Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 156 din 22 septembrie 2004

ACT EMIS DE: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 880 din 27 septembrie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere dispozitiile art. 155 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata,
    in temeiul dispozitiilor art. 106 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor,

    Consiliul Superior al Magistraturii hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul privind concediile magistratilor, anexa la prezenta hotarare.
    Art. 2
    Prezentul regulament se trimite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin grija Secretariatului tehnic.

         Secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii,
                        judecator dr. Dan Lupascu

    ANEXA 1

                                REGULAMENT
                      privind concediile magistratilor

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezentul regulament se aplica judecatorilor, procurorilor, magistratilor asistenti de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, precum si personalului de specialitate juridica asimilat magistratilor din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit dispozitiilor Legii nr. 303/2004 privind statutul magistratilor.
    (2) Persoanele prevazute la alin. (1) au dreptul la concediu de odihna anual platit, la concedii de studii de specialitate platite pentru participarea la cursuri sau la alte forme de specializare organizate in tara sau in strainatate, pentru pregatirea si sustinerea examenului de capacitate si de doctorat, la concedii fara plata, la concedii medicale, precum si la alte concedii, in conformitate cu legislatia in vigoare.

    CAP. 2
    Concediul de odihna

    Art. 2
    (1) Magistratii beneficiaza, anual, de un concediu de odihna platit de 35 de zile lucratoare.
    (2) Durata concediului de odihna prevazuta in prezentul regulament este corespunzatoare activitatii desfasurate timp de un an calendaristic.
    (3) Magistratii efectueaza concediul anual de odihna, de regula, in perioada vacantei judecatoresti. Pentru motive temeinic justificate conducerea instantei sau a parchetului poate aproba efectuarea concediului de odihna in alta perioada decat cea a vacantei judecatoresti.
    (4) Conducerea Inaltei Curti de Casatie si Justitie, conducerile instantelor judecatoresti si ale parchetelor, precum si conducerile compartimentelor din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii au obligatia sa asigure efectuarea concediului de odihna, de catre toti magistratii si asimilatii acestora, in cursul anului calendaristic in care s-a nascut acest drept.
    Art. 3
    Magistratii care indeplinesc, in conditiile legii, prin cumul, pe langa functia de baza de la instante sau parchete, o functie didactica in invatamantul universitar acreditat, au dreptul la concediu de odihna platit numai de la instanta sau parchetul la care au functia de baza.
    Art. 4
    Pentru magistratii incadrati in timpul anului durata concediului de odihna se stabileste proportional cu perioada lucrata de la data incadrarii pana la sfarsitul anului calendaristic.
    Art. 5
    (1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an calendaristic.
    (2) Efectuarea concediului de odihna in anul urmator este permisa numai in situatiile prevazute de prezentul regulament.
    (3) Concediul de odihna poate fi fractionat, la cererea magistratului, cu conditia ca una dintre fractiuni sa fie de cel putin 15 zile lucratoare de concediu neintrerupt.
    Art. 6
    (1) Pe durata concediului de odihna magistratii beneficiaza de o indemnizatie de concediu, care nu poate fi mai mica decat valoarea totala a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada respectiva.
    (2) Indemnizatia de concediu de odihna se stabileste in raport cu numarul zilelor de concediu inmultite cu media zilnica a indemnizatiei de incadrare bruta lunara, a majorarii indemnizatiei de incadrare brute lunare, precum si a celorlalte sporuri cu caracter permanent, luate impreuna, corespunzatoare lunii calendaristice in care se efectueaza zilele de concediu. In cazul in care concediul de odihna se efectueaza in cursul a doua luni consecutive, media zilei se calculeaza distinct pentru fiecare luna in parte.
    (3) Media zilnica a veniturilor prevazute la alin. (2) se stabileste in raport cu numarul zilelor lucratoare din fiecare luna in care se efectueaza zilele de concediu.
    (4) Indemnizatia de concediu de odihna se plateste, la cerere, cu cel putin 5 zile inaintea plecarii in concediu.
    Art. 7
    (1) Daca personalul prevazut la art. 1 din prezentul regulament nu a putut efectua concediul de odihna, total sau partial, in anul calendaristic respectiv, din cauza unor situatii obiective pentru care exista o temeinica justificare, il poate efectua in cursul anului urmator, pe baza programarii aprobate de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintii instantelor judecatoresti, conducerile parchetelor, respectiv de catre secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii pentru personalul asimilat magistratilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. In acest caz drepturile de concediu se suporta din fondurile aferente anului in care se efectueaza concediul de odihna.
    (2) Compensarea in bani a concediului de odihna este permisa numai in cazul incetarii calitatii de magistrat.
    (3) Compensarea se calculeaza pe baza numarului de zile de concediu neefectuat si a mediei zilnice a indemnizatiei de incadrare brute lunare, precum si a celorlalte sporuri cu caracter permanent, luate impreuna, corespunzator lunii decembrie a anului pentru care se acorda compensarea.
    (4) In cazul decesului magistratului, suma reprezentand compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat se va acorda membrilor de familie, conform legii.
    Art. 8
    (1) Programarea concediilor de odihna se face la sfarsitul anului, pentru anul urmator, de catre conducerile instantelor si parchetelor, secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii, cu consultarea magistratilor, respectiv a personalului asimilat magistratilor din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) Programarea se va face in asa fel incat sa se asigure functionarea permanenta si desfasurarea in bune conditii a activitatii fiecarei sectii sau a fiecarui compartiment de munca.
    (3) Programarea concediului de odihna al magistratilor si personalului asimilat magistratilor se face cu respectarea dispozitiilor art. 2 alin. (3) din prezentul regulament.
    Art. 9
    (1) Concediul de odihna poate fi intrerupt, la cererea magistratului, pentru motive obiective.
    (2) Concediul de odihna poate fi intrerupt si in cazul in care magistratul sau asimilatul acestuia este rechemat, prin dispozitie scrisa a conducerii institutiei, numai in caz de forta majora sau pentru nevoi de serviciu urgente, care fac necesara prezenta acestuia. In situatia rechemarii, cel in cauza are dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport si a cheltuielilor legate de efectuarea concediului in alta localitate, egale cu sumele cheltuite pentru prestatia de care nu a mai putut beneficia din cauza rechemarii.
    (3) In cazul intreruperii concediului, magistratii au dreptul sa efectueze restul zilelor de concediu dupa ce au incetat situatiile respective sau, cand aceasta nu mai este posibil, la data stabilita printr-o noua programare, in cursul aceluiasi an calendaristic.
    Art. 10
    (1) In cazul in care concediul de odihna inceput la o anumita data este intrerupt, indemnizatia nu se restituie. In aceasta situatie se va proceda la regularizarea platilor in raport cu indemnizatia de concediu aferenta zilelor de concediu neefectuat si cu remuneratia cuvenita magistratului pentru perioada lucrata dupa intreruperea concediului sau cu drepturile cuvenite pe aceasta perioada, dupa caz, potrivit legii.
    (2) La data programata pentru efectuarea platii restante a concediului de odihna se acorda magistratului indemnizatia de concediu cuvenita pentru aceasta parte, in conditiile prezentului regulament.
    Art. 11
    (1) Concediul de odihna cuvenit magistratilor detasati la alte instante sau parchete ori in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii, Ministerului Justitiei sau al altor autoritati publice se acorda de catre institutiile la care acestia isi desfasoara activitatea.
    (2) Magistratii detasati la o instanta sau parchet cu sediul in alta localitate, precum si magistratii din alte localitati detasati in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii, Ministerului Justitiei sau al altor autoritati publice au dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport dus-intors, potrivit legii, din localitatea unde sunt detasati in localitatea unde se afla instanta sau parchetul la care sunt incadrati, pentru cazul in care concediul se efectueaza in timpul detasarii.
    Art. 12
    Concediul de odihna neacordat magistratilor transferati la o alta instanta sau la un alt parchet, de catre instanta sau parchetul de la care s-a efectuat transferul, se va acorda acestora de instanta sau parchetul la care au fost transferati, iar indemnizatia de concediu acordata potrivit legii va fi suportata de catre cele doua instante sau parchete implicate, proportional cu timpul lucrat la fiecare dintre acestea in cursul anului calendaristic respectiv. In acelasi mod se va proceda si in cazul in care concediul de odihna a fost efectuat inainte de transfer.
    Art. 13
    Magistratii si asimilatii acestora din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii, precum si magistratii asistenti sunt obligati sa restituie institutiei partea din indemnizatia de concediu corespunzatoare perioadei nelucrate din anul pentru care li s-a acordat acel concediu, in situatia in care au fost eliberati din functie pentru urmatoarele cazuri prevazute de art. 63 alin. (1) din Legea nr. 303/2004:
    a) demisia;
    b) ca sanctiune disciplinara;
    c) condamnarea definitiva a magistratului pentru o infractiune;
    d) neindeplinirea oricareia dintre conditiile prevazute la art. 13 alin. (2) din Legea nr. 303/2004;
    e) incapacitate profesionala.
    Art. 14
    Dreptul la concediu de odihna anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntari sau limitari.

    CAP. 3
    Acordarea de zile libere platite pentru evenimente familiale deosebite

    Art. 15
    (1) In afara concediului de odihna magistratii au dreptul la zile libere platite, care nu se includ in durata concediului de odihna, in cazul unor evenimente familiale deosebite:
    a) casatoria magistratului                - 5 zile;
    b) nasterea sau casatoria unui copil      - 3 zile;
    c) decesul sotului sau al unei rude a
       salariatului, pana la gradul
       al II-lea inclusiv                     - 3 zile.
    (2) Zilele libere platite, prevazute la alin. (1), se acorda, la cererea solicitantului, de conducerea institutiei.

    CAP. 4
    Concediul pentru formare profesionala

    Art. 16
    Magistratii beneficiaza de concedii pentru formare profesionala, la cerere, cu plata sau fara plata.
    Art. 17
    (1) Magistratii au dreptul sa beneficieze, la cerere, de concedii platite pentru formare profesionala, in urmatoarele situatii:
    a) efectuarea unor studii de specialitate;
    b) participarea la cursuri sau la alte forme de specializare, organizate in tara sau in strainatate;
    c) pregatirea si sustinerea examenului de capacitate si de doctorat.
    (2) Durata acestor concedii se aproba de catre conducerea institutiei, in functie de durata studiilor, cursurilor ori a specializarilor efectuate, fara a putea depasi 10 zile.
    (3) Conducerea institutiei poate respinge solicitarea magistratului numai daca absenta acestuia ar prejudicia grav desfasurarea activitatii.
    Art. 18
    Concediul pentru formare profesionala fara plata poate fi acordat pentru situatiile prevazute la art. 17 alin. (1) pe o durata stabilita potrivit art. 20 alin. (3).
    Art. 19
    (1) Durata concediului cu plata pentru formare profesionala nu poate fi dedusa din durata concediului de odihna anual si este asimilata unei perioade de munca efectiva in ceea ce priveste drepturile cuvenite magistratului.
    (2) Concediile acordate potrivit art. 16 - 22 nu afecteaza vechimea in magistratura.

    CAP. 5
    Concediul fara plata

    Art. 20
    (1) Magistratii au dreptul la concedii fara plata, a caror durata insumata nu poate depasi 90 de zile lucratoare anual, pentru rezolvarea unor situatii personale deosebite, apreciate ca atare de conducerea institutiei.
    (2) Magistratii au dreptul la concedii fara plata, fara limita prevazuta la alin. (1), in urmatoarele situatii:
    a) ingrijirea copilului bolnav in varsta de peste 3 ani, in perioada indicata in certificatul medical; de acest drept poate beneficia atat mama salariata, cat si tatal salariat, daca mama copilului nu beneficiaza, pentru aceleasi motive, de concediu fara plata;
    b) insotirea sotului sau, dupa caz, a sotiei ori a unei rude apropiate: copil, sora, frate, parinte pe timpul cat acestia se afla la tratament in strainatate, in ambele situatii cu avizul obligatoriu al Ministerului Sanatatii.
    (3) Concediul fara plata poate fi acordat si pentru interese personale, altele decat cele prevazute la alin. (1) si (2), pe durata stabilita prin acordul partilor.
    Art. 21
    Pe durata concediilor fara plata persoanele respective isi pastreaza calitatea de salariat.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 22
    (1) Magistratii care au lipsit de la serviciu intregul an calendaristic nu au dreptul la concediu de odihna pentru acel an.
    (2) In cazul in care perioadele de concedii medicale si de concediu fara plata, insumate, au fost de 12 luni sau mai mari si s-au intins pe 2 sau mai multi ani calendaristici, magistratii au dreptul la un singur concediu de odihna, acordat in anul reinceperii activitatii.
    Art. 23
    (1) Efectuarea concediilor prevazute de prezentul regulament se aproba de conducatorii fiecarei institutii, astfel:
    a) pentru judecatori si procurori, de catre presedintii instantelor si conducatorii parchetelor de care apartin;
    b) pentru magistratii asistenti de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, de catre presedintele acestei instante;
    c) pentru personalul de executie de specialitate juridica asimilat magistratilor din aparatul tehnic al Consiliului Superior al Magistraturii, de conducerea fiecarui compartiment.
    (2) Concediile fara plata pentru personalul asimilat magistratilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, pe o perioada de peste 30 de zile, se aproba de catre secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii.
    (3) Efectuarea concediului de odihna de catre personalul cu functii de conducere din aparatul tehnic al Consiliului Superior al Magistraturii se aproba de catre secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii.
    (4) Efectuarea concediului de odihna de catre secretarul general si secretarul general adjunct ai Consiliului Superior al Magistraturii se aproba de catre presedintele Consiliului Superior al Magistraturii.
    (5) Presedintii curtilor de apel si procurorii generali ai parchetelor de pe langa acestea aduc la cunostinta presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii perioada in care vor efectua concediul de odihna.
    Art. 24
    Evidenta efectuarii concediilor prevazute in prezentul regulament va fi tinuta de primii grefieri sau grefierii-sefi ai instantelor judecatoresti, ai parchetelor de pe langa acestea, de secretarii compartimentelor din Consiliul Superior al Magistraturii.
    Art. 25
    Compensarea acordata in conditiile art. 7 se suporta din resursele bugetare ale anului in care se face aceasta compensare.
    Art. 26
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului regulament isi inceteaza aplicabilitatea dispozitiile referitoare la concediile magistratilor, prevazute in Regulamentul privind concediul de odihna si alte concedii ale personalului din Ministerul Justitiei, de la instantele judecatoresti, Institutul National al Magistraturii, Centrul de Pregatire si Perfectionare a Grefierilor si a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate, Institutul National de Criminologie si Institutul National de Expertize Criminalistice, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 817/C/2004.
    Art. 27
    Prezentul regulament se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 156/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 156 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 156/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu