Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 2509 din 31 decembrie 1969

privind regimul materiilor explozive in economie si pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la acest regim

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE MINISTRI

ACT PUBLICAT IN:            BULETINUL OFICIAL  NR. 159 din 31 decembrie 1969


SmartCity3


    CAP. 1
    DISPOZITII GENERALE

    Art. 1
    Prevederile prezentei hotarari se aplica la fabricarea, detinerea, prepararea, prelucrarea, experimentarea, importul, exportul, tranzitul transmiterea sub orice forma, transportul, depozitarea, manipularea si folosirea in economie, a materiilor explozive, compuse din substante explozive sau din amestecuri de substante explozive si inerte, care pot sa provoace reactii chimice instantanee cu degajari de caldura si gaze la temperatura ridicata.
    Art. 2
    Materiile explozive se clasifica, din punctul de vedere al efectului pe care il pot avea asupra mediului inconjurator in caz de explozie, in urmatoarele grupe:
--------------------------------------------------------------------------------
Grupa   Categoria de materii    Coeficientul de     Exemple de materii explozive
explozive                         echivalenta                din grupa
--------------------------------------------------------------------------------
I   Exploziv de mare pu-         1,3               - Exploziv cu baza de nitro-
tere                                                glicerina si nitroglicol (cu
                                                    continut peste 6%); pen-
                                                    trita, hexogen si amestecu-
                                                    rile lor; fitiluri detonante
II  Exploziv de putere           1,0               - Trotil, tetril si ceilalti
medie                                               explozivi nitroaromatici,
                                                    precum si cei cu baza de
                                                    azotat de amoniu, cu mai
                                                    putin de 6% nitroglicerina
                                                    si nitroglicol
                                                    - Exploziv pe baza de clo-
                                                    rati si perclorati

III  Exploziv de mica pu-        0,7               - Pulberi negre cu fum si
         tere                                       similare
                                                    - Amestecuri explozive cu
                                                    peste 30% materii inhibi-
                                                    toare (Nacl, NH4Cl etc.)
                                                    - Amestecuri mecanice
                                                    simple
                                                    - Capse detonante de orice
                                                    fel

IV  Exploziv slab               0,5                - Pulberi coloidale fara
                                                    fum, cu baza de nitrocelu-
                                                    loza si nitroglicerina;
                                                    amestecuri incendiare; ar-
                                                    tificii; fitiluri de aprin-
                                                    dere
--------------------------------------------------------------------------------
    Materiile explozive noi, care vor aparea in viitor, se vor incadra prin asimilare, potrivit cu caracteristicile lor pirotehnice, intr-una din grupele de mai sus, de catre laboratorul de specialitate care le-a analizat sau de catre organizatia care le-a experimentat.
    Calculele de efect asupra obiectivelor din vecinatate, cum sunt de exemplu cele pentru determinarea distantelor de siguranta se vor face pe baza coeficientilor de echivalenta ai explozivilor, considerati in raport cu trotilul luat ca exploziv de referinta (coeficientul = 1).
    Art. 3
    Materiile explozive noi necesare economiei, fabricate in tara sau importate, vor putea fi transportate, experimentate si folosite numai cu respectarea prevederilor prezentei hotarari precum  si a instructiunilor pe care organizatia ce le experimenteaza sau foloseste le intocmeste dupa indicatiile furnizorului.
    Rezultatele obtinute in urma experimentarilor vor constitui documentatia de baza in vederea omologarii noilor materii explozive.
    In conditiile aratate mai sus pot fi experimentate si folosite si amestecurile explozive simple, pregatite direct de consumator, vanzarea - cumpararea sau imprumutarea acestora catre alti consumatori fiind insa interzisa.
    Art. 4
    Furnizorii vor livra materiile explozive in ambalajele prevazute de standardele de stat, de normele interne sau de documentatiile speciale in vigoare, numai pe baza ordinului de transport emis de beneficiar si a celorlalte documente cerute prin actele normative in vigoare.
    Art. 5
    Calitatea fiecarui lot de materii explozive va fi garantata de furnizor prin certificatul de calitate, din ale carui date trebuie sa rezulte ca acestea corespund cu prescriptiile din standarde, norme interne sau alte documentatii speciale in vigoare.
    La lucrarile de impuscare vor fi folosite numai materii explozive care indeplinesc conditiile de calitate si ale caror termene de garantie inscrise pe ambalaje, nu au fost depasite.
    Materiile explozive pot fi folosite dupa expirarea termenului de garantie numai daca prin analize de laborator si prin experimentare, se constata ca isi metin calitatea prevazuta in standardele, normele interne sau documentatiile speciale aferente. In aceste cazuri se vor respecta masurile speciale indicate de catre laboratorul de specialitate care le-a analizat si de organizatia care le-a experimentat.
    Art. 6
    Materiile explozive devenite inutilizabile din cauza depasirii termenelor de garantie sau a alterarii, precum si cele provenite din rateuri sau din resturi neexplodate vor fi distruse cu aprobarea conducatorului organizatiei ce le detine, aplicandu-se metodele indicate in standardele, normele sau instructiunile speciale aferente, numai in locurile unde nu se primejduieste viata persoanelor si nu se pun in pericol bunuri materiale sau alte valori.
    Transportul acestor materii explozive spre locurile de distrugere pe drumurile publice este interzis. In cazuri exceptionale, cand nu se pot evita drumurile publice, se vor putea face asemenea transporturi numai dupa ce s-au luat masurile prevazute in actele normative in vigoare privind transportul substantelor periculoase.
    Distrugerea materiilor explozive se constata printr-un proces-verbal.

    CAP. 2
    INREGISTRAREA SI AUTORIZAREA ORGANIZATIILOR CARE INDEPLINESC OPERATII CU MATERII EXPLOZIVE

    Art. 7
    Fabricarea, prepararea, prelucrarea, experimentarea, importul-exportul, tranzitul pe teritoriul Republicii Socialiste Romania, transmiterea sub orice forma a materiilor explozive, sunt permise organizatiilor de stat care, potrivit decretului sau hotararii Consiliului de Ministri prin care sunt infiintate, au ca obiect astfel de operatii. Aceste organizatii sunt obligate sa se inregistreze la inspectoratul militiei judetene, respectiv la Inspectoratul militiei municipiului Bucuresti.
    Organizatiile socialiste, cu exceptia celor prevazute la alineatul precedent, sunt obligate sa obtina de la Inspectoratul general al militiei, autorizatii pentru fiecare import sau export de materii explozive. In cererea de eliberare a autorizatiei de import sau export, se va mentiona denumirea si sediul organizatiei, cantitatea, felul explozivului si locul de unde acesta este importat sau unde se exporta, precum si perioada in care se vor efectua aceste operatii.
    Organizatiile de stat se ocupa cu importul sau exportul de explozivi vor cere organizatiilor in favoarea carora efectueaza aceste operatii ca, in vederea perfectarii contractului de import sau export, sa prezinte autorizatia prevazuta in alineatul precedent.
    Organizatiile de stat care efectueaza transporturi de materii explozive in tranzit pe teritoriul Republicii Socialiste Romania sunt obligate sa incunostiinteze Inspectoratul general al militiei despre fiecare din aceste operatii in parte. Incunostintarea trebuie sa precizeze destinatia transportului, cantitatea si felul materiilor explozive, punctele de frontiera de intrare si iesire, ruta si data la care se va efectua transportul.
    Pentru prepararea, prelucrarea, detinerea, transportul, experimentarea si folosirea de materii explozive in cantitati strict necesare procesului de productie, organizatiile socialiste cu exceptia celor prevazute la alin. 1 sunt obligate sa obtina autorizatie de la Inspectoratul militiei judetene, respectiv de la Inspectoratul militiei municipiului Bucuresti.
    Organizatiile cooperatiste pot fi autorizate de organele militiei sa confectioneze, pe baza de amestecuri pirotehnice, obiecte de distractie pe care sa le comercializeze, daca prin aceasta nu este periclitata viata ori integritatea persoanelor sau ordinea publica.
    Art. 8
    Cererea de inregistrare sau de autorizare va fi insotita de copia avizului asupra depozitului, dat de Inspectoratul teritorial pentru protectia muncii, prin care se stabileste capacitatea maxima de inmagazinare a depozitului.
    Inspectoratul teritorial pentru protectia muncii isi poate retrage avizul prevazut la alineatul precedent daca se incalca prevederile care au stat la baza elaborarii avizului, in care caz va comunica aceasta organului respectiv al militiei.
    Art. 9
    Sectiile sau echipele de prospectiuni si explorari geologice care detin, transporta si folosesc materii explozive sunt obligate sa anunte, in termen de 48 ore de la sosirea lor pentru lucrari, organul militiei din raza localitatii unde efectueaza lucrarile, precum si Inspectoratul teritorial pentru protectia muncii.
    Art. 10
    Impuscaturile masive la care se folosesc mai mult de 5.000 kg exploziv, in echivalent trotil, se vor executa numai pe baza de proiecte aprobate de organul caruia unitatea ii este direct subordonata. Daca procedeul este practicat in mod izolat, se va cere si avizul Inspectoratului teritorial pentru protectia muncii. In cazul impuscaturilor masive cu peste 100.000 kg explozivi in echivalent trotil, proiectul va fi examinat de consiliul tehnico-stiintific si supus aprobarii conducerii organului central in subordinea caruia este unitatea, cerindu-se si avizul Ministerului Muncii.

    CAP. 3
    TRANSPORTUL MATERIILOR EXPLOZIVE

    Art. 11
    Operatiile de transport si de manipulare a materiilor explozive se vor efectua numai sub directa supraveghere a personalului autorizat (artificieri) si numai cu personalul special instruit si numit de conducerea unitatii pentru aceste operatii.
    Art. 12
    Materiile explozive pot fi transportate in vagoane de cale ferata, in nave si ambarcatiuni, avioane, elicoptere si autovehicule, carute, sanii, cu samare sau manual. Transportul materiilor explozive cu funiculare, remorci si alte asemenea mijloace poate fi facut numai cu luarea de masuri suplimentare privind securitatea publica si a persoanelor, stabilite in scris de conducerea unitatii beneficiare a transportului.
    In cazul transportului manual, fiecare artificier sau persoana instruita si numita de conducerea unitatii poate duce maximum 30 kg exploziv in cutii, ambalaje originale ale fabricii, in lazi sau genti speciale prevazute cu incuietori.
    Pe langa prevederile prezentei hotarari, la transportul materiilor explozive se vor respecta si prevederile din alte acte normative si din conventiile internationale la care Republica Socialista Romania a aderat.
    Art. 13
    Fiecare transport de materii explozive se va efectua pe baza ordinului de transport eliberat si semnat de conducerea organizatiei socialiste beneficiare.
    Cand transportul se face pe caile ferate, expeditorul este obligat sa ataseze la scrisoarea de trasura si ordinul de transport care, dupa efectuarea transportului, va fi predat destinatarului impreuna cu celelalte documente insotitoare.
    Art. 14
    In cadrul aceleiasi organizatii socialiste, este permis transportul materialelor explozive fara ordin de transport in urmatoarele cazuri:
    a) de la locul de fabricatie la cel de depozitare si de aici la locul de distribuire si expediere, in cadrul transporturilor interne la producator;
    b) de la depozitul de consum la locurile de folosire la suprafata, pe distanta de maximum 20 km;
    c) de la depozitul de consum la firidele artificierilor si de la acestea la locurile de munca.
    Art. 15
    Echipele de prospectiuni si de explorari geologice, de perforari la sonde, precum si cele de constructii sau reparatii de drumuri, cai ferate, poduri sau terasamente, de demolari si altele asemenea, pot transporta materii explozive de la depozite la locurile de munca, cu vehicule special amenajate in acest scop.
    In aceste cazuri, ordinul de transport va fi emis pentru maximum 500 kg explozivi plus mijloacele de initiere si aprindere necesare, in fiecare vehicul.
    Totodata, in ordinul de transport, in locul traseului, se va specifica raza de actiune in care sunt permise transportul si folosirea materiilor explozive.
    Art. 16
    Este interzis transportul materiilor explozive in autovehicule cu generatoare de gaze sau cu instalatii de foc deschis, precum si in autovehicule care pot fi descarcate automat.
    Art. 17
    Materiile explozive vor fi incarcate si descarcate in si din mijloacele de transport numai manual, de catre expeditor, respectiv destinatar.
    Art. 18
    Primirea, incarcarea si descarcarea materiilor explozive se face intr-un loc rezervat in acest scop, pazit si marcat cu semne conventionale (stegulete negre) sub controlul unor persoane insarcinate special pentru aceste operatii (seful depozitului sau un artificier experimentat).
    Materiile explozive ale caror ambalaje (lazi, saci etc.) prezinta defecte sau lipsuri nu vor fi incarcate si expediate inainte de a se inlatura defectele sau lipsurile constatate.
    Art. 19
    Incarcarea, transportul si descarcarea materiilor explozive in timpul noptii sunt interzise.
    De la prevederea de mai sus fac exceptie transportul din fabrica producatoare la depozitele proprii, transportul pe calea ferata sau pe apa, precum si transporturile care se executa potrivit prevederilor art. 14.
    In cazul cand vehiculele auto sau hipo in care se transporta materii explozive ajung pe inoptat in apropierea unei localitati, responsabilul transportului va lua masuri pentru incunostintarea organului local al militiei, iar acesta, daca este cazul, va lua masuri de intarire a pazei.
    Predarea vagoanelor C.F.R. la rampele de incarcare - descarcare se va face numai la inceputul zilei, astfel ca operatiile respective sa fie terminate la lumina zilei.
    Art. 20
    Transportul in acelasi vehicul (vagon, autovehicul, caruta etc.) al materiilor explozive impreuna cu alte materiale este interzis. De asemenea, este interzis accesul in vehicul al persoanelor straine de transport.
    De la prevederile de mai sus se excepteaza autovehiculele folosite de echipele mentionate in articolul 15, daca sunt special amenajate pentru transportul de materii explozive impreuna cu materialele greu inflamabile si cu persoanele care participa la lucrarile de impuscare.
    Art. 21
    Transportul impreuna al mai multor tipuri de explozivi sau impreuna cu mijloacele de initiere si de aprindere se poate face numai cu respectarea prescriptiilor legale.
    In cazul vehiculelor special amenajate, aratate in alineatul 2 al articolului 20, se pot transporta explozivi impreuna cu mijloacele de initiere si de aprindere, de la depozit la locul de munca al echipei, transportul pana la 20 km in cadrul aceleiasi organizatii socialiste putindu-se face fara ordin de transport.
    Art. 22
    Temperaturile maxime si minime in limitele carora se pot transporta, manipula si depozita materiile explozive sensibile la inghet, vor fi indicate de furnizor, pentru fiecare materie exploziva in parte, pe etichetele ambalajelor.
    Art. 23
    Paza transporturilor de materii explozive, indiferent daca transportul se face cu mijloace proprii sau prin caraus, va fi asigurata de beneficiar cu personal din efectivul propriu sau prin paza contractuala.
    La transporturile de materii explozive pe distante mai mari de 5 km, personalul de paza va fi inarmat cu arme de foc.
    In cazul materiilor explozive imbuteliate in dispozitive speciale, fara sa se depaseasca 3 kg, paza inarmata nu este obligatorie.
    Paza materiilor explozive in tranzit pe teritoriul Republicii Socialiste Romania este asigurata de catre intreprinderile de stat ce au ca atributii transporturile si expeditiile internationale, cu paznici din efectivul propriu sau cu paza contractuala.
    Armamentul va fi purtat numai pe timpul executarii serviciului de paza.

    CAP. 4
    DEPOZITAREA SI MANIPULAREA MATERIILOR EXPLOZIVE

    Art. 24
    Materiile explozive folosite in economie vor fi pastrate numai in locuri destinate si amenajate special in acest scop.
    Art. 25
    Depozitele noi de materii explozive vor fi amplasate, proiectate, construite si amenajate numai pe baza de documentatii tehnico-economice avizate si de inspectoratul general sau teritorial pentru protectia muncii, potrivit competentei stabilite de Ministerul Muncii. Inainte de a se incepe constructia depozitelor, beneficiarul va anunta organul local al militiei.
    La proiectarea depozitelor se va tine seama de studiile si documentatiile de specialitate privind amplasarea, precum si de distantele minime de siguranta fata de obiectivele din vecinatate.
    Orice modificare adusa unui proiect avizat de organele prevazute la alin. 1 va fi pusa in aplicare numai dupa ce se obtine un nou aviz din partea acelorasi organe.
    Pentru depozitele temporare si de scurta durata, depozitele de consum cu capacitatea pana la 200 kg si firidele artificierilor, precum si pentru incaperile in care se depoziteaza si manipuleaza materii explozive pentru articole de vanatoare, nu sunt necesare documentatii tehnico-economice, fiind suficient avizul asupra amplasamentului si cantitatii maxime de depozitat dat de Inspectoratul teritorial pentru protectia muncii.
    Art. 26
    Depozitele subterane legate de reteaua minei vor fi numai depozite de consum.
    In cazul lucrarilor, la santuri si puturi, de cercetari geologice sau al altor lucrari izolate (demolari, deblocari de gheturi si altele asemenea) se permite ca rezerva de materii explozive necesara pentru un schimb de lucru sa fie pastrata in baraci sau corturi pazite, destinate special in acest scop. Ele vor fi asezate la o distanta de cel putin 50 m de amplasamentul lucrarii respective.
    In cazul impuscaturilor masive cu incarcaturi mari, in camere sau in coloane (gauri lungi de mina sau gauri de sonda), cantitatea de exploziv necesara pentru 24 ore poate fi pastrata sub paza, pana la incarcare, chiar la locul de munca. Capsele detonante si fitilul vor fi aduse din depozit la locul de munca, numai in momentul utilizarii lor.
    Art. 27
    Capacitatea maxima a unui depozit de baza de suprafata se limiteaza la 240 t exploziv, in echivalent trotil.
    Capacitatea maxima a unei cladiri sau a unei camere subterane din ansamblul oricarui tip de depozit se limiteaza la 40 t exploziv, in echivalent trotil.
    Capacitatea depozitelor subterane de consum legate de reteaua minei nu va depasi 6.500 kg exploziv, in echivalent trotil.
    Capacitatea depozitelor temporare si de scurta durata va fi stabilita astfel incat sa se asigure consumul pentru maximum 3 luni, fara sa se depaseasca 2.600 kg exploziv in echivalent trotil si mijloacele de initiere si aprindere aferente.
    Capacitatea unei firide va fi stabilita la consumul de materii explozive necesare pentru un schimb de lucru, fara insa sa se depaseasca cantitatea de 60 kg, exclusiv mijloacele de initiere si aprindere.
    Laboratoarele de analiza, apartinand organizatiilor socialiste specializate in cercetari asupra materiilor explozive, vor pastra in incinta lor numai cantitati de materii explozive strict necesare experimentarilor.
    Pentru depasirea temporara a capacitatii de depozitare, se va cere avizul Inspectoratului teritorial pentru protectia muncii.
    Pentru depozitele uzinale ale fabricilor producatoare de materii explozive, capacitatile maxime nu se limiteaza.
    Art. 28
    In cazuri exceptionale, cand se folosesc metode speciale de lucru care impun zilnic un consum mare de materii explozive, capacitatea depozitului temporar sau de scurta durata nu va fi mai mare de 120 t exploziv in echivalent trotil si mijloacele de initiere si aprindere aferente. In asemenea cazuri, se va cere si avizul Inspectoratului teritorial pentru protectia muncii si se vor lua masuri speciale de paza si securitate.
    Art. 29
    Cantitatea maxima de amestec de materii explozive simple prevazuta a fi pregatita deodata nu va putea depasi consumul pe 3 zile.
    Art. 30
    Toate depozitele de materii explozive vor fi prevazute cu utilaje si materiale tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, conform normelor de dotare in vigoare.
    Pentru depozitele de suprafata, precum si pentru cele subterane independente de reteaua minei, care au capacitate mai mare de 5.000 kg exploziv, in echivalent trotil, se va asigura obligatoriu alimentarea cu apa pentru stingere incendiilor, din bazine sau rezervoare cu capacitate de minimum 25 m.c. ori din hidranti de incendiu, exteriori, cu debit de 10 l/s, pe o durata de functionare de cel putin 2 ore.
    Art. 31
    Paza depozitelor de materii explozive va fi asigurata cu paznici civili inarmati cu arme de foc, cu exceptia depozitelor subterane legate de reteaua minei, la care inarmarea paznicilor nu este obligatorie.
    In cazul depozitelor legate de reteaua minei la care gestionarul sta permanent in depozit, paza in timpul lucrului poate fi asigurata de acesta.
    Nu este obligatorie paza firidelor artificierilor si a depozitelor de consum subterane cu capacitati pana la 200 kg exploziv si care sunt prevazute cu incuietori sigure.
    Art. 32
    In timpul noptii este interzis accesul in depozitele de baza. Se excepteaza depozitele unitatilor in care se lucreaza permanent.
    Accesul in depozit va fi permis numai persoanelor cu atributii in gestiune, manipulare si control asupra materiilor explozive, dupa ce in prealabil sunt legitimate si avertizate cu privire la interdictia purtarii de obiecte si materiale care pot produce flacari deschise.

    CAP. 5
    EVIDENTA SI ELIBERAREA MATERIILOR EXPLOZIVE

    Art. 33
    La fiecare depozit, indiferent de tipul si capacitatea sa, se va tine o evidenta stricta a intrarii, iesirii si consumurilor de materii explozive.
    In cazul depozitelor uzinale ale intreprinderilor producatoare, evidenta materiilor explozive va fi tinuta pe fise de depozit, pentru fiecare depozit in parte.
    La fiecare depozit se va pastra o copie dupa actul prin care a fost avizata functionarea depozitului respectiv.
    Orice lipsa de materii explozive va fi anuntata organului local al militiei.
    Art. 34
    La fiecare depozit de materii explozive va exista lista semnaturilor originale ale persoanelor care au dreptul sa semneze comenzi, precum si lista nominala a artificierilor care pot ridica materii explozive din depozit, liste certificate de conducatorul unitatii sau imputernicitul acestuia.
    Eliberarea materiilor explozive catre alte persoane sau pe baza de documente semnate de alte persoane decat cele din listele aratate in alineatul precedent este interzisa.
    Art. 35
    Eliberarea din depozit a materiilor explozive catre artificierii care nu dispun de mijloace de transport corespunzatoare cerintelor legale de transport este interzisa. In cazurile prevazute in articolele 14 si 21, alin. 2, materiile explozive pot fi transportate numai pe baza actului ce se va stabili prin instructiunile de aplicare a prezentei hotarari.

    CAP. 6
    ARTIFICIERUL

    Art. 36
    Conducerea gestiunii depozitelor de materii explozive, precum si efectuarea principalelor operatii cu aceste materii (supravegherea incarcarii - descarcarii si a transportului, precum si executarea lucrarilor de impuscare propriu - zisa) vor fi incredintate numai persoanelor care sunt autorizate ca artificieri.
    Prin exceptie, gestionarea, depozitarea, incarcarea, descarcarea si transportul materiilor explozive la producator si depozitele acestuia vor fi asigurate prin personalul calificat al producatorului, nefiind necesara autorizarea ca artificier.
    Art. 37
    Autorizarea pentru functionarea ca artificier se acorda pe baza unui examen dat in fata unei comisii, si se atesta prin eliberarea unui "Carnet de artificier".
    Organizatiile socialiste care pregatesc artificieri, elibereaza carnetul de artificier si tin evidenta acestora, se vor stabili de catre ministere, celelalte organe centrale si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si ale municipiului Bucuresti, interesate.
    Functionarea ca artificier este permisa numai pentru felul de lucrari inscris in carnetul de artificier.
    Art. 38
    Carnetul de artificier poate fi ridicat pe termen de cel mult 3 luni de catre organele de control, atunci cand se constata abateri grave.
    De asemenea, carnetul de artificier poate fi anulat de organul emitent atunci cand:
    - organul militiei retrage avizul dat;
    - se constata abateri deosebit de grave de la prevederile normelor de protectie a muncii si de la prevederile normelor din prezenta hotarare si din alte acte normative privind operatii cu materiale explozive.
    Solicitarea unui nou carnet de artificier se poate face numai dupa trecerea a cel putin un an de la data anularii carnetului obtinut anterior.

    CAP. 7
    CONTROLUL, CONSTATAREA SI SANCTIONAREA CONTRAVENTIILOR LA NORMELE PRIVIND REGIMUL MATERIILOR EXPLOZIVE.

    Art. 39
    Controlul asupra detinerii, folosirii sau a altor operatii cu materii explozive se executa de catre:
    - organele Ministerului Afacerilor Interne;
    - inspectoratele generale si teritoriale pentru protectia muncii;
    - organele stabilite de catre organul central sau de catre comitetul executiv al consiliului popular judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, in subordinea caruia se afla organizatia socialista care foloseste materii explozive ori indeplineste operatii cu astfel de materii.
    Art. 40
    Incalcarea dispozitiilor din prezenta hotarare, aratate mai jos, constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cu amenda de la 20 la 150 lei, contraventiile la prevederile art. 5, 6, 9, 12 alin. 1 si 3, art. 13, 18, 21, 24, 25 alin. 1, art. 34 si 35;
    b) cu amenda de la 50 la 300 lei, contraventiile prevederilor art. 4, 11, 12 alin. 2, art. 15, 16, 19, 20, 22, 23, 25 alin. 2, art. 2 alin 2 si 3, art. 27 alin. 7 si art. 32 si 33;
    c) cu amenda de la 100 la 500 lei, contraventiile la prevederile art. 3 alin. 3, art. 10, 17, 29, 30, 31 alin. 1 si art. 36 alin. 1;
    d) cu amenda de la 150 la 1500 lei, contraventiile la prevederile art. 7 alin. 1, 3 si 4.
    Art. 41
    Constituie, de asemenea, contraventie, in masura in care nu sunt prevazute la art. 40, faptele aratate mai jos, care se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cu amenda de la 20 la 150 lei, contraventiile la prevederile normelor privind: depozitarea, transportul, manipularea evidenta si paza materiilor explozive;
    b) cu amenda de la 50 la 300 lei, contraventiile la prevederile normelor privind compartimentarea, imprejmuirea si asigurarea cu valuri de pamant a depozitelor, amenajarea de cai de acces la acestea, temperaturile in limitele carora se pot depozita si transporta materiile explozive, incarcarea acestora in vehicule si verificarea gestiunii materiilor explozive;
    c) cu amenda de la 100 la 500 lei, contraventiile la prevederile normelor privind protejarea depozitelor contra descarcarilor electrice si legarea la pamant a instalatiilor electrice care nu se afla sub tensiune, cum si faptul de neanuntare a organelor de militie despre gasirea de materii explozive.
    Art. 42
    Constatarea contraventiilor la dispozitiile prezentei hotarari se face de ofiterii si subofiterii de militie, de inspectorii centrali si inspectorii generali pentru protectia muncii in activitatea geologica, miniera si petroliera, precum si de inspectorii sefi, inspectorii sefi adjuncti si inspectorii pentru protectia muncii din cadrul directiilor judetene pentru problemele de munca si ocrotiri sociale.
    Art. 43
    Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si aplicare a sanctiunii, contravenientii pot face plangere in termen de 15 zile de la comunicare. Plangerea suspenda executarea.
    In cazul contraventiilor pentru care se aplica amenzi mai mari de 1000 lei, plangerea se solutioneaza de judecatoria in a carui raza teritoriala a fost savarsita contraventia.
    In cazul contraventiilor pentru care se prevad amenzi pana la 1000 lei, plangerea se solutioneaza de catre conducatorul organului din care face parte agentul constatator sau de catre un alt angajat ierarhic superior agentului constatator, imputernicit de conducatorul acestui organ.
    Art. 44
    In masura in care prezenta hotarare nu dispune, contraventiilor prevazute la art. 40 si 41 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

    CAP. 8
    DISPOZITII FINALE

    Art. 45
    Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii si Ministerul Minelor vor emite in comun instructiuni de aplicare a prevederilor prezentei hotarari, in termen de 10 zile de la publicarea acesteia.
    Art. 46
    In termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, depozitele existente vor fi verificate in ceea ce priveste conditiile de functionare, de comisii formate din reprezentanti ai inspectoratelor teritoriale pentru protectia muncii, delegatul organizatiei socialiste in a carei administrare se afla depozitul si cel al organului caruia aceasta unitate ii este direct subordonata.
    In cazul cand depozitele de materii explozive nu indeplinesc conditii stabilite prin prezenta hotarare, comisiile prevazute la alineatul precedent vor stabili masurile speciale pentru functionarea lor, fixand termene pentru executarea lucrarilor suplimentare considerate necesare.
    Daca dupa expirarea termenului fixat se constata ca nu s-au adus la indeplinire masurile stabilite, organele prevazute la articolul 25 alin. 1 pot interzice functionarea depozitului.
    Art. 47
    In termen de 1 an de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, comisiile prevazute la art. 37 vor reexamina artificierii organizatiilor socialiste si se vor elibera celor in cauza noi carnete de artificieri.
    Art. 48
    In termen de 60 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, organele prevazute in art. 37 vor stabili unitatile din subordinea lor care au dreptul sa autorizeze functionarea ca artificier si respectiv sa elibereze carnete de artificier si in cadrul carora vor functiona comisiile constituite potrivit aceluiasi articol.
    In acelasi termen, organele prevazute in art. 37 alin. 2 vor stabili:
    - modul de organizare si functionare a comisiei pentru examinarea celor ce solicita autorizarea ca artificier;
    - evidenta dosarelor si carnetelor de artificier.
    Art. 49
    Instructiunile privind regimul materialelor explozive folosite in sectorul economic, aprobate prin Hotararea Consiliului de Ministri nr. 631/1957, astfel cum au fost modificate si completate prin Hotararea Consiliului de Ministri nr. 288/1963, se abroga.
    Art. 50
    Prezenta hotarare intra in vigoare dupa 10 zile de la publicare.

                                             SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 2509/1969

 
15.01.2014 15:51:20  Anonim  a scris :
A fost abrogata si MAMA MAMELOR ei. Exista nepoatele ei respectiv Legea 126/1995 republicata in septembrie 2011 si modificata + Norme tehnice
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 2509/1969
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu