Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1536 din 25 noiembrie 2008

pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.627/2003

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 814 din 4 decembrie 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 27 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Sediul principal al CNCAN este în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5, iar sediile secundare sunt în municipiul Bucureşti, str. Zalic nr. 4, sectorul 6, precum şi şos. Bucureşti-Urziceni nr. 6, unde se află Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă."

2.  La articolul 2 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,e) revizuieşte reglementările ori de câte ori este necesar, pentru corelarea cu standardele şi tratatele internaţionale din domeniu, la care România este parte."

3. La articolul 4, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,d) controlează, potrivit legii, aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale şi a reglementărilor naţionale în vigoare privind controlul garanţiilor, protecţia fizică, traficul ilicit, transportul materialelor nucleare şi radioactive, protecţia împotriva radiaţiilor, asigurarea calităţii în domeniul nuclear, securitatea nucleară a instalaţiilor nucleare şi radiologice, gospodărirea combustibilului nuclear ars şi a deşeurilor radioactive şi intervenţia în caz de accident nuclear;".

4.  La articolul 5 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) cooperează cu ministerele şi cu celelalte autorităţi publice centrale de specialitate la elaborarea proiectelor de acte normative care au legătură cu domeniul nuclear;".

5.  La articolul 5 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

,,b1) emite reglementări proprii în vederea armonizării legislaţiei naţionale, din domeniul său de activitate, cu normele Uniunii Europene;".

6.  La articolul 5 alineatul (1), literele d) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,d) elaborează Regulamentul de taxe şi tarife pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, ori de câte ori este necesar, cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

g) în domeniul său de competenţă poate iniţia, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, acţiuni de cooperare cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică a Organizaţiei Naţiunilor Unite (A.I.E.A.), cu Agenţia pentru Energie Nucleară a Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (A.E.N.) şi cu alte organisme şi organizaţii internaţionale specializate;".

7.  La articolul 5 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera g1), cu următorul cuprins:

,,g1) coordonează proiectele de asistenţă tehnică realizate cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică şi cu Agenţia pentru Energie Nucleară în domeniul său de activitate;".

8.  La articolul 5 alineatul (1), după litera h) se introduc două noi litere, literele h1) şi h2), cu următorul cuprins:

,,h1) iniţiază, cu aprobarea Ministerului Afacerilor Externe şi a Cancelariei Primului-Ministru, acţiuni de cooperare cu instituţii de profil din alte state privind pregătirea profesională;

h2) urmăreşte aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale la care România este parte, din domeniul său de competenţă, şi prezintă propuneri pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate;".

9.  La articolul 5 alineatul (1), litera i) se abrogă.

10.  La articolul 5 alineatul (1), după litera k) se introduc două noi litere, literele k1) şi k2), cu următorul cuprins:

,,k1) asigură participarea la grupurile de lucru din cadrul Consiliului Uniunii Europene şi al Comisiei Europene şi din cadrul altor instituţii, organisme şi organizaţii europene şi internaţionale din domeniul său de activitate;

k2) aprobă politicile şi strategiile privind pregătirea personalului de specialitate din domeniul său de activitate."

11.  La articolul 8 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,h) aprobă angajările, promovările, retrogradările, suspendările, delegările, detaşările, numirile şi eliberările din funcţie ale personalului de execuţie din cadrul CNCAN, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;".

12.  La articolul 9, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) In funcţie de necesităţile şi condiţiile concrete ale activităţii desfăşurate de CNCAN, cu avizul şefului Cancelariei Primului-Ministru, preşedintele aprobă prin ordin structura organizatorică a direcţiilor. Atribuţiile direcţiilor, serviciilor şi ale altor componente se stabilesc prin regulament intern, aprobat prin ordin al preşedintelui.

(4) Personalul necesar pentru fiecare componentă din structura organizatorică a CNCAN se stabileşte prin ordin al preşedintelui, în conformitate cu prevederile legale, cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu, aprobat prin prezentul regulament."

13.  La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Consiliul este compus din:

a) preşedinte;

b) directorii generali;

c) directorii direcţiilor;

d) alte persoane cu funcţii de conducere sau coordonare din cadrul CNCAN (şefi de servicii, de birouri, de compartimente etc), la solicitarea preşedintelui CNCAN, cu statut de invitaţi."

14.   La articolul 13, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) analizează şi propune preşedintelui măsuri ce trebuie luate în domeniul desfăşurării în siguranţă a activităţilor nucleare, în concordanţă cu legislaţia naţională şi europeană în vigoare şi cu tratatele internaţionale la care România este parte;".

15. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare se reorganizează astfel:

a)  se înfiinţează, în subordinea directă a preşedintelui, Direcţia generală reglementare, autorizare şi control activităţi nucleare, având în componenţă Direcţia reactori nucleari, Direcţia radioprotecţie şi deşeuri radioactive, Direcţia autorizare utilizare radiaţii ionizante şi Direcţia supraveghere utilizare radiaţii ionizante, Serviciul garanţii nucleare şi Serviciul protecţie fizică instalaţii nucleare, şi Direcţia generală resurse, relaţii şi comunicare, având în componenţă Direcţia relaţii internaţionale, Direcţia economică, Direcţia relaţii publice, presă şi protocol, Compartimentul resurse umane şi Compartimentul informatică;

b) se înfiinţează Direcţia autorizare utilizare radiaţii ionizante şi Direcţia supraveghere utilizare radiaţii ionizante în cadrul Direcţiei generale reglementare, autorizare şi control activităţi nucleare, prin preluarea activităţilor şi a personalului Direcţiei radiaţii ionizante, care se desfiinţează;

c)  se înfiinţează Serviciul garanţii nucleare şi Serviciul protecţie fizică instalaţii nucleare, în cadrul Direcţiei generale reglementare, autorizare şi control activităţi nucleare, prin preluarea activităţilor şi a personalului Direcţiei materiale speciale, care se desfiinţează;

d) Direcţia controlul calităţii se desfiinţează;

e) se înfiinţează Compartimentul documente clasificate, în subordinea directă a preşedintelui, şi Compartimentul informatică, în cadrul Direcţiei generale resurse, relaţii şi comunicare, prin preluarea activităţilor şi a personalului Compartimentului documente clasificate şi informatizare, care se desfiinţează;

f)  Compartimentul resurse umane trece din subordinea directă a preşedintelui în cadrul Direcţiei generale resurse, relaţii şi comunicare;

g)  Serviciul management de proiecte trece din subordinea directă a preşedintelui în subordinea Direcţiei relaţii internaţionale din cadrul Direcţiei generale resurse, relaţii şi comunicare;

h) Serviciul urgenţe radiologice trece din subordinea directă a preşedintelui în subordinea Direcţiei radioprotecţie şi deşeuri radioactive din cadrul Direcţiei generale reglementare, autorizare şi control activităţi nucleare.

(2) Toate celelalte componente din structura organizatorică a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare rămân neschimbate.

(3)   Personalul cu funcţii de execuţie al direcţiilor şi compartimentelor desfiinţate va fi preluat, potrivit atribuţiilor prevăzute în fişa postului, de către direcţiile nou-înfiinţate, precum şi de către celelalte componente existente în structura Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare.

(4) Posturile de conducere ale direcţiilor şi ale serviciilor nou-înfiinţate vor fi scoase la concurs, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 27 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,

Vajda Borbala

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Mariana Câmpeanu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

ANEXĂ *) (Anexa nr. 1 la Regulament)

Nr. maxim de posturi =171 (exclusiv preşedintele)

STRUCTURA  ORGANIZATORICA

a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN)

*) Anexa este reprodusă în facsimil.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1536/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1536 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 218 2013
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Are You A Business Man Or Woman? Are You In Any Financial Mess Or Do You Need Funds To Start Up Your Own Business ? Do You Have A Low Credit Score And You Are Finding It Hard To Obtain Capital Loan From Local Banks And Other Financial Institutes?. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 748 2017
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin următoarele (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Oferta noastră propusă pentru clienți în noul an este un angajament pozitiv și total, așa că colaborarea cu noi vă oferă maximă asigurare de a obține finanțare pentru că avem un rating A+ în finanțare. Frank Loan Services (FLS) de-a lungul anilor a fost apreciat ca una dintre cele mai bune companii online cu o rată a dobânzii mai ieftină. Dacă aveți nevoie de finanțare, nu ezitați să ne contactați prin telefon (713-389-6778) sau prin e-mail: k.frankloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1790 2005
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Decretul 388 2019
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu