E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 2 din actul Hotărârea 247 2003 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 290 2004
Articolul 3 din actul Hotărârea 247 2003 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 290 2004
Articolul 4 din actul Hotărârea 247 2003 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 290 2004
Articolul 5 din actul Hotărârea 247 2003 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 290 2004
Articolul 6 din actul Hotărârea 247 2003 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 290 2004
Articolul 7 din actul Hotărârea 247 2003 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 290 2004
Articolul 9 din actul Hotărârea 247 2003 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 290 2004
Articolul 10 din actul Hotărârea 247 2003 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 290 2004
Articolul 12 din actul Hotărârea 247 2003 abrogat de articolul 1 din actul Hotărârea 290 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 247 2003 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 290 2004
Articolul 2 din actul Hotărârea 247 2003 completat de articolul 1 din actul Hotărârea 578 2003
Articolul 9 din actul Hotărârea 247 2003 articole noi... articolul 1 din actul Hotărârea 578 2003
Hotărârea 247 2003 in legatura cu articolul 2 din actul Hotărârea 578 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 247 din  4 martie 2003

privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 164 din 14 martie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 34 alin. (7) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Prezenta hotarare stabileste metodologia de intocmire a registrului general de evidenta a salariatilor, inregistrarile care se efectueaza, precum si orice alte elemente in legatura cu intocmirea acestuia.
    Art. 2
    (1) Incadrarea in munca a unei persoane se realizeaza, potrivit Codului muncii, numai prin incheierea unui contract individual de munca in temeiul caruia persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu.
    (2) Fiecare angajator are obligatia de a infiinta un registru general de evidenta a salariatilor, denumit in continuare registru.
    Art. 3
    In termen de 10 zile lucratoare de la data inceperii activitatii, angajatorul are obligatia de a inregistra registrul la inspectoratul de munca in a carui raza teritoriala isi are sediul sau domiciliul, dupa caz.
    Art. 4
    (1) Registrul se intocmeste in regim tipizat, conform modelului prevazut in anexa nr. 1, si devine document oficial de la data inregistrarii.
    (2) Prima pagina a registrului cuprinde elementele de identificare a angajatorului, numarul de inregistrare la inspectoratul teritorial de munca, precum si numarul de file ale registrului, conform modelului prevazut in anexa nr. 2.
    (3) Registrul se numeroteaza pe fiecare pagina si va purta obligatoriu pe toate paginile stampila inspectoratului teritorial de munca.
    (4) La solicitarea inspectoratului teritorial de munca, registrul se intocmeste si in format electronic.
    (5) Evidenta registrelor la inspectoratul teritorial de munca se face intr-un registru special, conform modelului prevazut in anexa nr. 3.
    (6) Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 5
    (1) Angajatorul are obligatia completarii registrului in ordinea incheierii contractelor individuale de munca.
    (2) Registrul cuprinde elementele de identificare a tuturor salariatilor, data incheierii contractului, data inceperii activitatii, modificarea si suspendarea contractului, durata acestuia, durata muncii exprimata in ore/zi, ocupatia (functia si/sau meseria), salariul de baza prevazut la data incheierii contractului, data si temeiul legal in baza caruia inceteaza contractul.
    (3) Inscrierile prevazute la alin. (2) se efectueaza la data incheierii, modificarii sau suspendarii contractului individual de munca, precum si la data emiterii actului privind incetarea contractului individual de munca.
    (4) Corectarea erorilor materiale din cuprinsul registrului se face prin bararea datelor inscrise eronat, astfel incat sa se poata citi vechea inregistrare, inscriindu-se dedesubt in culoare rosie datele exacte. In cazul in care inscrierea nu se poate face dedesubt, se bareaza intregul rand si se face trimitere la noul rand care contine datele exacte.
    Art. 6
    Registrul se pastreaza la sediul sau domiciliul angajatorului.
    Art. 7
    (1) Registrul se pune la dispozitie inspectorului de munca sau altor autoritati publice, la solicitarea acestora, in conditiile legii.
    (2) Inspectorul de munca are dreptul de a retine registrul pentru o perioada de maximum 10 zile lucratoare in vederea verificarii completarii corecte a acestuia, in concordanta cu documentele existente in dosarul personal al salariatului.
    (3) Dosarul personal al salariatului cuprinde cel putin: actele necesare angajarii, contractul individual de munca care va cuprinde salariul si elementele constitutive ale acestuia potrivit legii, actele aditionale si celelalte acte referitoare la executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca, precum si orice alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea completarilor din registru.
    (4) La solicitarea salariatului, angajatorul este obligat sa ii elibereze o copie a dosarului personal, precum si a filei din registru care cuprinde inscrieri referitoare la acel salariat.
    Art. 8
    Registrul se depune, in termen de 15 zile lucratoare de la incetarea activitatii angajatorului, la inspectoratul teritorial de munca la care a fost inregistrat, completat cu toate inregistrarile la zi.
    Art. 9
    (1) Inspectoratul teritorial de munca poate aproba, la cererea motivata a angajatorului, inregistrarea unui nou registru numai in urmatoarele situatii:
    a) registrul existent este completat in intregime;
    b) registrul a fost pierdut sau distrus;
    c) registrul a fost deteriorat, iar completarea acestuia cu noi date nu se mai poate face.
    (2) Cererea se depune in termen de 3 zile lucratoare de la data intervenirii situatiilor prevazute la alin. (1).
    (3) In cazul in care registrul a fost deteriorat, datele cuprinse in acesta se copiaza in noul registru in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii noului registru. Registrul deteriorat se depune la inspectoratul teritorial de munca in termen de 5 zile lucratoare de la data completarii noului registru.
    (4) In situatia in care registrul a fost pierdut, distrus sau datele nu mai sunt lizibile, angajatorul are obligatia de a reface inscrierile, in termen de 10 zile lucratoare, pe baza documentelor existente la dosarul personal.
    Art. 10
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte savarsite de angajatori, persoane fizice sau juridice:
    a) neincheierea in forma scrisa a contractului individual de munca;
    b) neinfiintarea registrului si/sau neinregistrarea acestuia la inspectoratul teritorial de munca in termenele prevazute de prezenta hotarare;
    c) refuzul de a pune la dispozitie inspectorului de munca registrul, precum si dosarul personal al salariatilor;
    d) necompletarea registrului in conformitate cu prevederile art. 5;
    e) neindeplinirea de catre angajator a obligatiilor prevazute la art. 9;
    f) nedepunerea registrului la inspectoratul teritorial de munca unde a fost inregistrat, in termen de 15 zile de la data incetarii activitatii.
    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a) - c) se sanctioneaza cu amenda de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei.
    (3) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. d) si e) se sanctioneaza cu amenda de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei.
    (4) Contraventia prevazuta la alin. (1) lit. f) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.
    (5) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii de munca.
    (6) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
    Art. 11
    Angajatorii au obligatia de a achita inspectoratelor teritoriale de munca comisionul de 0,25%, respectiv de 0,75% din fondul lunar de salarii, datorat in baza art. 12 din Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data finalizarii operatiunilor de eliberare a carnetelor de munca.
    Art. 12
    (1) Angajatorii care la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari isi desfasoara activitatea au obligatia infiintarii registrului in termen de 60 de zile calendaristice.
    (2) Registrul infiintat potrivit alin. (1) se completeaza pana la 31 decembrie 2003.
    Art. 13
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 935/1999 privind stabilirea conditiilor in care pot presta munca persoanele care nu incheie contracte individuale de munca si modul de utilizare a sumelor reprezentand comisionul perceput de inspectoratele teritoriale de munca, respectiv de directiile de munca si protectie sociala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 560 din 17 noiembrie 1999.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                REGISTRU GENERAL DE EVIDENTA A SALARIATILOR

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Numarul contractului individual de munca
    B - Numele si prenumele salariatului
    C - Date de identificare a salariatului*)
    D - Data incheierii contractului individual de munca
    E - Data inceperii activitatii
    F - Durata contractului individual de munca
    G - Locul de munca
    H - Modificarea, suspendarea contractului individual de munca
    I - Data incetarii contractului individual de munca
    J - Temeiul legal al incetarii contractului individual de munca
 ______________________________________________________________________________
| A | B | C | D | E | F | Durata | Durata  | G |Ocupatia*)|Salariul| H | I | J|
|   |   |   |   |   |   | muncii |perioadei|   |(functia   |   de   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |(ore/zi)|de proba |   |si/sau     |baza*)|   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |        |         |   |meseria)   |        |   |   |  |
|___|___|___|___|___|___|________|_________|___|___________|________|___|___|__|
|___|___|___|___|___|___|________|_________|___|___________|________|___|___|__|
    *) Domiciliul/resedinta, actul de identitate, codul numeric personal.
    *) Se va mentiona inclusiv codul ocupatiei respective prevazut in Clasificarea ocupatiilor din Romania.
    *) Prevazut la data incheierii contractului individual de munca.

    NOTA:
    Registrul general de evidenta a salariatilor se intocmeste pe hartie format A3 si va contine 100 de file.
    Modelul-cadru al contractului individual de munca se stabileste prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale.

    ANEXA 2

 ________________________________________    __________________________________
| ...................................... |  | Nr. de inregistrare ............ |
|         (denumirea angajatorului)      |  |                                  |
| ...................................... |  | Seria*) ........................ |
|          (sediul angajatorului)        |  |                                  |
| ...................................... |  | Inspectoratul teritorial de      |
|    (denumirea filialei, sucursalei,    |  | munca .......................... |
|  agentiei, reprezentantei sau a altui  |  |                                  |
|        asemenea sediu secundar)        |  |                                  |
|........................................|  |                                  |
| (adresa filialei, sucursalei, agentiei,|  |                                  |
|   reprezentantei sau a altui asemenea  |  |                                  |
|              sediu secundar)           |  |                                  |
| ...................................... |  |                                  |
|    (nr. de inregistrare la registrul   |  |                                  |
|             comertului)                |  |                                  |
|________________________________________|  |__________________________________|

                 REGISTRU GENERAL DE EVIDENTA A SALARIATILOR

------------
    *) Rezultata in urma numerotarii paginilor registrului.

    ANEXA 3

                               REGISTRU SPECIAL

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    D - Data
    S - Seria*)
 ______________________________________________________________________________
|N |D|Denumirea    |Sediul/adresa|Numarul       |Numarul      |Numarul de    |S|
|r.| |angajatorului|angajatorului|certificatului|de registre  |inregistrare*)| |
|  | |             |             |unic de       |generale     |              | |
|c | |             |             |inregistrare  |eliberate    |              | |
|r | |             |             |              |angajatorului|              | |
|t.| |             |             |              |             |              | |
|__|_|_____________|_____________|______________|_____________|______________|_|
|__|_|_____________|_____________|______________|_____________|______________|_|
    *) La inspectoratul teritorial de munca.
    *) Rezultata in urma numerotarii paginilor registrului.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 247/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 247 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu