Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1715 din 30 decembrie 1971

pentru stabilirea unor masuri in executarea Decretului nr. 471/1971*) cu privire la asigurarile de stat

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE MINISTRI

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 162 din 30 decembrie 1971


SmartCity3


    *) Decretul nr. 471/1971 a fost publicat in Buletinul Oficial nr. 161 din 28 decembrie 1971.

    Consiliul de Ministri al Republicii Socialiste Romania hotaraste:

    CAP. 1
    Inregistrarea bunurilor, procedura de stabilire si incasare a primelor de asigurare, de instiintare si constatare a producerii evenimentelor asigurate, in asigurarea prin efectul legii de bunuri

    Art. 1
    Operatiunile privind identificarea si inregistrarea bunurilor apartinand persoanelor fizice si unitatilor agricole cooperatiste, precum si cele privind stabilirea, comunicarea, reportarea, incasarea si evidenta primelor de asigurare pentru aceste bunuri, se efectueaza de catre organele financiare de pe langa comitetele executive ale consiliilor populare. Pentru unitatile agricole cooperatiste, aceste operatiuni vor putea fi efectuate de catre unitatile Administratiei Asigurarilor de Stat.
    Ministerul Finantelor are, potrivit legii, dreptul de control si revizuire a operatiunilor prevazute in alineatul precedent.
    Art. 2
    Bunurile pentru care asigurarea incepe dupa data stabilita pentru inregistrare sau reportare sunt asigurate pe anul in curs fara plata primelor.
    Pentru bunurile a caror asigurare inceteaza dupa data stabilita pentru inregistrare sau reportare nu se scad primele pe anul in curs.
    Art. 3
    Primele de asigurare datorate de persoane fizice a caror categorie de incadrare in tariful de prime se schimba dupa data stabilita pentru inregistrare sau reportare se modifica in raport cu noua incadrare.
    Art. 4
    Primele de asigurare si majorarile datorate pentru bunurile trecute in patrimoniul statului se dau la scadere, in masura in care nu au fost achitate.
    Art. 5
    Instiintarile facute de asigurati cu privire la producerea evenimentului asigurat se inregistreaza la comitetele executive ale consiliilor populare comunale, orasenesti sau municipale ori, dupa caz, la unitatile Administratiei Asigurarilor de Stat, eliberindu-se dovada inregistrarii lor.
    In cazul producerii mai multor pagube de cladiri sau alte constructii ori pieirii mai multor ovine apartinand persoanelor fizice, la aceeasi data, in aceeasi localitate si din aceeasi cauza cuprinsa in asigurare, comitetele executive ale consiliilor populare prevazute in  alineatul precedent sau, dupa caz, unitatile Administratiei Asigurarilor de Stat, trec si certifica declaratiile asiguratilor intr-o instiintare colectiva, care se semneaza de fiecare asigurat, inauntrul termenului de instiintare.
    Comitetele executive ale consiliilor populare comunale, orasenesti sau municipale trimit unitatilor Administratiei Asigurarilor de Stat instiintarile cu privire la producerea evenimentului asigurat in termen de 24 ore de la primire, cu exceptia celor privind pieirea animalelor, care se trimit in termen de 3 zile de la data primirii instiintarii.
    Art. 6
    In caz de paguba la orice bun asigurat, cu exceptia animalelor, procesele-verbale de constatare si evaluare se intocmeste de catre unitatile Administratiei Asigurarilor de Stat, cu participarea asiguratului sau a unui membru major din familia acestuia ori, dupa caz, a presedintelui sau directorului unitatii agricole cooperatiste ori a oricarui membru din conducerea acesteia, precum si a unui reprezentant al comitetului executiv al consiliului popular comunal, orasenesc sau municipal si a doi martori; la cooperativele agricole de productie, procesele-verbale se intocmesc si cu participarea contabilului sef si a inginerului sef, iar la unitatile economice ale asociatiilor intercooperatiste agricole, si cu participarea economistului sef si a tehnologului sef.
    Procesele-verbale de constatare si evaluare la culturile agricole si rodul viilor pot fi intocmite, la cererea unitatilor Administratiei Asigurarilor de Stat, de inginerii agronomi angajati ai comitetelor executive ale consiliilor populare judetene, cu participarea tuturor celor prevazuti in alineatul precedent.
    In procesele-verbale se stabilesc cauza, imprejurarile si cuantumul pagubei.
    Art. 7
    In localitatile rurale, precum si in cele urbane in care nu functioneaza unitati ale Administratiei Asigurarilor de Stat, in cazul pieirii animalelor, procesele-verbale de constatare se intocmesc in termen de cel mult 48 ore de la data instiintarii producerii evenimentului asigurat, de catre presedintele sau secretarul comitetului executiv al consiliului popular comunal, orasenesc ori municipal, sau de un membru al comitetului executiv, imputernicit de presedinte, cu participarea medicului ori tehnicianului veterinar de circumscriptie, sau tehnicianului veterinar comunal sau, in lipsa acestuia, a agentului veterinar comunal.
    In localitatile urbane in care functioneaza unitati ale Administratiei Asigurarilor de Stat, procesele-verbale prevazute in alineatul precedent se intocmesc, in acelasi termen, de catre medicul veterinar de circumscriptie impreuna cu imputernicitul unitatii Administratiei Asigurarilor de Stat.
    In toate cazurile, procesele-verbale se intocmesc cu participarea asiguratului sau a unui membru major din familia acestuia ori, dupa caz, a presedintelui sau directorului unitatii agricole cooperatiste ori a oricarui membru din conducerea acesteia, precum si a contabilului sef al cooperativei sau a economistului sef al unitatii economice a asociatiei intercooperatiste agricole si a doi martori.
    In lipsa justificata a organelor veterinare in localitatile rurale, procesele-verbale sunt valabil intocmite fara participarea acestora, iar in lipsa medicului veterinar in localitatile urbane, sunt valabil intocmite de catre tehnicianul veterinar.
    In procesele-verbale se stabilesc cauza, imprejurarile si valoarea animalului pierit.
    Comitetele executive ale consiliilor populare comunale, orasenesti sau municipale inregistreaza procesele-verbale pe care le intocmesc si le trimit unitatilor Administratiei Asigurarilor de Stat, impreuna cu instiintarile cu privire la producerea evenimentului asigurat, in termen de 3 zile de la data primirii instiintarii.
    Art. 8
    Constatarile si evaluarile cuprinse in procesele-verbale prevazute in art. 6 si 7 lasa deschisa asiguratului, daca este cazul, calea dreptului comun.

    CAP. 2
    Alte dispozitii privind asigurarea prin efectul legii

    Art. 9
    Primele la asigurarea prin efectul legii a calatorilor se incaseaza si se deconteaza Administratiei Asigurarilor de Stat, de catre organizatiile carora le apartin mijloacele de transport, la termenele si in conditiile stabilite in conventiile incheiate, dupa caz, cu ministere, departamente sau cu organizatii de transport.
    Art. 10
    Operatiunile de stabilire si de incasare a primelor la asigurarea prin efectul legii de raspundere civila, precum si cele de revizuire a primelor stabilite, in cazul asiguratilor detinatori de autovehicule inmatriculate in Republica Socialista Romania, cu exceptia Ministerului Fortelor Armate, Ministerul Afacerilor Interne si Consiliul Securitatii Statului, se efectueaza de catre organele financiare de pe langa comitetele executive ale consiliilor populare sau de catre unitatile Administratiei Asigurarilor de Stat.
    Organizatiile socialiste stabilesc, potrivit tarifului, primele de asigurare si majorarile datorate si le platesc Administratiei Asigurarilor de Stat.

    CAP. 3
    Dispozitii privind asigurarile facultative

    Art. 11
    Pentru bunurile cu care se garanteaza creditele acordate, procurate din credite sau care fac obiectul unor contractari pentru care se acorda credite ori avansuri, bancile, Casa de Economii si Consemnatiuni si cooperativele de credit pot cere beneficiarilor de credite sa sigure, potrivit conditiilor de asigurare, acele bunuri pe intreaga perioada de rambursare a creditelor sau, dupa caz, pe perioada cat bunurile apartin beneficiarului de credit.
    Primele de asigurare sunt in sarcina beneficiarilor de credite.
    Art. 12
    Pentru incheierea asigurarilor facultative cu persoanele fizice si incasarea primelor la aceste asigurari, Administratia Asigurarilor de Stat are dreptul sa angajeze lucratori retribuiti pe baza de cota procentuala, sa utilizeze ca personal retribuit pe baza de tarife angajati ai organizatiilor socialiste, membri ai cooperativelor agricole de productie sau ai altor unitati cooperatiste, pensionari, precum si alte persoane si sa incheie conventii de mandat cu organizatii socialiste.
    Art. 13
    Cotele procentuale, tarifele si taxele de mandat ce se acorda pentru incheierea asigurarilor facultative si incasarea primelor la aceste asigurari se stabilesc de ministrul finantelor.
    Retributiile pe baza de cote procentuale si tarife, celelate drepturi cuvenite lucratorilor prevazuti in art. 12, precum si taxele de mandat, se platesc din fondul nescriptic planificat.
    Art. 14
    Dispozitiile art. 5 referitoare la instiintarile cu privire la producerea evenimentului asigurat, ale art. 6, 7 si 8 privind modul de intocmire a proceselor-verbale de constatare si evaluare, se aplica in mod corespunzator si la asigurarile facultative, potrivit conditiilor de asigurare.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 15
    Ministerele, celelate organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare, precum si organizatiile economice, intreprinderile si institutiile subordonate acestora vor acorda sprijin pentru popularizarea asigurarilor, incheierea asigurarilor facultative, incasarea primelor la aceste asigurari si recrutarea de lucratori retribuiti pe baza de tarife.
    Se recomanda Uniunii Generale a Sindicatelor din Romania, organizatiilor cooperatiste si celorlalte organizatii obstesti sa acorde sprijin in realizarea actiunilor prevazute in alineatul precedent.
    Presa centrala si locala, radioteleviziunea si cinematografia vor sprijini actiunile Administratiei Asigurarilor de Stat pentru popularizarea asigurarilor.
    Comitetele executive ale consiliilor populare vor sprijini si activitatea de constatare a producerii evenimentelor asigurate si de verificare a realitatii lor la toate asigurarile. De asemenea, vor repartiza sedii corespunzatoare unitatilor Administratiei Asigurarilor de Stat.
    Art. 16
    Medicii legisti, precum si alti medici, desemnati de ministrul sanatatii potrivit criteriilor stabilite impreuna cu ministrul finantelor, vor examina - la cererea unitatilor Administratiei Asigurarilor de Stat - asiguratii care au suferit accidente, in vederea stabilirii gradelor de invaliditate permanenta ce se aplica in materia asigurarii prin efectul legii a calatorilor si a asigurarilor facultative de persoane.
    Art. 17
    Operatiunile efectuate in anii 1956 si 1957 in baza art. 22 din Hotararea Consiliului de Ministri nr. 478/1956 si art. 13 din Hotararea Consiliului de Ministri nr. 2756/1956 raman preluari definitive la bugetul statului.
    Art. 18
    Ministrul finantelor va emite instructiuni pentru executarea prevederilor art. 48 alineatul 2 din Decretul nr. 471/1971*) referitoare la plata unor majorari de intarziere si ale art. 1 si 10 din prezenta hotarare, precum si pentru stabilirea cuantumului de rotunjire, de pana la 5 lei, a sumelor la care se face asigurarea, rezultate din calculul pentru determinarea acestora, la asigurarea prin efectul legii de bunuri.
    Art. 19
    In vederea aplicarii asigurarii prin efectul legii de raspundere civila:
    a) se autoriza Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Finantelor, cu avizul Ministerului Muncii, ca, pe baza de cereri justificate, sa suplimenteze planul de munca si salarii al unitatilor teritoriale ale Administratiei Asigurarilor de Stat, esalonat pe anii 1972-1973, cu un numar de cel mult 300 de posturi;
    b) numarul maxim de autoturisme stabilit Administratiei Asigurarilor de Stat se suplimenteaza cu 40 de autoturisme;
    c) Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Finantelor vor modifica, la propunerea ministerelor, celorlalte organe centrale, a comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, indicatorii de plan economic si financiar pe anul 1972.
    Art. 20
    Prezenta hotarare intra in vigoare la data intrarii in vigoare a Decretului nr. 471/1971.
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1384/1957 pentru aplicarea asigurarilor de stat si Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1562/1960 privind unele masuri in legatura cu aplicarea asigurarilor de stat prin efectul legii   cu exceptia prevederilor din aceste hotarari referitoare la asigurarea culturilor agricole apartinand cetatenilor, care se abroga pe data de 1 ianuarie 1972  , art. 32 din Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1865/1958 privind unele masuri cu caracter financiar, Hotararea Consiliului de Ministri nr. 308/1960 privind reglementarea utilizarii cotei de 15% din incasarile Administratiei Asigurarilor de Stat, ce se varsa la bugetele locale pentru prevenirea si combaterea incendiilor si epizootiilor, art. 5 din Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1888/1960 pentru aprobarea unor suplimentari si virari de credite bugetare si unele masuri in legatura cu executarea bugetului pe anul 1960, precum si orice alte dispozitii contrare.
                                                  SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1715/1971

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1715 din 1971
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu