Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 2495 din 31 decembrie 1969

privind coordonarea executarii lucrarilor edilitare in zona pietelor si drumurilor publice din municipii si orase, precum si stabilirea si sanctionarea contraventiilor in acest sector

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE MINISTRI

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 158 din 31 decembrie 1969


SmartCity3


    Consiliul de Ministri al Republicii Socialiste Romania hotaraste:

    CAP. 1
    Comisia de coordonare

    Art. 1
    Coordonarea executarii lucrarilor edilitare - subterane, la sol sau aeriene - in zona pietelor si drumurilor publice din municipii si orase se face de catre o comisie care va functiona pe linga comitetul executiv al consiliului popular al municipiului sau orasului in care se executa lucrarile.
    Art. 2
    Comisia de coordonare prevazuta la articolul 1 este compusa din:
    - directorul Directiei de drumuri si spatii verzi a comitetului executiv al consiliului popular, la municipiul Bucuresti, dupa caz, seful serviciului ori biroului de gospodarie comunala si locativa la municipii si orase, ca presedinte, iar ca membrii:
    - delegatul compartimentului de sistematizare si arhitectura al comitetului executiv al consiliului popular;
    - delegatul Ministerului Transporturilor - Departamentul Transporturilor Auto, Navale si Aeriene sau din Departamentul Cailor Ferate, dupa caz;
    - delegatul Ministerului Postelor si Telecomunicatiilor;
    - delegatul Ministerului Energiei Electrice;
    - delegatul Ministerului Petrolului, la municipiile si orasele in care acest minister exploateaza instalatii subterane sau aeriene de gaz sau petroliere;
    - delegatul organelor municipale sau orasenesti ale militiei.
    Art. 3
    Comitetele executive ale consiliilor populare ale municipiilor si oraselor raspund de asigurarea coordonarii executarii lucrarilor edilitare si de indeplinirea atributiilor ce le revin potrivit prezentei hotariri.
    Art. 4
    Lucrarile comisiei de coordonare se desfasoara astfel:
    a) In trimestrul IV al fiecarui an, comisia ia in discutie propunerile de plan pentru anul urmator ale organizatiilor beneficiare de lucrari de investitii si reparatii, pentru alimentari cu apa, gaze si energie electrica, canalizari, telecomunicatii, transport orasenesc si cai ferate, precum si pentru lucrarile de investitii pentru pavaje, care urmeaza sa se execute in cursul anului urmator, in zona pietelor si drumurilor publice din municipiu sau oras, stabilind proiectul unui plan de coordonare provizoriu pentru executarea lucrarilor.
    In acest scop, unitatile beneficiare ale lucrarilor ce urmeaza sa se execute in anul urmator vor inainta, dupa caz, Directiei de drumuri si spatii verzi a Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului Bucuresti sau serviciului de gospodarie comunala si locativa ori biroului de gospodarire comunala si locativa al comitetului executiv al consiliului popular al municipiului, sau al orasului, pina la 1 octombrie al fiecarui an, listele lucrarilor programate, insotite de memorii tehnico-economice explicative, in care, de comun acord cu organizatiile constructoare, se vor indica si termenele propuse pentru inceperea si terminarea lucrarilor.
    Comisia de coordonare, pe baza propunerilor centralizate primite de la organele prevazute in alineatul precedent pina la 15 octombrie al fiecarui an, intocmeste proiectul planului provizoriu de coordonare a lucrarilor edilitare, pe care il prezinta spre aprobare comitetului executiv al consiliului popular.
    b) Comisia de coordonare va putea propune comitetului executiv al consiliului popular executarea, in paralel cu lucrarile propuse, si a altor lucrari de acelasi gen, necuprinse in propunerile planului de coordonare.
    Proiectul planului provizoriu de coordonare, aprobat, va fi adus la cunostinta beneficiarilor, de catre comisia de coordonare, pina la 1 decembrie a anului premergator efectuarii lucrarilor.
    c) La inceputul anului in care urmeaza sa se execute lucrarile propuse, dupa data la care se cunosc cu exactitate sarcinile de plan, comisia de coordonare va intocmi un proiect de plan definitiv de coordonare a lucrarilor, pe care il va prezenta spre aprobare comitetului executiv al consiliului popular.
    Planul aprobat va fi adus la cunostinta beneficiarilor, in scris, de catre comisia de coordonare.
    Se interzice ca dupa terminarea unor lucrari executate sa se desfaca pavajele in decursul aceluiasi an si pe aceeasi portiune de drum public; in cazuri temeinic justificate asemenea lucrari se pot executa in conditiile aratate la litera d.
    Daca lucrarile s-au executat pe baza unor studii tehnico-economice aprobate prin hotariri ale Consiliului de Ministri, nu se va putea incepe executarea pe aceasta portiune de drum public a altor lucrari care sa necesite desfacerea pavajelor, decit dupa expirare unui termen de 3 ani de la terminarea lucrarilor mentionate. Fac exceptie de la aceasta prevedere lucrarile aratate la litera d.
    d) In cazul cind dupa aprobarea planului definitiv de coordonare se iveste necesitatea, temeinic justificata, a executarii unor lucrari:
    - de reparatii urgente datorita accidentelor;
    - de introducere in subsol a instalatiilor edilitare care deservesc, in mod necesar, un obiectiv neprevazut in planul de coordonare, dar aprobat ulterior intocmirii acestuia;
    - cu caracter special,
    comisia va urmari coordonarea acestor lucrari, incunostintind toate organizatiile interesate de modificarea survenita, pentru a se realiza programarea concomitenta si pe maximum aceeasi durata cu lucrarile mentionate la acest alineat si a altor lucrari neprevazute in planul de coordonare, dar pentru care s-au creat ulterior posibilitati de executare.
    e) Comisia va fixa termenele de executare a lucrarilor introduse in planul definitiv de coordonare tinind seama, pe cit posibil, de programarile prezentate de unitatile beneficiare si constructoare, fara a se depasi perioada 15 martie - 15 noiembrie a fiecarui an.
    Termenele vor fi stabilite astfel ca cel mai tirziu la 15 noiembrie toate lucrarile sa fie terminate pe portiunile stabilite, inclusiv refacerea pavajelor. Fac exceptie lucrarile mentionate la litera d.
    Comitetul executiv al consiliului popular va putea hotari inceperea lucrarilor introduse in planul de coordonare definitiv si in afara termenului stabilit in alineatul 1, in cazul in care conditiile unei bune si neintrerupte executii sint asigurate.
    f) Comisia isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai si adopta hotariri cu majoritatea membrilor ce o compun.
    Sedintele comisiei au loc cel putin o data pe luna, in perioada executarii lucrarilor, iar in restul anului ori de cite ori este nevoie.
    g) Comisia de coordonare analizeaza desfasurarea lucrarilor pe teren sub aspectul respectarii planului de coordonare, facind comitetelor executive ale consiliilor populare propunerile necesare de remediere, daca se constata ca sint deficiente.

    CAP. 2
    Eliberarea avizelor pentru inceperea executarii lucrarilor

    Art. 5
    Lucrarile edilitare - subterane, la sol sau aeriene - in zona pietelor si drumurilor publice din municipii si orase se executa pe baza autorizatiilor obtinute in conformitate cu prevederile Decretului nr. 144/1958.
    Art. 6
    Executarea lucrarilor autorizate va putea fi inceputa numai in urma obtinerii avizului emis de serviciul de gospodarie comunala si locativa sau de biroul de gospodarie comunala si locativa al comitetului executiv al consiliului popular al municipiului sau orasului, pe baza planului de coordonare definitiv, aprobat conform prevederilor articolului 4.
    Pentru lucrarile din municipiul Bucuresti, avizul se elibereaza de catre Directia de drumuri si spatii verzi a Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului Bucuresti.
    Art. 7
    Avizele prevazute la articolul 6 se dau la propunerea comisiei de coordonare, facuta pe baza cererilor beneficiarilor lucrarilor ce urmeaza sa se execute, conform planurilor definitive de coordonare, precum si a lucrarilor neinscrise in aceste planuri, inclusiv cele a caror durata de executie nu depaseste 48 ore, inaintate organelor prevazute la articolul 6.
    Cererile vor fi insotite de un scurt memoriu tehnico-economic, in care se va specifica, in afara datelor tehnice prevazute de normele legale, si durata proiectata a lucrarii, data pe care o prefera beneficiarul pentru inceperea lucrarii, planurile de situatie aferente, precum si orice date suplimentare considerate necesare. Documentatiile se vor depune la organele prevazute la articolul 6.
    Art. 8
    Cererile pentru avizarea inceperii lucrarilor prevazute in planul de coordonare definitiv vor fi depuse pina la data de 15 februarie a fiecarui an, iar eliberarea avizelor se va face intre 1-15 aprilie.
    Cererile pentru avizarea inceperii lucrarilor prevazute la articolul 4 litera d se pot prezenta oricind, eliberarea avizelor facindu-se cu precadere, dar nu mai tirziu de 5 zile de la data depunerii cererii.
    Cererile pentru avizarea inceperii lucrarilor neprevazute in planul de coordonare definitiv, altele decit cele mentionate in alineatul precedent, dar a caror executie nu dureaza mai mult de 48 ore, se vor depune intre 15 martie si 15 octombrie ale fiecarui an, comisia de coordonare fiind obligata a rezolva aceste cereri in cel mult 15 zile de la data depunerii lor.
    Art. 9
    Cererile de executare a bransamentelor si racordurilor de apa, canal, gaze, electricitate si telecomunicatii se vor depune la intreprinderile de gospodarie oraseneasca ale comitetelor executive ale consiliilor populare. Aceste intreprinderi vor inainta, in termenele stabilite de comisia de coordonare, listele centralizatoare cuprinzind cererile individuale de bransare sau racordare, la organele prevazute la articolul 6, propunind volumul si ordinea de executare a lucrarilor.
    Art. 10
    Organele mentionate la articolul 6 vor specifica in avizul emis data inceperii lucrarilor, precum si durata executarii. Beneficiarii lucrarilor neincepute la data fixata in aviz vor depune justificarea in scris la organele care au dat avizul, aratind motivele care au cauzat aminarea inceperii lucrarilor.
    Comisia de coordonare va aprecia daca se poate fixa un nou termen pentru inceperea lucrarilor, sau daca este cazul sa se anuleze avizul.
    Avizul acordat beneficiarilor lucrarilor prevazute in planul de coordonare definitiv si a caror executie nu dureaza mai mult de 48 ore isi pierde valabilitatea daca executia nu incepe in termenul fixat.
    In cazul in care data terminarii lucrarilor este depasita, comisia de coordonare va putea face propuneri comitetului executiv al consiliului popular pentru prelungirea termenului de executie.
    Art. 11
    In caz de extrema urgenta, precum: reparari de conducte, inundatii si deranjamente care stinjenesc desfasurarea unei activitati normale, lucrarile de remediere pot fi incepute si fara obtinerea avizului, cu obligatia ca executantul sa anunte, de indata, prin nota telefonica sau telex, organele mentionate la articolul 6, iar in cel mult 48 ore de la inceperea lucrarilor, sa comunice in scris natura si durata lor, precum si alte precizari pe care le va crede de cuviinta in legatura cu acestea.

    CAP. 3
    Controlul executarii lucrarilor

    Art. 12
    Controlul executarii lucrarilor autorizate in conformitate cu avizele date se va face de catre cadre de specialitate imputernicite prin decizii ale comitetelor executive ale consiliilor populare ale municipiilor si oraselor.
    Art. 13
    Organul de control este obligat sa incheie, in caietul de santier, un proces-verbal privind abaterile constatate, indicind si masurile de indreptare. Acest organ va depune in termen de cel mult 24 ore de la efectuarea controlului, la serviciul de gospodarie comunala si locativa sau la biroul de gospodarie comunala si locativa al comitetului executiv al consiliului popular al municipiului ori al orasului sau, dupa caz, la serviciul pentru controlul disciplinei in constructii al comitetului executiv al consiliului popular al sectorului municipiului Bucuresti, o copie a procesului-verbal.
    Art. 14
    In termen de 24 ore de la incheierea procesului-verbal de constatare, executantul lucrarii va putea contesta masurile indicate de catre organul de control, la organele prevazute de articolul 13, care vor rezolva contestatia in termen de 2 zile.

    CAP. 4
    Receptionarea lucrarilor de refacere a pavajelor

    Art. 15
    Beneficiarii lucrarilor edilitare efectuate in baza autorizatiei si avizului de incepere a lucrarilor sint obligati ca, dupa terminarea acestora, sa execute lucrarile de refacere a pavajelor, indiferent de valoarea lor.
    Art. 16
    Lucrarile de refacere a pavajelor vor fi receptionate de catre o comisie de receptie care se organizeaza si va functiona pe linga comitetele executive ale consiliilor populare ale municipiilor si oraselor in care urmeaza sa se execute asemenea lucrari si va fi formata din:
    - delegatul serviciului de gospodarie comunala si locativa sau al biroului de gospodarie comunala si locativa al comitetului executiv al consiliului popular al municipiului sau orasului, ori al serviciului de gospodarie, intretinere drumuri si spatii verzi al comitetului executiv al consiliului popular al sectorului municipiului Bucuresti, ca presedinte, iar ca membri:
    - delegatul Ministerului Transporturilor - Departamentul Transporturilor Auto, Navale si Aeriene, pentru portiunile de drumuri nationale din cuprinsul municipiilor si oraselor;
    - delegatul intreprinderii constructoare;
    - delegatul organizatiei beneficiare.
    Comisia de receptie va trece la efectuarea receptiei in termen de cel mult 3 zile de la data comunicarii beneficiarului ca lucrarea a fost terminata.
    Art. 17
    Comisia de receptie va incheia procesul-verbal de receptionare provizorie a lucrarilor de facere a pavajelor in care va consemna constatarile privind calitatea lucrarilor si, daca este cazul, imbunatatirile ce trebuie aduse, indicatiile necesare in acest scop si termenele de executare.
    In cazul cind lucrarea nu corespunde prescriptiilor tehnice, se va refuza receptionarea, consemnindu-se in procesul-verbal cauzele refuzului, conditiile obligatorii stabilite pentru remediere si data fixata pentru noua receptie provizorie.
    Art. 18
    Dupa receptia provizorie a lucrarii, beneficiarul ramine raspunzator de buna intretinere a pavajelor timp de 1 an, socotit de la data incheierii procesului-verbal de receptionare provizorie.
    Art. 19
    Dupa expirarea anului de intretinere a pavajelor, beneficiarul lucrarii va cere, iar organele prevazute la articolul 6 sint obligate sa dispuna comisiei prevazute la articolul 16 receptionarea definitiva a lucrarilor de refacere a pavajelor, indicind si termenul.
    Art. 20
    In cazul cind la receptia definitiva comisia va constata ca starea pavajelor este nesatisfacatoare, beneficiarul lucrarii este obligat sa refaca pavajul, in conformitate cu indicatiile date, in termenul fixat in procesul-verbal incheiat de comisie.
    In aceasta situatie, termenul de intretinere, prevazut la articolul 18, va fi prelungit cu inca 1 an, socotit de la data refacerii efective a pavajelor in conditiile stabilite prin procesul-verbal prevazut in alineatul precedent.
    Art. 21
    Toate lucrarile de remediere sau refacere a pavajelor, constatate ca necorespunzatoare de catre comisia de receptie, se vor executa de catre beneficiar, indiferent de valoarea lor.

    CAP. 5
    Contraventii si sanctiuni

    Art. 22
    Constituie contraventie la normele privind coordonarea executarii lucrarilor in zona pietelor si drumurilor publice din municipii si orase urmatoarele fapte:
    a) executarea, fara avizul necesar inceperii, de sondaje, bransamente si racorduri la retelele existente de apa, canal, gaze, electricitate si telefoane, precum si de lucrari edilitare noi sau de reparatii care nu trec de 50 m lungime;
    b) neanuntarea, potrivit prevederilor articolului 11, a lucrarilor de extrema urgenta;
    c) executarea, fara avizul necesar inceperii, a lucrarilor edilitare de durata, cum sint reparatiile capitale, extinderile si lucrarile noi de investitii privind distribuirea apei, gazului si electricitatii, canalizarea, telecomunicatiile, pavarea, transportul orasenesc de persoane, care trec de 50 m lungime;
    d) executarea de lucrari edilitare in zona pietelor si drumurilor publice din municipii si orase fara respectarea:
    - conditiilor de executie prevazute in prezenta hotarire, altele decit cele aratate la literele a, b si c;
    - conditiilor de executie prevazute in avizul de incepere.
    Art. 23
    Contraventiile la prezenta hotarire se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cu amenda de la 500 la 1000 lei, contraventiile prevazute la articolul 22 literele a si b;
    b) cu amenda de la 2000 la 3000 lei, contraventiile prevazute la articolul 22 litera c;
    c) cu amenda de la 1000 la 2500 lei, contraventiile prevazute la articolul 22 litera d.
    Art. 24
    Constatarea contraventiilor se face de catre organele de control prevazute la articolul 12, precum si de catre ofiterii si subofiterii de militie.
    Art. 25
    Sanctiunea se aplica, dupa caz, de catre conducatorul serviciului de gospodarie comunala si locativa sau al biroului de gospodarie comunala si locativa al comitetului executiv al consiliului popular al municipiului sau orasului, ori de catre conducatorul serviciului pentru controlul disciplinei in constructii al comitetului executiv al consiliului popular al sectorului municipiului Bucuresti, in cuprinsul caruia a fost savirsita contraventia.
    Art. 26
    Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face plingere in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia.
    In cazul contraventiilor pentru care este prevazuta amenda pina la 1000 lei, plingerea se solutioneaza de comitetul executiv al consiliului popular al municipiului, orasului ori sectorului municipiului Bucuresti unde s-a savirsit contraventia.
    In cazul contraventiilor pentru care este prevazuta amenda de peste 1000 lei, plingerea se solutioneaza de catre judecatoria in a carei raza teritoriala a fost savirsita contraventia.
    Plingerea se depune la organul din care face parte agentul constatator.
    Art. 27
    Amenzile pentru contraventiile prevazute in prezenta hotarire se fac venituri la bugetul municipiului sau orasului, dupa caz.
    Art. 28
    In masura in care prezenta hotarire nu dispune, contraventiilor prevazute la articolul 22 le sint aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 2495/1969

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 2495 din 1969
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 2495/1969
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu