Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 158 din 23 septembrie 2004

ACT EMIS DE: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 879 din 27 septembrie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere dispozitiile art. 155 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata,
    in temeiul dispozitiilor art. 106 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor,

    Consiliul Superior al Magistraturii hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, anexa la prezenta hotarare.
    Art. 2
    Prezentul regulament se trimite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin grija Secretariatului tehnic.

                    Secretarul general al Consiliului Superior
                                al Magistraturii,
                           judecator dr. Dan Lupascu

    ANEXA 1

                                 REGULAMENT
privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii

    CAP. 1
    Concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii

    SECTIUNEA I
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Recrutarea si formarea profesionala initiala in vederea ocuparii functiei de magistrat se realizeaza prin Institutul National al Magistraturii.
    Art. 2
    La concursul de admitere in Institutul National al Magistraturii au dreptul sa participe persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 13 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor.
    Art. 3
    Cursantii Institutului National al Magistraturii au calitatea de auditor de justitie.

    SECTIUNEA a II-a
    Organizarea concursului

    Art. 4
    (1) Concursul de admitere se organizeaza anual, la data si locul stabilite de Institutul National al Magistraturii, cu aprobarea Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) Consiliul Superior al Magistraturii stabileste in fiecare an numarul de cursanti, in functie de posturile de judecatori si procurori vacante, precum si de cele care vor fi infiintate.
    (3) Tematica, data, locul, modul de desfasurare a concursului de admitere si numarul de locuri scoase la concurs se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Institutului National al Magistraturii, cu cel putin 90 de zile inainte de data stabilita pentru concurs, si se aduc la cunostinta publica printr-un comunicat de presa.
    (4) Cererile de inscriere tipizate se elaboreaza de Consiliul Superior al Magistraturii si se inainteaza tribunalelor si parchetelor de pe langa acestea o data cu tematica concursului.
    (5) La inscriere candidatii primesc cererea tipizata, un exemplar al prezentului regulament, precum si tematica stabilita pentru concurs.
    (6) Cererile pentru inscrierea la concurs se depun, cu cel putin 60 de zile inainte de data acestuia, la tribunalele si parchetele de pe langa acestea in ale caror circumscriptii domiciliaza candidatii.
    (7) La cererea de inscriere se anexeaza urmatoarele acte:
    a) certificat de nastere, in copie;
    b) actul de identitate, in copie;
    c) diploma de licenta sau adeverinta provizorie, in copie;
    d) chitanta de plata a taxei de inscriere;
    e) certificatul de cazier judiciar.
    (8) Cuantumul taxei de inscriere la concurs se stabileste prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii. Taxa se plateste la casieria tribunalului sau parchetului la care se face inscrierea. Pentru incasarea taxei se va utiliza chitantier separat de cel folosit pentru activitatea curenta. Chitantele se intocmesc in trei exemplare, dintre care originalul si al doilea exemplar se vor inmana candidatului. Sumele astfel obtinute se vor vira la Consiliul Superior al Magistraturii prin ordin de plata.
    (9) Presedintii tribunalelor si prim-procurorii parchetelor de pe langa acestea vor transmite dosarele candidatilor, cu cel putin 30 de zile inainte de data concursului, la Consiliul Superior al Magistraturii.
    Art. 5
    (1) Consiliul Superior al Magistraturii numeste la propunerea Institutului National al Magistraturii comisia de admitere, comisia de elaborare a subiectelor si comisia de solutionare a contestatiilor.
    (2) Comisia de admitere organizeaza si supravegheaza desfasurarea concursului si corecteaza lucrarile.
    (3) Verificarea dosarelor candidatilor si indeplinirea conditiilor prevazute la art. 13 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 se realizeaza de comisia de admitere.
    (4) Candidatii respinsi in urma verificarii pot formula contestatii in termen de 5 zile de la afisare.
    (5) Contestatiile vor fi solutionate prin hotarare definitiva, de comisia de solutionare a candidatilor.

    SECTIUNEA a III-a
    Desfasurarea concursului

    Art. 6
    (1) Examinarea candidatilor se va face prin sustinerea a doua probe scrise de verificare a cunostintelor juridice, prima de tip grila, eliminatorie, si a doua cu subiecte de sinteza si cazuri practice, la urmatoarele materii:
    a) drept civil;
    b) drept procesual civil;
    c) drept penal;
    d) drept procesual penal.
    (2) Intrebarile pentru testul grila si subiectele vor fi stabilite de comisia de elaborare a subiectelor, care va fi constituita din patru membri, cadre universitare in invatamantul superior acreditat sau din Institutul National al Magistraturii, specialisti in materiile de concurs.
    Art. 7
    (1) Accesul candidatilor in salile de concurs se face pe baza listelor intocmite pentru fiecare sala, a actului de identitate si a legitimatiei de concurs primite la intrarea in sala. Candidatii vor pastra la vedere actul de identitate si legitimatia de concurs, pe intreaga durata a desfasurarii probelor.
    (2) Detinerea oricaror aparate electronice si de comunicare, precum si a oricaror surse de informare este interzisa in sala de concurs. Incalcarea acestei dispozitii atrage eliminarea din concurs.
    (3) Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine proba respectiva.
    (4) In vederea elaborarii lucrarii scrise, candidatii primesc coli de hartie tip, avand stampila Consiliului Superior al Magistraturii, si folosesc numai cerneala sau pix de culoare neagra.
    (5) Inainte de comunicarea subiectelor candidatii isi inscriu numele si prenumele, judetul de domiciliu si numarul legitimatiei primite la intrarea in sala de concurs, pe coltul foii ce urmeaza a fi sigilat.
    (6) Ora stabilita de comisie pentru inceperea probei scrise va fi aceeasi pentru toate salile unde se desfasoara concursul.
    Art. 8
    (1) Cu o zi inainte de desfasurarea concursului fiecare dintre membrii comisiei de elaborare a subiectelor va stabili un set de cate patru variante de subiecte pentru fiecare materie.
    (2) Subiectele vor fi puse in plicuri separate, sigilate, care vor fi desfacute in ziua concursului, dupa intrarea in sala a candidatilor, in prezenta unor observatori si dupa verificarea lor prealabila de catre unul dintre candidati. Despre toate aceste operatiuni se va face mentiune in procesul-verbal.
    (3) Prin tragere la sorti vor fi stabilite subiectele pentru lucrarile scrise, care vor fi multiplicate si predate delegatilor din salile de examen.
    (4) Delegatul comunica subiectele, ora cand incepe si cand se incheie proba.
    (5) Pe toata durata desfasurarii probelor scrise, in salile de concurs au acces numai membrii comisiei de admitere si delegatii care supravegheaza desfasurarea concursului.
    Art. 9
    (1) Timpul destinat pentru elaborarea lucrarilor scrise este cel stabilit de catre comisia de admitere. La expirarea timpului stabilit pentru proba scrisa candidatul preda lucrarea, sub semnatura, iar delegatul care a supravegheat desfasurarea concursului mentioneaza in borderou numarul de pagini al lucrarii respective si aplica stampila Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) Delegatul care a supravegheat desfasurarea concursului preda lucrarile comisiei de admitere, care le numeroteaza si le inscrie in borderoul centralizator.
    (3) Pentru fiecare sala de concurs se intocmeste un borderou separat si un proces-verbal tipizat.
    (4) Pe toata durata desfasurarii probei scrise este interzisa parasirea salii de concurs de catre candidati. Parasirea temporara a salii de concurs se face numai in cazuri exceptionale, cu insotitor.
    (5) Frauda sau tentativa de frauda, dovedita, atrage dupa sine eliminarea din concurs. In aceste cazuri responsabilul de sala consemneaza in procesul-verbal faptele si masurile luate, iar lucrarea se anuleaza cu mentiunea "frauda". Procesul-verbal se comunica presedintelui comisiei de admitere si candidatului respectiv.
    Art. 10
    (1) Prima proba, eliminatorie, consta in solutionarea unui test grila cu 100 de intrebari, cate 25 pentru fiecare dintre disciplinele de concurs.
    (2) Lucrarile se noteaza cu "admis" sau "respins", in functie de punctajul obtinut de candidat.
    (3) La testul grila fiecare raspuns corect valoreaza un punct. Sunt declarati admisi candidatii care au obtinut minimum 80 de puncte.
    (4) Corectarea lucrarilor la testul grila se face conform baremului stabilit de comisia de elaborare a subiectelor, barem care se afiseaza la sfarsitul probei eliminatorii.
    (5) Pe timpul corectarii coltul sigilat al lucrarii nu se deschide. Punctajul obtinut de candidat se inscrie in borderou si pe lucrare. Dupa efectuarea acestor operatiuni, se desface coltul sigilat al lucrarii si se coreleaza numarul lucrarii si numarul legitimatiei de concurs cu numele candidatului. Rezultatele obtinute la proba eliminatorie se afiseaza la sediul Institutului National al Magistraturii, al Consiliului Superior al Magistraturii si la sediile tribunalelor, respectiv ale parchetelor de pe langa acestea, si se aduc la cunostinta publica pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Institutului National al Magistraturii.
    Art. 11
    (1) Candidatii nemultumiti de punctajul obtinut la proba eliminatorie pot depune contestatie la Consiliul Superior al Magistraturii sau la tribunalele, respectiv parchetele de pe langa acestea, la care s-au inscris, in termen de 48 de ore de la data afisarii rezultatelor. Contestatiile care se depun la tribunale sau parchetele de pe langa acestea se transmit imediat dupa inregistrare, prin fax, la Consiliul Superior al Magistraturii.
    (2) In vederea solutionarii contestatiilor, coltul lucrarii se va sigila din nou.
    (3) Contestatiile se solutioneaza de catre comisia de contestatii numita conform art. 5 alin. (1), in termen de 3 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (1).
    Art. 12
    Candidatii declarati admisi la proba tip grila vor sustine proba a doua, constand in doua lucrari scrise, cu subiecte de sinteza si cate un caz practic, la drept civil si drept procesual civil, respectiv drept penal si drept procesual penal. Cele doua lucrari se vor sustine in aceeasi zi.
    Art. 13
    (1) Corectarea lucrarilor se face conform baremului stabilit de comisia de elaborare a subiectelor, pentru fiecare subiect de concurs, barem care se afiseaza la sfarsitul probei scrise.
    (2) Nota probei a doua o reprezinta media aritmetica a notelor obtinute la fiecare dintre cele patru materii.
    (3) Pe timpul corectarii coltul lucrarii nu se desigileaza. Notele acordate se inscriu in borderou sub semnatura celor care le-au acordat si apoi pe lucrare, de catre presedintele comisiei de admitere, dupa care se introduc in baza de date a comisiei de admitere. Dupa efectuarea acestor operatiuni, se desface coltul sigilat al lucrarii si se coreleaza numarul lucrarii cu numele candidatului.
    Art. 14
    (1) Nota lucrarii de concurs o reprezinta nota obtinuta de candidat la proba a doua, calculata conform art. 13 alin. (2).
    (2) Pe baza acestei note de la proba a doua se intocmeste tabelul de clasificare a candidatilor, care se transmite, pentru afisare, la sediul Institutului National al Magistraturii, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii si la cel al tribunalelor si parchetelor de pe langa acestea, si se publica pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Institutului National al Magistraturii.
    (3) Pentru admiterea la Institutul National al Magistraturii, candidatul trebuie sa obtina media generala de cel putin 8 (opt), dar nu mai putin de nota 5 (cinci) la fiecare dintre materiile de concurs.
    (4) Departajarea candidatilor cu note egale se face in ordinea descrescatoare a mediilor de la examenul de licenta si apoi in ordinea descrescatoare a mediilor aritmetice obtinute in facultate la disciplinele de concurs enumerate in art. 6 alin. (1).
    Art. 15
    (1) Candidatul nemultumit de notele obtinute la cea de a doua proba poate depune contestatie in termen de 48 de ore de la data afisarii rezultatelor. Contestatiile se depun la Consiliul Superior al Magistraturii sau la tribunalele, respectiv parchetele de pe langa acestea, unde a avut loc inscrierea. Contestatiile care se depun la tribunale si parchete se transmit imediat dupa inregistrare, prin fax, la Consiliul Superior al Magistraturii.
    (2) Contestatiile se solutioneaza de catre comisia de solutionare a contestatiilor.
    (3) In vederea solutionarii contestatiilor, lucrarile scrise se vor renumerota si resigila, fiind inscrise intr-un borderou separat. Rezultatele in urma contestatiilor se afiseaza la sediul Institutului National al Magistraturii, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii si la cel al tribunalelor, respectiv al parchetelor de pe langa acestea, si se aduc la cunostinta publica pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Institutului National al Magistraturii.
    (4) Dupa solutionarea contestatiilor si comunicarea rezultatului examinarii medicale, se intocmeste tabelul cu rezultatele definitive ale candidatilor inscrisi la concurs, care se afiseaza la sediul Institutului National al Magistraturii si se aduc la cunostinta publica pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Institutului National al Magistraturii.
    Art. 16
    (1) Candidatii care sunt admisi vor fi programati pentru a se prezenta la vizita medicala efectuata de o comisie medicala numita prin ordin comun al ministrului justitiei si al ministrului sanatatii.
    (2) Consiliul Superior al Magistraturii, prin inspectorii generali, va verifica indeplinirea de catre candidatii admisi a conditiei bunei reputatii prevazute la art. 13 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 303/2004.
    (3) Consiliul Superior al Magistraturii valideaza rezultatele concursului si hotaraste cu privire la indeplinirea conditiilor prevazute la alin. 1 si 2.
    (4) Consiliul Superior al Magistraturii stabileste lista definitiva a candidatilor declarati admisi la Institutul National al Magistraturii, pe care o comunica potrivit art. 14 alin. (2).
    Art. 17
    Locurile scoase la concurs la Institutul National al Magistraturii vor fi ocupate, conform art. 16 alin. (4), de candidatii declarati admisi.

    CAP. 2
    Examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii

    Art. 18
    (1) La absolvirea Institutului National al Magistraturii auditorii de justitie sustin un examen care consta in probe scrise, preponderent cu caracter practic, pentru verificarea insusirii cunostintelor necesare functiei de judecator sau procuror.
    (2) Disciplinele la care auditorii de justitie sustin examen de absolvire si vor fi evaluati pe parcursul anului, precum si modalitatile de examinare se stabilesc de catre Consiliul stiintific al Institutului National al Magistraturii.
    (3) Examenul va fi sustinut in fata unei comisii numite de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii, formata din trei membri ai personalului de instruire al acestuia si trei magistrati de la instante si parchete.
    (4) Rezultatul examenului poate fi contestat in termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor. Contestatia se solutioneaza de comisia de contestatie, numita de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii, formata din trei membri, respectiv un reprezentant al personalului de instruire al acestuia, un judecator si un procuror.
    (5) Pentru absolvirea Institutului National al Magistraturii, candidatul trebuie sa obtina cel putin nota 5 (cinci) la fiecare dintre materiile de examen, media generala fiind minim 7 (sapte).
    (6) Absolventilor Institutului National al Magistraturii li se elibereaza un atestat in care se mentioneaza durata cursurilor si media generala obtinuta.
    Art. 19
    (1) In cazul in care un auditor de justitie nu promoveaza examenul de absolvire in prima sesiune, are dreptul sa participe la urmatoarea sesiune organizata de Institutul National al Magistraturii.
    (2) Absenta nejustificata sau respingerea candidatului la a doua sesiune atrage pierderea dreptului de a fi numit magistrat. Acesta va fi obligat sa restituie cheltuielile efectuate pe perioada cursurilor.
    Art. 20
    (1) Absolventii Institutului National al Magistraturii sunt repartizati de Consiliul Superior al Magistraturii pe baza rezultatelor obtinute la absolvire.
    (2) Prin rezultatul obtinut la absolvire se intelege media aritmetica dintre media primului an de studiu, media celui de-al doilea an de studiu si media de la examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 21
    Prezentul regulament se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 158/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 158 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 158/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu