică valoare a lui q admisă pentru funcţionarea corectă a contorului;

P    =   puterea termică a schimbului termic;

Ps   =   limita superioară a lui P admisă, la care contorul funcţionează corect.

Cerinţe specifice

1.  Condiţii nominale de funcţionare

Valorile condiţiilor nominale de funcţionare sunt specificate de producător după cum urmează:

1. 1.  Pentru temperatura agentului termic: 0max, 0min

-   pentru diferenţele de temperatură: Δ0max, Δ8min

cu restricţiile următoare: Δ0max/Δ0min, = 10; Δ0min = 3 K sau 5 K sau 10 K.

1. 2.   Pentru presiunea agentului termic: presiunea internă pozitivă maxima pe care contorul o poate suporta permanent la limita superioară a temperaturii.

1. 3.   Pentru debitul agentului termic: qs, qp, qi unde valorile lui qp şi qi, se supun următoarei restricţii: qp/qi > 10.

1. 4.  Pentru puterea termică: Ps.

2.  Clase de exactitate

Pentru contoarele de energie termică, se definesc următoarele clase de exactitate: 1, 2, 3. _

3.  Erorile maxime tolerate aplicabile contoarelor de energie termică complete Pentru un contor de energie termică complet, erorile maxime tolerate relative,exprimate în procente din valoarea adevărată pentru fiecare clasă de exactitate, sunt:

-     pentru clasa 1: E = Ef + Et + Ec unde Ef, Et, Ec sunt definite la punctele 7. 1 -7. 3

-     pentru clasa 2: E = Ef + Et + Ec, unde Ef, Et, Ec sunt definite la punctele 7. 1 -7. 3

-     pentru clasa 3: E = Ef + Et + Ec, unde Ef, Et, Ec sunt definite la punctele 7. 1 -7. 3

4.  Efectele admise ale perturbatiilor electromagnetice

4. 1.   Contorul nu trebuie să fie influenţat de câmpurile magnetice statice şi nici de câmpurile electromagnetice la frecvenţa reţelei.

4. 2.   Influenţa unei perturbaţii electromagnetice trebuie să fie astfel încât variaţia rezultatului măsurării să nu fie mai mare decât valoarea variaţiei critice prevăzute în cerinţa 4. 3 sau rezultatul măsurării să fie indicat într-o asemenea manieră încât să nu poată fi interpretat ca rezultat valabil.

4. 3.   Valoarea variaţiei critice pentru un contor de energie termică complet este egală cu valoarea absolută a erorii maxime tolerate aplicabile acelui contor de energie termică (vezi punctul 3).

5.  Durabilitate

După efectuarea încercărilor de durabilitate corespunzătoare, ţinând cont de perioada de timp estimată de producător, contorul trebuie să satisfacă următoarele criterii:

5. 1.  Senzori de debit: Variaţia rezultatului măsurării după încercarea de durabilitate, comparativ cu rezultatul iniţial al măsurării, nu trebuie să depăşească valoarea variaţiei critice.

5. 2.   Senzori de temperatură: Variaţia rezultatului măsurării după încercarea de durabilitate, comparativ cu rezultatul iniţial al măsurării, nu trebuie să depăşească 0, 1 °C.

6.  Inscripţionări pe contorul de energie termică

- Clasa de exactitate

- Limitele debitului

- Limitele de temperatură

- Limitele diferenţei de temperatură

- Locul de instalare a senzorului de debit - tur sau retur

- Indicaţia sensului de curgere.

7.   Subansambluri

Prevederile referitoare la subansambluri se pot aplica subansambluri lor fabricate de aceiaşi producători sau de producători diferiţi. Dacă un contor de energie termică este constituit din subansambluri, cerinţele esenţiale relevante contorului de energie termică se aplică şi subansambluri lor, dacă este cazul. In plus, se aplică următoarele prevederi:

7. 1 Eroarea maximă tolerată relativă a senzorului de debit, exprimate în procente, pentru clasele de exactitate:

-     clasă 1: Ef = (1 +0, 01 qp/q), dar nu mai mult de 5 %

-     clasă 2: Ef = (2 +0. 02 qp/q), dar nu mai mult de 5 %

-     clasă 3: Ef = (3 +0. 05 qp/q), dar nu mai mult de 5 %

unde eroarea Ef  stabileşte raportul între valoarea indicată şi valoarea adevărată a relaţiei dintre semnalul de ieşire al senzorului de debit şi masa sau volumul.

7. 2.    Eroarea maximă tolerată relativă a perechii de senzori de temperatură, exprimată în procente:

-Et = (0, 5 + 3-Δ0min/Δ0),

unde eroarea Et stabileşte raportul dintre valoarea indicată şi valoarea adevărată a relaţiei dintre semnalul de ieşire al perechii de senzori de temperatură şi diferenţa de temperatură.

7. 3.  Eroarea maximă tolerată relativă a calculatorului, exprimată în procente:

-     Ec = (0, 5 + Δ0min/Δ0),

unde eroarea Ec stabileşte raportul dintre valoarea energiei termice indicate şi valoarea adevărată a energiei termice.

7. 4.   Valoarea variaţiei critice pentru un subansamblu al unui contor de energie termică este egală cu respectiva valoare absolută a erorii maxime tolerate aplicabile subansamblului (vezi punctele 7. 1, 7. 2 sau 7. 3).

7. 5.  Inscripţionări pe subansambluri

Senzor de debit: Clasa de exactitate Limitele debitului Limitele de temperatură

Factorul nominal cerut al contorului (de ex. litri/impuls) sau semnalul de ieşire corespunzător Indicaţia sensului de curgere.

Perechea de senzori de temperatură:

Identificarea tipului (de ex. Pt 100)

Limitele de temperatură

Limitele diferenţei de temperatură

Calculator:

Tipul senzorilor de temperatură

Limitele de temperatură

- Limitele diferenţei de temperatură

-  Factorul nominal al contorului (de ex. litri/impuls) sau semnalul de intrare corespunzător care provine de la senzorul de debit

- Locul de instalare a senzorului de debit - tur sau retur Punerea în funcţiune

8.   a) In cazul aplicaţiilor rezidenţiale se permite efectuarea măsurărilor cu ajutorul oricărui contor de clasă 3.

b)   In cazul aplicaţiilor comerciale şi/sau de industrie uşoara măsurările se efectuează cu orice contor de clasă 2.

c)  In ceea ce priveşte cerinţele de la punctul 1. 1. la punctul 1. 4, distribuitorul sau persoana legal desemnată pentru instalarea contorului trebuie să asigure determinarea caracteristicilor, astfel încât contorul să fie adecvat pentru măsurarea exactă a consumului prevăzut sau previzibil.

Evaluarea conformităţii

9.  Procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 9 al prezentei hotărâri, pe care producătorul le poate alege sunt următoarele:

B + F sau B + D sau H1.

Anexa MI-005

SISTEME DE MĂSURARE CONTINUĂ ŞI DINAMICĂ A CANTITĂŢILOR DE LICHIDE ALTELE DECÂT APA

Cerinţele esenţiale relevante din anexa I, cerinţele specifice şi procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute în prezenta anexă, se aplică sistemelor destinate măsurării continue şi dinamice a cantităţilor (volume sau mase) de lichide altele decât apa. După caz, termenul "volum" şi simbolul "L" din prezenta anexă se pot citi "masă" şi, respectiv, "kg".

Definiţii

Contor: mijloc de măsurare conceput să măsoare în mod continuu, să memoreze şi să indice în condiţii de măsurare cantitatea de lichid care trece prin interiorul traductorului de măsurare într-o conductă închisă şi plină.

Calculator: parte a contorului care primeşte semnalele de ieşire de la unul sau mai multe traductoare de măsurare şi, eventual, de la mijloacele de măsurare asociate şi afişează rezultatele măsurării.

Mijloc de măsurare asociat: mijloc de măsurare conectat la un calculator pentru a măsura anumite mărimi caracteristice lichidelor, în vederea aplicării unei corecţii şi/sau conversii.

Dispozitiv de conversie: parte a calculatorului care, ţinând cont de caracteristicile lichidului (temperatură, densitate etc. ) măsurate cu ajutorul mijloacelor de măsurare asociate sau stocate în memorie, converteşte automat:

-volumul lichidului măsurat în condiţii de măsurare într-un volum în condiţii de bază şi/sau în masă, sau

- masa lichidului măsurat în condiţii de măsurare într-un volum în condiţii de măsurare şi/sau într-un volum în condiţii de bază

Notă: dispozitivul de conversie include mijloacele de măsurare asociate relevante.

Condiţii de bază: condiţiile specificate la care este convertită cantitatea de lichid măsurată în condiţii de măsurare.

Sistem de măsurare: sistem care cuprinde contorul însuşi şi toate dispozitivele necesare pentru a se asigura o măsurare corectă sau care sunt destinate să faciliteze operaţiunile de măsurare.

Distribuitor de combustibil: sistem de măsurare destinat realimentării autovehiculelor, vapoarelor mici şi avioanelor mici,instalaţie de autoservire: instalaţie care permite clientului să folosească un sistem de măsurare în scopul obţinerii lichidului pentru uz personal.

Dispozitiv de autoservire: dispozitiv specific care face parte dintr-o instalaţie de autoservire şi care permite unuia din mai multe sisteme de măsurare să funcţioneze în această instalaţie.

Cantitatea minimă măsurată (MMQ): cantitatea minimă de lichid pentru care măsurarea este acceptabilă din punct de vedere metrologic pentru sistemul de măsurare.

Indicaţie directă: indicaţie, în volum sau masă, corespunzătoare măsurandului pe care contorul este capabil, din punct de vedere fizic, să-l măsoare.

Notă: Indicaţia directă poate fi convertită într-o indicaţie a unei alte mărimi folosind un dispozitiv de conversie.

Intreruptibil/neintreruptibil: un sistem de măsurare este considerat ca fiind intreruptibil sau neintreruptibil după cum debitul de lichid poate sau nu poate fi oprit uşor şi rapid.

Domeniul de debit: domeniul cuprins între debitul minim (Qmin) şi debitul maxim

Cerinţe specifice I.

Condiţii nominale de funcţionare

Producătorul trebuie să precizeze condiţiile nominale de funcţionare ale mijlocului de măsurare, în special;

1.1. Domeniul de debit Domeniul de debit se supune următoarelor condiţii:

i) domeniul de debit al sistemului de măsurare trebuie să se încadreze în domeniul de debit al fiecăruia dintre elementele acestuia, mai ales în cel al contorului.

ii) contorul şi sistemul de măsurare (v. tabelul 1):

Tabelul 1

Sistem de măsurare specific

Caracteristica lichidului

Raportul minim

Distribuitor de combustibil

Gaze nelichefiate

10: 1

Gaze lichefiate

5: 1

Sistem de măsurare

Lichide criogenice

5: 1

Sisteme de măsurare pe conductă şi sisteme pentru încărcarea navelor

Toate lichidele

In funcţie de utilizare

Toate celelalte sisteme de măsurare

Toate lichidele

4: 1

1. 2.   Proprietăţile lichidului ce va fi măsurat de mijlocul de măsurare, prin specificarea denumirii sau tipului de lichid, sau caracteristicilor sale relevante, de exemplu:

-       domeniul de temperatură; domeniul de presiune;

-       domeniul de densitate;

-       domeniul de viscozitate.

1. 3.   Valoarea nominală a tensiunii de alimentare în curent alternativ şi/sau limitele tensiunii de alimentare în curent continuu.

1. 4.  Condiţiile de bază pentru valorile convertite.

Notă: Punctul 1. 4 nu intră în conflict cu obligaţia de a se utiliza o temperatura de 15 °C pentru măsurarea volumului în cazul produselor energetice pentru care nivelul accizelor este stabilit la 1000 litri, conform legislaţiei naţionale.

2. Clase de exactitate şi erori maxime tolerate

2. 1. Pentru cantităţile egale cu sau mai mari decât doi litri, erorile maxime tolerate ale indicaţiilor sunt următoarele:

Tabelul 2

            Clasa de exactitate

0, 3

0, 5

1, 0

1, 5

2, 5

Sisteme de măsurare (A)

0, 3 %

0, 5 %

1, 0 %

1, 5%

2, 5 %

Contoare (B)

0, 2 %

0, 3 %

0, 6 %

1, 0%

1, 5%

2. 2. Pentru cantităţile mai mici de doi litri, erorile maxime tolerate ale indicaţiilor sunt următoarele:

Tabelul 3

Volum măsurat V

Eroare maximă tolerată

V <0, 1 L

4 x valoarea din tabelul 2, aplicată la 0, 1 L

0, 1 L=V<0, 2L

4 x valoarea din tabelul 2

0, 2 L = V < 0, 4 L

2 x valoarea din tabelul 2, aplicată la 0, 4 L

0, 4 L =V < 1 L

2 x valoarea din tabelul 2

1 L =V <2L

Valoarea din tabelul 2, aplicată la 2 L

2. 3. Totuşi, indiferent de cantitatea măsurată, eroarea maximă tolerată este cea mai mare dintre următoarele două valori:

- valoarea absolută a erorii maxime tolerate date în tabelul 2 sau în tabelul 3,

-  valoarea absolută a erorii maxime tolerate pentru cantitatea minimă măsurată

(Emin)-

2. 4. 1.   Pentru cantităţile minime măsurate mai mari decât sau egale cu 2 litri, se aplică următoarele condiţii:

Condiţia 1

Emin trebuie să îndeplinească condiţia: Emin > 2R, unde R este cea mai mică diviziune a scării dispozitivului de indicare. Condiţia 2 Emin este dat de formula: Emin = (2 MMQ) x (A/l00), unde:

- MMQ este cantitatea minimă măsurată,

- A este valoarea numerică prevăzută în linia A din tabelul 2.

2. 4. 2.   Pentru cantităţile minime măsurate mai mici de doi litri, se aplică condiţia 1 menţionată mai sus, iar Emin este dublul valorii specificate în tabelul 3, şi în funcţie de valoarea prevăzută în linia A din tabelul 2.

2. 5. Indicaţia convertită

In cazul unei indicaţii convertite, erorile maxime tolerate sunt cele din linia A a tabelului 2.

2. 6. Dispozitive de conversie

Erorile maxime tolerate pentru indicaţiile convertite de către un dispozitiv de conversie sunt egale cu ± (A - B), A şi B fiind valorile prevăzute în tabelul 2.

Părţi din dispozitivele de conversie care pot fi încercate separat:

a) Calculator

Erorile maxime tolerate pozitive sau negative pentru indicaţiile cantităţilor de lichid, aplicabile calculelor, sunt egale cu o zecime din eroarea maximă tolerată definită în linia A a tabelului 2.

b) Mijloace de măsurare asociate

Mijloacele de măsurare asociate trebuie să aibă o exactitate cel puţin la fel de bună ca valorile prevăzute în tabelul 4.

Tabelul 4

Erori maxime

tolerate pentru măsurări

Clasele de exactitate ale sistemului de măsurare

0, 3

0, 5

1, 0

1, 5

2, 5

Temperatură

± 0, 3 °C

± 0, 5 °C

±l, 0°C

Presiune

Sub 1 MPa: ± 50 kPa Intre 1 si 4 MPa: ± 5 % Peste 4 Mpa: ± 200 kPa

Densitate

± 1 kg/m3                               ± 2 kg/m3

± 5 kg/m3

Aceste valori se aplică indicaţiei mărimii caracteristice lichidului afişate de către dispozitivul de conversie.

c) Exactitatea pentru funcţia de calcul

Eroarea maximă tolerată, pozitivă sau negativă, pentru calculul fiecărei mărimi caracteristice lichidului, este egală cu două cincimi din valoarea determinată la lit. b), de mai sus.

2. 7. Cerinţa prevăzută la punctul 2. 6 lit. a) se aplică la toate calculele, nu numai pentru conversie.

3.  Efectul maxim admis al perturbaţii lor

3. 1.   O perturbaţie electromagnetică poate avea asupra sistemului de măsurare unul din următoarele efecte:

-     variaţia rezultatului măsurării nu depăşeşte valoarea variaţiei critice definite la punctul 3. 2, sau

-     indicaţia rezultatului măsurării prezintă o variaţie momentană ce nu poate fi interpretată, memorată sau transmisă ca rezultat al măsurării. In plus, în cazul unui sistem întreruptibil, aceasta poate însemna şi imposibilitatea de a realiza măsurarea sau

-     variaţia rezultatului măsurării este mai mare decât valoarea variaţiei critice, caz în care sistemul de măsurare trebuie să permită recuperarea rezultatului măsurării chiar înainte de apariţia valorii variaţiei critice şi să întrerupă curgerea.

3. 2. Valoarea variaţiei critice este cea mai mare dintre următoarele două valori:

-     a cincea parte din eroarea maximă tolerată pentru o cantitate particulara măsurată

-   Emin

4.  Durabilitate

După efectuarea încercării de durabilitate corespunzătoare, ţinând cont de perioada de timp estimată de producător, trebuie satisfăcute următoarele criterii:

Variaţia rezultatului măsurării după încercarea de durabilitate, comparativ cu rezultatul iniţial al măsurării, nu trebuie să depăşească valoarea prevăzută pentru contoare în linia B a tabelului 2.

5.  Adecvare

5. 1 Pentru oricare dintre mărimile măsurate în cadrul aceleiaşi măsurări, indicaţiile furnizate de diferite dispozitive nu trebuie să difere între ele cu mai mult decât valoarea unei diviziuni în cazul în care dispozitivele au aceeaşi valoare a diviziunii. In cazul în care dispozitivele au valori ale diviziunii diferite, abaterea nu trebuie să depăşească cea mai mare valoare a diviziunii.

Totuşi, în cazul unei instalaţii de autoservire, valoarea diviziunii dispozitivului principal de indicare al sistemului de măsurare şi valoarea diviziunii dispozitivului de autoservire trebuie să fie aceleaşi, iar rezultatele măsurării nu trebuie să difere între ele.

5. 2.   In condiţii normale de utilizare nu trebuie să fie posibilă deturnarea cantităţii măsurate cu excepţia situaţiilor în care această curgere în derivaţie este evidentă.

5. 3.  Orice proporţie de aer sau gaz care nu este uşor detectabilă în lichid nu trebuie să conducă la o variaţie a erorii mai mare decât:

- 0, 5 % pentru alte lichide decât cele potabile şi pentru lichide cu o viscozitate care nu depăşeşte 1 mPa. s, sau

-  1 % pentru lichide potabile şi lichide cu o viscozitate mai mare de 1 mPa. s. Totuşi, variaţia admisă nu trebuie să fie niciodată mai mică de 1 % din MMQ. Această valoare se aplică în cazul pungilor de aer sau gaz.

5. 4.  Mijloace de măsurare destinate vânzării directe.

5. 4. 1.  Un sistem de măsurare destinat vânzărilor directe trebuie prevăzut cu un mijloc de aducere la zero a dispozitivului de afişare.

Nu trebuie să fie posibilă deturnarea cantităţii măsurate.

5. 4. 2.  Afişarea cantităţii pe care se bazează tranzacţia trebuie să fie menţinută, până în momentul în care părţile implicate în tranzacţie acceptă rezultatul măsurării.

5. 4. 3.   Sistemele de măsurare pentru vânzări directe trebuie să fie întreruptibile.

5. 4. 4.   Prezenţa oricărei proporţii de aer sau gaz în lichid nu trebuie să ducă la o variaţie a erorilor mai mare decât valorile prevăzute la punctul 5. 3.

5. 5. Distribuitoare de combustibil

5. 5. 1.     Dispozitivele de afişare ale distribuitoarelor de combustibil pentru autovehicule nu trebuie să poată fi aduse la zero în timpul măsurării.

5. 5. 2.  Inceperea unei noi măsurări trebuie să fie oprită până în momentul aducerii la zero a dispozitivului de afişare.

5. 5. 3.   Daca un sistem de măsurare este prevăzut cu un afişaj al preţului, diferenţa dintre preţul indicat şi preţul calculat în funcţie de preţul unitar şi cantitatea indicată nu trebuie să fie mai mare decât preţul corespunzător lui Emin. Totuşi, această diferenţă nu trebuie să fie mai mică decât cea mai mică unitate monetară.

6. Defectarea sursei de alimentare cu energie electrică

Un sistem de măsurare trebuie să fie echipat cu o sursă de alimentare cu energie electrică de urgenţă care recuperează toate funcţiile de măsurare în timpul defectării dispozitivului principal de furnizare a energiei electrice, sau să fie echipat cu mijloace de salvare şi afişare a datelor existente pentru a permite încheierea tranzacţiei în curs de desfăşurare şi cu un mijloace de oprire a curgerii în momentul defectării dispozitivului principal de furnizare a energiei electrice.

7. Punerea în funcţiune

Tabelul 5

Clasa de exactitate minimă

Tipuri de sisteme de măsurare

0, 3

Sisteme de măsurare pe conductă

0, 5

Toate sistemele de măsurare, dacă nu sunt diferenţiate altfel în acest tabel, în special:

- distribuitoare de combustibil (altele decât cele pentru gaze lichefiate)

- sisteme de măsurare pe camioane cisternă pentru lichide cu viscozitate scăzută (< 20 mPa. s)

- sisteme de măsurare pentru încărcarea/descărcarea navelor, vagoanelor cisternă şi camioanelor cisternă1)

- sisteme de măsurare pentru lapte

- sisteme de măsurare pentru realimentarea avioanelor

1, 0

Sisteme de măsurare pentru gaze lichefiate sub presiune măsurate la o temperatură mai mare sau egală cu -10 °C

Sisteme de măsurare care se încadrează în mod normal în clasele 0, 3 sau 0, 5, dar sunt utilizate pentru lichide:

-  a căror temperatură este mai    mică decât -10 °C sau mai mare decât 50°C

- a căror viscozitate dinamică este mai mare de 1 000 mPa. s

- al căror debit volumetric maxim nu depăşeşte 20 L/h

1, 5

Sisteme de măsurare pentru dioxid de carbon lichefiat.

Sisteme de măsurare pentru gaze lichefiate sub presiune măsurate la o temperatură sub -10°C (altele decât lichidele criogenice).

2, 5

Sisteme de măsurare pentru lichide criogenice (temperatura sub -153 °C)

Totuşi, se poate cere utilizarea unor sisteme de măsurare de clasă 0, 3 sau 0, 5 pentru colectarea taxelor pe uleiuri minerale ia încărcarea/descărcarea navelor, a vagoanelor cisternă şi a camioanelor cisternă.

Notă: Totuşi, producătorul poate specifica o exactitate mai bună pentru un anumit tip de sistem de măsurare.

8. Unităţi de măsură

Cantitatea măsurată trebuie să fie afişată în mililitri, centimetri cubi, litri, metri cubi, grame, kilograme sau tone.

Evaluarea conformităţii

Procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 9 din prezenta hotărâre, pe care producătorul le poate alege sunt următoarele:

B+F sau B+D sau H1 sau G.

Anexa MI-006

APARATE DE CÂNTĂRIT CU FUNCŢIONARE AUTOMATĂ

Cerinţele esenţiale relevante din anexa I, cerinţele specifice şi procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute în capitolul I din prezenta anexă, se aplică aparatelor de cîntărit cu funcţionare automată definite mai jos, destinate determinării masei unui corp utilizând acţiunea forţei gravitaţionale asupra acelui corp.

Definiţii

Aparat de cântărit cu funcţionare automată: aparat care determină masa unui produs fara intervenţia unui operator şi care urmăreşte un program prestabilit de procese automate caracteristice aparatului. In cadrul prezentei anexe, aparatele de cântărit cu funcţionare automată sunt denumite aparate.

Aparat de cântărit pentru sortare-etichetare cu funcţionare automată: aparat cu funcţionare automată care determină masa unor sarcini discrete asamblate în prealabil (de exemplu preambalate) sau a unor sarcini individuale de produse în vrac.

Aparat pentru control cu funcţionare automată: aparat pentru sortare-etichetare cu funcţionare automată care repartizează produsele cu mase diferite în mai multe subgrupe, în funcţie de valoarea diferenţei dintre masa acestora şi un punct nominal de reglare.

Aparat pentru etichetarea masei: aparat pentru sortare - etichetare cu funcţionare automată care imprimă valoarea masei fiecărui produs.

Aparat pentru etichetarea masei/ preţului: aparat pentru sortare - etichetare cu funcţionare automată care imprimă valoarea masei şi a preţului fiecărui produs.

Dozator gravimetric cu funcţionare automată: aparat de cântărit cu funcţionare automată care umple recipiente cu o masă prestabilită şi practic constantă, denumită în continuare doză, dintr-un produs în vrac.

Aparat totalizator discontinuu: aparat de cântărit cu funcţionare automată care determină masa unui produs în vrac, prin subdivizare în sarcini discrete. Masa fiecărei sarcini discrete este determinată secvenţial şi totalizată. Fiecare sarcină discretă este apoi descărcată sub formă de produs în vrac.

Aparat totalizator continuu: aparat de cântărit cu funcţionare automată care determină în  mod  continuu  masa  unei  cantităţi  de  produs în  vrac, pe  o  banda transportoare, fara subdivizarea sistematică a produsului şi fără întreruperea mişcării benzii transportoare.

Basculă - pod feroviară: aparat cu funcţionare automată prevăzut cu un receptor de sarcină ce include şine pentru transportul vehiculelor de cale ferată.

Cerinţe specifice

CAPITOLUL I

- Cerinţe comune tuturor tipurilor de aparate de cîntărit cu funcţionare automată

1.  Condiţii nominale de funcţionare

Producătorul trebuie să specifice condiţiile nominale de funcţionare pentru aparat, după cum urmează:

1. 1.   Pentru măsurând:

Domeniul de măsurare, în funcţie de limitele minimă şi maximă de cântărire.

1. 2.   Pentru mărimile de influenţă ale sursei de alimentare cu energie electrică:

In cazul alimentării în curent alternativ: valoarea nominală a tensiunii de alimentare în curent alternativ sau limitele tensiunii de alimentare în curent alternativ,

In cazul alimentării în curent continuu: valoarea nominală şi valoarea minimă a tensiunii de alimentare în curent continuu sau limitele tensiunii de alimentare în curent continuu;

l. 3. Pentru mărimile de influenţă mecanice şi climatice:

Intervalul minim de temperatură este de 30 °C, cu excepţia cazurilor în care există indicaţii contrare în următoarele capitole din prezenta anexă.

Clasele de mediu mecanic prevăzute în anexa I, punctul 1. 2. 3 nu sunt aplicabile. Pentru aparatele care sunt utilizate în condiţii de solicitare mecanică deosebite, de exemplu aparatele instalate pe vehicule, producătorul trebuie să definească condiţiile mecanice de utilizare.

1. 4. Pentru alte mărimi de influenţă (după caz): -    viteza/vitezele de funcţionare;

caracteristicile produsului/produselor de cîntărit.

2.  Efectul admis al perturbaţiilor - Mediu electromagnetic

Performanţa cerută şi valoarea variaţiei critice sunt indicate în capitolul din prezenta anexă, corespunzător fiecărui tip de aparat.

3.    Adecvare

3. 1.   Aparatele trebuie să fie echipate cu mijloace de limitare a efectelor datorate înclinării, încărcării şi vitezei de funcţionare, într-o asemenea manieră încât erorile maxime tolerate să nu fie depăşite în condiţii normale de funcţionare.

3. 2.    Pentru a permite aparatului să respecte erorile maxime tolerate în timpul funcţionării normale, trebuie furnizate facilităţi adecvate pentru manipularea materialelor.

3. 3.   Orice interfaţă de comandă aflată la dispoziţia operatorului trebuie să fie explicită şi eficientă.

3. 4.   Integritatea dispozitivului de afişare (acolo unde există) trebuie să poată fi verificată de către operator.

3. 5.    Pentru a permite aparatului să respecte erorile maxime tolerate în timpul funcţionării normale, trebuie prevăzută o funcţie adecvată pentru a asigura reglarea la zero.

3. 6.   Orice rezultat situat în afara domeniului de măsurare trebuie să fie semnalat ca atare atunci când tipărirea este posibilă.

4.   Evaluarea conformităţii

Procedurile de evaluare a conformităţii menţionate la art. 9, dintre care poate alege producătorul, sunt următoarele: pentru ansambluri mecanice:

B+D sau B+E sau B+F sau D1 sau F1 sau G sau H1.

pentru aparate electromecanice:

B+D sau B+E sau B+F sau G sau H1.

pentru sisteme electronice sau sisteme care conţin programe informatice:

B+D sau B+F sau G sau H1.

CAPITOLUL II

- Aparate pentru sortare - etichetare cu funcţionare automată

1.  Clase de exactitate

1. 1 Aparatele sunt împărţite în categorii principale simbolizate prin: X sau Y,

conform specificaţiilor producătorului.

1. 2. Aceste categorii sunt subîmpărtite în patru clase de exactitate, care sunt specificate de către producător: XI, XII, XIII şi XIV si Y(l), Y(II), Y(a)şiY(b).

2.  Aparate din categoria X

2. 1 Categoria X se aplică aparatelor utilizate pentru verificarea produselor preambalate realizate în conformitate cu cerinţele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 530/2001 pentru aprobarea instrucţiunilor de metrologie legală IML 8-01 "Preambalarea unor produse în funcţie de masă sau volum", republicată.

2. 2. Clasele de exactitate sunt completate de un factor (x) care cunatifică abaterea standard maximă tolerată, aşa cum se specifică la punctul 4. 2.

Producătorul trebuie să specifice factorul (x), unde (x) trebuie să fie = 2 şi de forma:

1 x 10k, 2 x 10k sau 5 x 10k, unde k este un număr întreg negativ sau zero.

3.  Aparate din categoria Y

Categoria Y se aplică tuturor celorlalte aparate pentru sortare-etichetare.

4.    Erori maxime tolerate

4. 1. Eroarea medie pentru aparatele din categoria X / Eroarea maximă tolerată pentru aparatele din categoria Y

Tabelul I

Sarcina netă (m), în diviziuni de verificare (e)

Eroarea

medie

maximă

tolerată

Eroarea maximă tolerată

XI              Y(I)

XII             Y(II)

XIII           Y(a)

XIV         Y(b)

X

Y

0 < m = 50 000

0 < m = 5 000

0< m=500

0 < m =50

±0, 5 e

±1 e

50 000 < m =200 000

5 000 <m= 20 000

500 < m =2 000

50 < m = 200

±1, 0 e

±1, 5 e

200 000 < m

20 000<m=100 000

2 000<m=10000

200 < m=1 000

±1, 5 e

±2 e

4. 2. Abaterea standard

Valoarea maximă tolerată pentru abaterea standard a unui aparat clasa X(x) este rezultatul înmulţirii factorului (x) cu valoarea prevăzută în tabelul 2.

Tabelul 2

Sarcina netă (m)

Abaterea standard maximă tolerată pentru

clasa X(l)

m=50g

0, 48 %

50g<m=100g

0, 24 g

I00g<m=200g

0, 24 %

200 g < m =300 g

0, 48 g

300 g < m = 500 g

0, 16%

500 g < m =1 000 g

0, 8 g

1 000g<m=10 000 g

0, 08 %

10 000g<m=15 000g

8g

15 000g<m

0, 053 %

Pentru clasele XI şi XII, (x) trebuie să fie mai mic decât 1.

Pentru clasa XIII, (x) trebuie să nu depăşească 1.

Pentru clasa XIV, (x) trebuie să fie mai mare decât 1.

4. 3. Diviziunea de verificare - aparate cu o singură diviziune de verificare

Tabelul 3

Clase de exactitate

Diviziunea de verificare

Numărul diviziunilor de verificare,

 n = Max/e

Minim

Maxim

XI

Y(I)

0, 001 g=e

50 000

---

XII

Y(II)

0, 001 g =e = 0, 05 g

100

100 000

0, 1 g= e

5 000

100 000

XIII

Y(a)

0, 1g= e= 2g

100

10 000

5g= e

500

10 000

XIV

Y(b)

5R= e

100

1 000

4. 4. Diviziunea de verificare - aparate cu diviziuni multiple

Tabelul 4

Clase de exactitate

Diviziunea de verificare

Numărul diviziunilor de verificare, n = Max/e

Valoarea minimă 1)

n = Max/e(i+I)

Valoarea maximă n = Max/ei

XI

Y(I)

0, 001 g=ei

50 000

-

XII

Y(II)

0, 001 g=e, =0, 05g

5 000

100 000

0, 1g=ei

5 000

100 000

XIII

Y(a)

0, 1 g=ei

500

10 000

XIV

Y(b)

5g=ei

50

1 000

unde:

i=1, 2,... r

i = indicele domeniului parţial de cîntărire

r = numărul total de domenii parţiale

1) Pentru i = r, în coloana corespunzătoare din tabelul 3, e este înlocuit cu er.

5. Domeniul de măsurare

La specificarea domeniului de măsurare pentru aparatele din clasa Y, producătorul trebuie să ţină cont de faptul că limita minimă de cântărire nu trebuie sa să fie mai mică decât:

clasa Y(I):

100 e

clasa Y(II):

20 e pentru 0, 001 g = e = 0, 05 g şi

50 e pentru 0, 1 g = e

clasa Y(a):

20 e

clasa Y(b):

l0 e

Balanţe utilizate pentru sortare, de exemplu

Balanţe poştale şi balanţe pentru deşeuri:

5e

6.   Reglarea dinamică

6. 1.   Dispozitivul de reglare dinamică trebuie să funcţioneze într-un domeniu de sarcină specificat de producător.

6. 2.   Dacă aparatul este prevăzut cu un dispozitiv de reglare pentru compensarea efectelor dinamice ale sarcinii aflate în mişcare, acesta trebuie să nu poată funcţiona în afara domeniului de sarcină şi trebuie să poată fi securizat

7.   Performanta în condiţiile funcţionării sub efectul factorilor de influenţă şi al perturbaţiilor electromagnetice

7. 1.  Erorile maxime tolerate datorate factorilor de influenţă sunt:

7. 1. 1.  Pentru aparate din categoria X:

- în regim de funcţionare automată, valorile indicate în tabelele 1 şi 2;

-  pentru cîntărire statică în regim de funcţionare neautomată, valorile indicate în tabelul 1.

7. 1. 2.  Pentru aparatele din categoria Y:

-  pentru fiecare sarcină în regim de funcţionare automată, valorile indicate în tabelul 1,

-  pentru cîntărire statică în regim de funcţionare neautomată, valorile indicate pentru categoria X în tabelul 1.

7. 2.    Valoarea variaţiei critice datorată unei perturbaţii este o diviziune de verificare.

7. 3.  Intervalul de temperatură:

-     pentru clasele XI şi Y(I), intervalul minim de temperatură este 5 °C.

-     pentru clasele XII şi Y(II), intervalul minim de temperatură este 15 °C.

CAPITOLUL III

- Dozatoare gravimetrice cu funcţionare automată

1. Clase de exactitate

1. 1.  Producătorul trebuie să precizeze clasa de exactitate de referinţă Ref(x) şi clasa (clasele) de exactitate de funcţionare X(x).

1. 2.   Unui tip de aparat i se atribuie o clasă de exactitate de referinţă, Ref(x), corespunzătoare celei mai bune exactităţi posibile pentru aparatele de acest tip. După instalare, aparatelor individuale le sunt atribuite una sau mai multe clase de exactitate de funcţionare, X(x), în funcţie de produsele specifice ce vor fi cîntărite. Factorul de desemnare a clasei (x) trebuie să fie =2, şi de forma 1 x 10k, 2 x 10k sau 5 x 10k, unde k este un număr întreg negativ sau zero.

1. 3.  Clasa de exactitate de referinţă, Ref(x) este aplicabilă pentru sarcini statice.

1. 4. Pentru clasa de exactitate de funcţionare X(x), X reprezintă o relaţie între exactitate şi masa sarcinii, iar (x) este un multiplicator pentru limitele erorii specificate la punctul 2. 2, pentru clasa X(l).

2. Erori maxime tolerate

2. 1.  Eroarea de cîntărire statică

2. 1. 1.   Pentru sarcini statice în condiţii nominale de funcţionare, eroarea maximă tolerată pentru clasa de exactitate de referinţă Ref(x), trebuie să fie 0, 312 din abaterea maximă tolerată a fiecărei doze faţă de valoarea medie indicată în tabelul 5, multiplicată cu factorul de desemnare a clasei (x).

2. 1. 2.  Pentru aparatele la care doza poate să fie constituită din mai mult de o sarcină (de exemplu aparatele cu combinare cumulativă sau selectivă), eroarea maximă tolerată pentru sarcini statice este exactitatea cerută pentru doză, aşa cum este specificat la punctul 2. 2 (şi nu suma abaterilor maxime tolerate pentru sarcinile individuale).

2. 2.  Abaterea faţă de valoarea medie a masei dozei

Tabelul 5

Valoarea masei dozei - m (g)

Abaterea maximă tolerată a fiecărei doze faţă de valoarea medie, pentru clasa X(1)

m=50

7, 2 %

50 < m = 100

3, 6 g

100<m=200

3, 6 %

200 < m =300

7, 2 g

300 < m =500

2, 4 %

500 < m =1 000

12g

1 000<m=10 000

1, 2%

10 000<m=15000

120 g

15 000<m

0, 8 %

Notă: Abaterea calculată a fiecărei doze faţă de valoarea medie poate fi ajustată pentru a tine cont de efectul datorat dimensiunii particulelor materialului.

2. 3. Eroarea faţă de valoarea prestabilită (eroarea de reglare)

In cazul aparatelor pentru care este posibilă prestabilirea masei dozei, diferenţa maximă dintre valoarea prestabilită şi valoarea medie a masei dozelor nu trebuie să depăşească 0, 312 din abaterea maximă tolerată a fiecărei doze faţă de valoarea medie, aşa cum este specificat în tabelul 5.

3. Performanta în condiţiile funcţionării sub efectul factorilor de influenţă si al perturbaţiilor electromagnetice

3. 1. Eroarea maximă tolerată datorată factorilor de influenţă este cea menţionată la punctul 2. 1.

3. 2.   Valoarea variaţiei critice datorată unei perturbaţii este o variaţie a indicaţiei masei statice egale cu eroarea maximă tolerată menţionată la punctul 2. 1, calculată pentru doza minimă nominală, sau o variaţie care ar putea avea un efect echivalent asupra dozei, în cazul aparatelor pentru care doza este alcătuită din sarcini multiple. Valoarea variaţiei critice calculate se va rotunji la valoarea diviziunii (d) imediat superioare.

3. 3.  Producătorul trebuie să specifice valoarea dozei minime nominale. CAPITOLUL IV - Totalizatoare discontinue

1.  Clase de exactitate

Aparatele sunt împărţite în patru clase de exactitate: 0, 2; 0, 5; 1 şi 2.

2.    Erori maxime tolerate

Tabelul 6

Clasa de exactitate

Eroarea maximă tolerată pentru sarcina totalizată

0, 2

±0, 10%

0, 5

±0, 25 %

1

±0, 50 %

2

±1, 00%

3.   Valoarea diviziunii de totalizare

Valoarea diviziunii de totalizare (dt) trebuie să fie cuprinsă în domeniul: 0, 01 % Max = dt = 0, 2 % Max

4.  Sarcina totalizată minima (?min)

Sarcina totalizată minimă (?min) nu trebuie să fie mai mică decât sarcina pentru care eroarea maximă tolerată este egală cu valoarea diviziunii de totalizare (dt) şi nici mai mică decât sarcina minimă specificată de producător.

5.  Reglarea la zero

Aparatele care nu indică tara după fiecare descărcare trebuie să fie prevăzute cu un dispozitiv de reglare la zero. Funcţionarea aparatului în regim automat trebuie să fie întreruptă dacă indicaţia la zero variază cu:

I dt la aparatele cu dispozitiv automat de reglare la zero; -    0, 5 dt la aparatele cu dispozitiv semiautomat sau neautomat de reglare la zero.

6.  Interfaţa cu operatorul

Reglajele efectuate de către operator şi funcţia de reglare la zero nu trebuie să fie posibile în timpul funcţionării automate.

7.  Tipărirea

In cazul aparatelor prevăzute cu dispozitiv de tipărire, aducerea la zero a sarcinii totalizate trebuie întreruptă până în momentul în care sarcina totalizată este tipărită. In cazul unei întreruperi a funcţionării automate, sarcina totalizată trebuie să fie tipărită.

8.   Performanţa în condiţiile funcţionării sub efectul factorilor de influentă si al perturbaţiilor electromagnetice

8. 1. Erorile maxime tolerate datorate factorilor de influenţă sunt indicate în tabelul 7.

Tabelul 7

Sarcina (m) în diviziuni de totalizare (dt)

Eroarea maximă tolerată

0 < m =500

±0, 5 dt

500 < m = 2 000

±1, 0 dt

2 000<m=10 000

±1, 5 dt

8. 2. Valoarea variaţiei  critice datorată unei  perturbaţii  este o diviziune de totalizare pentru orice indicaţie de masă şi orice sarcină totalizată memorată.

CAPITOLUL V

-Totalizatoare continue

1. Clase de exctitate

Aparatele sunt împărţite în trei clase de exactitate, după cum urmează:

0, 5; 1şi 2

2. Domeniul de măsurare

2. 1.    Producătorul trebuie să specifice domeniul de măsurare, raportul dintre sarcina netă minimă pe unitatea de cîntărire şi limita maximă de cântărire şi sarcina totalizată minimă.

2. 2.  Sarcina totalizată minimă ?min nu trebuie să fie mai mică decât: 800 d pentru clasa 0, 5;

400 d pentru clasa 1;

200 d pentru clasa 2,

unde d este valoarea diviziunii de totalizare a dispozitivului de totalizare generală.

3. Erori maxime tolerate

Tabelul 8

Clasa de exactitate

Erori maxime tolerate pentru sarcina totalizată

0, 5

± 0, 25 %

1

± 0, 5 %

2

±1, 0%

4.   Viteza benzii

Viteza benzii trebuie să fie specificată de producător. Pentru cântarele de bandă cu viteză constantă şi cântarele de bandă cu viteză variabilă prevăzute cu o comandă manuală de reglare a vitezei, viteza nu trebuie să varieze cu mai mult de 5 % din valoarea nominală. Produsul de cântărit nu trebuie să aibă o viteză diferită de viteza benzii.

5.  Dispozitivul de totalizare generală

Reglarea la zero a dispozitivului de totalizare generală nu trebuie să fie posibilă. 6. Performanţa în condiţiile funcţionării sub efectul  factorilor de influenţă si al perturbaţiilor electromagnetice

6. 1.   Eroarea maximă tolerată datorată unui factor de influenţă, pentru o sarcină care nu este mai mică decât ?min, trebuie să fie 0, 7 din valoarea corespunzătoare indicată în tabelul 8, rotunjită la cea mai apropiată valoare a diviziunii de totalizare (d).

6. 2.   Valoarea variaţiei critice datorată unei perturbaţii trebuie să fie 0, 7 din valoarea corespunzătoare indicată în tabelul 8, pentru o sarcină egală cu ?min pentru clasa atribuita cântarului de bandă, rotunjită la valoarea diviziunii de totalizare imediat superioară (d).

CAPITOLUL VI

- Bascule - pod feroviare cu funcţionare automată

1.  Clase de exactitate

Aparatele sunt împărţite în patru clase de exactitate, după cum urmează: 0, 2; 0, 5; 1 şi 2.

2.  Erori maxime tolerate

2. 1. Erorile maxime tolerate pentru cîntărirea în mers a unui singur vagon sau a unui tren complet sunt indicate în tabelul 9.

Tabelul 9

Clasa de exactitate

Eroarea maximă tolerată

0, 2

±0, 1 %

0, 5

±0, 25 %

1

±0, 5 %

2

±1, 0%

2. 2.   Eroarea maximă tolerată pentru cântărirea în mers a vagoanelor cuplate sau necuplate este cea mai mare dintre următoarele valori:

-  valoarea calculată conform tabelului 9, rotunjită la cea mai apropiată diviziune;

-   valoarea calculată conform tabelului 9, rotunjită la cea mai apropiată diviziune pentru masa unui vagon egală cu 35 % din masa maximă a vagonului (aşa cum este specificată pe marcajele descriptive);

- o diviziune (d).

2. 3.   Eroarea maximă tolerată pentru cântărirea în mers a unui tren este cea mai mare dintre următoarele valori:

-  valoarea calculată conform tabelului 9, rotunjită la cea mai apropiată diviziune;

-  valoarea calculată conform tabelului 9, pentru masa unui vagon egală cu 35 % din masa maximă a vagonului (aşa cum este specificată pe marcajele descriptive) înmulţită cu numărul vagoanelor de referinţă ale trenului (fără a depăşi 10 vagoane) şi rotunjită la cea mai apropiată diviziune;

-  o diviziune (d), pentru fiecare vagon din tren, dar fără a depăşi 10 d.

2. 4.   In cazul cântăririi vagoanelor cuplate, erorile pentru maximum 10 % din rezultatele cântăririi obţinute din una sau mai multe treceri ale trenului pot depăşi eroarea maximă tolerată corespunzătoare indicată la punctul 2. 2, dar nu trebuie să depăşească dublul acestei erori maxime tolerate.

3. Valoarea diviziunii (d)

Relaţia între clasa de exactitate şi valoarea diviziunii este cea prevăzută în tabelul 10.

  Tabelul 10

Clasa de exactitate

Valoarea diviziunii (d)

0, 2

d = 50 kg

0, 5

d= 100 kg

1

d = 200 kg

2

d=500kg

4.  Domeniul de măsurare

4. 1.   Limita minimă de cântărire trebuie să nu fie mai mică de I t şi nici mai mare decât valoarea rezultată prin împărţirea masei minime a vagonului la numărul de cântăriri parţiale.

4. 2.  Masa minimă a vagonului nu trebuie să fie mai mică de 50 d.

5.    Performanţa în condiţiile funcţionării sub efectul factorilor de influenţă şi al perturbaţiilor electromagnetice

5. 1. Eroarea maximă tolerată datorată unui factor de influenţă este cea indicată în tabelul 11.

Tabelul 13

Sarcina (m) în diviziuni de verificare (d)

Eroarea maximă tolerată

0 < m = 500

±0, 5 d

500 < m =2 000

±1, 0 d

2 000 <m=10 000

±1, 5 d

5. 2. Valoarea variaţiei critice datorate unei perturbaţii este valoarea unei diviziuni.

Anexa MI-007

TAXIMETRE

Cerinţele relevante din anexa I, cerinţele specifice şi procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute în prezenta anexă, se aplică taximetrelor.

Definiţii

Taximetru: dispozitiv cuplat la un generator de semnale împreună cu care constituie un mijloc de măsurare.

Notă: Generatorul semnalelor de distanţă nu intră în domeniul de aplicare a prezentei hotărâri.

Dispozitivul măsoară durata, calculează distanţa pe baza unui semnal produs de un generator de semnale de distanţă şi calculează şi afişează preţul de plată pentru o călătorie pe baza distanţei calculate şi/sau a duratei măsurate a călătoriei.

Preţ: suma totală de plată pentru o călătorie, bazată pe un tarif iniţial fix şi/sau distanţa şi/sau durata călătoriei. Preţul nu include un eventual supliment pentru servicii suplimentare.

Viteza de comutare: valoarea vitezei obţinută prin împărţirea valorii tarifului orar la valoarea tarifului de distanţă.

Modul de caicul normal S (aplicarea simplă a tarifului): calculul preţului bazat pe aplicarea tarifului orar sub viteza de comutare şi aplicarea tarifului de distanţă peste viteza de comutare.

Modul de calcul normal D (aplicarea dublă a tarifului): calculul preţului bazat pe aplicarea simultană a tarifului orar şi a tarifului de distanţă pe tot parcursul călătoriei.

Poziţia de funcţionare: diferitele moduri în care taximetrul execută diferite elemente ale funcţionării sale. Poziţiile de funcţionare se disting prin următoarele indicaţii:

"Liber"; poziţia de funcţionare în care calculul preţului este dezactivat;

"Ocupat": poziţia de funcţionare în care calculul preţului se efectuează pe baza unui eventual tarif iniţial şi a tarifului pe distanţa parcursă şi/sau durata călătoriei;

"Suma de plată": poziţia de funcţionare în care preţul călătoriei este indicat şi în care cel puţin calculul preţului în funcţie de durată este dezactivată.

Cerinţe privind concepţia

1. Taximetrul trebuie să fie conceput astfel încât să calculeze distanţa şi să măsoare durata unei călătorii,

2.  Taximetrul trebuie să fie conceput astfel încât să calculeze şi să afişeze preţul de plată, care incrementează în paşi egali cu o rezoluţie mai bună de 0, 1 lei, în poziţia de funcţionare "Ocupat". De asemenea, taximetrul trebuie să fie conceput astfel încât să afişeze preţul final al călătoriei în poziţia de funcţionare "Suma de plată".

3.   Taximetrul trebuie să permită aplicarea modurilor de calcul normal S şi D. Alegerea între aceste moduri de calcul trebuie să fie posibilă prin intermediul unui reglaj securizat,

4.   Taximetrul trebuie să fie capabil să furnizeze prin intermediul uneia sau mai multor interfeţe corespunzătoare, securizate, următoarele date:

-  poziţia de funcţionare: "Liber", "Ocupat" sau "Suma de plată";

-  valorile totalizatoarelor conform punctului 15. 1;

-  informaţii generale: constanta generatorului semnatelor de distanţă, date privind protecţia, identificarea autovehiculul tip taxi, timpul real, identificarea tarifului;

-  informaţii privind preţul unei călătorii: suma totală de plată, tariful, calculul sumei de plată, majorări, data, ora plecării, ora sosirii, distanţa parcursă;

- informaţii privind tariful sau tarifele: parametrii tarifului sau tarifelor. Legislaţia naţională privind transportul cu autovehiculele tip taxi poate impune anumite dispozitive care să fie conectate la interfaţa sau interfeţele taximetrului. In cazul în care un asemenea dispozitiv este impus dar nu este conectat sau nu funcţionează corespunzător, funcţionarea taximetrului trebuie să poată fi inhibată automat printr-un dispozitiv de securitate.

5. După caz, trebuie să fie posibile reglarea taximetrului în funcţie de constanta generatorului semnalelor de distanţă la care este conectat şi securizarea reglării.

Condiţii nominale de funcţionare

6. 1.  Clasa de mediu mecanic aplicabilă este M3.

6. 2.   Producătorul trebuie să specifice condiţiile nominale de funcţionare pentru taximetru, în special:

-  un interval de temperatură de minimum 80 °C pentru mediul climatic;

-  limitele alimentării în curent continuu pentru care a fost conceput mijlocul de măsurare.

Erorile maxime tolerate

7. Erorile maxime tolerate, excluzând erorile cauzate de instalarea taximetrului pe autovehicul, sunt:

-  pentru timpul scurs: ± 0, 1 %

- valoarea minimă a erorii maxime tolerate: 0, 2 s;

-  pentru distanţa parcursă: ± 0, 2 %

- valoarea minimă a eroii maxime tolerate: 4 m; pentru calculul sumei de plată: ± 0, 1 %minimul, incluzând rotunjirea: corespunzător celei mai puţin semnificative cifre a indicaţiei sumei de plată.

Efectele admise ale perturbaţii lor

8.  Imunitatea electromagnetică

8. 1.  Clasa de mediu electromagnetic aplicabilă este clasa E3

8. 2.   Erorile maxime tolerate prevăzute la punctul 7 trebuie să fie respectate şi în prezenţa unei perturbaţii electromagnetice.

Defectarea sursei de alimentare

9.   In cazul scăderii tensiunii de alimentare până la o valoare sub limita minimă de funcţionare specificată de producător, taximetrul trebuie:

-  să continue să funcţioneze corect sau să-şi reia funcţionarea corectă fără să piardă datele existente înainte de scăderea tensiunii, dacă această scădere este temporară, de exemplu la repornirea motorului;

-  să oprească măsurarea în curs şi să revină la poziţia "liber" dacă scăderea tensiunii durează mai mult timp.

Alte cerinţe

10.   Condiţiile de compatibilitate între taximetru şi generatorul semnalelor de distanţă trebuie să fie specificate de producătorul taximetrului.

11.   Dacă preţul este majorat pentru un serviciu suplimentar, înregistrat de şofer printr-o comandă manuală, această majorare trebuie să fie exclusă din suma de plată afişată. Totuşi, în acest caz, taximetrul poate afişa temporar valoarea sumei de plată care include majorarea.

12.   Dacă suma de plată se calculează conform modului de calcul D, un taximetru poate avea un mod de afişare suplimentar în care numai distanţa totală şi durata călătoriei sunt afişate în timp real.

13. Toate valorile afişate pentru client trebuie să fie identificate corespunzător. Aceste valori, precum şi identificarea lor trebuie să fie clar lizibile pe timp de zi şi de noapte.

14. 1.   Dacă suma de plată sau măsurile luate împotriva utilizării frauduloase pot fi afectate de alegerea funcţionalităţii pornind de la o serie de date presetate sau determinate într-o manieră liberă, trebuie să fie posibilă protejarea setărilor mijlocului de măsurare şi datelor introduse.

14. 2.   Posibilităţile de protejare disponibile într-un taximetru trebuie să permită protejarea separată a reglajelor.

14. 3.  Prevederile de la punctul 8. 3 al anexei 1 se aplică şi tarifelor.

15. 1.   Un taximetru trebuie să fie echipat cu totalizatoare care să nu poată fi resetate pentru toate valorile următoare:

- distanţa totală parcursă de autovehiculul tip taxi;

-  distanţa totală parcursă de autovehiculul tip taxi în poziţia de funcţionare "Ocupat";

- numărul total de călătorii;

- suma totală a majorărilor aplicate;

- preţul total al călătoriilor.

Valorile totalizate trebuie să includă valorile salvate conform punctului 9 în condiţiile defectării sursei de alimentare.

15. 2.   In condiţiile deconectării de la sursa de alimentare, un taximetru trebuie să asigure memorarea valorilor totalizate pe o perioadă de un an pentru ca valorile să poată fi transferate pe un alt suport.

15. 3.   Se vor lua măsuri adecvate pentru a preveni utilizarea afişajului valorilor totalizate pentru înşelarea clientului.

16.  Schimbarea automată a tarifelor este permisă în funcţie de:

-   distanţa călătoriei;

-   durata călătoriei;

-   ora zilei;

-   data;

-   ziua săptămînii.

17.   In cazul în care caracteristicile autovehiculului tip taxi sunt importante pentru funcţionarea corectă a taximetrului, taximetrul trebuie să aibă mijloace de securizare a conexiunii taximetrului cu autovehiculul în care este instalat.

18.   In scopul încercării după instalare, taximetrul trebuie să permită încercarea separată a exactităţii măsurării timpului şi distanţei şi a exactităţii calculului.

19.   Un taximetru şi instrucţiunile sale de instalare specificate de producător trebuie să fie astfel concepute încât, în cazul instalării conform instrucţiunilor producătorului, să fie excluse într-o manieră satisfăcătoare modificările frauduloase ale semnalului de măsurare care reprezintă distanţa parcursă.

20.   Cerinţele esenţiale generale referitoare la utilizarea frauduloasă trebuie să fie îndeplinite astfel încât interesele clientului, conducătorului auto, angajatorului conducătorului auto şi autorităţilor fiscale să fie protejate.

21.   Un taximetru trebuie să fie conceput astfel încât, fara reglare, să respecte erorile maxime tolerate pe o perioadă de un an de utilizare normală.

22.  Taximetrul trebuie să fie echipat cu un ceas în timp real cu ajutorul căruia să se păstreze ora zilei şi data, una dintre aceste date sau ambele putând fi utilizate pentru schimbarea automată a tarifelor. Cerinţele aplicabile ceasului în timp real sunt următoarele:

- memorarea timpului trebuie să aibă o exactitate de 0, 02 %;

- posibilitatea de corecţie a ceasului nu trebuie să depăşească 2 minute pe săptămână. Trecerea la ora de vară şi de iarnă trebuie să se facă automat.

-  corecţia, fie că este automată sau manuală, trebuie să fie împiedicată în timpul unei călătorii.

23. Valorile distanţei parcurse şi ale perioadei de timp înregistrate, dacă sunt afişate sau tipărite în conformitate cu prezenta hotărâre, trebuie să fie exprimate în următoarele unităţi de măsură:

Distanţa parcursă: kilometri.

Timpul scurs: secunde, minute sau ore, după cum este mai avantajos, ţinând cont de rezoluţia necesară şi necesitatea de a evita neînţelegerile.

Evaluarea conformităţii

Procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 9 al prezentei hotărâri, pe care producătorul le poate alege sunt următoarele:

B+F sau B+D sau H1.

Anexa M1-008

MĂSURI MATERIALIZATE

CAPITOLUL I 

-Măsuri materializate de lungime

Cerinţele esenţiale relevante din anexa I, cerinţele specifice şi procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute în prezenta anexă, se aplică măsurilor materializate de lungime definite mai jos. Totuşi, cerinţa privind furnizarea unei copii a declaraţiei de conformitate poate fi interpretată ca fiind aplicabilă în cazul unui lot sau unei expediţii de mijloace de măsurare mai curând decât mijloacelor de măsurare individuale.

Definiţii

Măsură materializată de lungime: mijloc de măsurare care conţine repere gradate plasate la distanţe date în unităţi de lungime legale.

Cerinţe specifice

Condiţii de referinţă

1. 1.   Pentru rulete cu lungimi egale sau mai mari de 5 m, erorile maxime tolerate trebuie să fie respectate dacă se aplică o forţă de tracţiune de 50 N sau alte valori ale forţei specificate de către producător şi marcate în consecinţă pe ruletă; în cazul măsurilor rigide sau semirigide, forţa de tracţiune nu este necesară.

1. 2.   Temperatura de referinţă este de 20 °C, dacă nu există o altă specificaţie a producătorului, şi este marcată corespunzător pe măsură.

Erori maxime tolerate

2. Eroarea maximă tolerată, pozitivă sau negativă, exprimată în mm, între două repere ale scării neconsecutive este (a + bL), unde:

- L este valoarea lungimii rotunjită prin adăugire într-un număr întreg de metri,

- a şi b sunt date în tabelul 1.

In cazul în care un interval extrem este limitat de o suprafaţă, eroarea maxima tolerată pentru orice distanţă începând din acest punct se majorează cu valoarea c dată în tabelul 1.

Tabelul 1

                  Clasa de exactitate

a (mm)

b

c (mm)

I

0, 1

0, 1

0, 1

II

0, 3

0, 2

0, 2

III

0, 6

0, 4

0, 3

D- clasă specială pentru rulete de imersie. 1) Până la 30m inclusiv 2)

1, 5

zero

zero

S- clasă specială pentru rulete de măsurare a rezervoarelor. Pentru fiecare lungime de 30 m când ruleta este sprijinită pe o suprafaţă plană

1, 5

zero

zero

1) Se aplică combinaţiilor ruletă/sondă.

2) Dacă lungimea nominală a ruletei depăşeşte 30 m, este admisă o eroare maximă tolerată de 0, 75 mm pentru fiecare 30 m de lungime a ruletei.

Ruletele de imersie pot fi şi de clasă I sau II, caz în care, pentru orice lungime între două repere ale scării, din care unul este pe sondă şi celălalt pe ruletă, eroarea maximă tolerată este ± 0, 6 mm atunci când aplicarea formulei dă o valoare mai mică de 0, 6 mm.

Eroarea maximă tolerată pentru lungimea dintre două repere consecutive şi diferenţa maximă tolerată între lungimile a două intervale consecutive sunt prevăzute în tabelul 2 de mai jos.

Tabelul 2

Lungimea i a intervalului

Eroarea maximă tolerată sau diferenţa maximă tolerată în milimetri în funcţie de clasa de exactitate

I

II

III

i = 1 mm

0, 1

0, 2

0, 3

1 mm < i= 1 cm

0, 2

0, 4

0, 6

In cazul unui metru pliant, îmbinarea între două elemente nu trebuie să cauzeze erori, care să le suplimenteze pe cele de mai sus cu mai mult de: 0, 3 mm pentru clasa II, şi 0, 5 mm pentru clasa III.

Materiale

3. 1, Materialele utilizate pentru măsurile materializate de lungime trebuie să fie astfel încât variaţiile lungimii datorate variaţiilor de temperatură de până ta ±8 °C în raport cu temperatura de referinţă să nu depăşească eroarea maximă tolerată. Această regulă nu se aplică măsurilor din clasele S şi D dacă producătorul prevede că trebuie aplicate corecţii de dilatare termică citirilor făcute, dacă este cazul.

3. 2. Măsurile realizate din materiale ale căror dimensiuni se pot modifica din punct de vedere material ca efect al unui domeniu larg de umiditate relativă, nu pot fi incluse decât în clasele II sau III.

Marcaje

4. Valoarea nominală trebuie să fie marcată pe măsură. Scările în milimetri trebuie numerotate la fiecare centimetru, iar măsurile cu o valoare a diviziunii mai mare de 2 cm trebuie să aibă toate reperele numerotate.

Evaluarea conformităţii

Procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 9 al prezentei hotărâri, pe care producătorul le poate alege sunt următoarele:

F1 sau D1 sau B+D sau H sau G.

CAPITOLUL 11

- Măsuri de volum pentru vânzări directe

Cerinţele esenţiale relevante din anexa I, cerinţele specifice şi procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute în prezenta anexă, se aplică măsurilor de volum pentru vânzări directe, definite mai jos.

Totuşi, cerinţa privind furnizarea unei copii a declaraţiei de conformitate poate fi interpretată ca fiind aplicabilă în cazul unui lot sau unei expediţii de mijloace de măsurare mai curând decât mijloacelor de măsurare individuale.

De asemenea, cerinţa care prevede ca mijlocul de măsurare să aibă inscripţionate informaţiile privind exactitatea nu se aplică.

Definiţii

Măsură de volum pentru vânzări directe: măsură de volum (de exemplu pahare de băut, căni sau ţoiuri) pentru determinarea volumului dat al unui lichid (altul decât produsele farmaceutice) care este vândut pentru consumul imediat.

Măsură cu reper: măsură de volum pentru vânzări directe marcată cu un reper care arată capacitatea nominală.

Măsură cu preaplin: măsură de volum pentru vânzări directe al cărei volum interior este egal cu capacitatea nominală.

Măsură de transfer: măsură de volum pentru vânzări directe în care lichidul se decantează înainte de consum.

Capacitate: volumul interior al măsurilor cu preaplin sau volumul interior până la un reper de umplere al măsurii cu reper.

Cerinţe specifice

1.  Condiţii de referinţă

1. 1.  Temperatură: temperatura de referinţă pentru măsurarea capacităţii este 20 °C.

1. 2.  Poziţia pentru indicare corectă: aşezarea liberă pe o suprafaţă de nivel.

2.  Erorile maxime tolerate

Tabelul 1

Cu reper

Cu preaplin

Măsuri de transfer

< 100 ml

±2 ml

-0+ 4 ml

=100 ml

±3%

-0+ 6%

Măsuri pentru vânzări directe

< 200 ml

±5%

-0 + 10%

= 200 ml

± 5ml+ 2, 5 %

-0 + 10ml+5%

3.  Materiale

Măsurile de volum pentru vânzări directe trebuie să fie realizate dintr-un material suficient de rigid şi stabil din punct de vedere dimensional pentru a menţine volumul în limitele erorii maxime tolerate

4.  Formă

4. 1. Măsurile de transfer trebuie să fie concepute astfel încât la o schimbare de conţinut egală cu eroarea maximă tolerată să se realizeze o schimbare de nivel de cel puţin 2 mm faţă de preaplin sau faţă de reperul de umplere.

4. 2. Măsurile de transfer trebuie să fie concepute astfel încât să nu se împiedice golirea completă a lichidului măsurat.

5. Marcaj

5. 1.  Capacitatea nominală declarată trebuie să fie marcată pe măsură într-o manieră clară şi durabilă.

5. 2.   Măsurile de volum pentru vânzări directe pot avea până la trei marcaje de capacitate distincte clar şi inconfundabile.

5. 3.   Toate marcajele de umplere trebuie să fie suficient de clare şi durabile astfel încât erorile maxime tolerate să nu fie depăşite în timpul utilizării.

Evaluarea conformităţii

Procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 9 al prezentei hotărâri, pe care producătorul le poate alege sunt următoarele:

A1 sau F1 sau D1 sau E1 sau B+E sau B+D sau H.

Anexa M1-009

APARATE PENTRU MĂSURĂRI DIMENSIONALE

Cerinţele esenţiale relevante din anexa I, cerinţele specifice şi procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute în prezenta anexă, se aplică aparatelor pentru măsurări dimensionale definite mai jos.

Definiţii

Aparat de măsurat lungimi: mijloc de măsurare a lungimii care serveşte la determinarea lungimii materialelor de tipul cablurilor sau benzilor (de exemplu textile, benzi, cabluri) în timpul mişcării de avans a produsului care trebuie măsurat.

Aparat de măsurat arii: mijloc de măsurare a ariei suprafeţei obiectelor cu forme neregulate, de ex. obiectele din piele.

Aparat de măsurat mai multe dimensiuni: mijloc de măsurare destinat măsurării lungimii muchiilor (lungime, înălţime, grosime) celui mai mic paralelipiped dreptunghic în care poate fi inclus un produs.

CAPITOLUL I

- Cerinţe comune tuturor aparatelor pentru măsurări dimensionale

Imunitatea electromagnetică

1.   Efectul unei perturbaţii electromagnetice asupra unui aparat pentru măsurări dimensionale trebuie să fie astfel încât:

-     variaţia rezultatului măsurării nu depăşeşte valoarea variaţiei critice definită la punctul 2. 3, sau

-     efectuarea unei măsurări este imposibilă, sau

-     rezultatul măsurării prezintă variaţii momentane care nu pot fi interpretate, memorate sau transmise ca rezultat al măsurării, sau

-     rezultatul măsurării are variaţii destul de mari pentru a putea fi observate de toţi cei interesaţi de rezultatul măsurării.

2.  Valoarea variaţiei critice este egală cu valoarea unei diviziuni.

Evaluarea conformităţii

Procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 9 al prezentei hotărâri, pe care producătorul le poate alege sunt următoarele:

Pentru aparate mecanice sau electromecanice:

F1 sau El sau Dl sau B+F sau B+E sau B+D sau H sau H1 sau G.

Pentru aparate electronice sau aparate care conţin programe informatice: B+F sau B+D sau H1 sau G.

CAPITOLUL II

- Aparate de măsurat lungimi

Caracteristicile produsului de măsurat

1. Materialele textile se caracterizează prin factorul specific K. Acest factor ţine seama de extensibilitatea si greutatea pe unitatea de suprafaţa a produsului măsurat şi este definit de formula:

K = ε(GA+2, 2 N/m2), unde

e este alungirea relativă a unui eşantion de ţesătură de 1 m lăţime, la o forţă de tracţiune de 10N;

Ga este greutatea pe unitatea de suprafaţă a unui eşantion de ţesătură, în N/m2.

Condiţii de funcţionare

2. 1. Domeniu

Dimensiunile şi factorul K, dacă se aplică, trebuie să se afle între limitele specificate de producător pentru aparatul respectiv. Domeniile factorului K sunt prevăzute în tabelul 1.

Tabelul 1

Grupa

Domeniul lui K

Produs

I

0<K<2xl0-22N/m2

Extensibilitate scăzută

II

2x l0-2 N/m2 < K < 8xl0-2N/m2

Extensibilitate medie

III

8xl0-2 N/m2 < K < 24xl0-2 N/m2

Extensibilitate ridicată

IV

24xl0-2N/m2<K

Extensibilitate foarte ridicată

2. 2.   In cazul în care, obiectul măsurat nu este transportat de către mijlocul de măsurare, viteza produsului trebuie să se încadreze în domeniul specificat de producător pentru aparatul respectiv.

2. 3.  Dacă rezultatul măsurării depinde de grosimea, de starea suprafeţei şi de forma de livrare (de exemplu pe o rolă mare sau într-o stivă), producătorul trebuie să specifice limitările de utilizare corespunzătoare.

Erori maxime tolerate

3. Aparat

Tabelul 2

Clasa de exactitate

Eroarea maximă tolerată

I

0, 125 %, dar nu mai puţin de 0, 005 Lm

II

0, 25 %, dar nu mai puţin de 0, 01 Lm

III

0, 5 %, dar nu mai puţin de 0, 02 Lm

unde Lm este lungimea minimă măsurabilă, aceasta însemnând cea mai mică lungime specificată de producător pentru care aparatul este destinat să fie utilizat.

Valoarea adevărată a lungimii diferitelor tipuri de materiale trebuie să fie măsurată cu ajutorul unor aparate adecvate (de exemplu o ruletă). Pentru aceasta, materialul care este măsurat trebuie să fie aşezat plan şi neîntins pe un suport adecvat (de exemplu o masă adecvată).

Alte cerinţe

4. Aparatele trebuie să permită măsurarea produsului fără ca acesta să fie întins, în funcţie de extensibilitatea pentru care a fost conceput aparatul.

CAPITOLUL III

- Aparate de măsurat arii Condiţii de funcţionare

1. 1.  Domeniu

Dimensiunile produsului care se măsoară trebuie să fie cuprinse între limitele specificate de producător pentru aparatul respectiv.

1. 2.  Starea produsului

Producătorul trebuie să specifice eventualele limitări în funcţionarea aparatelor datorate vitezei, grosimii şi, dacă este cazul, stării suprafeţei produsului.

Erori maxime tolerate

2.  Aparat

Eroarea maximă tolerată este 1, 0 %, dar nu mai mică de 1 dm2.

Alte cerinţe

3.  Forma de prezentare a produsului

La tragerea înapoi sau oprirea produsului nu trebuie să fie posibilă înregistrarea unor erori de măsurare sau dispozitivul de afişare al aparatului trebuie să fie neutralizat.

4.  Valoarea diviziunii

Aparatele trebuie să aibă valoarea diviziunii de 1, 0 dm2. De asemenea, în scopul încercării, aparatul trebuie să dispună de o valoare a diviziunii de 0, 1 dm2.

CAPITOLUL IV

- Aparate de măsurat mai multe dimensiuni

Condiţii de funcţionare

1. 1.  Domeniu

Dimensiunile produsului care se măsoară trebuie să fie în domeniul specificat de producător pentru aparatul respectiv.

1. 2.  Dimensiunea minimă

Limita inferioară a dimensiunii  minime pentru toate valorile  diviziunii  sunt prevăzute în tabelul 1.

Tabelul 1

Valoarea diviziunii (d)

Dimensiunea minimă (min) (limita inferioară)

d =2 cm

l0 d

2 cm < d = 10 cm

20 d

10cm<d

50 d

1. 3. Viteza de deplasare a produsului

Viteza trebuie să se încadreze în intervalul specificat de producător pentru aparatul respectiv.

Erori maxime tolerate

2. Aparat

Eroarea maximă tolerată este ± 1, 0 d.

Anexa M1-010

ANALIZOARE DE GAZ DE EŞAPAMENT

Cerinţele esenţiale relevante din anexa I, cerinţele specifice şi procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute în prezenta anexă, se aplică analizoarelor de gaz de eşapament definite mai jos, destinate inspecţiei şi întreţinerii tehnice a vehiculelor cu motor aflate în uz.

Definiţii

Analizor de gaz de eşapament: mijloc de măsurare care serveşte la determinarea fracţiilor volumice ale anumitor componente ale gazului de eşapament la un motor de autovehicul cu aprindere prin scînteie la nivelul de umiditate al eşantionului analizat.

Aceste componente ale gazului sunt: monoxidul de carbon (CO), dioxidul de carbon (CO2), oxigenul (O2) şi hidrocarburile (HC).

Conţinutul de hidrocarburi trebuie exprimat sub forma concentraţiei de n-hexan (C6H14)   măsurate cu ajutorul tehnicilor de absorbţie în infraroşul apropiat.

Fracţiile volumice ale componentelor gazului sunt exprimate în procente (% vol) pentru CO, CO2 şi O2 şi în părţi pe milion (ppm vol) pentru hidrocarburi.

De asemenea, un analizor de gaze de eşapament calculează valoarea lambda pe baza fracţiilor volumice ale componentelor gazului de eşapament.

Lambda (λ): o valoare fara dimensiuni reprezentativă pentru eficienţa arderii unui -motor în funcţie de raportul aer/combustibil din gazele de eşapament. Aceasta este determinată cu ajutorul unei formule de referinţă standardizate.

Cerinţe specifice

Clase de aparate 1, Sunt definite două clase (0 şi I) pentru analizoarele de gaz de eşapament. Domeniile minime de măsurare pentru aceste clase sunt prevăzute în tabelul 1.

Tabelul I - Clasele şi domeniile de măsurare

Parametru

Clasele 0 şi I

Fracţia de CO

De la 0 la 5 % vol

Fracţia de CO2

De la 0 la 16% vol

Fracţia de hidrocarburi

De la 0 la 2 000 ppm vol

Fracţia de O2

De la 0 la 21 %vol

λ

De la 0, 8 la 1, 2

Condiţii nominale de funcţionare

2. Valorile condiţiilor nominale de funcţionare trebuie să fie specificate de producător după cum urmează:

2. 1.  Pentru mărimile de influenţă climatice şi mecanice:

-   un interval minim de temperatură de 35 °C pentru mediul climatic;

-  clasa de mediu mecanic aplicabilă este Ml.

2. 2.  Pentru mărimile de influenţă specifice alimentării cu energie electrică:

-  domeniul de tensiune şi frecvenţă pentru alimentarea în curent alternativ;

-  limitele alimentării în curent continuu.

2. 3.  Pentru presiunea ambiantă:

-  valorile minimă şi maximă ale presiunii ambiante sunt pentru ambele clase: pmin= 860 hPa, pmax=1 060 hPa.

Erori maxime tolerate

3. Erorile maxime tolerate sunt definite dupa cum urmează:

3. 1. Pentru fiecare din fracţiile măsurate, valoarea erorii maxime tolerate în condiţii nominale de funcţionare, conform punctului 1. 1 din anexa I, este cea mai mare dintre cele două valori prevăzute în tabelul 2. Valorile absolute sunt exprimate în % vol sau ppm vol; valorile exprimate în procente sunt procente din valoarea adevărată.

Tabelul 2- Erori maxime tolerate

Parametru

Clasa 0

Clasa 1

Fracţie de CO

± 0, 03 % vol

±5%

± 0, 06 % vol

±5%

Fracţie de CO2

± 0, 5 % vol

±5%

± 0, 5 % vol

±5%

Fracţie de hidrocarburi

± 10 ppm vol

±5%

± 12 ppm vol

±5%

Fracţie de O2

±0, 1% vol

±5%

± 0, 1 %vol

±5%

3. 2. Eroarea maximă tolerată   pentru calculul lui lambda este 0, 3 %. Valoarea convenţional adevărată se calculează după următoarea formulă:

unde:

[]     = concentraţia in % volum.

K1 = factor de conversie a măsurării NDIR (infraroşu non-dispersiv) în măsurarea

FID ( detector cu ionizare in flacără) - furnizat de fabricantul aparaturii de măsură.

Hcv   = raport atomic între hidrogen si carbon [1, 7261 ] Ocv   = raport atomic între oxigen si carbon [0, 0175]

In acest scop, valorile afişate de analizorul de gaz de eşapament sunt folosite pentru calcule.

Efectul admis al perturbaţiilor

4.  Pentru fiecare fracţie volumică măsurată de aparat, valoarea variaţiei critice este egală cu eroarea maximă tolerată pentru parametrul respectiv.

5.  Efectul unei perturbaţii electromagnetice trebuie să fie astfel încât:

-fie variaţia rezultatului măsurării nu este mai mare decât valoarea variaţiei critice definită la punctul 4;

-fie rezultatul măsurării este prezentat într-o asemenea manieră încât să nu poată fi considerat ca fiind un rezultat valabil.

Alte cerinţe 6. Rezoluţia trebuie să fie egală cu valorile prevăzute în tabelul 3 sau superioară cu un ordin de mărime valorilor prevăzute în tabelul 3.

Tabelul 3- Rezoluţia

CO

CO 2

O 2

Hidrocarburi

Clasa 0 şi clasa I

0, 01 % vol

0, 1 %vol

1

I ppm vol

1) 0, 01 % voi pentru valorile măsurandului mai mici sau egale cu 4 % vol, în rest 0, 1 % vol.

Valoarea lambda trebuie să fie afişată cu o rezoluţie de 0, 001.

7.   Abaterea standard pentru 20 de măsurări nu trebuie sa fie mai mare de o treime din valoarea absolută a erorii maxime tolerate pentru fiecare fracţie volumică de gaz aplicabilă.

8.    Pentru măsurarea CO, CO2 şi hidrocarburilor, analizorul, inclusiv sistemul specific de circulare a gazului, trebuie să indice 95 % din valoarea finală determinată cu ajutorul gazelor pentru etalonare în 15 secunde de la trecerea de la un gaz cu conţinut zero, de exemplu aerul curat. Pentru măsurarea O2, analizorul utilizat în condiţii similare trebuie să indice o valoare care diferă cu mai puţin de 0, 1 % vol de valoarea zero într-un interval de 60 de secunde de la trecerea de la aer curat la un gaz fară oxigen.

9.   Componentele gazelor de eşapament, altele decât componentele ale căror valori sunt supuse măsurării, nu trebuie să afecteze rezultatele măsurărilor cu mai mult de jumătate din valoarea absolută a erorii maxime tolerate atunci când acele componente sunt prezente în următoarele fracţii volumice maxime:

6 % vol CO,

16%volCO2,

10%vol O2,

5 % vol H2,

0, 3 % vol NO,

2 000 ppm vol hidrocarburi (ca n-hexan),vapori de apă până la saturaţie.

10.   Un analizor de gaz de eşapament trebuie să aibă un dispozitiv de reglare care permite aducerea la zero, etalonarea cu ajutorul unui gaz şi reglarea internă. Reglarea la zero şi reglarea internă trebuie să fie automate.

1 1. Un analizor de gaz de eşapament echipat cu un dispozitiv de reglare automată sau semiautomată nu trebuie să permită efectuarea măsurării atât timp cât reglările nu au fost realizate.

12.     Un analizor de gaz de eşapament trebuie să detecteze reziduurile de hidrocarburi din sistemul de circulare a gazului. Aparatul nu trebuie să efectueze nici o măsurare dacă reziduurile de hidrocarburi prezente înainte de măsurare depăşesc 20 ppm vol.

13.     Un analizor de gaz de eşapament trebuie să aibă un dispozitiv pentru recunoaşterea automată a oricărei disfuncţionalităţi a senzorului din canalul de oxigen, datorate uzurii sau unei întreruperi a liniei de conexiune.

14.    Dacă analizorul de gaz de eşapament este capabil să funcţioneze cu diferiţi carburanţi (de exemplu petrol sau gaz lichefiat), trebuie să existe posibilitatea de a selecta coeficienţii adecvaţi pentru calculul lambda fără nici o ambiguitate privind formula adecvată.

Evaluarea conformităţii

Procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 9 al prezentei hotărâri, pe care producătorul le poate alege sunt următoarele: B+FsauB+Dsau H1.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 264/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 264 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu