Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1415 din  2 septembrie 2004

privind acordarea despagubirilor pentru animalele taiate, ucise sau altfel afectate, in vederea lichidarii rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 837 din 10 septembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, al art. 26 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Apararea sanatatii animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranta alimentelor de origine animala, destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale si protectia mediului, in raport cu cresterea animalelor, constituie o problema de stat si o indatorire pentru toti locuitorii tarii.
    Art. 2
    In cazul masurilor ce se intreprind pentru lichidarea rapida a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, ce implica taierea sau uciderea acestora, se acorda despagubiri proprietarilor pentru animalele taiate, ucise sau altfel afectate, in afara celor cuvenite prin asigurari si a sumelor recuperate prin valorificarea produselor si subproduselor de la animalele taiate, moarte sau ucise.
    Art. 3
    (1) Beneficiaza de despagubiri, potrivit legii, persoanele juridice si persoanele fizice proprietare de animale, in cazul in care animalele sunt detinute cu respectarea normelor legale in vigoare cu referire la declararea si inregistrarea obligatorie in registrul agricol, care au suferit pagube in cazul aplicarii actiunilor de importanta deosebita ce se intreprind pentru lichidarea rapida a focarelor de boli transmisibile prevazute in lista cuprinsa in anexa nr. 1.
    (2) Lista bolilor transmisibile prevazute in anexa nr. 1 se actualizeaza prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.
    (3) Despagubirile se acorda in baza documentatiei intocmite de directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, avizata de directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti.
    (4) In cazul lichidarii rapide a focarelor de boli transmisibile, despagubirile se acorda indiferent daca animalele sunt asigurate sau nu.
    Art. 4
    (1) Plata despagubirilor se face din fondurile prevazute in bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, la titlul "Transferuri", alineatul 40.52 "Despagubiri pentru animale sacrificate in vederea prevenirii si combaterii epizootiilor", la valoarea de inlocuire la pretul pietei a animalului taiat, ucis sau altfel afectat, dupa caz, la suma pierderii suferite de proprietar, la data cand a avut loc actiunea de lichidare a focarelor de boala, ca masura pentru eradicarea bolilor transmisibile ale animalelor.
    (2) Suma pierderii suferite de proprietar prin taierea, uciderea sau afectarea in alt fel a animalului, la data cand a avut loc actiunea de lichidare a focarului de boala, se stabileste de o comisie de evaluare, constituita din: specialistul unitatii pentru ameliorare si reproductie in zootehnie (UARZ) din cadrul directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, medicul veterinar oficial al circumscriptiei sanitar-veterinare zonale din cadrul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, specialistul de la centrul local de consultanta agricola, agentul agricol, primarul localitatii sau reprezentantul acestuia.
    (3) Valoarea de inlocuire a animalului se stabileste in functie de valoarea genetica, zootehnica, sex, varsta, greutate, starea fiziologica, categoria de productie, la pretul pietei la data cand a avut loc actiunea de lichidare a focarului de boala.
    Art. 5
    Documentatia intocmita, conform reglementarilor in vigoare, de catre persoana fizica sau juridica - proprietar de animale si de medicul veterinar oficial al circumscriptiei sanitar-veterinare zonale se aproba de directorul si contabilul-sef al directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si este avizata de directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti.
    Art. 6
    Normele metodologice privind finantarea cheltuielilor pentru acordarea despagubirilor pentru animalele taiate, ucise sau altfel afectate, in vederea lichidarii rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, sunt prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 7
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Secretarul de stat
                         al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare
                         si pentru Siguranta Alimentelor,
                         Gabriel Vasile Dragan,
                         secretar general

                         Seful Cancelariei Primului-Ministru,
                         Alin Teodorescu

                         Ministrul agriculturii,
                         padurilor si dezvoltarii rurale,
                         Petre Daea

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                 LISTA
    cuprinzand bolile transmisibile pentru care se acorda despagubiri

    1. Tuberculoza bovina
    2. Febra aftoasa
    3. Leucoza enzootica bovina
    4. Turbarea
    5. Paratuberculoza
    6. Encefalopatiile transmisibile la animale; encefalopatia spongiforma a bovinelor, scrapia
    7. Pesta porcina clasica
    8. Anemia infectioasa ecvina
    9. Boala Aujeszky
    10. Salmonelozele aviare
    11. Loca americana si bolile virotice ale albinelor
    12. Varooza albinelor
    13. Pesta porcina africana
    14. Pesta bovina
    15. Pesta ecvina
    16. Pesta rumegatoarelor mici
    17. Pesta aviara (influenta aviara)
    18. Stomatita veziculoasa
    19. Pleuropneumonia contagioasa a bovinelor
    20. Boala veziculoasa a porcului
    21. Dermatita nodulara contagioasa a bovinelor
    22. Variola ovina si caprina
    23. Blutongue (febra catarala a oilor)
    24. Febra Vaii de Rift
    25. Artrita-encefalita caprina (maedi Visna)
    26. Sindromul respirator si de reproductie la porcine.

    ANEXA 2

                            NORME METODOLOGICE
privind finantarea cheltuielilor pentru acordarea despagubirilor pentru animalele taiate, ucise sau altfel afectate, in vederea lichidarii rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor

    Art. 1
    Despagubirea proprietarilor pentru animalele taiate, ucise sau altfel afectate, in vederea lichidarii rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, se acorda pe baza decontului pentru stabilirea si plata despagubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale, conform modelului din anexa nr. 3, intocmit pe specii si categorii de animale.
    Art. 2
    Documentatia intocmita de catre persoana fizica sau juridica - proprietar de animale si de medicul veterinar oficial din cadrul circumscriptiei sanitar-veterinare zonale este aprobata de directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, se depune pentru avizare la directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, si cuprinde urmatoarele acte insotitoare;
    a) memoriul justificativ care include ancheta epizootologica si actiunile pentru lichidarea rapida a focarului de boala transmisibila, intocmit de catre medicul veterinar oficial al circumscriptiei sanitar-veterinare teritoriale unde a fost declarata boala;
    b) actul de declarare a bolii, eliberat de medicul veterinar oficial al circumscriptiei sanitar-veterinare zonale unde a fost declarata boala, conform modelului din anexa nr. 1;
    c) fisa de evaluare intocmita si semnata de comisia de evaluare, conform modelului din anexa nr. 2;
    d) copiile buletinelor de analiza eliberate de laboratoarele sanitare veterinare de stat sau, in cazul tuberculozei, copia rezultatului tuberculinarii;
    e) procesele-verbale incheiate si certificatele sanitare veterinare de transport al animalelor vii, eliberate de medicul veterinar oficial al circumscriptiei sanitar-veterinare zonale, pentru crescatorii de animale particulari;
    f) documentele care sa ateste sumele de bani incasate de catre proprietarii de animale in urma valorificarii prin sacrificarea animalelor, daca este cazul;
    g) declaratie pe propria raspundere ca animalul/animalele nu a/au fost asigurat/asigurate, daca este cazul;
    h) decontul, conform modelului prevazut in anexa nr. 3.
    Art. 3
    Directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana, respectiv Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala a Municipiului Bucuresti, dupa verificarea si avizarea documentatiei va transmite la Directia generala buget finante din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale centralizatorul deconturilor pentru stabilirea si plata despagubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale, semnat de directorul executiv si de directorul executiv adjunct (contabil-sef) al directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, intocmit conform modelului prezentat in anexa nr. 4.
    Art. 4
    (1) In vederea efectuarii platilor reprezentand despagubiri ce se cuvin proprietarilor de animale, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale transmite la Ministerul Finantelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, care va fi insotita de centralizatorul deconturilor pentru stabilirea si plata despagubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale, conform modelului prezentat in anexa nr. 5.
    (2) Dupa aprobarea de catre Ministerul Finantelor Publice a creditelor bugetare necesare pentru plata despagubirilor, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale va vira in contul directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sumele respective pentru plata deconturilor.
    Art. 5
    (1) Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti raspund de respectarea intocmai a prevederilor prezentelor norme metodologice si exercita controlul asupra modului in care sunt folosite mijloacele financiare.
    (2) Raspunderea pentru asigurarea si cheltuirea fondurilor de la buget, potrivit legii, revine directorului executiv si directorului executiv adjunct (contabil-sef) al directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    Art. 6
    Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, exercita controlul asupra modului de desfasurare a actiunilor de depistare a bolilor transmisibile la animale, de lichidare a focarelor si de combatere a epizootiilor.
    Art. 7
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
    DIRECTIA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR ...............
    Circumscriptia sanitar-veterinara zonala ..................................

                   ACT SANITAR VETERINAR DE DECLARARE A BOLII
                       Nr. ....... din ................

    1. Denumirea bolii ........................................................
    Speciile de animale receptive .............................................
    2. Data aparitiei bolii ...................................................
    Localitatea ..........................., judetul ..........................
    3. Curtile sau locurile contaminate (denumirea exploatatiei, unitatii, fermei)
    Codul exploatatiei ........................................................
    Numele proprietarului .....................................................
    Adresa ....................................................................
    4. Efectivele de animale existente in curtile sau in locurile contaminate:
    Specia ...........  Categoria ..............  Numarul de animale ..........
    5. Numarul de animale bolnave .........  Taiate de urgenta ................
    Moarte ....................................................................
    6. Originea bolii (sursele si modul de contaminare) .......................
    7. Masurile si restrictiile veterinare stabilite in focar si in localitate:
    ...........................................................................

        Medic veterinar oficial,          Consiliul Local ..................
    ...............................       Numarul de inregistrare ..........
    (semnatura, stampila si parafa)
                  L.S.                               Primar,
                                                  .............
                                                      L.S.

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    DIRECTIA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
    CIRCUMSCRIPTIA SANITAR-VETERINARA ZONALA ..................................
    Localitatea ............................
                 (comuna, oras, municipiu)
    Judetul ................................

                               FISA DE EVALUARE

    Subsemnatii, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. ../..., dr. ................., medic veterinar oficial; inginer .................... la centrul de consultanta agricola; inginer ................, specialist la oficiul de reproductie si selectie a animalelor; agent agricol ...............; primarul sau reprezentantul acestuia ........................., reprezentantul Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala ..................................... .
    Astazi ..................., intruniti in comisie, am examinat un animal din specia ........., cauza examinarii .............., proprietatea .............., codul exploatatiei ...................., in localitatea (comuna, satul, orasul, municipiul) ..............., judetul ................, confirmata prin Buletinul de analiza nr. ........... din ............, eliberat de .................... .

    a) Identitatea animalului
    Nr. matricol       ....................
    Sexul              ....................
    Varsta             ....................
    Greutatea          ....................
    Culoarea           ....................
    Semne particulare  ....................
    Starea fiziologica ....................
    Productia          ....................
    Valoarea genetica
    Clasa              ....................
    Pretul - lei       ....................

    b) Dezvoltarea corporala
    Puncte             ....................
    Clasa              ....................
    Pretul - lei       ....................

    c) Puncte          ....................
    Clasa              ....................
    Pretul - lei       ....................

    d) Productia
    Clasa              ....................
    Pretul - lei       ....................

    In urma examinarii am stabilit ca valoarea de plata a animalului, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. ......../............, este de .................... lei.
    In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 215/2004, pentru animalul sus-mentionat se vor lua urmatoarele masuri:
    - uciderea animalului                              ....................
    - sacrificarea - taierea animalului                ....................
    - efectuarea curateniei mecanice si a dezinfectiei ....................
    - cumpararea unui alt animal                       ....................

    Medicul veterinar oficial    Reprezentantul directiei    Primarul sau
       al circumscriptiei         pentru agricultura si     reprezentantul
    sanitar-veterinare zonale,      dezvoltare rurala,         acestuia,
    ..........................   ........................   ..............
               L.S.                       L.S.                    L.S.

           Reprezentantul Oficiului              Agentul agricol,
           de consultanta agricola,              ................
           ........................                    L.S.
                     L.S.

                   JUDETUL                    Proprietarul animalului,
                                              ........................

    ANEXA 3
    la normele metodologice

Judetul ................................              Vizat
Localitatea ............................   DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA SI
            (comuna, orasul, municipiul)   DEZVOLTARE RURALA ...................
Nr. ............ din ...................      Director,         Contabil-sef,
                                           ..............     ................
                                             (numele si         (numele si
                                             prenumele)          prenumele)
                                                L.S.                L.S.

    Se aproba
    DIRECTIA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
    ...........................................................

                                    DECONT
pentru stabilirea si plata despagubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Numele si prenumele proprietarului sau denumirea persoanei juridice
    B - Localitatea
    C - Strada nr.
    D - Nr. matricol al animalului
    E - Sexul
    F - Varsta
    G - Greutatea - kg
    H - Denumirea bolii
    I - Masura dispusa
    J - Actul normativ in baza caruia s-a stabilit valoarea
    K - Valoarea stabilita - lei
    L - De la societatea de asigurare - lei
    M - Prin valorificarea carnii - lei
    N - Prin predarea carnii - lei
    O - Total - lei
    P - Diferenta de despagubit - lei
    R - Semnatura de primire sau nr. chitantei de transmitere
    S - Observatii

 ____________________________________________________________________________
|Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S |
|crt.|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|____|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
|____|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

    Intocmit
Medicul veterinar    Director*), Contabil-sef*), Viza societatii    Vizat
oficial al          ........... ...............  de asigurare   Consiliul Local
circumscriptiei      (numele si    (numele si    ............... ...............
sanitar-veterinare   prenumele)    prenumele)           L.S.            L.S.
zonale .............    L.S.           L.S.
       (semnatura si                                                    Primar,
          parafa)                                                       .......
           L.S.                                                           L.S.
------------
    *) In cazul unitatilor cu personalitate juridica

    ANEXA 4
    la normele metodologice

    DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA .............
    Nr. .........../..............................................

                                                       Vizat CFP

                       CENTRALIZATORUL DECONTURILOR
pentru stabilirea si plata despagubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale

    Semnificatia coloanei P din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    P - Prin valorificarea carnii

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Categoria| Denumirea| Valoarea |    Sumele recuperate        |Diferenta |
|crt.|    de    |   bolii  | stabilita|_____________________________|    de    |
|    |  animale |          |    de    |   De la  | P |  Prin  |Total|despagubit|
|    |          |          | comisie  |societatea|   |predarea|     |(mii lei) |
|    |          |          | (mii lei)|    de    |   | pielii |     |          |
|    |          |          |          |asigurare |   |        |     |          |
|____|__________|__________|__________|__________|___|________|_____|__________|
|____|__________|__________|__________|__________|___|________|_____|__________|

    Director executiv,      Director executiv adjunct,      Director economic,
    ..................      ..........................      ..................

    ANEXA 5
    la normele metodologice

    MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

                                                          Aprobat
                                                Ordonator principal de credite

                       CENTRALIZATORUL DECONTURILOR
pentru stabilirea si plata despagubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    C - Categoria de animale
    P - Prin valorificarea carnii

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Judetul | C |Denumirea|Valoarea |     Sumele recuperate       |Diferenta |
|crt.|        |   |  bolii  |stabilita|_____________________________|    de    |
|    |        |   |         |    de   |   De la  | P |  Prin  |Total|despagubit|
|    |        |   |         | comisie |societatea|   |predarea|     |(mii lei) |
|    |        |   |         |(mii lei)|    de    |   | pielii |     |          |
|    |        |   |         |         | asigurare|   |        |     |          |
|____|________|___|_________|_________|__________|___|________|_____|__________|
|____|________|___|_________|_________|__________|___|________|_____|__________|

                                       Directia generala buget finante,
                                               Director general,
                                       ................................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1415/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1415 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu