Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.250 din 17.03.2011

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 210 din 25 martie 2011SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:


(2) Se aprobă standardele de cost, prevăzute în anexa nr. 1, al căror conţinut este prevăzut în anexele nr. 2.1-2.20.

2. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2.1-2.20 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 4. După anexa nr. 2.18 se introduc două noi anexe, anexele nr. 2. 19 şi 2. 20 , al căror conţinut este prevăzut în anexele nr. 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul dezvoltării regionale şi turismului, Elena Gabriela Udrea p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Barna Tanczos, secretar de stat p. Ministrul administraţiei şi internelor, Mihai Capră, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 363/2010) LISTA standardelor de cost
Elaboratorul Denumirea standardului Indicativul
1. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului 1. Sală de sport şcolară nivel competiţional SCOST-01/MDRT
2. Centru cultural SCOST-02/MDRT
3. Bloc de locuinţe pentru tineri SCOST-03/MDRT
4. Reabilitare termică anvelopă bloc de locuinţe SCOST-04/MDRT
5. Modernizare drum comunal clasa tehnică V SCOST-05/MDRT
6. Reabilitare drum judeţean clasa tehnică III ÷ V SCOST-06/MDRT
7. Modernizare drum judeţean clasa tehnică III ÷ V SCOST-07/MDRT
8. Sistem centralizat de alimentare cu apă în mediul rural SCOST-08/MDRT
9. Modernizare drum comunal clasa tehnică IV SCOST-09/MDRT
Elaboratorul Denumirea standardului Indicativul
2. Ministerul Mediului şi Pădurilor 1. Reabilitare drum forestier principal SCOST-01/MMP
2. Reabilitare drum forestier secundar SCOST-02/MMP
3. Reabilitare drum forestier magistral SCOST-03/MMP
4. Drum forestier secundar SCOST-04/MMP
3. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 1. Şcoală cu 8 săli de clasă SCOST-01/MEdCTS
2. Grădiniţă cu 4 săli de grupă SCOST-02/MEdCTS
3. Cămin studenţesc SCOST-03/MEdCTS
4. Ministerul Sănătăţii 1. Spital regional de urgenţă SCOST-01/MS
2. Spital judeţean de urgenţă SCOST-02/MS
5. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 1. Canale de irigaţii impermeabilizare SCOST-01/MADR
2. Modernizare drum de exploatare agricolă - categoria I - îmbrăcăminte asfaltică SCOST-02/MADR
ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 2.19 la Hotărârea Guvernului nr. 363/2010)
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI MODERNIZARE DRUM COMUNAL CLASA TEHNICĂ IV Indicativ: SCOST-09/MDRT
STANDARD DE COST
I. Preambul Standardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice. Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 „Cheltuieli pentru investiţia de bază“ din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere: analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009; costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri la nivelul lunii ianuarie 2010.II. Domeniu de aplicare Prezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru: a)fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică; b)fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă; c)ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii. III. Obiectiv de referinţă III.1. Prezentare generală: „Modernizarea unui kilometru de drum comunal de clasa tehnică IV“ Scop: asigurarea conexiunii la reţeaua naţională şi judeţeană; asigurarea accesibilităţii unor zone cu potenţial la nivel de regiune unde condiţiile economice au împiedicat dezvoltarea zonei; economisirea timpului şi a carburanţilor; reducerea costurilor de operare a autovehiculelor; îmbunătăţirea capacităţii portante.III.2. Date tehnice Traseul nemodernizat are două benzi de circulaţie, prezentând degradări accentuate. Situaţia proiectată urmăreşte: • îmbunătăţirea elementelor geometrice şi a căilor de rulare; • aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului; • realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care să se încadreze în prevederile legale; • suprapunerea traseului peste traseul existent; • asigurarea vitezei de deplasare de 30-60 km/h; • încadrarea drumului în clasa tehnică IV, categoria de importanţă C; • clasa de trafic mediu: nivel de trafic de 0,1-0,3 m.o.s. (milioane osii standard 11,5 tone) Situaţia proiectată nu cuprinde: lucrări de artă, poduri şi podeţe. Pentru drumuri de clasă tehnică IV vor fi asigurate:
• lăţime platformă: 8,0 m;
• lăţime parte carosabilă: 2 x 3,0 m;
• lăţime acostamente: 2 x 1,0 m, compuse din:
- 2 x 0,25 m benzi de încadrare; şi
- 2 x 0,75 m umplutură balast;
• panta transversală carosabil: 2,5%
• panta transversală acostament: 4%
Sistem rutier propus: • 4 cm uzură din BA16; • 5 cm strat de legătură BAD 25; • 15 cm piatră spartă; • 15 cm balast pentru reprofilare (grosime medie); • acostamente amenajate (balastate) • şanţuri secţiune naturală 80% şi secţiune pereată 20% din lungime, pe ambele părţi ale drumului. III.3. Caracteristici esenţiale de calcul
Denumirea Clasa/Nivelul de performanţă
Caracteristica macroseismică a amplasamentului P100-1/2006 ag = 0,08 g; Tc = 0,7 sec.
Clasa tehnică IV
Categoria de importanţă „C“ - normală
Zona climatică STAS 1709/1-90 III
Tipul de pământ STAS 1709/1 P3
Adâncimea de îngheţ STAS 6054-77 80-90 cm
III.4. Planuri şi secţiuni caracteristice Secţiune transversală1) 1) Secţiunea transversală este reprodusă în facsimil. IV. Cost investiţie de bază IV.1. Cost unitar Tabel IV.1 (valori de referinţă)
Nr. crt. Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli COST UNITAR (exclusiv TVA)
lei/km euro*)/km
4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, din care:
4.1. Construcţii şi instalaţii Lucrări de drumuri 812.725 193.506
4.1.1. Sistemul rutier 720.085 171.449
4.1.2. Şanţuri 92.640 22.057
4.2. Montaj utilaje tehnologice - -
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj - -
4.4. Utilaje fără montaj şi echipamente de transport - -
4.5. Dotări - -
4.6. Active necorporale - -
Investiţie de bază - cost unitar 812.725 193.506
*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010). Precizare La stabilirea costului s-au luat în calcul: pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010; pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009; pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:• C.A.S, C.A.S.S, ajutor de şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010; • pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare; pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%; pentru distanţa de transport:• transport materiale - 25 km; • transport pământ - 10 km. NOTE: 1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008: cap. 1. - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului; cap. 2. - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului; cap. 3. - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică; cap. 5. - Alte cheltuieli; cap. 6. - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel: a)proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b)consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c)asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d)organizare de şantier: 2,5%; e)cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10,0%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 „Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii“ la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008. 3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei. ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 2.20 la Hotărârea Guvernului nr. 363/2010) I. Preambul
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE MODERNIZARE DRUM DE EXPLOATARE AGRICOLĂ - CATEGORIA I - ÎMBRĂCĂMINTE ASFALTICĂ Indicativ: SCOST-02/MADR
STANDARD DE COST
Standardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice. Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 „Cheltuieli pentru investiţia de bază“ din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere: analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009; costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri la nivelul lunii ianuarie 2010.Tipurile de drumuri clasificate în funcţie de categoria drumului şi a tipurilor de structuri rutiere sunt prezentate în cap. V „Tabel informativ“. II. Domeniu de aplicare Prezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru: a)fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică;

b)fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă;

c)ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii. III. Obiectiv de referinţă III.1. Prezentare generală: „Modernizarea unui kilometru de drum de exploatare agricolă - categoria I - îmbrăcăminte asfaltică“ - zonă de şes Scop: asigurarea conexiunii la reţeaua de drumuri comunale, judeţene sau naţionale; asigurarea accesibilităţii în zone în care se desfăşoară activităţi agricole; economisirea timpului şi a carburanţilor; reducerea costurilor de operare a autovehiculelor; îmbunătăţirea capacităţii portante.NOTĂ: Pentru zone de deal şi de munte, costul unitar se va majora având în vedere dificultatea sporită a condiţiilor de lucru pentru utilaje, mijloace de transport şi manoperă. Se va aplica un spor de 15% pentru zona de deal şi 25% pentru zona de munte. III.2. Date tehnice Traseul nemodernizat are două benzi de circulaţie, prezentând degradări accentuate. Situaţia proiectată urmăreşte: îmbunătăţirea elementelor geometrice şi a căilor de rulare; aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului; realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care să se încadreze în prevederile legale; suprapunerea traseului peste traseul existent; asigurarea vitezei de deplasare de 30-60 km/h; încadrarea drumului în categoria I de drumuri agricole, categoria de importanţă C.Situaţia proiectată nu cuprinde: lucrări de artă, poduri şi podeţe. Pentru drumuri de categoria I vor fi asigurate:
- lăţime platformă: 7,0 m;
- lăţime parte carosabilă: 2 x 2,75 m = 5,50 m;
- lăţime acostamente: 2 x 0,75 m;
- panta transversală carosabil: 2,5%;
- panta transversală acostament: 4%.
Sistem rutier propus: 4 cm uzură din BA16; 5 cm strat de legătură BAD 25; 15 cm piatră spartă; 15 cm balast; acostamente amenajate (balastate); asigurarea scurgerii apelor: rigole şi/sau şanţuri trapezoidale.III.3. Caracteristici esenţiale de calcul
Denumirea Clasa/Nivelul de performanţă
Caracteristica macroseismică a amplasamentului P100-1/2006 ag = 0,08 g; Tc = 0,7 sec.
Categoria drumului I
Categoria de importanţă „C“ - Normală
Zona climatică STAS 1709/1-90 III
Tipul de pământ STAS 1709/1 P3
Adâncimea de îngheţ STAS 6054-77 80-90 cm
III.4. Planuri şi secţiuni caracteristice1) 1) Pct. III.4 este reprodus în facsimil. IV. Cost investiţie de bază IV.1. Cost unitar Tabel IV.1 (valori de referinţă)
Nr. crt. Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli Cost unitar (exclusiv TVA)
lei/km euro*)/km
4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, din care:
4.1. Construcţii şi instalaţii Lucrări de drumuri 545.475 129.875
4.1.1. Sistemul rutier 530.955 126.418
4.1.2. Şanţuri 14.520 3.457
4.2. Montaj utilaje tehnologice - -
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj - -
4.4. Utilaje fără montaj şi echipamente de transport - -
4.5. Dotări - -
4.6 Active necorporale - -
Investiţie de bază - Cost unitar 545.475**) 129.875**)
Precizare La stabilirea costului s-au luat în calcul: pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010; pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009; pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:• C.A.S, C.A.S.S, ajutor de şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010; • pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare; • pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%; pentru distanţa de transport:• transport materiale - 25 km; • transport pământ - 10 km. NOTE: 1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008: cap. 1. - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului; cap. 2. - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului; cap. 3. - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică; cap. 5. - Alte cheltuieli; cap. 6. - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel: a)proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b)consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c)asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d)organizare de şantier: 2,5%; e)cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10,0%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 „Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii“ la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008. 3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite faţă de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei; *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010). **) Pentru zone de deal şi de munte, costul unitar se va majora având în vedere dificultatea sporită a condiţiilor de lucru pentru utilaje, mijloace de transport şi manoperă. Se va aplica un spor de 15% pentru zona de deal şi 25% pentru zona de munte. V. Tabel informativ Drumuri de exploatare agricolă
Categoria drumului*)
I II III
Date tehnice Carosabil (m) 5,50 4,00 2,75
Acostament (m) 2x0,75 2x0,50 2x0,375
Lăţime totală (m) 7,00 5,00 3,50
Relief Tipuri de structuri rutiere COSTURI PE 1 KM lei euro
Şes Asfaltare X**) X -
X X -
Pietruire - X X
- X X
Teren stabilizat - - X
- - X
Deal Asfaltare X X -
X X -
Pietruire - X X
- X X
Teren stabilizat - - X
- - X
Munte Asfaltare X X -
X X -
Pietruire - X X
- X X
Teren stabilizat - - X
- - X

*) Categoriile de drumuri sunt în conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului administraţiei publice nr. 212/145/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice de întocmire a proiectelor de organizare a teritoriului exploataţiilor agricole. **) Valorile poziţiilor notate cu X din tabelul informativ se regăsesc în standardele de cost în curs de elaborare pentru fiecare tip de drum agricol.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 250/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 250 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu