Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.250 din 17.03.2011

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 210 din 25 martie 2011SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:


(2) Se aprobă standardele de cost, prevăzute în anexa nr. 1, al căror conţinut este prevăzut în anexele nr. 2.1-2.20.

2. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2.1-2.20 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 4. După anexa nr. 2.18 se introduc două noi anexe, anexele nr. 2. 19 şi 2. 20 , al căror conţinut este prevăzut în anexele nr. 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul dezvoltării regionale şi turismului, Elena Gabriela Udrea p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Barna Tanczos, secretar de stat p. Ministrul administraţiei şi internelor, Mihai Capră, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 363/2010) LISTA standardelor de cost
Elaboratorul Denumirea standardului Indicativul
1. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului 1. Sală de sport şcolară nivel competiţional SCOST-01/MDRT
2. Centru cultural SCOST-02/MDRT
3. Bloc de locuinţe pentru tineri SCOST-03/MDRT
4. Reabilitare termică anvelopă bloc de locuinţe SCOST-04/MDRT
5. Modernizare drum comunal clasa tehnică V SCOST-05/MDRT
6. Reabilitare drum judeţean clasa tehnică III ÷ V SCOST-06/MDRT
7. Modernizare drum judeţean clasa tehnică III ÷ V SCOST-07/MDRT
8. Sistem centralizat de alimentare cu apă în mediul rural SCOST-08/MDRT
9. Modernizare drum comunal clasa tehnică IV SCOST-09/MDRT
Elaboratorul Denumirea standardului Indicativul
2. Ministerul Mediului şi Pădurilor 1. Reabilitare drum forestier principal SCOST-01/MMP
2. Reabilitare drum forestier secundar SCOST-02/MMP
3. Reabilitare drum forestier magistral SCOST-03/MMP
4. Drum forestier secundar SCOST-04/MMP
3. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 1. Şcoală cu 8 săli de clasă SCOST-01/MEdCTS
2. Grădiniţă cu 4 săli de grupă SCOST-02/MEdCTS
3. Cămin studenţesc SCOST-03/MEdCTS
4. Ministerul Sănătăţii 1. Spital regional de urgenţă SCOST-01/MS
2. Spital judeţean de urgenţă SCOST-02/MS
5. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 1. Canale de irigaţii impermeabilizare SCOST-01/MADR
2. Modernizare drum de exploatare agricolă - categoria I - îmbrăcăminte asfaltică SCOST-02/MADR
ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 2.19 la Hotărârea Guvernului nr. 363/2010)
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI MODERNIZARE DRUM COMUNAL CLASA TEHNICĂ IV Indicativ: SCOST-09/MDRT
STANDARD DE COST
I. Preambul Standardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice. Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 „Cheltuieli pentru investiţia de bază“ din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere: analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009; costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri la nivelul lunii ianuarie 2010.II. Domeniu de aplicare Prezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru: a)fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică; b)fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă; c)ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii. III. Obiectiv de referinţă III.1. Prezentare generală: „Modernizarea unui kilometru de drum comunal de clasa tehnică IV“ Scop: asigurarea conexiunii la reţeaua naţională şi judeţeană; asigurarea accesibilităţii unor zone cu potenţial la nivel de regiune unde condiţiile economice au împiedicat dezvoltarea zonei; economisirea timpului şi a carburanţilor; reducerea costurilor de operare a autovehiculelor; îmbunătăţirea capacităţii portante.III.2. Date tehnice Traseul nemodernizat are două benzi de circulaţie, prezentând degradări accentuate. Situaţia proiectată urmăreşte: • îmbunătăţirea elementelor geometrice şi a căilor de rulare; • aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului; • realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care să se încadreze în prevederile legale; • suprapunerea traseului peste traseul existent; • asigurarea vitezei de deplasare de 30-60 km/h; • încadrarea drumului în clasa tehnică IV, categoria de importanţă C; • clasa de trafic mediu: nivel de trafic de 0,1-0,3 m.o.s. (milioane osii standard 11,5 tone) Situaţia proiectată nu cuprinde: lucrări de artă, poduri şi podeţe. Pentru drumuri de clasă tehnică IV vor fi asigurate:
• lăţime platformă: 8,0 m;
• lăţime parte carosabilă: 2 x 3,0 m;
• lăţime acostamente: 2 x 1,0 m, compuse din:
- 2 x 0,25 m benzi de încadrare; şi
- 2 x 0,75 m umplutură balast;
• panta transversală carosabil: 2,5%
• panta transversală acostament: 4%
Sistem rutier propus: • 4 cm uzură din BA16; • 5 cm strat de legătură BAD 25; • 15 cm piatră spartă; • 15 cm balast pentru reprofilare (grosime medie); • acostamente amenajate (balastate) • şanţuri secţiune naturală 80% şi secţiune pereată 20% din lungime, pe ambele părţi ale drumului. III.3. Caracteristici esenţiale de calcul
Denumirea Clasa/Nivelul de performanţă
Caracteristica macroseismică a amplasamentului P100-1/2006 ag = 0,08 g; Tc = 0,7 sec.
Clasa tehnică IV
Categoria de importanţă „C“ - normală
Zona climatică STAS 1709/1-90 III
Tipul de pământ STAS 1709/1 P3
Adâncimea de îngheţ STAS 6054-77 80-90 cm
III.4. Planuri şi secţiuni caracteristice Secţiune transversală1) 1) Secţiunea transversală este reprodusă în facsimil. IV. Cost investiţie de bază IV.1. Cost unitar Tabel IV.1 (valori de referinţă)
Nr. crt. Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli COST UNITAR (exclusiv TVA)
lei/km euro*)/km
4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, din care:
4.1. Construcţii şi instalaţii Lucrări de drumuri 812.725 193.506
4.1.1. Sistemul rutier 720.085 171.449
4.1.2. Şanţuri 92.640 22.057
4.2. Montaj utilaje tehnologice - -
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj - -
4.4. Utilaje fără montaj şi echipamente de transport - -
4.5. Dotări - -
4.6. Active necorporale - -
Investiţie de bază - cost unitar 812.725 193.506
*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010). Precizare La stabilirea costului s-au luat în calcul: pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010; pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009; pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:• C.A.S, C.A.S.S, ajutor de şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010; • pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare; pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%; pentru distanţa de transport:• transport materiale - 25 km; • transport pământ - 10 km. NOTE: 1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008: cap. 1. - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului; cap. 2. - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului; cap. 3. - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică; cap. 5. - Alte cheltuieli; cap. 6. - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel: a)proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b)consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c)asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d)organizare de şantier: 2,5%; e)cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10,0%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 „Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii“ la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008. 3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei. ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 2.20 la Hotărârea Guvernului nr. 363/2010) I. Preambul
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE MODERNIZARE DRUM DE EXPLOATARE AGRICOLĂ - CATEGORIA I - ÎMBRĂCĂMINTE ASFALTICĂ Indicativ: SCOST-02/MADR
STANDARD DE COST
Standardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice. Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 „Cheltuieli pentru investiţia de bază“ din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere: analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009; costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri la nivelul lunii ianuarie 2010.Tipurile de drumuri clasificate în funcţie de categoria drumului şi a tipurilor de structuri rutiere sunt prezentate în cap. V „Tabel informativ“. II. Domeniu de aplicare Prezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru: a)fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică;

b)fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă;

c)ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii. III. Obiectiv de referinţă III.1. Prezentare generală: „Modernizarea unui kilometru de drum de exploatare agricolă - categoria I - îmbrăcăminte asfaltică“ - zonă de şes Scop: asigurarea conexiunii la reţeaua de drumuri comunale, judeţene sau naţionale; asigurarea accesibilităţii în zone în care se desfăşoară activităţi agricole; economisirea timpului şi a carburanţilor; reducerea costurilor de operare a autovehiculelor; îmbunătăţirea capacităţii portante.NOTĂ: Pentru zone de deal şi de munte, costul unitar se va majora având în vedere dificultatea sporită a condiţiilor de lucru pentru utilaje, mijloace de transport şi manoperă. Se va aplica un spor de 15% pentru zona de deal şi 25% pentru zona de munte. III.2. Date tehnice Traseul nemodernizat are două benzi de circulaţie, prezentând degradări accentuate. Situaţia proiectată urmăreşte: îmbunătăţirea elementelor geometrice şi a căilor de rulare; aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului; realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care să se încadreze în prevederile legale; suprapunerea traseului peste traseul existent; asigurarea vitezei de deplasare de 30-60 km/h; încadrarea drumului în categoria I de drumuri agricole, categoria de importanţă C.Situaţia proiectată nu cuprinde: lucrări de artă, poduri şi podeţe. Pentru drumuri de categoria I vor fi asigurate:
- lăţime platformă: 7,0 m;
- lăţime parte carosabilă: 2 x 2,75 m = 5,50 m;
- lăţime acostamente: 2 x 0,75 m;
- panta transversală carosabil: 2,5%;
- panta transversală acostament: 4%.
Sistem rutier propus: 4 cm uzură din BA16; 5 cm strat de legătură BAD 25; 15 cm piatră spartă; 15 cm balast; acostamente amenajate (balastate); asigurarea scurgerii apelor: rigole şi/sau şanţuri trapezoidale.III.3. Caracteristici esenţiale de calcul
Denumirea Clasa/Nivelul de performanţă
Caracteristica macroseismică a amplasamentului P100-1/2006 ag = 0,08 g; Tc = 0,7 sec.
Categoria drumului I
Categoria de importanţă „C“ - Normală
Zona climatică STAS 1709/1-90 III
Tipul de pământ STAS 1709/1 P3
Adâncimea de îngheţ STAS 6054-77 80-90 cm
III.4. Planuri şi secţiuni caracteristice1) 1) Pct. III.4 este reprodus în facsimil. IV. Cost investiţie de bază IV.1. Cost unitar Tabel IV.1 (valori de referinţă)
Nr. crt. Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli Cost unitar (exclusiv TVA)
lei/km euro*)/km
4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, din care:
4.1. Construcţii şi instalaţii Lucrări de drumuri 545.475 129.875
4.1.1. Sistemul rutier 530.955 126.418
4.1.2. Şanţuri 14.520 3.457
4.2. Montaj utilaje tehnologice - -
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj - -
4.4. Utilaje fără montaj şi echipamente de transport - -
4.5. Dotări - -
4.6 Active necorporale - -
Investiţie de bază - Cost unitar 545.475**) 129.875**)
Precizare La stabilirea costului s-au luat în calcul: pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010; pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009; pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:• C.A.S, C.A.S.S, ajutor de şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010; • pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare; • pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%; pentru distanţa de transport:• transport materiale - 25 km; • transport pământ - 10 km. NOTE: 1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008: cap. 1. - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului; cap. 2. - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului; cap. 3. - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică; cap. 5. - Alte cheltuieli; cap. 6. - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel: a)proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b)consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c)asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d)organizare de şantier: 2,5%; e)cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10,0%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 „Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii“ la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008. 3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite faţă de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei; *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010). **) Pentru zone de deal şi de munte, costul unitar se va majora având în vedere dificultatea sporită a condiţiilor de lucru pentru utilaje, mijloace de transport şi manoperă. Se va aplica un spor de 15% pentru zona de deal şi 25% pentru zona de munte. V. Tabel informativ Drumuri de exploatare agricolă
Categoria drumului*)
I II III
Date tehnice Carosabil (m) 5,50 4,00 2,75
Acostament (m) 2x0,75 2x0,50 2x0,375
Lăţime totală (m) 7,00 5,00 3,50
Relief Tipuri de structuri rutiere COSTURI PE 1 KM lei euro
Şes Asfaltare X**) X -
X X -
Pietruire - X X
- X X
Teren stabilizat - - X
- - X
Deal Asfaltare X X -
X X -
Pietruire - X X
- X X
Teren stabilizat - - X
- - X
Munte Asfaltare X X -
X X -
Pietruire - X X
- X X
Teren stabilizat - - X
- - X

*) Categoriile de drumuri sunt în conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului administraţiei publice nr. 212/145/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice de întocmire a proiectelor de organizare a teritoriului exploataţiilor agricole. **) Valorile poziţiilor notate cu X din tabelul informativ se regăsesc în standardele de cost în curs de elaborare pentru fiecare tip de drum agricol.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 250/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 250 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu