Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 154 din 22 septembrie 2004

ACT EMIS DE: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 879 din 27 septembrie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere dispozitiile art. 155 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata,
    in temeiul dispozitiilor art. 106 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor,

    Consiliul Superior al Magistraturii hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul privind concursul de promovare in functii de executie a magistratilor, anexa la prezenta hotarare.
    Art. 2
    Prezentul regulament se trimite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin grija Secretariatului tehnic.

           Secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii,
                           judecator dr. Dan Lupascu

    ANEXA 1

                               REGULAMENT
    privind concursul de promovare in functii de executie a magistratilor

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Promovarea magistratilor in functii de executie, efectiv sau pe loc, la tribunale, tribunale specializate, curti de apel, parchetele de pe langa aceste instante, precum si la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie se face pe baza de concurs, organizat la nivel national, potrivit dispozitiilor legale.
    Art. 2
    Concursul de promovare in functii de executie vacante sau pe loc se organizeaza pe baza unor criterii obiective de apreciere a performantelor profesionale ale magistratilor care au vocatie la promovare.
    Art. 3
    Concursul de promovare prevazut la art. 1 se organizeaza anual sau ori de cate ori este nevoie de Institutul National al Magistraturii, in baza hotararii Consiliului Superior al Magistraturii.
    Art. 4
    (1) Consiliul Superior al Magistraturii stabileste pentru fiecare concurs de promovare numarul de posturi pentru care acesta se organizeaza. Posturile vor fi stabilite, distinct, pentru promovare efectiva si, respectiv, pentru promovare pe loc, pentru fiecare instanta si parchet in parte.
    (2) Promovarea efectiva si promovarea pe loc se vor face in gradul imediat superior celui pe care il detine magistratul, pana la nivelul curtii de apel pentru judecatori si pana la nivelul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru procurori.
    (3) Magistratul nu poate sustine simultan concurs pentru promovare efectiva si promovare pe loc.
    (4) Judecatorii si procurorii pot candida pentru promovare efectiva la oricare dintre instantele si, respectiv, parchetele imediat superioare pentru care s-au stabilit posturi vacante, indiferent de instanta sau parchetul la care functioneaza.
    (5) Nu pot fi inscrisi la concurs magistratii care au functionat mai putin de un an la instanta sau parchetul inferioare celor pentru care candideaza.

    CAP. 2
    Conditii pentru inscrierea la concurs

    Art. 5
    (1) Pot participa la concursul de promovare in functii de executie vacante sau pe loc magistratii care indeplinesc conditiile de vechime in magistratura prevazute la art. 44 alin. (1) lit. a) si c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, care in ultimii 3 ani au avut calificativul "foarte bine" si nu au fost sanctionati disciplinar.
    (2) Indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) se constata prin raportul de inspectie intocmit de un judecator inspector de la curtea de apel, respectiv de un procuror inspector de la parchetul de pe langa aceasta instanta.
    (3) Raportul de inspectie cuprinde si aspecte privind:
    a) numarul si gradul de complexitate a cauzelor solutionate;
    b) solutionarea operativa a cauzelor in raport cu specificul acestora;
    c) procentul hotararilor desfiintate de instantele de control judiciar pentru motive imputabile si natura acestora, respectiv infirmarile de solutii, redeschiderile de urmarire penala, concluziile gresite, schimbarile de incadrari juridice, achitarile, restituirile dosarelor de instanta la procurori, apelurile si recursurile nedeclarate sau gresit declarate;
    d) acuratetea, conciziunea, coerenta si fundamentarea corespunzatoare, in fapt si in drept, a hotararilor redactate si, respectiv, a lucrarilor intocmite;
    e) indeplinirea, cu respectarea dispozitiilor legale si a prevederilor regulamentare, a altor atributii decat cele de judecata;
    f) mentinerea raporturilor de serviciu in limitele dispozitiilor legale;
    g) respectarea principiilor de desfasurare a procesului;
    h) interesul pentru perfectionarea profesionala continua;
    i) receptivitatea la imbunatatirea activitatii profesionale;
    j) respectarea normelor Codului deontologic.
    (4) Raportul de inspectie pentru magistratul detasat va avea in vedere si activitatea desfasurata de acesta in institutia in care este detasat.
    Art. 6
    (1) Pentru participarea la concurs este necesar avizul conform care se acorda de colegiul de conducere al curtii de apel sau al parchetului de pe langa aceasta, iar pentru promovarea la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, de catre colegiul de conducere al acestuia.
    (2) Pentru magistratii detasati avizul conform se va acorda de aceleasi colegii de conducere.
    (3) La acordarea avizului prevazut la alin. (1) vor fi avute in vedere avizele consultative ale colegiilor de conducere ale instantelor si parchetelor de la care provin candidatii si, dupa caz, si ale colegiilor de conducere ale instantelor si parchetelor superioare.
    (4) Avizul negativ privind participarea la concurs va fi motivat si comunicat magistratului, in termen de 5 zile de la luarea deciziei.
    (5) Impotriva avizului negativ magistratul poate formula contestatie, care se depune in termen de 3 zile de la comunicare la curtea de apel sau la parchetul de pe langa aceasta. Contestatia va fi inaintata de indata la Consiliul Superior al Magistraturii pentru solutionare.
    (6) Contestatia va fi solutionata in termen de 5 zile de la inregistrare de catre sectiile corespunzatoare ale Consiliului Superior al Magistraturii. Rezultatul va fi comunicat atat contestatorului, cat si colegiului de conducere al curtii de apel, parchetului de pe langa aceasta si Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    Art. 7
    (1) Data organizarii concursului, numarul posturilor aprobate pentru promovare efectiva si pentru promovare pe loc, precum si tematica se comunica, cu cel putin 60 de zile inainte, tuturor curtilor de apel si parchetelor de pe langa acestea, de catre Consiliul Superior al Magistraturii. Curtile de apel si parchetele de pe langa acestea vor comunica de indata instantelor si parchetelor din circumscriptia lor aceste date. Datele comunicate vor fi publicate pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) In termen de 10 zile de la comunicarea datei concursului, cei interesati pot depune cereri la presedintele curtii de apel sau la procurorul general al parchetului de pe langa aceasta ori al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    (3) In termen de 20 de zile de la data expirarii termenului prevazut la alin. (2), judecatorii inspectori sau, dupa caz, procurorii inspectori vor intocmi un raport de inspectie pentru fiecare candidat.
    (4) In termen de 45 de zile de la data anuntarii concursului, candidatii vor depune un studiu de specialitate la curtile de apel si la parchetele de pe langa acestea, care va fi inaintat Institutului National al Magistraturii.
    Art. 8
    (1) In termen de 30 de zile de la anuntarea concursului, presedintii curtilor de apel sau procurorii generali ai parchetelor de pe langa acestea vor inainta Consiliului Superior al Magistraturii cererea-tip de inscriere la examen, raportul de inspectie si avizul conform. Cererea-tip va indica felul promovarii, efectiva sau pe loc, si instanta sau parchetul la care se solicita promovarea.
    (2) Consiliul Superior al Magistraturii va inainta Institutului National al Magistraturii lista candidatilor care vor participa la concurs.

    CAP. 3
    Organizarea si desfasurarea concursului

    Art. 9
    Concursul consta in sustinerea unei probe scrise si a unei probe orale, cu caracter teoretic si practic, precum si in elaborarea unui studiu de specialitate.
    Art. 10
    Probele scrise si probele orale cu caracter teoretic si practic se sustin la una dintre urmatoarele discipline, in functie de specializarea magistratului: drept civil, drept penal, drept comercial, drept administrativ, drept financiar si fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei, drept international privat, precum si, indiferent de specializare, procedura civila sau procedura penala.
    Art. 11
    (1) Proba scrisa consta intr-un subiect teoretic si rezolvarea unei spete.
    (2) Proba orala consta in raspunsuri la subiectele stabilite de comisie pe biletele de examen si in rezolvarea unei spete. Magistratii pot sa foloseasca legislatia atat la probele scrise, cat si la cele orale.
    Art. 12
    (1) Studiul de specialitate va aborda probleme ce tin de competenta instantei sau a parchetului la care magistratul solicita promovarea, jurisprudenta instantelor judecatoresti si a Curtii Constitutionale, jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene si drept comparat si va avea, obligatoriu, cel putin 30 de pagini, cu corp de litera 14, la un rand si jumatate, dar nu va depasi 50 de pagini.
    (2) Studiul nu poate fi valorificat decat la un singur concurs, sub sanctiunea excluderii din concurs sau a anularii rezultatului concursului.
    Art. 13
    (1) Numarul comisiilor de examinare va fi stabilit de Consiliul Superior al Magistraturii pentru fiecare concurs, in functie de numarul candidatilor si de materiile pentru care s-a optat.
    (2) Componenta comisiilor de examinare se aproba prin hotarare de catre Consiliul Superior al Magistraturii dintr-o lista de propuneri intocmita de Institutul National al Magistraturii.
    Art. 14
    (1) Din comisia de examinare pentru judecatori fac parte 2 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie si un judecator de la curtea de apel, alta decat cea in care functioneaza candidatul.
    (2) Din comisia de examinare pentru procurori fac parte 2 procurori de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si un procuror de la parchetul de pe langa curtea de apel, altul decat cel in care functioneaza candidatul.
    Art. 15
    Probele scrise, probele orale, precum si studiul de specialitate se apreciaza cu note de la 1 la 10. Nota acordata la fiecare proba este media aritmetica a notelor acordate de membrii comisiei.
    Art. 16
    (1) Impotriva notarii la proba scrisa si la studiul de specialitate candidatul poate face contestatie in termen de 3 zile de la comunicarea rezultatelor.
    (2) Contestatiile se solutioneaza de o comisie formata dintr-un profesor universitar sau conferentiar de la Institutul National al Magistraturii si 2 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, respectiv 2 procurori de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    (3) Componenta comisiei de contestatii este aprobata de Consiliul Superior al Magistraturii, pe baza listei de propuneri intocmite de Institutul National al Magistraturii.
    (4) Cu prilejul solutionarii contestatiei, lucrarea scrisa sau, dupa caz, studiul de specialitate va fi reanalizat, candidatul neputand sa obtina o nota inferioara celei acordate initial de comisia de examinare.
    (5) Notarea comisiei de contestatii este definitiva.
    Art. 17
    (1) Pentru a participa la proba orala candidatii trebuie sa obtina cel putin media 7 la proba scrisa si, respectiv, la studiul de specialitate.
    (2) Pentru a fi declarati admisi la proba orala candidatii trebuie sa obtina cel putin media 7.
    Art. 18
    (1) Rezultatul probei orale este media aritmetica a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de examinare.
    (2) Notarea comisiei la proba orala este definitiva.
    Art. 19
    (1) Media generala a concursului este rezultatul mediei aritmetice dintre notele acordate la proba scrisa, studiul de specialitate si proba orala.
    (2) Ponderea in media generala este 20% studiul de specialitate, 40% proba scrisa si 40% proba orala.
    Art. 20
    Pentru a fi declarat admis la concurs candidatul trebuie sa obtina cel putin media generala 7.
    Art. 21
    (1) Tabelele de clasificare a candidatilor se comunica curtilor de apel sau, dupa caz, parchetelor de pe langa acestea si Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si se prezinta plenului Consiliului Superior al Magistraturii in vederea promovarii.
    (2) In termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea rezultatelor, Consiliul Superior al Magistraturii dispune promovarea magistratilor declarati admisi.
    Art. 22
    Promovarea in functii de executie vacante sau pe loc a candidatilor declarati admisi la concurs se face in ordinea mediilor obtinute, in limita numarului de posturi aprobate la fiecare instanta sau parchet, in raport de optiunea magistratilor la data inscrierii la concurs.
    Art. 23
    La medii egale au prioritate candidatii care au titlul stiintific de doctor in drept, vechime mai mare in functia de judecator sau procuror, au absolvit cursuri postuniversitare si au activitate publicistica in specialitate.
    Art. 24
    Rezultatele concursului pot fi valorificate, pentru promovare efectiva, intr-o perioada de 6 luni, in cazul vacantarii unor posturi la instantele si parchetele pentru care magistratii au optat la inscriere.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 25
    Dispozitiile prezentului regulament se aplica in mod corespunzator magistratilor militari si personalului de specialitate juridica asimilat magistratilor.
    Art. 26
    Prezentul regulament se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 154/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 154 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 154/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu