Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.2 din 29.05.2015

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Naţional de Integritate nr. 2/2007 privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate
ACT EMIS DE: Consiliul National de Integritate
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 414 din 11 iunie 2015SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile art. 22 alin. (2) din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, luând act de faptul că a fost urmată procedura prevăzută de art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, analizând Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 2/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi constatând că acesta necesită unele modificări şi completări,în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul Naţional de Integritate adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 2/2007 privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 17 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Titlul va avea următorul cuprins: HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate 2. Articolul 1 va avea următorul cuprins: Articolul 1Se aprobă Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 3. Anexa se modifică şi se completează după cum urmează: a) Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:REGULAMENT de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate b)La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3(1) În vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei se constituie, prin hotărâre a Consiliului Naţional de Integritate, denumit în continuare Consiliul, următoarele comisii:a)comisia de organizare a concursului; b)comisia pentru elaborarea bibliografiei, a tematicii de concurs, a subiectelor şi pentru corectarea lucrărilor; c)comisia pentru soluţionarea contestaţiilor. c)La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:(11) Numărul membrilor comisiilor prevăzute la alin. (1) este de minimum trei. d) Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5 (1) Comisia de organizare a concursului are următoarele atribuţii:a)să elaboreze anunţul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte al Agenţiei, denumit în continuare concursul; b)să verifice îndeplinirea condiţiilor necesare pentru participarea la concurs şi, după caz, să propună Consiliului respingerea cererilor candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru participarea la examen; c)să asigure publicitatea listei candidaţilor admişi/respinşi cu privire la condiţiile de participare la concurs; d)să asigure supravegherea candidaţilor în timpul probei scrise; e)să îndeplinească orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a examenului, cu sprijinul logistic al secretariatului Consiliului. e) Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6 (1) Comisia pentru elaborarea bibliografiei, a tematicii de concurs, a subiectelor şi pentru corectarea lucrărilor are următoarele atribuţii:a)să elaboreze bibliografia şi tematica pentru concurs, pe care le supune aprobării Consiliului; b)să elaboreze trei variante de subiecte pentru proba scrisă a concursului, pe baza bibliografiei şi a tematicii de concurs, precum şi criteriile de evaluare şi baremele de corectare; c)să elaboreze planul de interviu şi să îl supună spre aprobare plenului Consiliului; d)să evalueze şi să noteze lucrările candidaţilor. (2) Bibliografia şi tematica de concurs se aprobă prin hotărâre a Consiliului şi se publică pe pagina de internet a Agenţiei, potrivit art. 22 alin. (3) din Legea nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.f) Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8(1) În organizarea şi desfăşurarea concursului Consiliul are următoarele atribuţii:a)să facă publică declanşarea procedurii de selecţie a preşedintelui şi/sau vicepreşedintelui Agenţiei, în condiţiile Legii nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului regulament;b)să verifice respectarea îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor prevăzute la art. 19 alin. (2) din Legea nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi să efectueze selecţia dosarelor candidaţilor;c)să le comunice candidaţilor rezultatul selecţiei dosarelor, rezultatele obţinute la proba scrisă, rezultatele contestaţiilor, precum şi rezultatele obţinute la interviu; d)să aprobe variantele de subiecte pentru proba scrisă elaborate de comisia pentru elaborarea bibliografiei, a tematicii de concurs, a subiectelor şi pentru corectarea lucrărilor; e)să desfăşoare interviul; f)la propunerile comisiilor prevăzute la art. 3 alin. (1), să constate finalizarea procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului şi să valideze rezultatele concursului; g)să transmită Senatului propunerea de numire a preşedintelui şi/sau vicepreşedintelui Agenţiei, pe baza rezultatelor obţinute la concurs şi validate de Consiliu.(2) Rezultatele obţinute de candidaţi la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, precum şi rezultatele soluţionării contestaţiilor se comunică de către Consiliu prin afişare la locul prevăzut în anunţul de concurs pentru depunerea dosarelor de candidatură, precum şi prin publicare pe pagina de internet a Agenţiei. g) Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 9Activităţile desfăşurate în exercitarea atribuţiilor specifice prevăzute la art. 5, 6, 7 şi 8 de către comisiile prevăzute la art. 3 alin. (1), respectiv de către Consiliu, se consemnează în procese-verbale semnate de membrii fiecărei comisii, respectiv de membrii Consiliului. Procesele-verbale se păstrează şi se arhivează la secretariatul Consiliului. h)La articolul 11, alineatul (1) şi litera d) a alineatului (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 11 (1) Consiliul face publică declanşarea procedurii de selecţie a preşedintelui şi/sau vicepreşedintelui Agenţiei, prin publicarea anunţului pe pagina de internet a Agenţiei şi în cel puţin 3 ziare cu acoperire naţională şi în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. ........ ................ ................ ................ ........ ........... d)datele de contact ale persoanei/persoanelor desemnate cu înregistrarea dosarelor pentru lămuriri suplimentare. i)La articolul 12, alineatele (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(6) La data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de organizare a concursului întocmeşte listele candidaţilor pentru funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei, pe care le prezintă Consiliului. În termen de cel mult două zile de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, membrii Consiliului analizează listele candidaţilor şi completează o declaraţie pe propria răspundere că nu se află într-o situaţie de conflict de interese prevăzută la art. 4 alin. (2).(7) În termen de cel mult 10 zile de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de candidatură, comisia de organizare a concursului solicită Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii să verifice şi să comunice acesteia apartenenţa sau colaborarea candidaţilor cu serviciile de informaţii înainte de anul 1990. Rezultatele verificărilor se ataşează la dosarele candidaţilor.
j)La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 13 (1) Documentaţia aferentă concursului se păstrează de către Secretariatul Consiliului. k) Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 14În termen de 30 de zile lucrătoare de la comunicarea rezultatelor selecţiei dosarelor în condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (9), candidaţii admişi la selecţia dosarelor pe baza îndeplinirii condiţiilor prevăzute la
art. 19 alin. (2) din Legea nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, susţin proba scrisă, respectiv interviul.l)La articolul 15, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Proba scrisă constă în elaborarea unei lucrări, în prezenţa comisiei de organizare a concursului, pe baza subiectelor stabilite în condiţiile prezentului regulament. ........ ................ ................ ................ ........ ...........(4) Susţinerea interviului în cadrul concursului are caracter public.
m) Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 16(1) Bibliografia şi tematica de concurs aprobată de Consiliu se publică pe site-ul Agenţiei cu cel puţin 45 de zile înainte de data organizării probei scrise a concursului.(2) Variantele de subiecte la proba scrisă se formulează de către comisia pentru elaborarea bibliografiei, a tematicii de concurs, a subiectelor şi pentru corectarea lucrărilor, pe baza bibliografiei şi a tematicii de concurs, se aprobă de către Consiliu cu 48 de ore înainte de desfăşurarea probei scrise şi se păstrează, sigilate, la secretariatul Consiliului, până la desfăşurarea probei scrise.(3) Comisia pentru elaborarea bibliografiei, a tematicii de concurs, a subiectelor şi pentru corectarea lucrărilor prezintă candidaţilor 3 variante cu subiecte aprobate de Consiliu, închise în plicuri sigilate purtând ştampila Consiliului, iar unul dintre candidaţi extrage unul dintre plicuri. Subiectele conţinute de plicul extras sunt subiectele care se rezolvă de toţi candidaţii pentru fiecare dintre funcţiile de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei în cadrul probei scrise a concursului.(4) Durata probei scrise este de 3 ore şi se comunică candidaţilor la începutul probei scrise.(5) Fiecare subiect se notează de către fiecare membru al Comisiei pentru elaborarea bibliografiei, a tematicii de concurs, a subiectelor şi pentru corectarea lucrărilor cu puncte de la 1 la 100.(6) La finalizarea probei scrise, la sediul unde se organizează concursul, se afişează subiectele şi modul de punctare a acestora.(7) Lucrările se corectează sigilate de către comisia pentru elaborarea bibliografiei, a tematicii de concurs, a subiectelor şi pentru corectarea lucrărilor, pe baza criteriilor de evaluare şi a tematicii de concurs şi a subiectelor.(8) Pentru a fi declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii trebuie să obţină un punctaj minim de 70 de puncte la fiecare subiect. Punctajul acordat pentru fiecare subiect se stabileşte pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei pentru corectarea lucrărilor pentru subiectul respectiv. n)La articolul 17, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins : Articolul 17 (1) În vederea susţinerii probei scrise, candidaţii care sunt declaraţi admişi la selecţia dosarelor se prezintă la data, locul şi ora comunicate de Consiliu prin afişarea pe pagina de internet a Agenţiei şi la avizierul acesteia.(2) Accesul candidaţilor în sala de examen este permis numai până la ora prevăzută pentru desfăşurarea probei scrise. Pe toată durata desfăşurării probei scrise, în sală au acces numai membrii comisiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b).(3) Înainte de începerea probei scrise, comisia de organizare a concursului verifică identitatea candidaţilor pe baza actului de identitate, valabil, al acestora. o)La articolul 17, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:
(8) Pe parcursul desfăşurării probei scrise membrii comisiei de organizare a concursului nu pot da candidaţilor indicaţii referitoare la rezolvarea subiectelor şi nu pot aduce modificări ale subiectelor sau baremelor.
p) Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 18 (1) Lucrările în cadrul probei scrise se redactează pe câte un set de coli de hârtie purtând în colţul din dreapta sus ştampila Consiliului, puse la dispoziţie candidaţilor de comisia de organizare a concursului înainte de ora începerii probei scrise. (2) Pentru asigurarea confidenţialităţii lucrărilor, candidaţii îşi scriu numele şi prenumele în colţul din dreapta sus al primei coli a setului de coli puse la dispoziţie în condiţiile prevăzute la alin. (1), care se sigilează şi se ştampilează cu ştampila Consiliului. (3) Comisia de organizare a concursului pune la dispoziţie candidaţilor şi coli de hârtie purtând în colţul din dreapta sus ştampila Consiliului, care pot fi utilizate ca ciorne.(4) Lucrările se redactează cu instrumente de scris de culoare albastră, puse la dispoziţie de către comisia de organizare a concursului.(5) Corecturile candidaţilor în lucrări se efectuează prin tăierea cu o singură linie orizontală a textului respectiv.(6) Lucrările care au însemne distinctive sau care nu sunt redactate în condiţiile prevăzute la alin. (1)-(5) se anulează. Anularea lucrării se motivează şi se menţionează în borderoul
centralizator privind lucrările din cadrul probei scrise a concursului, întocmit de comisia de organizare a concursului.
(7) La finalizarea probei scrise candidaţii predau comisiei de organizare a concursului atât lucrările, cât şi ciornele. Ciornele se arhivează separat şi nu pot fi avute în vedere la corectarea lucrării. Candidatul semnează de predare în borderoul centralizator privind lucrările din cadrul probei scrise a concursului, întocmit de comisia de organizare a concursului. q)La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 19 (1) Comisia pentru elaborarea bibliografiei, a tematicii de concurs, a subiectelor şi pentru corectarea lucrărilor corectează lucrările în termen de cel mult 3 zile de la data finalizării probei scrise. r)La articolul 20, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Contestaţia se admite în situaţia în care între punctajul acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor ca urmare a reevaluării lucrării şi punctajul acordat iniţial de comisia pentru corectarea lucrărilor există o diferenţă de minimum 5 puncte pentru oricare dintre subiecte. Nota obţinută în urma contestaţiei este definitivă şi nu poate fi mai mică decât nota contestată.
s)La articolul 21, alineatele (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Interviul se desfăşoară pe baza planului de interviu elaborat de comisia prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. b) şi aprobat de Consiliu. Planul de interviu cuprinde modalitatea de organizare a interviului, durata interviului, criteriile de evaluare şi modul de alocare a punctajelor pentru fiecare criteriu. ........ ................ ................ ................ ........ ........... (5) Interviul se înregistrează audiovideo.
ş)La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 22 (1) În termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor interviului comisia de organizare a concursului întocmeşte lista candidaţilor pentru fiecare funcţie pentru care au candidat, în ordine descrescătoare a punctajelor finale obţinute. Punctajul final obţinut de fiecare candidat reprezintă media aritmetică între punctajul obţinut la proba scrisă şi punctajul obţinut la interviu. t) Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 24Consiliul comunică Senatului validarea concursului şi transmite propunerea de numire a candidaţilor care au obţinut punctajul final cel mai mare în funcţiile de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei. Aceştia depun jurământul în faţa Senatului în termenul şi condiţiile prevăzute de
art. 23 din Legea nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.ţ) Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Consiliului Naţional de Integritate, Ciprian Ciucu
ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la regulament) FORMULAR DE ÎNSCRIERE Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ........ ........., prin prezenta solicit înscrierea la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ........ ...........*) al Agenţiei Naţionale de Integritate. Menţionez că, la data depunerii, dosarul de candidatură este format din ...........**) pagini şi conţine următoarele documente: a)formularul de înscriere privind participarea la concurs; DA***) NU***) b)copia actului de identitate; DA NU c)copie legalizată de pe diploma de licenţă sau echivalentă care atestă absolvirea studiilor universitare de licenţă juridice ori economice; DA NU d)cazier judiciar; DA NU e)cazier fiscal; DA NU f)adeverinţă medicală care să ateste că, din punct de vedere medical, candidatul este apt pentru exercitarea funcţiei pentru care candidează; DA NU g)aviz psihologic emis de instituţii medicale autorizate potrivit legii, care să ateste că, din punct de vedere psihologic, candidatul este apt pentru exercitarea funcţiei pentru care candidează; DA NU h)declaraţie pe propria răspundere, autentificată de un notar public, care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la
art. 19 alin. (2) lit. d) şi e) din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; DA NUi)curriculum vitae. DA NU *) Se menţionează una dintre funcţiile de preşedinte sau vicepreşedinte. **) Se indică numărul de pagini pe care le conţine dosarul de candidatură. ***) Se bifează de către candidat unul dintre cele două răspunsuri, în mod corespunzător, pentru fiecare dintre documentele care trebuie conţinute de dosarul de candidatură. Am luat cunoştinţă de prevederile art. 12 alin. (1)-(5) şi ale art. 13 din Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 2/2007, cu modificările şi completările ulterioare (regulament), cu privire la conţinutul şi forma cerute pentru dosarul de candidatură, în vederea verificării de către Consiliul Naţional de Integritate a respectării condiţiilor prevăzute la art. 19 alin. (2) din Legea nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi efectuarea selecţiei dosarelor candidaţilor. Date de contact: Adresa ........ ................ Nr. de telefon ........ ........ Data ........ ............... Semnătura ........ ......... SPAŢIU REZERVAT SECRETARIATULUI CONCURSULUI Cu privire la prezentul dosar de candidatură al dlui/dnei ........ ................ ........ .......... conţinând un număr de ................ pagini, înregistrat la Secretariatul concursului cu nr .............. din data ........ ............, se certifică următoarele: 1. dosarul este complet, conform art. 12 alin. (1)-(3) din regulament; 2. dosarul este incomplet la data depunerii, întrucât nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 12 alin. ......, respectiv: ............... din regulament, cu precizarea că poate fi completat până la termenul-limită de depunere a dosarelor de candidatură specificat în anunţul de concurs. Data ........ ............ Semnătura ........ ........... ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 2 la regulament) Model -DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............., (numele şi toate prenumele din actul de identitate, precum şi eventualele nume anterioare) cetăţean român, fiul/fiica lui ........ ................ ................ .............. şi al ........ ................ ................ ............, (numele şi prenumele tatălui) (numele şi prenumele mamei) născut/născută la ........ ................ ................ în ........ ................ ................ ................ ................ ............, (ziua, luna, anul) (locul naşterii: localitatea/judeţul) domiciliat/domiciliată în ........ ................ ................ ........., legitimat/legitimată cu ........ ................ ................, (domiciliul stabil din actul de identitate) (felul, seria şi numărul actului de identitate) cod numeric personal ........ ................ ................, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, după luarea la cunoştinţă a conţinutului Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că:

nu fac şi nici nu am făcut parte, în ultimii 3 ani, din niciun partid politic, formaţiune sau alianţă politică, în sensul art. 19 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

nu am fost agent sau colaborator al serviciilor de informaţii înainte de anul 1990, nu am fost şi nu sunt lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator ori colaborator al serviciilor de informaţii, în sensul art. 19 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. ........ .......... ........ ........ ......... (data) (semnătura)


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 2/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 2 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu