Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 17 din 16 mai 2000

pentru adoptarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii ca Politie Politica

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 244 din  2 iunie 2000


SmartCity3


    In temeiul art. 8 alin. (9) din Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea securitatii ca politie politica,

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se adopta Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii ca Politie Politica, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

    Aceasta hotarare a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 16 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               ION DIACONESCU

                         p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            ULM NICOLAE SPINEANU

    ANEXA 1

                                REGULAMENT
de organizare si functionare a Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii ca Politie Politica

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii ca Politie Politica se organizeaza si functioneaza in baza dispozitiilor art. 7 - 20 din Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea securitatii ca politie politica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 603 din 9 decembrie 1999, si ale prezentului regulament emis potrivit prevederilor acestei legi.
    Art. 2
    Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii ca Politie Politica, denumit in continuare CNSAS, este o autoritate autonoma a administratiei publice centrale de specialitate, cu personalitate juridica, avand sediul in municipiul Bucuresti, care isi desfasoara activitatea sub controlul Parlamentului Romaniei.
    Art. 3
    Prezentul regulament stabileste reguli de organizare privind structura organizatorica, atributiile, procedura de desfasurare a activitatilor, statutul personalului de specialitate si administrativ din serviciile generale ale CNSAS, precum si reguli de disciplina si raspundere disciplinara.
    Art. 4
    Dispozitiile prezentului regulament se interpreteaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 187/1999 si ale celorlalte dispozitii legale aplicabile functionarilor publici.

    CAP. 2
    Atributiile CNSAS

    Art. 5
    CNSAS exercita urmatoarele atributii principale:
    a) asigura exercitarea dreptului de acces la propriul dosar, intocmit de organele securitatii, ca politie politica, constand in studierea nemijlocita a dosarului, eliberarea de copii de pe actele dosarului si de pe inscrisurile doveditoare despre cuprinsul dosarului, eliberarea unor adeverinte privind apartenenta sau neapartenenta, colaborarea ori necolaborarea cu organele de securitate, furnizarea, la cerere, a identitatii agentilor de securitate si a colaboratorilor, care au contribuit cu informatii la completarea dosarului;
    b) asigura exercitarea dreptului de acces la informatiile de interes public cetatenilor romani cu domiciliul in tara sau in strainatate, precum si presei scrise si audiovizuale, partidelor politice, organizatiilor neguvernamentale legal constituite, autoritatilor si institutiilor publice, la cerere, privind calitatea de agent sau de colaborator al organelor securitatii, ca politie politica, a persoanelor care ocupa sau candideaza pentru a fi alese in demnitatile sau functiile prevazute la art. 2 din Legea nr. 187/1999, eliberand un act din care sa rezulte daca persoana in cauza a fost sau nu agent sau colaborator al organelor de securitate, ca politie politica;
    c) verifica, din oficiu, persoanele care candideaza sau care sunt numite in demnitatile ori in functiile prevazute la art. 2 lit. a) - c) din Legea nr. 187/1999, persoanele care au fost alese sau numite in respectivele demnitati ori functii publice, precum si persoanele aflate in exercitiul respectivelor demnitati sau functii la data intrarii in vigoare a legii;
    d) asigura publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, a comunicarilor ramase definitive prin necontestare sau ramase definitive prin hotarare a instantei judecatoresti;
    e) asigura publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, a datelor de identitate, inclusiv numele conspirative si functiile detinute de ofiterii si subofiterii de securitate, activi sau acoperiti, care au desfasurat activitati de politie politica, precum si ale persoanelor care au avut competente decizionale, juridice ori politice, sau care, prin abuz de putere politica, au luat decizii la nivel central ori local cu privire la activitatea securitatii, ca politie politica sau cu privire la activitatea altor structuri de represiune ale regimului totalitar comunist;
    f) da publicitatii informatiile si documentele care atesta implicarea organelor de securitate si a altor structuri politice si represive ale regimului totalitar comunist in savarsirea unor infractiuni grave impotriva vietii, integritatii fizice sau psihice si libertatii persoanelor, precum si a unor acte de tradare a intereselor nationale;
    g) ofera informatii, din proprie initiativa sau la cerere, in cazurile neelucidate de decese sau de disparitii, despre care exista indicii ca s-au produs in legatura cu activitatea organelor de securitate;
    h) pune la dispozitie cercetatorilor acreditati de Colegiul CNSAS documente si informatii complete cu privire la structura, metodele si activitatile organelor de securitate, in conditiile legii si ale prezentului regulament.
    Art. 6
    Bugetul CNSAS se prevede distinct in bugetul de stat, pe baza proiectului elaborat si inaintat Guvernului, in conditiile legii.
    Art. 7
    In vederea indeplinirii atributiilor care ii revin CNSAS se poate adresa autoritatilor si persoanelor prevazute la art. 20 alin. (3) din Legea nr. 187/1999, solicitandu-le informatii, documente sau acte in legatura cu domeniul sau de activitate.

    CAP. 3
    Structura CNSAS

    Art. 8
    CNSAS este condus de un colegiu, care isi constituie aparatul propriu. Structura organizatorica, infiintarea si desfiintarea unor compartimente din structura se aproba de Colegiul CNSAS.
    Art. 9
    (1) CNSAS functioneaza la nivel national, ca structura unica.
    (2) In cadrul personalului de specialitate pot fi angajate si persoane cu domiciliul in teritoriu, cu respectarea cerintelor prevazute la art. 11 din prezentul regulament.
    Art. 10
    (1) Pot fi angajate ale CNSAS persoanele care au numai cetatenia romana si domiciliul in tara si care nu fac parte din partide politice.
    (2) Din CNSAS nu pot face parte agentii sau colaboratorii organelor de securitate, astfel cum sunt definiti prin lege, cei ai altor servicii de informatii straine, ai altor structuri informative interne si straine si ai altor organizatii care au desfasurat sau desfasoara activitati ce contravin drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului.
    (3) De asemenea, nu pot face parte din CNSAS persoanele care au suferit condamnari pentru infractiuni de drept comun, chiar daca au fost amnistiate sau reabilitate.
    Art. 11
    (1) Personalul de specialitate este angajat in urma unui interviu. Deciziile de angajare se iau in plenul Colegiului CNSAS, iar numirea se face prin ordin al presedintelui.
    (2) La angajare candidatii depun o declaratie in care mentioneaza ca nu sunt fosti colaboratori ai organelor de securitate, nu sunt agenti ai unor servicii de informatii straine sau ca nu au fost si ca nu au savarsit infractiuni de drept comun, chiar daca au fost amnistiate si reabilitate.

    CAP. 4
    Colegiul CNSAS

    Art. 12
    CNSAS este condus de un colegiu, compus din 11 membri numiti de Parlamentul Romaniei pentru un mandat de 6 ani. Mandatul poate fi reinnoit o singura data.
    Art. 13
    CNSAS functioneaza dupa principiul egalitatii membrilor sai. In termen de 5 zile de la constituire acestia aleg biroul de coordonare, compus din presedinte, vicepresedinte si secretar.
    Art. 14
    (1) Biroul de coordonare al Colegiului CNSAS conduce activitatea curenta a CNSAS si informeaza, la prima sedinta, membrii colegiului despre masurile luate.
    (2) Presedintele Colegiului CNSAS este ordonator principal de credite si asigura gestionarea mijloacelor materiale si banesti ale CNSAS.
    (3) Presedintele convoaca si conduce sedintele Colegiului CNSAS. In absenta presedintelui atributiile sale se exercita de drept de catre vicepresedinte.
    Art. 15
    Presedintele reprezinta si angajeaza CNSAS in raporturile cu celelalte autoritati publice si organizatii din tara, precum si in relatiile internationale, in baza mandatului stabilit de Colegiul CNSAS.
    Art. 16
    (1) Colegiul CNSAS raspunde pentru deciziile sau masurile adoptate de acesta. Fiecare membru al Colegiului CNSAS este raspunzator pentru propria activitate.
    (2) Colegiul CNSAS in intregul sau si fiecare dintre membrii sai raspund in fata Parlamentului Romaniei pentru modul de indeplinire a atributiilor ce le revin.
    Art. 17
    Potrivit legii, Colegiului CNSAS ii revin urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza, in termen de 30 de zile de la data constituirii sale, Regulamentul de organizare si functionare a CNSAS, pe care il supune aprobarii Parlamentului Romaniei;
    b) primeste in gestiune toate documentele referitoare la exercitarea drepturilor prevazute de lege, cu exceptia celor care privesc siguranta nationala. Stabilirea concreta a dosarelor care privesc siguranta nationala se va face, de comun acord, de Colegiul CNSAS, impreuna cu institutiile detinatoare ale acestora. In caz de divergenta hotararea va fi adoptata de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii;
    c) solutioneaza contestatiile impotriva adeverintelor CNSAS privind apartenenta sau neapartenenta, colaborarea ori necolaborarea cu organele de securitate, in termen de 60 de zile de la inregistrare, in cazul adeverintelor solicitate in temeiul dreptului de acces la propriul dosar intocmit de organele securitatii, ca politie politica;
    d) solutioneaza contestatiile impotriva comunicarilor CNSAS privind calitatea de agent sau de colaborator al organelor de securitate, in termen de 30 de zile, in cazul comunicarilor solicitate in temeiul dreptului de acces la informatiile de interes public;
    e) vegheaza la respectarea termenelor prevazute de lege si stabileste prioritatile potrivit art. 2 si 4 din Legea nr. 187/1999.
    Art. 18
    (1) In exercitarea atributiilor sale legale Colegiul CNSAS adopta decizii.
    (2) Deciziile se adopta pe baza unor studii, expertize, referate, rapoarte, informari, propuneri, care pot emana, dupa caz, de la membrii Colegiului CNSAS, aparatul tehnic de specialitate sau de la alte autoritati publice.
    (3) Membrii Colegiului CNSAS pot propune proiecte de decizii in domeniile reglementate de Legea nr. 187/1999.
    (4) Toate deciziile Colegiului CNSAS trebuie sa fie motivate in fapt si in drept si se comunica persoanelor interesate.
    Art. 19
    (1) Calitatea de angajat al CNSAS este incompatibila cu exercitarea altei functii.
    (2) Angajatii CNSAS sunt obligati sa informeze in scris Colegiul CNSAS despre orice modificari intervenite in statutul profesional.
    Art. 20
    Membrii si personalul CNSAS sunt obligati sa respecte normele de confidentialitate privind problemele de serviciu si dupa pierderea calitatii de membru sau de angajat.
    Art. 21
    Pentru membrii Colegiului CNSAS activitatea in cadrul CNSAS se considera vechime in specialitate; pentru perioada in care au calitatea de membru al colegiului actul in baza caruia isi desfasoara activitatea se suspenda.
    Art. 22
    In cazul incalcarii Legii nr. 187/1999 sau al savarsirii cu intentie a unei infractiuni, constatata prin hotarare definitiva si irevocabila, membrii Colegiului CNSAS vor fi revocati de Parlamentul Romaniei.

    CAP. 5
    Proceduri de functionare

    SECTIUNEA 1
    Deliberarea si decizia in plenul Colegiului CNSAS
    Art. 23
    (1) Colegiul CNSAS se intruneste in plen cel putin de doua ori pe saptamana, la convocarea presedintelui sau la cererea a cel putin 4 membri ai sai.
    (2) Sedintele Colegiului CNSAS sunt pregatite de secretarul acestuia. Proiectul ordinii de zi a sedintei si materialele care fac obiectul acesteia vor fi transmise tuturor membrilor Colegiului CNSAS cu 24 de ore inainte de data stabilita pentru sedinta.
    (3) Dezbaterile Colegiului CNSAS nu sunt publice.
    (4) La sedintele Colegiului CNSAS pot participa, in calitate de invitati, in functie de subiectul dezbaterilor, conducatorii directiilor si compartimentelor de specialitate. In cazul in care se dezbate un material propus de unul dintre compartimentele CNSAS, va participa in mod obligatoriu conducatorul compartimentului sau un inlocuitor al acestuia.
    (5) Dezbaterile Colegiului CNSAS si modul de adoptare a deciziilor, precum si a altor masuri se consemneaza in procesul-verbal si in stenograma de sedinta. Dupa transcrierea in registrul de deliberari procesul-verbal va fi semnat de membrii prezenti ai Colegiului CNSAS, consemnandu-se, la cerere, si opinia separata cu privire la vreuna dintre problemele supuse deliberarii.
    Art. 24
    Colegiul CNSAS lucreaza in prezenta a cel putin 8 membri si adopta decizii cu majoritatea de voturi a membrilor prezenti. In caz de egalitate de voturi decide votul presedintelui care conduce sedinta in momentul votarii.

    SECTIUNEA a 2-a
    Proceduri de analiza si investigatii
    1. Accesul
    Art. 25
    (1) Cererea privind accesul la propriul dosar se adreseaza in scris CNSAS.
    (2) In cerere petitionarul mentioneaza numele si prenumele, inclusiv schimbarile anterioare ale numelui, data si locul nasterii, numele si prenumele parintilor, domiciliul, precum si adresele anterioare.
    (3) Daca petitionarul actioneaza in nume propriu, acesta, la depunerea cererii, personal, la CNSAS, isi dovedeste identitatea si prezinta documentul care ii atesta cetatenia, conform art. 1 alin. (1) din Legea nr. 187/1999.
    (4) Daca la data depunerii cererii petitionarul nu mai era cetatean roman, acesta va anexa la cerere o copie legalizata de pe actul doveditor al statutului sau de cetatean roman dupa anul 1945.
    (5) Daca petitionarul este sotul supravietuitor sau ruda pana la gradul al doilea inclusiv a persoanei decedate, acesta va anexa la cerere date despre decedat si documentele care il indreptatesc sa consulte dosarul persoanei decedate.
    Art. 26
    (1) Cererea care nu contine datele prevazute la art. 25 alin. (2) din prezentul regulament va fi restituita de CNSAS, petitionarul fiind instiintat in scris asupra datelor care lipsesc din cerere.
    (2) La cererea privind accesul la dosarul personal CNSAS va raspunde in scris in termen de 30 de zile de la data depunerii.
    (3) In raspunsul scris CNSAS comunica petitionarului:
    a) daca in evidentele informatizate ale securitatii exista o mentiune privind un dosar personal si daca acesta s-a pastrat;
    b) data si locul unde poate fi consultat dosarul;
    c) date despre existenta dosarului, in cazul in care acesta nu s-a pastrat.
    Art. 27
    (1) Petitionarul caruia CNSAS i-a comunicat ca dosarul personal s-a pastrat, denumit in continuare petitionarul indreptatit, are dreptul de acces nemijlocit la dosar, precum si la orice alte materiale despre persoana sa, intocmite pana la data de 22 decembrie 1989 de organele de securitate.
    (2) In vederea exercitarii dreptului de acces la propriul dosar CNSAS va comunica in scris petitionarului indreptatit data si locul unde poate consulta dosarul.
    Art. 28
    (1) CNSAS elibereaza petitionarului indreptatit, la cererea acestuia, copii de pe inscrisurile aflate in aceste dosare ori alte materiale (de exemplu, fise de cartoteca) in legatura cu persoana care face obiectul cererii.
    (2) CNSAS nu va elibera copii de pe acele inscrisuri ale dosarului al caror continut poate afecta o terta persoana, sub alte aspecte decat cele care au legatura cu activitatea de informator sau de colaborator al securitatii a tertei persoane. In acest caz CNSAS va face ilizibile in copiile solicitate pasajele privind o terta persoana care ar putea fi afectata.
    (3) Derogarile de la prevederile alin. (2) se admit numai cu acordul scris al persoanei care ar putea fi afectata sau al mostenitorilor legali ai acesteia.
    (4) Pentru eliberarea copiei CNSAS percepe o taxa, al carei cuantum va fi stabilit corespunzator prestatiei.
    Art. 29
    (1) Petitionarul indreptatit, luand cunostinta de continutul dosarului, poate solicita in scris CNSAS sa i se comunice identitatea persoanelor care au contribuit cu informatii la completarea dosarului personal, prin deconspirarea numelor de acoperire (conspirative) si comunicarea numelui real.
    (2) CNSAS comunica petitionarului numele reale ale persoanelor numai daca acestea pot fi stabilite cu certitudine.
    Art. 30
    Prevederile art. 27 - 29 din prezentul regulament se aplica si agentilor, precum si colaboratorilor securitatii, in urmatoarele conditii:
    a) petitionarului indreptatit i se va raspunde in scris ca este luat in evidentele securitatii in una dintre aceste doua categorii, precum si daca dosarul s-a pastrat;
    b) la cerere, i se permite accesul doar la acele documente intocmite despre persoana sa;
    c) interesele persoanelor afectate sau ale tertilor primeaza atat in ceea ce priveste accesul la documente, cat si in privinta executarii unor copii, la cerere.
    Art. 31
    (1) Petitionarul indreptatit poate solicita CNSAS eliberarea unei adeverinte privind apartenenta sau neapartenenta, colaborarea ori necolaborarea cu organele de securitate.
    (2) Continutul adeverintelor poate fi contestat in termen de 30 de zile de la comunicare.
    (3) Contestatia va fi solutionata de Colegiul CNSAS in termen de 60 de zile de la inregistrare.
    (4) Decizia Colegiului CNSAS poate fi atacata, in termen de 30 de zile de la comunicare, la curtea de apel in a carei raza de competenta isi are domiciliul contestatorul.
    Art. 32
    In cazurile neelucidate de decese sau de disparitii, despre care exista indicii ca s-au produs in legatura cu activitatea organelor de securitate, CNSAS ofera informatii din proprie initiativa sau pe baza unei cereri scrise din partea mostenitorilor prezumtivi ai celor disparuti sau ai succesorilor celor decedati.
    Art. 33
    (1) Pe baza unei cereri mentionand caracterul cercetarii - studiu istoric, politologic, psihologic, sociologic -, precum si forma de valorificare - carte, articol, conferinta, tema de cercetare - Colegiul CNSAS acrediteaza cercetatori cu calificare academica, carora le pune la dispozitie documente si informatii complete cu privire la structura, metodele si activitatile organelor de securitate, in scopul stabilirii adevarului istoric asupra perioadei dictaturii comuniste, cu respectarea prevederilor Legii nr. 187/1999.
    (2) Accesul cercetatorilor este permis la urmatoarele categorii de documente:
    a) dosare de problema (tematice);
    b) documente referitoare la:
    - persoane care au jucat un rol in istoria tarii, incepand cu anul 1945, conform art. 2 din Legea nr. 187/1999, exclusiv asupra activitatii desfasurate in exercitiul functiunii, cu respectarea art. 13 alin. (2) din aceeasi lege;
    - agenti si colaboratori ai organelor de securitate, ca politie politica, cu respectarea art. 13 alin. (2) din Legea nr. 187/1999.
    (3) De regula nu se dau spre cercetare documente sau informatii despre viata privata a victimelor represiunii (persoane urmarite), Colegiul CNSAS avand dreptul de a decide, dupa caz.
    (4) Colegiul CNSAS poate retrage acreditarea cercetatorilor care utilizeaza documentatia pusa la dispozitie in alte scopuri decat cele exclusiv stiintifice.
    2. Verificarea calitatii de agent sau de colaborator al organelor securitatii, ca politie politica
    Art. 34
    (1) In vederea exercitarii dreptului de acces la informatiile de interes public privind persoanele care ocupa sau care candideaza pentru a fi alese ori numite in demnitatile sau in functiile prevazute la art. 2 din Legea nr. 187/1999, CNSAS face verificari in legatura cu calitatea de agent sau de colaborator al organelor securitatii, ca politie politica.
    (2) Verificarile se sisteaza daca persoana care exercita una dintre demnitatile sau functiile enumerate la art. 2 din Legea nr. 187/1999 demisioneaza sau, dupa caz, renunta la candidatura ori la numire in termen de 15 zile de la data solicitarii acestor verificari.
    Art. 35
    CNSAS verifica din oficiu persoanele care candideaza sau care sunt numite in demnitatile ori in functiile prevazute la art. 2 lit. a) - c) din Legea nr. 187/1999, precum si persoanele care au fost alese sau numite in respectivele demnitati ori functii publice, inclusiv pe cele aflate in exercitiul respectivelor demnitati sau functii la data intrarii in vigoare a legii, in cazul in care verificarea nu s-a facut in timpul candidaturii.
    Art. 36
    (1) In vederea verificarii candidatilor la alegeri CNSAS primeste listele de candidati de la Biroul Electoral Central sau de la biroul electoral judetean, dupa caz, in termen de 24 de ore de la data depunerii candidaturilor.
    (2) Daca volumul verificarilor depaseste capacitatea de cuprindere a lucratorilor CNSAS, numarul tuturor candidatilor propusi in totalitatea pozitiilor de pe lista de catre toate partidele inscrise in procesul electoral fiind prea mare in raport cu termenul prevazut de lege, Colegiul CNSAS va decide ordinea prioritatilor, in acord cu prevederile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 187/1999.
    (3) In termen de 7 zile CNSAS va transmite rezultatul verificarilor si va lua masuri pentru publicarea imediata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, precum si in presa centrala.
    Art. 37
    CNSAS efectueaza verificarile in urmatoarea ordine:
    a) persoanele care candideaza in alegeri, in ordinea prevazuta la art. 2 din Legea nr. 187/1999;
    b) persoanele care urmeaza sa fie numite in una dintre functiile si demnitatile prevazute la art. 2 din Legea nr. 187/1999, la nivel national;
    c) persoanele care urmeaza sa fie numite in una dintre functiile si demnitatile prevazute la art. 2 din Legea nr. 187/1999, la nivel local.
    Art. 38
    (1) La cererea persoanelor fizice sau juridice indreptatite, in exercitarea dreptului de acces la informatiile de interes public, in legatura cu calitatea de agent sau de colaborator al organelor securitatii, ca politie politica, a persoanelor prevazute la art. 2 din Legea nr. 187/1999, CNSAS verifica probele detinute, indiferent de forma lor, si instiinteaza de indata persoana in legatura cu care s-au cerut informatiile, in vederea exercitarii drepturilor prevazute la art. 3 din Legea nr. 187/1999.
    (2) Pe baza datelor personale CNSAS solicita informatii despre activitatea persoanei in cauza de la toate institutiile detinatoare de fonduri de arhiva privind activitatea securitatii, ca politie politica.
    (3) Verificarile CNSAS vor dura cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.
    Art. 39
    (1) In termen de 30 de zile de la data primirii cererilor CNSAS citeaza, in vederea audierii, persoana care a solicitat, precum si persoana cu privire la care s-au solicitat verificari.
    (2) Pentru inceperea activitatii de verificare persoana in legatura cu care s-au solicitat relatii va pune la dispozitie CNSAS un curriculum vitae amanuntit, precum si o copie autentificata de pe carnetul de munca.
    (3) Persoanele vor fi audiate de reprezentantii abilitati ai CNSAS, care vor prelua toate actele si informatiile prezentate in legatura cu obiectul cererii depuse.
    (4) Declansarea si finalizarea verificarilor solicitate se pot face si in lipsa persoanelor legal citate.
    Art. 40
    Calitatea de agent sau de colaborator al organelor de securitate, ca politie politica, se stabileste de Colegiul CNSAS prin probele aflate in evidentele organelor de securitate, coroborate cu probe cum ar fi: angajamentul scris si semnat de cel in cauza, sinteze informative, inscrisuri olografe si dovezi, indiferent de suportul pe care s-ar afla, din arhivele securitatii.
    Art. 41
    Dupa finalizarea verificarilor, pe baza documentatiei adunate, CNSAS comunica in scris solicitantului daca persoana cu privire la care s-a cerut verificarea a fost sau nu a fost agent ori colaborator al organelor securitatii, ca politie politica.
    Art. 42
    (1) Impotriva comunicarii eliberate potrivit art. 15 alin. (4) din Legea nr. 187/1999 solicitantul sau persoana cu privire la care s-a cerut verificarea se poate adresa Colegiului CNSAS printr-o contestatie, in termen de 15 zile de la data primirii comunicarii. Colegiul CNSAS reexamineaza documentatia care a stat la baza comunicarii si, in termen de 30 de zile de la data depunerii contestatiei, adopta o decizie care se comunica in termen de 10 zile atat solicitantului, cat si persoanei cu privire la care s-au efectuat verificari, indiferent de autorul contestatiei. Decizia Colegiului CNSAS poate fi atacata in termen de 30 de zile de la data comunicarii la curtea de apel - sectia civila in a carei raza de competenta isi are domiciliul contestatorul.
    (2) Curtea de apel - sectia civila judeca contestatia in sedinta secreta, in complet de 3 judecatori. Participarea procurorului este obligatorie. Hotararea este definitiva si irevocabila. Actele si lucrarile dosarelor au un regim secret.
    (3) In vederea adoptarii deciziei Colegiul CNSAS audiaza persoana cu privire la care s-au cerut verificari si utilizeaza documentatia depusa de aceasta sau de solicitant. Documentatia initiala poate fi completata. Persoana cu privire la care se efectueaza verificari are dreptul sa consulte documentele care au stat la baza comunicarii contestate. Lipsa persoanei legal citate nu impiedica adoptarea unei decizii.
    (4) Dosarul curtii de apel, prin care s-a solutionat contestatia, impreuna cu decizia definitiva si irevocabila, se restituie CNSAS, care il va arhiva.
    (5) Deciziile Colegiului CNSAS, ramase definitive prin necontestare sau prin hotarare a curtii de apel, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.

    SECTIUNEA a 3-a
    Registrele CNSAS
    Art. 43
    In vederea realizarii atributiilor prevazute de Legea nr. 187/1999 si de prezentul regulament, CNSAS va tine urmatoarele registre:
    a) registrul general de intrare si iesire a corespondentei;
    b) registrul de cereri, in care se inregistreaza cererile in ordinea primirii acestora;
    c) registrul de dosare, in care se inregistreaza toate lucrarile in legatura cu rezolvarea cererilor;
    d) registrul de hotarari ale Colegiului CNSAS, in care acestea se inregistreaza si carora li se da numar, in ordine cronologica;
    e) registrul special de corespondenta secreta si confidentiala;
    f) registrul de arhiva;
    g) alte registre considerate necesare de catre Colegiul CNSAS.

    CAP. 6
    Raspunderi si sanctiuni

    Art. 44
    Nerespectarea prevederilor prezentului regulament de catre membrii Colegiului CNSAS si de angajatii CNSAS atrage raspunderea disciplinara a acestora, distinct de raspunderea contraventionala, civila si penala, prevazuta de Legea nr. 187/1999.
    Art. 45
    (1) Incalcarea indatoririlor de serviciu de catre functionarii CNSAS constituie abatere disciplinara si atrage sanctionarea disciplinara a acestora, daca nu sunt aplicabile prevederile Legii nr. 187/1999.
    (2) Sunt abateri disciplinare:
    a) nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitatii lucrarilor;
    b) interventiile sau staruintele pentru solutionarea unor cereri in afara cadrului legal;
    c) refuzul nejustificat de a indeplini sarcinile si atributiile de serviciu;
    d) neglijenta repetata in rezolvarea lucrarilor;
    e) intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor;
    f) absente nemotivate de la serviciu;
    g) manifestari care aduc atingere prestigiului autoritatii sau institutiei;
    h) exprimarea opiniei sau desfasurarea de activitati cu caracter politic, in public;
    i) atitudini ireverentioase in timpul exercitarii atributiilor de serviciu;
    j) incalcarea, sub orice forma, a dispozitiilor art. 19 din prezentul regulament.
    (3) Sanctiunile disciplinare sunt:
    a) avertismentul;
    b) diminuarea drepturilor salariale cu 10 - 15% pe o durata de 3 - 6 luni;
    c) retrogradarea din functie sau categorie in cadrul aceleiasi profesii pe o durata de 12 luni;
    d) destituirea din functie.
    Art. 46
    (1) In cazul savarsirii de abateri disciplinare functionarul este cercetat, in cadrul unei anchete prealabile, de catre conducatorul compartimentului, care se poate sesiza din oficiu sau la plangerea oricarei persoane interesate.
    (2) Acesta inainteaza rezultatele anchetei prealabile Colegiului CNSAS.
    (3) Colegiul CNSAS se constituie in comisie de disciplina, pentru solutionarea cauzelor avand ca obiect abaterile disciplinare prevazute la art. 45.
    Art. 47
    (1) Sanctiunea disciplinara poate fi aplicata numai dupa cercetarea prealabila a faptei imputate si dupa ascultarea functionarului care a comis abaterea disciplinara.
    (2) Toate sustinerile functionarului ascultat vor fi consemnate in scris, sub sanctiunea nulitatii procedurii de ascultare. Refuzul functionarului de a se prezenta la audiere se consemneaza intr-un proces-verbal.
    Art. 48
    (1) Avertismentul se aplica de conducatorul compartimentului.
    (2) Celelalte sanctiuni prevazute la art. 45 alin. (3) lit. b) - d) din prezentul regulament se aplica de Colegiul CNSAS.
    Art. 49
    Functionarul nemultumit de sanctiunea aplicata poate ataca cu plangere decizia pronuntata de Colegiul CNSAS la sectia de contencios administrativ a Curtii de Apel Bucuresti, pentru anularea sau modificarea, dupa caz, a dispozitiei de sanctionare.
    Art. 50
    In cazul in care abaterea disciplinara este savarsita de unul dintre membrii Colegiului CNSAS, actiunea disciplinara este instrumentata de acesta, care se constituie in comisie de disciplina, in componenta careia nu intra persoana cercetata.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 17/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 17 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu