Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 166 din 30 septembrie 2004

ACT EMIS DE: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 890 din 30 septembrie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere dispozitiile art. 155 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata,
    in temeiul dispozitiilor art. 39 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

    Consiliul Superior al Magistraturii hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, anexa la prezenta hotarare.
    Art. 2
    Prezentul regulament se trimite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin grija Secretariatului tehnic.

                  Secretarul general al Consiliului Superior
                             al Magistraturii,
                         judecator dr. Dan Lupascu

    ANEXA 1

                               REGULAMENT
de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Consiliul Superior al Magistraturii (denumit in continuare Consiliu) este reprezentant al autoritatii judecatoresti si garantul independentei justitiei.
    Art. 2
    Consiliul este independent si se supune, in activitatea sa, numai legii.
    Art. 3
    Consiliul are personalitate juridica si sediul in municipiul Bucuresti.
    Art. 4
    Consiliul asigura, prin exercitarea atributiilor sale, in conditiile legii, functionarea eficienta a instantelor si parchetelor, precum si respectarea prevederilor legale si regulamentare in desfasurarea carierei profesionale a magistratilor.
    Art. 5
    Consiliul apara corpul magistratilor si pe membrii acestuia impotriva oricarui act de natura sa aduca atingere independentei sau impartialitatii magistratului in infaptuirea justitiei ori sa creeze suspiciuni cu privire la acestea. De asemenea, Consiliul apara reputatia profesionala a magistratilor.

    CAP. 2
    Structura Consiliului

    Art. 6
    (1) Consiliul este alcatuit din 19 membri, care compun Plenul.
    (2) Din Consiliu fac parte:
    a) 14 magistrati, din care 9 judecatori si 5 procurori, alesi in adunarile generale ale magistratilor;
    b) 3 membri de drept, respectiv: presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si ministrul justitiei;
    c) 2 reprezentanti ai societatii civile, specialisti in domeniul dreptului, care se bucura de inalta reputatie profesionala si morala, alesi de Senat.
    (3) Magistratii prevazuti la alin. (2) lit. a) compun cele doua sectii ale Consiliului, una pentru procurori si una pentru judecatori.
    (4) Sectia pentru judecatori este alcatuita din:
    a) 2 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    b) 4 judecatori de la curtile de apel;
    c) 2 judecatori de la tribunale si tribunale specializate;
    d) un judecator de la judecatorii.
    (5) Sectia pentru procurori este alcatuita din:
    a) un procuror de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    b) un procuror de la Parchetul National Anticoruptie;
    c) un procuror de la parchetele de pe langa curtile de apel;
    d) un procuror de la parchetele de pe langa tribunale si tribunale specializate;
    e) un procuror de la parchetele de pe langa judecatorii.

    CAP. 3
    Conducerea Consiliului

    Art. 7
    (1) Consiliul este condus de presedinte, ajutat de un vicepresedinte, alesi pentru un mandat de un an, ce nu poate fi reinnoit.
    (2) Presedintele si vicepresedintele sunt alesi de Plen, dintre magistratii prevazuti la art. 6 alin. (2) lit. a), in prezenta a cel putin 15 membri ai Consiliului, cu votul majoritatii membrilor acestuia.
    (3) Presedintele si vicepresedintele fac parte din sectii diferite.
    (4) Presedintele Consiliului are urmatoarele atributii principale:
    a) reprezinta Consiliul in relatiile interne si internationale;
    b) coordoneaza activitatea Consiliului si repartizeaza lucrarile pentru Plen si sectii;
    c) prezideaza lucrarile Plenului, cu exceptia cazului in care la lucrari participa Presedintele Romaniei;
    d) propune Plenului masurile necesare pentru inceperea procedurilor de revocare a membrilor Consiliului si de ocupare a locurilor devenite vacante;
    e) semneaza actele emise de Plen;
    f) sesizeaza Curtea Constitutionala, in vederea solutionarii conflictelor juridice de natura constitutionala dintre autoritatile publice;
    g) numeste comisia de admitere si comisia de elaborare a subiectelor pentru admiterea in Institutul National al Magistraturii, in conditiile prevazute de Regulamentul privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 158/2004*);
    h) numeste comisia de organizare si supraveghere a examenului de capacitate al magistratilor stagiari in conditiile prevazute de Regulamentul privind examenul de capacitate al magistratilor stagiari, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 155/2004*);
    i) desemneaza membrii Consiliului care pot fi consultati pentru elaborarea unor proiecte de acte normative;
    j) prezinta, in sedinta publica a Plenului, raportul anual asupra activitatii Consiliului, care se transmite instantelor si parchetelor si se da publicitatii;
    k) propune Plenului revocarea din functia de membru ales al Consiliului, in conditiile art. 53 alin. (1) si (2) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii;
    l) are calitatea de ordonator principal de credite, care poate fi delegata secretarului general;
    m) stabileste atributiile secretarului general adjunct, la propunerea secretarului general al Consiliului;
    n) coordoneaza si controleaza activitatea Biroului audit public intern;
    o) coordoneaza si controleaza activitatea Biroului de informare publica si relatii cu presa.
    (5) Presedintele Consiliului indeplineste orice alte atributii stabilite de lege, de regulamente si de Plen.
    (6) Vicepresedintele Consiliului il ajuta pe presedinte in exercitarea atributiilor sale si in lipsa acestuia exercita atributiile prevazute la alin. (4) si (5).
------------
    *) Hotararile Consiliului Superior al Magistraturii nr. 155/2004 si nr. 158/2004 au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 879 din 27 septembrie 2004.

    Art. 8
    In caz de vacanta a functiei de presedinte, Plenul Consiliului, in termen de o luna de la constatarea vacantei, va proceda la alegerea noului presedinte, al carui mandat se exercita in perioada ramasa.

    CAP. 4
    Functionarea Consiliului

    Art. 9
    (1) In termen de 15 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararilor Senatului privind validarea magistratilor alesi ca membri ai Consiliului si, respectiv, alegerea reprezentantilor societatii civile in Consiliu, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie convoaca membrii Consiliului in sedinta de constituire.
    (2) Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie prezideaza sedinta de constituire. In aceasta sedinta sunt alesi presedintele si vicepresedintele Consiliului si se stabilesc responsabilitatile membrilor acestuia, pe domenii de activitate.
    Art. 10
    (1) Consiliul functioneaza ca organ cu activitate permanenta.
    (2) In perioada mandatului, presedintele si vicepresedintele Consiliului nu exercita activitatea de judecator sau procuror.
    (3) In cazul magistratilor membri ai Consiliului, indeplinirea obligatiilor fata de Consiliu are prioritate in raport de celelalte obligatii profesionale. Colegiile de conducere ale instantelor si parchetelor vor lua masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a acestei dispozitii.
    Art. 11
    Plenul si sectiile Consiliului emit hotarari, iar presedintele si vicepresedintele Consiliului emit decizii, potrivit dispozitiilor legale si regulamentare.
    Art. 12
    (1) Hotararile Consiliului se iau in Plen sau in sectii, potrivit atributiilor care revin acestora.
    (2) Lucrarile Plenului Consiliului se desfasoara in prezenta a cel putin 15 membri si sunt prezidate de presedintele sau, dupa caz, de vicepresedintele Consiliului, cu exceptia cazului in care la lucrari participa Presedintele Romaniei.
    (3) Lucrarile sectiilor Consiliului sunt legal constituite in prezenta majoritatii membrilor acestuia si sunt prezidate de presedintele sau, dupa caz, de vicepresedintele Consiliului. In lipsa acestora, membrii sectiei aleg un presedinte de sedinta, cu votul majoritatii celor prezenti.
    (4) La lucrarile sectiei pentru judecatori participa si presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, precum si ministrul justitiei.
    (5) La lucrarile sectiei pentru procurori participa si procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, precum si ministrul justitiei.
    (6) Reprezentantii societatii civile participa numai la lucrarile Plenului Consiliului.
    (7) Hotararile Plenului se iau cu votul majoritatii membrilor Consiliului, iar hotararile sectiilor se iau cu votul majoritatii membrilor sectiilor.
    (8) Magistratul care a prezidat lucrarile sectiei semneaza hotararile si celelalte acte emise de aceasta.
    Art. 13
    (1) Consiliul se intruneste in Plen si in sectii ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui, a vicepresedintelui sau a majoritatii membrilor Plenului ori, dupa caz, ai sectiilor.
    (2) Ordinea de zi a lucrarilor Plenului si ale sectiilor se aproba de catre acestea, la propunerea presedintelui sau, dupa caz, a vicepresedintelui Consiliului.
    (3) Ordinea de zi si hotararile Consiliului se publica in Buletinul Oficial al acestei institutii sau pe pagina de Internet a Consiliului.
    (4) Lucrarile Plenului si ale sectiilor Consiliului sunt, de regula, publice. Membrii Plenului sau ai sectiilor hotarasc, cu majoritate de voturi, situatiile in care sedintele nu sunt publice.
    (5) Hotararile Consiliului, in plen si in sectii, se iau prin vot direct si secret.
    (6) Presedintele Romaniei prezideaza, fara drept de vot, lucrarile Plenului Consiliului la care participa.
    (7) In situatiile in care sectiile indeplinesc rolul de instanta de judecata in domeniul raspunderii disciplinare, ministrul justitiei, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie si procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie nu au drept de vot.
    (8) In termen de cel mult 10 zile, hotararile adoptate in Plen sau in sectii vor fi redactate de catre persoana insarcinata cu asigurarea lucrarilor de secretariat.
    Art. 14
    (1) Activitatea de secretariat va fi asigurata, in functie de specificul lucrarilor aflate pe ordinea de zi, de persoane anume desemnate de secretarul general al Consiliului.
    (2) Lucrarile fiecarei sedinte se inregistreaza si se consemneaza intr-un proces-verbal, intocmit de persoana desemnata potrivit alin. (1) si semnat de magistratul care a prezidat sedinta.

    CAP. 5
    Atributiile Consiliului

    Art. 15
    (1) Consiliul are dreptul si obligatia sa apere independenta, impartialitatea si reputatia profesionala a magistratilor.
    (2) In cazul in care un magistrat considera ca independenta, impartialitatea sau reputatia profesionala ii este afectata in orice mod, se poate adresa Consiliului.
    (3) Consiliul dispune, dupa caz, verificarea aspectelor semnalate prin intermediul Directiei inspectiei judiciare, publicarea rezultatelor verificarii, sesizarea organului competent sa decida asupra masurilor care se impun sau luarea oricarei alte masuri corespunzatoare, potrivit legii.
    Art. 16
    (1) Consiliul asigura respectarea legii si a criteriilor de competenta si etica profesionala in desfasurarea carierei profesionale a magistratilor.
    (2) Atributiile referitoare la cariera magistratilor se exercita cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara si ale regulamentelor adoptate in aplicarea acestor acte normative.
    Art. 17
    Consiliul intocmeste si pastreaza dosarele profesionale ale magistratilor, infiinteaza o baza de date referitoare la activitatea lor si asigura actualizarea acesteia, potrivit legii.
    Art. 18
    Consiliul coordoneaza activitatea Institutului National al Magistraturii si a Scolii Nationale de Grefieri.
    Art. 19
    (1) Plenul Consiliului are urmatoarele atributii:
    1. propune Presedintelui Romaniei numirea in functie si eliberarea din functie a judecatorilor si a procurorilor, cu exceptia celor stagiari. In cazul judecatorilor in functie ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Plenul examineaza si recomandarile primite de la Colegiul de conducere al acestei Curti;
    2. propune Presedintelui Romaniei numirea in functie si revocarea din functie a presedintelui, vicepresedintelui si presedintilor de sectii ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si a procurorului general al Parchetului National Anticoruptie, precum si a adjunctilor acestora;
    3. dispune promovarea magistratilor in functiile de executie;
    4. dispune promovarea magistratilor in functiile de conducere din cadrul instantelor si al parchetelor, in urma consultarii magistratilor din cadrul instantelor si parchetelor respective, precum si revocarea din functia de conducere potrivit art. 50 alin. (2) din Legea nr. 303/2004;
    5. numeste judecatorii stagiari si procurorii stagiari, pe baza rezultatelor obtinute la examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii;
    6. elibereaza din functie judecatorii stagiari si procurorii stagiari;
    7. aproba transferul magistratilor;
    8. dispune suspendarea din functie a magistratilor;
    9. numeste, pe perioade determinate, in posturi vacante, magistrati de cariera pensionari;
    10. propune Presedintelui Romaniei conferirea de distinctii pentru magistrati, in conditiile legii;
    11. stabileste numarul anual de cursanti ai Institutului National al Magistraturii, aproba anual data si locul pentru organizarea concursului de admitere la Institutul National al Magistraturii, stabileste tematica pentru acest concurs si aproba programul de formare profesionala a auditorilor de justitie, emite avize si adopta regulamente, in cazurile si in conditiile prevazute de lege, la propunerea Consiliului stiintific al Institutului National al Magistraturii;
    12. organizeaza si valideaza, potrivit legii si Regulamentului privind examenul de capacitate al magistratilor stagiari, examenul de capacitate a magistratilor stagiari, numeste comisia de examinare si comisia de contestatii si aproba programul de formare profesionala continua a magistratilor, la propunerea Consiliului stiintific al Institutului National al Magistraturii, precum si tematica activitatilor de formare profesionala continua, organizate de curtile de apel si parchetele de pe langa acestea;
    13. dispune organizarea concursului de promovare a magistratilor;
    14. numeste comisiile pentru evaluarea anuala a activitatii profesionale a magistratilor, in conditiile legii;
    15. numeste si revoca directorul si directorii adjuncti ai Institutului National al Magistraturii, la propunerea Consiliului stiintific al Institutului National al Magistraturii, si desemneaza judecatorii si procurorii care vor face parte din Consiliul stiintific al Institutului National al Magistraturii;
    16. aproba structura organizatorica, statele de functii si statele de personal ale Institutului National al Magistraturii, la propunerea Consiliului stiintific al acestui institut;
    17. stabileste numarul anual de cursanti ai Scolii Nationale de Grefieri, aproba anual data si locul pentru organizarea concursului de admitere la Scoala Nationala de Grefieri, stabileste tematica pentru acest concurs si aproba programele de formare initiala si continua a grefierilor, emite avize si adopta regulamente, in cazurile si in conditiile prevazute de lege, la propunerea Colegiului de conducere al scolii;
    18. numeste directorul si directorii adjuncti ai Scolii Nationale de Grefieri si desemneaza magistratii membri in Consiliul de conducere si numeste personalul de instruire al scolii;
    19. functioneaza ca instanta de judecata, avand in competenta solutionarea contestatiilor formulate de magistrati impotriva hotararilor pronuntate de sectiile Consiliului, cu exceptia celor date in materie disciplinara;
    20. aproba infiintarea si desfiintarea sectiilor curtilor de apel, ale instantelor din circumscriptiile acestora si ale parchetelor, precum si infiintarea sediilor secundare ale instantelor judecatoresti si circumscriptiile acestora, in conditiile legii;
    21. avizeaza proiectul de hotarare a Guvernului privind lista localitatilor care fac parte din circumscriptiile judecatoriilor;
    22. stabileste categoriile de procese sau de cereri care se solutioneaza in municipiul Bucuresti numai de anumite instante, cu respectarea competentei materiale prevazute de lege;
    23. stabileste numarul vicepresedintilor curtilor de apel, ai tribunalelor si ai tribunalelor specializate, precum si judecatoriile la care functioneaza un vicepresedinte, la propunerea presedintilor curtilor de apel;
    24. stabileste numarul adjunctilor procurorilor generali ai parchetelor de pe langa curtile de apel si ai prim-procurorilor parchetelor de pe langa tribunale, precum si parchetele de pe langa judecatorii, unde prim-procurorii sunt ajutati de adjuncti, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    25. convoaca adunarile generale ale magistratilor, in conditiile legii;
    26. aproba masurile pentru suplimentarea sau reducerea numarului de posturi pentru instante si parchete;
    27. elaboreaza propriul proiect de buget, cu avizul consultativ al Ministerului Finantelor Publice;
    28. emite avizele conforme pentru proiectele de buget ale instantelor si parchetelor;
    29. adopta Codul deontologic al magistratilor, Codul deontologic al grefierilor, Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, precum si alte regulamente si hotarari prevazute in Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, Legea nr. 304/2004 si in alte legi;
    30. asigura publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si pe pagina de Internet a Consiliului a Codului deontologic al magistratilor, a Codului deontologic al grefierilor si a regulamentelor pe care le adopta;
    31. avizeaza proiectele de acte normative ce privesc activitatea autoritatii judecatoresti;
    32. avizeaza proiectele de regulamente si ordine care se aproba de ministrul justitiei, in cazurile prevazute de lege;
    33. poate sesiza ministrul justitiei cu privire la necesitatea initierii sau modificarii unor acte normative in domeniul justitiei;
    34. publica anual in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, si pe pagina de Internet a Consiliului raportul privind starea justitiei;
    35. numeste inspectorii generali din cadrul Directiei inspectiei judiciare a Consiliului, in conditiile art. 60 raportat la art. 59 alin. (2) din Legea nr. 317/2004;
    36. numeste secretarul general, secretarul general adjunct si personalul cu functii de conducere din aparatul tehnic administrativ al Consiliului;
    37. solutioneaza sesizarea presedintelui sau, dupa caz, a vicepresedintelui Consiliului privind revocarea din functia de membru ales al Consiliului in conditiile art. 53 alin. (1) si (2) din Legea nr. 317/2004;
    38. solutioneaza contestatiile privind procedura de alegere a magistratilor membri ai Consiliului;
    39. stabileste numarul de posturi necesar functionarii aparatului tehnic administrativ al Consiliului, in limitele bugetului;
    40. stabileste structura compartimentelor din cadrul aparatului tehnic administrativ al Consiliului si modul de organizare a activitatii acestora;
    41. aproba programele de activitate ale compartimentelor din cadrul aparatului tehnic administrativ al Consiliului;
    42. stabileste parcul auto propriu al Consiliului.
    (2) Plenul Consiliului exercita orice alte atributii prevazute de lege si de regulamente.
    Art. 20
    Candidaturile pentru ocuparea functiilor de presedinte, vicepresedinte, presedinti de sectii la Inalta Curte de Casatie si Justitie, pentru promovarea in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, precum si pentru ocuparea functiilor de conducere vacante de la instante judecatoresti si parchete, se depun impreuna cu orice inscrisuri relevante la secretarul general al Consiliului.
    Art. 21
    (1) Dupa primirea dosarelor de la sectia competenta sa verifice indeplinirea conditiilor prevazute de art. 41 lit. b) din Legea nr. 317/2004, presedintele Consiliului stabileste data sedintei Plenului, convoaca sedinta si dispune transmiterea materialelor tuturor membrilor Consiliului.
    (2) Cu cel putin 10 zile inainte de data stabilita pentru sedinta Plenului, candidatii vor fi invitati, prin grija secretarului general, sa se prezinte personal la data stabilita pentru sedinta, in vederea audierii.
    Art. 22
    (1) Candidatii vor fi audiati, pe rand, in Plenul Consiliului.
    (2) In cazul in care considera necesar, Consiliul poate amana pentru o alta sedinta luarea hotararii de propunere pentru numire si, respectiv, promovare si va putea delega, din cadrul sau, raportori care sa prezinte informari asupra candidatilor.
    (3) In cazul in care Consiliul hotaraste propunerea de numire a unor candidati, hotararea va fi inaintata, in cel mult 20 de zile, Presedintelui Romaniei, in vederea emiterii decretului de numire in functie.
    Art. 23
    (1) Examenul de capacitate al magistratilor stagiari se organizeaza de Consiliu si Institutul National al Magistraturii, conform Regulamentului privind examenul de capacitate al magistratilor stagiari.
    (2) Comisia de examinare si comisia de contestatii sunt numite de catre Plenul Consiliului, la propunerea Institutului National al Magistraturii.
    (3) Presedintele Consiliului numeste comisia de organizare si supraveghere a examenului de capacitate.
    Art. 24
    (1) Consiliul valideaza examenul de capacitate in prima sedinta care urmeaza afisarii rezultatelor, centralizeaza rezultatele si intocmeste, in ordinea mediilor obtinute, tabelul de clasificare a candidatilor pe baza caruia vor fi numiti pe posturile vacante.
    (2) Pentru a dispune validarea examenului de capacitate, Consiliul verifica respectarea conditiilor legale privind organizarea si desfasurarea acestuia si modul de stabilire a rezultatelor de catre comisia de examinare. In acest scop, Consiliul poate solicita comisiei de examinare orice informatii in legatura cu examenul si poate dispune orice alte verificari. In cazul in care se considera necesar, membrii comisiei de examinare sau alte persoane care pot furniza informatii asupra examenului pot fi invitate pentru a fi audiate in sedinta Plenului.
    Art. 25
    Dupa validarea examenului de capacitate, prin grija secretarului general, lista tuturor posturilor vacante de la judecatorii si parchetele de pe langa judecatorii se publica, de indata, separat pentru judecatori si procurori, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, si se afiseaza la sediile judecatoriilor si parchetelor de pe langa judecatorii.
    Art. 26
    (1) Hotararea de validare va fi comunicata, in cel mult 20 de zile, prin grija secretarului general, Institutului National al Magistraturii.
    (2) Candidatii declarati admisi la examen au dreptul, in ordinea mediilor, sa-si aleaga posturile, in termen de 15 zile libere de la publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
    (3) In termen de cel mult 3 luni de la data validarii examenului de capacitate, Consiliul va propune Presedintelui Romaniei numirea in functie a magistratilor care au fost declarati reusiti la examenul de capacitate.
    Art. 27
    (1) Consiliul poate invalida, in tot sau in parte, examenul de capacitate in cazurile in care constata ca nu au fost respectate conditiile prevazute de lege sau de regulament cu privire la organizarea si desfasurarea examenului ori ca exista dovada savarsirii unei fraude.
    (2) In cazul in care dispune invalidarea, Consiliul va stabili o noua data pentru sustinerea examenului de capacitate si va lua orice alte masuri necesare, potrivit legii.
    Art. 28
    (1) In solutionarea contestatiilor formulate de magistrati impotriva hotararilor pronuntate de sectiile Consiliului, potrivit art. 37 alin. (2) din Legea nr. 317/2004, se aplica dispozitiile Codului de procedura civila.
    (2) Hotararea pronuntata de Plenul Consiliului este definitiva si irevocabila.
    Art. 29
    Sectiile Consiliului au urmatoarele atributii referitoare la cariera magistratilor:
    1. dispun detasarea si delegarea magistratilor, in conditiile legii;
    2. analizeaza indeplinirea conditiilor legale de catre magistratii stagiari care au promovat examenul de capacitate, de catre alti juristi care au fost admisi la concursul de intrare in magistratura, de catre magistratii inscrisi la concursul de promovare in functii de executie si de catre cei care si-au depus candidatura pentru promovarea in functii de conducere;
    3. solutioneaza contestatiile impotriva calificativelor acordate de comisiile de evaluare anuala a activitatii profesionale a magistratilor, constituite in conditiile legii;
    4. emit avizul conform pentru mentinerea in functie a magistratilor sau, dupa caz, pentru reincadrarea in functie a magistratilor pensionati, pana la implinirea varstei de 68 de ani;
    5. iau masuri pentru solutionarea sesizarilor primite de la justitiabili sau de la alte persoane privind conduita necorespunzatoare a magistratilor.
    Art. 30
    Sectia pentru judecatori a Consiliului numeste si promoveaza magistratii-asistenti ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in conditiile legii.
    Art. 31
    (1) In indeplinirea atributiilor prevazute de art. 41 lit. b) din Legea nr. 317/2004, dupa expirarea termenelor de 30 de zile prevazute de dispozitiile art. 48 alin. (3), art. 51 alin. (3) si ale art. 52 alin. (3) din Legea nr. 303/2004, secretarul general al Consiliului inainteaza candidaturile sectiei pentru judecatori sau sectiei pentru procurori, dupa caz.
    (2) In termen de 10 zile de la primire, sectia analizeaza dosarele si intocmeste un referat privind indeplinirea conditiilor legale de catre candidati. Dupa intocmirea referatului, dosarele se inainteaza Plenului.
    Art. 32
    (1) Sectia pentru judecatori sau sectia pentru procurori, dupa caz, solutioneaza contestatiile formulate de magistrati impotriva calificativelor acordate de comisiile de evaluare anuala a activitatii profesionale in termen de 30 de zile.
    (2) In urma solutionarii contestatiei, comisia poate hotari mentinerea aceluiasi calificativ sau acordarea unui calificativ superior.
    (3) Hotararea se comunica magistratului in termen de 5 zile.
    (4) Hotararea sectiei poate fi atacata cu contestatie la Plen, in termen de 5 zile de la comunicare.
    (5) Hotararea Plenului este definitiva si irevocabila.
    (6) Hotararea sectiei sau, dupa caz, a Plenului se transmite compartimentului competent al Consiliului, in vederea includerii sale in dosarul profesional al magistratului.
    Art. 33
    (1) In solutionarea sesizarilor primite in temeiul art. 41 lit. e) din Legea nr. 317/2004, sectia pentru judecatori sau, dupa caz, sectia pentru procurori poate dispune verificari prin intermediul Directiei inspectiei judiciare, poate solicita colegiului de conducere al instantei sau parchetului unde isi desfasoara activitatea magistratul comunicarea unui punct de vedere asupra aspectelor semnalate sau poate lua alte masuri pentru verificarea sesizarii.
    (2) Rezultatul verificarilor se comunica autorului sesizarii, in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
    Art. 34
    (1) Sectia pentru judecatori a Consiliului incuviinteaza perchezitia, retinerea sau arestarea preventiva a judecatorilor si a magistratilor-asistenti.
    (2) Sectia pentru procurori a Consiliului incuviinteaza perchezitia, retinerea sau arestarea preventiva a procurorilor.
    (3) Pentru situatiile prevazute la alin. (1) si (2), sectiile se pronunta in termen de cel mult 3 zile de la sesizare.
    (4) Dispozitiile prevazute la alin. (1) si (2) nu se aplica in caz de infractiune flagranta.
    Art. 35
    (1) Consiliul indeplineste, prin sectiile sale, rolul de instanta de judecata in domeniul raspunderii disciplinare a judecatorilor si a procurorilor, pentru faptele prevazute in art. 97 din Legea nr. 303/2004, precum si pentru exercitarea functiei cu rea-credinta sau grava neglijenta de catre acestia, daca fapta nu constituie infractiune.
    (2) Sectia pentru judecatori are rolul de instanta disciplinara si pentru magistratii-asistenti ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
    Art. 36
    (1) Actiunea disciplinara se exercita de colegiile de conducere prevazute de art. 45 alin. (1) din Legea nr. 317/2004.
    (2) In cazul exercitarii actiunii disciplinare, la lucrarile colegiilor de conducere nu participa judecatorii, judecatorii-inspectori sau, dupa caz, procurorii-inspectori si magistratul impotriva caruia se exercita actiunea disciplinara.
    Art. 37
    (1) In vederea exercitarii actiunii disciplinare este obligatorie efectuarea cercetarii prealabile, care se dispune de titularul acestei actiuni.
    (2) Cercetarea prealabila se efectueaza de judecatorii desemnati de Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, de judecatorii-inspectori din cadrul curtilor de apel ori, dupa caz, de procurorii-inspectori din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetului National Anticoruptie sau din cadrul parchetelor de pe langa curtile de apel.
    (3) Cercetarea prealabila se efectueaza potrivit dispozitiilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 317/2004.
    (4) In cazul abaterilor disciplinare savarsite de judecatorii, judecatorii-inspectori sau procurorii-inspectori prevazuti la art. 46 alin. (2) din Legea nr. 317/2004, cercetarea prealabila se efectueaza de judecatorii sau, dupa caz, procurorii desemnati de colegiul de conducere al instantei ori al parchetului din care face parte judecatorul, judecatorul-inspector sau procurorul-inspector.
    (5) Dupa primirea rezultatului cercetarii prealabile, titularul actiunii disciplinare sesizeaza Consiliul, in vederea judecarii actiunii disciplinare.
    (6) Actiunea disciplinara se exercita in termen de 60 de zile de la data inregistrarii actului de constatare a abaterii, dar nu mai tarziu de un an de la data savarsirii abaterii.
    Art. 38
    (1) Indata dupa primirea sesizarii, presedintele Consiliului stabileste data la care va avea loc sedinta sectiei pentru solutionarea actiunii disciplinare.
    (2) Lucrarile de secretariat vor fi asigurate de catre Directia inspectiei judiciare.
    Art. 39
    (1) In procedura disciplinara in fata sectiilor Consiliului, citarea magistratului impotriva caruia se exercita actiunea disciplinara este obligatorie. Magistratul poate fi reprezentat de un alt magistrat sau poate fi asistat ori reprezentat de un avocat.
    (2) Reprezentarea titularului actiunii disciplinare se realizeaza prin conducatorul instantei sau al parchetului ori printr-un alt magistrat desemnat de colegiul de conducere.
    (3) Partile vor fi citate cu cel putin 15 zile inaintea datei stabilite conform art. 38.
    (4) Magistratul si, dupa caz, reprezentantul sau avocatul sau au dreptul sa ia cunostinta de toate actele dosarului si pot solicita administrarea de probe in aparare.
    (5) Sectia Consiliului va putea dispune, chiar din oficiu, administrarea oricaror probe necesare solutionarii actiunii disciplinare.
    Art. 40
    (1) Membrii sectiei delibereaza, in secret, asupra actiunii disciplinare.
    (2) Sectia Consiliului, in cazul in care constata ca sesizarea este intemeiata, aplica una dintre sanctiunile disciplinare prevazute de lege, in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsite de magistrat si cu circumstantele personale ale acestuia.
    (3) Sectia se pronunta printr-o hotarare care va cuprinde, in principal, elementele prevazute la art. 49 din Legea nr. 317/2004.
    (4) Hotararea va fi semnata de catre magistratul care a prezidat lucrarile sectiei, precum si de catre membrii sectiei care au participat la solutionarea actiunii disciplinare.
    Art. 41
    (1) Hotararea sectiei Consiliului prin care s-a solutionat actiunea disciplinara se motiveaza si se redacteaza in termen de cel mult 20 de zile de la pronuntare si se comunica de indata, in scris, magistratului si titularului actiunii disciplinare. Comunicarea hotararii este asigurata de secretarul general al Consiliului.
    (2) Impotriva hotararii prevazute la alin. (1) se poate exercita recurs in termen de 15 zile de la comunicare. Competenta solutionarii recursului apartine Completului de 9 judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Din Completul de 9 judecatori nu pot face parte membrii cu drept de vot ai Consiliului si magistratul sanctionat disciplinar.
    (3) Recursul declarat impotriva hotararii prevazute la alin. (1) se depune la presedintele Consiliului, care dispune inregistrarea acestuia si transmiterea, impreuna cu dosarul cauzei, la Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    (4) Recursul suspenda executarea hotararii sectiei Consiliului de aplicare a sanctiunii disciplinare.
    (5) Hotararea prin care se solutioneaza recursul prevazut la alin. (2) este irevocabila.
    Art. 42
    (1) Hotararile ramase irevocabile se comunica, prin grija secretarului general al Consiliului, titularului actiunii disciplinare, precum si Directiei resurse umane si organizare din cadrul Consiliului, in vederea luarii masurilor corespunzatoare, conform legii.
    (2) In cazul in care s-a dispus excluderea din magistratura a unui judecator sau a unui procuror, hotararea irevocabila se transmite Presedintelui Romaniei, in vederea emiterii decretului de eliberare din functie.
    Art. 43
    (1) Procedura de solutionare a contestatiei prevazute de art. 32, precum si cea de solutionare a actiunii disciplinare se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila.
    (2) Dispozitiile art. 36 - 42 referitoare la solutionarea actiunii disciplinare se aplica si in cazul solutionarii actiunii formulate impotriva magistratului pentru exercitarea functiei cu rea-credinta sau grava neglijenta.
    Art. 44
    Sectiile Consiliului indeplinesc orice alte atributii prevazute de lege, de regulamente sau stabilite de Plen.

    CAP. 6
    Statutul membrilor Consiliului

    Art. 45
    (1) Membrii Consiliului au calitatea de demnitar.
    (2) Durata mandatului membrilor alesi ai Consiliului este de 6 ani.
    (3) Magistratii alesi membri ai Consiliului nu pot fi promovati pe durata mandatului.
    (4) Calitatea de reprezentant al societatii civile ales membru al Consiliului este incompatibila cu calitatea de parlamentar, ales local, functionar public, magistrat in activitate, notar public, avocat, consilier juridic sau executor judecatoresc in exercitiu.
    (5) Din Consiliu nu pot face parte, in timpul aceluiasi mandat, soti sau rude ori afini pana la gradul IV inclusiv.
    Art. 46
    (1) Calitatea de membru al Consiliului inceteaza, dupa caz, la expirarea mandatului, prin demisie, revocare din functie, nerezolvarea starii de incompatibilitate in termen de 15 zile de la data alegerii ori in caz de pierdere a functiei care a determinat desemnarea ca membru al Consiliului, precum si prin deces.
    (2) Magistratii alesi membri ai Consiliului pierd aceasta calitate in cazul transferului sau al detasarii in functii din afara instantelor sau, dupa caz, a parchetelor.
    (3) Magistratul ales ca membru al Consiliului pierde de drept aceasta calitate daca a fost sanctionat disciplinar.
    (4) In cazul incetarii calitatii de membru al Consiliului inainte de expirarea mandatului, Plenul Consiliului propune Senatului validarea magistratului care a obtinut numarul urmator de voturi in cadrul alegerilor desfasurate potrivit art. 9 alin. (3) sau art. 14 din Legea nr. 317/2004 ori, dupa caz, alegerea unuia dintre candidatii prevazuti la art. 20 din aceeasi lege. Mandatul noului membru dureaza pana la expirarea mandatului celui in locul caruia a fost ales.
    Art. 47
    Calitatea de membru al Consiliului se suspenda de drept, in situatia in care a intervenit, potrivit legii, suspendarea din functia de magistrat.
    Art. 48
    Presedintele sau vicepresedintele Consiliului propune Plenului Consiliului revocarea din functia de membru ales al Consiliului in situatia in care persoana in cauza nu mai indeplineste conditiile legale pentru a fi membru ales al Consiliului sau in cazul neindeplinirii atributiilor in cadrul Consiliului.
    Art. 49
    Presedintele, vicepresedintele si ceilalti membri ai Consiliului primesc lunar, pentru activitatea desfasurata, indemnizatia prevazuta de lege.

    CAP. 7
    Aparatul tehnic administrativ al Consiliului

    Art. 50
    (1) Consiliul dispune de un aparat tehnic administrativ propriu.
    (2) Aparatul tehnic administrativ al Consiliului este organizat in directii, servicii si birouri.
    Art. 51
    (1) Aparatul tehnic administrativ al Consiliului este condus de un secretar general, care poate fi ajutat de un secretar general adjunct.
    (2) Secretarul general si secretarul general adjunct sunt numiti de Plenul Consiliului dintre magistratii care au cel putin 10 ani vechime in magistratura si indeplinesc celelalte conditii prevazute de lege pentru promovarea in functii de conducere.
    (3) Secretarul general si secretarul general adjunct sunt numiti pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea reinvestirii.
    (4) Secretarul general al Consiliului primeste o indemnizatie lunara egala cu cea a unui secretar de stat, iar secretarul general adjunct primeste o indemnizatie lunara egala cu cea a unui subsecretar de stat.
    Art. 52
    (1) Sub autoritatea presedintelui si vicepresedintelui Consiliului, secretarul general coordoneaza si asigura buna functionare a compartimentelor din cadrul aparatului tehnic administrativ al Consiliului, sens in care:
    a) asigura colaborarea cu instantele judecatoresti si parchetele, cu Institutul National al Magistraturii, cu Scoala Nationala de Grefieri, cu Ministerul Justitiei, cu alte institutii si autoritati, in conditiile legii;
    b) asigura comunicarea hotararilor pronuntate de sectiile Consiliului, in materie disciplinara;
    c) asigura legatura dintre conducerea Consiliului si compartimentele din aparatul tehnic administrativ;
    d) asigura redactarea si comunicarea ordinii de zi a sedintelor Consiliului si redactarea proceselor-verbale de sedinta;
    e) asigura tinerea in registre speciale a evidentei lucrarilor, precum si arhivarea dosarelor;
    f) coordoneaza elaborarea programelor privind activitatea Consiliului si controleaza modul de realizare a acestora;
    g) transmite Ministerului Justitiei propunerile cu privire la necesitatea initierii sau modificarii unor acte normative in domeniul justitiei, in conditiile art. 39 alin. (5) din Legea nr. 317/2004;
    h) coordoneaza activitatea de elaborare a rapoartelor si sintezelor privind activitatea Consiliului;
    i) participa la sedintele plenului, iar la sedintele sectiilor poate participa si prin delegare;
    j) asigura pregatirea lucrarilor pentru sedintele plenului si ale sectiilor Consiliului si verifica realizarea masurilor stabilite;
    k) asigura transmiterea avizului catre initiatori, in cazul proiectelor de acte normative ce privesc activitatea autoritatii judecatoresti, precum si orice alte proiecte de regulamente si ordine care se aproba de ministrul justitiei, in cazurile prevazute de lege, in conditiile art. 39 alin. (3) si (4) din Legea nr. 317/2004;
    l) asigura publicarea anuala, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, si pe pagina de Internet a Consiliului, a raportului privind starea justitiei, adoptat de Plenul Consiliului in temeiul art. 39 alin. (6) din Legea nr. 317/2004;
    m) supune dezbaterii si aprobarii Plenului proiectul de buget al Consiliului;
    n) coordoneaza indeplinirea atributiilor prevazute la art. 38 lit. h) din Legea nr. 317/2004;
    o) coordoneaza activitatea de redactare si editare a Buletinului Oficial al Consiliului;
    p) numeste, elibereaza din functie, solutioneaza actiunea disciplinara si exercita orice alte atributii privind personalul cu functii de executie din aparatul tehnic administrativ al Consiliului;
    q) face propuneri Plenului de numire si eliberare din functie in legatura cu personalul cu functii de conducere;
    r) prezinta presedintelui Consiliului proiectul protocolului ce urmeaza a fi incheiat cu Jandarmeria Romana pentru paza sediului Consiliului, a bunurilor si valorilor apartinand acestuia, supravegherea accesului si mentinerea ordinii interioare necesare desfasurarii normale a activitatii in acest sediu;
    s) prezinta presedintelui Consiliului proiectul protocolului ce urmeaza a fi incheiat cu ministrul administratiei si internelor pentru asigurarea protectiei magistratilor alesi membri ai Consiliului.
    (2) Secretarul general indeplineste orice alte atributii incredintate de presedintele Consiliului.
    Art. 53
    In realizarea atributiilor sale, secretarul general emite dispozitii, potrivit prevederilor legale si prezentului regulament.
    Art. 54
    Atributiile secretarului general adjunct se stabilesc de presedintele Consiliului, la propunerea secretarului general.
    Art. 55
    Secretarul general adjunct este inlocuitorul de drept al secretarului general.
    Art. 56
    Conducerea compartimentelor din cadrul aparatului tehnic administrativ al Consiliului se asigura de catre directori, sefi de servicii si sefi de birouri care organizeaza, coordoneaza, indruma si raspund de activitatea compartimentului pe care il conduc si asigura buna colaborare cu alte compartimente.
    Art. 57
    Conducatorii compartimentelor din cadrul aparatului tehnic administrativ al Consiliului au urmatoarele atributii comune:
    a) verifica si raspund de lucrarile efectuate in cadrul compartimentelor pe care le conduc;
    b) verifica modul in care personalul din subordine isi indeplineste indatoririle profesionale si de serviciu si propun secretarului general, in conditiile legii, stimularea celor cu activitate meritorie, masurile corespunzatoare pentru prevenirea savarsirii de abateri disciplinare si initierea procedurii de aplicare a sanctiunilor disciplinare persoanelor care comit astfel de abateri;
    c) raspund de repartizarea echilibrata a sarcinilor personalului din subordine, intocmind fisa postului pentru fiecare persoana in parte;
    d) intocmesc programele de activitate ale compartimentelor si le prezinta spre aprobare Plenului Consiliului; stabilesc masurile necesare si urmaresc indeplinirea in mod corespunzator a obiectivelor din aceste programe;
    e) urmaresc si raspund de elaborarea corespunzatoare si la termenele stabilite a lucrarilor repartizate de conducerea Consiliului sau de secretarul general, cuprinse in programele de activitate;
    f) repartizeaza personalului din subordine lucrarile primite de la conducerea Consiliului sau de la secretarul general;
    g) evalueaza activitatea profesionala a personalului din subordine;
    h) indeplinesc orice alte atributii stabilite de lege, de regulamente, de conducerea Consiliului sau de secretarul general.
    Art. 58
    Structura compartimentelor aparatului tehnic administrativ al Consiliului si modul de organizare a activitatii acestora se stabilesc de Plen.
    Art. 59
    Atributiile functiilor din cadrul aparatului tehnic administrativ al Consiliului sunt prevazute prin fisele posturilor.
    Art. 60
    Din aparatul tehnic administrativ al Consiliului fac parte:
    1. Directia resurse umane si organizare, alcatuita din:
    a) Serviciul resurse umane pentru instantele judecatoresti;
    b) Serviciul resurse umane pentru parchete;
    c) Serviciul organizarea instantelor si parchetelor;
    d) Serviciul recrutare, formare si perfectionare profesionala.
    2. Directia economica si administrativ, alcatuita din:
    a) Serviciul salarizare si buget;
    b) Serviciul administrativ si aprovizionare.
    3. Directia inspectiei judiciare;
    4. Serviciul legislatie, contencios si documentare;
    5. Biroul de audit public intern;
    6. Biroul de informare publica si relatii cu presa;
    7. Biroul de informatica;
    8. Biroul relatii internationale.

    1. Directia resurse umane si organizare

    Art. 61
    (1) Directia resurse umane si organizare asigura cadrul organizatoric si functional necesar desfasurarii activitatii Consiliului, instantelor judecatoresti si parchetelor, Institutului National al Magistraturii si Scolii Nationale de Grefieri.
    (2) Directia resurse umane si organizare evalueaza, in conditiile legii, modul de organizare si functionare a instantelor judecatoresti si parchetelor si propune conducerii Consiliului masurile corespunzatoare pentru asigurarea functionarii eficiente a acestora.

    a) Serviciul resurse umane pentru instantele judecatoresti
    Art. 62
    Serviciul resurse umane pentru instantele judecatoresti are urmatoarele atributii:
    a) asigura secretariatul Plenului si al sectiei pentru judecatori, cu exceptia cazului in care sectia are rolul de instanta de judecata pentru judecatori si magistratii-asistenti;
    b) efectueaza lucrarile referitoare la numirea si eliberarea din functie a judecatorilor si magistratilor-asistenti;
    c) efectueaza lucrarile referitoare la numiri si revocari din functii de conducere a judecatorilor si magistratilor-asistenti;
    d) efectueaza lucrarile referitoare la promovarea in functii superioare de executie a judecatorilor si magistratilor-asistenti;
    e) efectueaza lucrarile referitoare la numirea in functie a judecatorilor stagiari pe baza rezultatelor obtinute la examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii;
    f) efectueaza lucrarile referitoare la eliberarea din functie a judecatorilor stagiari;
    g) efectueaza lucrarile privind transferul judecatorilor;
    h) efectueaza lucrarile privind suspendarea din functie a judecatorilor si magistratilor-asistenti;
    i) efectueaza lucrarile referitoare la numirea, pe perioada determinata, in posturi vacante, a judecatorilor de cariera pensionari;
    j) efectueaza lucrarile referitoare la conferirea de distinctii pentru judecatori, potrivit legii;
    k) intocmeste lucrarile referitoare la detasarea judecatorilor, in cadrul instantelor judecatoresti, la Consiliu, Institutul National al Magistraturii, Scoala Nationala de Grefieri, Ministerul Justitiei si unitatile subordonate acestuia ori la alte autoritati publice;
    l) efectueaza lucrarile referitoare la delegarea judecatorilor curtilor de apel;
    m) intocmeste lucrari referitoare la emiterea avizului conform pentru mentinerea in functie a judecatorilor sau pentru reincadrarea in functie a judecatorilor pensionati, pana la implinirea varstei de 68 de ani;
    n) intocmeste si actualizeaza baza de date cuprinzand judecatorii care s-au remarcat in activitatea profesionala, pe baza criteriilor prevazute de art. 41 alin. (2) din Legea nr. 303/2004;
    o) tine evidenta posturilor vacante de conducere, din cadrul instantelor judecatoresti;
    p) tine evidenta posturilor vacante de judecator de la Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    q) centralizeaza candidaturile depuse pentru ocuparea functiilor de conducere la instantele judecatoresti, a functiilor de judecator si a functiilor de conducere de la Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    r) efectueaza lucrari privind acordarea unor drepturi de personal si urmareste respectarea legislatiei care reglementeaza aceste drepturi;
    s) intocmeste si pastreaza dosarele profesionale ale judecatorilor si magistratilor-asistenti si asigura confidentialitatea datelor cuprinse in acestea. In acest scop, verifica actele prezentate pentru numirea personalului, potrivit legii;
    t) efectueaza lucrarile necesare in vederea numirii personalului si urmareste tinerea la zi a dosarelor profesionale, prin introducerea tuturor actelor si documentelor necesare;
    u) intocmeste si actualizeaza baza de date referitoare la judecatori si magistratii-asistenti.

    b) Serviciul resurse umane pentru parchete
    Art. 63
    Serviciul resurse umane pentru parchete are urmatoarele atributii:
    a) asigura secretariatul Plenului si al sectiei pentru procurori, cu exceptia cazului in care sectia are rolul de instanta de judecata pentru procurori;
    b) efectueaza lucrarile referitoare la numirea si eliberarea din functie a procurorilor;
    c) efectueaza lucrarile referitoare la numiri si revocari din functii de conducere a procurorilor;
    d) efectueaza lucrarile referitoare la promovarea in functii superioare de executie a procurorilor;
    e) efectueaza lucrarile referitoare la numirea in functie a procurorilor stagiari pe baza rezultatelor obtinute la examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii;
    f) efectueaza lucrarile referitoare la eliberarea din functie a procurorilor stagiari;
    g) efectueaza lucrarile privind transferul procurorilor;
    h) efectueaza lucrarile privind suspendarea din functie a procurorilor;
    i) efectueaza lucrarile referitoare la numirea, pe o perioada determinata, in posturi vacante, a procurorilor de cariera pensionari;
    j) efectueaza lucrarile referitoare la conferirea de distinctii pentru procurori, potrivit legii;
    k) intocmeste lucrarile referitoare la detasarea procurorilor, in cadrul parchetelor, la Consiliu, Institutul National al Magistraturii, Scoala Nationala de Grefieri, Ministerul Justitiei si unitatile subordonate acestuia ori la alte autoritati publice;
    l) intocmeste lucrarile referitoare la emiterea avizului conform pentru mentinerea in functie a procurorilor sau pentru reincadrarea in functie a procurorilor pensionati, pana la implinirea varstei de 68 de ani;
    m) intocmeste si actualizeaza baza de date cuprinzand procurorii care s-au remarcat in activitatea profesionala, pe baza criteriilor prevazute de art. 41 alin. (2) din Legea nr. 303/2004;
    n) tine evidenta posturilor vacante de conducere din cadrul parchetelor;
    o) centralizeaza candidaturile depuse pentru ocuparea functiilor de conducere la parchete;
    p) efectueaza lucrari privind acordarea unor drepturi de personal si urmareste respectarea legislatiei care stabileste aceste drepturi;
    q) intocmeste si pastreaza dosarele profesionale ale procurorilor si asigura confidentialitatea datelor cuprinse in acestea. In acest scop, verifica actele prezentate pentru numirea personalului, potrivit legii;
    r) efectueaza lucrarile necesare in vederea numirii personalului si urmareste tinerea la zi a dosarelor profesionale, prin introducerea tuturor actelor si documentelor necesare;
    s) intocmeste si actualizeaza baza de date referitoare la procurori.
    Art. 64
    Dosarele profesionale ale magistratilor cuprind:
    a) fisa in care se consemneaza evolutia carierei de magistrat de la intrarea in magistratura, pana la incetarea functiei;
    b) cererea de numire in functie;
    c) actele de stare civila (in copie);
    d) actele de studii (in copie);
    e) curriculum vitae;
    f) copii de pe cartea de munca;
    g) cazier judiciar;
    h) adeverinte medicale, potrivit legii, precum si rezultatele testelor psihologice, unde este cazul;
    i) caracterizari provenind de la fostele locuri de munca sau, dupa caz, de la ultima institutie de invatamant absolvita;
    j) declaratii cu privire la respectarea interdictiilor prevazute de Legea nr. 303/2004;
    k) rezultatele obtinute la concursul de admitere in Institutul National al Magistraturii, examenul de capacitate, lucrari scrise sustinute la concursuri, certificatul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, rezultatele privind cursurile de perfectionare, alte diplome si certificate (de exemplu: de absolvire a cursurilor postuniversitare, de absolvire a unor cursuri in strainatate, diplome de master de la diferite universitati si alte cursuri, diplome de doctorat, titluri stiintifice si didactice);
    l) ordinele si celelalte documente, precum si comunicarile de numire, delegare, detasare, transfer, promovare si incetare din functie;
    m) aprecierile anuale;
    n) hotararea definitiva privind aplicarea unei sanctiuni disciplinare;
    o) actele incheiate ca urmare a verificarilor efectuate ori in urma eventualelor sesizari privind activitatea profesionala.
    Art. 65
    (1) Datele din dosarele profesionale ale magistratilor sunt confidentiale.
    (2) Magistratul are dreptul sa-si consulte propriul dosar profesional.

    c) Serviciul organizarea instantelor si parchetelor
    Art. 66
    Serviciul organizarea instantelor si parchetelor are ca principale atributii:
    a) examineaza propunerile si solicitarile privind infiintarea sau desfiintarea de instante judecatoresti si parchete;
    b) fundamenteaza avizul Consiliului pentru suplimentarea sau reducerea numarului de posturi la instantele judecatoresti si parchete;
    c) fundamenteaza avizul Consiliului pentru stabilirea numarului maxim de posturi pentru instante si parchete;
    d) fundamenteaza avizul Consiliului pentru stabilirea numarului maxim de posturi pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    e) fundamenteaza avizul Consiliului pentru statele de functii si personal pentru curtile de apel, tribunale, tribunale specializate, judecatorii si parchete;
    f) examineaza solicitarile privind infiintarea de sedii secundare ale instantelor judecatoresti si parchetelor;
    g) face propuneri si intocmeste lucrarile privind stabilirea circumscriptiilor instantelor judecatoresti si parchetelor;
    h) intocmeste lucrarile privind categoriile de procese sau de cereri care se solutioneaza in municipiul Bucuresti numai de anumite instante, cu respectarea competentei materiale prevazute de lege;
    i) intocmeste lucrarile necesare si face propuneri privind stabilirea numarului vicepresedintilor curtilor de apel, ai tribunalelor si ai tribunalelor specializate, precum si judecatoriilor la care functioneaza un vicepresedinte, la propunerea presedintilor curtilor de apel;
    j) intocmeste lucrarile necesare si formuleaza propuneri privind numarul adjunctilor procurorilor generali ai parchetelor de pe langa curtile de apel si ai prim-procurorilor parchetelor de pe langa tribunale, precum si parchetele de pe langa judecatorii, unde prim-procurorii sunt ajutati de adjuncti, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    k) intocmeste lucrarile necesare si formuleaza propuneri privind suplimentarea sau reducerea numarului de posturi pentru instante sau parchete;
    l) urmareste permanent echilibrarea statelor de functii cu volumul de activitate al instantelor judecatoresti si parchetelor si, cand este cazul, face propuneri pentru redistribuirea unor posturi intre instante sau parchete, intocmind lucrarile necesare;
    m) efectueaza ori participa la efectuarea unor sinteze privind activitatea instantelor judecatoresti si parchetelor, propunand masurile ce se impun;
    n) intocmeste lucrarile privind structura organizatorica, statele de functii si statele de personal ale Institutului National al Magistraturii si ale Scolii Nationale de Grefieri, la propunerea Consiliului stiintific al Institutului National al Magistraturii, respectiv a Consiliului de conducere al Scolii Nationale de Grefieri;
    o) asigura tinerea la zi a evidentei posturilor de la instantele judecatoresti si parchete, propune numarul de locuri pentru concursul de admitere la Scoala Nationala de Grefieri si realizeaza, impreuna cu un reprezentant al Scolii Nationale de Grefieri, repartizarea pe posturile vacante a absolventilor scolii;
    p) stabileste indicatori statistici referitori la fenomenul judiciar si la activitatea desfasurata de instantele judecatoresti si parchete;
    q) elaboreaza instrumentele primare de culegere a datelor, precum si centralizatoarele statistice ale tuturor instantelor judecatoresti si parchetelor; sintetizeaza, sistematizeaza si interpreteaza datele statistice privitoare la activitatea instantelor judecatoresti si parchetelor. In acest scop exploateaza, modifica, adapteaza si perfectioneaza programul pe calculator destinat statisticii, in colaborare cu Biroul informatica;
    r) organizeaza si indruma activitatea de statistica judiciara la instantele judecatoresti si parchete si organizeaza arhivarea datelor statistice;
    s) efectueaza sau participa la efectuarea unor sinteze privind evolutia fenomenului judiciar;
    t) asigura documentarea de specialitate necesara in domeniul statisticii judiciare;
    u) asigura comunicarea datelor statistice Institutului National de Statistica, cu care tine legatura permanent;
    v) pune la dispozitie date privind activitatea instantelor judecatoresti si parchetelor si date privind fenomenul judiciar, la solicitarea autoritatilor publice nationale si a altor organisme interne si internationale interesate;
    w) efectueaza lucrarile privind declaratiile de avere si declaratiile de interese, in conditiile legii.

    d) Serviciul recrutare, formare si perfectionare profesionala
    Art. 67
    Serviciul recrutare, formare si perfectionare profesionala are urmatoarele atributii:
    a) efectueaza lucrarile necesare pentru indeplinirea atributiilor organizatorice care revin Consiliului in legatura cu stabilirea numarului anual de cursanti ai Institutului National al Magistraturii si organizarea concursului de admitere la Institutul National al Magistraturii si la Scoala Nationala de Grefieri;
    b) efectueaza lucrarile necesare pentru indeplinirea atributiilor ce revin Consiliului in legatura cu organizarea concursului de admitere in magistratura;
    c) efectueaza lucrarile necesare pentru indeplinirea atributiilor ce revin Consiliului in legatura cu examenul de capacitate al magistratilor stagiari si personalului de specialitate juridica, asimilat magistratilor;
    d) efectueaza lucrarile necesare pentru indeplinirea atributiilor ce revin Consiliului in legatura cu examenul de promovare a magistratilor in functii de executie vacante sau pe loc;
    e) intocmeste si pastreaza dosarele profesionale pentru aparatul propriu al Consiliului;
    f) colaboreaza cu Institutul National al Magistraturii si cu Scoala Nationala de Grefieri in legatura cu actiunile de formare si perfectionare profesionala a magistratilor si personalului auxiliar de specialitate de la instantele judecatoresti si parchete, precum si a celuilalt personal din sistemul justitiei;
    g) intocmeste lucrarile privind numirea si revocarea directorului si directorilor adjuncti ai Institutului National al Magistraturii si desemnarea judecatorilor si procurorilor care vor face parte din Consiliul stiintific al Institutului National al Magistraturii;
    h) intocmeste lucrarile privind numirea directorului si directorilor adjuncti ai Scolii Nationale de Grefieri si desemnarea magistratilor membri in consiliul de conducere al acesteia;
    i) organizeaza concursuri/examene pentru ocuparea posturilor vacante de executie din aparatul tehnic administrativ al Consiliului;
    j) face propuneri si efectueaza lucrarile necesare privind incadrarea, promovarea ori incetarea din functie a personalului de executie din aparatul tehnic administrativ al Consiliului;
    k) asigura testarea psihologica a persoanelor care candideaza pentru functia de magistrat sau a personalului de specialitate juridica din cadrul Consiliului, asimilat magistratilor, potrivit legii;
    l) asigura testarea psihologica periodica a judecatorilor, procurorilor, magistratilor asistenti de la Inalta Curte de Casatie si Justitie si a personalului de specialitate juridica din cadrul Consiliului, asimilat magistratilor, potrivit legii, cu prilejul promovarilor pe loc sau intr-o functie de conducere;
    m) asigura evaluarea integritatii psihoprofesionale a magistratilor, a persoanelor care pot intra in sistem fara a sustine concursul de admitere in magistratura, precum si a personalului de specialitate juridica din cadrul Consiliului, asimilat magistratilor, potrivit legii;
    n) realizeaza, la cerere, consilierea psihologica a magistratilor si personalului de specialitate juridica asimilat magistratilor, potrivit legii;
    o) desfasoara lucrari de cercetare in domeniul psihodiagnozei si psihologiei resurselor umane.

    2. Directia economica si administrativ

    a) Serviciul salarizare si buget
    Art. 68
    (1) Serviciul salarizare si buget are, in ceea ce priveste salarizarea si drepturile de personal, urmatoarele atributii:
    a) intocmeste statele de functii si statele de personal pentru Consiliu, impreuna cu Directia resurse umane si organizare;
    b) urmareste angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor de personal pentru aparatul tehnic administrativ al Consiliului, potrivit legii;
    c) urmareste, impreuna cu Directia resurse umane si organizare, aplicarea legislatiei in domeniul drepturilor de personal: salarii, indemnizatii, sporuri, grade, trepte, salariu de merit si altele, pentru Consiliu;
    d) avizeaza, impreuna cu Directia resurse umane si organizare si cu Serviciul legislatie, contencios si documentare, incadrarile si modificarile de incadrari, echivalarile de functii si specialitati pentru Consiliu;
    e) elaboreaza, impreuna cu Directia resurse umane si organizare, criteriile pentru acordarea premiilor trimestriale si anuale pe categorii de personal;
    f) calculeaza drepturile de personal (salarii, indemnizatii, concedii de odihna si alte drepturi ca: premii, stimulente) pentru personalul din aparatul tehnic administrativ al Consiliului;
    g) stabileste si asigura efectuarea platii in termen a obligatiilor fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, fondul pentru somaj si fondul asigurarilor sociale de sanatate;
    h) analizeaza proiectul de buget al Institutului National al Magistraturii si al Scolii Nationale de Grefieri si formuleaza propuneri corespunzatoare;
    i) fundamenteaza avizul conform al Consiliului pentru proiectele de buget ale instantelor si parchetelor, potrivit legii;
    j) intocmeste lunar situatia privind monitorizarea cheltuielilor de personal finantate de la bugetul de stat pentru Consiliu si unitatile aflate in coordonare si o transmite, potrivit legii, la Ministerul Finantelor Publice;
    k) intocmeste fisele fiscale privind impozitul pe venit;
    l) intocmeste darile de seama statistice lunare privind indicatorii de munca si salarii pentru Consiliu si asigura transmiterea acestora, conform legii, la Institutul National de Statistica;
    m) emite puncte de vedere in probleme de salarizare si drepturi de personal, la solicitarea compartimentelor din cadrul Consiliului;
    n) asigura intocmirea si depunerea declaratiilor nominale privind: contributiile de asigurari sociale, contributiile la fondul pentru somaj si la fondul asigurarilor sociale de sanatate;
    o) asigura intocmirea si depunerea declaratiei lunare privind impozitul pe salarii retinut angajatilor.
    (2) Serviciul salarizare si buget are, in ceea ce priveste bugetul, urmatoarele atributii:
    a) angajeaza, alaturi de ordonatorul de credite, utilizarea creditelor bugetare in limita bugetului aprobat;
    b) fundamenteaza, pe baza propunerilor compartimentelor din cadrul Consiliului (directii, servicii, birouri), ale unitatilor aflate in coordonare, necesarul anual de credite, elaboreaza proiectul de buget al Consiliului si se ocupa de obtinerea avizului consultativ al Ministerului Finantelor Publice;
    c) propune repartizarea indicatorilor financiari si urmareste realizarea lor pe capitole bugetare si categorii de cheltuieli, potrivit legii;
    d) gestioneaza si utilizeaza veniturile proprii, aprobate potrivit legii;
    e) asigura fondurile necesare pentru deplasarile personalului Consiliului in tara si in strainatate, tine evidenta operativa a acestora si verifica deconturile, urmareste incadrarea in cheltuielile aprobate prin buget;
    f) organizeaza activitatea casieriei, in conformitate cu prevederile legale; ia masuri pentru efectuarea tuturor platilor in numerar, precum si efectuarea operatiunilor curente cu Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti si cu unitatea bancara competenta pentru operatiuni de plati externe;
    g) exercita, potrivit legii, controlul financiar preventiv asupra tuturor operatiunilor si documentelor din care deriva drepturi sau obligatii patrimoniale;
    h) asigura organizarea evidentei contabile in cadrul Consiliului, indruma si coordoneaza aceasta activitate la ordonatorii secundari de credite, centralizeaza situatiile financiare trimestriale si anuale ale ordonatorilor secundari si tertiari de credite si asigura transmiterea acestora la Ministerul Finantelor Publice, la termenele stabilite potrivit reglementarilor legale;
    i) organizeaza si efectueaza operatiunile prevazute de lege privind evidenta contabila a patrimoniului aflat in gestiunea responsabilului de bunuri din cadrul Serviciului administrativ si aprovizionare;
    j) inregistreaza notele contabile si tine evidenta conturilor sintetice si analitice si intocmeste balantele de verificare lunare;
    k) asigura evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
    l) analizeaza si supune spre aprobare ordonatorului principal de credite propunerile cu persoanele desemnate de catre ordonatorii secundari de credite pentru acordarea vizei de control financiar preventiv propriu;
    m) intocmeste situatia centralizatoare a tuturor operatiunilor supuse vizei de control financiar preventiv propriu la nivelul ordonatorilor secundari de credite si asigura transmiterea trimestriala a acestora la Ministerul Finantelor Publice;
    n) intocmeste situatia trimestriala privind executia cheltuielilor bugetare angajate pentru aparatul tehnic administrativ al Consiliului;
    o) centralizeaza situatia trimestriala privind executia bugetara aprobata ordonatorilor din subordine si asigura transmiterea acesteia la Ministerul Finantelor Publice.

    b) Serviciul administrativ si aprovizionare
    Art. 69
    Serviciul administrativ si aprovizionare are urmatoarele atributii:
    a) face propuneri pentru buget referitoare la cheltuielile de intretinere, cheltuielile materiale si de capital pentru activitatea Consiliului;
    b) administreaza intregul patrimoniu al Consiliului;
    c) tine evidenta operativa a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar;
    d) tine evidenta bunurilor din patrimoniul Consiliului;
    e) intocmeste anual listele de inventar al bunurilor, pe camere si pe persoane;
    f) negociaza, propune spre incheiere si urmareste executarea in bune conditii a contractelor de intretinere si servicii pentru apa, canalizare, gaze, electricitate, telefoane, lifturi, faxuri, copiatoare, masini de scris, masini de calcul etc.;
    g) intocmeste liste de dotari independente necesare Consiliului, cu finantare de la buget, in limita sumei aprobate;
    h) organizeaza, asigura si executa efectiv, prin licitatie sau oferte, conform legii, achizitionarea bunurilor prevazute in listele de dotari independente;
    i) asigura aprovizionarea cu bunuri materiale, rechizite, mijloace tehnice necesare desfasurarii activitatii Consiliului si se preocupa de confectionarea legitimatiilor de serviciu, diplomelor, atestatelor si altor documente;
    j) asigura receptia, evidenta si distribuirea pe baza de fise a tuturor bunurilor si materialelor ce sunt achizitionate pentru activitatea proprie a Consiliului;
    k) asigura transportul de persoane si marfuri, intretinerea si exploatarea in conditii bune si de siguranta a autoturismelor din dotarea Consiliului;
    l) emite foile de parcurs zilnic pentru fiecare autoturism din dotarea Consiliului;
    m) intocmeste fisa activitatii zilnice pentru parcul auto;
    n) intocmeste situatia privind consumul de carburanti din cursul lunii, pentru fiecare autoturism, si o depune la Serviciul salarizare si buget la sfarsitul lunii;
    o) verifica in prima zi a lunii stocul de carburanti pentru fiecare autoturism, consemnand stocul existent intr-un proces-verbal;
    p) asigura reparatiile curente, intretinerea, curatenia si administrarea sediului Consiliului;
    q) intocmeste lista bunurilor din patrimoniul Consiliului, propuse pentru casare;
    r) intocmeste si prezinta spre aprobare referatele de necesitate privind materialele si obiectele de inventar, pe baza solicitarilor compartimentelor functionale;
    s) verifica activitatea magazinerului cu privire la modul de gestionare a materialelor intrate si iesite din magazie si a modului de depozitare a acestora;
    t) intocmeste planul pentru deszapezire, combaterea fenomenelor meteorologice periculoase si paza contra incendiilor si se preocupa de aplicarea lor;
    u) asigura, impreuna cu trupele de jandarmi, securitatea si paza sediului propriu;
    v) asigura decontarea la timp a tuturor cheltuielilor efectuate zilnic pe linie de administratie si aprovizionare;
    w) asigura insusirea si aplicarea normelor de protectie a muncii de catre personalul Consiliului;
    x) intocmeste planul de evacuare a personalului si bunurilor materiale din Consiliu in caz de calamitati si catastrofe sau pe timp de razboi;
    y) face anual propuneri de buget pentru inzestrarea cu materialele necesare a formatiunilor de aparare civila in timp de pace si razboi;
    z) participa prin reprezentantul sau la pregatirea si convocarile organizate de comandantul de aparare civila; executa, conform planului de evacuare, exercitii de alarmare a personalului si exercita orice alte atributii privind apararea civila.

    3. Directia inspectiei judiciare

    Art. 70
    (1) Directia inspectiei judiciare indeplineste, potrivit legii, atributii de verificare, inspectie si control in toate domeniile specifice de activitate, sub coordonarea si controlul Consiliului.
    (2) In cadrul Directiei inspectiei judiciare functioneaza inspectori generali numiti de Plenul Consiliului dintre magistratii care au cel putin 10 ani vechime in magistratura si care indeplinesc celelalte conditii prevazute de lege pentru promovarea in functii de conducere.
    Art. 71
    Inspectorii generali exercita, in principal, urmatoarele atributii:
    a) efectueaza verificari la instante si parchete, in legatura cu respectarea normelor procedurale privind primirea cererilor, stabilirea termenelor, pronuntarea, redactarea si comunicarea hotararilor, inaintarea dosarelor in apel si recurs, executarea hotararilor penale si civile si informeaza conducerea Consiliului despre deficientele constatate, formuland propuneri adecvate;
    b) verifica si solutioneaza sesizarile adresate Consiliului privind conduita necorespunzatoare a judecatorilor, procurorilor si a magistratilor asistenti de la Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    c) verifica modul de indeplinire a atributiilor de conducere a instantelor judecatoresti si a parchetelor, a atributiilor ce decurg din legi si regulamente pentru asigurarea bunei functionari a instantelor si parchetelor, a calitatii corespunzatoare a serviciului, semnaland deficientele constatate si formuland propuneri corespunzatoare pentru inlaturarea acestora;
    d) efectueaza verificari, in vederea incuviintarii de catre sectiile Consiliului a perchezitiei, retinerii sau arestarii preventive a magistratilor;
    e) analizeaza concluziile controalelor tematice efectuate prin judecatorii-inspectori si procurorii-inspectori si prezinta propuneri privind masurile necesare;
    f) efectueaza verificari privind indeplinirea de catre magistrati a conditiei de buna reputatie;
    g) efectueaza verificari privind indeplinirea conditiei de buna reputatie de catre candidatii admisi la concursul de admitere in magistratura, in conditiile Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 157/2004*);
    h) asigura secretariatul sectiilor Consiliului, in cazul in care acestea au rolul de instanta disciplinara pentru magistrati.
------------
    *) Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 157/2004 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 879 din 27 septembrie 2004.

    4. Serviciul legislatie, contencios si documentare

    Art. 72
    (1) Serviciul legislatie, contencios si documentare are, in materie de legislatie, urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza punctul de vedere privind avizarea proiectelor de acte normative si studii de analiza strategica ce privesc activitatea autoritatii judecatoresti;
    b) elaboreaza punctul de vedere privind avizarea proiectelor de regulamente si ordine care se aproba de ministrul justitiei, in cazurile prevazute de lege;
    c) sesizeaza secretarul general al Consiliului cu privire la necesitatea initierii sau modificarii unor acte normative in domeniul justitiei;
    d) formuleaza puncte de vedere pe probleme juridice, la solicitarea compartimentelor Consiliului, a Ministerului Justitiei sau a altor autoritati ori institutii publice.
    (2) In materie de contencios are urmatoarele atributii:
    a) avizeaza, din punct de vedere al legalitatii, orice masura de natura sa angajeze raspunderea patrimoniala a presedintelui Consiliului in calitate de ordonator principal de credite;
    b) avizeaza, din punct de vedere al legalitatii, orice masura care ar putea aduce atingere drepturilor Consiliului sau ale personalului sau;
    c) avizeaza contractele incheiate de catre Consiliu in calitate de ordonator principal de credite;
    d) avizeaza, la solicitarea unitatilor aflate in coordonarea Consiliului, contractele incheiate de catre acestea;
    e) avizeaza hotararile emise de Consiliu privind personalul de conducere incadrat in aparatul tehnic administrativ;
    f) avizeaza hotararile emise de Consiliu privind numirea si revocarea din functie a directorului si directorilor adjuncti ai Institutului National al Magistraturii si a directorului si directorilor adjuncti ai Scolii Nationale de Grefieri;
    g) avizeaza hotararile Consiliului de desemnare a judecatorilor si procurorilor care vor face parte din Consiliul stiintific al Institutului National al Magistraturii, precum si hotararile de desemnare a magistratilor ca membri in Consiliul de conducere al Scolii Nationale de Grefieri;
    h) avizeaza deciziile secretarului general referitoare la numire, promovare, eliberare din functie si sanctionare disciplinara pentru personalul de executie din aparatul tehnic administrativ al Consiliului;
    i) verifica si avizeaza, la solicitarea compartimentelor din cadrul Consiliului, valabilitatea actelor prezentate pentru stabilirea vechimii in munca sau in profesie;
    j) reprezinta Consiliul si apara drepturile si interesele acestuia in fata instantelor judecatoresti si a altor organe de jurisdictie;
    k) indeplineste lucrarile pentru solutionarea actiunii disciplinare, potrivit legii, pentru personalul din aparatul tehnic administrativ al Consiliului;
    l) duce la indeplinire, impreuna cu Directia resurse umane si organizare, masurile dispuse in legatura cu executarea hotararilor privind aplicarea sanctiunilor disciplinare judecatorilor, procurorilor si magistratilor asistenti.
    (3) In materie de documentare are urmatoarele atributii:
    a) asigura pastrarea colectiei Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si completarea acestei colectii pe masura aparitiei de noi acte normative;
    b) ia masuri pentru cunoasterea si procurarea, in limita fondurilor alocate sau prin schimburi, donatii etc. a lucrarilor si revistelor de specialitate din tara si din strainatate;
    c) propune secretarului general al Consiliului masurile necesare pentru pastrarea in bune conditii a fondului de carti, reviste si ziare din gestiunea bibliotecii Consiliului.

    5. Biroul audit public intern

    Art. 73
    (1) Biroul audit public intern reprezinta compartimentul de specialitate care verifica legalitatea administrarii veniturilor si cheltuielilor publice ale Consiliului, ale Institutului National al Magistraturii si ale Scolii Nationale de Grefieri.
    (2) Biroul audit public intern este constituit potrivit legii.
    (3) Biroul audit public intern functioneaza in subordinea presedintelui Consiliului.
    Art. 74
    Biroul audit public intern exercita, in principal, urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza norme metodologice specifice Consiliului, cu avizul Unitatii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I.);
    b) elaboreaza proiectul planului anual de audit public intern;
    c) efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale Consiliului sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate si eficienta;
    d) informeaza U.C.A.A.P.I. despre recomandarile neinsusite de catre conducerea Consiliului, precum si despre consecintele acestora;
    e) raporteaza periodic presedintelui Consiliului constatarile, concluziile si recomandarile rezultate din activitatile de audit;
    f) elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern;
    g) raporteaza presedintelui Consiliului identificarea unor iregularitati sau posibile prejudicii si indeplineste masurile stabilite de acesta.
    Art. 75
    Biroul audit public intern auditeaza, cel putin o data la 3 ani, urmatoarele:
    a) angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatii de plata, inclusiv din fondurile comunitare;
    b) platile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare;
    c) vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;
    d) concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;
    e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanta, precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora;
    f) alocarea creditelor bugetare;
    g) sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;
    h) sistemul de luare a deciziilor;
    i) sistemele de conducere si control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme;
    j) sistemele informatice.

    6. Biroul de informare publica si relatii cu presa

    Art. 76
    Biroul de informare publica si relatii cu presa functioneaza in subordinea presedintelui Consiliului si indeplineste atributiile prevazute de Legea nr. 544/2001.
    Art. 77
    Biroul de informare publica si relatii cu presa are urmatoarele atributii:
    a) raspunde la sesizarile si cererile formulate in baza Legii nr. 544/2001, in legatura cu propria activitate;
    b) informeaza presedintele Consiliului cu privire la aspectele semnificative ce vizeaza justitia, difuzate prin mass-media, iar, din insarcinarea presedintelui, comunica presei puncte de vedere oficiale;
    c) informeaza presedintele Consiliului cu privire la posibilitatile de rezolvare a problemelor ridicate de persoanele primite in audienta, colaborand, dupa caz, cu celelalte compartimente;
    d) colaboreaza cu birourile de informare si relatii publice de la instante si parchete sau cu purtatorii de cuvant ai acestora, in probleme de interes comun;
    e) redacteaza comunicate de presa pe probleme de interes care sunt de competenta Consiliului, organizand conferinte de presa ori de cate ori este necesar;
    f) efectueaza sau participa la elaborarea unor studii, evaluari, lucrari de sinteza privind reflectarea activitatii Consiliului in mass-media;
    g) elaboreaza prognoze privind aspectele din activitatea Consiliului ce urmeaza sa fie reflectate in mass-media.
    Art. 78
    Purtatorul de cuvant al Consiliului isi desfasoara activitatea in cadrul Biroului de informare publica si relatii cu presa.
    Art. 79
    Purtatorul de cuvant are urmatoarele atributii:
    a) transmite operativ mesajul Consiliului sub forma de declaratii, in scopul informarii opiniei publice;
    b) prezinta in conferintele de presa pozitia Consiliului asupra unor probleme referitoare la activitatea acestuia, in vederea informarii exacte a opiniei publice.

    7. Biroul Informatica

    Art. 80
    Biroul Informatica este compartimentul care asigura constituirea, functionarea si dezvoltarea unui sistem informatic pentru Consiliu si unitatile aflate in coordonarea acestuia.
    Art. 81
    Biroul Informatica are urmatoarele atributii:
    a) participa la punerea in practica si la actualizarea strategiei de informatizare a sistemului judiciar, in concordanta cu dezvoltarea tehnologiei informatiei si cu sarcinile care revin Consiliului, potrivit legii;
    b) colaboreaza cu compartimentele din cadrul Consiliului pentru indeplinirea sarcinilor ce ii revin;
    c) aplica in practica tehnici si metode noi de exploatare, administrare si intretinere a produselor si serviciilor informatice, in vederea dezvoltarii unui sistem informatic juridic eficient;
    d) elaboreaza norme, proceduri de utilizare, protectie si securitate si coordoneaza administrarea si exploatarea eficienta, sigura si securizata a produselor si serviciilor informatice;
    e) proiecteaza, dezvolta si implementeaza aplicatii si baze de date, coordoneaza intretinerea acestora in sistemul informatic al Consiliului;
    f) tine evidenta centralizata a dotarii cu produse si servicii informatice in cadrul Consiliului;
    g) face propuneri in vederea stabilirii obiectivelor de investitii privind produsele si serviciile informatice, in conformitate cu strategia de informatizare a sistemului juridic;
    h) participa la elaborarea documentatiei de achizitie si la evaluarea ofertelor in procedurile de achizitionare de produse si servicii informatice pentru sistemul informatic al Consiliului;
    i) participa la receptionarea produselor si serviciilor achizitionate si la derularea contractelor de achizitie a produselor si serviciilor informatice pentru sistemul informatic al Consiliului;
    j) asigura legatura cu unitatile de service si reprezinta institutia in relatiile cu acestea, pentru mentinerea in stare de functionare a produselor si serviciilor informatice din sistemul informatic al Consiliului;
    k) asigura asistenta tehnica de specialitate pentru eficientizarea exploatarii produselor si serviciilor informatice in cadrul Consiliului;
    l) intervine operativ si tine evidenta interventiilor pentru a asigura functionarea permanenta a produselor si serviciilor informatice din cadrul Consiliului;
    m) asigura publicarea pe pagina de Internet a Consiliului a informatiilor si a documentelor a caror publicare este prevazuta de lege sau de regulamente.

    8. Biroul relatii internationale

    Art. 82
    Biroul relatii internationale are urmatoarele atributii:
    a) intocmeste lucrari pentru pregatirea participarii presedintelui, vicepresedintelui, membrilor Consiliului, secretarului general, secretarului general adjunct si personalului din aparatul propriu al Consiliului la reuniuni si vizite internationale, precum si pentru pregatirea vizitelor si reuniunilor internationale pe care presedintele Consiliului le gazduieste;
    b) prezinta conducerii Consiliului propuneri privind deplasarea in strainatate, in interes de serviciu, a personalului din diferitele compartimente ale Consiliului, din instante si parchete, precum si din unitatile aflate in coordonarea Consiliului;
    c) intocmeste documentele de deplasare internationala;
    d) avizeaza propunerile de deplasare in strainatate formulate de celelalte compartimente din cadrul Consiliului, din instante si parchete, precum si din unitatile aflate in coordonarea Consiliului;
    e) organizeaza reprezentarea Consiliului la reuniunile interne si internationale din domeniul sau de competenta;
    f) desfasoara activitati de protocol, sens in care efectueaza demersuri privind obtinerea pasapoartelor pentru membrii Consiliului si pentru personalul din cadrul aparatului tehnic administrativ al Consiliului, din instante si parchete, precum si din unitatile aflate in coordonarea Consiliului, pentru procurarea biletelor de avion si efectuarea de rezervari.
    Art. 83
    In cadrul Consiliului isi desfasoara activitatea urmatoarele categorii de personal:
    a) personal de specialitate juridica, asimilat magistratilor;
    b) functionari publici;
    c) personal contractual.
    Art. 84
    (1) Personalul de specialitate juridica de conducere si de executie din cadrul Consiliului, indiferent de vechime, este asimilat magistratilor pe durata indeplinirii functiei.
    (2) Prevederile Legii nr. 303/2004, referitoare la drepturile si indatoririle magistratilor, precum si cele privind raspunderea disciplinara se aplica in mod corespunzator personalului prevazut la alin. (1).
    (3) Salarizarea si celelalte drepturi ale personalului de specialitate juridica de executie si de conducere, asimilat magistratilor, din cadrul Consiliului, sunt prevazute de lege.
    (4) Ocuparea posturilor de personal de specialitate juridica din cadrul Consiliului, asimilat magistratilor, se face potrivit art. 62 alin. (1) din Legea nr. 317/2004.
    (5) Functiile de specialitate juridica din aparatul tehnic administrativ al Consiliului pot fi ocupate si de judecatori si procurori, detasati in conditiile legii.
    (6) Pe perioada detasarii in cadrul Consiliului judecatorii si procurorii isi pastreaza statutul de magistrat.
    Art. 85
    (1) Functionarii publici din cadrul Consiliului isi desfasoara activitatea in temeiul Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare.
    (2) Salarizarea functionarilor publici este reglementata potrivit dispozitiilor legale aplicabile acelorasi categorii de personal din aparatul Parlamentului Romaniei.
    Art. 86
    (1) Personalul din aparatul de lucru al Consiliului, care efectueaza activitati de secretariat, administrative, protocol, gospodarire, intretinere, reparatii si de deservire, precum si personalul care ocupa o functie publica, pe o perioada determinata, este angajat cu contract individual de munca. Persoanele care ocupa aceste functii nu au calitatea de functionar public si li se aplica legislatia muncii.
    (2) Ocuparea posturilor pentru personalul prevazut la alin. (1) se face prin concurs organizat in conditiile legii.
    Art. 87
    Pana la constituirea noului Consiliu, atributiile prevazute de lege si de regulamente pentru Plen si sectii vor fi exercitate de Consiliul in functie.
    Art. 88
    Prezentul regulament se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 166/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 166 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 166/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu