Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 154 din 22 septembrie 2004

ACT EMIS DE: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 879 din 27 septembrie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere dispozitiile art. 155 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata,
    in temeiul dispozitiilor art. 106 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor,

    Consiliul Superior al Magistraturii hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul privind concursul de promovare in functii de executie a magistratilor, anexa la prezenta hotarare.
    Art. 2
    Prezentul regulament se trimite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin grija Secretariatului tehnic.

           Secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii,
                           judecator dr. Dan Lupascu

    ANEXA 1

                               REGULAMENT
    privind concursul de promovare in functii de executie a magistratilor

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Promovarea magistratilor in functii de executie, efectiv sau pe loc, la tribunale, tribunale specializate, curti de apel, parchetele de pe langa aceste instante, precum si la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie se face pe baza de concurs, organizat la nivel national, potrivit dispozitiilor legale.
    Art. 2
    Concursul de promovare in functii de executie vacante sau pe loc se organizeaza pe baza unor criterii obiective de apreciere a performantelor profesionale ale magistratilor care au vocatie la promovare.
    Art. 3
    Concursul de promovare prevazut la art. 1 se organizeaza anual sau ori de cate ori este nevoie de Institutul National al Magistraturii, in baza hotararii Consiliului Superior al Magistraturii.
    Art. 4
    (1) Consiliul Superior al Magistraturii stabileste pentru fiecare concurs de promovare numarul de posturi pentru care acesta se organizeaza. Posturile vor fi stabilite, distinct, pentru promovare efectiva si, respectiv, pentru promovare pe loc, pentru fiecare instanta si parchet in parte.
    (2) Promovarea efectiva si promovarea pe loc se vor face in gradul imediat superior celui pe care il detine magistratul, pana la nivelul curtii de apel pentru judecatori si pana la nivelul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru procurori.
    (3) Magistratul nu poate sustine simultan concurs pentru promovare efectiva si promovare pe loc.
    (4) Judecatorii si procurorii pot candida pentru promovare efectiva la oricare dintre instantele si, respectiv, parchetele imediat superioare pentru care s-au stabilit posturi vacante, indiferent de instanta sau parchetul la care functioneaza.
    (5) Nu pot fi inscrisi la concurs magistratii care au functionat mai putin de un an la instanta sau parchetul inferioare celor pentru care candideaza.

    CAP. 2
    Conditii pentru inscrierea la concurs

    Art. 5
    (1) Pot participa la concursul de promovare in functii de executie vacante sau pe loc magistratii care indeplinesc conditiile de vechime in magistratura prevazute la art. 44 alin. (1) lit. a) si c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, care in ultimii 3 ani au avut calificativul "foarte bine" si nu au fost sanctionati disciplinar.
    (2) Indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) se constata prin raportul de inspectie intocmit de un judecator inspector de la curtea de apel, respectiv de un procuror inspector de la parchetul de pe langa aceasta instanta.
    (3) Raportul de inspectie cuprinde si aspecte privind:
    a) numarul si gradul de complexitate a cauzelor solutionate;
    b) solutionarea operativa a cauzelor in raport cu specificul acestora;
    c) procentul hotararilor desfiintate de instantele de control judiciar pentru motive imputabile si natura acestora, respectiv infirmarile de solutii, redeschiderile de urmarire penala, concluziile gresite, schimbarile de incadrari juridice, achitarile, restituirile dosarelor de instanta la procurori, apelurile si recursurile nedeclarate sau gresit declarate;
    d) acuratetea, conciziunea, coerenta si fundamentarea corespunzatoare, in fapt si in drept, a hotararilor redactate si, respectiv, a lucrarilor intocmite;
    e) indeplinirea, cu respectarea dispozitiilor legale si a prevederilor regulamentare, a altor atributii decat cele de judecata;
    f) mentinerea raporturilor de serviciu in limitele dispozitiilor legale;
    g) respectarea principiilor de desfasurare a procesului;
    h) interesul pentru perfectionarea profesionala continua;
    i) receptivitatea la imbunatatirea activitatii profesionale;
    j) respectarea normelor Codului deontologic.
    (4) Raportul de inspectie pentru magistratul detasat va avea in vedere si activitatea desfasurata de acesta in institutia in care este detasat.
    Art. 6
    (1) Pentru participarea la concurs este necesar avizul conform care se acorda de colegiul de conducere al curtii de apel sau al parchetului de pe langa aceasta, iar pentru promovarea la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, de catre colegiul de conducere al acestuia.
    (2) Pentru magistratii detasati avizul conform se va acorda de aceleasi colegii de conducere.
    (3) La acordarea avizului prevazut la alin. (1) vor fi avute in vedere avizele consultative ale colegiilor de conducere ale instantelor si parchetelor de la care provin candidatii si, dupa caz, si ale colegiilor de conducere ale instantelor si parchetelor superioare.
    (4) Avizul negativ privind participarea la concurs va fi motivat si comunicat magistratului, in termen de 5 zile de la luarea deciziei.
    (5) Impotriva avizului negativ magistratul poate formula contestatie, care se depune in termen de 3 zile de la comunicare la curtea de apel sau la parchetul de pe langa aceasta. Contestatia va fi inaintata de indata la Consiliul Superior al Magistraturii pentru solutionare.
    (6) Contestatia va fi solutionata in termen de 5 zile de la inregistrare de catre sectiile corespunzatoare ale Consiliului Superior al Magistraturii. Rezultatul va fi comunicat atat contestatorului, cat si colegiului de conducere al curtii de apel, parchetului de pe langa aceasta si Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    Art. 7
    (1) Data organizarii concursului, numarul posturilor aprobate pentru promovare efectiva si pentru promovare pe loc, precum si tematica se comunica, cu cel putin 60 de zile inainte, tuturor curtilor de apel si parchetelor de pe langa acestea, de catre Consiliul Superior al Magistraturii. Curtile de apel si parchetele de pe langa acestea vor comunica de indata instantelor si parchetelor din circumscriptia lor aceste date. Datele comunicate vor fi publicate pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) In termen de 10 zile de la comunicarea datei concursului, cei interesati pot depune cereri la presedintele curtii de apel sau la procurorul general al parchetului de pe langa aceasta ori al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    (3) In termen de 20 de zile de la data expirarii termenului prevazut la alin. (2), judecatorii inspectori sau, dupa caz, procurorii inspectori vor intocmi un raport de inspectie pentru fiecare candidat.
    (4) In termen de 45 de zile de la data anuntarii concursului, candidatii vor depune un studiu de specialitate la curtile de apel si la parchetele de pe langa acestea, care va fi inaintat Institutului National al Magistraturii.
    Art. 8
    (1) In termen de 30 de zile de la anuntarea concursului, presedintii curtilor de apel sau procurorii generali ai parchetelor de pe langa acestea vor inainta Consiliului Superior al Magistraturii cererea-tip de inscriere la examen, raportul de inspectie si avizul conform. Cererea-tip va indica felul promovarii, efectiva sau pe loc, si instanta sau parchetul la care se solicita promovarea.
    (2) Consiliul Superior al Magistraturii va inainta Institutului National al Magistraturii lista candidatilor care vor participa la concurs.

    CAP. 3
    Organizarea si desfasurarea concursului

    Art. 9
    Concursul consta in sustinerea unei probe scrise si a unei probe orale, cu caracter teoretic si practic, precum si in elaborarea unui studiu de specialitate.
    Art. 10
    Probele scrise si probele orale cu caracter teoretic si practic se sustin la una dintre urmatoarele discipline, in functie de specializarea magistratului: drept civil, drept penal, drept comercial, drept administrativ, drept financiar si fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei, drept international privat, precum si, indiferent de specializare, procedura civila sau procedura penala.
    Art. 11
    (1) Proba scrisa consta intr-un subiect teoretic si rezolvarea unei spete.
    (2) Proba orala consta in raspunsuri la subiectele stabilite de comisie pe biletele de examen si in rezolvarea unei spete. Magistratii pot sa foloseasca legislatia atat la probele scrise, cat si la cele orale.
    Art. 12
    (1) Studiul de specialitate va aborda probleme ce tin de competenta instantei sau a parchetului la care magistratul solicita promovarea, jurisprudenta instantelor judecatoresti si a Curtii Constitutionale, jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene si drept comparat si va avea, obligatoriu, cel putin 30 de pagini, cu corp de litera 14, la un rand si jumatate, dar nu va depasi 50 de pagini.
    (2) Studiul nu poate fi valorificat decat la un singur concurs, sub sanctiunea excluderii din concurs sau a anularii rezultatului concursului.
    Art. 13
    (1) Numarul comisiilor de examinare va fi stabilit de Consiliul Superior al Magistraturii pentru fiecare concurs, in functie de numarul candidatilor si de materiile pentru care s-a optat.
    (2) Componenta comisiilor de examinare se aproba prin hotarare de catre Consiliul Superior al Magistraturii dintr-o lista de propuneri intocmita de Institutul National al Magistraturii.
    Art. 14
    (1) Din comisia de examinare pentru judecatori fac parte 2 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie si un judecator de la curtea de apel, alta decat cea in care functioneaza candidatul.
    (2) Din comisia de examinare pentru procurori fac parte 2 procurori de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si un procuror de la parchetul de pe langa curtea de apel, altul decat cel in care functioneaza candidatul.
    Art. 15
    Probele scrise, probele orale, precum si studiul de specialitate se apreciaza cu note de la 1 la 10. Nota acordata la fiecare proba este media aritmetica a notelor acordate de membrii comisiei.
    Art. 16
    (1) Impotriva notarii la proba scrisa si la studiul de specialitate candidatul poate face contestatie in termen de 3 zile de la comunicarea rezultatelor.
    (2) Contestatiile se solutioneaza de o comisie formata dintr-un profesor universitar sau conferentiar de la Institutul National al Magistraturii si 2 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, respectiv 2 procurori de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
    (3) Componenta comisiei de contestatii este aprobata de Consiliul Superior al Magistraturii, pe baza listei de propuneri intocmite de Institutul National al Magistraturii.
    (4) Cu prilejul solutionarii contestatiei, lucrarea scrisa sau, dupa caz, studiul de specialitate va fi reanalizat, candidatul neputand sa obtina o nota inferioara celei acordate initial de comisia de examinare.
    (5) Notarea comisiei de contestatii este definitiva.
    Art. 17
    (1) Pentru a participa la proba orala candidatii trebuie sa obtina cel putin media 7 la proba scrisa si, respectiv, la studiul de specialitate.
    (2) Pentru a fi declarati admisi la proba orala candidatii trebuie sa obtina cel putin media 7.
    Art. 18
    (1) Rezultatul probei orale este media aritmetica a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de examinare.
    (2) Notarea comisiei la proba orala este definitiva.
    Art. 19
    (1) Media generala a concursului este rezultatul mediei aritmetice dintre notele acordate la proba scrisa, studiul de specialitate si proba orala.
    (2) Ponderea in media generala este 20% studiul de specialitate, 40% proba scrisa si 40% proba orala.
    Art. 20
    Pentru a fi declarat admis la concurs candidatul trebuie sa obtina cel putin media generala 7.
    Art. 21
    (1) Tabelele de clasificare a candidatilor se comunica curtilor de apel sau, dupa caz, parchetelor de pe langa acestea si Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si se prezinta plenului Consiliului Superior al Magistraturii in vederea promovarii.
    (2) In termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea rezultatelor, Consiliul Superior al Magistraturii dispune promovarea magistratilor declarati admisi.
    Art. 22
    Promovarea in functii de executie vacante sau pe loc a candidatilor declarati admisi la concurs se face in ordinea mediilor obtinute, in limita numarului de posturi aprobate la fiecare instanta sau parchet, in raport de optiunea magistratilor la data inscrierii la concurs.
    Art. 23
    La medii egale au prioritate candidatii care au titlul stiintific de doctor in drept, vechime mai mare in functia de judecator sau procuror, au absolvit cursuri postuniversitare si au activitate publicistica in specialitate.
    Art. 24
    Rezultatele concursului pot fi valorificate, pentru promovare efectiva, intr-o perioada de 6 luni, in cazul vacantarii unor posturi la instantele si parchetele pentru care magistratii au optat la inscriere.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 25
    Dispozitiile prezentului regulament se aplica in mod corespunzator magistratilor militari si personalului de specialitate juridica asimilat magistratilor.
    Art. 26
    Prezentul regulament se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 154/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 154 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 154/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu