Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 2 din 18 decembrie 2008

privind adoptarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii

ACT EMIS DE: CONSILILUL NATIONAL PENTRU STUDIEREA ARHIVELOR SECURITATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 18 din 9 ianuarie 2009Având în vedere extrasul Procesului-verbal nr. CSC/590 din data de 18 decembrie 2008,

în temeiul art. 24 lit. c), coroborat cu art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008,

Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii emite prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se adoptă cu unanimitate de voturi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, adoptat prin Hotărârea Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii nr. 1/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 18 aprilie 2008.

Preşedintele Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii,

Ladislau-Antoniu Csendes

ANEXA

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii se organizează şi funcţionează în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 10 martie 2008, şi ale prezentului regulament, emis potrivit prevederilor acestei ordonanţe.

Art. 2. - (1) Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, denumit în continuare CNSAS, este autoritate administrativă autonomă cu personalitate juridică, sub controlul Parlamentului României, având sediul în municipiul Bucureşti.

(2) Sediul administrativ al CNSAS, din municipiul Bucureşti, str. Matei Basarab nr. 55-57, sectorul 3, precum şi depozitul de arhivă, din oraşul Popeşti-Leordeni nr. 114, judeţul Ilfov, beneficiază de pază permanentă, în condiţiile legii, asigurată de Comandamentul Trupelor de Jandarmi.

Art. 3. - Prezentul regulament stabileşte reguli de funcţionare privind structura organizatorică, atribuţiile, procedura de desfăşurare a activităţilor, statutul personalului de specialitate şi administrativ din cadrul compartimentelor CNSAS, precum şi reguli de disciplină şi răspundere disciplinară.

Art. 4. - Dispoziţiile prezentului regulament se interpretează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, precum şi ale celorlalte dispoziţii legale aplicabile funcţionarilor publici şi personalului contractual.

CAPITOLUL II

Atribuţiile CNSAS

Art. 5. - CNSAS exercită următoarele atribuţii principale:

a) asigură exercitarea dreptului de acces la propriul dosar, constând în studierea nemijlocită a dosarului, eliberarea de copii ale actelor dosarului şi ale altor înscrisuri care privesc propria persoană;

b) comunică, la cererea persoanelor îndreptăţite, identitatea lucrătorilor Securităţii şi a colaboratorilor acesteia care au contribuit cu informaţii la completarea dosarului, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament;

c)  transmite, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, hotărârile judecătoreşti irevocabile prin care s-a constatat calitatea de lucrător sau colaborator al Securităţii şi le pune la dispoziţia mass-mediei;

d)  asigură exercitarea dreptului de acces la informaţiile de interes public cetăţenilor români cu domiciliul în ţară şi în străinătate, precum şi presei scrise şi audiovizuale, partidelor politice, organizaţiilor neguvernamentale legal constituite, autorităţilor şi instituţiilor publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

e) verifică, din oficiu, persoanele care candidează, au fost alese sau au fost numite în demnităţile ori în funcţiile prevăzute la art. 3 lit. a)-h1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, precum şi persoanele aflate în exerciţiul respectivelor demnităţi sau funcţii la data intrării în vigoare a ordonanţei;

f) dă publicităţii, pe pagina de internet a CNSAS şi prin alte mijloace - cărţi, studii, expoziţii etc. -, informaţiile şi documentele cu privire la activitatea, structura şi componenţa Securităţii, care atestă implicarea Securităţii şi a altor structuri politice şi represive ale regimului totalitar comunist în săvârşirea unor fapte împotriva vieţii, integrităţii fizice sau psihice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, precum şi în săvârşirea unor acte de trădare a intereselor naţionale, cu respectarea legislaţiei privind protejarea informaţiilor care privesc siguranţa naţională; procedura urmată în vederea publicării numelor celor implicaţi în săvârşirea acestor fapte este aceeaşi ca şi pentru lucrătorii Securităţii, identificaţi în urma verificărilor din oficiu prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008;

g) organizează şi desfăşoară activităţi formativ-educative şi sprijină cercetările, prin conferinţe şi expoziţii, în vederea consemnării istorice a activităţilor represive ale regimului comunist, precum şi prin editarea de studii ştiinţifice şi documentare;

h) dă publicităţii documente cu privire la cazurile neelucidate de decese sau de dispariţii care s-au produs în legătură cu activitatea Securităţii şi sesizează organele de cercetare penală, dacă este cazul;

i) pune la dispoziţia cercetătorilor acreditaţi de Colegiul CNSAS documente şi informaţii deţinute cu privire la structura, componenţa, metodele şi activităţile Securităţii, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament;

j) pune la dispoziţia Comisiei pentru constatarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă din cadrul Ministerului Justiţiei copii certificate de pe documentele identificate în dosarele existente în arhiva CNSAS, care fac obiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 568/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

k) pune la dispoziţia persoanelor interesate copii certificate de pe documentele identificate în dosarele existente în arhiva CNSAS, care fac obiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2000 privind decoraţia „Crucea Comemorativă a Rezistenţei Anticomuniste", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 767/2001, în vederea acordării decoraţiei „Crucea Comemorativă a Rezistenţei Anticomuniste";

l) continuă să preia în gestiune toate documentele privitoare la exercitarea drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, precum: acte, dosare, registre, înregistrări foto, video, audio şi informatice, baze de date, dosarele de cadre ale ofiţerilor şi subofiţerilor de Securitate, inclusiv acoperiţi, identificaţi cu activităţi prin care au fost suprimate sau îngrădite drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, în scopul susţinerii puterii totalitare comuniste.

Art. 6. - Bugetul CNSAS se prevede distinct în bugetul de stat, pe baza proiectului elaborat şi înaintat Guvernului, în condiţiile legislaţiei privind finanţele publice.

Art. 7. - (1) In vederea îndeplinirii atribuţiilor care îi revin, CNSAS se poate adresa autorităţilor prevăzute la art. 31 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, precum şi oricăror instituţii publice sau entităţi private, autorităţi şi persoane, solicitându-le informaţii, documente sau acte în legătură cu domeniul său de activitate.

(2) CNSAS poate utiliza, în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, şi alte categorii de surse, precum arhive străine sau documente puse la dispoziţie de cetăţeni români şi străini.

CAPITOLUL III

Structura CNSAS

Art. 8. - CNSAS este condus de Colegiu. Structura organizatorică, înfiinţarea şi desfiinţarea unor compartimente din structură se aprobă de Colegiul CNSAS.

Art. 9. - (1) Personalul CNSAS este alcătuit din funcţionari publici şi personal contractual, care se supun prevederilor legale specifice.

(2) Din CNSAS nu pot face parte lucrătorii Securităţii sau colaboratorii acesteia, astfel cum sunt definiţi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, cei ai altor servicii de informaţii străine şi ai altor structuri informative interne şi străine.

(3) De asemenea, nu pot face parte din CNSAS persoanele care au suferit condamnări pentru infracţiuni de drept comun, chiar dacă au fost amnistiate.

Art. 10. - Pot avea calitatea de angajat al CNSAS persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară şi care nu fac parte din partidele politice.

Art. 11. - (1) Personalul de specialitate este angajat în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare aplicabile funcţionarilor publici sau personalului contractual. Numirea personalului CNSAS se face prin ordin al preşedintelui Colegiului CNSAS, cu informarea Colegiului.

(2)  La angajare, candidaţii depun o declaraţie pe propria răspundere în care menţionează că nu sunt foşti lucrători sau colaboratori ai Securităţii şi că nu au săvârşit infracţiuni de drept comun, chiar dacă au fost amnistiate.

(3)  Personalul CNSAS este obligat să respecte normele de confidenţialitate şi după pierderea calităţii de angajat.

(4)  Angajaţii CNSAS sunt obligaţi să informeze în scris Colegiul CNSAS despre orice modificări intervenite în statutul profesional, care privesc regimul incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese.

CAPITOLUL IV

Colegiul CNSAS

Art. 12. - CNSAS este condus de un Colegiu, compus din 11 membri numiţi de Parlamentul României pentru un mandat de 6 ani.

Art. 13. - (1) Colegiul CNSAS funcţionează după principiul egalităţii membrilor săi. In termen de 5 zile de la constituire, aceştia aleg, prin vot, preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul, care vor forma Biroul de coordonare al Colegiului.

(2) De asemenea, dintre membrii Colegiului, se va alege şeful Structurii de Securitate, care are atribuţii conform legislaţiei în vigoare.

Art. 14. - (1) Pentru funcţia de preşedinte, vicepreşedinte sau de secretar al Colegiului poate candida orice membru al Colegiului, numit în condiţiile legii.

(2) Candidaturile se depun în termen de o săptămână de la data vacantării funcţiilor.

Art. 15. - Alegerea candidatului pentru oricare dintre funcţiile prevăzute la art. 14 se face prin vot secret, în condiţiile prevăzute de lege.

Art. 16. - (1) Biroul de coordonare al Colegiului CNSAS conduce activitatea curentă a instituţiei şi informează, la prima şedinţă, membrii Colegiului despre măsurile luate. In acest scop, Biroul de coordonare se întâlneşte ori de câte ori este nevoie. Deciziile în Biroul de coordonare se iau cu majoritate de voturi.

(2)  Preşedintele Colegiului CNSAS este ordonator principal de credite şi asigură gestionarea mijloacelor materiale şi băneşti ale instituţiei. In exercitarea atribuţiilor sale administrative interne, preşedintele Colegiului CNSAS emite ordine.

(3)  Preşedintele convoacă si conduce şedinţele Colegiului CNSAS.

(4) In absenţa preşedintelui, atribuţiile sale se exercită de drept de către vicepreşedinte.

Art. 17. - (1) Preşedintele Colegiului CNSAS reprezintă şi angajează CNSAS în raporturile cu celelalte autorităţi publice şi organizaţii din ţară, precum şi în relaţiile internaţionale, în baza mandatului stabilit de Colegiul CNSAS.

(2) Prin ordin, preşedintele Colegiului CNSAS numeşte şi eliberează din funcţie personalul aparatului tehnic de specialitate al CNSAS, în temeiul şi în condiţiile stabilite de lege, cu informarea Colegiului.

Art. 18. - (1) Colegiul CNSAS răspunde pentru actele sau măsurile întreprinse. Fiecare membru al Colegiului CNSAS este răspunzător pentru propria activitate şi răspunde individual pentru declaraţiile făcute în legătură cu subiectele dezbătute în şedinţe.

(2) Colegiul CNSAS în întregul său şi fiecare dintre membrii săi răspund în faţa Parlamentului României pentru modul de îndeplinire a atribuţiilor ce le revin.

(3)  Pentru membrii Colegiului CNSAS, activitatea în cadrul instituţiei se consideră vechime în specialitate.

(4)  Membrii Colegiului CNSAS sunt obligaţi să respecte normele de confidenţialitate şi după pierderea calităţii de membru.

Art. 19. - Potrivit legii, Colegiului CNSAS îi revin următoarele atribuţii:

a)  adoptă, prin hotărâre, Regulamentul de organizare şi funcţionare al CNSAS, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;

b)  primeşte în gestiune toate documentele referitoare la exercitarea atribuţiilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008;

c)  aprobă sau infirmă notele de constatare cu privire la existenţa sau inexistenţa calităţii de lucrător al Securităţii ori de colaborator al acesteia, precum şi notele de constatare a identităţii colaboratorilor şi lucrătorilor Securităţii care au contribuit cu informaţii la completarea şi instrumentarea dosarelor persoanelor urmărite şi emite adeverinţe, conform procedurii stabilite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, şi de prezentul regulament;

d)  coordonează activităţile educaţionale şi de cercetare desfăşurate de CNSAS;

e)  acreditează cercetători, cărora le pune la dispoziţie documente şi informaţii complete cu privire la structura, componenţa, metodele şi activităţile Securităţii, în scopul stabilirii adevărului istoric asupra perioadei dictaturii comuniste;

f)   analizează oportunitatea participării la activităţile şi manifestările ce au loc în ţară şi în străinătate, aprobă punctul de vedere sau poziţia oficială a instituţiei şi desemnează reprezentanţi la aceste manifestări;

g) asigură colaborarea şi cooperarea ştiinţifică dintre CNSAS şi instituţiile similare din Europa Centrală şi de Est, precum şi cu orice alte instituţii interesate în cercetarea activităţilor represive ale regimului comunist;

h) urmăreşte respectarea termenelor prevăzute în procedurile de verificare;

i) adoptă raportul anual de activitate, care urmează a fi prezentat Parlamentului;

j) stabileşte structura organizatorică a aparatului propriu al CNSAS, înfiinţarea şi desfiinţarea unor compartimente din structura acestuia, precum şi organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor din organigramă.

Art. 20. - (1) In exercitarea atribuţiilor sale legale, Colegiul CNSAS adoptă note de constatare şi adeverinţe.

(2) Toate actele Colegiului CNSAS trebuie să fie motivate în fapt şi în drept şi se comunică persoanelor interesate.

CAPITOLUL V

Proceduri de funcţionare

SECŢIUNEA 1

Dezbaterile în plenul Colegiului CNSAS

Art. 21. - (1) Colegiul CNSAS se întruneşte în plen cel puţin de două ori pe săptămână, la convocarea preşedintelui sau la cererea a cel puţin 4 dintre membrii săi.

(2) Şedinţele Colegiului CNSAS sunt pregătite de secretarul acestuia. Ordinea de zi va fi stabilită cu 7 zile înainte de data desfăşurării şedinţei la care se referă şi se va posta pe pagina de internet a CNSAS cu 24 de ore înainte de data şedinţei.

(3)   Colegiul CNSAS lucrează în prezenţa a cel puţin 8 membri.

(4)  Dezbaterile Colegiului CNSAS sunt publice, cu excepţia situaţiilor în care se decide cu minimum 6 voturi ca şedinţa să fie secretă.

(5) Actele Colegiului CNSAS se adoptă cu majoritate simplă, adică jumătate plus unu dintre membrii prezenţi. Votul este nominal şi public, cu excepţia votului privind alegerea Biroului de coordonare.

(6)  La şedinţele Colegiului CNSAS pot participa, în calitate de invitaţi, în funcţie de subiectul dezbaterilor, conducătorii compartimentelor de specialitate. In cazul în care se dezbate un material propus de unul dintre compartimentele CNSAS, va participa în mod obligatoriu conducătorul compartimentului sau un înlocuitor al acestuia. Şedinţele Colegiului CNSAS sunt conduse de preşedinte sau vicepreşedinte ori, prin delegare, de oricare dintre membrii Colegiului CNSAS.

(7)  Preşedintele de şedinţă va solicita membrilor Colegiului CNSAS să îşi exprime opiniile în legătură cu problemele dezbătute, asigurând condiţiile optime de exprimare a acestora.

(8)  Membrii Colegiului CNSAS votează prin DA sau NU, iar actul final va fi motivat în fapt şi în drept.

(9)  In cazul în care nu se întruneşte numărul de voturi prevăzut la alin. (5), votul se reia în şedinţa următoare.

(10)  Dezbaterile Colegiului CNSÂS şi modul de adoptare a actelor, precum şi a altor măsuri se consemnează în procesul-verbal şi în stenograma de şedinţă. Acestea vor fi redactate în termen de 5 zile lucrătoare de la data şedinţei. La cerere, se va consemna şi opinia separată cu privire la vreuna dintre problemele supuse deliberării, care se depune cel mai târziu la data semnării procesului-verbal. Procesul-verbal va fi semnat, în termen de 48 de ore de la redactare, de către membrii Colegiului CNSAS prezenţi la şedinţă.

(11)  Procesul-verbal şi stenograma conţinând dezbaterile Colegiului CNSAS asupra notelor de constatare devin publice în momentul introducerii acţiunii în constatare la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti, cu anonimizarea informaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008.

SECŢIUNEA a 2-a

Proceduri de analiză şi investigaţii

1. Accesul la propriul dosar

Art. 22. - (1) Pentru exercitarea dreptului de acces la propriul dosar, persoana îndreptăţită conform art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, se adresează CNSAS printr-o cerere. In termen de 30 de zile, petentul va fi informat, prin intermediul Direcţiei comunicare, în legătură cu demersurile pe care CNSAS le realizează în urma cererii sale.

(2) In cerere, petiţionarul menţionează în mod obligatoriu numele şi prenumele, inclusiv schimbările anterioare ale numelui, data şi locul naşterii, numele şi prenumele părinţilor, domiciliul, precum şi adresele anterioare.

(3)   Dacă petiţionarul acţionează în nume propriu, la depunerea cererii la CNSAS îşi dovedeşte identitatea şi prezintă documentul care îi atestă cetăţenia, conform art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008. Dacă la data depunerii cererii petiţionarul nu mai este cetăţean român şi nici nu are cetăţenia unui stat membru UE sau NATO, acesta va anexa la cerere o copie legalizată de pe actul doveditor al statutului său de cetăţean român după anul 1945.

(4)  Dacă petiţionarul este persoană îndreptăţită conform art. 1 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, acesta va anexa la cerere date despre decedat şi actele doveditoare care îl îndreptăţesc să consulte dosarul persoanei decedate.

Art. 23. - (1) Cererea care nu conţine datele prevăzute la art. 22 alin. (3) şi (4) se restituie în vederea completării, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la înregistrare, petiţionarul fiind înştiinţat în scris asupra datelor care lipsesc din cerere.

(2) Cererea care nu conţine domiciliul sau alte date de contact se clasează.

Art. 24. - (1) Pe baza cererilor depuse de petiţionar, Direcţia comunicare verifică în evidenţele proprii, precum şi la instituţiile deţinătoare de arhivă, după caz, dacă pe numele persoanei s-au identificat dosare sau documente întocmite de Securitate. Dacă persoana este necunoscută, transmite în scris petentului acest lucru, potrivit legii. Dacă pe numele persoanei au fost identificate dosare sau documente, înştiinţează petentul în scris, stabilind data programării acestuia la sala de lectură. Accesul petenţilor la propriul dosar este permis ori de câte ori se solicită acest lucru, în urma unei programări prealabile. In răspunsul scris, Direcţia comunicare informează petiţionarul:

a) dacă în evidenţele informatizate ale CNSAS, precum şi în cele ale celorlalte instituţii deţinătoare ale arhivelor fostei Securităţi se regăsesc menţiuni referitoare la existenţa/ inexistenţa unor documente care se referă la persoana petentului, în măsura în care acestea sunt culese sau exploatate de Securitate;

b) data şi locul unde pot fi consultate documentele;

c) date despre existenţa anterioară a documentelor, în cazul în care acestea nu s-au păstrat.

(2)  Direcţia comunicare transmite Direcţiei investigaţii, cu 5 zile lucrătoare înaintea datei programării, lista persoanelor care urmează să îşi exercite dreptul de acces la dosar, datele de identificare ale acestora şi cotele dosarelor care urmează să fie studiate. Dacă din răspunsul deţinătorilor rezultă că petentul figurează într-un dosar de grup şi este necesară selecţia documentelor privitoare la persoana sa, acest fapt se comunică în scris Direcţiei investigaţii.

(3)    Direcţia investigaţii acordă asistenţă persoanelor programate la sala de studiu, furnizând informaţiile necesare înţelegerii documentelor studiate, precum şi orice alte informaţii privind aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 293/2008.

Art. 25. - (1) CNSAS eliberează petiţionarului îndreptăţit, la cererea acestuia, copii certificate de pe toate tipurile de informaţii, indiferent de suportul pe care se află acestea.

(2) Direcţia arhivă centrală remite Direcţiei investigaţii copiile solicitate în urma accesului, pentru prelucrare în vederea protejării terţelor persoane.

(3)  Nu se eliberează copii de pe acele înscrisuri al căror conţinut poate afecta o terţă persoană decât asigurând o copie care nu cuprinde informaţii referitoare la o persoană fizică ce poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale.

(4) Pentru eliberarea copiei, CNSAS percepe o taxă, care se constituie venit la bugetul de stat.

Art. 26. - (1) Titularul dreptului de acces poate solicita, printr-o cerere scrisă, restituirea obiectelor şi/sau a înscrisurilor personale originale, identificate cu ocazia studierii dosarului, reţinute de Securitate în urma unor acţiuni de represiune.

(2) In termen de 60 de zile de la înregistrarea cererii, CNSAS procedează la restituirea înscrisului original, la dosar păstrându-se o fotocopie conformă cu originalul. In cazul restituirii, predarea-primirea se consemnează într-un proces-verbal, întocmit în două exemplare originale. Procesul-verbal se arhivează în locul înscrisului sau obiectului restituit.

Art. 27. - (1) Petiţionarul îndreptăţit, luând cunoştinţă de conţinutul dosarului, poate solicita în scris CNSAS demararea procedurilor pentru a afla identitatea lucrătorilor Securităţii şi a colaboratorilor acesteia care au contribuit cu informaţii la completarea dosarului şi poate solicita verificarea calităţii de lucrător al Securităţii pentru ofiţerii sau subofiţerii care au contribuit la instrumentarea dosarului.

(2)  CNSAS comunică petiţionarului îndreptăţit identitatea lucrătorilor Securităţii şi a colaboratorilor acesteia care au contribuit cu informaţii ia completarea dosarului, numai dacă aceasta poate fi stabilită cu certitudine.

(3)  Pe baza cererii prin care se solicită stabilirea identităţii lucrătorilor Securităţii şi a colaboratorilor acesteia, depusă la Direcţia comunicare, Direcţia investigaţii întocmeşte o notă de constatare a identităţii lucrătorilor sau colaboratorilor Securităţii. Nota de constatare a identităţii va conţine atât numele real şi celelalte date de identitate, cât şi numele conspirativ, acolo unde este cazul. Dacă lucrătorul sau colaboratorul Securităţii a deţinut mai multe nume conspirative, nota de constatare a identităţii va consemna distinct fiecare situaţie în parte. De asemenea, se vor consemna documentele şi informaţiile identificate în cursul desfăşurării investigaţiilor, care au condus la stabilirea identităţii persoanei.

(4)  Nota de constatare a identităţii se înaintează Colegiului CNSAS, prin secretarul acestuia. Colegiul CNSAS, în maximum 15 zile de la înregistrarea la Secretariat, ia în discuţie nota de constatare a identităţii şi, după caz:

a) aprobă nota de constatare şi dispune Direcţiei comunicare redactarea, în termen de 15 zile lucrătoare, a unei comunicări către petiţionarul îndreptăţit, prin care i se transmit datele de identitate ale colaboratorului sau lucrătorului Securităţii, precum şi numele conspirative, acolo unde este cazul;

b) infirmă nota de constatare şi dispune Direcţiei investigaţii reluarea procedurilor specifice de investigare a fondului arhivistic şi/sau a corespondenţei cu foştii deţinători de arhivă şi cu Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, pentru identificarea documentelor şi informaţiilor necesare soluţionării cererii.

(5) Verificarea existenţei sau inexistenţei calităţii de lucrător al Securităţii pentru ofiţerii sau subofiţerii care au contribuit la instrumentarea dosarului se face la cerere, remisă în copie Direcţiei investigaţii, care demarează verificările specifice la instituţiile deţinătoare de arhivă şi în fondul arhivistic propriu. La finalizarea acestora, Direcţia investigaţii întocmeşte nota de constatare cu privire la existenţa sau inexistenţa calităţii de lucrător al Securităţii. In cazul acelor lucrători ai Securităţii decedaţi, Direcţia comunicare va informa petentul despre imposibilitatea stabilirii calităţii de lucrător, comunicându-i-se totodată că activitatea acestuia va fi prezentată prin publicarea pe pagina de internet a instituţiei a documentelor şi informaţiilor regăsite în arhiva CNSAS.

(6) In cazul în care, pentru un ofiţer sau subofiţer al Securităţii care face obiectul unei cereri privind verificarea calităţii de lucrător al Securităţii, s-au întreprins verificări anterioare finalizate prin publicarea numelui în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, compartimentul de specialitate din cadrul Direcţiei investigaţii remite Direcţiei comunicare, printr-o notă, situaţia completă a respectivei verificări, pentru a fi comunicată petiţionarului îndreptăţit.

Art. 28. - Prevederile art. 22-27 se aplică şi lucrătorilor Securităţii, precum şi colaboratorilor acesteia, în următoarele condiţii:

a) petiţionarului îndreptăţit i se va răspunde în scris că a fost luat în evidenţele Securităţii în una dintre aceste două categorii, precum şi dacă dosarul s-a păstrat;

b)  interesele persoanelor afectate sau ale terţilor primează atât în ceea ce priveşte accesul la documente, cât şi în privinţa eliberării unor copii, la cerere.

Art. 29. - (1) In cazurile neelucidate de decese sau de dispariţii care s-au produs în legătură cu activitatea organelor de securitate, CNSAS oferă informaţii din proprie iniţiativă ori pe baza unei cereri scrise din partea moştenitorilor prezumtivi ai celor dispăruţi sau ai succesorilor celor decedaţi şi sesizează organele de cercetare penală.

(2) In situaţiile prevăzute la alin. (1), Direcţia de investigaţii va întocmi, pe baza procedurilor interne, studii de caz, care să ateste implicarea celor ce făceau parte din aparatul Securităţii sau al altor structuri cu caracter represiv în săvârşirea unor fapte împotriva vieţii, a integrităţii fizice ori psihice sau a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

2. Dreptul de acces la informaţiile de interes public

Art. 30. - In vederea exercitării dreptului de acces la informaţiile de interes public privind persoanele care ocupă sau care candidează pentru a fi alese ori numite în demnităţile sau în funcţiile prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, CNSAS face verificări' în legătură cu existenţa ori inexistenţa calităţii de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia.

Art. 31. - (1) CNSAS verifică din oficiu persoanele care candidează sau care au fost alese ori numite în demnităţile ori în funcţiile prevăzute la art. 3 lit. a) - h1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, cu excepţia celor care la data de 22 decembrie 1989 nu împliniseră vârsta de 16 ani, inclusiv pe cele aflate în exerciţiul respectivelor demnităţi sau funcţii la data intrării în vigoare a ordonanţei, în cazul în care verificarea nu s-a făcut în timpul candidaturii.

(2) La cererea persoanelor fizice sau juridice îndreptăţite, în exercitarea dreptului de acces la informaţiile de interes public, în legătură cu existenţa ori inexistenţa calităţii de lucrător sau de colaborator al Securităţii a persoanelor prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, CNSAS declanşează procedurile de verificare stabilite de lege.

Art. 32. - (1) In vederea verificării candidaţilor la alegerile prezidenţiale, Biroul Electoral Central transmite către CNSAS, în termen de 24 de ore de la data depunerii candidaturilor, declaraţiile pe propria răspundere ale candidaţilor, în sensul că au avut sau nu calitatea de lucrător al Securităţii ori de colaborator al acesteia.

(2) In termen de 7 zile de la primirea declaraţiilor, CNSAS va declanşa procedura de verificare conform legii, urmând a comunica în termen de 48 de ore de la emitere, prin scrisoare recomandată, nota de constatare sau adeverinţa candidatului verificat. Adeverinţa se va publica pe pagina proprie de internet a CNSAS, iar împotriva acesteia orice persoană interesată va putea depune contestaţie.

(3) Acţiunea în constatarea calităţii de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia ori contestaţia împotriva adeverinţei prevăzute se introduce în cel mult 48 de ore de la aprobarea notei de contestare, respectiv de la publicarea pe internet a adeverinţei, la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti. Aceasta se pronunţă în termen de 48 de ore, iar hotărârea pronunţată se atacă cu recurs în termen de 24 de ore. Recursul se soluţionează în termen de 48 de ore. Hotărârea instanţei, rămasă irevocabilă, se publică de îndată în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Art. 33. - (1) In vederea verificării din oficiu, autorităţile la care persoanele prevăzute la art. 3 lit. b) - h1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, depun declaraţiile pe propria răspundere sunt obligate să trimită CNSAS, în termen de 30 de zile de la data alegerii sau numirii în funcţie, listele însoţite de declaraţiile pe propria răspundere. Listele vor fi întocmite conform prevederilor art. 5 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 293/2008.

(2) CNSAS efectuează verificările în ordinea stabilită la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, conform procedurilor prevăzute de prezentul regulament. Se verifică cu prioritate persoanele care candidează, sunt alese sau numite în demnităţi ori funcţii la nivel naţional.

Art. 34. - Orice alte cereri, cu excepţia celor prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, şi care se referă la solicitarea de informaţii de interes public, se soluţionează conform Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Procedura comună de analiză şi investigaţii

Art. 35. - (1) Pentru exercitarea dreptului de acces la informaţiile de interes public, persoanele îndreptăţite potrivit art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, se adresează CNSAS printr-o cerere. Aceasta trebuie să conţină, în afară de datele de identificare ale solicitantului, numele şi prenumele persoanei verificate, funcţia/demnitatea publică deţinută sau pentru care candidează persoana verificată şi, dacă este posibil, alte date de identitate (data şi locul naşterii, prenumele părinţilor, nume anterioare, dacă este cazul).

(2) CNSAS înştiinţează persoana verificată în temeiul art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, cu privire la demararea procedurilor de verificare, în legătură cu existenţa ori inexistenţa calităţii de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia. De asemenea, i se solicită persoanei verificate copie de pe cartea de identitate, un curriculum vitae amănunţit, precum şi o copie certificată de pe carnetul de muncă.

(3)   Pe baza întregii documentaţii, Direcţia investigaţii întocmeşte o notă de constatare a existenţei ori inexistenţei calităţii de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia. Această notă va conţine cel puţin următoarele date:

a) rezultatul verificării documentelor şi informaţiilor deţinute în arhiva CNSAS, în sensul existenţei sau inexistenţei calităţii de lucrător al Securităţi sau colaborator al acesteia;

b)  numele, prenumele, numele conspirative, acolo unde există, ale persoanei verificate, perioada activităţii în cadrul Securităţii sau a colaborării cu aceasta, în sensul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, precum şi lista documentelor care probează concluzia de la lit. a).

(4) Ori de câte ori sunt aplicabile prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, Direcţia investigaţii, în cazul lucrătorilor, şi Direcţia comunicare, în cazul colaboratorilor, vor solicita Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor să comunice dacă între timp au intervenit modificări ale datelor de stare civilă, în sensul pierderii capacităţii de folosinţă a persoanelor verificate.

(5)  Direcţia investigaţii şi Direcţia comunicare, la finalizarea verificărilor, înaintează întreaga documentaţie Direcţiei juridice, în vederea emiterii unui aviz scris şi motivat în fapt şi în drept. Direcţia juridică înaintează Colegiului CNSAS, prin secretarul acestuia, nota de constatare cu privire la existenţa ori inexistenţa calităţii de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia şi avizul întocmit împreună cu materialele care au stat la baza întocmirii lor. Colegiul CNSAS, în maximum 15 zile lucrătoare de la înregistrarea la Secretariat, va lua în discuţie nota de constatare şi, după caz:

a)  aprobă nota de constatare şi dispune Direcţiei juridice introducerea unei acţiuni în constatare a calităţii de colaborator sau lucrător al Securităţii;

b)  infirmă nota de constatare şi dispune Direcţiei juridice eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte că persoana verificată nu a avut calitatea de colaborator sau lucrător al Securităţii;

c)  dispune eliberarea unei adeverinţe în cazul în care din nota de constatare rezultă că nu există date sau documente privind calitatea de colaborator sau lucrător al Securităţii.

Art. 36. - (1) Notele de constatare se comunică, prin intermediul Direcţiei juridice, iar adeverinţele se comunică, prin intermediul Direcţiei comunicare, persoanelor verificate, precum şi persoanelor care au solicitat verificarea - în cazul verificării la cerere, cu respectarea confidenţialităţii informaţiilor privind terţele persoane. Comunicarea notelor de constatare se face după introducerea acţiunii în constatare la instanţa competentă.

(2)  Adeverinţele, prin care s-a constatat fie că persoana verificată nu a avut calitatea de lucrător al Securităţii ori de colaborator al acesteia, în sensul legii, fie că nu există date sau documente privind această calitate, se publică de îndată pe pagina proprie de internet a CNSAS şi pot fi contestate la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti de către orice persoană interesată, în termen de 30 de zile de la publicarea lor.

(3)   Dacă în urma verificărilor întreprinse în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, se constată existenţa unei decizii emise anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, iar Direcţia investigaţii confirmă faptul că nu există documente noi, care să nu fi fost avute în vedere la emiterea deciziei iniţiale, Direcţia juridică transmite o copie certificată de pe aceasta solicitantului şi o copie în vederea publicării pe pagina proprie de internet a instituţiei.

Art. 37. - (1) Pentru categoriile de persoane precizate la art. 3 lit. b)-z) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, acţiunea în constatare a calităţii de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia se introduce la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data adoptării notei de constatare, fiind scutită de taxa de timbru. Hotărârea Curţii de Apel Bucureşti poate fi atacată cu recurs, în condiţiile legii.

(2)   La dosarul cauzei se depun copii certificate de pe documentele aflate în arhiva CNSAS, documentele originale putând fi consultate la sediul CNSAS de către părţile în proces.

(3)   Hotărârea judecătorească irevocabilă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi se pune la dispoziţia mijloacelor de informare în masă de către CNSAS. Publicarea se va face cu respectarea confidenţialităţii informaţiilor privind terţele persoane.

4. Cercetarea ştiinţifică şi valorificarea patrimoniului arhivistic

Art. 38. - (1) CNSAS, prin direcţia de specialitate, elaborează, publică şi tipăreşte în regie proprie şi în colaborare lucrări ştiinţifice (monografii, ediţii de documente, studii, broşuri), conform planului de cercetare aprobat anual de Colegiul CNSAS.

(2) CNSAS dă publicităţii, prin publicaţiile proprii sau realizate în colaborare cu alte instituţii de cercetare şi prin punerea la dispoziţia cercetătorilor acreditaţi, informaţiile şi documentele care atestă implicarea organelor de securitate şi a altor structuri politice şi represive ale regimului totalitar comunist în săvârşirea unor fapte grave împotriva vieţii, integrităţii fizice sau psihice şi a libertăţii persoanelor, precum şi a unor acte de trădare a intereselor naţionale.

(3) CNSAS, prin direcţia de specialitate, aduce la cunoştinţa opiniei publice, prin publicaţiile proprii sau realizate în colaborare cu alte instituţii de cercetare şi prin punerea la dispoziţia cercetătorilor acreditaţi, documentele cu privire la cazurile neelucidate de decese sau de dispariţii care s-au produs ca urmare a activităţii organelor de represiune.

(4)  Direcţia de specialitate din cadrul CNSAS elaborează şi realizează proiecte de cercetare, educaţionale şi expoziţii şi participă la astfel de manifestări, în parteneriat cu alte instituţii publice, organizaţii culturale, organizaţii neguvernamentale, muzee, universităţi, institute şi centre de cercetare, memoriale ale victimelor represiunii comuniste din ţară şi din străinătate, cu privire la cunoaşterea trecutului României în perioada 1945- 1989.

Art. 39. - (1) In scopul stabilirii adevărului istoric asupra perioadei dictaturii comuniste, Colegiul CNSAS acreditează, pe baza unei cereri menţionând caracterul cercetării - studiu istoric, politologic, psihologic, sociologic, precum şi forma de valorificare - carte, articol, conferinţă, temă de cercetare, cercetători, inclusiv din cadrul CNSAS, cărora le pune la dispoziţie documente şi informaţii complete cu privire la structura, metodele şi activităţile Securităţii.

(2)     Cercetătorii acreditaţi pot solicita accesul la dosare/documente din arhiva CNSAS, pe baza unei cereri. In cuprinsul acesteia trebuie să se menţioneze caracterul cercetării (studiu istoric, politologic, psihologic, sociologic), precum şi forma de valorificare (articol, studiu, teză de licenţă, teză de doctorat).

(3)  Cercetătorii acreditaţi au acces la dosare/documente, indiferent de tipul de suport pe care se află acestea, din toate categoriile de fonduri existente în arhiva CNSAS, după cum urmează:

a) dosare de problemă;

b) documente referitoare la personalităţi care au jucat un rol în istoria ţării (perioada 1945-1989);

c)   documente referitoare la lucrători, colaboratori ai Securităţii.

(4)  CNSAS pune la dispoziţia cercetătorilor acreditaţi, în termen de 30 de zile de la data solicitării, documentele şi informaţiile cu privire la tema de cercetare menţionată.

(5) In activitatea de documentare, cercetătorii acreditaţi au obligaţia să respecte şi să ocrotească viaţa intimă, familială şi privată a celor care au fost persecutaţi de organele securităţii statului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) Cercetătorii care au consultat documente aflate în arhiva CNSAS pot solicita copii de pe acestea. Se vor elibera, în termen de 60 de zile de la data solicitării, numai copiile realizate de pe documentele referitoare la tema de cercetare pentru care s-a acordat acreditarea, cu anonimizarea pasajelor conţinând informaţii ce pot aduce atingere vieţii intime, familiale şi private a persoanelor menţionate în documentele consultate.

(7) Colegiul CNSAS poate retrage acreditarea cercetătorilor care utilizează documentele puse la dispoziţie în alte scopuri decât cele exclusiv ştiinţifice. Hotărârea Colegiului CNSAS poate fi atacată la instanţa competentă, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 40. - (1) CNSAS organizează şi desfăşoară activităţi formativ-educative privind funcţionarea şi implicarea structurilor represive în menţinerea regimului totalitar comunist, precum şi pentru conservarea şi cinstirea memoriei victimelor acestuia, prin organizarea de conferinţe, expoziţii şi programe educative în şcoli, publicarea de studii ştiinţifice, documente, realizarea de filme documentare.

(2)   CNSAS realizează, în colaborare cu instituţii legal abilitate, proiecte de cercetare şi educaţionale care să vizeze cunoaşterea trecutului României în perioada 1945-1989.

(3) Veniturile obţinute din eliberarea de copii, precum şi cele realizate prin valorificarea produselor editoriale şi pe suport audio-video editate de CNSAS sau la care acesta a colaborat se constituie venituri la bugetul de stat.

CAPITOLUL VI

Răspunderi şi sancţiuni

Art. 41. - Nerespectarea prevederilor prezentului regulament de către membrii Colegiului CNSAS şi de angajaţii CNSAS atrage răspunderea disciplinară a acestora, distinct de răspunderea contravenţională, civilă şi penală, prevăzută la art. 30 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008.

Art. 42. - (1) Pentru angajaţii CNSAS următoarele fapte constituie abateri disciplinare şi atrag sancţionarea disciplinară a acestora, dacă nu sunt aplicabile prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008:

a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;

b) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;

c) absenţe nemotivate de la serviciu;

d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;

e) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;

f) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter;

g)  manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;

h) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic;

i) refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu;

j) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionarii publici.

(2) Sancţiunile disciplinare sunt cele prevăzute în Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, şi se aplică în conformitate cu dispoziţiile acestor acte normative.

Art. 43. - (1) In cazul săvârşirii de abateri disciplinare, personalul contractual este cercetat de către conducătorul compartimentului, care se poate sesiza din oficiu sau la plângerea oricărei persoane interesate.

(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio măsură nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.

(3) In vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, angajatul contractual va fi convocat în scris de către conducătorul compartimentului, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.

(4)   Neprezentarea angajatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (3) fără un motiv obiectiv dă dreptul conducătorului compartimentului să înainteze Colegiului CNSAS o notă de constatare a abaterii. Refuzul persoanei de a se prezenta la audiere se consemnează într-un proces-verbal.

(5)  In cursul cercetării disciplinare prealabile, angajatul contractual are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările pe care le consideră necesare în favoarea sa. De asemenea, are dreptul să fie asistat, la cerere, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.

(6)    Colegiul CNSAS, analizând nota conducătorului departamentului, va dispune constituirea unei comisii de disciplină, pentru soluţionarea cauzelor având ca obiect abaterile disciplinare prevăzute de prezentul regulament. Comisia va fi alcătuită din 3 persoane, dintre care cel puţin o persoană de la Direcţia juridică.

Art. 44. - In cazul în care abaterile disciplinare sunt săvârşite de un funcţionar public, răspunderea disciplinară se angajează în condiţiile legislaţiei în materie.

Art. 45. -Angajatul nemulţumit de sancţiunea aplicată poate ataca cu plângere actul pronunţat de Colegiul CNSAS la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti, pentru anularea sau modificarea, după caz, a dispoziţiei de sancţionare.

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

Art. 46. - In vederea realizării atribuţiilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, şi de prezentul regulament, compartimentele de specialitate din cadrul CNSAS vor ţine evidenţa documentelor, întocmind registre, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 47. - Prezentul regulament se completează cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Art. 48. - Orice modificare legislativă în materie determină în mod obligatoriu adaptarea corespunzătoare a prezentului regulament.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 2/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 2 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu