Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 144 din  6 februarie 2003

pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarea repertoriului de opere audiovizuale al organismelor de gestiune colectiva si a tabelelor cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere audiovizuale, cu exceptia autorilor muzicii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 151 din 10 martie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 131 alin. (4) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba metodologiile privind utilizarea repertoriului de opere audiovizuale al organismelor de gestiune colectiva si tabelele cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere audiovizuale, cu exceptia autorilor muzicii, prevazute in anexele nr. 1 - 4 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    In relatiile contractuale cu utilizatorii organismele de gestiune colectiva a drepturilor autorilor de opere audiovizuale pot face reduceri ale cotelor procentuale sau sumelor forfetare prevazute in anexele nr. 1 - 4, in masura in care sunt abilitate de membrii lor.
    Art. 3
    Organismele de gestiune colectiva a drepturilor autorilor de opere audiovizuale garanteaza utilizatorilor, prin contractele incheiate cu acestia, pentru absenta oricaror alte pretentii din partea titularilor de drepturi pe care ii reprezinta.
    Art. 4
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) refuzul nejustificat de a plati remuneratiile prevazute in anexele nr. 1 - 4, cu amenda de la 200.000.000 lei la 500.000.000 lei;
    b) nedepunerea de catre utilizatori, la termen, la organismele de gestiune colectiva, a informatiilor si documentelor prevazute la pct. 7 din anexa nr. 1, la pct. 6 din anexa nr. 2, la pct. 8 din anexa nr. 3 si la pct. 6 din anexa nr. 4, cu amenda de la 50.000.000 lei la 200.000.000 lei.
    (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si persoanelor juridice.
    Art. 5
    Constatarea contraventiilor prevazute la art. 4 si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul imputernicit de directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor.
    Art. 6
    Dispozitiile referitoare la contraventiile prevazute la art. 4 se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, fiind aplicabile inclusiv dispozitiile art. 28.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Directorul General al Oficiului Roman
                         pentru Drepturile de Autor,
                         Rodica Parvu

                         Ministrul culturii si cultelor,
                         Razvan Theodorescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                              METODOLOGIE
privind utilizarea repertoriului de opere audiovizuale de catre organismele de televiziune si tabelul cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere audiovizuale, cu exceptia autorilor muzicii

    1. Organismele de televiziune sunt obligate sa obtina din partea organismelor de gestiune colectiva a drepturilor autorilor de opere audiovizuale autorizatiile prevazute la art. 130 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe si sa plateasca remuneratiile corespunzatoare, inclusiv cele restante.
    2. Autorizatiile eliberate de organismul de gestiune colectiva a drepturilor autorilor de opere audiovizuale acorda utilizatorilor dreptul de a emite sau de a transmite operele audiovizuale aflate in repertoriul pe care acesta il gestioneaza.
    3. In cazul utilizarii operelor audiovizuale in spoturi publicitare, in spoturi de promovare a unui post de televiziune ori a unui distribuitor de servicii de programe de televiziune prin cablu, in generice de emisiuni sau in rubrici proprii ale acestora, producatorul spoturilor, respectiv realizatorul emisiunii sau al rubricii proprii, are obligatia de a obtine acordul expres al titularului de drepturi.
    4. Utilizatorii autorizati potrivit prevederilor pct. 1 si 2 au obligatia sa plateasca trimestrial o remuneratie reprezentand drepturile patrimoniale ale autorilor de opere audiovizuale. Remuneratia se calculeaza procentual din incasarile brute constand in veniturile brute lunare, conform tabelului urmator si prevederilor pct. 5 si 6.
______________________
Anul                %
______________________
2002*)              2
2003 si urmatorii   2
______________________
    *) Pentru anul 2002 remuneratiile se calculeaza in aceleasi conditii, avand in vedere ca finalizarea negocierilor a avut loc in anul 2002, potrivit legii.

    5. Baza de calcul a remuneratiei prevazute la pct. 4 o constituie totalitatea incasarilor brute lunare din care se scad taxa pe valoarea adaugata, taxa locala de publicitate si taxa pentru publicitatea la bauturi alcoolice.
    6. Pentru calculul sumei datorate se procedeaza astfel: la suma rezultata conform pct. 5 se aplica cota procentuala care reprezinta ponderea operelor audiovizuale din totalitatea timpului de emisie. La rezultatul astfel obtinut se aplica cota procentuala prevazuta in tabelul din prezenta metodologie.
    7. Organismele de televiziune au obligatia sa puna la dispozitie organismului de gestiune colectiva a drepturilor autorilor de opere audiovizuale lista cuprinzand toate operele audiovizuale emise sau transmise in serviciile de programe. Aceste liste constituie baza de repartizare a remuneratiilor incasate de organismul de gestiune colectiva.
    8. Plata remuneratiilor prevazute la pct. 4, datorate de organismele de televiziune, se efectueaza trimestrial. Termenul limita de plata este ziua a 20-a din trimestrul urmator celui pentru care se efectueaza plata.
    9. Pentru intarzieri la plata utilizatorii datoreaza penalitati echivalente nivelului dobanzii de referinta stabilit de Banca Nationala a Romaniei, aferente sumelor neachitate la termen.

    ANEXA 2

                               METODOLOGIE
privind utilizarea repertoriului de opere audiovizuale de catre distribuitorii de servicii de programe de televiziune prin cablu si tabelul cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere audiovizuale, cu exceptia autorilor muzicii

    1. Distribuitorii de servicii de programe de televiziune prin cablu pot utiliza opere audiovizuale numai in baza unor autorizatii prevazute la art. 130 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Utilizatorii au obligatia de a obtine autorizatiile de la organismele de gestiune colectiva a drepturilor autorilor de opere audiovizuale.
    2. Autorizatiile eliberate de organismul de gestiune colectiva a drepturilor autorilor de opere audiovizuale acorda utilizatorilor dreptul de a retransmite orice opera audiovizuala din repertoriul organismului de gestiune colectiva.
    3. In cazul utilizarii operelor audiovizuale in spoturi publicitare, in spoturi de promovare a unui post de televiziune ori a unui distribuitor de servicii de programe de televiziune prin cablu, in generice de emisiuni sau in rubrici proprii ale acestora, producatorul spoturilor, respectiv realizatorul emisiunii sau al rubricii proprii, are obligatia de a obtine acordul expres al titularului de drepturi.
    4. Utilizatorii autorizati potrivit prevederilor pct. 1 si 2 au obligatia sa plateasca o remuneratie unica reprezentand drepturile cuvenite titularilor de drepturi asupra operelor audiovizuale, calculata procentual din incasarile brute lunare, potrivit tabelului de mai jos:
______________________
Anul                %
______________________
2002*)              3
2003 si urmatorii   3
______________________
    *) Pentru anul 2002 remuneratiile se calculeaza in aceleasi conditii, avand in vedere ca finalizarea negocierilor a avut loc in anul 2002, potrivit legii.

    5. Pentru distribuitorii de servicii de programe de televiziune prin cablu baza de calcul o constituie totalitatea incasarilor brute lunare din care se scade taxa pe valoarea adaugata, daca este cazul.
    6. Utilizatorii au obligatia sa furnizeze lista completa a serviciilor de programe retransmise. Aceasta lista va fi comunicata lunar, pana la data de 15 a lunii urmatoare.
    7. Lista serviciilor de programe impreuna cu lista operelor audiovizuale retransmise, identificate de organismele de gestiune colectiva, constituie baza de repartizare a remuneratiilor incasate.
    8. Plata remuneratiilor datorate de distribuitorii de servicii de programe de televiziune prin cablu se efectueaza lunar. Termenul limita de plata este data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata.
    9. Pentru intarzieri la plata utilizatorii datoreaza penalitati echivalente nivelului dobanzii de referinta stabilit de Banca Nationala a Romaniei, aferente sumelor neachitate la termen.

    ANEXA 3

                               METODOLOGIE
privind utilizarea repertoriului de opere audiovizuale in scop ambiental si tabelul cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere audiovizuale, cu exceptia autorilor muzicii

    1. Prin utilizarea operelor audiovizuale in scop ambiental se intelege comunicarea acestora in spatii publice, indiferent de modalitatea realizarii comunicarii catre public.
    2. Este utilizator, in sensul prezentei metodologii, orice persoana fizica sau juridica autorizata, care utilizeaza in scop ambiental opere audiovizuale in spatiile mentionate in tabelul de mai jos, detinute cu orice titlu (de proprietate, de administrare, de inchiriere, de subinchiriere etc.).
    3. Utilizatorii au obligatia sa obtina din partea organismelor de gestiune colectiva a drepturilor autorilor de opere audiovizuale autorizatia pentru utilizarea operelor din repertoriul acestora si sa plateasca remuneratii potrivit tabelului de mai jos.

                                  TABEL
cuprinzand drepturile patrimoniale de autor pentru utilizarea operelor audiovizuale in scop ambiental

________________________________________________________________________________
                 Utilizatori                                        Remuneratii
                                                                    lunare (lei)
________________________________________________________________________________
A. Unitati hoteliere:
1. Hoteluri pana la categoria 3 stele in statiuni turistice:
a) cu capacitate de cazare mica                                          100.000
b) cu capacitate medie (31 - 100 de camere)                              150.000
c) cu capacitate mare                                                    250.000
2. Hoteluri pana la categoria 3 stele inclusiv, din orase,
   altele decat statiunile turistice:
a) cu capacitate de cazare mica                                          100.000
b) cu capacitate medie (31 - 100 de camere)                              300.000
c) cu capacitate mare                                                    600.000
3. Hoteluri de categoria 4 si 5 stele                                  1.000.000
4. Moteluri, cabane, camping, sate de vacanta                            100.000
________________________________________________________________________________
B. Unitati rurale de agroturism                                           50.000
________________________________________________________________________________

    4. Remuneratiile se reduc proportional cu numarul efectiv de zile ale lunii in care in spatiile respective a fost imposibila utilizarea operelor audiovizuale in scop ambiental.
    5. Remuneratiile pot fi modificate periodic de catre organismele de gestiune colectiva a drepturilor autorilor de opere audiovizuale, conform prevederilor art. 131 alin. (7) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.
    6. Modificarea remuneratiilor se va comunica utilizatorilor de catre organismele de gestiune colectiva a drepturilor autorilor de opere audiovizuale, prin cel putin doua anunturi succesive, publicate in doua ziare de difuzare nationala.
    7. Plata remuneratiilor se efectueaza trimestrial, pana la data de 20 a lunii urmatoare incheierii trimestrului. Pentru intarzieri la plata utilizatorii datoreaza penalitati echivalente nivelului dobanzii de referinta stabilit de Banca Nationala a Romaniei, aferente sumelor neachitate la termen.
    8. O data cu efectuarea platii, in vederea repartizarii corecte a remuneratiilor incasate de catre organismele de gestiune colectiva a drepturilor autorilor de opere audiovizuale, utilizatorii au obligatia sa comunice acestora informatiile statistice, tehnice si contabile aferente operelor audiovizuale utilizate in scop ambiental.

    ANEXA 4

                                METODOLOGIE
privind comunicarea publica in scop lucrativ a operelor audiovizuale din repertoriul organismelor de gestiune colectiva si tabelul cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere audiovizuale, cu exceptia autorilor muzicii

    1. Prin comunicarea publica a operelor audiovizuale in scop lucrativ se intelege orice comunicare catre public a acestora, prin orice mijloc tehnic, in spatii de cinema, inchise sau deschise, sali de cinema si alte spatii adecvate, in care publicul plateste bilete de acces si/sau consumatii ori in care au loc actiuni promotionale, publicitare, demonstrative si altele asemenea.
    2. Este utilizator, in sensul prezentei metodologii, orice persoana fizica sau juridica ce organizeaza activitati de natura celor enumerate la pct. 1.
    3. Utilizatorii au obligatia sa obtina din partea organismelor de gestiune colectiva a drepturilor autorilor de opere audiovizuale autorizatia pentru utilizarea operelor audiovizuale si sa plateasca o remuneratie reprezentand drepturile cuvenite autorilor de opere audiovizuale, calculata procentual din veniturile brute lunare din care se scade valoarea timbrelor instituite prin legislatia in vigoare, potrivit urmatorului tabel:

                                   TABEL
cuprinzand drepturile patrimoniale de autor pentru utilizarea operelor audiovizuale in scop lucrativ
______________________
Anul                %
______________________
2002*)              1
2003 si urmatorii   1
______________________
    *) Pentru anul 2002 remuneratiile se calculeaza in aceleasi conditii, avand in vedere ca finalizarea negocierilor a avut loc in anul 2002, potrivit legii.

    4. Baza de calcul a remuneratiei o reprezinta incasarile brute din vanzarea de bilete, programe, materiale promotionale, consumatii etc. la locul reprezentatiei, din care se scad valoarea timbrelor instituite prin legislatia in vigoare si taxa pe valoarea adaugata.
    5. Plata remuneratiilor se efectueaza trimestrial, pana la data de 15 a lunii urmatoare incheierii trimestrului. Pentru intarzieri la plata utilizatorii datoreaza penalitati echivalente nivelului dobanzii de referinta stabilit de Banca Nationala a Romaniei, aferente sumelor neachitate la termen.
    6. O data cu efectuarea platii, in vederea repartizarii corecte a remuneratiilor incasate de catre organismele de gestiune colectiva a drepturilor autorilor de opere audiovizuale, utilizatorii au obligatia sa comunice acestora informatiile statistice, tehnice si contabile aferente operelor audiovizuale utilizate in scop lucrativ.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 144/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 144 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu