Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 236 din 7 martie 2007

privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 1980/2000/CE din 17 iulie 2000 privind sistemul revizuit de acordare a etichetei ecologice comunitare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 184 din 16 martie 2007In scopul asigurării în România a prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1980/2000/CE din 17 iulie 2000 privind sistemul revizuit de acordare a etichetei ecologice comunitare,

în temeiul art. 108, al art. 148 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi al art. 23 alin. (4) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se desemnează Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor ca autoritate competentă pentru acordarea etichetei ecologice.

Art. 2. - (1) Pe lângă Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor este înfiinţată şi funcţionează Comisia Naţională pentru Acordarea Etichetei Ecologice, organ consultativ cu rol în evaluarea dosarului necesar pentru acordarea etichetei ecologice. Pe baza acestei evaluări, Comisia Naţională pentru Acordarea Etichetei Ecologice propune modificările corespunzătoare cu privire la informaţiile care urmează să fie incluse pentru obţinerea etichetei ecologice.

(2)   Comisia Naţională pentru Acordarea Etichetei Ecologice este formată din 3 reprezentanţi ai Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, un reprezentant al Ministerului Economiei şi Comerţului, un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, un reprezentant al Gărzii Naţionale de Mediu, un reprezentant al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, 4 reprezentanţi ai patronatelor din domeniile supuse etichetării, 4 reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale din domeniul protecţiei mediului şi protecţiei consumatorilor, desemnaţi de către acestea, numiţi prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe baza nominalizărilor primite de la ministerele, instituţiile, patronatele şi organizaţiile neguvernamentale implicate.

(3)   Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei Naţionale pentru Acordarea Etichetei Ecologice se elaborează de către membrii acesteia şi se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(4)  Participarea în cadrul şedinţelor reprezintă sarcină de serviciu pentru reprezentanţii instituţiilor publice prevăzute la alin. (2) şi nu este remunerată.

Art. 3. - Solicitările pentru acordarea etichetei ecologice pentru produsele introduse pe piaţă se înaintează autorităţii competente de către operatorii economici - producători, importatori, prestatori de servicii sau comercianţi.

Art. 4. - (1) Autoritatea competentă trebuie informată în cazul modificării caracteristicilor produsului, chiar dacă aceste modificări nu afectează respectarea criteriilor pe baza cărora s-a acordat eticheta ecologică.

(2) In cazul în care aceste modificări afectează respectarea criteriilor pe baza cărora s-a acordat eticheta ecologică, este necesară o nouă solicitare pentru acordarea etichetei ecologice.

Art. 5. - (1) După acordarea dreptului de utilizare a etichetei ecologice, autoritatea competentă încheie cu solicitantul un contract privind condiţiile de utilizare a etichetei ecologice.

(2) Contractul-cadru privind condiţiile de utilizare a etichetei ecologice este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 6. - (1) Fiecare solicitare pentru acordarea etichetei ecologice unui produs/serviciu este supusă plăţii unei sume ce reprezintă tariful pentru procesarea cererii respective.

(2)   Regimul tarifelor pentru solicitarea acordării etichetei ecologice şi a tarifelor anuale este prevăzut în anexa nr. 1.

(3)  Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului - Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor încasează sume provenite din tarife. Acestea constituie un fond de stimulare a personalului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, prin utilizarea unui procent de 25%, iar diferenţa de 75% se varsă la bugetul de stat.

Art. 7. - (1) Constituie contravenţie săvârşirea următoarelor fapte:

a)   introducerea pe piaţă a produselor care poartă eticheta ecologică fără să fi fost acordat dreptul de a purta această etichetă;

b)    refuzul operatorului economic de a prezenta contractul referitor la condiţiile de utilizare a etichetei ecologice la cererea organului de control;

c)  publicitatea falsă sau înşelătoare ori utilizarea oricărei etichete care poate fi confundată cu eticheta ecologică;

d)   prezentarea de către operatorul economic de date inexacte privind rezultatele procesului de evaluare a performanţelor produsului;

e)   introducerea pe eticheta ecologică a altor menţiuni decât a celor prevăzute în Regulament.

(2)  Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(3)   Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de personalul împuternicit de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, pentru prevederile alin. (1) lit. a) şi e) sau de Garda Naţională de Mediu, pentru prevederile alin. (1) lit. b), c) şi d).

Art. 8. - Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la art. 7 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 8 martie 2002.

Prezenta hotărâre creează cadrul juridic necesar aplicării directe, de la data aderării, a Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1980/2000/CE privind sistemul revizuit de acordare a etichetei ecologice comunitare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 237/2000.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul economiei şi comerţului,

Varujan Vosganian

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Marian Zlotea

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXA Nr. 1

TARIFE

pentru cererile de acordare a etichetei ecologice si tarife anuale

Art. 1. - (1) Orice cerere de acordare a etichetei ecologice este supusă plăţii unui tarif, în funcţie de costurile de procesare a acesteia.

(2)  Tariful minim se fixează ca fiind echivalentul în lei a 300 de euro, iar tariful maxim se fixează ca fiind echivalentul în lei a 1.300 de euro.

(3)   Cuantumul tarifelor pentru cererea de acordare a etichetei ecologice se stabileşte prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor.

(4)   Tariful pentru depunerea cererii se reduce cu 25% atât pentru întreprinderi mici şi mijlocii, cât şi pentru producătorii şi prestatorii de servicii din ţările în curs de dezvoltare.

Art. 2. - (1) Orice operator economic care a obţinut eticheta ecologică plăteşte autorităţii competente un tarif anual pentru utilizarea acesteia.

(2)  Tariful anual se plăteşte începând cu ziua în care a fost acordată eticheta ecologică operatorului economic.

(3)   Cifrele care indică volumul anual al vânzărilor se bazează pe preţul de fabrică, dacă produsul pentru care s-a acordat statutul ecologic este un bun. Acestea se bazează pe preţul de livrare, dacă este vorba despre servicii.

(4)  Tariful anual este egal cu 0,15% din volumul anual al vânzărilor produsului care a obţinut eticheta ecologică în cadrul Comunităţii Europene.

(5)   Tariful minim anual se fixează ca fiind echivalentul în lei a 500 de euro pe grupă de produse şi pe operator economic, iar tariful maxim se fixează ca fiind echivalentul în lei a 25.000 de euro.

(6)   Tariful anual se reduce cu 25% atât pentru întreprinderi mici şi mijlocii, cât şi pentru producătorii şi prestatorii de servicii din ţările în curs de dezvoltare.

(7)   Tariful anual se reduce cu 15% pentru operatorii economici înregistraţi conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004 privind Stabilirea   procedurii   de   organizare  şi   coordonare   a schemelor de management de mediu şi audit (EMAS) în vederea participării voluntare a organizaţiilor la aceste scheme, cu modificările ulterioare, sau ale standardului român SR EN ISO 14001:2005. Această reducere se supune condiţiei ca operatorul economic să se angajeze explicit prin politica sa de mediu să asigure întreaga conformitate a produselor sale etichetate ecologic cu criteriile etichetării ecologice pe întreaga durată a valabilităţii contractului şi ca acest angajament să fie de comun acord înscris în obiectivele ecologice detaliate. Operatorii economici certificaţi conform normei SR EN ISO 14001:2005 au obligaţia să demonstreze în fiecare an respectarea acestui angajament. Operatorii economici recunoscuţi în cadrul sistemului comunitar de audit şi management ecologic - EMAS au obligaţia să furnizeze în fiecare an o copie a declaraţiei ecologice anuale verificate.

(8)   Autoritatea competentă poate acorda reduceri maxime de 25% primilor 3 operatori economici din fiecare stat membru care obţin eticheta ecologică pentru o grupă dată de produse sau servicii.

(9)  Autoritatea competentă poate acorda o reducere de până la 30%, în cazul în care produsului respectiv i s-a acrodat, de asemenea, o altă etichetă ecologică în conformitate cu cerinţele generale ale standardului SR EN ISO 14024.

(10)  Toate reducerile menţionate anterior sunt cumulative şi se aplică tarifului anual, fără a depăşi în total 50%.

(11)    Produsele rezultând din transformarea sau încorporarea semiproduselor care au făcut deja obiectul plăţii unui tarif anual sunt supuse plăţii unui tarif corespunzător vânzărilor anuale ale produsului după ce s-au dedus costurile totale actualizate ale acestor semiproduse.

Art. 3. - Tariful pentru depunerea cererilor şi tarifele anuale nu includ costurile încercărilor şi verificărilor necesare pentru produsele care fac obiectul cererilor. Costurile acestor încercări şi verificări se suportă de către operatorii economici.

Art. 4. - Adoptarea sau reexaminarea, la nivelul Comunităţii Europene, a grupelor de produse care pot beneficia de eticheta ecologică a Uniunii Europene conform procedurii prevăzute în Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1980/2000/CE pot determina modificări în modul de aplicare a tarifelor pentru o grupă de produse. Aceste modificări trebuie să fie prevăzute explicit în hotărârile Guvernului privind stabilirea criteriilor ecologice pentru acea grupă de produse.

ANEXA Nr. 2

CONTRACT-CADRU

referitor la condiţiile de utilizare a etichetei ecologice

Intre Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 12, sectorul 5, cod fiscal ...................................., cont nr................................................................, deschis la Trezoreria (lei) .............................................................,deschis la DTCPMB, reprezentat de ........................................................................................................................................................................ ..........,în calitate de autoritate competentă,

                     (numele complet al ministrului mediului şi gospodăririi apelor)

şi

........................................................................................................................................................................ ......................................................

                                                                             (numele complet al beneficiarului)                                                                                           având adresa/sediul ........................................................................, cod fiscal .............................., cont nr........................,deschis la ................................., sediul social, denumit în continuare beneficiarul, reprezentat de către ....................................................................................................................................,

                                                                                                                              (numele complet al reprezentantului)                                                în calitate de ........................................................................................................................................................................ ...............................................,

                                                                    (producător/importator, prestator de servicii, comerciant)

a intervenit prezentul contract-cadru:

ARTICOLUL 1

Drepturi şi obligaţii

1.1.   Autoritatea competentă acordă beneficiarului dreptul de a utiliza eticheta ecologică pentru produsele sale care corespund descrierii ce figurează în specificaţiile produselor, anexate, şi care sunt conforme criteriilor privind categoriile de produse corespunzătoare aplicabile pentru perioada .........,adoptate de Comisia Europeană la ..................................,publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene din............................................................................

                                 (data)                                                                                                                        (se completează toate informaţiile)  anexate prezentului contract-cadru.

1.2.   Eticheta ecologică trebuie să fie utilizată numai în forma şi în culoarea prevăzute în specificaţiile privind eticheta ecologică puse la dispoziţie de autoritatea competentă şi anexate prezentului contract-cadru şi trebuie să fie vizibilă. Dreptul de utilizare a etichetei ecologice nu se poate extinde şi asupra utilizării etichetei ecologice în calitate de componentă a mărcii înregistrate a produsului.

1.3.  Beneficiarul trebuie să se asigure că produsul care urmează să fie etichetat se conformează, pe toată durata prezentului contract-cadru, tuturor condiţiilor de utilizare şi prevederilor prezentului contract-cadru, precum şi criteriilor aferente categoriei de produse şi specificaţiilor privind eticheta ecologică, prevăzute în anexa la prezentul contract-cadru în vigoare pe perioada avută în vedere. Nu este necesară o nouă solicitare pentru modificarea caracteristicilor produselor care nu afectează conformarea cu criteriile. Beneficiarul are obligaţia să informeze autoritatea competentă asupra acestor modificări prin scrisoare recomandată. Autoritatea competentă poate efectua verificările considerate oportune.

1.4.   Contractul-cadru poate fi extins la o gamă mai largă de produse decât cea prevăzută iniţial, cu acordul autorităţii competente, cu condiţia ca produsele adăugate să aparţină aceleiaşi categorii de produse şi ca acestea să corespundă criteriilor aplicabile acestei categorii. Autoritatea competentă poate verifica dacă aceste condiţii sunt îndeplinite. In această situaţie, anexa care conţine specificaţiile va fi modificată în consecinţă.

1.5. Participarea la sistemul etichetării ecologice se realizează fără a se aduce atingere cerinţelor de mediu sau reglementărilor impuse de dreptul comunitar ori intern care se aplică diferitelor stadii de utilizare a unui bun şi, după caz, a unui serviciu.

ARTICOLUL 2

Publicitatea

2.1.   Beneficiarul se angajează să folosească eticheta ecologică numai în ceea ce priveşte produsul menţionat la art. 1 şi în anexa la prezentul contract-cadru.

2.2.  Beneficiarul trebuie să evite orice publicitate eronată sau înşelătoare, orice invocare ori utilizare a oricărei etichete sau mărci aplicate care poate crea confuzii cu eticheta ecologică ori poate dăuna integrităţii sale.

2.3.   Beneficiarul este responsabil, conform prevederilor prezentului contract-cadru, faţă de modul de utilizare a etichetei ecologice, în raport cu produsul său, în special în contextul publicităţii.

ARTICOLUL 3

Controlul conformităţii

3.1.   Autoritatea competentă, inclusiv reprezentanţii abilitaţi în acest scop de către aceasta, pot proceda la orice verificări necesare pentru a controla dacă beneficiarul respectă criteriile aferente categoriei de produse şi condiţiile de utilizare, precum şi dispoziţiile prezentului contract-cadru. In acest scop, autoritatea competentă poate solicita orice document relevant care să demonstreze conformarea, iar beneficiarul este obligat să îl furnizeze.

3.2.     In plus, autoritatea competentă, inclusiv reprezentanţii împuterniciţi în acest scop de aceasta, pot în orice moment şi fără preaviz să solicite accesul în sediul beneficiarului sau în orice locaţie prevăzută în anexă, conform prevederilor pct. 3.1, iar beneficiarul este obligat să asigure accesul.

3.3. Beneficiarul va suporta cheltuielile pentru controlul conformităţii, efectuate de autoritatea competentă conform dispoziţiilor prezentului articol.

ARTICOLUL 4

Confidenţialitatea

4.1.  Autoritatea competentă şi reprezentanţii împuterniciţi de aceasta au obligaţia de a nu divulga sau utiliza în alte scopuri decât cele referitoare la prezentul contract-cadru informaţiile la care au avut acces în cursul evaluării unui produs în vederea acordării etichetei ecologice ori în cursul controlului de conformitate efectuat conform dispoziţiilor art. 3.

4.2.  Autoritatea competentă are obligaţia de a lua toate măsurile pentru a proteja documentele care îi sunt încredinţate împotriva falsificării şi a dispariţiei.

4.3.  Autoritatea competentă are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru protecţia documentelor care îi sunt încredinţate împotriva distrugerii pe o perioadă de cel puţin 3 ani socotiţi de la data încetării prezentului contract-cadru. La sfârşitul acestei perioade, autoritatea competentă poate distruge documentele.

ARTICOLUL 5

Suspendarea şi retragerea

5.1.   In cazul în care beneficiarul nu poate îndeplini condiţiile de utilizare sau prevederile art. 1-3, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru autorităţii competente şi de a nu utiliza eticheta ecologică până când condiţiile de utilizare sau dispoziţiile prevăzute la art. 1-3 nu sunt îndeplinite şi autoritatea competentă a fost informată în acest sens.

5.2.    Dacă autoritatea competentă consideră că beneficiarul a încălcat vreuna dintre condiţiile de utilizare sau vreo prevedere a prezentului contract-cadru, autoritatea competentă are dreptul să suspende sau să retragă autorizaţia de utilizare a etichetei ecologice eliberată beneficiarului şi să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea folosirii în continuare de către beneficiar a acesteia, inclusiv măsurile prevăzute la art. 5.

ARTICOLUL 6

Limitele responsabilităţii şi despăgubirea

6.1.   Beneficiarul nu poate include eticheta ecologică în nicio garanţie de calitate sau conformitate a produsului menţionat la pct. 1.1.

6.2.   Autoritatea competentă, inclusiv reprezentanţii împuterniciţi, nu pot fi făcuţi responsabili de eventualele pierderi sau daune suferite de către beneficiar din cauza acordării ori utilizării etichetei ecologice.

6.3.   Autoritatea competentă, inclusiv reprezentanţii împuterniciţi, nu pot fi făcuţi responsabili de eventualele pierderi sau daune suferite de către un terţ din cauza acordării ori utilizării etichetei ecologice, inclusiv în publicitate.

6.4.       Beneficiarul va despăgubi autoritatea competentă/reprezentanţii împuterniciţi pentru oricare daune sau răspunderi pe care aceştia le suportă ca rezultat al încălcării prezentului contract-cadru de către beneficiar ori ca rezultat al utilizării de către autoritatea competentă a informaţiilor sau documentelor furnizate de beneficiar, inclusiv pentru pretenţiile formulate de o terţă parte.

ARTICOLUL 7

Tarifele

7.1.   Beneficiarul se angajează să plătească autorităţii competente unul sau mai multe tarife pentru utilizarea etichetei ecologice pe produsul vizat la pct 1.1 pentru perioada de utilizare fixată în prezentul contract-cadru, conform regulilor referitoare la tarife, în vigoare la data încheierii prezentului contract-cadru, furnizate de autoritatea competentă la ... (data şi referinţele complete) şi anexate prezentului contract-cadru. In cazul în care contractul-cadru este suspendat sau încetează înainte de termen, atât din iniţiativa autorităţii competente, cât şi din iniţiativa beneficiarului, beneficiarul nu are dreptul la restituirea tarifelor, în tot sau în parte.

7.2.   Utilizarea etichetei ecologice este condiţionată de plata la termen a tarifelor corespunzătoare.

ARTICOLUL 8

Reclamaţiile

8.1.   Autoritatea competentă poate informa beneficiarul despre toate reclamaţiile formulate împotriva produsului căruia îi este acordată eticheta ecologică şi are dreptul de a solicita beneficiarului să le răspundă. Autoritatea competentă poate să nu dezvăluie beneficiarului identitatea reclamantului.

8.2.  Orice răspuns oferit de către beneficiar la o cerere întemeiată pe prevederile pct. 8.1 nu trebuie să aducă atingere drepturilor sau obligaţiilor autorităţii competente, prevăzute la art. 3 şi 5.

ARTICOLUL 9

Durata contractului şi legile aplicabile

9.1.   Cu excepţia cazurilor prevăzute la pct. 9.2, 9.3 şi 9.4, prezentul contract-cadru intră în vigoare de la data semnării până la data expirării criteriilor pentru categoria de produse.

9.2.   In cazul nerespectării de către beneficiar a uneia dintre condiţiile de utilizare a etichetei ecologice sau a uneia dintre dispoziţiile prezentului contract-cadru, în sensul pct. 5.2, autoritatea competentă poate considera aceasta ca dându-i dreptul, în plus faţă de dispoziţiile pct. 5.2, de a rezilia contractul-cadru, prin scrisoare recomandată adresată beneficiarului, la o dată anterioară datei stabilite la pct. 9.1, înăuntrul unui termen stabilit de autoritatea competentă.

9.3.   Beneficiarul poate denunţa unilateral contractul-cadru, cu o notificare adresată autorităţii competente cu cel puţin 3 luni înaintea datei la care doreşte încetarea contractului-cadru, prin scrisoare recomandată.

9.4.  In cazul în care perioada de valabilitate a criteriilor privind categoria de produse menţionate la pct. 1.1 este prelungită fără modificări pentru o perioadă dată şi dacă autoritatea competentă nu a notificat beneficiarul cu cel puţin 3 luni înainte de expirarea valabilităţii criteriilor referitoare la categoria de produse sau a prezentului contract-cadru, autoritatea competentă va informa beneficiarul, cu cel puţin 3 luni înainte de data stabilită pentru încetarea contractului-cadru, durata acestuia prelungindu-se pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a criteriilor referitoare la categoria de produse.

9.5.    După expirarea prezentului contract-cadru, beneficiarul nu are dreptul de a utiliza eticheta ecologică pentru produsul indicat la pct. 1.1 şi în anexă pentru etichetare şi nici în scopuri publicitare. Cu toate acestea, eticheta ecologică poate fi afişată, pe o perioadă de până la 6 luni după expirarea contractului-cadru, pe stocurile fabricate înainte de data expirării, care sunt deţinute de către beneficiar sau de către alţi agenţi. Această ultimă dispoziţie nu se aplică în cazul în care contractul-cadru a fost reziliat din motivele prevăzute la pct. 9.2.

9.6.   Orice dispută (neînţelegere) între autoritatea competentă şi beneficiar şi orice plângere a uneia dintre părţi împotriva celeilalte, care nu au putut fi soluţionate pe cale amiabilă, se supun legislaţiei româneşti. Litigiile se soluţionează de instanţele judecătoreşti româneşti.

Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul contract-cadru:

-   un exemplar al Regulamentului nr. 1980/2000/CE al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 iulie 2000 privind elaborarea unui sistem comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice;

-    specificaţiile produsului, cuprinzând cel puţin menţiunea detaliată a numelor şi/sau a numerelor de referinţă interne ale fabricantului, locurile de fabricare şi/sau numerele de înregistrare ale licenţei etichetei ecologice;

-   un exemplar al Hotărârii Guvernului nr......................

(privind criteriile referitoare la categoria de produse);

-   specificaţiile etichetei ecologice, indicând în mod expres că eticheta trebuie să fie imprimată în două culori (verde pantone 347 şi albastru pantone 279), cu negru pe fond alb sau cu alb pe fond negru.

Redactat în ..............................                         Redactat în .......................................

la data de ................................                         la data de .........................................

Autoritatea competentă,                                  Beneficiar,

..............................................                           .........................................................

Reprezentant,                                                   Reprezentant,

..............................................                           ........................................................

Semnătura                                                        Semnătura

.............................................                           .........................................................

Ştampila autorităţii competente                        Ştampila beneficiarului


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 236/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 236 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu