Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.248 din 26.03.2020

privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate" pentru anul 2020
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 272 din 01 aprilie 2020SmartCity1

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol", modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1
(1) Prezenta hotărâre stabileşte o schemă transparentă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, modificat prin Regulamentul (UE) 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol, respectiv acordarea unui ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate, pentru anul 2020.
(2) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, schema este exceptată de la obligaţia de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
(3) Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică categoriilor de ajutoare prevăzute la art. 1 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.
Articolul 2Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României, în anul 2020, pentru producţia de tomate cultivate în spaţii protejate. Articolul 3În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a)ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciţii financiare, exerciţiul financiar în cauză şi două exerciţii financiare precedente, nu depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol; b)întreprindere - orice entitate care, potrivit pct. (4) din preambulul Regulamentului de minimis în sectorul agricol, desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată; c)întreprindere unică - entitatea definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol; d)autoritatea competentă - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, autorităţi responsabile cu administrarea schemei de ajutor de minimis; e)spaţii protejate - sere/solare, spaţii închise în care factorii de vegetaţie sunt dirijaţi pe întreg ciclul de cultură.
Capitolul IIBeneficiarii, condiţiile de eligibilitate şi valoarea totală a ajutorului de minimis pentru susţinerea produsului tomate în spaţii protejate Articolul 4
(1) Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, pentru susţinerea produsului tomate în spaţii protejate.
(2) Prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice definite la art. 3 lit. b) şi c), care exploatează culturi de tomate în spaţii protejate, respectiv:a)producătorilor agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, valabil la data depunerii cererii; b)producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016; c)producătorilor agricoli persoane juridice.
Articolul 5
(1) Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis prevăzut în prezenta hotărâre, beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:a)să deţină o suprafaţă cultivată cu tomate în spaţii protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil, în timpul derulării programului, cu o placă-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere tomate, anul 2020, beneficiar numărul .........., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului .........../Municipiului Bucureşti"; b)să obţină o producţie de minimum 3 kg tomate/mp; c)să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate, la data depunerii cererii al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1; d)să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, completat începând cu data înfiinţării culturii; e)să facă dovada producţiei realizate potrivit prevederilor lit. a) şi b) prin documente justificative privind comercializarea producţiei.
(2) Valorificarea producţiei prevăzute la alin. (1) lit. b) se face până la data de 15 iunie inclusiv.
Articolul 6
(1) Producătorii agricoli înscrişi în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate, care comercializează tomatele în spaţii de vânzare precum pieţe agroalimentare, târguri şi pieţe ambulante, poartă elemente de identificare.
(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, asigură şi pun la dispoziţia producătorilor agricoli prevăzuţi la alin. (1) elementele de identificare necesare.
(3) Cheltuielile aferente emiterii şi distribuirii elementelor de identificare se asigură din resursele financiare cuprinse în bugetele aprobate direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti.
Articolul 7
(1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenţii, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, şi se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5.
(2) Valoarea ajutorului de minimis care se acordă beneficiarilor este de maximum 14.248,8 lei/beneficiar/an, care reprezintă contravaloarea în lei a maximum 3.000 euro/ beneficiar/an, la cursul de schimb de 4,7496 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2019, pentru schema de ajutor de minimis prevăzută la art. 4 alin. (1), în condiţiile prevăzute la art. 5.
(3) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii, şi în cele două exerciţii financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.
Articolul 8Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranşă în anul 2020. Articolul 9
(1) Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt în sumă de maximum 39.477 mii euro, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 187.500 mii lei, şi se asigură din bugetul repartizat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", articolul 51.01 „Transferuri curente", alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituţii publice" direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti pe anul 2020, care asigură sumele necesare acordării schemei de la capitolul 83.10 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 40 „Subvenţii", articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli".
(2) În situaţia în care după centralizarea tuturor situaţiilor privind sumele necesare reprezentând ajutor de minimis se constată depăşirea sumei maxime prevăzute la alin. (1), valoarea ajutorului de minimis care se acordă per beneficiar se reduce proporţional în vederea încadrării în buget.
Capitolul IIIModul de acordare şi modalităţile de verificare şi control al ajutorului de minimis pentru susţinerea produsului tomate în spaţii protejate Articolul 10
(1) La depunerea cererii al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în prezenţa potenţialilor beneficiari, verifică sumele rămase şi potenţial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis, rezultate după însumarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a trei exerciţii financiare, respectiv ajutoarele acordate în cele două exerciţii financiare precedente şi în exerciţiul financiar în cauză, şi până la concurenţa sumei de 20.000 euro, potrivit art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.
(2) Ajutoarele de minimis primite pe durata a trei exerciţii financiare sunt cele stabilite potrivit Hotărârii Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii", cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 943/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate", pentru anul 2018, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în vederea producerii cărnii de porc, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 107/2019 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate" pentru anul 2019, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi", precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 705/2019 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2019 asupra sectorului apicol", precum şi orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis primite până la data acordării ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre.
(3) După efectuarea verificării prevăzute la alin. (1) beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2) depun cererea de înscriere în program prin care solicită înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate, însoţită de următoarele documente:a)copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal; b)copie a atestatului de producător; c)copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz; d)dovadă cont activ bancă/trezorerie; e)adeverinţa în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, suprafaţa de teren cu spatii protejate utilizată de solicitant, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză; f)declaraţii pe propria răspundere, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 3. g)copie a filelor din Registrul agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate în anul de cerere, din care să rezulte suprafeţele deţinute şi cultivate în sere, solare şi alte spaţii protejate.
(4) Cererea prevăzută la alin. (3) se depune până cel târziu la data de 15 mai inclusiv, pentru producţia care urmează să fie valorificată până la data de 15 iunie inclusiv.
(5) Cererea de înscriere în program, însoţită de documentele prevăzute la alin. (3), poate fi transmisă la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi prin fax sau poştă sau în format electronic prin e-mail.
(6) În situaţia în care potenţialul beneficiar deţine în exploataţie suprafeţe de teren care sunt situate în judeţe diferite, acesta poate formula cereri de înscriere în program, care se depun la fiecare dintre direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti unde se găseşte suprafaţa deţinută.
(7) Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează cererile, le verifică împreună cu documentele anexate şi întocmesc Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.
(8) Gestionarea registrului unic prevăzut la alin. (7) se asigură de către un funcţionar din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, numit prin decizie a directorului executiv.
(9) În situaţia în care se constată că potenţialul beneficiar a depus cereri pe raza mai multor judeţe, reprezentanţii direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti decid asupra solicitărilor formulate, urmând ca plata să fie efectuată la nivelul structurii unde a fost solicitată suprafaţa cea mai mare, după transmiterea tuturor documentelor.
Articolul 11
(1) Reprezentanţii direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, având în vedere cererea de înscriere în program şi declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 10 alin. (3) lit. f) şi în baza notificării în scris a solicitanţilor, transmisă prin e-mail, fax sau poştă, verifică începutul rodirii, potrivit fişei al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5, şi sunt direct răspunzători de veridicitatea verificărilor.
(2) Beneficiarii notifică în scris direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin e-mail, fax sau poştă, cu privire la data începerii recoltării tomatelor în vederea valorificării.
(3) Pe baza notificării prevăzute la alin. (2), reprezentanţii direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti efectuează verificări şi evaluează producţia de tomate înainte de recoltare, conform fişei al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5.
(4) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, efectuează inspecţii în teren pe parcursul perioadei de vegetaţie a culturilor de tomate şi verifică permanent modul de respectare a prevederilor prezentei hotărâri de către beneficiarii sumelor reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis, inclusiv existenţa Registrului de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor.
(5) Procedura de inspecţie şi verificare se realizează de către structura cu atribuţii în inspecţii tehnice din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de maximum 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
(6) Controlul respectării normelor privind utilizarea durabilă a produselor de protecţie a plantelor se face de către inspectorii fitosanitari oficiali care au în atribuţii efectuarea controalelor oficiale şi alte activităţi oficiale conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale).
(7) Pentru obţinerea sprijinului prevăzut la art. 7 alin. (2), potenţialii beneficiari înregistraţi în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate şi verificaţi potrivit prevederilor alin. (1) au obligaţia să depună la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti documente justificative care să ateste valorificarea producţiei de tomate obţinute din spaţiile protejate, până la data de 30 iunie 2020 inclusiv, precum şi copia Registrului de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat la zi şi avizat de oficiul fitosanitar judeţean.
(8) Documentele justificative prevăzute la alin. (7) sunt: bon fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare.
Articolul 12
(1) Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti verifică documentele justificative prevăzute la art. 11 alin. (8) şi completează în mod corespunzător Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate.
(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti aprobă sumele aferente reprezentând ajutor de minimis, pentru fiecare beneficiar în parte, şi se asigură că sumele totale care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim, conform prevederilor art. 7 alin. (3).
(3) Suma reprezentând ajutor de minimis prevăzută la alin. (2) are în vedere sumele acordate anterior beneficiarului în temeiul actelor normative prevăzute la art. 10 alin. (2).
Articolul 13Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti întocmesc Situaţia centralizatoare a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, pe care o transmit Direcţiei generale buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale până la data de 10 iulie 2020. Articolul 14
(1) După primirea tuturor situaţiilor centralizatoare prevăzute la art. 13, Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale întocmeşte situaţia centralizatoare a datelor comunicate de către toate direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în vederea determinării valorii totale a sprijinului financiar solicitat.
(2) În situaţia în care totalul sumelor se încadrează în suma maximă prevăzută la art. 9 alin. (1), Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale întocmeşte situaţia centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7.
(3) Dacă totalul sumelor depăşeşte suma maximă prevăzută la art. 9 alin. (1), Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale calculează coeficientul de reducere a sumelor, cu încadrarea în bugetul maxim alocat schemei, şi îl comunică direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti în vederea refacerii corespunzătoare a situaţiilor centralizatoare.
(4) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea comunicării prevăzute la alin. (3), direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti refac situaţiile centralizatoare cu sumele necesare reprezentând sprijin financiar pe baza coeficientului de reducere corespunzător şi le retransmit Direcţiei generale buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în vederea deschiderii creditelor bugetare.
Articolul 15
(1) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislaţiei în vigoare.
Articolul 16
(1) Registrul unic prevăzut la art. 10 alin. (7), precum şi documentaţia depusă pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate se păstrează la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost plătit ajutorul de minimis.
(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti întocmesc Lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de minimis şi sumele acordate potrivit prezentei hotărâri, precum şi orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de minimis în exerciţiul financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.
(3) Lista se publică pe site-ul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti.
Capitolul IVDispoziţii finale Articolul 17Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis. Articolul 18
(1) În cazul nerespectării prevederilor art. 5, precum şi în situaţia atestării de către beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele aferente ajutorului de minimis sau încălcării în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri, beneficiarii schemei de minimis sunt obligaţi la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere de la data încasării acestuia, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Sumele reprezentând ajutor de minimis necuvenit, prevăzut la alin. (1), reprezintă creanţe bugetare, pentru recuperarea acestora aplicându-se în mod corespunzător dispoziţiile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Deciziile de recuperare întocmite de către direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda naţională constituie titluri de creanţă şi cuprind elementele actului administrativ-fiscal prevăzut de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Cuantumul obligaţiilor bugetare accesorii se calculează de către direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti de la data scadenţei şi până la data transmiterii către organele fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, iar organele fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor calcula obligaţii bugetare accesorii de la data transmiterii titlurilor executorii şi până la data stingerii sumelor prevăzute în acestea.
(4) Obligaţiile bugetare accesorii calculate de către direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor fi individualizate într-un titlu de creanţă.
(5) În procedura insolvenţei, înscrierea creanţei bugetare la masa credală se face de către direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
(6) Sumele încasate potrivit prevederilor alin. (2) se fac venit la bugetul de stat.
Articolul 19
(1) Ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre nu se acordă solicitanţilor a căror suprafaţă de culturi de tomate în spaţii protejate este obţinută prin divizarea unei suprafeţe cu tomate în spatii protejate existentă în anul de cerere, indiferent de modalitatea de transfer al suprafeţei, cu excepţia succesiunilor şi a contractelor de vânzare înregistrate în registrul agricol.
(2) În cazul în care se constată încălcarea prevederilor prezentei hotărâri de către solicitanţi, aceştia nu beneficiază de schema de ajutor de minimis.
Articolul 20 Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU LUDOVIC ORBAN Contrasemnează: Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Nechita-Adrian Oros Ministrul finanţelor publice, Vasile-Florin Cîţu Ministrul afacerilor externe, Bogdan Lucian Aurescu
ANEXA Nr. 1(Model) Nr. ......... data ........ ........ Cerere de înscriere în Program Către Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ........ ......../a Municipiului Bucureşti Subsemnatul/Subsemnata: a)persoana juridică/PFA/II/IF .............., cu sediul în localitatea ................, judeţul .........., înscrisă la registrul comerţului cu nr. ......., CUI ......., cod CAEN .........., cont bancar deschis la ..............., reprezentată de ........ .............., CNP ........ ................; b)persoana fizică ........ ........, domiciliată în localitatea ............, judeţul ............, str. .............. nr. ....., deţinătoare a BI/CI seria ....... nr. ........., eliberat/eliberată la data ........ ........ de ........ ........., CNP ................, cont bancar ............... deschis la ............,solicit înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate, potrivit art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 248/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate" pentru anul 2020 şi depun următoarele documente: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... NOTĂ: Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul şi data acestuia. Reprezentantul împuternicit al direcţiei cu primirea şi verificarea cererii verifică documentele însoţitoare din Hotărârea Guvernului nr. 248/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate" pentru anul 2020. Declar că am depus/nu am depus o altă cerere de ajutor de minimis pentru 2020 la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ........ ........ ........../a Municipiului Bucureşti pentru înscrierea în Program cu suprafaţa ............... mp. Declar că în perioada anilor 2018-2020 am/nu am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul prevederilor art. 10 alin. (2), în oricare dintre formele de organizare conform art. 4 alin. (2), după cum urmează: Se înscrie actul normativ........ ................ ......... . Suma ........ ................ ................ ........ ............... NOTĂ: Se înscriu actele normative în baza cărora a beneficiat de ajutoare de minimis. Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control şi să înapoiez la cererea motivată a direcţiilor pentru agricultură judeţene (DAJ) sau a altor instituţii abilitate suma care a fost virată de aceasta sub titlul de ajutor de minimis, fără a prejudicia eventualele urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea. Mă oblig să menţin suprafaţa de spaţii protejate care a beneficiat de prevederile Hotărârii Guvernului nr. ......... privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate" pentru anul 2020. Mă oblig ca la finalul recoltării să comunic Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului ............/a Municipiului Bucureşti cantitatea totală de tomate obţinută pe suprafaţa de 1.000 m2. Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile. Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice. Solicitant, ........ ........ ......... Verificat reprezentant DAJ ........ ........ ......... Aprobat director executiv DAJ ........ ........ ......... ANEXA Nr. 2(Model) Nume şi prenume persoana juridică/PFA/II/IF/PF ........ ................ ................ ........ ........... Domiciliu persoana juridică/PFA/II/IF/PF ........ ................ ................ ................ ........ ......... (Comuna, judeţul) Ferma (nume/număr, adresa) ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... REGISTRU* de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor* Registrul se completează după fiecare utilizare a acestor produse, cu respectarea normelor privind utilizarea durabilă a produselor de protecţie a plantelor prevăzute în „Codul de bune practici pentru utilizarea în siguranţă a produselor de protecţie a plantelor", elaborat de Autoritatea Naţională Fitosanitară, postat pe pagina web a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la secţiunea fitosanitar/utilizarea durabilă a produselor de protecţie a plantelor.

Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul) Cultura şi locul unde este situat terenul Timpul aplicării Tratamentul efectuat Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura Data începerii recoltării produsului agricol Nr. şi data documentului prin care s-a dat în consum populaţiei
Agentul de dăunare: boala/dăunătorul/ buruieni Denumire ppp folosit Doza omologată/ doza folosită Suprafaţa (ha) Cantităţi utilizate (kg, l)

Semnătura beneficiarului ........ ........ ........... Avizat Oficiul Fitosanitar ........ ........... Şef serviciu/Şef birou/Coordonator Numele şi prenumele ........ ........ Semnătura ........ ................ ......... Data Data ANEXA Nr. 3(Model) Nr. ......... data ........ ........ A. DECLARAŢIE Subsemnatul/Subsemnata: a)persoana juridică/PFA/II/IF ........ .............., cu sediul în localitatea ................, judeţul .........., înscrisă la registrul comerţului cu nr. ......., CUI ......., cod CAEN .........., cont bancar deschis la ..............., reprezentată de ........ ..........., CNP ...........; b)persoana fizică ........ ........, domiciliată în localitatea ............, judeţul ............, str. .............. nr. ....., deţinătoare a BI/CI seria ....... nr. ........., eliberat/eliberată la data .............. de ............., CNP ........ ........, cont bancar ............... deschis la ................,declar că am luat cunoştinţă de Programul de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate şi mă oblig să notific în scris direcţiei pentru agricultură judeţene, prin e-mail, fax sau poştă, cu privire la începutul rodirii şi la data începerii recoltării tomatelor în vederea valorificării. Declar că suprafaţa cultivată cu tomate în spaţii protejate, pentru care solicit sprijin financiar, nu este obţinută prin divizarea unei exploataţii existente la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. ............, indiferent de modalitatea de transfer a suprafeţei, cu excepţia succesiunilor şi a contractelor de vânzare, înregistrate în Registrul agricol. Declar că înfiinţez cultura de tomate în spaţii protejate în suprafaţă de .......... mp, pe raza localităţii ............., judeţul ............, şi marchez suprafaţa, la loc vizibil, cu o placă-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere tomate, 2020, beneficiar numărul ..........., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ................/Municipiului Bucureşti". Am fost informat de reprezentanţii direcţiei pentru agricultură judeţene cu privire la verificările ce se vor efectua cu privire la existenţa suprafeţei, începutul rodirii, evaluarea producţiei înainte de recoltare, precum şi verificările pe întreaga perioadă de vegetaţie a culturii de tomate. Declar că deţin Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. ............ privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate" pentru anul 2020 Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile. Data ............. Semnătura solicitantului ........ ............... (Model) B. DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT Sunt de acord ca Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ........ ........ ......../Municipiului Bucureşti să prelucreze datele mele cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) - GDPR. Temeiul juridic al prelucrării acestor date este consimţământul subscrisei/subsemnatului. Consimţământul în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi furnizarea datelor menţionate mai jos sunt voluntare. Acest consimţământ poate fi revocat în orice moment, printr-o notificare către direcţia pentru agricultură judeţeană, conform prevederilor GDPR referitoare la drepturile persoanelor vizate. Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai cât este necesar îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate, plus termenele de arhivare prevăzute de dispoziţiile legale în materie, şi/sau atât cât este necesar pentru ca părţile să îşi poată exercita drepturile legitime. În cazul în care aveţi întrebări legate de această declaraţie de consimţământ sau de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să contactaţi responsabilul pentru protecţia datelor cu caracter personal de la nivelul direcţiei pentru agricultură judeţene. Am înţeles această declaraţie de consimţământ şi sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal. Numele şi prenumele (a se completa cu majuscule): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... CNP ........ ................ ........ ........ Seria şi nr. CI ........ ................ ........ ......... Adresa de domiciliu ........ ................ ................ ................ ................ .......... Telefon mobil ........ ........ ............... E-mail ........ ................ ................ Semnătura beneficiarului Data ANEXA Nr. 4(Model) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ................/a Municipiului Bucureşti REGISTRUL UNIC pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate

Nr. crt. Producător agricol (numele şi prenumele, denumirea, CNP/CUI, localitatea) Cererea de înscriere în program (Nr./data) Suprafaţa pentru care se solicită sprijinul Cantitate comercializată (kg) Suma totală aprobată (lei)
Total (m2) din care:
sere (m2) solare (m2)
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. 1/data
2. 2/data
3.
4.
...

NOTĂ: Coloanele 6 şi 7 se completează pe baza documentelor justificative depuse de solicitant. Întocmit ........ ................ ................ ........ ............ (numele, prenumele, funcţia, semnătura, ştampila) ANEXA Nr. 5(Model) A. Fişa de verificare a începutului rodirii Nr. ........ ............ data .............. Numele şi prenumele ........ ........., funcţia .........., în calitate de reprezentant împuternicit DAJ .............., am constatat următoarele: Date solicitant: ........ ................ ........ Spaţiul protejat seră |_| solar |_| Suprafaţa existentă cu cultura de tomate 1.000 mp ........... Da |_| Nu |_| În cazul în care se depun cereri de înscriere în program în mai multe judeţe: Suprafaţa ........., judeţul ........ ........ ........ ........ ........ până la incidenţa suprafeţei totale de 1.000 mp. Vecinătăţi ........ ................ ................ .......... Schiţa culturii cu căile de acces |........ ........| Indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere tomate, 2020, beneficiar numărul .........., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ................/Municipiului Bucureşti". Da |_| Nu |_| Suprafaţa existentă cu cultura de tomate de 1.000 mp, aflată în faza de început de rodire Da |_| Nu |_| Alte menţiuni: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor Da |_| Nu |_| NOTĂ: Această fişă se va completa în urma notificării scrise a Direcţiei pentru agricultură judeţene (DAJ), prin e-mail, fax sau poştă, de către solicitant pentru a constata începutul rodirii culturii de tomate în spaţii protejate, potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. ........... privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate" pentru anul 2020. Am constatat. Reprezentant DAJ, ........ ............... Sunt de acord cu constatarea. Solicitant, ........ ........ ........... (Model) B. Fişa de evaluare a producţiei de tomate înainte de recoltare Nr. ........ ............ data .............. Numele şi prenumele ........ ........., funcţia .........., în calitate de reprezentant împuternicit DAJ .............., am constatat următoarele: Date solicitant: ........ ................ ........ Spaţiul protejat seră |_| solar |_| Suprafaţa existentă cu cultura de tomate 1.000 mp ........... Da |_| Nu |_| Indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere tomate, 2020, beneficiar numărul .........., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ................/Municipiului Bucureşti". Da |_| Nu |_| Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor Da |_| Nu |_| Solicitantul va obţine o producţie de minimum 3 kg tomate/mp. Da |_| Nu |_| Alte menţiuni: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ NOTĂ: Această fişă se va completa în urma notificării scrise a DAJ, prin e-mail, fax sau poştă, de către solicitant pentru a evalua producţia de tomate în spaţii protejate ce urmează a fi recoltată, potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. ........... privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate" pentru anul 2020. Am constatat. Reprezentant DAJ, ........ ........ .......... Sunt de acord cu constatarea. Solicitant, ........ ........ ............ ANEXA Nr. 6(Model) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ................/a Municipiului Bucureşti Situaţia centralizatoare a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar

Nr. crt. Numărul beneficiarilor Suprafaţa pentru care se acordă sprijin Cantitatea comercializată (kg) Cuantum pe beneficiar (lei) Suma aprobată
Total (m2) din care: Total (lei) din care:
sere (m2) solare (m2) sere (lei) solare (lei)
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Director executiv, ........ ................ ................ ................ ......... (numele, prenumele, semnătura şi ştampila) Întocmit ........ ................ ................ ................ ......... (numele, prenumele, funcţia şi semnătura) ANEXA Nr. 7(Model) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale SITUAŢIE CENTRALIZATOARE Se aprobă. Ordonator principal de credite, ........ ................ ........ .............

Nr. crt. Judeţul Suma totală aprobată (lei)
(0) (1) (2)
1.
2.
3.
TOTAL:

Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene Director general, ........ ................ ............ (semnătura şi ştampila)SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 248/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 248 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 248/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu