Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1682 din 10 decembrie 2008

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.025/2006

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 872 din 23 decembrie 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 17 august 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:

„NORME  METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului"

2.  La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Incepând cu luna ianuarie 2009, indemnizaţia pentru creşterea copilului se acordă în cuantum de 600 lei sau, opţional, în cuantum de 85% din media veniturilor profesionale realizate în ultimele 12 luni din ultimul an anterior datei naşterii copilului sau, după caz, datei de la care s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei, s-a adoptat copilul ori s-a luat copilul în plasament sau în plasament în regim de urgenţă, precum şi datei de la care persoana a fost numită tutore, potrivit legii."

3. La articolul 4 alineatul (7), literele j), k) şi o) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,j) a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu examen de licenţă sau de diplomă organizat în prima sesiune. In sensul dispoziţiilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, se ia în considerare intervalul cuprins între ziua în care începe şi ziua în care se sfârşeşte fiecare an universitar, în condiţiile legii;

k) se află în perioada de 60 de zile de la absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, cu examen de licenţă sau de diplomă, în vederea angajării sau, după caz, a trecerii în şomaj, potrivit legii, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare absolvirii;

........................................................................................................................................................................ .........................................................

o) a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau ca militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat ori, după caz, a efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat;".

4. La articolul 4 alineatul (7), după litera q) se introduc două noi litere, literele r) şi s), cu următorul cuprins:

,,r) a beneficiat de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani, potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare;

s) se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licenţă organizat în prima sesiune, şi începerea primului rezidenţiat după absolvire."

5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Veniturile din salarii, din activităţi independente şi din activităţi agricole prevăzute la art. 1 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, denumite în continuare venituri, sunt cele definite la art. 55 alin. (1) şi (2), art. 46 alin. (1)-(4) şi la art. 71 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi reprezintă valoarea obţinută după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform legii, corespunzător fiecărei categorii de venit."

6. La articolul 6, alineatele (2), (3), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) In cazul în care nu a fost întocmit actul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul, cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de copia legalizată a actului constatator al naşterii. Pentru copiii cetăţeni străini, născuţi în străinătate, cererea va fi însoţită de certificatul sau extrasul de naştere tradus în limba română şi legalizat.

(3) Pentru situaţia prevăzută la alin. (2), beneficiarii dreptului au obligaţia să depună la agenţia pentru prestaţii sociale judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, denumită în continuare agenţia teritorială, copia certificatului de naştere al copilului, în termen de 30 de zile de la eliberarea acestuia, dar nu mai târziu de 6 luni de la naşterea copilului sau 12 luni de la înregistrarea naşterii la autorităţile române competente, în condiţiile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul copiilor cetăţeni români născuţi în străinătate.

........................................................................................................................................................................ .........................................................

(5) Actele doveditoare privind realizarea de venituri, precum şi nivelul lunar, trimestrial sau anual al acestora, eliberate de angajator sau de autorităţile competente, sunt, după caz, următoarele:

a) dovada eliberată de angajator sau alt plătitor, din care să rezulte că persoana îndreptăţită a realizat timp de 12 luni în ultimul an anterior naşterii copilului venituri din salarii, sau, după caz, de autoritatea competentă, în caz de dizolvare, faliment ori lichidare judiciară a angajatorului;

b) dovada privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a născut copilul şi/sau, după caz, dovada privind venitul calculat în vederea plăţii anticipate a impozitului, precum şi copia deciziei de impunere, eliberate de autorităţile competente, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente şi/sau din activităţi agricole. In situaţia în care una dintre aceste dovezi nu poate fi eliberată, persoana îndreptăţită prezintă o declaraţie pe propria răspundere privind realizarea acestor venituri, în condiţiile prevăzute de Codul penal;

c)  dovada eliberată de autorităţile competente, în cazul persoanelor care realizează venituri profesionale neimpozabile;

d)  dovada eliberată de autorităţile competente, în cazul asociaţilor unici, privind veniturile realizate de aceştia;

e)  adeverinţa eliberată de plătitorul indemnizaţiei de maternitate, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările ulterioare, de angajator sau, după caz, de casa teritorială de asigurări de sănătate ori de agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă, pentru aplicarea art. 8 alin. (1) lit. d) din ordonanţa de urgenţă;

f) dovada eliberată de autorităţile competente, de angajatori sau, după caz, declaraţia pe propria răspundere, din care să rezulte data de la care solicitantul se află în concediu pentru creşterea copilului;

g) copia contractului de muncă sau, după caz, dovada eliberată de angajatori ori de autorităţile competente străine sau române, tradusă şi legalizată, care să ateste realizarea de venituri profesionale pe baza unor contracte individuale de muncă în străinătate, potrivit acordurilor guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state, sau, după caz, realizarea de venituri profesionale dobândite în urma activităţilor salariale ori independente totalizate în baza prevederilor Regulamentului CEE 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii.

(6) Actele doveditoare privind atestarea situaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (7) şi, după caz, nivelul venitului lunar aferent acestor perioade, certificate pentru conformitate de autorităţile competente, sunt următoarele:

a)  dovada eliberată de instituţia care a trimis persoana în misiune permanentă în străinătate, pentru situaţia prevăzută la lit. a);

b) dovada eliberată de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, pentru situaţiile prevăzute la lit. b), c), e) şi f);

c)  dovada eliberată de casele teritoriale de pensii, pentru situaţiile prevăzute la lit. c)-h) şi p);

d)  dovada eliberată de angajator ori, după caz, de casa teritorială de asigurări de sănătate, pentru situaţiile prevăzute la lit. c)-g) şi i), I)-n);

e)  diploma de absolvire, foaia matricolă sau adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ superior, pentru situaţiile prevăzute la lit. j), k) şi s);

f)  livretul militar, certificatul sau orice altă dovadă eliberată, după caz, de centrul militar în a cărui rază teritorială domiciliază persoana îndreptăţită sau de structurile militare ale instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în care sunt precizate cu exactitate perioadele şi natura situaţiei respective, pentru situaţia prevăzută la lit. o)."

7.  La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) In cazul în care situaţia prevăzută la alin. (1) se produce după data de 1 ianuarie 2009, se acordă o singură indemnizaţie, la aceeaşi valoare cu indemnizaţia primită anterior naşterii celui din urmă copil."

8.  La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului sau, după caz, a stimulentului lunar se face la cererea scrisă a persoanei îndreptăţite, ori de câte ori aceasta solicită, cu respectarea condiţiilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă."

9.  La articolul 14, alineatul (2) se abrogă.

10.   După articolul 19 se introduc două noi articole, articolele 191 şi 192, cu următorul cuprins:

„Art. 191. - (1) La stabilirea bazei de calcul a indemnizaţiei pentru creşterea copilului se iau în considerare toate veniturile realizate de persoana îndreptăţită, obţinute în condiţiile art. 5, precum şi veniturile aferente perioadelor asimilate prevăzute la art. 4 alin. (7).

(2) Baza de calcul a indemnizaţiei pentru creşterea copilului stabilită potrivit alin.  (1), se determină ca sumă totală a veniturilor realizate în ultimele 12 luni anterior datei naşterii copilului şi împărţită la 12.

(3)  Cuantumul indemnizaţiei pentru creşterea copilului se calculează prin aplicarea cotei de 85% asupra bazei de calcul stabilite potrivit alin. (2).

(4)  Pentru luna în care s-a născut copilul se ia în calcul venitul realizat în luna anterioară celei în care s-a născut copilul.

(5) In situaţia în care cele 12 luni anterioare datei naşterii copilului se constituie numai din perioadele asimilate prevăzute la art. 4 alin. (7) în care nu sunt realizate venituri, cuantumul indemnizaţiei pentru creşterea copilului este de 600 lei. Dacă persoana realizează venituri o perioadă de câteva luni în interiorul celor 12 luni, baza de calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului este reprezentată de suma totală a veniturilor realizate în aceste luni, împărţită la 12.

(6)  In cazul veniturilor din activităţi independente sau agricole, la stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului se iau în calcul veniturile înscrise în actele doveditoare prevăzute la art. 6 alin. (5) lit. b).

(7) In situaţia persoanelor prevăzute la art. 4 alin. (7) lit. m), pentru conversia în moneda naţională a veniturilor realizate de acestea, se ia în calcul cursul de schimb valutar stabilit de Banca Naţională a României din ziua anterioară stabilirii dreptului.

(8) Dacă din calculul indemnizaţiei pentru creşterea copilului potrivit prevederilor alin. (1)-(7) rezultă un cuantum mai mic de 600 lei, se acordă 600 lei.

Art. 192. - (1) In situaţia persoanelor care realizează venituri din activităţi independente sau agricole, cuantumul indemnizaţiei pentru creşterea copilului se recalculează în baza dovezilor eliberate de autorităţile competente privind veniturile efectiv realizate în perioada pentru care s-a luat în calcul venitul estimat în vederea plăţii anticipate a impozitului sau, după caz, pentru care s-a completat declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 6 alin. (5) lit. b).

(2)  Dovada prevăzută la alin. (1) se transmite de către persoana beneficiară la agenţia teritorială, cu respectarea termenului general de prescripţie prevăzut de lege.

(3)  Dacă din recalculare rezultă un cuantum mai mare al indemnizaţiei pentru creşterea copilului faţă de cel stabilit iniţial, diferenţa de cuantum se acordă pentru toată perioada de la data stabilirii dreptului.

(4)  Dacă din recalculare rezultă un cuantum mai mic al indemnizaţiei pentru creşterea copilului faţă de cel stabilit iniţial, diferenţa de cuantum se recuperează de la beneficiar, în condiţiile art. 21 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă."

11. La articolul 20 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate, dar nu mai devreme de a 43-a zi de la data naşterii copilului, indiferent de persoana îndreptăţită care solicită dreptul, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată;".

12. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - Pe perioada acordării indemnizaţiei pentru creşterea copilului, plata pensiei de invaliditate şi a venitului de completare, acordate potrivit legii, nu se suspendă."

13. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - (1) Agenţiile teritoriale solicită Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale creditele bugetare corespunzătoare drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă până cel târziu la data de 15 a fiecărei luni.

(2) Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale solicită Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse creditele bugetare prevăzute la alin. (1), centralizate la nivelul întregii ţări, până cel târziu la data de 20 a fiecărei luni."

14. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - (1) Sumele încasate necuvenit sau acordate în condiţiile prevăzute la art. 192 alin. (3) se recuperează de la beneficiarii acestora, pe baza deciziei emise de directorul executiv al agenţiei teritoriale, cu respectarea termenului general de prescripţie. Decizia de recuperare constituie titlu executoriu.

(2) Suspendarea plăţii/încetarea drepturilor/reluarea plăţii drepturilor/modificarea cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului se face prin decizie a directorului executiv al agenţiei teritoriale şi se comunică beneficiarului în termen de 15 zile lucrătoare. Modelele deciziilor sunt prevăzute în anexele nr. 3a), 3b), 3c) şi 3d)."

15.  După articolul 30 se introduc patru noi articole, articolele 301, 302, 303 şi 304, cu următorul cuprins:

„Art. 301. - Dreptul la indemnizaţia pentru creşterea copilului în cuantumul prevăzut la art. 2 alin. (4) se acordă începând cu luna ianuarie 2009 şi persoanelor care, la data de 1 ianuarie 2009, se aflau în una dintre următoarele situaţii:

a) în plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului;

b) în plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1);

c) în plata stimulentului lunar;

d)  în concediu de maternitate şi în plata indemnizaţiei aferente;

e) ar fi fost îndreptăţite să beneficieze de indemnizaţia pentru creşterea copilului sau de stimulentul lunar şi nu au solicitat acest drept;

f)  cererile privind acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului nu au fost soluţionate până la data de 31 decembrie 2008 inclusiv.

Art. 302. - (1) Pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului în cuantum de 85% în situaţia prevăzută la art. 301 lit. a), b) şi f), persoanele beneficiare transmit la agenţia teritorială o cerere scrisă care să conţină în mod obligatoriu numele şi prenumele, codul numeric personal, adresa, atât ale persoanei beneficiare, cât şi ale copilului pentru care se primeşte indemnizaţia, însoţită de documentele doveditoare, conform prevederilor art. 6 alin. (5) şi (6), până cel târziu la data de 30 iunie 2009.

(2) In situaţia prevăzută la art. 301 lit. b), documentele doveditoare menţionate la alin. (1) sunt cele dinaintea naşterii copilului/copiilor anterior/anteriori.

(3) Până la înregistrarea documentelor doveditoare prevăzute la alin. (1) şi calculul indemnizaţiei pentru creşterea copilului potrivit art. 191, aceasta se acordă în cuantum de 600 lei, urmând ca diferenţa de cuantum să fie acordată începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2009.

Art. 303. - Pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului în situaţia prevăzută la art. 301 lit. c), persoana care doreşte să beneficieze de concediu de creştere a copilului transmite la agenţia teritorială cererea prevăzută în anexa nr. 1 si documentele doveditoare, conform prevederilor art. 6 alin. (5) şi (6).

Art. 304. - Pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului în situaţiile prevăzute la art. 301 lit. d) şi e), persoana îndreptăţită depune la primărie cererea prevăzută în anexa nr. 1 şi documentele doveditoare, conform prevederilor art. 6, cu respectarea  termenelor  prevăzute   la  art.10  alin.   (1)  din ordonanţa de urgenţă."

16.  La articolul 31, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Agenţiile teritoriale transmit Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna anterioară, fundamentarea creditelor necesare pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele beneficiare de indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului."

17. La articolul 31, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale solicită Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse creditele bugetare prevăzute la alin. (2) centralizate la nivelul întregii ţări până cel târziu la data de 20 a fiecărei luni."

18. După articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 361, cu următorul cuprins:

„Art. 361. - (1) Persoanele care îşi desfăşoară activitatea în ministerele şi instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţa naţională beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului acordată prin aceste instituţii.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile tuturor categoriilor de personal.

(3) In situaţia în care în perioada concediului pentru creşterea copilului şi a indemnizaţiei aferente contractul de muncă al persoanei prevăzute la alin. (1) încetează, plata indemnizaţiei se asigură prin agenţiile teritoriale până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.

(4) In situaţia prevăzută la alin. (3), instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au obligaţia să transmită agenţiilor teritoriale în a căror rază teritorială domiciliază persoana beneficiară cererea şi documentele doveditoare ale acesteia care au stat la baza stabilirii dreptului."

19.  In cuprinsul normelor metodologice şi al anexelor, direcţia de muncă, solidaritate socială şi familie judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti se înlocuieşte cu agenţia judeţeană pentru prestaţii sociale, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale, şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse se înlocuieşte cu Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, cu excepţia art. 37.

20. Anexele nr. 1, 2a), 2b), 3a), 3b) şi 3c) se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

21. După anexa nr. 3c) se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3d), având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 17 august 2006, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Mariana Câmpeanu

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXA Nr. 1* (Anexa nr. 1 la normele metodologice)

CERTIFICARE PRIMAR

CERERE si

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului/stimulentului şi alocaţiei de stat pentru copii

Domnului director executiv

I. Subsemnata (ul).

Numele şi prenumele |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

             

                                |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Cod numeric pasonal |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Adresa: Str. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nr. |__|__|__|__|__| Bl.|__|__|__| Sc. |__|__| Ap.|__|__|__| Sector |__|__|__|__|

Mun./oraş |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

com; sat |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Judeţul   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Telefon  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Fax |__|__|__|__|__|__|__|

E-mail __________________________________

Actul de identitate ,2) |__|__|__|__|__| Seria|__|__|__|__| Nr.|__|__|__|__|__|__|

Emis de |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Va rog să-mi aprobaţi acordarea*):

- indemnizaţiei pentru creşterea copilului     |__|

- alocaţiei de stat pentru copii                     |__|

- stinuilentului pentru creşterea copilului       |__|

Dorese să primesc aceste drepturi*):

- la domiciliu prin mandat poştal                |__|

- in cont personal |__| nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

deschis la banca___________________________

- în cont de card   |__| nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

deschis la banca___________________________

1) In cazul cetatenilor români se va specifica lipul de act de identitate;

- B.I.       - buletin de identitate

- CI.        -caitcde identitate

- C.I.P.    - carte de identitate provizorie

2) Pentru cetatenii străini sau apatrizi:

- CI.         -carte de identitate

- L.S.T.    - legitimaţie de şedere temporara

- D.I.       - document de identitate.

*) Se va marea cu "X" căsuţa corespunzatoare

* Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

Având calitatea de*):

- părinte natural   |__|

- părinte adoptiv  |__|

- persoană care are în încredinţare copil în vederea adopţiei |__|

- tutore |__|

- persoană care are copilul în plasament |__|

- persoană care are copilul în plasament în regim de urgenţă |__|

Menţionez că. în conformitate cu OUG nr. 148/2005. sunt *):

- persoana îndreptăţită |__|

- reprezentant legal al persoanei îndreptăţite  |__|

- mandatar al persoanei îndreptăţite |__|

II. Declar pe propria răspundere următoarele:

A.   Referitor la copilul/copiii pentru care solicit dreptul:

1.   Numele si prenumele |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Cod numeric personal     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Act de identitate/act doveditor3 |__|__|__|  Seria |__|__|__| Nr. |__|__|__|__|__|

2.  Numele ţi prenumele |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Cod numeric personal     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Act de identitate/act doveditor3 |__|__|__|  Seria |__|__|__| Nr. |__|__|__|__|__|

3. Numele ţi prenumele |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Cod numeric personal     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Act de identitate/act doveditor3 |__|__|__|  Seria |__|__|__| Nr. |__|__|__|__|__|

B.   Referitor ia copiii pe care îi am în întreţinere:

1.   Numele si prenumele |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Cod numeric personal     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Act de identitate/act doveditor3 |__|__|__|  Seria |__|__|__| Nr. |__|__|__|__|__|

3 se vor specifica datele înscrise în certificatele de naştere ale copiilor

Având calitatea de copil*:

- Natural                                           |__|

- Incredinţat în vederea adopţiei         |__|

- Adoptat                                          |__|

- Tutelat                                            |__|

- Dat în plasament                             |__|

- Dat în plasament de urgenţă            |__|

2.  Numele si prenumele |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Cod numeric personal     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Act de identitate/act doveditor3 |__|__|__|  Seria |__|__|__| Nr. |__|__|__|__|__|

Având calitatea de copil*:

- Natural                                           |__|

- Incredinţat în vederea adopţiei         |__|

- Adoptat                                          |__|

- Tutelat                                            |__|

- Dat în plasament                             |__|

- Dat în plasament de urgenţă            |__|

3. Numele si prenumele |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Cod numeric personal     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Act de identitate/act doveditor3 |__|__|__|  Seria |__|__|__| Nr. |__|__|__|__|__|

Având calitatea de copil*:

- Natural                                           |__|

- Incredinţat în vederea adopţiei         |__|

- Adoptat                                          |__|

- Tutelat                                            |__|

- Dat în plasament                             |__|

- Dat în plasament de urgenţă            |__|

1.   Numele si prenumele |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Cod numeric personal     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Act de identitate/act doveditor3 |__|__|__|  Seria |__|__|__| Nr. |__|__|__|__|__|

Având calitatea de copil*:

- Natural                                           |__|

- Incredinţat în vederea adopţiei         |__|

- Adoptat                                          |__|

- Tutelat                                            |__|

- Dat în plasament                             |__|

- Dat în plasament de urgenţă            |__|

C.   Referitor la situaţia înainte (te solicitarea drepturilor*):

Menţionez că în ultimele 12 luni în anul anterior naşterii copilului am fost în una sau mai multe din situaţiile de mai jos, după cum urmează:

a.     salariat/ă |__|

Denumire angajator |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

  

                              |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Cod fiscal              |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

b.    perioade asimilate:

şi-a însoţit soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate

beneficiar de indemnizaţie de şomaj

realizare perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii. în condiţiile   prevăzute   de   actele   normative   cu   caracter   special   care reglementează concedierile colective

concedii  medicale şi de indemnizaţii pentru  incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii

concedii    medicale    pentru    prevenirea   îmbolnăvirilor   şi    recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale

concedii medicale pentru maternitate

concedii medicale pentru îngrijirea copilului bolnav

concedii medicale de risc maternal

beneficiar de pensie de invaliditate

absolvent/ă cursurile de zi ale învăţământului universitar cu examen de licenţă sau de diplomă organizat în prima sesiune de licenţă

în perioada de 60 de zile de la absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii,

în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licenţă şi începerea re zi den] Satului

concediu fară plată pentru a participa la cursuri de formare şi perfecţionare profesională din iniţiativa angajatorului sau la care acesta şi-a dat acordul, organizate în condiţiile legii

contract    individual   de   muncă   în   străinătate,   pe   baza   acordurilor guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state

întrerupere temporara a activităţii, din iniţiativa angajatorului, fara încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice,  structurale sau similare, potrivit legii

militar în termen/termen redus/ concentrat, mobilizat sau în prizonierat/ efectuare serviciu militar pe bază de voluntariat

beneficiar al indemnizaţiei pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap

beneficiar al concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani, potrivit Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare

c. am realizat venituri din activităţi independente |_____|

d.  am realizat venituri din activităţi agricole |____|

D . Am beneficiat   DA |_| / NU |_| de indemnizaţie de maternitate |_|  /indemnizaţie pentru creşterea copilului |_| începând cu data de.......................................................................................................................

E.   Declar că mă ocup de creşterea şi îngrijirea copilului, că acesta locuieşte împreună eu mine şi că nu este încredinţat sau dat în plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public.

F.  Declar că mă oblig ca în termenul prevăzut de Ordonanţa de urgenţă Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.7/2007, cu modificările ulterioare, să comunic în scris primăriei orice modificare a situaţiei mele cu privire la creşterea şi îngrijirea copilului sau la realizarea de venituri profesionale care poate conduce la încetarea/ suspendarea/modificarea drepturilor.

Cunoscând prevederile art.292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, respectiv declararea necorespunzătoare a adevărului făcută unui organ sau instituţii de stat se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, declar pe proprie răspundere că datele şi informaţiile prezentate corespund realităţii.

Data

......................................

Semnătura solicitantului

......................................

III.   DECLARAŢIE A CELUILALT PĂRINTE (SOŢ/SOŢIE AL/A PERSOANEI SOLICITANTE)

I. Subsemnata (ul),

Numele şi prenumele |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

                                 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Cod numeric personal |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Adresa: Str. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nr. |__|__|__|__|__| Bl.|__|__|__| Sc. |__|__| Ap.|__|__|__| Sector |__|__|__|__|

Mun./oraş |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Localitatea  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Judeţul   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Telefon  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Fax |__|__|__|__|__|__|__|

E-mail __________________________________

Actul de identitate ,1) |__|__|__|__|__| Seria|__|__|__|__| Nr.|__|__|__|__|__|__|

Emis de |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Declar următoarele*):

Beneficiez de indemnizaţie pentru creşterea copilului        |__|

Nu beneficiez de indemnizaţie pentru creşterea copilului   |__|

Beneficiez de indemnizaţie de maternitate                         |__|

Nu beneficiez de indemnizaţie de maternitate                   |__|

Beneficiez de stimulent lunar                                            |__|

Nu beneficiez de stimulent lunar                                       |__| 

Cunoscând prevederile art.292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, respectiv declararea necorespunzătoare a adevărului făcută unui organ sau instituţii de stat se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, declar pe proprie răspundere că datele şi informaţiile prezentate corespund realităţii.

Data

......................................

Semnătura

......................................

ANEXA Nr. 2 [Anexa nr. 2a) la normele metodologice]

AGENŢIA PENTRU PRESTAŢII SOCIALE A JUDEŢULUI ........./MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DECIZIE

nr..........din.........

privind aprobarea acordării indemnizaţiei pentru creşterea copilului/a stimulentului lunar şi a alocaţiei de stat pentru copii

Directorul executiv al Agenţiei pentru Prestaţii Sociale a Judeţului............./Municipiului Bucureşti..........................., numit prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale nr.........,

având în vedere:

- art. 19 pct. 2 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2008 privind aprobarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale;

- art. 9 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările ulterioare;

- art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările ulterioare;

- art. 19 alin. (2), art. 191 şi art. 192 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările ulterioare, înregistrată cu nr.....................;

- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Prestaţii Sociale a Judeţului............./Municipiului Bucureşti

şi în temeiul competenţelor conferite de lege,

DECIDE:

Art. 1. - Se aprobă pentru doamna/domnul....................................................................................................................., în calitate de titular, următoarele drepturi:

a) indemnizaţie pentru creşterea copilului, în cuantum de..............................lei;

b) stimulent, în cuantum de.......................lei;

c) alocaţie de stat pentru copii, în cuantum de..........................lei.

Art. 2. - (1) Drepturile prevăzute la art. 1 se acordă începând cu data de...........................................................

(2) Plata drepturilor prevăzute la art. 1 se efectuează în perioada..........................................a fiecărei luni prin mandat poştal/cont personal/cont de card.

Decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la comunicare, la Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Judeţului ............./Municipiului Bucureşti.

In cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul........................., în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Director executiv,

......................................

ANEXA Nr. 3 [Anexa nr. 2b) la normele metodologice]

AGENŢIA PENTRU PRESTAŢII SOCIALE A JUDEŢULUI ........./MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DECIZIE

nr..........din.........

privind respingerea acordării indemnizaţiei pentru creşterea copilului/a stimulentului lunar şi a alocaţiei de stat pentru copii

Directorul executiv al Agenţiei pentru Prestaţii Sociale a Judeţului.................../Municipiului Bucureşti..........................., numit prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale nr.........,

având în vedere:

- art. 19 pct. 2 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2008 privind aprobarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale;

- art. 1, art. 7 şi art. 9 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările ulterioare;

-  art. 19 alin. (2)-(4) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările ulterioare, înregistrată cu nr.....................;

- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Prestaţii Sociale a Judeţului........../Municipiului Bucureşti şi în temeiul competenţelor conferite de lege,

DECIDE:

Art. 1. - Se respinge pentru doamna/domnul ............................................. acordarea drepturilor de:

a) indemnizaţie pentru creşterea copilului;

b) stimulent;

c) alocaţie de stat pentru copii.

Art. 2. - Respingerea acordării drepturilor are la bază următoarele motive, după caz:

a) solicitantul nu locuieşte împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi nu se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora;

b)  solicitantul nu a realizat în ultimul an anterior datei naşterii copilului, timp de 12 luni, venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi nici nu se încadrează în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările ulterioare;

c) alte motive................................................................................................

Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Judeţului............/Municipiului Bucureşti.

In cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul........................., în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Director executiv,

......................................

ANEXA Nr. 4 [Anexa nr. 3a) la normele metodologice]

AGENŢIA PENTRU PRESTAŢII SOCIALE A JUDEŢULUI ........./MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DECIZIE

nr..........din.........

privind suspendarea plăţii indemnizaţiei pentru creşterea copilului/a stimulentului lunar şi a alocaţiei de stat pentru copii

Directorul executiv al Agenţiei pentru Prestaţii Sociale a Judeţului............../Municipiului Bucureşti..........................., numit prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale nr.........,

având în vedere:

- art. 19 pct. 2 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2008 privind aprobarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale;

- art. 12 alin. (1)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările ulterioare;

- art. 27 alin. (1), art. 28 şi art. 30 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările ulterioare, înregistrată cu nr.....................;

- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Prestaţii Sociale a Judeţului........./Municipiului Bucureşti şi în temeiul competenţelor conferite de lege,

DECIDE:

Art. 1. - Se suspendă pentru doamna/domnul.................................................., în calitate de titular, plata următoarelor drepturi:

a) indemnizaţie pentru creşterea copilului, în cuantum de..............................lei;

b) stimulent, în cuantum de.......................lei;

c) alocaţie de stat pentru copii, în cuantum de..........................lei.

Art. 2. - Suspendarea plăţii drepturilor prevăzute la art. 1 se face începând cu data de..............................................

Art. 3. - Suspendarea plăţii drepturilor are la bază următoarele motive, după caz:

a) beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti;

b) beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;

c) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie;

d) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament;

e) beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;

f) copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată;

g) beneficiarul a decedat;

h) 3 luni consecutiv s-au înregistrat mandate poştale returate;

i) alte situaţii prevăzute de lege.

Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Judeţului............/Municipiului Bucureşti.

In cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul........................., în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Director executiv,

......................................

ANEXA Nr. 5 [Anexa nr. 3b) la normele metodologice]

AGENŢIA PENTRU PRESTAŢII SOCIALE A JUDEŢULUI ........./MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DECIZIE

nr..........din.........

privind încetarea plăţii indemnizaţiei pentru creşterea copilului/a stimulentului lunar şi a alocaţiei de stat pentru copii

Directorul executiv al Agenţiei pentru Prestaţii Sociale a Judeţului........./Municipiului Bucureşti..........................., numit prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale nr.........,

având în vedere:

- art. 19 pct. 2 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2008 privind aprobarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale;

- art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările ulterioare;

- art. 30 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările ulterioare, înregistrată cu nr.....................;

- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Prestaţii Sociale a Judeţului........../Municipiului Bucureşti şi în temeiul competenţelor conferite de lege,

DECIDE:

Art. 1. -Incetează pentru doamna/domnul.................................................., în calitate de titular, plata următoarelor drepturi:

a) indemnizaţie pentru creşterea copilului, în cuantum de..............................lei;

b) stimulent, în cuantum de.......................lei;

c) alocaţie de stat pentru copii, în cuantum de..........................lei.

Art. 2. -Incetarea plăţii drepturilor prevăzute la art. 1 se face începând cu data de..............................................

Art. 3. -Incetarea acordării drepturilor are la bază următoarele motive, după caz:

a) copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap;

b) a avut loc decesul copilului.

Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Judeţului............/Municipiului Bucureşti.

In cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul........................., în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Director executiv,

......................................

ANEXA Nr. 6 [Anexa nr. 3c) la normele metodologice]

AGENŢIA PENTRU PRESTAŢII SOCIALE A JUDEŢULUI ........./MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DECIZIE

nr..........din.........

privind reluarea plăţii indemnizaţiei pentru creşterea copilului/a stimulentului lunar şi a alocaţiei de stat pentru copii

Directorul executiv al Agenţiei pentru Prestaţii Sociale a Judeţului............./Municipiului Bucureşti..........................., numit prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale nr.........,

având în vedere:

- art. 19 pct. 2 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2008 privind aprobarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale;

- art. 12 alin. (5) şi (6) şi art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările ulterioare;

-  art. 27 alin. (2) şi art. 30 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările ulterioare, înregistrată cu nr........................;

- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Prestaţii Sociale a Judeţului........../Municipiului Bucureşti şi în temeiul competenţelor conferite de lege,

DECIDE:

Art. 1. - Se aprobă pentru doamna/domnul......................................................, în calitate de titular, reluarea plăţii următoarelor drepturi:

a) indemnizaţie pentru creşterea copilului, în cuantum de..............................lei;

b) stimulent, în cuantum de.......................lei;

c) alocaţie de stat pentru copii, în cuantum de..........................lei.

Art. 2. - (1) Drepturile prevăzute la art. 1 se acordă începând cu data de...........................................................

(2) Plata drepturilor prevăzute la art.1 se efectuează în perioada..........................................a fiecărei luni prin mandat poştal/cont personal/cont de card.

Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Judeţului............/Municipiului Bucureşti.

In cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul........................., în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Director executiv,

......................................

ANEXA Nr. 7 [Anexa nr. 3d) la normele metodologice]

AGENŢIA PENTRU PRESTAŢII SOCIALE A JUDEŢULUI ........./MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DECIZIE

nr..........din.........

privind modificarea cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului

Directorul executiv al Agenţiei pentru Prestaţii Sociale a Judeţului........./Municipiului Bucureşti..........................., numit prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale nr.........,

având în vedere:

- art. 19 pct. 2 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2008 privind aprobarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale;

- art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările ulterioare;

- art. 191, art. 192 şi art. 30 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările ulterioare, înregistrată cu nr....................;

- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Prestaţii Sociale a Judeţului.........../Municipiului Bucureşti şi în temeiul competenţelor conferite de lege,

DECIDE:

Art. 1. - Se aprobă pentru doamna/domnul....................................................................................................................., în calitate de titular, modificarea cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului de la .................................... lei la ...................................lei.

Art. 2. - (1) Dreptul prevăzut la art. 1 se acordă începând cu data de..........................................................

(2) Plata dreptului prevăzut la art. 1 se efectuează în perioada..........................................a fiecărei luni prin   mandat poştal/cont personal/cont de card.

Art. 3. - Faţă de drepturile achitate până la data modificării cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului, aveţi de primit/restituit suma de....................................lei, reprezentând diferenţe de cuantum rezultate din recalcularea dreptului.

Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Judeţului............/Municipiului Bucureşti.

In cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul........................., în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Director executiv,

......................................


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1682/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1682 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu