Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 157 din 23 septembrie 2004

ACT EMIS DE: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 879 din 27 septembrie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere dispozitiile art. 155 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata,
    in temeiul dispozitiilor art. 106 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor,

    Consiliul Superior al Magistraturii hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura, anexa la prezenta hotarare.
    Art. 2
    Prezentul regulament se trimite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin grija Secretariatului tehnic.

                  Secretarul general al Consiliului Superior
                              al Magistraturii,
                         judecator dr. Dan Lupascu

    ANEXA 1

                                REGULAMENT
privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Ocuparea posturilor vacante de judecator sau procuror se face prin concurs organizat de catre Consiliul Superior al Magistraturii, prin intermediul Institutului National al Magistraturii, in conditiile prezentului regulament.
    (2) La concursul de admitere in magistratura se pot inscrie persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 13 alin. (2) lit. a) - d) si art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor.
    Art. 2
    Pot fi numiti in magistratura, pe baza concursului prevazut la art. 1, personalul de specialitate juridica asimilat magistratilor potrivit Legii nr. 303/2004, precum si avocatii, notarii, asistentii judiciari, consilierii juridici, persoanele care au indeplinit functii de specialitate juridica in aparatul Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Curtii Constitutionale, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, cu o vechime in specialitate de cel putin 5 ani.

    CAP. 2
    Organizarea si desfasurarea concursului

    Art. 3
    (1) Data, locul, modul de desfasurare a concursului de admitere in magistratura, cuantumul taxei si lista posturilor vacante scoase la concurs se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe pagina de Internet a Institutului National al Magistraturii si se aduc la cunostinta publica printr-un comunicat de presa cu cel putin 90 de zile inainte de data stabilita pentru concurs.
    (2) Cererile de inscriere tipizate se elaboreaza de catre Consiliul Superior al Magistraturii si se trimit tribunalelor si parchetelor de pe langa acestea o data cu tematica concursului.
    (3) La inscriere candidatii primesc cererea tipizata, un exemplar al prezentului regulament, tematica stabilita pentru concurs si bibliografia.
    (4) Cererile pentru inscrierea la concurs se depun, cu cel putin 60 de zile inainte de data acestuia, la tribunale sau, dupa caz, la parchetele de pe langa tribunalele in a caror circumscriptie domiciliaza candidatii.
    (5) La cererea de inscriere se anexeaza, in original, urmatoarele acte: certificatul de cazier judiciar, declaratie pe proprie raspundere ca nu au existat intreruperi de activitate, curriculum vitae. De asemenea, la cererea de inscriere se anexeaza, in copie, urmatoarele acte: certificatul de nastere, actul de identitate, diploma de licenta, carnetul de munca sau alte acte doveditoare ale vechimii in specialitate.
    (6) Presedintii tribunalelor si prim-procurorii parchetelor de pe langa tribunale vor transmite dosarele candidatilor si baza de date, cu cel putin 30 de zile inainte de data concursului, la Consiliul Superior al Magistraturii.
    (7) Verificarea dosarelor candidatilor si indeplinirea conditiilor prevazute la art. 13 alin. (2) lit. a) - d) si art. 31 din Legea nr. 303/2004 se efectueaza de catre comisia de organizare si supraveghere a concursului de admitere.
    Art. 4
    Comisia de admitere, formata din comisia de elaborare a subiectelor, comisia de corectare a lucrarilor si comisia de solutionare a contestatiilor, este numita prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii.
    Art. 5
    Examinarea candidatilor se va face prin sustinerea unei probe scrise de verificare a cunostintelor teoretice si practice la urmatoarele materii:
    a) drept civil;
    b) drept procesual civil;
    c) drept penal;
    d) drept procesual penal;
    e) organizare judiciara, elemente de drept comparat si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului.
    Art. 6
    (1) Accesul candidatilor in salile de concurs se face pe baza listelor intocmite pentru fiecare sala, a actului de identitate si a legitimatiei de concurs primite la intrarea in sala. Candidatii vor pastra la vedere actul de identitate si legitimatia de concurs, pe intreaga durata a desfasurarii probelor.
    (2) Detinerea oricaror aparate electronice si de comunicare, precum si a oricaror surse de informare este interzisa in sala de concurs. Incalcarea acestei dispozitii atrage eliminarea din concurs.
    (3) Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine concursul.
    (4) In vederea elaborarii lucrarii scrise, candidatii primesc coli de hartie tip, avand stampila Consiliului Superior al Magistraturii, si folosesc numai cerneala sau pix cu pasta de culoare albastra.
    (5) Inainte de comunicarea subiectelor candidatii isi inscriu numele si prenumele pe coltul foii ce urmeaza a fi sigilat.
    (6) Ora stabilita de comisia de examinare pentru inceperea probei scrise va fi aceeasi pentru toate salile unde se desfasoara concursul. Plicurile cu subiectele de concurs vor fi desigilate de delegatul care supravegheaza sala de concurs, dupa verificarea integritatii acestora de catre un candidat. Delegatul comunica subiectele si ora exacta de incepere si de incheiere a concursului.
    (7) Pe durata desfasurarii probei scrise, in salile de concurs au acces numai membrii comisiei de admitere si delegatii care supravegheaza desfasurarea concursului.
    Art. 7
    (1) Timpul destinat pentru elaborarea lucrarii scrise este cel stabilit de catre comisia de elaborare a subiectelor. La expirarea timpului stabilit pentru proba scrisa, candidatul preda lucrarea, sub semnatura, iar delegatul care a supravegheat desfasurarea concursului mentioneaza in borderou numarul de pagini al lucrarii si aplica stampila Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) Delegatul care a supravegheat desfasurarea concursului preda lucrarile comisiei de admitere, care le numeroteaza si le inscrie in borderoul centralizator.
    (3) Pentru fiecare sala de concurs se intocmeste un borderou separat si un proces-verbal tipizat.
    (4) Pe durata desfasurarii probei scrise este interzisa parasirea salii de concurs de catre candidati. Parasirea temporara a salii de concurs se face numai in cazuri exceptionale, cu insotitor.
    (5) Frauda sau tentativa de frauda, dovedita, atrage eliminarea din concurs. In aceste cazuri responsabilul de sala consemneaza in procesul-verbal faptele si masurile luate, iar lucrarea se anuleaza cu mentiunea "frauda". Procesul-verbal se comunica presedintelui comisiei de admitere si candidatului.
    Art. 8
    (1) Corectarea lucrarilor se face conform baremului stabilit de comisia de elaborare a subiectelor, pentru fiecare subiect de concurs, barem care se afiseaza la sfarsitul probei scrise.
    (2) Lucrarea scrisa se noteaza cu note de la 1 la 10. Nota finala a lucrarii de concurs o reprezinta media aritmetica a notelor obtinute la fiecare dintre cele sase materii de concurs.
    (3) Pe timpul corectarii coltul sigilat al lucrarii nu se deschide. Notele acordate se inscriu in borderou sub semnatura celor care le-au acordat si pe lucrare, sub semnatura presedintelui comisiei de corectare, dupa care se introduc in baza de date a comisiei de corectare. Dupa efectuarea acestor operatiuni, se desface coltul sigilat al lucrarii si se coreleaza numarul lucrarii cu numele candidatului.
    (4) Pentru ocuparea unui post vacant de judecator sau procuror, candidatul trebuie sa obtina cel putin media generala 7 (sapte), dar nu mai putin de nota 5 (cinci) la fiecare dintre materiile de concurs.
    Art. 9
    (1) Rezultatele concursului se afiseaza la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, tribunalelor si parchetelor de pe langa acestea si se aduc la cunostinta publica pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) Candidatii nemultumiti de rezultatele concursului pot formula contestatii in termen de 48 de ore de la afisare. Contestatiile se depun la sediile institutiilor prevazute la alin. (1). Presedintii tribunalelor si prim-procurorii parchetelor de pe langa acestea transmit de indata contestatiile la Consiliul Superior al Magistraturii. Decizia comisiei de solutionare a contestatiilor este irevocabila.
    (3) In vederea solutionarii contestatiilor, lucrarile scrise se vor renumerota si resigila, fiind inscrise intr-un borderou separat.
    Art. 10
    (1) Candidatii declarati admisi vor fi verificati, sub aspectul bunei reputatii, de catre inspectorii judecatoresti din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si vor fi programati pentru a se prezenta la vizita medicala.
    (2) Candidatii inapti din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei, precum si cei care nu se bucura de o buna reputatie sunt declarati respinsi.
    Art. 11
    (1) Tabelul cu rezultatele finale se supune spre validare Consiliului Superior al Magistraturii in prima sedinta care urmeaza afisarii rezultatelor.
    (2) Dupa validarea concursului de admitere in magistratura, Consiliul Superior al Magistraturii efectueaza repartizarea pe posturi a candidatilor reusiti la concurs, in ordinea descrescatoare a mediilor obtinute.
    Art. 12
    (1) In termen de cel mult 3 luni de la data validarii concursului de admitere in magistratura, Consiliul Superior al Magistraturii propune Presedintelui Romaniei numirea in functia de judecator sau, dupa caz, de procuror a candidatilor admisi.
    (2) Dupa numirea in functia de magistrat, persoanele prevazute la alin. (1) sunt obligate sa urmeze, pe o perioada de 6 luni, un curs de formare profesionala in cadrul Institutului National al Magistraturii.
    Art. 13
    Prezentul regulament se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 157/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 157 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu